X>TE3 <B»r»TJT¥ATEMOOURANT Tan"gionaag e ivreixo x v Correspondentie. Uit onze r^eppehtrommei. Uit Leger en VSoot. ©silbesfeSbare stukken. S Wo maken ons van de loopgraven wel eens eene andere voorstelling dan do werkelijkheid is. Vooral die aan het Westerfront hebben vaak met veel meer van de cêuleh in den grond, waarin men zich verbergt voor den vijand, op velespanten zyu »ii waro versterkingen geworden, 't Is waar, ze heeten dan ook met meer loop graven, maar „onderstand" zooals de Duitscherszeggen, ondoraardsche woningen als 't ware, waar men eet, slaapt, leest enz., en een aanval afwacht. Hierooven acio'n onderstand" op het Engelsche front. Aan do verschillende afdeelingenwordon dikwijls namen gegeven en do humor speelt daarbij mee. Zoo zien we hier eene The Bat Hole" het rattenhol genoemd ONZE CORRESPONDEKTIERUBRIEK per Jyief wordt niots Doantwofirü. Allo vragen .«orden regelmatig en zoo spoedig ma- ge 1>IJ k cn geiieel ko3teloos door ons op da bourt afgedaan, zoodat hst ovarbodig is r.og weder eans bij nader schrijven antwoord te ver- pOËKèp. Vjio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart ,,De Soldatoncourant" ioego- etüïïrd, waarin het antwoord op zijn vraag voor- köint. Ser»„ H. F. W. Ie Utrecht. Iu orde en dank jm zohcling ontvangen. Andere vraag wordt zoo idra mogelijk beantwoord. J. I)., Den Haag. Gij ontvangt eonigen tijd na we keuring schriftelijk mededeeling van den inspecteur van den Geneesk. Dienst der landmacht, dat go lichamelijk n:et meor voor. den militairen dienst geschikt bent. Den len jder maand volgende op dio, waarin g© het be richt ywer afkeuring hebt ontvangen, wordt ge uit den dienst ontslagen. Zoo Uvvo lichame lijke ongeschiktheid niet in en door den dienst is ontstaan on gij geen tien jaren wer- kelijken dienst vervuld hebt, hebt ge geen recht op pensioen. Alen kan u dan voordragen aan den M. v. O. voor een gratificatie, waarvan het bedrag door dezen bepaald wordt-, doch in den regel de f 40 niet overtreft en moestal minder bedraagt. •J. W. W., Oldebroek. Ingevolge het gesteldo in punt 10 van L. O. 'lö Deel B. nr. 172 moot ge de kosten, der terugreis vergoeden. R. v. Br., Oldebroek. Ingevolge het gestelde in art. 195 van het ,,B. v. A. 1916" moet ge de "u toevertrouwde rjjksgoedcren, welke wegge raakt of beschadigd zijn, vergoeden en kan het to vergoeden bedrag van de soldij ingehouden worden. A. B., Oldebroek. Indien gij niet de plaats vervult van een werkman, die volgens de orga nisatie hij het onderdeel behoort te zijn inge deeld, hebt go geen recht op eenige toelage. Zie overigens ons antwoord aan' 11. y, Br., Oldebroek in dit blad. C. 11., Den Haag. Ingevolge het terzake bepaalde door den M. v. O. liadt ge gedurende hot geheele uitzonderingsverlof geen recht op do veigoeding-kostwinnerschap, om reden dit verlof langer dan vier dagen geduurd heeft. Het antwoord op uw request kan nog gerui- men tijd uitblijven; zulks duurt somwijlen J2 a maanden. Omtrent het bedrag der vergoo ding kunnen wij u niet inlichten, daar dit be paald wordt door den betrokken burgemeester in verband met allerlei omstandigheden als b.v. plaatselijke duurte, financieel© draag kracht en grootte van het gezin, enz. Het wet telijk maximum bedraagt f 2 per dag; meent gij, dut go te weinig vergoeding ontvangt richt dan oen bezwaarschrift tot de commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaarschrift te richten tot den heer voorzitter der commissie in de hoofd plaats van do provincie. H. C. Vr., Den Haag. Indien men overigens over liet verrichten uwer werkzaamheden tevreden is geweest, zult ge, indien gij opnieuw terzake een verzoek tot den oompagnies-coium, richt, wel weer te zijner tijd met de door u gewonsdito functie worden toelast. Zoo we ons goed herinneren, bobben we deze vraag van U reeds vroeger beantwoord. vv.lt., Leeuwarden. Uw gewoon periodiek verlof kwam hiermede, wat de maand April be treft, to vervallen. A. M., Willemstad. Volgens de bepalingen van den Opperbevel heb ber mogen de onwettig te veel genoten verlofdagen worden gekort op de .eerstvolgende verlofbeurt(en). Overigens mag aan de opgelegde straf wel verbonden worden o.a. de inhouding van avondpermissie, doch ingevolge schrijven van den Opperbevelh. v. L. op Z. 13eh. Landmacht d.d. 13 Novem ber 1914 no. 2610 R. 9070 en 26 November '1914 no. 2111 9867 niet de inhouding van periodiek vérlof. W. V., Philippine. Het kwartier moet aan dezelfde eischen voldoen, als elk ander kwar tier. Bij inkwartiering met voeding hebt go recht op-het volgende: een zindelijk strooleger, twee laxens, één deken des zomers en twee des win tens, een tafel, een stoel of bank, gelegen heid tot reiniging met waschgereedschap, en zooveel noodïg vuur en lioht of plaats bij vuur eu licht ter keuze van den kwartiergever, een voeclzaiueu maaltijd, toestaande in aardappelen en groenten of droge peulvruchten en voorts in vleeech,'» spek of visch en daarenboven een goed gebakken ration brood, twee maal per dag thee or koffie en verder het uoodige drink water. A. H. V., Veldleger. Bij aanstelling tot ser geant krijgt uwe moeder f 0.40 vergoeding per dag mmder dan thans. Behalve de kiecding- en uitrustingstukken, genoemd in artikel 55 en ad. artikel 55 van het „R. v. A. 1916", welke ge van hot ltijk kunt ontvangen, moet gij overigens alles zelf aanschaffen, onderhouden en vernieuwen. Het onderhoud eu de vernieu wing der kloedïngstukken, bedoeld in het hier- voren aangehaalde artikel geschiedt voor rijks rekening. Ge zijt voorts thans in de soldaten- menage. J. B,, Veldleger. Heb door u bedoelde be richt betrof alleen het -periodieke verlof in de maand April j.l. verleend; behoud van mili taire inkomsten tijdens een bijzonder verlof kan slechts toegestaan worden, indien zulks bij tusschenpoozen telkens hoogstens vier dagen duurt. Dan kan men een verzoek terzake rich ten tot den rijksontvanger onder wiens kan toor de woonplaats van den verlofganger res sorteert. Het verzoek moet worden ingediend bij den .comp. commandant. B., Breda. Zijt gij vrijwilliger en zijt ge in nwe eerste verbintenis dan zal het zeer be zwaarlijk gaan. Zijt g© dienstplichtig en kunt ge een bewijs overleggen, dat gij u werkelijk in lndio gaat vestigen, dan zal een verzoek voor vrijstelling van den dienst wel ingewilligd worden. P V., Venlo. Aleer u verdere maatregelen neemt, geren we u ;n overweging, nog eenigen tijd'de beslissing op uw request af te wachten. Wenscht gi.i dit niet te doen, rielit dan een bezwaarschrift tob da commissie, bedoeld in ons antwoord aan C. H. Den Haag in dit blad- H. A. v. A. Oldebroek. Indien nw eomp.- coinm. u geen verlof ver-leent omreden de lxA lan ir«i van den dienst zulks niet toelaten, handelt deze geheel overeenkomstig de terzake bestaande bepalingen. Allereerst moet gezorgd worden, dat o.a. de opleiding en vérdere gang van den dienst een behoorlijk verloop kan heb ben. Zie overigens ons antwoord aan H. v. d. Lb. te Oudenbosch in dit blad. B. te E. Zeer zeker kan de gemeente uw aansla,v vaststellen zonder u een beschrijVings- biljet te hebben toegezonden; ze schat dan uwe inkomsten in verband met uwe opgaven inzake de rijksbelastingen."Willekeurig ge schiedt zulks dus niet. Zijt ge te hoog aange slagen, can kunt ge natuurlijk ter bevoegder plaatse uw bek lag indienen. II. Het kiezen van een domicilie is naar onze meening wel noodzakelijk; te meer nog met het oog op de u toe te kennen mobilisatie toelage'. H. fort Edam. Zie ons antwoord aan J. v. d. V. Pampus, in dit blad. J. B. Echt. Waar gij geen kostwinner bent voor het gezin van uw broeder, kunt ge geen aanspraak maken op vergoeding wegens kost winnerschap. Laat uw broeder zich evenwel om steun wenden tot ,het Kon. Nationaal Steuncomité 1914. H. de Vr. Woudrichem. Omtrent hot ver trek met onbepaald verlof der dienstplichtigen van do bereden korpsen en van het korps torpedi'stcn, behoorehde ^tot do mil. lichting 1910, is nog niets offiemels bepaald. Soldatcnvriond te Almkerk. Wanneer go vermeent, dat zulks ten onrechte geschiedt, wendt u dan tot uw commandant of diens na-as fchoogeren chef. H. v.,d..L. Oudenbosch. In dit geval kunt ge langs den hiërarchieken weg een verzoek •ichten tot den Ml V. O. G, M. T. Ooltgensplaat. I. Zeer zeker moet ge op dio enveloppe een postzegel doen. II. Gij hebt dan geen recht op brood. III. 'Tijdens bijzonder (landbouw) verlof ge> niot men geen militaire inkomsten en ook goen vergoeding-kostwinnerschap. Geniet men een bijzonder verlof van telkens hoogstens vier dagon, dan kan do dienstplichtige aan den rijksontvanger, onder wiens kantoor de woon plaats van den dienstplichtige ressorteert, be houd van militaire inkomsten verzoeken en aan don betrokken burgemeester evenzeer behoud der vergoeding-kostwinnerschap. Beide verzoe ken moeten dan bij den compies-comndt. wor den ingediend. J. J. S. den Haag. Tot onze spijt zijn in ons antwoord na .bedraagt" de woorden „in het algemeen" uitgevallen; zi© echter liet boekwerk B. M. V. I en II. J. v. d. V-, Pampus. In ons antwoord had den wo op hot oog do parkknechts bij do Be reden Art. en do Pontonnier»; dezo genieten die toelage ingevolge het gestelde in do boek werkjes B. M. V, I en II. J. Kr., Ede. Om de door n genpomde reden wordt geen onbepaald verlof verleenddaar voor dient het bijzondere verlof. J. B., Zevenborgen. Zoover ons bekend is, wordt geen toolago toegekend. H. N., Assen. Do duur van liet verlof wordt door den betrokken commandant in verbond met do belangen van den dienst en overige omstandigheden volgens zijne inzichten be paald. K. P., Bcrgen-op-'Zoom. Zoodra do ploeg, waartoo gij behoort, wat uw periodiek verlof betreft, met verlof vertrekt, kan ook nan u verlof verleend worden. A. v. p., Utrecht. Recht op verlof bestaat cr nimmer; men kan het verleenen voor zoover do belangen van den dienst het toelaten. Do dienst in het militair hospitaal zal zulka even wel niet toelaten; indien gij dus in aanmer king wilt komen voor bijzonder verlof, moet gij trachten overgeplaatst te worden hij een ander onderdeel. Overplaatsing kunt go langs den hiërarchieken weg aan den Opperbevelheb ber van L. en Zeemacht verzoeken. G. v. R., Roswinkel. In geval het gesteldo in art. 36 der M. W. kan zoo iemand tot ont slag uit den dienst worden voorgedragen. L. J. L., Troepes&n Zeeland. Gij bedoelt zeker een verbintenis als vrijwilliger beneden den rang van officier hij het resorve-personeol der landmacht, bestemd voor den dienst van vliegenier. Gij moogt niet jonger zijn dan 20 en niot ouder dan 35 jaar, moet Nederlander wezen, lichamelijk geschikt zijn, de bescheiden overleggen voor het aangaan eener gewone vrijwillige verbintenis, van een krachtig^ gestel wezen en niet zwaarder wegen dan 85 K.G. en ongehuwd zijn. Wat de toelagen aangaat, ver wijzen we u naar artikel lobïs van net boek werkje, lt. b/ o. in. J. Th. v. d. V., Schoonhoven. I. Zoolang gij niet naar den Krijgsraad verwezen on niot in preventieve rcehtenis waart gestold, hadt ge, ingc.volge punt b. van art. 36 van hot boek werkje R. b. o. m., recht op 0.03 soldijvcr- hooging, zoodat uw soldij f 0.13 per dag moest hebben bedragen. Bovendien liadt go dien tijd recht op do mobilisatietoelago ad f 0.10 per dag. II. Op do verhooging der mobilisatietoelago ad f 0,15per dag hadt ge geen recht. III. Voor vergoeding kunt ge over den tijd, dat u onder de wapenen en niet in preventoeve hechtenis of hechtenis waart, een verzoek richten tot den betrokken burge meester. L. H. W., Doesburg. Door soldaten-kommie zen mogen geen platte pet worden gedragen en zeker nimmer met het politiewapen als distinc tief. A. T., Den Holder. Wanneer uw straf in gaat, wordt in het vonnis vermeld; maar waar schijnlijk niet van af den datum van aanmel ding. H.' H., Troepen in Zeeland. Zoo gij geen vrijwilliger bene, hadt ge slechts recht op menagegeld tot en met 11 April. G. F., te Lïempde. Indien gij van verlof bent achtergebleven in eon plaats, waar in vredes tijd nies volgens vaste regelen lu uea militairen geneeskundigen dienst wordt voorzien, moet ge de verplegingskosten zelf betalen. J. O. v. d. W., Edam.. Ingevolge het gestelde in L. O. '16 Deel B. no. 98 en lettende op du laatste alinea, van do thans ingetrokken L. 0. '15 Deel B nr. 103 hebt go naar onze meening, indien ge wegens eigen ziekte van verlof bent achtergebleven, van af den dag na dien van eindiging van uw bijzonder verlof recht op soldij (zonder mobilisatietoelage) en menage- geld. Mocht men bezwaar maken u. die soldij cn het menagegeld uit te keeren, riolit dan langs den hiërarchieken weg een verzoek tot den M. v. O., deze zal dan beslissen. P. W., Oudenboech. Eerst na 8-^ maand ona fge-b roken verlof onder de Vapenen hebt ge recht op soldijverliooging. Gij vertrekt tegelijk eventueel met de overige miliciens uwer lichting; voor vroeger, vertrek kunt go ouder opgave van reden eu langs den hiërar- ohieken weg een verzoek richten tot den Af. v. O. A. v. D., Wieldrecht. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1910 is nog niets officieels bepaald. M. A. W., Numansdorp. Als beide onder officieren nachtverblijf houden in hunne woon plaats en gehuwd zijn, hebben zij beiden recht op dezelfde bezoldiging. G. N., Kruiningen. Over het algemeen wordt geen vergoeding toegekend aan hen, dien blij ven inwonen bij verwanten, waarbij zo reeds voor het huwelijk inwoonden. Gij kunt echter om vergoeding verzoeken. Bij het bepalen van het vergoedingsbedrag worden na aftrek van 25 cents mot uwe toelage rekening gehouden. L. A. Br., Haarlem. Zeer zeker waart gij dan strafbaar geweest. J. S., Troepen in Zeeland. Of u al dan niét als bedrijfsleider zal worden beschouwd hangt af van de persoonlijke inzichten van den com mandant, die u verlof verleenen kan. H. D. Venray. I. Indien gij dus ziek bent gewoiden in de plaats, waar gij voor uw dienst bent ingekwartierd, moeten de kosten der ge neeskundige behandeling door het Rijk worden betaaldlaat de burger-dokter daarom zijn declaratie inzenden bij uw commandant of wel rechtstreeks bij den inspecteur van den Ge neesk dienst der landmacht. II. Gij hebt recht op twee dagen verlof per maand, de reisdagen niet medogerekend. In April had ieder militair voor uien de eerste dag van zijn periodiek verlof in die maand viel, recht op één dag extra verlof. De be trokken commandanten waren evenwel be voegd en verplioht die beperking toe te passen, welke zii in verband met den dienst en de vei ligheid noodig achtten. M. A., Hardinxveld. Gij kunt een verzoek voor vervroegd ontslag langs den hiërarchie- kan weg tot den 51. v. O. richten, doch wij. gelooven niet. dat het onder de huidige om standigheden om do door u opgegeven reden zal worden ingewilligd. Bovendien is het moge lijk, dat gij militieplichtig zijt en dan zou mc-n u dus bovendien moeten vrijstellen van den I dienst bij de militie, indien uwe lichting nog onder de wapenen is. Mocht go niet militic- plkAitig wezen, den wordt go na uw onUtlae uit den dioiiBt. wel landktorfflplichtig doch behoeft gc voorloopig niet voor werkolijken dienst bii den landstorm onder de wapenen to komen. Ij. f>.. fort St. Angtendijk. Ili'-hb cn ver zoek voor onafgebroken bijzonder verlof Uit uw oompios-com.mocht dezo het niet kun nen toestaan, dan kunt go het langs den hiërarohieken weg aan don M. v. O. verzoeken. C. H.. fort Veldhuis. Zoover ons bekend is zou de cursus 2 Mei j.l. beginnen; dit was eohtcr alleen «en cursus voor vrijwilligers. K. J. .S-, Amersfoort. Wilt gij als vrijwilli ger bij het leger in dienst try den cn wel in uw val: ais kleermaker, dan kunt gij ltoigfc den hiërarchieken weg een verzoek tot den At. v. O. richten, cm op het betrekkelijke ©oliidt-an- tie-register ingeschreven to mogen worden. Komt er dan tc zijner tijd eens oen plaats open ala kleermaker bij een der onderdooien cn u zijt aan do beurt, dan kunt go u als werkman voor 2 jaren verbinden. Heb duurt edhtcr over het algemeen jaren aleer men in aanmer king komt. Wilt ge alleen tijdens de mobilisa tie in uw vak werkzaam gestold worden, richt dan lance den hiëraohicken weg een verzoek terzake tot uen.. hoofdintendant. W. v. T., 'Dordrecht. Richt een verzoek voor plaatsing al?, zoodanig tot den hoofdcommissa ris van politie in de gemeente, waar go aange steld wilt worden. Adrss mil. Bruyei gevraagd. Beleefd opgave verzocht van het adres van den militair M. J. B.Bruyol, behootfende tot hot Regiment Grenadiers, aan do Verccniging voor Oor reepon denti eon-deïw (ja* Roelof Harte traat 166, Amsterdam. Overjas verloren. Op den 2 Mei achtergelaten in den trein van 12.20 uit Utrecht naar Den Bosch een grijze overjas, gemerkt V. D. 1193 o. Adres S. J. Overtoom 4e Divisie Verbandplaats. Op fceloo- ning kan gerekend worden. A 11 ij d dio oorlog, j ALc-estcr: Du;-, jongen*, oen limiet ri een 'jko grootfceut voortdurend nadert, Bonder dio ooit to kunnen bereiken. Jant-jo geef jij nu eens een voorbeeld. Jantje (dio Duitsejio communiqué'» verza melt) Parijs, meester. In hot restaur a n Een hoer zat al gcruiraen tijd aan oen reslr.unmttafdtjo op zijn bestelling t« wacit- ten; de licUner, bemerken do, dut hij onge duldig werd, kwam op hom too eu zei Uw visch komt aanstond» mijnheer. Do hoer zag den koilncr vol verwachting an li, terwijl hij vroeg: Kan je me ook vertellen, welk aas jelui gobruikou Eon middel. Vriend (dio met een detective in «en café zit)Zog ecu», ben je zoo slaperig, dat jc maar aldoor reeuwt? Detective: Welnee, maar aan dat tafeltje zit iemand, die veel lijkt op oen 2tft*.;ier. die er met do kas vandoor is. Als bijzonder ken- teoken mi;t hii een tand voor *u den mond cn nu moet ik hem ook Mm 't g»Pcn brengen. Voor de Militairen te Amsterdam. Men schrijft ons uit Amsterdam: Maandag 7 Mei a.s. zal het Van dor ïïilst- ensemblc, hetwelk uivoeringen geeft op do forten in de Stelling van Amsterdam, onder leiding van Reinoud van der Hilsfc, een voor stelling geven in Gebouw Alaison Boer, Wete ringschans. Dién avond zal de heer Reinoud Hilst Jr. voor den oOsten keer vooi- do militai ren optreden. Het zal een zeer uitgebreid caba retprogramma zijn. Een afscheid. Alen meldt ons: De afgetreden commandant van hc-t Regi ment Grenadiers jhr. O. L. van Suchtclen van de Haore, die bij de jongste leaerpromotie be vorderd is tot kolonel-commandant van de Xe Infanterie-Brigade, heeft Donderdagochtend zijn oude garnizoensplaats verlaten. Als bljjk van belangstelling voor hun vertrekkend oud-chef hadden de officieren van het regiment zich aan het Hollandsche spoorwegstation voreenigd om van jhr. van Suchtelen afscheid te nemen. Ook de koninklijke militaire kapel stond op het perron opgesteld en speelde eenige marschen. Centrale Sporicommiscie te Amsterdam. Aien meldt ons: De atletiekwedstrijden voor de militairen in de Stelling van Amsterdam zullen dit jaar worden gehouden te Haarlem op 2 Juni a.s. op het terrein van H. F. O. aan de Spanjaards- te an. De. wedstrijden zullen omvatten: Driekamp (100 AI. hardloopen, verspringen cn speerwer pen), polsstokhcogspringen, 400 AI. hardloopen, I50O Al. hardloopen, Estafettenloop (4 x 100 AI), veldloop (2-500 M-), terwijl ter opluistering zul len worden vertoond een z.g. Colonne-athle- tiele, verrichtingen van een compagnie wielrij ders, het aankomen van deelnemers aan een afstand-marsck door de Stelling van Amsterdam en een infanterie-aanval met hondenmitrail leurs, gasmaskers, enz. Bevordering Volkszang. Alen meldt ons;' Door den Commandant der tweede comp. wiel rijders te Lochem is aan mej. G. van der Veen aldaar do herinneringsbroche in goud uitgereikt voor diensten aan do gemobiliseerden bewezen door de bevordering van den volkszang. Mijnontploffing. Alen meldt ons uit Alkmaar Tusschen Eg- mond en Petten zijn verscheidene mijnen aan gespoeld, waarvan er onder leiding van zeeofficieren een tot springen is ge. braoht.^ Onze correspondent bevond zich op een duintop te Bergen aan Zee, vlak voor het hotel ..Nassau-Bergen" en keek op een afstand van 800 M. door een •verrekijker naar de voor bereidende maatregelen op liet strand, waar langs zich. niemand mocht bewegenterwijl alle ramen «van hotels en pensions open waren ge maakt. Ongeveer half zes zag ik. aldus schrijft hij, een groote, grijze wolk uit de mijn komen en even daarna volgde een harde slag, die echter geen bijzonderen indruk maakte. Daar om dachten de sdldaten, in wier gezelschap ik mij bevond, dat de zaak mislukt was cn alleen de dynamietpatronen ontploft waren. Na eenigen tijd gingen de officieren dan ook weer naar de mijn toe en, lien met den kijker vol gende, zag ik dat zo plotseling stil bleven staan. Toen, op de mijn lettende, zag ik dat dezo in brand stond, terwijl er vlammen van een paar meter hoogte uit sloegen. Dat duurde vrij lang en eenige soldaten, die dergelijke ont ploffingen meer bijgewoond hadden, zeiden dat do mijn nu gewoon leeg zou branden. Op een gegeven oogentolik zag ik echter esn geweldige rookkolom en even later volgde een krachtige ontploffing, die de iu de duinen vliegende zee meeuwen een ontzettend gekrjjsch deden aan heffen en hen hoog in da lucht deed vliegen. Ik stond nog naar de rookzuil te kijken, toen ik'plotseling een venijnig gesis en gefluit door da lucht hoordé en met een smalc iets zag op springen of neerslaan op het dak van de conver- satiezaal van hotel „Naseau-Bergen". Daar- gekomen om te zien wat er aan do. hand was, vond de heer Zeiler een stuk nog gloeiend ijzer', Ljjst Mo. 30 van de op de verschillende Veldpostkantoi'en aanwezige orasiesteSnaï*® stukken, welke de rechthebbenden alsnog oostïee* verisaeJiStng wan het raumraei' diezep Hijst, door tussiAsenkomst van de Redactie van de Soldateneourant kunnen opvragen, b. Brief br. Briefkaart Courant d. Drukwevk LoGsdrecht(Ut.) Ptreoht Rotterdam Legorposterjj Bdgia Ams'erdam Amsterdam Amersfoort y»s«iMs EXPEDITjEKANT00R VELDPOST B. Korp. H. Hoefakker Artillerie Barak N. H. W. 2 X Alilitair H. Lepping, 2 Kompie Damlust- kazerne Utrecht. VELDPOSTKANTOOR No. 1. Braak, milicien ten, 2e Bat. 4e Comp. Coupores, J. J., Veldpost Den Haag. Huijcn, Pierre, 20 Regiment Inf. Veldleger. Jonkey, W., Ros. 24 Reg. Inf. Peltoom, A. T., militair Veldleger. Roues, T., milicien 1 Comp.' II Bat; 2 Seo, kamer 65 Veldleger. '.Tutf®1'' sei'g. ,1e kl. Inf. Ie Bataljon llCrniu - - - - ---- -•* Ylissingen Harskamp Arnhem Rotterdam 's-Gravenhage Amsterdam Kerberade Maastricht Krommenie Koegras Amersfoort Tegel en Zwolle Amsterdam S&aseüh.öim Valk, sergeant le Comp. Dishoek. VELDPOSTKANTOOR No. 2, P. de Ruyter, 1 II 1 R. I. H. Snellenburg, Willemskazerne Arnhem, VELDPOSTKANTOOR No. 3. Bazuin, A., 3 13 3 Divisie. Halter, T., 1 2 R. I. Veldleger. Post, P., 2 I 11 R. L? Bitser, J., 4 II 13 R. I. det. Den Haag. Warret Charles, 2 I 2 R. I. Veldleger. VELDPOSTKANTOOR No. 4. Elzinga, Tj., 4 C. I B, 9 R. I. Goedhart, F., 2 C. 2 B. IV Div. Kuiper, A,, 3 C. 2 B. IV Div. Lagenvey, H., 1 C. 3 B. 16 R. I. Binders, G., 3 C. 2 B. 18 R. I. Nieuweiiliuis, B. H., 3 C. 4 B. 20 R. I. Slagt, J. D„ 2 O, 3 B. IV Div. VELDPOSTKANTOOR No. 7. O. v. d. Wolf, fort Prins Frederik kamer 36. VELD POSTKANTOOR No. 8. A. Hoqgevqrst, 26 li, W„ B. 1st© Comp. proopeh jn Zeeland, b. Tjimaki br. br. Heerlen Aardenburg br. br. Utarecht b. b. Delft br. Ransdorp Rotterdam Njjmegen Eindhoven br. br. Schinnen br. Amersfoort br. Voerendaal br. br. Haarlem Hazerswoude Duitsohland br. Grouw Rotterdam "Wagenberg Lisse Vianea 't Wa» op do Nw a a k t macht. i<\ Do luitenant hield n»aiiiK-n. Hij bad hot icvo ghteurU-niw.n, dié zich thans pek-r., sprak hij mot veel pleclAig- •n wo allen uli één ïnan als het- tjo trekken. Yrr-«i je, Jolhorn eratel, dat jij en je huurman all<y bei aap een koord trekt, jij hief on Joehem aan het andwo éintl. u,--n van tivcobn gast vooruit. Maar vcronderstol nu, dat jo «He bei aan hetzelfde eind gaat trekken... Dan vallen wo alhh' i ©p oow foriifieatiCj, Eer ate kookproore. Jongo eontgenoot: Maar Elw>, aan den «•enen kont ia het gebraad rnuar half gaar, aan den andoren kant totaal verbrand Vrouw (bedremmeld)En in hst mkWcn? O. noen! ~T. E',v commensaal woont roods huig hij o, kijkt dio nog niet naar oen vrouw uit? n'''J.n- eer? die naar alle rrou- wen kijkt, kijkt niet naar eene uitl pl.rn. 1 K.G. zwaar, metendo pl.m. 10 x 20 e,M. Het stuk was door do mabtiokbedekking heen geslagen en pl.m. 4 c.M. in het hout, ge dreven; het plafond van. do con versa tiozaal was even gescheurd cn een paar stukken kalk hadden los gelat-en. Militaire feestavond te Maastricht, Alen schrijft ons uit Maastricht: Op 30 April,, ter gelegenheid van Prinsesjes verjaardag, had in bet Fecgtgobouw der Alastrccchter Staar, geheel gratis voor dat doel afgestaan, de grooto militairo feestavond plaats. De opkomst dor militairen, waaronder vele Bclgischo geïnterneerden, vrijwillige land storm en marechaussee, was zocr groot, zoodat hec ruime lokaal geheel gevuld was. Het lieelo korps officiereu, waaronder dc gartuzoens- cominandant, Alajobr Vogel, Luit.-Kolonel Hendriks, de commandant van den \rija-. Jiandstcrm, en vele andero hoofdofficieren (ook dames van officieren) namen aan den feest avond deel. Door een afzonderlijk comité van eenige dames en den hter Jules Diekhout was de zaal voor deze gelegenheid als 't ware in een toovertuin herschapen. Voor heb toonccl was van geweren, trommels, ransels, enz. een wapentrophee aangebracht, waarachter weer nationale vlaggen en groen, te midden waar van het borstbeeld van de jarige Prinses prijk te. De scène was met palmen versierd'; tér weerszijden van het tooneel waren de bustóa van H. AI. dc Koningin cn Z. K. H. Prins Hendrik geplaatst. Door middel van vlaggen, guirlandes en groen was de znal kwistig versierd, waar tusschen de talrijke electrische lampjes niet roeide, groene en lilla papieren kapjes, effect vol afstaken. Nadat ten uitstekend orkest, on der de bekwame leiding van den heer The- wisse, den openingsmarsch had gespeeld, be trad de heer H. v. d. Vliet, adjudant cn voor zitter van de regelingscommissic-, het podium en &prak de volgende openingsrede uit: -DjUnes en beeren, heeren officieren, onder officieren en manschappen: Ik heet u allen welkom in deze feestzaal voor welker versiering den dames Vaessens, Defesche, Hoenings, als mede den heeren Walpot, Dickhou&, Frissen, cn Smeets, een woord van lof toekent. Zij hebben c-er van hun werk; do zaal ziet er keurig uit eu de aanblik is wel bij machte allen iu de ver- eischfce feeststemming te brengenDe redenen waarom u hier vereenigd zijt is deze: -Meer malen lazen we in de dagbladen dat in verschil lende garnizoenen, den militairen na veelal drukke diensten, een ontspanningsavond werd aangeboden, en nu was bij ons de vraag ge rezen, of dit ook hier niet kon, het plan werd overwogen en we kunpen gerust zeggen, dat het initiatief schitterend is geslaagd. Al dade lijk hechtte de commandant aan het plan zijn volle goedkeuring. Op ons verzoek stolde liet Bestuur der ..Staar", de zaal geheel gratis ter onzer beschikking. De dames cn heeren d:e hedenavond yoor het voetlicht treden, zegden ons geheel gratis hunne medewerking toe. Dat- gaf meed om. verder te gaan. Nu kwam liet voornaamste, de financieels kwestie, doch cok dat lukte boven verwachting uitstekend. De afd. O. en O. van het Algem. Hoofdkwartier tc 's Gravenhage zond voor dit doel 50. Alle heeren officieren van het garnizoen schonken voor dit doel een geldelijke^ bijdrage, eri dat-, zoowel als hunne aanwezigheid in uw midden, moet- ook door u allen worden gewaardeerd, cn dit behoeft slechts te bestaan in een goed ge drag en het behoorlijk vervullen van de vc-r- fili entingen die de dienst ons oplegt. Verder lebben alle industrieelen, bankinstellingen, firma's, enz. ons groote bedragen doen toe komen en daarnaast zonden ons nog vele inge zetenen, clubs en vereenigingen ruime giften, w aardoor het dan ook mogelijk is geworden, u bij den ontspanningsavond tevens nog op een en ander te kunnen onthalen. Ge ziet daaruit, en dat mag ik met verheffing van stem zeggen, dat de Alaastrichtselie burgerij u een goed hart toedraagt, en ik vertrouw dat ge dit ook zult weten te waardeeren. Tevens neem ik deze gelegenheid te baat om aan al de milde gevers, namens do militairen onzen harte- lijken dank uit te brengen. Nu restte alleen nog den dag te bepalen, en als vanzelf wees zich daarvoor aan, den datum van 30 April, den dag waarop onze beminde Prinses Julianna 8 jaar is geworden, en wanneer ik hierbij den wensch uitspreek, dat zij onder de wijze leiding van Hare Moeder, onze geëer biedigde Koningin in voorspoed moge opgroeien dan ben ik er zeker van, dat ill daarmede uw aller gevoelens in woorden breng. Ter cere daarvan verzoek ik het orkest het Volkslied to spelen- en verklaar ik hiermede den feestavond voor geopend." In bonte rij volgden nu allerlei attracties, het groote programma werd vlot en in de buste orde afgewerkt. Gezien het groote aantal num mers, zou het ons te ver voeren, alles afzonder lijk te bespreken. We moeten er mee volstaan, met te melden dat alle soldaten, on specialitei ten van dien avond ruim bijval vonden, evenals het dnbbolkwartet van ;,do Staar". Mej. G. Vos, ontving uit handen van den adjt. v. d. Vliet onder een toepasselijke huldebetuiging een fraai bloemstuk. Er heersohto een zeer gezellige stemming in do zu&l. Aan ieder militair waren, bonnetjes voor vijf glazen bior uitgereikt, siga ren, sigaretten, t»autijsebroodje>, een hartig brok k;w.§, enz. Luitenant-kolonel Hendriks, sprak gedurende do pauze do soldaten in hartelijk'- bewoordingen toe on huldigde de vrijgevigheid der Almvilricbt- burgerij. Op voorstel van spreker word op li. Af. do Koningin cn het iTinsesjo ccn drie werf herhaald donderend hoera aangeheven. Gedurende den goheolon avond hem-schto cr een zeer geanimeerde stemming in do zaal. Laat in den avond eindigde, flank zij do ruim.» bi jdragon van onzo stadgenooten, deze zoo welgeslaagd© feestavond voor ouzo militairen. Wij kunnen niet eindigen, voordat aan alle medewerker» vnn don avond en vooral het ijverige comité van voorbereiding: bestaande uit do heeren: adjt. v. d. Vliet, sergt.-maj. Shepherd, sergt. De fesche en do adjt.-ond.off. Janssen» van do Interneeringstroepen den hartclijkon dank der militairen uit het Garnizoen is overgebracht. Voetbal gevraagd! Wie -helpt ona aan ecu voetbal, gebruik nog in goeden «taat, is ook zeer wolkom, om ons den tijd to helpen korten! Korp. W. ROUS, a-ir-16 n.-T. 4o Div. Veldleger. Dankbetuigingen. De landstormpliehtmo G. HUISMAN en Echtgenoot© bot-uigen nun hartolijken dank aan H.H. korporaals ©n manschappen van liet 3-2-4 L.W.A, voor hoi prachtige cadeau van hen ontvangen bij hun huwelijk. G. HUISMAN, Hiermede betuig ik mijn hartclijken dank, ook namens mijn echtgenoot©, aan O.-O. en Korporaals en manschappen van do 3o Comp. Depót X, voor het prachtige huwelijkscadeau dat mij ten gescheoko ia gegeven, als bewijs van vriendschap en sympathio. Mil. J. ZWAAN, Depót X, 3o Compagnie. Langs dozen weg betuig ik mijn hartolijken dank aan H.H. Ondoroff., Korporaals en man schappen van 3-1-11 R. I. voor de mooie cadeaus bij mijn' huwelijk ontvangen, Korp.-kok KERREN en Echtgenoot». Pandoeren. Pandoerpraatjo van de pandoarclub „Hot Spuitje", Mil. Hospitaal, Brqda. No. 1. Harten 6, 8, 9, 10, Ruiten 7, 9, ttouw, Klaveren 9. No. 2. Harten 7, Ruiten aas en koning, Klaverennn-s, koning en 10, échoppen 10, 9. No. 3. Schoppen aao, vrouw, boer en 8, Har ten koning en vrouw, Ruiten boer en klave- No. 4. Harten aas en boer, Klaveren boer en 7, Ruiten 10 en 8, Schoppen koning en 7, Klaveren vrouw op stok, No. 1 speelt klave ren 9 voor. Schoppen troef. Pandoerpra&tje van de pandoerclub „Altijd Ruzie" No. 1 r. 9, 8. 7, ach. 8, 7, kl. 9, 8. h. 7. No. 2 r. k., kl. b., 10, 7, h. vr., 10, 8, 6. No. 3 r. a vr., li., sch. 9, kl. a., k. h.. a., k, No. 4 r. 10, sch. a., k. 10, kl. vr., h. b., 9. Namen» do leden der pandoorclub „Altijd Ruzie", A. DE HEER. D. BIESHEUVEL. H BAUENDREGT. W. SCHUT. 2. II. 13. R. Inf. in Div* Veldleger. Pandoerpraatjo van dc paadoerclub „De vier Nopgoo&erx" No. 1r. 7, 8, 10, k., seh. 7, kl. 7, 10, h. 10. No. 2: kl. o., vr., b., seh. 9, r. a., h. b., 8. No. 3: h. 'J, vr., k., seh. k-, vr., 8, r. 9, vr. No. 4: li. 6, 7, a., kl. 8, 9, r. sellb.# 10. Namens de Pandoercluli „De vier Nepgooscrs", Korp. P. G. SPIERINGS. CHI!, v. SPLUNTER* A. SNOEK. A. VISSERS. 3e C'omp. 41o L. W. I. Van de pandoerpraatjes der pandoerclub „De Uitzoekers"' in no. 42-1 van do „Soldateneou rant" ontvingen «o nog oplossingen van do pandoerclub „Steeds bedrust", Mil. Hospitaal to Haarlemde club „Do vier Nepgoosers", 3e CSe. 41 L. W. I. Van hot pandoerpraatje der club ..Het Griepzootje" in No. 424 van do „Soldawm- courant" ontvingen w© do volgende oplossing: No. I. H. 10, II. II. 8, III. H. kon IV, H. 9. No. IV. Kl, 10. I, Kl. 8, II. H. vrouw, III. KL. aas. No. II. Sch. 9, III. Sch. aas, IV< H. 6, I. Sch. 7. No. IV. Kl. 9, I. Kl. 7, II. KL kon., IJL Ruiten 9. VELD POSTKANTOOR No. 10, H Habekotte, serg. Inf. Harderwijk nagez., Depot A. Amsterdam. VELDPOSTKANTOOR No, 11, Log Bosch, 3 Res. II 23 R. I. W. v. Gorp (r), 25 Res. Bat. Luyksgestel 1 C. IX X. B. Mil. (J. HuygenS; 1 Comp. 2e Sectie Leeuwar den. R. Kleine, 3 Cie b/d antodienst 1 groep Delft. C. G'. Koopmans, 1-3 R. H. Mil. Jac. Nijs, 4 XI 23 R. I. Mil. H. Th. Selten, 3 XI 23 R. I. Weledel Luitenant D. Antoon Terschreveo, Rijwiel Comp. Gurigari. Mil. G. Wetzeis, 4.Cie. 23 Rog. K. C. Wikkelaar, 1 2 R. H. Mil. M. Willoms, 3 Res. II 23 R. E VELD POSTKANTOOR No. 12. Antoon v. Berkel, Kazerne Vhssingen. A. v. d. Bosch, 2o Bat. 3© Comp. Troepen in Zeeland. Gren. Boune, Res. Bat. 1 Comp. Anne Bergsma, 2 C. 3 Bat. Troepen in Zee land. E. A. Cornelrisens, 3 Beg. 3 Cie. Ylissingen. Nio. Flïpsen, Res. 24 R. I. .A, v. Groep, Zeeland. 'C. A-.-do-Grootf, Mil. -Sgt. -Troepen:ia^Zqeteud., Hilvarenbeek Zwolle Tilburg Rotterdam Sneek Rjjswyk Alteveer Utrecht Babberich Rotterdam Helder Afurmerwouda Simpelveld Joure Heinkenszand Hejjthuizen Klaaswaal Amsterdam Kampen Schoondjjke Ginneken Oudgastel Amersfoort J. Heef er. Res. 25. j Mil. J. Janssen, 2 IX 25. I Korp. W. Th. Jansen, 2 VII 25. j J. de Klerk, 3e Batt. Troepen in Zeeland. S. Koopmans, 3 H 24 Troepen in Zeeland. I). v. Leeuwen, le Comp. Achterweg 98. I Mil. P. Meilink, 3 IH 24 Haarlem. F. Alinkema, 30 L. W. I. Willemstraat Zee land. A. J. v. AIunster, 2 II 24. Fr. J„ Nass, Res. 24. J. J. Ottevanger, Tïoepen in Zeeland. L. Ouwens, 3 III 24. Jongeheer Matten Peterzon, 25 R. I. Jcs. Pieter, ni Divisie Middelburg. A. Burgers, 24 R. I. Th. Sipsraa, 24 R. I. 3 B. Mil. A. Tesselaar, Pi.. I. lïes. 24. Matheps v. d. Velde, Troepen Walcheren, Alii. H. Verkoelen, 4 II 24. Mil. J. Vermeulen 2 ni 21. E. Verschoor, 4 I 25. J. v. Worp, Res. Bat. C-ompio Zeeland, VELDPOSTKANTOOR No. 13. Haartsen, Jan, Bergen op Zoom Groot' Arse naal 17 R. 1 B. 4 Compio. Lcmmeps. Jaoo, 2 Batj". 3 Compie 17 Regi ment} Hl Divisie Veldleger. Alunctera of Manders, 3 b. II B. 13. 2"17*Inf* 'III Divisie Veldleger. - VeldljoenVG. v'AUqldlegeif !N .;Braba»t, b- br«

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3