•OTF5 OOXjilJ^'X'gl.T^roOTfSrlA.JV^ van Zondag 3 3 -ëLprril 3.9 1*7 Correspondentie. Marinezaken. Uit onze g^ioppentrommei. - N *2 1? 5 *it lener en Vinei Onbestelbare stukken. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets DesntwoorcJ. A!le vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge i ij It en goheol Itostoloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat hot overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord to ver weken. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegelB insluit krijgt apart „Do Soldatencourant" toege stuurd, waarin liet antwoord op zijn vraag voor komt. Ook Amerika doet tlians mee in den wereldoorlog, aan de zijde der Entente. Yoorloopig zal het echter op de slagvelden van Europa zijn troepen wel niet laten verschijnen; wel kan het met zijn vloot de geallieerden steunen, want de Amerikaan- sche marine is zeer goed ingericht. Ook wat de moderne strijdmiddelen betreft, bijv. de duikbooten. Onze plaat laat ons een aantal Amerikaansehe duikbooten zien, die al3 kinderen hun groote moeder, een pantserschip, omringen. onder de werking van een thans vervallen wer vingsvoorschrift. IV. Van do landstorm jaarklasse 1908 zullen do meeste dienstplichtigen moeten opkomen in het begin van Juni. Do inlijving van do militie lichting 1918 zal echter eerst in den loop der maand Juli kunnen aanvangen, zoodat uitstel ten gevolge zou hebben, dat het regelmatig periodiek opkomen van do verschillende elkaar opvolgende groepen van dienstplichtigen zou worden onderbroken. Naar het oordeel van den Mindstcf laat het landsbelang dit niet toe, wes halve hij do vraag ontkennend moet beant woorden. Dionstkleeding aalmoezeniers. Omtrent de door den minister van Oorlof pieuw vastgestelde dienstklecding voor de hoofd aalmoezeniers, de aalmoezeniers en de hulpaal- moezeuiers, kan het volgende medegedeeld wor- den. Do lcepi zal zijn van grijs laken en met ovaal ronden bodem, hoog vóór 9£ en achter 12£ c.M., vallende klep met grijs laken overtrokken, stormband van blank tuigleder met bronzen gesp en schuifpassant, onderscheidenlijk op 1 en 4 c.M. afstand van den onderkant een blauwe bies, breed ongeveer 2 m.M., de bol gebiesd met grijs laken; aan de voorzijde een kokarde va.i oranjezijdo met gouden torsado en tusscheu de biezen het bronzen indeelings-instinctief. Do voldjas zal zijn van grijs laken, zonder Schouderbedekking. Om den linkerarm een witte band met rood krais. De broek van grijs laken is lang, met Wauw- gebiesde buitennaden. De overjas is van grijs laken, grijze water dichte stof of gummi. Zij lieeft een broeden lig gen den kraag met sluitlus op elke punt, voor zien van het rangs-distincticf Door do divisie- en huljmalmoezcniors wordt bij do uitoefening van hun functie op do borst ecu kruis aan een koord of ketting gedragen; het kruis met rondo hoeken. Aan veldpredikers of reserve-veldpredikers', alsmede aan aahnoeze- nics en hulpaalmoezeniers wordt vergund te velde een veidjas to dragon mot korte panden. De kaderplicht. In do thans verschenen Memorie van Ant woord tot wijziging van artikel 79 der Mili- tiewet, deelt do minister van Uorlog-mede, dat heb tekort aan kader op dit oogeiiblik vrij onbe langrijk is geworden. Blijkens een voorloopig ingesteld onderzoek heeft de door het wetsvoor stel in uitzicht gestelde dwang blijkbaar velen ulsnog doen verkiezen zich voor» kacleropleidïng vrijwillig beschikbaar to stellen hetgeen hun bovendien vergemakkelijkt werd door do zeer milde bepalingen, welko door het opperbevel zijn gemaakt voor lien, die uit oudere lichtingen Vrijwillig of gedwongen voor kaderopleiding mochten worden bestemd. Indien de wetswijziging tot stand komt, zal nog slechts een gering aantal miliciens van oudere lichtingen, aio ongenegen zijn gebleven om voor kadei vorming in aanmorking te komen, hiertoe moeten worden verplicht. Uit elke lich ting zal dan niet meer kader getrokken zijn- da n naar verhouding van do sterkte moet wor den gegeven. De verzwaring van lasten is voor hen, die onder de wetsbepaling vallen, tot een minimum teruggebracht. Tot de lasten kan gerekend wor den, dal zij tijdens hun opleiding geen bijzonder verlof krijgen; eindigt hun opleiding met het behalen van den sergoantsrang, dan moeten zij nog esn maand, met den vaandringsrang, nog twen maanden in hun rang dienst doen alvorens voor het hekomen van bijzonder verlof in aan- niti.hng to'koio.pn. Tegenover do lasten staat als voordeel onder meer do hoogere positie, die zij in hun rang in hot leger innemen en de daar- nan verbonden geldelijke belooning. Maar boven voor- en nadeelen staat do alles beheerschende •eiscii. het legerbelang. Zonder dit to schaden,- kunnen de lasten, welke nu eenmaal dezo defen- eicpiichten opleggen, niet verminderd worden. Do aanwijzing der miliciens geschiedt over eenkomstig art. 79 der Militieweb zoodanig, dat niemand verplicht wordt, zoolang er zien nog geschikten vrijwillig beschikbaar stellen. De voorgestelde bepaling dient voor de kader- aanwijzing alleen bij do militie to land, alzoo niet bij do landweer en den landstorm. Bestendiging van tien staat van bsleg. Een wetsontwerp is ingediend tot besten diging van den staat van beleg in de gemeen ten Brammen, Door worth, ltenkum en Voorst. Ter toelichting merkt do Regearing op dat bij K. B. van 26 Fobruaxi 1917 (St.bl. No. 228) een gedeelte dos Bijles in staat van beleg is verklaard en zulks ten einde clen smokkel handel' op meer afdoendo wijze te kunnen tegengaan. Aangezien do omstandigheden nopen dien staat te doen voortduren en in art. van do wet van 23 Mei 1899 (St.bl. No. 128), hou dende bepalingen ter uitvoering van art. 187 der Grondwet, wordt voorgeschreven, dat onverwijld een voorstel aan de Stnteh-Gene-- raal moet worden gedaan, om dat voortduren bij do wot te bepalen, is het thans aangeboden wetsontwerp samengesteld, hetwelk zegt de Regeering géén nadere toelichting behoeft. Brood en vleesch voor militairen. Do Opperbevelhebber heeft, naar de „Avp." meldt, bepaald, dat tengevolge van de stoornis welko do aanvoer van graan voor do broodbe reiding vcor'de bevolking ondervindt het noodig is om liet verbruik van brood bij heb leger en do geïnterneerden te beperken. In verband hiermede wordt met ingang van 20 April -lot rantsoen brood voor allo militairen en geïnterneerden vastgesteld op 0.5 K.G. per dag, terwijl het rantsoen vleesch met ingang van genoemden datum wordt verhoogd en gesteld op per man en per dag: Vcrsch rundvleeseh met been, 0.325 K.G. of in vervanging daarvan: varkensvleesch, 0.325 K.G.scbapenvleesch, 0.35 K.G.rook- of pe- kelvleesch 0.20 K.G. Voorts is bepaald dat van allo troepenonder- doelon het brood gesneden moet worden ver strekt, waarbij groote zindelijkheid bij het ge bruik van broodsnijmachines en bij liet opber gen van brood op den voorgrond moeten staan. Vóór 15 Mei wordt bij den Opperbevelhebber bericht ingewacht in hoe-verre heb „gesneden verstrekken" van brood tot vermindering van het dagelijks gebruik heeft geleid. Do Opperbevelhebber heeft do autoriteiten van de landmacht uitgenoodigd het gebruik van viseh eenmaal per week te bevorderen in stede van heb rantsoen vleesch. Da donkere uniform. Tn aansluiting van een vorig bericht, kan de „Nieuwe Courant" nader mededeelen, dat deze week bij legerorder aan de troepen hot volgende zal worden bekendgemaakt: Ju verband met herhaaldelijk voorkomende persberichten omtrent weder-invoering van een donkere uniform voor die wapens en dienstvak ken, voor welke thans grijzo kleeding algemeen is voorgeschreven, wordt ter algemeeno kennis gebracht, dab die berichten allen grond missen. Weder-invoering van do donkere kleeding is mitsdien niet te verwachten. Teneinde do gelegenheid tot het afdragen van donkere kleeding van vervallen model te verrui men in verhand met de voor dab afdragen vast gestelde termijnen, wordt ook aan officieren vergund bij uitrukkende en kleine diensten kleedingstukken van oud- en nieuw model door elkander te dragen, voor zoover dit door de au toriteit. die do tenue gelast, in verband inet plaatselijke en andere omstandigheden, toelaat baar wordt geacht. S^DISCHE leger. Ongehuwde personen en weduwnaarszonder kin deren, Nederlanders niet jonger dan 17 ennietouder den 36 jaar, kunnen een zesjarigs verbintenis by genoemd Leger aangaan; handgeld 400 Gegadigden kunnen zich daartoe aanmelden,hst- z(j by de Agenten voor den Kolonialen Militairen Dienst te Amsterdam, Den Daag, Botterdam, Yenlo, Amersfoort, Breda, Zwolle, Groningen, Hengelo (G,\ hetzg °P het Gemeentehuis hunner woonplaats, alwaar bescheiden worden verstrekt sn reisgeld om naar Nymegeu- te reizen. Vrijwilligers, Militie, Landweerplichtigen en Landstormplichtigen, thans in militairen dienst, kunnen voor zes jaren overgaan of voer twse, drie of 4 jaren worden gedetacheerd, premie 4G0.—voor zeS Jaren en voor detacheering voor den duur van 2, 3 of 4 jaren resp. ƒ309.—, ƒ400.— en ƒ503. Gehuwde onderofficieren met een klein gezin kunnen voor 3 of 4 jaren worden gedetacheerd oi voor zes jaren overgaan. Om gedetacheerd te worden, moot men 8} maand in dienstzyn Aunrnolding behoort te geschieden b\j den Compagnies-Commandant of den sergeant majoor, die dan wel voorhetoverigeza! zorgdragen. Handgeld en premie worden bjj definitieve aan neming in hun geheel uitbetaald. Aanbrengpremie voor burgers, die nog niet hebben gediend10.en voor hen die in dienst zijn en geen rang bcldeeden 20-Als aanbrenger kan ieder militair (geen Jamilieïid z.yncle) optreden. (Adv Uit da Staatscourant. Bij besc.il. v. d. Mm. v. Marino zijn ge plaatst: off.-mach. 2e kl. H. G. B o r g li st ij n, 26 dezer a/b. „Schorpioen"adeib. Ie kl. 1'. Harder en J. d e V r i e s 21 dezer resp. a/b, wachtschip Hellevoetsluis en Wil lemsoord. Begrafenis van kapt. ter zoo Nijgfu Voorafgegaan door een deputatie van de vereonigiug Het Eereteokon voor belangrijke krijgsverrichtingen, werd jl. Woensdag onder groote belangstelling, op de Algemeeno Be graafplaats to 's-Grayenhag© grafwaarts ge dragen het stoffelijk overschot van den gep. kapitein tor zee H. Nijgli. Onder do vulo vrienden en bekenden, die zich bij de aanwezige familieleden aansloten om den overledene de laatste eer to bewijzen, werden behalve do gep. admiraals jhr. Röell, Mac Leod en Engelbrocht, opgemerkt eenige gep. officieren der marine. Groet was het aantal kransenen bloem stukken dat de lijkbaar dekte. Aan liet graf werd niet gesproken. Een zoon dankte namens do familie voor do laatste zijn vader bewezen, (N. Ci.) S., Uden. Indien ge er destijds ingeloot zijt, zijt go door uw vrij willigen dienst niet vrij van dienst bij de militie. Zoo go dus niet om aaidere redenen vrij van militiedienst zijt, moet gij na afloop uwer verbintenis onder do J wapenen blijven, totdat de .lichting, waartoe I go behoort, met onbepaald verlof vertrekt, j Zijt go niet militieplichtig, dan wordt go na I eindiging uwer verbintenis landstorraplichbig, j doch b&nocft niet voor werkelijken dienst ou der de wapenen te blijven. T. Br., Oudenbosch. Zeer zeker kan u in gevolge do landstormwet weder verplicht wor den de volgende opleiding te volgenwaar reeds uw verzoek voor overplaatsing is afge wezen, zult gij in den toestand moeten be rusten. G G. St. Oud-Gastel. Gij hadt slechts tot en met den vierden dag van het verlof recht op soldij mobilisatiotoelage en z.g. mcnagegeld. P. L. Zundert. Over het algemeen worden alleen beredenen toegelaten bij do bereden marechausseenu en dan wordt ook voor onberedenen do gelegenheid opengesteld om bij do marechaussee te paard over te gaan. Ook het vorige jaar zijn enkele omberedenen als beredenen overgegaan na het sluiten der verbintenis worden zij bij het depót der Kon. Marechaussee voor den dienst der bereden Marechaussee opgeleid. Do aanvangsjaar- wedde van een Marechaussee 3e klasse, te paard bdraagt f 590 en te voet f 490. J. L. Blerik. Indien gij veldartillerist zijt en behoort tot do mil. lichting 1909, hebt gij sinds den eersten December 1916 recht op verhooging der mobilisatiotoelage ad 0.15 per dag. (Zie L. O.'16 Deel B no. 301). J. A. v. H.Vlissingen. Gij deelt uw compies commnt. mede, dat gij in hooger beroep wenscht to gaandezo zal dan er wel voor zorgen, dat uw klacht komt, waar hij wezen moet. H. H. Dr on gelen. Als het gereedschap door uw schuld is gebroken, bent gij ingevolge art. 195 van het „R. v. A. 1916" verplicht de veroorzaakte schade te vergoeden. M. D. M. Milligen. Indien gij ingekwartierd bent met voeding, moet ge tijdens uw verlof uw broodkaart inedo nemen en "ontvangt go evenveel brood als de overige burgerij. Bent ge piet ingekwartierd dan hebt gij gedurende een verlof van enkele dagen recht op 0.40 K.G. brood per dag en bij een verlof van een week of langer op 0.30 K. G. J.-N. Hansweert. Als gij geen maatregelen genomen hadt, om het wegwaaien te voorko men (b. v. het omdoen van den stormband) zijt go ingevolge art. 195 van heb „R. v. A. 1916" verplicht de kepi te betalen. M. ten II. IJmuiden. Voor het periodiek verlof worden de militairen verdeeld in ploe gen, die volgens rooster beurtelings met verlof gaan. Indien uw ploeg zoowel in Maart als in April aan de beurt is voor verlof op een tijd stip, da.t pij gestraft zijt, dan komt uw verlof te vervallen. Is het bovenstaande niet het geval, vraagt dan den neasthoogeren chef van uw commnt. te spreken. E. K., Bussum. Naar onze meening moet gij betalen van af den datum, dat gij eene woning betrokken hebt; wendt u om nadere inlichtin gen tot den ontvanger der belastingen, aan wiens kantoor gij de belasting moet voldoen. •G. v. d. W., Goirle. Zeer zeker moogt ge do briefkaarten laten adresseeren aan uw kwar tier, ais maar duidelijk uit het adres voort3 blijkt, dat ze voor u bestemd zijn. J. T., Ooltgensplaat. Eenmaal hij de land macht ingedeeld zijnde, wordt ge niet meer bij de Marino overgeplaatst. L. J. II. Gr., Ett.cnZoo door dou betrokken commandant bepaaldelijk een bewijs van goed gedrag wordt noodig geacht, kan uit den aard der zaak geen aanstelling plaats bobben. Zoo ver ons bekend is, moet het regimentsnummer gedragen worden. A. H., Osseniss. Zoo gij geen tien jaren in dienst zijt, hebt ge geen recht op pensioen, ter- w ijl voor gratificatiën uit den aard der zaak geen yast bedrag bestaat. De 31. v. O. stelt het bedrag zoo hoog, als deze in verband met de omstandigheden ncodig en billijk vindt. J. R., Den Helder. Wanneer go eenmaal marechaussee bent, houdt uw vergoeding op, i daar go dan vrijwilliger z-ijt. Ge moet zes maan- j den dienst hebben, ongehuwd Nederlander zijn, een lengte hebben van minstens 1.674 M., in 1 't bezit wezen van goede geestvermogens en van een gezond en sterk lichaamsgestel en he- heerlijk lager onderwijs hebben genoten. Richt langs den hiërarchieken weg een verzoek voor overplaatsing tot den Insp. der Kon. Marech. H. d. V., Leiden. Ons is het bestaan van 1 zoo'n verec.niging aldaar niet bekend, doch j wendt u tot het hoofd van de afdeeling ,.Ont~ wikkeling en Ontspanning". Als hoofd daar van. treedt op de kapitein H. "Wijnaendts. P. A. R., Vlissingen. Richt langs uw comp. comm. een verzoek tot overplaatsing tot den j Opperbevelhebber van L. en Zeemacht; wij ge- j looven niet, dat uw verzoek zal worden inge- w-illigd, tenzij ge zeer gegronde ïpdenefi. hebt. J. v. d. W. Troepen in Zeeland. Ingevolge j art. 105 van het ,,R. v. A. 1916" zijt ge ver- j plicht do ontvreemde schoenen te vergoeden j liet men niet oen ieder zijn eigen kleeding- en uitrustingstukken, dio wegraken, vergoeden, i dan zon in korten tijd alles van do comp.ie ontvreemd zijn. R. B., Veldleger. Zeer ?ek'er mag uw compies-comm. den verkoop verbieden; volgt gij dien last niet op, dan wordt ge gestraft cn zal uw kast met koopwaren uit het gebouw worden verwijderd. M., .Ginncken. I. Gij moet zonder eenige bijzondere vergoeding alle voorkomende werk- zaamheden aan Rijks materieel verrichten. If. Het vertrek met verlof vindt, plaats na afloop van den dienst op den dag, aan den eerste verlofdag voorafgaande. De dienst mag echter niet vroeger worden beëindigd dan uit anderen hoofde is bepaald. III. Aan de werklie den die cjoor den aard hunner functie op de werkdagen bezwaarlijk met verlof kunnen gaan j (to beoordeclen door den korpscommandant)i kan op allo Zondagen verlof verleend worden. Gezinshoofden en zij dio in overeenkomstige verhouding verkeeren hebben dan recht op viermaal vrij vervoer en de overigen op twee keelen. IV*. Omtrent het dragen van een onderscheiding6toekon als korp.-geweermaker, moeten wij nog nader onderzoek instellen. J. W., Doesburg. Indien gij zeer gegrondo redenen hebt is do mogelijkheid voor over plaatsing of ruiling niet uitgesloten; rangver schil zal in dezo niet bepaald een beletsel wezen. Bij inkwartiering met voeding hebt go thans recht op 0.30 K.G. brood. Op verzoek van een commandant kan u con aanvullings kaart verstrekt worden. J. K., Loosduinen. Gij kunt worden bevor derd tot korporaal-hoornblazer; wendt u voor verdere inlichtingen tot uw comp. comm. J. D. Best. Zie on-; antwoord aan M. D. M., Milligen, in dit blad, J. Zw., Veldleger. Gij hebt slechts recht op een toelage, als go do plaats vermeldt van een werkman, dio volgens do organisatie bij'het onderdeel ingedeeld moet zijn. A. T., Den Helder. Gij behoeft niet een be paalden tijd in voorarrest te wezen, zoodat uw verblijf in het hospitaal daarop geen invloed uitoefent. Zoodra gij voor den krijgsraad kunt terechtstaan, geschiedt zulks. G'. B., Bath. Als opzichter wordt een ge schikt onderofficier van den troep aangewezen. H. v. Z., Vlissingen. Volgens het betrekke lijke schrijven van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht m a g het vertrek met verlof plaats vinden na afloop van don dienst op den dag, aan den eersten verlofdag vooraf gaande. Uit' het vorenstaande blijkt dus, dat het een gunst is, daags te voren met verlof te mogen vertrekken. C. K., 20e R. I. Gij hebt, indien gij niet ingekwartierd zijt met voeding, recht op zes dagen z.g. menagegold. (Zio punt 12l> ten tweede sub A van L. O. '16 Deel B No. 18 en het schrijven van den O. L. en Z. Beh. Landmacht d.d. 10 April No. O. V. I. 82923/ C 1004.) Bij inkwartiering met voeding hebt go aanspraak op één dag minder. D. v, M., Vlissingen. Gij zult u dan aller eerst als vrijwilliger moeten verbinden en examen moeten .doen voor vrijwillig sergeant; daarna kunt go worden opgeleid tot sergeant- majoor-administratcur. Bij eventueel slagen daarvoor wordt ge op een ranglijst geplaatst en bij eventuecle vacature aangesteld; of dit laatste na een kort tijdsverloop zal geschieden, kunnen we u niet zeggen. O., Veldleger. Do reeds door u betaaldo reis kosten kunt ge tegen afgifte van een eenvou dige quitantie van uw corapies-comm. terug ontvangenzio punt 13 van do gewijzigde L. O. '16 Deel B Nr. 131. M. S. M., Veldleger. I. Wij kunnen u geen bedrag noemen; het bedrag wordt bepaald door den burgemeester in verband met plaatse lijke duurte, financiëelo draagkracht van het gezin, enz. II. Hoewel niet op elk uur (want gij kunt wel 's nachts komen) moet ge toch in do gelegenheid gesteld worden ook uwe brood kaart na sluiting van het distributiebureau in ontvangst te kunnen nemen, b.v. op esn poli ticbureau. III. Gij bent verplicht do uniform volgens heb voorgeschreven model en kleur te dragen, en deza is thans grijs. Z., Oudenbosch. Om redenen van landsbelang vertrekt dezo lichting nog niet met onbepaald verlofomtrent den datum van vertrek is nog niets officieels bepaald. P. B. Hengstdijk. Tijdens uw gebeele verlof wegens ziekte hebt go recht cp soldij (zonder mobilisatietoelage) en z. g. menagegeld. Th. R., Nunspeet. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof van do militieplichtigen van het korps Pantserfort-Artie. der mil-lichting 1910 is nog niets officieels bepaald. W. P., Troepen in Zeeland. Aan ieder mili tair, voor wien volgens do bestaande regeling j voor het algemeen verlof de eerste volle verlof- j dag op esn dag van de maand April valt, wordt éénmaal één dag langer verlof verleend. De 1 commandeerende officier ter plaatse is bevoegd en verplicht op do onderwcrpelijke verlofsrege ling, dio beperking toe te passen, welke nood zakelijk is in verband niet den goeden gang van I den diensten met do veiligheid. W. J., Boxtel. Iiidien gij niet ingekwartierd zijt met voeding en dén 14en April niet aan den middagmaaltijd hebt deelgenomen, hebt go redd op 13 dagen z. g. menagegeld. Zijt ge ingekwartierd met voeding, dan hebt ge op eén dag minder aanspraak. H. V., Liempde. Gij moogt geen brood mede- r.eraen; wendt u voor verdere inlichtingen tot het département van financiën, bureauuitvoer*, Aimvliastraat 2, Den Haag. R. G., Kampen. Zijt ge dienstplichtig, dan kan u geen 12 dagen algemeen verlof wordon i verleend. Zijt go vrijwilliger, dan wordt uw verlof in verband mot uw" dienst doer den j Insp. van den Gen. Dienst dor Landmacht gere- geld. Deze regeling kennen wij niet. G. N., Veldleger. Bij schrijven van den M. v. O. d.d. 3 Juli 191C afd. Dienstplicht, no. 71 L aan de burgemeesters is bepaald, dat niet meer vergoeding mag worden toegekend. G. d. L., Veldleger. „Hemel en Damp kring" is een weekblad en verkrijgbaar bij do Maatschappij voor Weer- en Sterrenkunde te Nijlcerk; de prijs is ons onbekend. M. M., Oosterhout. I. Ge moet u eei'sfc als vrijwilliger bij het leger hier 'to lande verbin den nadat ge deu rang van sergeant- bereikt hebt, kunt ge examen voor den hoofdcursus doen. Dit examen wordt eens per jaar afge nomen, en elk leerjaar aan den hoofdcursus vangt aan 1 October cn de cursus duurt twee jaar. Voldoet ge ha deze twee jaar aan het officiersexamen, dan wordt ge tot officier 'ba- noc-md en zijt go verplicht"negen jaar offi cier te wezen. Gij kunt zoowei rechtstreeks 'examen voor den H. C. doen als eerst heb onderwijs aan één der cursussen bij hot wapen der infanterie volgen. Elk leerjaar aan zoo'n cursus vangt ook den len October aan, terwijl de cursus twee leerjaren omvat. Om examen te kunen doen voor laatstge noemden cursus moet ge de geschiktheid be zitten voor den rang van sergeant, terwijl gij om den hoofdcursus to kunnen volgen op het tijdstip van den aanvang van 't eerste leer jaar den vollen ouderdom van 19 bereikt moet en dien van 25 niet overschreden moogt hebben. Voorts moet ge drie jaar in militaire dienst en één jaar onderofficier zijn. N. te IJmuiden. In een boekwinkel vragen of anders aan het vermelde adres van den uit gever. Pakje laten liggen. 15 April op de lijn Utrecht-Amsterdam, trein'No. 216, een pakje laten liggen met rij lesgoederen. Beleefd verzoek aan den vinder het pakje terug te 'bezorgen aan den landsiormpliehtig© Tor Maate, 4-19 L.W. I. Op commando. Zijn de eieren vereelt Ja, mevrouw, zo zouden morgen pas go- legd zijn, ah; ik niet bij vergissing een Idaadjo to veel van do kalender had gescheurd! Do ervaring. Louise. Ik houd niet meer van romanp. Juist als het mooi begint te worden, cn zo me kaar krijgen, i't het boel; altijd uit. Vader. Wie zegt je, dat het dan mooi be gint to worden? Dat gaat gemakkelijker. Vader. Eddy, wolk instrument zou je liever lceren bespelen: viool of piano? Eddy. Nou, vader, als ik toch muziek moot loeren, dan kies ik een gramophoon. Elk op z ij n beur t. Ilij. Je kunt niet begrijpen, hoe zenuwach tig ik was, toen ik je mijn liefde verklaard™. Zij. En jij weet niet, hoe zenuwachtig ik was, vóórdat jij het dcedt! Niet begrepen. Anna (uit een dorp in dc stad komen wonen tot haar man) Zeg, hier is een kaart van me vrouw Delving. llaar man: Nu, wat schrijft ze? Kan je bij haar komen? Anna. Zo schrijft, dat ze Donderdagmiddags thuis is; «agr is zij dan in 's hemels naam &1 den anderen tijd van do week Hot laatste niouwc. Het stort regende. Bij wagonladingen kwam de nv.en ei hone 1. K.- .".ren grondver- «Shuiringeu op do spoor haan. Do treinen on» dervonden er vertraging door. Dit zal du toch wol zoo iets zijn als do, zondvloed, zei do reiziger togen cca mede passagier. Als wat? vroeg do ander. Do zondvloed. U zult daar toch wol van gehoord hebben on wan de Ark, dio bij den landde ik het gelezen. Dn Zondagsjager. Vrouw (haar man, die juist do deur heeft dio! bro 'i om op 1 hl te gaan, naroe- pondj. Jan. Jan! Je hebt je portomnnnnio laten liggen... Hon kan je nou wat schietenP Galant. i Verliefde. Ik leg mijn heel vei Toeten. Jonge dame. IV vermogen! Ik wist niet, <lat tt Vermogen hadt. Verliefde. Veel is het niet, maar bet lijkt groot naast dezo voetjes. Do pantoffelheld. Hoe maak jo het onder dienst? O, beat. Aan gehoorzaamheid ben ik al zoo lang gewend. vermogen aan UM Oproep. De soldaten van liet Rog. Tm".,, die Donder dagavond *12 April gereisd hebben van Boxtel naar Breda e:i tegenwoordig waren bij het geval, hetwelk zich voordeed mot sergeant Dumoulin, gelieven zoo good te zijn, hun naam en corpsonderdoelen aan onderstaand adrea op to geven. Serg. DUMOULIN, Doorlaatpost 30, Cab erg, bij Maastricht. Verloren. (Verbeterde opgave.) Verloi'en óf in den trein laten liggen, van Zutphen raar Enschedé, oen pakje, inhoudende een boek in prachtband, get. „Beproefde trouw", een scheermes en scheerkwast. Gclicro terug te sturen aan W. COËLINGE, 19© Reg. 3e Bat. 4c Comp. V eldlcger. Gsvor.den voorwerpen. Lijst van in spoorwcgcoupé's gevonden'mili taire goederen, die op heb Garnizoens-Bureau to Rotterdam zijn gedeponeerd: 1 gr. overjas; 1 tuniek, 2 p. beenwindsels en 1 kepi; 1 bi .overjas; 1 gr. id.; 1 bl. id.; 1 gr .id.; 1 id. id.; 1 tunieq, 1 korte* panta lon en 1 kwartiermuts; 2 werkkielen cn 2 werkbroeken, 1 borstrok en 1 onderbroek; 1 mantel, 1 handdoek; 1 id.; 1 blauwe mantel; 1 id. id.; 1 id. id.; 1 id. id. (serg.-maj.)1 id. id. (serg.); 1 werkbroek, 1 paar sokken; 1 paar schoenen; 1 id. id., met zakjes: 1 id. id., met zakjes; 1 onderbroek, 1 hemd, 1 werkbroek; 1 pakje inh. 1 hemd, 1 onderbroek, 1 handdoek, 1 paar sokken; 1 onder broek, 1 handdoek; 1 handdoek, 1 paar sokken; 1 hemd, 1 onderbroek; 1 hemd; 2 p. sokken, 2 ranselriemen1 werkkiel, 2 ran- selriemen; I handdoek; 1 handdoek, 1 paar sokken1 handdoek, 1 paar sokken1 hand doek, 1 paar sokken; 2 paar sokken; 2 paar id.1 hemd, 1 onderbroek1 borstrok, 1 hemd, 1 onderbroek, 1 p. sokken1 onder broek, 1 banddoek; 1 onderborelc, 1 handdoek, 1 hemd, 1 onderbroek, 3 sokken; 1 onder broek; i hemd, 1 p. sokken; 1 werkbroek, 1 onderbroek1 paar sokken, 1 onderbroek, 1 hemd; 2 paar sokken, 1 onderbroek, 1 hand doek; 1 onderbroek; 1 handdoek, 1 hemd en 1 paar sokken; 1 hemd, 1 onderbroek; 1 bl. werkbroek; 1 banddoek, 1 paar sok ken-, 1 hemd, 1 onderbroek; 1 handdoek. 1 p. sokken; 1 werkbroek; 2 p. sokken; 1 onder broek, 1 hemd, 1 borstrok; 2 p. sokken: 1 gr. kepi; 1 kepi: 1 schako; 1 id.1 id.; 1 id.; 1 id.; 1 p .schoenen; 1 bajonet m/scheed© en koppel; 1 handdoek, 1 kl. borstel; 1 id.; 1 p. boenv.'indsels, 1 p. handschoenen1 eet- ketelzakje; 1 eetketel ra/zakje, vork, lepel en riempje; 3 mondzakkon1 handdoek; 1 kwartiermuts3 ranselriemen; 1 bajonet m/ scheêfle, Jcoppel m/p'aat; 1 mondzak. 1 over hemd, 1 zakdoek; 1 ver'ofzak; 1 knoopon- nehaar1 schop m/foudroal1 sabeldrager 1 k. broek met been windsels, 1 witte workkiol, 2 handdoeken en 2 wer'xoroeken en 2 werk kielen. Eventueel© eigenaars kunnen zich schrifte lijk, onder nauwkeurige opgave der wapen nos. enz., melden tot den -Gornizoenx Commandant tn Tïifltnrduni. waarna het- gedeponeerde voor hunne rekening zal worden* opgezonden. Brons n medaille, uit gel. door de Ver. „Ons Leg - r. i». Jan e, L. V>'. 1., met Vijf klei in- bronzen medailles, uiige!, door het Al™. Hoofdkvr. voor Oniw. cn Ontsp. der Imot bJocmtafeltjö, 2;». sold. H. J. C'. Thoo- Icn, Telegr., mot barometer. 3<>. .'.erg. K. I,. do Vries, Genie, met bijou .-n-l.r l je, 4o. serg. v. d. Pui K. L. do Vries, Genie, mot handschoenendoos. Kunstvoorwerp, uitgehoofd door den VicC- Admiraal, Commandant der Stelling van Den Helder: serg. Rite ma, It. Vg. A., met bockcn- kaetje. Alle bekroonde voor-werpen zullen naar Den Hai inde aldaar op stelling t© worden geëxposeerd. Het aantal bezoeker btdrocg op do vijf ten- toonstellingsdagen respectievelijk 63, 111, 133, 611 cn 150. Trekkingsiijst der verlating van de Militaire Huicvlljttentoon- stoiling Sn da Stelling van den Helder. J 5 E. H '4~. te ks <5 o 5 s Ü5 e zy. 3 28 499 35 975 182 1365 17-1 8 9 508 2 976 99 1386 130 15 55 511 45 1011 27 1110 ■34 42 8 5] 2 164 1015 165 1414 29 56 48 526 171 1016 89 1417 170 61 40 535 69 1020 21 1420 90 66 34 541 78 1022 83 1421 123 77 117 544 100 1027 25 1434 183 83 115 568 166 1081 1-53 1443 131 97 4G 574 47 1049 143 1459 22 102 120 579 20 1058 133 1470 146 120 71 591 8 1075 1*27 1474 134 125 166 699 122 1084 168 1477 36 106 119 607 14 1098 107 1479 19 175 0*23 79 1100 149 1485 98 190 138 689 173 1104 7 1512 61 214 118 m 144 1106 103 1525 180 219 156 m 91 1109 83 1532 224 140 662 51 1U0 161 1549 167 232 33 085 59 1111 Dl 1553 84 281 - 87 709 31 1141 57 1561 11 216 96 723 125 1116 13 1568 10 261 95 723 130 1147 53 1583 112 263 43 729 50 1151 64 1585 163 270 82 736 102 1753 66 1598 159 271 177 744 60 1156 74 1615 143 291 5 752 160 1165 52 3619 116 292 97 766 77 1174 12 1638 151 j 302 56 786 63 1184 147 1639 111 305 113 788 64 1193 37 166*2 178: 311 181 739 153 1209 131 1668 17 330 18 800 15 1220 4 1672 32 859 142 812 49 1238 41 1675 155 403 106 844 150 12-35 129 1714 67 401 53 857 23 1264 6 1717 85 428 30 m 104 1-270 172 1739 152 48') 42 886 86 1276 157 17*22 94 431 128 907 176 1281 93 1723 81 440 121 611 16 1285 26 1728 124 441 192 934 02 1806 2-1 1733 109 4-13 135 935 70 1311 145 1743 114 452 101 943 105 1317 1'zG 1751 65 453 102 944 1 1319 110 1755 76 4.55 175 9-45 68 13-39 136 1757 39 4-03 73 056 179 1353 92 1771 80 496 137 963 103 1301 38 Prijzen kunnen tegen overlegging van het lot HuisvÜjttsntoonstelling Den Helder. Wij kunnen thans laten volgen een opgave der prijswinnaars van d3' Landmacht, met de door hen verworven prijzen (medailles) op do Mil. Iiuisvlijitent-oon3toÜing in de Stelling van Den Helder. Zilveren medaille, uitgeloofd door den Opper bevelhebber van Land -en Zeemacht: serg.. C. Wardenaar, Vg. A., met hceto-lueklmotor, electromotor 'c-n dynamo. Groote bronzen medaille, uitgeloofd door den Opperbevelhebber van Lar.d. cn Zeemaci;t soldaat H. C. O. Neyts, Vg. A. met line gedroogde planten en uitheemsche vlinders Zilveren medaille, uitgeloofd door het Alg. Hoofdkw. voor Ontw. cn Ontsp. der gem. troe pen serg. K. L. do Vries, genie, met verza meling gesneden doozen. Groote bronzen medaille, uitgeloofd door hot Alg. Hoofdkw. voor Ontw. er. Ontsp. der gem. troepen: serg. paaj. Becker, L. W. L, met cou rantenhanger. Groote bronzen medaille, uitgeloofd door het Alg.Hoofdkw. voor Öntr.. cn Ontsp. der gem. troepen soldaat H. J. G'. Thoolen, Telegr., met klok. Zilveren medaille, uitgeloofd door den Volks bond, Ver. tegen Drankmisbruik,sold, ivam- minga, Pants. Art., met schilderstuk ..Avond stemming". Verguld zilveren medaille, uiige), door de Ver. „Ons Leger"korp. Dik, Vg. A., met kapstok. Zilveren medaille, uifcgeldoor de Ver. ..Ons Leger", serg. v. Egdom, L. W. I., met kap stok. vouten p.:gehaald aen het Bureau der Ontvik- kf;ling8Ciirsi!sscK, D;!kstraat 8, Den Helder. Het Bureau is geopend aile werkdagen van 012 uur voorn, en van 24 uur nam. HuisYlijttentoonsteÜing El! Divisie. Men schrijft ons: Van do verloting van voorwerpen van d© Eu'svi ijl ten toonstelling der 111e Divisie, welke van 14 Maart to Breda is gehouden, zijn do volgende prijzen nog niet afgehaald: No. 20 ouixmtenbanger. No. 30 Bloemer.vaas. No. 140 Theeblad. No .277 Teekening. Deze voonsv: pen ziju togen afgifte der loten i verkrijgbaar bij den luitenant der Gen Mar cel 1 a, To'cgraafafdeeling IIIe Divisie". Mandcllnc-ar.ssmfcle Depot X. Men schrijft ons 17 April: Reeds lang had ik het plan opgevat, in de ..Soldatencourant" iets te melden, over oen alhier ij het depót Bataljon der Xe 'Inf. Brig, opgericht „Mandoline Ensemble Depót X". Doch ik heb het 'v? .Koupirr n*geinten om de navolgor.de reden. Bij verschillende onderdco- len toch werd een clubje tot- het maken van muziek, een tooneeTelubje of iets dergelijks op- gericht, doch do noodzakelijke verplaatsingen, doen zoo'n pas geboren clubje weer spoedig i den weg opgaan van al het aardsche, -Waar er r.u hier niet meer behoeft gevreesd to werden dat ons „Mand. Ens." uit elkaar zal spatten, geef ik gevolg aan raijn rcxls lang opgoVat plan. Het „Mand. Ens.", opgericht: onder leiding van den mi!, sergt. J. C. Ph. Tissen, toch heeft reeds menigen eangenamen avond bezorgd aan i de militairen van het kamp „Vla=akkors':,'Tcr- wijl het steeds medewerking verleent bij elke j tconeoluitvoering, die alhier gegeven wordt. Beurtelings v.ordt gespeeld in de onder- Ljjst S4e. 29 van de op c osrbesiet?si3fi°e stukken, e verschillende Veldpostkantoren aan we?,i - welke de rechthebbenden alsnog ocstier vermelding vaas het rtssetimfii» tSezer lijst, door tusschenkomst Van de Redactie van de Soldatencourant kunnen opvragen, b. Blief br. Briefkaart c. Courant d. Drukwerk EXPEDITIEKAËTOGR VELDPOST B. Schoonhoven MU. W. Bro-iswj-, fort Lunetten bij - Utrecht. Utrecht J. Grin, lQq Inf. Brig. Depot Bat. 3 Comp. Loods2 _VTasakkers Amersfoort' Detroit Eindhoven Neuville s'Sai'fcho H. v. Hn land- Rotterdam Amsterdam Tilburg VELDPOSTKANTOOR No. 1. Soerfcs, Jan, Infanterist" 2 Bat. Regiment Vesting Artillerie Gompie Garnizoen deu Haag. VELD POST KANTOOR No. 3. Fijn, P., Sergeant 4 III 13 R-. I. Grootel, J. v., II 3 R. 'f. Breda. Ivonings, H. J., 3 I 13 R. I. Ripkc, M., 2 III C. R. I.? VELBPOSTl'ANTOOR Ne. Muller, W., Ziekendrager. Oudendorp, EL, 2 II 2 4e Div. Geldrop Rotterdam Ams'erdam Amsterdam Eindhoven Heerder Falkenswaard We er VELD POSTKANTOOR No. 7. A. Saa.ven, 42 L. W. I. G. v. Weizen, 1 42 L.TV.I. kamer 13 Lst. 1913. VELDPOSTKANTOOR No. 10. Mil. Gus. Drens, marinekazerne alhier. A, J. Thomas,'Hes. 25 7 Bat. 4 Ci© Troepen in Zeeland. VELDPOSTKANTOOR No. 11. Mil. J. Groen, 2.2 E, H. Landstpl. A. Schóne veld, 4 Comp. 2 Pel. 2e Mil. H. v. d. Velst, 3 Reg. 3 Bat. 3e Comp. 4o Divisie. Mil. J. Verlioeks, 4 Res. XI 23 R. I. Mil. C. v. d. Waal, 1 Res. XI 23 R. I. Eind- - koven* Schiedam Drunen Zwolle Leiden Haaften Amersfoort Amsterdam Haag Brsda Oudeschoofe Dordrecht VELDPOSTKANTOOR No. 12. P. Albcrs, Zceuw-oh Vlaanderen 3 Cie 4 Bat. H. Bult, Sgt. 25 E. Eindhoven. Mil. C. v. d. Horst, Troepen in Zeeland. Mil. C. T. Logenaar, 24 R. I. Bat. Comp. Joh. v. Noord, 24 E. I. D. J. re Paske, To'.r graaf kamer 23 Zeeland. Mil. B. Peter se, 4 Bat. 2 Comp. 15 R. I. Zeeland. A. Rondoncck, Troepen Zeeland. A. v. d. Waart, Troepen in Zeeuwsch Vlaan deren. VELDPOSTKANTOOR No. 13. Alvers, F.. 1 Bat. 2 Comp. 6 R. Inf. 3 Div. Balstra, Anne, Militair Chassé-kazerne Breda. Nijkamp. J. W. M., 1 Cpmp. .2 Bat. 6 Rog. Inf. 3 Divisie^

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3