Öp zoek naar den vijand. Een Q 13^3 SOLPATENÜO DH ANT Vau XTg-ij<3SO April 3. 9 1 Een Eng- Ischö aauv»! is begonnen aan het Sommefront en in een der tenten dicht achter het front, tot lazereth ingericht, zitten een drietal officieren van gezondheid, die aan den ingang wachten op de eerste gewonden. Lioe goed het den Engelschen ook moge gaan op het slagveld, hst is niet te denken dat het drietal lang zal moeten v- hten voor de eerste ziekendragers komen en het is niets onwaarschijnlijk dat zij d 24 uren achtereen ia touw zijn. Engelschen in handen vielen, is dit nog geen 30.000 mag, geen menigte, die op de kracht van hot miliioenenleger der Duit schers van grooten invloed kan zijn. Men herinnert zich nog de honderdduizenden Oostenrijkers, die 't vorige jaar in handen der Russen vielen. Maar wel blijkt, er uit en uit den hevigen tegenaanval der Duitschers, dat deze thans hebben afgezien van d;cu strategischeu te rugtocht. Indien zij nog teruggaan, doen zij het gedwongen. Een Duitsch 6tafbericht van Dinsdag geeft dit toe, zij het dan ook niet volkomen grif. Het spreekt van een Fransche poging om door te breken, met een ontzaglijke macht infanterie, gesteund door groots reserves en een diep aanvals front. Door de artillerie waren de stellin gen met den grond gelijk gemaakt, bre-ede velden werden vol diepe gaten geslagen en een onwrikbare verdediging was dus' niet meer mogelijk. Het st&Ibericht geeft toe, dat de strijd om de eerste Duitsche liniën heen en weer woedde, dat oorlogsmateriaal verloren ging. De Frausclie doorbraak poging echter mislukte en de Duitschers namen meer dan 2100 man gevangen. Uit dit alles blijkt wel duidelijk, dat de Duit schers zich krachtig verzetten, maar dat zij t ook hier, van Soissons tot Reims, beginnen te wankelen. Het doel der geallieerden aan het Wester front schijnt nu duidelijk; zij willen niet meer als in vorige jaren, als bij Verdun en aan de Sommo bijv., een offensief op een punt openen, dat tot een doorbraak zou kun nen leiden, maar den vijand ook toestaat van andere punten reserves to laten aan rukken, zij willen over het gebeelo of althans over oen zoo groot mogelijk front, tegelijk aanvallen. Daarom .gaan do Fran schen hun offensief steeds verder naar 't zuiden uitbreiden, er wordt ook reeds mel ding gemaakt van aanvallen ten Oosten van Reims en zelfs van aanvallen in den Elzas, en strekt do aanvallende bewe ging der Engelschen zich al meer uit naar bet Noorden. Dit moet ten gevolge hebben, dat de Duitschers waakzaam, actief moeten zijn over 't gohoele front en zij niet op 't eene punt hun front van troepen kunnen ontdoen, om die elders, op een bedreigde plek, te laten optreden. Op deze wijze hopen duidelijk de geallieerden om of hier of daar door een zwak punt heen te breken öf den vijand over de geheele lengte terug te duwen. Ontzettend is de strijd, die gaande is aan het Westerfront, en toch, men zegt het zoo wel van den kant der geallieerden als van dien der Duitschers, hij wordt nog belem merd door 't slechte weer, door kou. mist en sneeuw. Dat slechte weer speelt blijk baar ook op andere fronten een groote rol, behalve in Mesopotamië, waar de Èngel- echcn en Russen nog vooruit kwamen, maar niet zoo hard meer. Van het Italiaansche front komen wel be richten van gevechten, van actie der artil lerie vooral, maar het resultaat is van wéi nig of geen bolang. Ook aan het Ooster front blijft het stcods kalm; eenige vlieger- actie, eenige schermutselingen van verken ningspatrouilles, wat geschutvuur hier en daar, maar verneemt men er niet. Terwijl do strijd op één der oorlogsterrei nen zulk een geweldige uitbreiding neemt, hoort men meer on meer vredesstemmen weerklinken. Nog niet. uit de kringen der regeeringen, tenzij in Oostenrijk-Hougarije, maar uit het volk, uit de groote massa in de oorlogvoerende en de neutrale landen. De sociaal-democraten nemen in dit opzicht steads meer de leiding, naar 't schijnt. Van de conferentie, die gehouden zal worden te Stockholm en waarheen ook de Nederland- sche leiders zijn vertrokken, i3 reeds mel- ding gemaakt in ons vorig nummer. Ook Duitsche, - Oostenrijksche en Rus sische sociaal-democraten zullen aan de conferentie deelnemen, of er Engelschen of Franschen komen, is nog niet zeker, de laatsten zeer waarschijnlijk niet. En ook Een médewerker aan de Evening Stan dard'' beschrijft een zwerftocht van de En- geiscbe groote vloot, nadat het bericht is binnengekomen dat er op zee Duitsche sche pen zijn gezien „De och tend wacht was nauwelijks half voorbij, do mannen op do brug waren koud, maar zij zijn daar al nan gewend. Zij waren reeds sedert hot begin van don oorlog op zee en hun eeuwigdurend uitkijken geschiedde nu op eene wijze, die op onverschilligheid geleek, maar toch in werkelijkheid nog even scherp is als vroeger. Met oen zucht van verlichting zag de boot- I mansmaat het eerste zwakke licht van den dageraad boven den horizon gloren c-n hij liep nu ongeduldig heen en weer, wachtend op nieuws. "Het was niet do eerste keer, noch do tiende, dat de vloot op dezo wijze naar bui ten was gekomen, maar de jongc-ro officieren en do manschappen wisten niet of het er nu echt om ging. Een scherp bevel weerklonk van^de brut. A Ha hens werden aan dok geroepen on on der de gestrenge oegon van den provoost- geweldige en van een paar korporaals, kwa men de manneD vlug naar boven, nadat alle hangmatten opgerold en weggeborgen waren. Het was intusschen geheel licht geworden en de Groote Vloot had een dier harde, grij- ae ochtenden, koud en stil, voor zich, die in de Novrö> -o zoo dikwijls voorkomen. Groote .Vloot koetste fuil-speed naar onder de neutraio socialisten zijn er enkele, die meenea, dat de oorlog moot eindigen met een overwinning aan den oenen kant. Doch het meereudeol, het zeer groote meerondeel is voor den vrede, en geeft de stemming weer, die in de volkeren heerscht. Zal men naar die stemming luisteren 1 Zij maakt zich niet heb minst merkbaar in de landen der central en; de werkstaking en de betooging te Berlijn vormen wel een eigen aardig bewijs van den geest onder het Duit sche volk, van het vred.es verlang en allereerst. Men hoort daarvan minder uit Engeland en Frankrijk, doch ook daar heerscht de stem ming, al doet blijkbaar de regeering haar best ze tegen te werken. Doch bovenal in Rusland neemt blijkbaar het verlangen naar den vrede toe, ziet men af van veroveringen. Zelfs wordt beweerd, maar heb bericht is Duitsch getint, dat de vcorloopige regoering in Rusland bij de westelijke boudgonooten aandringt op bekendmaking van gematigder vredesvoor waarden, en alleen dan zou Rusland zich willen houden aan de overeenkomst om slechts een gezamenlijke® vrede te sluiten. Maar het is te vreezen, dat men in het westen onverzettelijk blijft, nu in Frankrijk overwinning®? werden behaald, nu Enge land en Ruslapd in Mesopotamia blijven vooruitdringen, nu er berichten .komen uit Duitschiand, dat de ontberingen er toene men en de onrust onder het volk er grooter werd. Thans met gematigder voorwaarden te komen, is misschien te veel gevergd van de Engelsehe en Franscho regeeringen en zoo schijnt het heel fbceilijk, dat Rusland met zijn westersche bond gen ooten tot overeen stemming geraakt, is het nog niet duidelijk, hoe d9 vrede er zal komen. Maar dat die op weg is, omdat do vredesstemming aan wakkert in alle volleen, ook in het Engel sehe, dat is zeker, en met die stemming zal op den duur niet gespot kunnen worden. OU2TSCNLAMD. De arbeiders te Berlijn cn de levensmiddelen- quaestie, BERLIJN. Zaterdagochtend zijn op ver schillende plaatsen arbeidersvergaderingen gehouden, waar de levensmiddelenquaestie werd besproken. De vrouwen waren daar zeer sterk vertegenwoordigd. Na afloop der vergaderingen vormden zich optocliCen. grootendeels van jonge kna pen en meisjes, die naar de binnenstad trok ken. Een optocht trok voorbij het slot door de straat Unier den Linden. Op den Schlossplals werd de optrekkende wacht met gejuich begroet. De betooger6 betoonden zich vooral zeer kalm, zoodat de politie niet tusschenbeide behoefde te treden. De groote meerderheid der Berlijnsche arbeiders had geweigerd mede te doen. daar zij zich overtuigd hadden, dat in plaats van de verminderde hoeveelheid brood een groo t-er rantsoen vleesch en aardappelen komt. De arbeid te Berlijn grotendeels hervat. BERLIJN. In de meeste bedrijven waar- is Maandag gestaakt werd, is de arbeid Dinsdag hei-vat. FRANKRIJK. Van het Westelijk OorloQaterrein, De strijd aan do Aisne. PARIJS. Tusschen St. Quentm en do Oise duurt het artilleriegevecht voort. Ten Z. van de Oise maakten wij opnieuw •vordörin- gen op het plateau ten O. van de linie Bari- sisQuincy Basse. Na eene artilleriovoorberoiding. welke ver scheidene dagen duurde, gingen'wij Maan dagochtend tusschen Soissons en RcimB tot den aanval op de Duitsche linies over een front ter breedte van 40 kilometer over. Er ontwikkelde zich ecu hardnekkig gevecht over het' gcLcelo front, waar de vijand de krachtigste troepenmassa's en het grootste aantal vuurmonden bijeen bracht. Overal het Zuiden. Ik ben er nog altijd trotsck op en dankbaar voor, dat ik dit schouwspel had gezien. Yior rechte rijen slagschepen donder den door hot koude, kalme water. Do lange grijzo schepen, die precies hunno plaats in do rij "bleven innemen, volgden de onmiddellijk voorafgaande, niet een taaio vastberaden heid, wreed uitziend in hunnen ijver, do dok ken klaar voor actie, terwijl do koude, harde silhouetten der kanonnen scherp tegen do lucht afstaken. Het leek alsof de mannen aan boord slechts ecu deel der machinerieën en de schepen zelf levende wezens' waren. Zooals do boegen dier schepen door hot wa ter sneden, was er niet veel verbeeldings kracht toé noodig, om te zien, dat clic schepen een vast doel hadden en tot dit ba- reikt zou zijn, niob zouden glimlachen, noch een vriendelijk woord spreken, onverschillig voor hunno grijze lichamen, maar alleen den kend aan do machines, die hen voorthielpen, en aan de groot© kftnonnon, die een ton me taal vijf en twintig kilometer ver kunnen werpen. Eén kanon, do enorme verniclingskracht en de buitengewone nauwkeurigheid, waarmede het vele mijlen ver verderf kan verspreidon; dan daarnaast in denzo'fden toren een twee de, van dezelfde kracht; ©n op ieder schip nog vijf of zes torens; acht schepen per es kader en velo eskaders per vloot, kiaar voor actio en voor den strijd gereed. Dat is niet alles, wat men te zien krijgt, terwijl de Groote Vloot naar het Zuiden koerst. Kijk voorbij de lange lijnen slagsche pen, roet dc koude grootheid van hun boven bouw, lxmiyor eriwi^G-'eu.ca en naasten, die wisten de Franschen den weerstand der' Duitschers to breken. Do Franschen namen de eerste Duitsche linie tusschen Soissons en Craonne. Ten O. van I Craonne namen wij de tweede Duitsche linio ten Z. van Juvincourt. Meer naar het zuiden 1 drongen de Franschen tot aan den westelijken I zoom van Bcrmcrioourt en tot hot Aisnckanaal tusschen Givro en Courcy door. Herhaalde hevige tegenaanvallen ten N. van Vilie au Bois werden door ons vuur, mot grooto verliezen voor den vijand, afgeslagen, Tot dusverre toldon wij roeds tiendui zend gevangenen. Bovendien maakten wij eene belangrijke hoeveelheid materiaal buit. PARIJS. Do Franschen breidden hunne actio ten O. van Reims uit en vielen de Duitsche linies tusschen Prunay on den weg van St. Hilaire naar Soupiet aan'. Niettegenstaande de hevige regen- en sneeuwbuien en den tegen stand van den vijand, namen de Franechon mot een onweerstaanbaar élan op eon front van 15 K.M. de geheele Duitsche stelling. Ten Z. van Morenvillers, voorbij de eerste stelling, veroverden de Franschen op ceu front van elf K.M. een Unie krachtig versterkte hoogten Van Mon.comiilet tot ten O. van Vaudrincourt. Meer naar het oosten toe namen zij het dorp en het saillant Auberive op een front van drie K.M. De Franschen stuitten tegenaanvallen der Duitschers op Montcoraület en maakten op dit gedeelte van het front meer dan 2500 krijgsgevangenen Tusschen Soissons en Reims hei-vatten zij het vernielend vuur en schoten de groep jes huizen plat, waar de Duitschers nog tegenstand boden. De Franschen sloegen een Duitschen tegenaanval af in de buurt van de hoeve ilurbbise. Russische troepen sloegen in den sector van Courcy een aanval dor' Duit schers af. Uit nieuw ingekomen berichten blijkt, dat de Franschen 19 divisies, die op 16 April aan den slag deelnamen, hebben te ruggeslagen. Gevangenen vertelden, dat zij bevel had den ontvangen om. de eerste stelling tot iederen prijs te behouden. De Duitsche verliezen zijn zeer groot. Een Duitsche divisie bijv., die bij de af lossing door het vuur der Fransche artillerie werd verrast, verloor een groot gedeelte van haar sterkte. De Franschen maakten tot dusverre tus schen Soissons en Reims 11.000 gevangenen. PAllUS. Een week na de Engelschen zijn de Franschen den slag begonnen, die de meest belangrijke is aia den slag aan dc .Maine wegens het aantal deT er bij betrekke n troepen. De eerste resultaten zijn zeer bevredigend. Tusschen Vregny en Craonne zijn alle eerste liniën vermeesterd en werd in de tweede liniën binnengedrongen. Het succes is te gróoter nu er van een verrassing geen sprake is en de vijand juist groote reserve hier aan deze linie had bijeengebracht. De Franschen begonnen na hevig artillerievuur even na acht uur den aanval. Do Duitschers trachtten hen tegen te houden maar ze werden weggeveegd en to negen uur werden al hon derden gevangenen geteld. De geheele eerste stelling, die vijf loopgraaflinië omvatte, werd vermeesterd, evenals het.plateau van Craontio. Tegen don middag hervatten na lcorto pauze de troepen do actio en drongen ze op verschil lende punten d,e tweede stelling binnen. Des namiddags deed do vijand, voornamelijk tus schen Craonne en Juvincourt, tegenaanvallen, maar tevergeefs trachtte hij hier de tweede linie te heroveren. Hij leed bij deze herhaalde pogingen zware verliezen. Met sterke reserves verdedigt do vijand Craonne hardnekkig. De Franschen kwamen oostelijk en westelijk voorbij de stad. Onze vooruitgang is vooral sterk tus schen Craonne en Berry au Bac. Ten zuiden van Juvincourt zijn do'eerste en tweede stel lingen vermeesterd. Tusschen Berrv au Bac en I/oivre is men overal over het kanaal. Tusschen Loivre en Coucy bevinden de Franschen zich in de nabijheid van het fort Brimont, van waar do Duitschers Reims bombardeeren. Op enkele plaatsen van het aanvalsfront is de vooruit gang 4 5 K M. BERLIJN. Officieel. Legergroep-Duit- sche Kroonprins: Aan de A.isno is een der grootste slagen van den grooten oorlog en dus in de wereldgeschiedenis aan den gang. Sedert 6 April had een ononderbroken vuurvoorbercricLing door. artillerie en mijn- werpers door de Franschen in nog nooit te voren bereikten 'duur en hevigheid plaats, om anke stellingen voor den storm voor te bereiden, onze batterijen voor den strijd on geschikt te maken en onze troepen te deino- ra-Hs&eron. In den vroegen ochtend van 16 April be gon van Soupir aan de Aisne tot Bétheny ten N. van Reims de, over een front van 40 K.M. met ongehoorde macht van stérke infanteriekrachten, door reservetroepen ge volgd, uitgevoerde poging on} door te bre ken. In den namiddag wierpen de Franschen nieuwe troepenmassa's in het gevecht, en werden tevens krachtige neven-aanvallen gedaan op ons front tusschen de Oise en Conde aan de Aisne. Bij den herhaalden artilleriestrijd die de posities vlak maakte en breede, diepe granaatfcrechters doot ont staan, is een vol gehouden verdediging niet meer mogelijk. Ds strijd gaat niet meer om de geweldigheid hunner kracht doen uitko men, en ge ziet liet kruiserseskader, slank als vanzelf voortglijdend door het water, ©n dan, aan den horizon, een ring van zwarto torpe dojagers, die de vloot omgeeft. Twee torpedojagers vallen uit do lijn, het buitenste slageskader verandert zijn koers. Eon torpedojager vuurt- een klein kanon af. eens, tweemaal, driemaal, on dan klinkt ©r oen luidere knal on spuit een fontein een honderd voet do lucht in. Het was een drij vende mijn en do twee'torpedojagers keeren, na hun werk gedaan to hebben, weder in dim zwarten beschermenden ring ©n heb slagmul der verandert van koers ei neemt weer zijn vorige plaats in. Er gebeurt iets. Een vlagsignaal „Veran dert den koers" gaat omhoog on bweo torpedo- ja gors zijn uit den ring gegaan cn vuren snel. Do geheele vloot verandert van koers, om een onderzeeër. De tweo torpedojagers houden op met vuren, maar blijven rondkruiscn, om do plaats, waar zij zich bevinden, terwijl do groot© vloot zonder verder op bon to letten, voortdondert. De torpedojagers blijven wachten tot de onderzeecér weder aan do oppervlakte komt en stoppen soms zelfs hunne machines, om den ondergodompelden vijand te doen donken, dat zij verdwenen zijn. Eén van beide ïpcent to weten, dat hij den onderzeeër even vóér hij dook, geraakt had .maar is cr niet zeker van. Daarom zenden zij draadloos hun rapport en wachten op bevelon. Aan de opgewonden spanning bij do vloot wordt kort daarna een einde gemaakt door het draadloos telegram, dat juist yan de een linie maar om een geheele geëehelon- ueorde bevestigingszóne. Zco gaat de strijd om de voorste linies heen en weer, met het doel, zelfs als daarbij materiaal verloren gaat, de levende krachten te sparen en den vijand door zware bloedige verliezen beslis send te verzwakken. Die taak is door de schitterende dapper heid der troepen vervuld. Maandag is een groote Fransche poging om door to bre ken, waarvan het doel zeer omvangrijk was, mislukt. Do bloedigo verliezen van don vijand zijn zeer zwaar; meer dan 2100 ge vangenen bleven in onze hand. Waar do vijand op enkele plaatsen in onze linies is binnengedrongen wordt do strijd nog voortgezet. Nieuwe vijandelijke aanvallen zijn te wachten. Dinsdagmorgen is de strijd in Champagne tusschon Prunoy en Auberive ontbrand. Daardoor wordt het slagveld uitgebreid van de Oise tot in Champagne. De troepen zien den komenden awaren strijd met vertrouwen tegemoet. Da slag bij AtreohU Rêuter's correspondent bij de Eugplsche troepen in Frankrijk seint, dat de pogingen der Duitschors om Monchv-le-Preux te her nemen, hun enorme verliezen kosten. Des ondanks is het hun niet gelukt deze be langrijke stelling te hernemen. Op 14 April deden zij de krachtigste poging hiertoe. Te Roeux laadden zij een groot aantal batte- •rijen opgoseld, die het tusscheniiggende dal boheerschten. Het terrein leent zich hief tot goveehten in het open veld, daar het veel dekking voor troepenconcentraties op levert. De Engelsehe troepen lagen hier gereed om in samenwerking met andere strijd machten ten N. van Monclry een „noten krakers"-beweging uit te voeren, toen de Duitschers .tot den aanval overgingen. Het oogonblik had voor de Engelschen' niet gunstiger gekozen kunnen zijn, daar zij geheel goreed waren om eeao 'actie te on dernemen. Do artillerie-waarnemers hadden bericht, dat er een groote samentrekking van troe pen in het Grooneboseh en het Sart-bosch plaats had, waarop de batterijen onmiddel lijk hun vuur richtten. De Duitsche aanval was reeds geheel ver- loopon toen hunne formaties tot op 150 nieter af stands der Engelsehe stellingen waren gekomen. Ondanks het Engelsehe spervuur waren zij in massa's uit de bos- sihen komen aanstroomen, terwijl de gra uaten geweldige verwoestingen in hunne gelederen aanrichtten. Het waren uitge zochte troepen. Een deel slaagdè-erin tot in de eerste Engelsehe linie door te dringen en er had een hevig gevecht van man tegen man plaats. De Engelsehe troepen kregen vervolgens bevel om de loopgraven aan de Duitschers over te laten. Toen dit eeschied was openden de Engelschen van Monchy uit eau. ontzettend enfileervuur op deze loopgraven, z-oodat zij daarin een ware slachting aanrichtten en dö overgebleven Duitschers hun heil in de vlucht zochten. De verliezen der Duitschers bedroeg bij dezen aanval minstens 2500 man. Nog twee later ondernomen aanvallen werden door het Engelsehe artillerievuur verijdeld. Renter's correspondent bij do Engelsehe troepen in Frankrijk spreekt do bewering in de Duitsche legerberichten tegen, dat verschillende Engelsehe vuurmonden in handen der Duitschers zijn gevallen. Het gelukto hun weliswaar bij hunnen tegen aanval vier stukken veldgeschut en een lichten houwitser met dynamiet onbruikbaar te maken, doch zij konden die niet meevoe ren, daar de Engelschen zoo spoedig den aanval hervatten, dat zij hiertoe geene ge legenheid kregen. Het Engeisch-Fransché offensief. LONDEN. Veldmaarschalk Haig be richt: Wij maakten opnieuw vorderingen ten N. van het dorp Gouzeaucourb. Den geheelen dag hadden gevechten plaats ten W. en ten N.W. van Lens, waar wij druk op den vijand blijven uitoefenen. Ds pogingen van den vijand om onzen opmarsch te stuiten, mislukten. RUSLAND. Van hst Oostelijk ooriogsterreiry Aan hot Russische front. PETROGRAD. In den nacht van 14 op 15 April deden de Russen in de buurt van Koekhery een gasaanval. De verkenners die daarna werden uitgezonden werden door den vijand met mitrailleurvuur ontvangen. Op de rest van het front het gewone geweervuur en luchtacties. In de buurt van Miretsjcsvi werden twee Duitsche luchtschepen door Russische vlie gers vernield. De schepen geraakten in brand Cenoraal Alexief opperbevelhebber. Naar het P. T. A. meldt, heeft de voor loopige regeering thans generaal Alexief dofinitiof benoemd tot opperbevelhebber van allo Russische legers. Co Russische minister van Arbeid. Volgens ©cn V. D. telegram uit Berlijn wordt uit Lugano aan den „Berl. Lok. Anz." geseind, dat dc thans in Rusland toruggekeerdo socialist dr. Plekhanof tot'Russische minister van ar beid is benoemd. slagkruisers uit- verzonden wordt, meldend, dat de vijandelijke schepen naar hunne havens zijn teruggekeerd." ï.-rlr Einde Maart is do Chileensche bark „Tinto", nu con even vormetelon als avontuurlijken tocht, in de haven van Dronthcim in Noor wegen binnengoloopen. Over dezen tocht deelt de „Vorwarts" het volgende mede: In Chili waren een anntal jonge Duitsche zeelieden, die naar hun land wilden terug- keeren om aan do verdediging daarvan deel to nemen. Het was echter, onmogelijk als passa gier of als kolenschepper over den Oceaan te komen. In Chili gevestigde Duitschers vonden ten slotte een middel. Zij kochten dé" Chileen sche bark „Tinto", een 64 jaar oud zeilschip met een inhoud van 466 ton, en maakten als voorwaarde, dat het schip na do aankomst in Europa verkocht en de opbrengst aan bet Roode Kruis gegeven zou worden. Toen alles reeds voor het vertrek gereed was, kreeg de Engelscho gezant in Chili lucht van de zaak en zette alles in beweging om het vertrek van hot schip to verhinderen. Do Duitsche zee lieden verlieten het schip, dat een Chileensche bemanning kreeg. Er werd afgesproken, dat de Duitschers Chili in een kotter zouden ver laten en in een bocht zonden wachten, tot de bark daar aankwam. Zij zouden dan op de „Tinto" hun tocht voortzet 'on. De kotter, waarxjjede de Buiisdiers naar de Do gevangenon van Tsarskoje Selo. LONDEN. Aan d©n cx-Tsaax on de T3a- ritsa is verboden mot elkaar of met hun me degevangenen to spreken, buiten tegenwoor digheid van do bewakers. Dat is volgens „Roeski Volya" een gevolg van pogingen van do hofhouding om op slinksche wijze met de buitenwereld in verbinding te ko men. Er zijn uit het paleis brieven verzon den door bemiddeling van oen zekeren Kotsebu. Een brief i3 onderschept. Kofcsebu is m hechtenis genomen. De ex-Tsaar be schikt nu over drie kamers inhet paleis van Tsarskojo Selo. Do wacht is versterkt. Do eei'st nog zeor afwisselende spijslijsb is nu ook beperkt. Do 'JJpaar is opgewekt en optimistisch. Do Tsaritsa is zeer uit de hoogte on verbergt haar veraohting voor het nationale loger niet. Do oud-ministers in do govangenis. Do „Birjevia Viedonesti" van den 21en Maart, welke dezer dagen in Zwitserland werd ontvangen, bevat bijzondorheden over enkelo van de 35 Russische ministers en hoogwaardigheidsbokloodcrs in do Peter- en Paulvestiug gevangengezet.. De heereu staan niet alleen onder toezicht van het gewone personeel der resting maar worden ook door leden van hot revolutionair comité bewaakt. Zij leven onder hetzelfde regime d/it onder' do vroegere regeering voor de politieke gevangenen bestond. Bezoekers mogen ze met ontvangen en hunne brieven staan onder censuur. De oud-president van den raad Sturmer laat telkens en telkens weder de gevangemsadnimis- tratio weten, dat hij belangrijke mededeelingen heeft, to doen. Verschijnt do directeur der ge vangenis in zijn cel, dan blijkt do belangrijke mededeeling van zeer persoonlijken aard te zijn. Do vroegere minister van binnenlandsche zaken Erotopopoff is zeer torneer gedrukt. Hij schijnt in een soort godsdienstwaanzin te zijn ven allen en leest van den ochtend tot den avond stichtelijke boeken. Van /tijd tot tijd heft hij de blikken omhoog en zegt op sombere toonHet is do vinger dor Voorzienigheid I De Voorzienigheid heelt liet aldus gewild. Do oud-minister Makaroff is zeer gesloten en schijnt voortdurend to peinzen overeen meet kundig leerboek voor do Russische lycea. Do generaals Koerloff en Rennenkampf zijn stil en verdrietig, do oud-minister van oorlog Soekhomlinoff daarentegen legt een groote kalmto aan den dag cn tracht zich het leven in ile gevangenis zoo aangenaam mogelijk te maken. Het meest zenuwachtig van allen is vorst Galitzine. Hij heeft een schrijven gericht tot den president der vourloopige regeering waarin h;j zegt dat hij zeer togen zijn. eigen wil presi dent van den raad is geworden. Langen tijd had hij bet aanbod geweigerd. Ten slotte ver klaarde hij zich bereid omdat hij den toorn van der tsaar vreesde. Nu echter het oude regime vernietigt is, kan hij zich in elk op zicht met de revolutionaire beweging Gigerglovitoff, ex-president van den keizer- ijl cn raad wordt door zijn omgeving als een model gevangomo beschouwd, in tegenstelling met het hoofd der zwarte bendedr. Boebro- vme, die voortdurend luide zijn misnoegen over den gang van zaken te kennen geeft. Do oud-minister van oorlog generaal Bre- laieff betoogt herhaaldelijk, dat hij onschuldig is en dat zijn arrestatie op een misverstand moet rusten. Goremykin dio aan het hoofd der regeermg stond toen de wereldoorlog uitbrak, is een menschclijk wrak geworden; hij schijnt ziek te zijn en bij hoogo uitzondering werd hem door het revolutionair comité heb eten van wit tebrood toegestaan, 't Genoegelijkst van allen schijnt de oud-minister Maklakdff zich te ge dragen. Ondanks zijn boogen loeftijd is hij steeds opgeruimd en gedurende vele uren per dag vcr- i ij ft liij don tijd mot het doën van gymnasti sche toeren dio hem, naar hij zegt, friseh en monter houden. ITALEÊ. Aan het Italiaansche front. ROME. In liet Lagarina-dal beschoot de Italiaansche artillerie den 16en April op nieuw het station van Galliano en bracht schade toe aan gebouwen, treinen, wagons en marcheerende troopen. Er hebben infanterie-'gevechten plaats gehad op de hellingen van het Albiolo- woud (Gamonica-dal) en den Monte Cima. De Italianen Bloegon den vijand af en maakten eenigo gevangenen. In het Travignolo-dal drong een vijan delijke afdoeliug gedurende een hevigen storm onverhoeds een der Italiaansche voor- geschoven stellingen binnen, maar trok la ter weder met spoed naar hare stellingen terug. Een soortgelijke aanval, bij dikken mist gedaan op de Italiaansche stellingen op den Sodogna-pas werd met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. Op het front in de Julischo Alpen vrij hc'M© rrti'llerieduels in het' Görz-bekken en. luchtacties. Eén vijandelijk vliegtuig werd in een ge vecht omlaag geschoten. GRIEKENLAND. De toestand. LONDEN. Do toestand in Griekenland schijnt kritiek te worden. To Londen zijn berichten ontvangen dat het kabinot- Lsamibros voornemens is af te treden wegens allo moeilijkhedeoi, dio een oplossing eischen. TURKIJE» In ?/!osopctamië. LONDEN. Generaal Maude seint: Een nachtelijke marsch bracht ons aan den rech teroever van den Tigris tot binnen een en afgesproken plek zouden gaan, lmd onmiddel lijk met grooten tegenslag te kampen. Hij werd naar hot zuiden afgedreven en verloor in een storm zijn boot, zoodat men nog slechts water aan boord kon halen door een vlot te timmeren, dat naar land ging. Ten slotte be reikte men toch do plek, waar do berk zou komen. Dc. Chileensche bemanning stapte over c?i do Duitsche zeelieden staken in zee. Ongunstige winden bemoeilijkten het vertrek. Onderweg worden zij overvallen door een zwaren storm, dio vier-cn-twintig uur duurde. Het oude schip was niet lieelemaal dicht, zoo dat voortdurend er aan gewerkt werd om te beletten-, dat zeewater al to hoog in heb ruim kwam to staan. Op een avond kwam men voorbij do Falk- landscilanden. Ter herinnering aan do Duitsche zeelieden, dio daar don dood hebben gevon den, hield do bemanning van hot schip een plechtige godsdienstoefening. Onderweg werd op do bark een antenne gebouwd, waarmede mon o. a. het bericht opving, dat de Duitsche kruiser „Möwo" onderweg was. Do verzorging op do bark was ruimschoots voldoende. De Duitschers in Chili hadden op vrijgevige wijze voor proviand gezorgd. Vijf varkens, schapen, een geit, kippen, ganzen en daarbij nog con menigte ingemaakte groenten gaven den waarborg, .dat de ondernemende jonge mannen eocn honger behoefden te lijden. 'In den noordelijken Atlantischen Oceaan kreeg men ton slotte goed weer, dat echter spoedig weer plaats moest maken voor harde stormen. F.cn van deze stormen was zoo hevig, dat de touwen, dio den mast hielden, gedeeltelijk af braken. Do zeilen gingen ten deele stuk. Het e-an halve mijl van de stelling door hot 18o Turkscho legercorps ingenomen, die het sta tion Istabolat aan den spoorweg Bagdad Samara dekt. Do vijand trok zender verzot te terug. Vredssvooruiizichten. Oorlogsbodoellngen. De Progrès de Lyon weet mede to doelen, dat da geallieerden, met het oog op deu huidigen toestand, dio gewijzigd is door de proclamatie der Russische rcgccring en door het deelnemen van Amerika aan den ocrlog, binnenkort een nieuwe verklaring over hun oorlogsbedoolingen hot li<?ht zullen doen zien. Als gemeenschappelijk oorlogsdoel van de Entente zou dan hot volgende bekend go- maakt worden: Afzien van eiko verovering; onafhankelijkheid van Poleninternatio- naliseering van Konstautinopel en een krachtige organisatie van een volkerenbond met een Hof van Arbitrage cn prachtisch door te voeren stelsel van straffen voor wie den vrede breokt. Gematigde voorwaarden der Entente? De berichtgever van het ..Berner Intelligenz- blatt' te Lugano verneemt'van een ïtalia&nsoh socialist, dio zoo juist van he:. Congres in Mi laan was teruggekeerd, het volgende: Op aan dringen van het arbeiilerscon ité onderhoudt de vourloopige Russische regeeriiig op liet oogonblik met do verbonden kabinetten een le vendige gedachtenwisseling om een omwerking te verkrijgen van de to zijner tijd aan M'ilson meedgedeeldo plannen der Entente, die in hun nieuwen vorm dadelijk moeten worden openbaar gemaakt. De voorloopige regoering van Rusland maakte de bondgenooten er tevens op opmerkzaam, dat van het besluit in deze quaestie dc houding ran Rusland za! afhangen tegenover het verdrag van Londen, dat door (ie budo regeering werd onder teekend. Gok president Wilson wil aan hot toe treden der Unie tót het verdrag van Honden do voorwaarde verbinden, dat ren nieuwe memorie wordt gepubliceerd, dio nadruk logt op dc vrij- heidseischen der Alliantie, wolke streng het ka rakter moeten hebben, dat hot Amerikaansche volk als eenigen grondslag beschouwt voor de vreedzame ontwikkeling der naties in do too- komst. OF ZEE. Een Amerikaansche tórpedobootjaser beschoten. "WASHINGTON. Een Duitsche onder zeeër heeft 100 mijl ten Z. van New-York geschoten op oen torpedobootjager van de Vereenigde Staten. De onderzceérsblokkade van de Amerikaansche havens is dus begon nen. WASHINGTON. Het ministerie van marine heeft het volgende communiqué uit gegeven. „Er zijn rapporten ontvangen aan de ma rinestations te Boston en to New-York, dat op 17 April om half vier de Amerikaansche torpedojager „Smith" een onderzeeër op merkte, die in ondergedompelden toestand vóer. De onderzeeër vuurde een torpedo af, weSko de „Smith" op dertig yards afstand voorbij liep. Men zag den torpedo duidelijk voor den boeg van de „Smith" voorbij gaan, waarop de onderzeeër verdween. In do Zwarto Zee. Naar een officieel P. T. A.-bericht meldt, boorde een Russische duikboot bij den Bosporus een Turkscho motorboot en twee geladen schoeners in den grond. Gezonken schepen. KOPENHAGEN. Do Noorsche stoom boot „.Paris" is in de Noordzee in den grond geboord. „Politikon" meldt, dat zich in de vermis te boot van den gezonken Ncorschen schoo ner ..Frojadams" acht man. n.l. vijf Denen en drie Noren bevonden. Nadat ze 36 uren op zee hadden rondgedreven werden ze door een Zweedsche bark „Magda" gered. Een stoomboot bracht te Bergen 13 man aan van de in de Noordzee gezonken stoom boot „Leonore". Een Engelsehe torpedo- bootjager deelde (aan de" bovenbedoeld® stoomboot?) mede dat zij drie reddiugsboo- ten van twee gezonken Noorsche schepen had ontmoet on tot de territoriale grens had begeleid. Hot hoct dat do stoomboot „Zero" van de WilsonJijn met 180 passagiers, in den grond is geboord. BitSFiMilanfl. HuSdebefoogSng aaim H.W1. do Koningin. Onder voorzitterschap van mr. D. F hek hield de Haagscho afd. van do Nat. Ver. v/d. Volks zang haar jaarvergadering. De vergadering besloot op 31 Augustus n.s. weder oen hulde- betoogïng aan H. M. do Koningin te houden, ditmaal mot medewerking van een groot aan tal schoolkinderen. Z. K. H. Prins Hendrik. Donderdag 19 April viert Z. K. H. Prins Hendrik ziju verjaardag. Niet met open baar vertoon wordt dezo dag gevierd, maar in stilte zullen velen in den lande de ver diensten van den Prins, voornamelijk wat den Gezondheidsdienst, heb Reddingswezen, Landbouwzaken, enz. betreft, herdenken. Naar wij vernemen hadden H. M. de Ko- gelukte echter steeds weer de schado to her stellen. Iedere week had men afwisselend storm en windstilte. Op de hoogte van de Shetlands- eilandcn kwam men ten slotte op den stoom- vaartweg van Engeland naar Amerika. Hier bleef hot schip wegens volkomen windstilte liggen. Do wind stak echter weer op en het gelukte hot schip dit gevaarlijke vaarwater to verlaten. Tusschen Faroer en IJsland kwam het heelhuids door. Don volgenden dag echter kwamen tweo Engelsehe oorlogsschepen in zicht,- die op de bark aanhielden. Zij vroegen waar do bark vandaan kwam, wat voor lading zij had, enz. Hot antwoord was, dat zij u-it Liverpool kwam, Noorsch was en ballast aan boord had. Hot schip was ook als Noorsch schip gemaskeerd. Het kon niet nader onder zocht (korden, omdat de storm het Engelsehe schip niet veroorloofde een boot uit to zetten. De Engelschen voeren woer weg, den jongen Duitschen zeelieden een goedo reis wonschend. Spoedig kwam de Noorsche kust in het gezicht. Hot binnenvaren in de haven van Dronthcim ging met groote moeilijkheden gepaard. Het "chip moG£t weer zee in steken, en eerst don volgenden dag kwam hot in de haven aan. Het had in honderd vier-en-twintig dagen 12.000 zeemijlen afgelegd. Do douanc-ambtennron in Drontheim lieten het landen toe, liet havenbestuur stcldo vast, dat het schip niot meer voor een verdere reis te gebruiken was. Den volgenden dag waren de jonge mannen op weg naar hun vaderland, waar zij intusschen gelukkig zijn aangekomen.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2