Binnenland. OP ZEE. es DE SOXjP -vrga.xi broersg<agtgr ^-piril 1917 Een der belangrijks te gebenrtenissen van den laatsten tijd en waarvan de draag wijdte nog niet bekend is, was wel de revolutie in Rusland. Deze hoeft zich hoofd zakelijk afgespeeld in de hoofdstad St. Petersburg. Daarheen verplaats onS het plaatje hierboven, dat ons een kijkje geeft in een der hoofdstraten. treden tegen hunne regoeringcu den vrede op den grondslag der broederschap tusschen vrije volken niet mogelijk maken, en zoo lang de oorlog voortduurt, acht de Russi sche democratie de nederlaag van het leger of de verzwakking van den tegenstand en van de kracht om op te treden noodlottig voor de zaak der vrijheid en voor de levens belangen van het land". Dan volgt een Ixïroep op de Russische democratie om alle krachten in te spannen voor de verdediging van het land. Relletjes te PGtrograd. LONDEN. Do „Morning Post" verneemt uit Petrograd dat do vrijgeluton boeren en de ox- politie nogal last veroorzaken voornl in de bui tenwijken dor stad waar zij zich bij voorkeur schuil houden. Eiken avond hebben er g©i*eoh- ton met militairen plaats. Ook rijden ai en toe geheimzinnige auto's door do stad van waaruit op de soldaten wordt geschoten. In den afeloopen nacht werd op de Newsky Prospect zwaar gevochten tusschen menscben die iu zco'n auto zaten en soldaten die op den in TÜegende vaart rijdenden wagen vuurden. De oorspronkelijke eigenaars dier aifto's werden tijdens de revolutie met pistolen be dreigd om hun wagen af te staan. Er bestaat weinig hoop, dat zij hun eigendom terug zul len krijgen. Het blijkt, dat tal van particuliere auto's in verkeerde handen zijn gcralleif en voor aller lei slechte doeleinden worden gebruikt. Hoe do Tsaar afdankte. In de „Vossische Zeitung" vertaalt Behr- tnanu, de correspondent in Stockholm, het rap port, dat Sjoelgin, het Doema-lid, dat met den Minister van Oorlog Goetsjkof mot den Tsaar onderhandeld heeft, over deze gebeurtenis heeft uitgebracht De noodzakelijkheid van de afdanking was door ons eenstemmig erkend. Do uitvoering van het besluit had zich echter ©enigszins ver traagd. Goetsjkof en ik gingen nu naar Pskof, waar de Tsaar zich moest ophouden. Wij ver trokken den loon Maart om drie 's middags. De spoorweg-amibtennren hielpen ons in elk opzicht en onmiddellijk was een extratrein in elkaar gezet. Er werd bevel gegeven, dat de trein zoo snel mogelijk moest rijden. Twee in genieurs gingen met ons mee en nu zetten wij ons in beweging. In Gatschina moesten wij vrij lang wachten, daar wij hoopten den generaai- adjudant Iwanof te treffen, die niet ver van Wtrïtsa met een afdeeling troepen stond, die het oproerige Petrograd moest bedwingen. Wij hadden echter geen gelegenheid Iwanof aan te "treffen. In Iooga werden wi j weer opgehou den door een oploop van soldaten en volk, die Goetsjkof verzochten, een redevoering te houden. Tegen tien uur 's avonds kwamen wij in Pskof aan, waar wij eerst met generaal Roesski wilden sproken, die reeds mededee'ing gekregen had van onze aankomst. Nauwelijks echter stond de trein stil, of een van de adjudanten van den Tsaar trad den wagon binnen en zei ons„Zijne Majesteit wacht u." Toen wij uit den wagon waren, had den wij slechts eenrge stappen te doen naar den keizerlijken sneltrein. Ik geloof, dat ik niet bijzonder opgewonden was. 3 k was zoo overwerkt eu zenuwachtig, dat niets mij meer wonderbaarlijk of onmogelijk scheen. Eonigs- zins onaangenaam was liet mij slechts, dat ik den Tsaar ontmoeten zou in mijn werkjasje, vuil en or.gewassehen, reeds sedert vier dagen ongeschoren, met het gezicht van een tucht huisboef, die zooeven uit zijn afgebrande ge vangenis was los gelaten. Wij lew amen in den salonwagen, die helder verlicht was, met diehtgroane meubels. In dezen wagon bevond zich Fredericksz, de hofmaarschalk, en nog een generaal, wiens naam ik niet weet. Na weinige oogonblikken verscheen de Tsaar. Hij droeg de uniform van een Kauka- siseh regiment. Ilij gaf ons de hand en ver zocht ons plaats te nomen. Mot de hand wees hii Goetsjkof een plaats naast zich aan het kleine tafeltje en mij tegenover Goetsjkof. Aan een bijzonder tafeltje nam de generaal plaats, die ons gesprek zou opschrijven. Toen kwam generaal Roesski nog binnen, d'e nadat hij zich bij den Tsaar verontschuldigd had, naast mij, dus tegenover den Tsaar, plaats nam. Nu begon het gesprek. Goetsjkof nam 't eerst liet woord. Tk had ge vreesd, dat Goetsjkof den Tsaar iets hards, iets rneedoogenloos zou zeggen. Dit was echter niet het geval. Goetsjkof sprak vrij lang. Met geen woord raakte hij het verleden aan. hij zette den toestand uitoen en trachtte duidelijk te maken, tot welk een afgrond wij genaderd, waren. Hii sprak zonder den tsaar aan te zien, met de rechterhand op de tafel en met neergeslagen oogen. Misschien was het voor hem, als hij het ge- zieb van den tsanr niet zag, gemakkelijker uit te spreken. Hjj eindigde met te zeggen, dat de eenige uitweg was, dat de tsaar afstand deed Esperanto-Oursus door H. BLOK, Profesoro de Esperanto. (5 Les III. Raadgeving. By het maken der thema's en vertalingen gelieve u toch vooral niet te erg aan een woord ter vertaling vast te houden. Kunt ti een uitdrukking of con woord niet vinden, zoek dan naar het synoniem ervan of naar een ander woord, dat er dicht bij komt. En vergeet ook niet bij het raadplegen van Sloutel en Aanhangsel, dat deze beide kleine boekjes slechts hulpmiddelen zijn. Voor volledige woordenboeken raad ik- aan Woordenboek Esperanto-Nederlandsch TJitterdijk, prijs 1.25 Merkurio 1.50 Idem Nederlandsch-Esperanto. Üiitèrdijk j 125. Merkurio f 1.50. Te bestellen bij uwen boekhandelaar of bij den heet J. L. Bruyn, Paul Krogerlaan 37, '3-Gravenhage, die op aanvrage tevens gratis eau sitgebreideu catalogus tocze/ van den troon, ten gunste van den kleinen Alexci en grootvorst Michnil tot regent be- noemdo. Nauwelijks had hij het uitgesproken of gene raal Roesf.ki boog zich naar mij tce en fluisterde mij in het oor: Daartoe is reeds besloten. Nadat Goetsjkof uitgesproken had, begon de tsaar te spreken, waarbij zijn stem en zijn ma nieren veel kalmer en in zekeren zin veel zake lijker waren, dnn do door de grootheid van het ooEronkbk eenigszins opgewonden rede van Goetsjkof. Volkomen kalm, alsof bet een eenvoudige quaestio was, zei de tsaar: Ik heb gisteren en vandaag don geheel en dag over dit alles nage dacht, en bob het besluit genomen afstand to doen van den troon. Tot hedenmiddag drie uur was ik bereid ten gunste van mijn zoon to be danken, maar later heb ik ingezien, dat ik niet in staat bon. tnij van mijn zoon te scheiden. Thans zweeg hij eenige oogenblikken. Vervol gens zeide hij, weer even kalm: Ik hoop, dat 2ij dit begrijpen zult. Ik heb daarom het besluit •enomen afstand te doen ten gunste van mijn broeder. Na dcz.o woorden zweeg hij, alsof hij een antwoord van ons verwachtte. Toen zei ik: Dit voorstel is ons een verrassing. Wij hadden al leen gedacht aan een afstand ten gunste van kroonprins Alexoi. ïk verzoek u daarom verlof, een kwartier met Goetsjkof te mogen spreken, opdat wij een overeenstemmend antwoord kun nen geven. De tsaar vond dat goed. Ik herinner mij niet meer boa hot gesprek weer algemeen werd en hoe wij onze goedkeuring uitdrukten. Goetsjkof betoogde, dat hij niet het recht had, zich in vaderlijke gevoelens te mengen en dat hij daar om de onmogelijkheid inzag om eenigen druk uit to oefenen in dezo richting. Ik van mijn kant betoogde, dtrt do wensch van den tsaar naar mijn meening iu strijd was met het door ons genomen besluit, maar ook zeer veel voor had. Bij de onvermijdelijke scheiding tusschen vader en zoon zou een moeilijke en pijnlijke toestand ontstaan, daar do kleine tsaar dan steeds weer aan zijn afwezige ouders ion denken en daar door in zijn gemoed bittere gevoelens konden ontstaan tegenover de mannon, die hem van vader en moeder hadden gescheiden. Verder was het nog zeer twijfelachtig of een regent in op dracht van een minderjarigen keizer den eed op de grondwet Icon afleggen, terwijl toch een dergelijke eed onder do tegenwoordige om standigheden volstrekt noodzakelijk was. Dezo belemmering zou echter verdwijnen met do troonsbestijging van grootvorst Michail, die dan den eed kon afleggen en constitutioneel monarch kon worden. Zoo gaven wij onze in- ptemrtjing te kennen met den afstand ten gun ste van Michail. Daarop vroeg de Tsaar ons, of wij de verant woording op ons kondon nemen en konden waarborgen, dat do afstand van den troon wer kelijk het land kalmeercn zou en geen verwik kelingen zcu veroorzaken. Wij antwoorden, dat zoover wij konden voorzien, geen verwikke lingen te verwachten warenIk herinner mij niet meer precies wanneer de Tsaar opstond en naar den naburïgen wagen ging, om daar de oorkonde van afstand to onderteekenen. On geveer om kwart over elf 's avonds kwam de Tsaar weder terug en hield eenige velletjes i klein formaat in de band. Hij zei„Hier is de acte van afstand. Leest u haar eens door." Wij lazen het stuk half luid op. Ui schaam de mij toen ik aan den tekst dacht, dien wij vroeger eens ontworpen hadden. Toch verzocht ik den Tsaar aan do woorden: „Wij gebieden onzen broeder do staatszaken te behartigen in volle en ongestoorde eensgezindheid met de vertegenwoordigers van het volk, volgens de grondbeginselen, dio zullen worden vasfcg< stcld", nog toe to voegen: „onder aflegging van een eed tegenover het volk." De Tsaar vond dit onmiddellijk goed en voegde dezen zin nog aan do oorkonde toe, waarbij hij slechts één enkel woord veranderde, zoodat er nu stond „or.dcr het afleggen van een onschetnd- baren eed". Grootvorst Michail had dus een streng constitutioneele monarch mpeten wor den. Dat scheen ons toen genoeg, maar do la tere gebeurtenissen zijn, zooals men weet, ver der gegaan. De oorkonde was op drie kleine velletjes ge schreven met behulp van een schrijfmachine. Op hot eerste vel stond links hovenhoofd kwartier, en rechtsaan den chef van den staf. De handteekemng was met potlood ge schreven. Toen wij do oorkonde dooigelezen en goedgekeurd hadden, gaven wij elkaar nog een handdruk, dio een hartelijk karakter droeg. Ik was echter op dat oogenblik zoo buiten mij zelf, dat ik mij kan vergissen. Misschien heb ben wij elkaar ook niet de hand gegeven. Wij namen afscheid. Ik ge-loof, dat op dit oogen blik aan geen van beide zijden vijandige ge voelens licorscliien. Ik ten minste roeide me delijden met den man, die in dit oogenblik zijn vroegere tekortkomingen door edele gedachten bij zijn afstand van den troon goed maakio. Uiterlijk was de Tsaar volkomen kalm en eer vriendschappelijk dan koel. TURKIJE* In Mosopotamië. LONDEN. Communiqué van generaal Maudo. Op 10 April werden de Turken op Doltawa teruggeworpen. Des nachts trok- lcon do Engolschen op naar Diala, dat zij op 11 April aanvielen. Den 12den trokken do Turken terug op Seraijik. Volgons inge komen )>orlekten zotten do .Turken op 13 April hunnen terugtocht in do richting va.n Deliodras voort. Do Turkscho verliezen bedroegen doodon 200, gewonden 700. De totaio verliezen dor Engolschon waren ongeveer zooveel als dat dor Turkscho doodon. SPANJE. Spaansch protest. MADRID. De zeer krachtige pro testnota in zake het torpedeeren van de „Sanfulgencio" werd Vrijdag de finitief door den ministerraad vastgesteld. De tekst zal eerst gepubliceerd worden op het oogenblik dat de nota aan Duitschland wordt overhandigd. De redactie is van den minister van buitenlandsche zaken, doch in den ministerraad bestond daarover geen meeningverschil ZWITSERLAND. Animo. Men schrijft ons uit Lausanne: De deserties uit het Italiaanscho leger hebben zulk eenon omvang genomen, dat men er too is moeten overgaan allo goede rentreinen tusschen Como in Lombardijo ©n Chiasso iu Tessino te doen stoppen vóór don Noordor ingang van do Olimpino-tun nel, d. w. z. onmiddellijk vóór hot verlaten van Italiaan3ch grondgebied, en hen door oen© special© brigade grondig te doen on derzoeken. VEREENlSiDE STATEN. Do Amerlkasnsche vloot. NEW-YORK. Een telegram van de „Associated Press" bericht, dat in do conferentie der marine-autoriteiten is besloten, dat de Amerikaanscke vloot zal beginnen met den patrouilledienst waar te nemen ia den Atlantischen Oceaan en de Caraibische Zee. Later zullen da Amerikaanscke oorlogsschepen de geal lieerden waarschijnlijk geheel en al ontlas ten van het patrouiïlesren in het Noorden en Zuiden van den Atlantischen Ooeaan aan do Amerikaanscho zijde. Een Amerikaansch vfiegerscorps, LONDEN. Er is goede reden om aim te nemen, dat do eerste bijdrage van Amerika tot de strijdkrachten van het westelijk Lont een groot militair vliogerscorps zal zijn. De correspondent, van d© Daily Telegr. te New-York zegt, dat waarschijnlijk maatre gelen zullen worden genomen om vijfdui zend vliegei-s to oefenen. Er zijn zeer vrij gevige aanbiedingen gedaan van gelden Allen Hawley, de president van de Aero Club, organiseert reserves van marinevlieg- gers. ZUID-AMERIKA. Bolivia on Duitschland. LA PAZ. Bolivia heeft de betrekkingen met Duitsoliland verbroken. VERTALING van oefening 2. Het groote meisje speelt nog in den tuin mot kaar pop. Zij wasebt zo en spreekt tot haar als tot een levend persoon. Ik wil niet, dat een groot© jongedame speelt als een kind. Zij moet vlijtig loeren on daarna spelen met haar vriendin. Een soldaat moet dapper en ferm zijn. Na den oorlog zullen vele per sonen naar vreemde landen gaan om te zien of zij daar kannen werken. Men zou gaarne zien, dat spoedig de vrede komt. Ga met mij en wij zullen elkander helpen, VERTALING van Thema 1. Helpa lingvo intornacia estas nepre necesa- La rilatoj inter la homoj de ladiversaj nacioj ne estas facilnj. Rimedo por kompreni reeipro- ko estas necesa. La lingvo esperanto ta" gas tre por tiu celothir vi vidos kiel tiu ling vo estas simpla kaj facila. Tarnen muitaj personoj ekzistas kiuj kredas" ke tio ne estas vera. N©niu estas pli blinda ol tin, kiu ne volas vidinnniu estas p!i snrda 'ol tin. kiu ne volas a' di. Ili rigardu kaj atentu, ili a'skultu kaj logu kaj ili vidos ke ni estas pravaj kiam ni pretendaö ke ncnia lingvo estas pli facila kaj regula ol Esperanto, ^loomeenhedenDeafbrekip# van woorden.; Vredesvooruitzichtsn. Een Oostcn.-Ijkseh-Hongaarscb vredesaanbod. H©b Korr. Bur. te Weenen is tot de vol gende verklaring gemachtigd Do llegeering der Oostenrijksch-Hongaar- ecke Monarchie heeït van de op 11 April gepubliceerde verklaring der Voorloopigo Regeering in Rusland kennis gekregen. Zij hooft, daaruit vernomen, d&fc Rusland niot het voornemen heeft, andere volken te bo- hcerschen, hun hunne nationale bezittingen te ontnemen en met geweld vreemde gebie den to bezettendat zij veeleer een duur zame vrede zoekt, op grond van de rechten der volken, om hun lot zelf te bepalen. De O.-li; Regeering heeft hieruit erva ren, dat do Voorloopigo Russische regeeritig een dool wil bereiken, dat zich dekt met dat door den O.-H. minister van buitcn- landsck© zaken, in zijn op 31 Maart toege staan interview, als het oorlogsdoel van do Monarchie is aangegeven. Hieruit kan dus worden opgemaakt, dat do O.-H. regeoring en de Voorloopigo Rus sische regeering op dezelfde wijze oen voor beide dooien eervollen vrede nastreven, ©en vrede, waarvan in het vredesaanbod van Ooetenrijk-IIongarije en zijn bondgenooten van 12 December 191*6 gezegd wordt, dat hij het bestaan, de eer en de'or.twikkclings- mogoiijkheid der oorlogvoerende staten ver zekert. De toen uitgesproken overtuiging der Centrale bondgenooten. dat hun rechten en gegronde aanspraken zich met dio der an dere naties zonder tegenspraak laten ver eenigen, bestaat heden nog en is na de ver klaring der Vcorloopige Russjsche Regee ring nog versterkt. Wijl hierdoor voor de geheele wereld en voornamelijk voor de volken van Rusland duidelijk voor oogen wordt gesteld, dat Rus land niet meor gedwongen is voor zijn ver dediging eu voor de vrijheid zijner volken te strijden, zal het bij deze gelijkheid van aan het eind van een regel kan naar gelie ven geschieden. Het is echter het doelmatigst, dit te doen naar de grammaticale samenstelling, b. v. en-ir-i, for-vojag-aa; du-obl-an, kost-ant-ajn, Hoofdletters worden iri Esperanto slechts bij den aanvang van den zin en bij eigen namen gcschreven. Leesteckens worden gebruikt evenals in het Nederlandsch. Woordschikking. (Syntax.) In Esperanto is men aan geen bepaalde woordschikking gehouden en kan men dus de woorden in don zin plaatsen, zooals men dat zelf verkiest. 'Voor verwarring of ver keerde opvatting door anderen behoeft men niet bevreesd te zijn, want doordat de lo naamval geen uitgang krijgt, de 2e omschre ven wordt door toevoeging van het voorzet sel d c, de 3e door toevoeging van het voorzetsel al en do 4e n. v. door toevoeging van de letter n, en dit zoowel geldt voor het mnnl- vrouwel. onz. enkel-en meervoud, zoo is het zeer gemakkelijk in een Esperanto-zin, al is dip r,ogenschijnlijk nog zoo verdraaid, onmiddellijk te ontdekken wat het onderwerp, de bepaling, enz. van dien zin is. bedoelingen van de regecringon der verbon den Centrale Mogendheden en der Voorloo pigo Russische regeering niet. moeilijk zijn den weg der verzoening te vinden, te meer daar Z. M. de Keizer van Oosfcenrijlc-Hon garije, in overeenstemming met do met hom verbonden monarchen don wensch koestert met een, in zijn buiten!andscho en binnou- landsolio levensvoorwaarden beveiligd en te vreden Russisch volk in vbede on vriend schap te loven. V/at do Oostenriji'.scbe po/s zogt. WEENEN. De Weener bladen noe men heb antwoord van do Oooten- rijksch-Hongaarsch© regeering op de ver klaringen van de Voorloopigo Russi sche regeeriug den weg tot den vrede, Zij wijzen er op, dab de Oostonrijkach-1 Ton ga ar3che regeering in deze officieel© publi catie uiteenzet-, dat do bedoelingen der voor loopigo Russische revesting met haar eigen bodoolingen overeenkomen, en gevon de overtuiging £e kennen, dat het Russische volle, hetwelk zijn eigen lob met steeds vas ter hand gaat besturen, de boodschap der centrale mogendheden in haar garmche bo- tcckenis zal weten te begrijpen en te waar- deeren. De „Noue Freio Press©" nchrijft: „Na do verklaringen van da voorloopigo Russische regeoring en deze uitlating van ouzo eigen regeeriug bestaat er nog slechts een dur.no muur tusschen de inon&rchio en Rusland. .Wel licht zal spoedig dei hand sterk genoog zijn, hem er door to stooten, opdat niet alleen denk beelden maar ook mensdieu elkaar kunnen ontmoeten, ten einde het werk des vredes op te vatten. Reeds wordt in groote lijnen do vrede zichtbaar, die belangrijke verschuivin gen in Europa vermijden, en vernederingen van grooto volken voorkomen wil. Dg voorloopige Russische rebooting staat dichter hij dezo politiek dan do rogeeringon der Entente tö Londen en Parijs. Volgen* dezen pedachtcngp_.ilg is zij roeds van den oorlogs- liaat teruggekomen. Da Entente van vroeger bestaat in werkelijkheid'niet meor. I)o vredes boodschap van Ozcruin o-an Rusland zal een 6terkeu indruk maken". ilct „Noue Wiener Tagoblatt" ziet in de boodschap van Csernin „een dool, dat niet wij alleen nastreven, maar dat ons niet ©eu ander, met liet machtige Russisch© volk op dcnzulfdeu weg naar den vrede brengt". Het blad ver volgt dan„Tot dé geheele wereld is deze van een geest van diep© moraliteit eu ernstig ver antwoordelijkheidsbesef doortrokken verklaring der Oostenrijksoh-Hongaareche rogoermg ge richt, maar m het- bijzonder stelt zij aan de Russische volken voor oogen, das Rusland niet meer gedwongen is, vcor de verdediging cn voor do vrijheid zijner volkeren to strijden. Geen enkel a-oord is er in dezo verklaring van Uostennjk-Hongarijs te vindon, waaraan de argwaan zich zou Jnmncn vastklampen, en op alle vragen, welke Rusland zouden kunnen be nauwen, geeft zij een klaar en ondubbelzinnig antwoord, op het eind het gewichtigste, n.l. dat keizer Karl, en met hem de verbonden monar chen bevestigen, dat zij voortaan met het volk der Kussen in goede betrekkingen wenschen to loven". Ook do „Arbeiter Ztg.'' geeft haar meoiin-i weer over deze verklaring van den monarch en schrijft: „Dit zijn woorden, zooals zij gedu rende den oorlog nog zelden vernomon n. tlot is heizelfde, alsof over de loopgraven heen een hand wordt tv'tgesfccken, welke de tegen stander slechts behoeft te grijpen om zioh v in oen vijand in een nabuur te veranderen, die, evenals hij, vrij is van iedere afgunst, ook an iedere bedreiging van anderen afstand doot. En het is 'oen woord, dat ook don wensch cn c n ail van alle volkeren in dezen staat weer geeft." Ten slotte zegt liet „Deutsche Volksblatt": „Wat men in Rusland, dat ean cervollen vredo wnnscht, wil, dat aiet men in dezo verklaring aangebodende waarborg voor zijn vrijheid on zijn vreedzame ontwikkeling na een eervollo beëindiging van den strijd." De meaning der „Vorwarts". BERLIJN, 15 April. (W. B.) Do „Vor- warts" schrijft over het manifest der Cen trale mogendheden aan het Russsisohe volk: Iu Rusland moet men bedenken, dat de sterkste en meestbelovendo partij van Duitschland, do sociaal-dcmocratie, ied3ro veroveringspolitiek t3n sterkste en volko men verwerpt en dat zij voor een vredo opkomt, aio niemand geweid aandoet en den volkeren hun recht tot zelfbestuur waar borgt. Wij hebben reden om aan te nemen, dat ock de Duitsche repeating thans dit stand punt als juist beschouwt eu dat zij oerlijk bereid is, den oorlog ten eind© te brengen door ouderhandelingen, waarbij do mo gendheden als volkomen gelijkberechtigd tegenover elkaar staan en waarbij iedere gedachte aan gewelddadigen gobiedsaf- stand zal zijn uitgeschakeld. Do Duitsche regoering zou het niet wa gen, van een conferentie terug te keoren, zonder den oorlog te hebben beëindigd on der voorwendsel, dab zij dozen of gonon an- uexatie-eisch niet had kunnen door zotten. Het Duitsche volk wil met hot bevrijd© Russische volk in vriendschap leven. Hot wil daarom goen vrede, die de rovane.he- lust aan de oeuo of de andere zijde aaiwalc- kert. Slechts als helper bij plannen, dio Duitschland's verbrokkeling en verplette ring becogen, is Rusland de vijand van Duitschland. De vrijheid van het Russische volk echter heeft in de arbeidende massa's van het Duitsche volk een trouwen bondge noot. Craaf Czernin over den komenden eervollen vredo. WEENEN. Do minister van buitonhndscho zakon Czernin richtte tot den burgemeester van Weenen een schrijven, waarin hij hartelijk dank zegt voor do hem gewijde woorden, en dan voortgaat: Het besef dat de bevolking van Wee- Een zin als de volgende zal men dus op verschillende wijzen kunnen schrijven La pat.rino donis al la filo grandan pomon do moeder gaf den zoon een gropten appel La patrino al la filo donis pomon grandan. La patrino al la filo pomon grandan donis, Pomon grandan al la filo donis la patriuo. Al la filo la patrino grandan pomon donis; onz. enz. Gewoonlijk echter schrijft men een zin in de volgende volgorde: Onderwerp, gezegde, belanghebbend voor werp, lijdend voonv., bepalingen. VVat betreft de plaatsing van het bijvoeg lijk naamwoord bij.het zelfst n.w. hierom trent kan nog de opmerking gelden, dat het eerste meestal vóór het tweede wordt ge plaatst; uit eeu oogpunt van welluidendheid plaatst men 't echter ook wel eena achter hot zelfst. n.w. vooral als het bijv. n.w. eindigt op oen blfhker en het zelfst. n.w. er mede begint: Amiko kara waarde vriend. Nog iets omtrent het lidwoord. Het bepalend lidwoord (la) wordt ver kort tot 1' (voornamelijk iu dichtiegels le. Als hc*t wordt voorafgegaan door hot voorzetsel^ de: Ja harpj de lknabino2e. ren en, naar ik geloof, van de geheele monar chie mijn politiek billykt, geeft mij zekerheid om op den ingeslagen weg voort t© gaan. Het vreeselijke drama van den wereldoorlog nadert het ©inde on dat einde zal een voor de monarchie eervoiio vrede zijn, omdat do volken van Oostenrijk-IIongarije in een wor steling van bijna drio jaren hebben bewezen, ï.i héb heroismo der Ouden. Het geslacht van heden 2al in de geschiedo- iis voortleven en nog eeuwenlang zal worden ;esproken met eerbied en bowondering van ien, die in den vrecselij'csten oorlog aan alle zijden heb bestaan en de eer van do monarchic) met goed gevolg hebben verdedigd en haar ont wikkeling in de toekomst gewaarborgd hebben. dat zij niet te overwinnen of te vernietigen zijn. voor hun kracht cu grootheid verbleekt Argentinië en Duitschland. BUENOS AIRES. De Argoutijnseho minister van buiten 1 andoche zaken melk, dat hij officieel bericht kreeg, dat het Ar- gentijnsohe zeilschip „Monteprotegido" aan d© Europoescho kust gezonken is. De regoering gelastte eon nauwkeurig on derzoek Het bericht wolcto groot© ontroering. BUENOS AIRES. Dé „Monbsprotegido" word tweemaal door con duikboot beocho- ten. Een matroos word gewond. Drie ktiïne Ned. schepen getorpedeerd. Yen den Nedorlandschcn consul-generaal te Tanden is bericht ontvangen dat drio kleine Nederlandsche schepen tot zinken gebracht zijn. In de eerst© plaats liet vaartuig „Voor waarts" uit Groningen, varende van Hartle pool naar Cbristianir., mot een lading kolen. Dit scheepje is door kanonvuur van een Duit sche onderzeeboot don 12en dezer 's middags 2 uur tot zinken gobraeht. Do bemanning is te Yarmouth geland. Voorts do schoener „Neptunus" eveneens met kolen op weg van Hartlepool near Chris- tiania Dit vaartuig is ook den 12cn April, door middel van bommen door een Duitsche onderzoeboot tot zinken gebracht. Dit geschied de evenzeer in don namiddag. De bemanning is to Yarmouth geland. Eindelijk het vaartuig _,,Dina Hondriks" (Retadrika?) Van dit schoepje zijn do omstan digheden waaronder hot tot zinken word ge bracht tot dusver niet bokend. Do bemanning is geland to Lowestoft. De „Chariaia", Men rat, dab heb vermoeden bestaat, dab het Nedcrl. stoomschip „Chariois" ver ongelukt is. Blijkens ©en thans bij het departement van buitonlandsche zaken ont vangen telegram van don Nederlandsehen consul te Christian ia is dezor dagen bij Lister (eon der zuidpuuten van Noorwegen) eejj stuk vau een reddingboot gewonden met een naambord „Cliarlois Rotterdam". Een hospitaalschlp op een mijn geloopen en esn ar.dar getorpadesrd. LONDEN. De Admiraliteit bericht d -• het hoepïtaalschip „Salto." in het Kanaal op een mijn is geioopen. Er w&ron geen ge wonden aan "boord. Twoe on vijftig per sonen, waaronder vijf geneeshoeren en negen verpleegstcra, zijn verdronken. LONDEN. Zaterdagnacht, omstreeks middoniacait werd. het hospitaalschip „Glouceetcrcastlo" getorpedeerdEen machinist en een stokor werden bij do ontploffing gedood, terwijl in Ue machinekamer vorseliilleude personen zwaro wenden opkopen. Een aantal schepen kwam t© hulp, 450 gewonden werden aan land gebracht en ter verpleging in zieken huizen opgenomen-. Het heldere weer en de kalme zeo maakten het reddingswerk ge makkelijk. De discipline aan b'oord was schitterend van een paniek was geen sprake. De ver pleegsters en do doctoren wisten uitstekond hun kalmte to bewaren en verzorgden de gewonden zonder daarbij op eigen levens gevaar bedacht to zijn. Aan boord heeft men don onderzeeër op ©enigen afstand gezien. Allen zijn liet er over eens, dat het hospitaal schip zonder eenige voorafgaande waarschuwing getor pedeerd werd. De torpedo maakte aen gat in een der zijwanden van het schip en wol roo groot, dat vier m?.n er gemakkelijk door konden. Da voorziening in scheepsruimte. LONDEN. Volgens een bericht uit New-York zyn meer dan houherd particuliere werven aan gewezen voor den bouw van de grooto vloot van houten vraehtbooten. Er zullen 150,000 man luerbij werkzaam worden gestold en men schat dat binnen twaalf maanden drie millioen ton scheepsruimte in aanbouw zal zijn of dat al- uhans maatregelen voor don aanbouw zullen zijn genomen. Do regeeriug zal gebruik maken van de in beslag genomen Duitsche en Oos- tenrijksche schepen ongeveer een half mil lioen ton en overweegt do overneming van een aantal stoombooten voor do kustvaart, ten einde die voor de oceaanvaart in te richten. T/lr Drucker. Naar wij voraemen is mr. Drucker, lid der Eerste Kamer, dio de vorige weck een vrij ern stige op&ratio onderging, goed vooruitgaande cn hoopt hij over eenige zeken do villa Elisa beth, waar hij verpleegd wordt, te kunnen verlaten. Jhr. Van Doorn. Naar men verneemt heeft den heer jhr. mr. V,r. Th. C. van Doom, lid van de Tweede Ka- mer, onlangs een ongeval gerroffen. Door het uitglijden op straat is zijn linkerarm gebroken. Do lieer Van Dcorn wordt in „Bronóvo" ver pleegd. Zijn tcestn^l is naar men meldt naar omstandigheden bevredigend. Onzo Scheepvaart. Het stoomschip „Hillogom" van Gebrs. Van Uden, te Rotterdam, gecharterd door Gué en Bolle aldaar en gelflwbn met 2450 ton lijnkoe ken voor do Nederlandsche Regeering, is uit Baltimore via Halifax te Rotterdam aangeko men. Het stoomschip „Toxcl" van Ruys Co. te Rotterdam is van New-York met een lading van 189.0-19 bushels graan (ruim 68.750 H.L.) voor dc Nedorlandscho regoering to Rotterdam aan gekomen. eperzaken. Eerste Kamer der Staten-Generaal. Staatsbogrootlng 1B17. HOOFDSTUK VIII (Oorlog). Voorloopig verslag. Verscheidene leden der Eerste Kamer wensch- ten niet in beschouwingen te treden omtrent het keloid van den Minister in het alge meen. Den moeilijken toestand, waarin 't land verkeert, beschouwden zij als een beletsel tegen eono grondige en critiseho bespreking in het openbaar. Zij begrepen, dat zelfs in een comité- generaal de Minister geene volledige opening van zaken zou kunnen doen, hetgeen intus- schen niet wegneemt dat zij gaarne bereid wa ren in comité-generaal evcntneele vertrouwe lijke mededeeüngen aan te hooren bijaldien de Minister dit om welke reden ook nuttig acht. Alleen meenden zij reeds thans den wensch te mogen uitspreken dat krachtig zal worden voortgegaan met verbetering van onze verdedi gingsmiddelen, speciaal wat de artillerie be treft. Andere leden achten van belang, dat aan den Minister do gelegenheid wordt gegeven in ge heime zitting mededeel ingen te doen over sa- ken, welke met voor openbare behandeling vat baar zijn Zij stelden er in het bijzonder prijs op do nieenïn^ van den Minister te vernemen over de kritiek, die door den oud-Minister Co- lijn op den toestand onzer weermacht is uit ge oefend in heb maandschrift Stemmen des 1' ij d s. In eeu comité-generaal had de Minis ter naar hunne meening ©ene betere gelegen heid zich daarover uit te spreken dan iu ©ene openbar© zitting. Nu de betrokken ministerieele commissie over de invooriug van liet nieuwe Militair Strafwetboek haar rapport he©ft uitge bracht, werd op zoor spoedig© invoering aange drongen. Enkele leden achtten hot beter met de lcger-organisatie te wachten tot na den oorlog, omdat dan partij San worden ge trokken van do ervaring in dezen krijg opge daan. Gaarne zou men worden ingelicht of d e g ©- reedlf'eid van het veldleger wel steeds op dezelfde hoogte bleef. Men vroeg of ons afweergeschut wel doel treffend is tot afwering van Zeppelins, een zaak van belang ter handhaving onzer neutra liteit. Sommige leden achtten dwang tot opleiding tot officier vorkoord, omdat dit naar hunne meening slechts zon kunnen leiden tot opleiding van ongcwenschte elementen. Van andcro zijde word do meening uitgospro ken dat hapnald© dwang thans nog niet kan be staan ook werd do mccning niet verheeld dat zoodanige dwang wel gewenscht kan heeton in het bijzonder voor jongelieden uit de gegoed© Dit plaatje verplaatst ons naar Amerika. Nog voordat in het Congres de oorlogs motie was aangenomen, voordat de staat van oorlog bestond. We zien hier Ameri- kaansche politieagenten, die de Duitsche schepen in de haven bewaken. Men was bang, dat ze vernield zouden worden. Nu is die bewaking niet meer noodig, want do Vereenigde Staten hebben beslag gelegd op de schepen Als het wordt gevolgd door een woord dat met een klinker begintl'Espero. Trappen van vergelijking. De comparatief van golijklieid wordt ge vormd door tiel.... kiel en tiom. kiom. Mijn broeder is eveugroot als ik rnia frato estas tiel granda kiel mi. Zij heeft evenveel geld als hij §1 havas tiom da mono kiom li. De comparatief van meerderheid wordt gevormd door pli... ol. Mijn broeder is groo- ter dan ik rnia frato estas malpli grenda ol mi. Mijn broeder schrijft minder mooi dan ik rnia frato skribas malpli bele ol mi. Da betrekkelijke overtreffende trap wordt gevormd door: plej...el, resp. ma)plej...el. Hij is het grootst van ons allen li estas la plej granda el ni ciuj. Hij is het minst groot van ons allen li estas la malplcj granda el ni ciuj. Hij schrijft het mooist vau ons li skribas plej bele el ni. Opmerking. Als er eono vergelijking tus schen slechts 2 personen is, dan gebruike men liever den comparatief van meerderheid: Van de twee broeders is Willem het grootst El la du fratoj Vilhelmo estas la -*li granda. Zoo... mogelijk wordt vertaald door: kiel 'eble plej. Kom zoo spoedig mogelijk bij mij venu te mi kiel eble plej baldaü. Herhaling. Oefening 3. Vertaal met gebruikmaking van de woordenlijst in den Sleutel: Patra, patre, patrina, patrine; frato, frata, frate, fratiuo; filo, filino; onkio,onklino; kuzo, "kuzino. Priuco, princa, prince, princino; dio, dia, die, ciiino; sinjoro, sinjorino. Bovo, bovino, bovido; devalo, óevalino, óevalido; safo, Safino, Safido. Sinjoroj kaj sin,jorinoj>< frayloj kaj fran- linoj, kDaboj kaj knabinoj promenas tra la granda kaj belft urbo. La palaco de la princido estas tiel bela kiel tio de lïa patro. Gi estas la plej alta kaj plej vasta el la tuta lando. Iru ludi, miaj infanoj kaj ne forgesu ke vi estu pretaj kiam ni vokos. La vetero estis pli bela hieraü ol hodiaü; tarnen estas tre varma kaj do mi proponas al vi ke ni nag03 en la rivoro. Vidu, jen venas §ipo, rapide fi iras, preskaü tiel rapidd kiel hirundo; la veloj Sajnas esti pli grandaj ol la §i®o mom/, fJVprdt vervolgd.}

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2