T3ES SOXjII AI'EIXrCO UTFi AKTI1 "Vaan "Vyllcigtg; 1SS ^r>l"lX s. VJ> X'V De hoofdstad van Rusland, Petrograd of St. Petersburg, is in den laatsten tijd nog al eens genoemd; daar voornamelijk woedde de Russische revolutie, die zoo epoedig en zoo voorspoedig een einde vond. Van de groote wereldstad geven we hierboven een plattegrond. Nog is de toestand in Rusland niet volkomen klaar, wie weet, welke tooueelen er zich nog eens afspelen in de straten van PetrogradDe Romeïnsche cijfers in. den plattegrond duiden de 13 „Stadsteile" of wijken aan, waarin de stad wordt verdeeld. In den rechterhoek boven staan de namen dier wijken. oiën, van een in liet oog houden der "ver bintenissen met de bondgenooten van IConstantinopel on de Dard an ellen wordt niet meer gerept en dit maakt het gemak kelijker om tot den vrede te komen. Dezo«, regeringsverklaring moet het werk zijn van den sociaüstischen minister Kerensky en dat bewijst wel, hoe de voorlopige regeering zich most richten naar de uitersten van links. Thans brengt de „Times" zelfs het opzienbarend bericht, dat het comité der arbeiders- en soldaten-afgevaardigden genoeg heeft, van den strijd, dat zij aandringen op oen afzonderlijken vrede met de centraleu. Indien zij -dien wil hebben en dezen doorzet ten, krijgt de wereldoorlog natuurlijk een «•©heel ander aanzien, kan de vrede niet al. te lang meer op zich laten wachten. Intusschen hebben d© Russen, die aan hun eigen front tegen Duitschers en Oos tenrijkers niet zoo hard strijden, in Meso potamia en den Kaukasus weer vorderingen gemaakt, den weg op naar Bagdad zijn zij vooruitgekomen en zij hebben Kiril-Rabat bezet. Daarentegen spreken de Engelscheu ven een standhouden der Turken, die tot nogtoe terugtrekken en nu een aanvallende of "althans afwachtende houding in het oog schijnen te hebben. Op de andere fronten, ook op het Itaiiaausche, is de actie maar van weinig beteekenisdaar komt nog bij dat het. weer. evenals bij ons, op de oorlogs- tcprcinen slecht is, kou en sneeuw. D© vijanden van Duitschlaud vermeer deren neg steedsPanama,- belangrijk om rijn kanaal, heeft zicli aan de zijde van de Voresnigde Staten geplaatst; volgens een bericht uit "Rio de Janeiro heeft Brazilië de diplomatieke betrekkingen met Duitsch laud afgebroken. Oostenrijk-Hooagarije en Bulgarije hebben hetzelfde gedaan met- de Vereenigd© Staten en blijven geheel en al één lijn trekken met Duitschlaud, trouw vasthouden aan het bondgenootschap. De „Pranbr. Zeit." rekende dezer dagen uit, dat op onze aarde thans 13ÖÖ millioen in woners aan de zijde der Entente staan en 160 milhoen aan die der Centrale®. Die verhouding zal nog wol ongunstiger wor den, maar hecfa feitelijk minder te be- tsékenen dar, het lijkt. Want onder die 1300 millioen Entente-genooten is bijv. ook China met 400 millioen, dat weinig zal uit voer m tegen Duitschlaud, terwijl van de Zuid-Amerikaanscho staten en andere lan den voor do geallieerden slechts heel zijde lings hulp is te verwachten. Intusschen hoeft Hindenburg zich tegenover een ver tegenwoordiger van een Spaansch blad zeer optimistisch getoond: de duikbootenoorlog deed en zou nog verder doen ziin groote en W.angrijko taak. Amerika's hulp kon eerst over een jaar van groot gewicht- zijn het oostelijk front was zoo versterkt, dat de Russen er niet konden doorbreken en de Duitsche legerreserves waren zoo groot en krachtig, dat zij o-veral tot afweer of aanval konden optreden. Maar over zijn plannen' liet de Duitscho militaire leider zich natuur lijk niet uit. DU3T5CHLAWB. Een onderhoud met generaal Hindenburg. BERLIJN. Hindenburg zeide in een onderhoud met den Berlijnschen ver tegenwoord igor van het Spaanscfce blad „Vanguerdia Barcelona", Diminguez Ro- dina, o. a.Wanneer ondanks de mo gelijkheid, dat Amerika de Entente te ï.uip zou komen, tot den onbeperkten diiik- bootoorlog werd besloten, blijkt daaruit dat men hem te weinig ernstig vond. Ik geef onmiddelijk toe, dat de finaccieeie hulp onzen tegenstanders ten goed© zal komen, maar in tegenstelling met de vroeger opge dane oorlogservaringen heeft deze kriig ons gebeerd, dat geld bij het oorlogvoeren niet de gewichtigste rol speelt. De Amerikaan- £che oorlogsleveranties aan de Entente zijn reeds van dien aard, dat zij vrijwel het hoogtepunt bereikt hebben. Ook is men thans van plan een legor van een half millioen tot twe© millioen man sa men te stellen. Een dergelijk leger uit te rusten en tevens de leveranties aan d© En tente op hetzelfde peil ta houden als tot dusver, schijnt mij onmogelijk. De mate rieel© hulp zal binnenkort niet groot meer kunnen zijn. Onze duikbooteu hebben tot taak er voor te zorgen dat dio hulp steeds minder wordt. Wanneer'tot dusver do En- gelsche vloot met de hulp van de Fran- .schen, de Italianen, de Russen en do Ja panners het duikboctengevaar niet onder de kni© kon krijgen, zal ook Amerika's hulp daartoe wel niet in staat zijn. De Entente bezit goen wapen tegen de duikbooten. Met de afsluiting vau de zee werden voortdurend betere rèsultaten bereikt. Hoe meer schepen er varen, hoe grooter de buit van de onderzeeërs wordt. Al vrordt er nog zoo hard gewerkt, al sturen de Entente-xpogendheden hun allerbeste in structeurs naar Amerika, dan nog behoeft men er niet op te rekenen, dat er binnen h®fc jaar oen «enigszins sterk Amerikaansch expeditiecorps naar Europa gezonden kan orden. E-n dit jaar zou volgens do uitla tingen van de leidende personen der En- tente-mogendheden immers de beslissing brengen. Wij hebben ock onze maatregelen geno men. Het oostelijk front is zoodanig"uitge bouwd en zóó bezet, dat Broessilof, zélfs al zou hij tot opoffering van alle mogelijke menschenlevens bereid rijn, geen resultaat kan bereiken. Dat de gebeurtenissen in Rusland gunstig rijn voor onze plannen, zal ook de meest hardnekkige optimist onder de Entente-vrienden niot kunnen ontken nen. In 't vorig jaar hadden wij onze stra tegische legerreserve noodig om een inval van Broessilof af to slaan. Het westelijk front was op zijn eigen beperkte middelen aangewezen. Desniettegenstaande werden de Engelsch-Fransche aanvallen afgeslagen. Thans is do toestand totaal veranderd. Het westelijk front is zoo sterk geworden dat hst eiken aanval zal weerstaan. Bij een absolute zekerheid op alle fron ten hebben wij thans de beschikking over 'een legerreserve, die sterkei- en slagvaardi ger is dan ooit te voren, eu dio wij, waar wij dat noodig achten, voor den afweer of _den aanval kunnen gebruiken. Wat ook moge gebeuren op zee, in de lucht of op welk punt van de fronten ook, het dient nooit als een feit op zich zelf te worden beschouwd. Alles is een schakel van het groot© plan. In deze bet eek-en is zijn leger en vloot als oen eenheid „te beschouwen. Thans nu er nog slechts twee maanden van den duikbootoorlog verstroken zijn, kan ik u reeds zeggen, dat onze berekening juist was De weg dien wij mot erkenning van alle gevaren insloegen, leidt naar het gestelde dool. Wij staan met ouzo aaneengesloten bond- geuoefcen eenzaam in de wereld, duidelijk en koud. Wij hebben alle mogelijkheden onder de oogen gezien eu volgens ons beste menschel ijk welen en geweten die mogelijk heden gekozen die tot de overwinning en den A-rede leiden. Prins Friedrich Karl v. Pruisen t. BERLIJlf, (Niet cff.) In den toe stand Tan Prins Friedrich Karl was in den jongsten tijd, zooals uit do doorloopende gunstige berichten bleek, merkbare verbetering gekomen. Dit was zéker ook do reden waarom hij naar een meer naar achteren gelegen hospi taal zou worden overgebracht. Nu is echter een bericht ontvangen van den koning van Spanje, die do ouders van den'prins geregeld van dc-n toestand op de hoogte hield, dat de prins Zaterdagnacht aan inwendige verbloeding is overleden. Een republikeinse)! comité in Zwitserland? Havas weet uit Züricli te melden, dat op initiatief van den auteur van ..J'accusc", van dr. Rosomaycr, gewezen hoofdredacteur van de Berlijnsehe ..Morgenpost", schrijver van de brochure „Duitsohland ontwaakt!" en van een groep Duits.che intclleefcueelen, die naar Zwitserland uitweken, besprekingen zijn begonnen ter oprichting van een Duitscho re- publikeinsohe partij, met het- doel in Zwitser land en Duitschlaud een actieve propaganda te gaan roeren voor do afschaffing van het bestaande stelsel, den afstand van den kei zer en de onmiddellijke invoering van alge meen kiesrecht. De voorstanders van deze be weging ineen en, dat dit hot eenige middel is om Duïtschlanö nog te redden. Fit do Paaschboodschap des keizers beti ef fende kiesreehtuitbreiding in Pniissen dijkt, dat althans een deel van hun program wordt xervuld zonder hun actie. FRANKRIJK. Van hc' Vjfostelijk OorSogèterrein. Het Engeïsch-Fransche offensief. LONDEN. Veldmaarschalk Haig - be richt De operaties worden volgens de plannen met succes A'oortgczet. Onzo troepen heb ben overal de vijandelijke verdedigingswer ken van Henin-sur-Cojeul tot aan den zui delijken zoom van Givenchy-en-Gohelle tot eene dieptp vau twe© tot drio mijlen stor menderhand genomen eu onzo vcorwaart- sche beweging duurt nog voort. De meest naar voren liggende verdedi- gingsstelling van den vijand omvat ook de Vmiy-hoogto welke de Canadoesohe tree- pen hebben genomen eu weïd heden vroeg in den ochtend veroverd. Deze stel ling bestaat uit een netwerk van loopgra ven en de versterkte plaatsen Neuville Vitasse, de Telegraaf heuvel, Tilloy-les- Mofflaines, de observatiehoogten bij St. Laurent, Blagny les Filleuls en de la Folie-hoeve. Vervolgeus veroverden onze troepen de meer naar achter gelogen verdedigingswer ken van den vijand, welke eveneens mach tig© loopgraven stel seis en cie versterkte plaatsen Feuchy-Chapelle, de Feuchy-Hyde rabad-redoute, Athies en The!us omvatten. In de richting van Cambrai maakten wij verdere vorderingen in de buurt van hel bcsch van Havrincourt. Wij namen het dorp Demicourt. In de richting van St. Quentin namen wij de dorpen Pontru en Leverguier, j LONDEN. Veldmaarschalk Haig bericht: De operatics warden krachtig voortgezet. De vijand doet zonder succes tegenaanval len. Wij maakten meer dan 11000 man krijgsgevangen en veroverden 100 kanonnen en 163 mitrailleurs. Keuter zendt ons een telegram, waarin wordt meegedeeld, dat onder do Engolsohc ttOepcn geen woord van critiejc wordt gehoord, maar dat alle. trocpemvfdeeliugon vol bewon dering zijn voor cllcnars prestaties. De over winning is dan ook ta danken, zegt Reuter, aan den uitnemende» geost en de schitterende hou ding der troepen en aan de voortreffelijke leiding. De overwinning van Maandag is het resul taat vim do volmaakte taotischo methode, dio ook do Franschen hij Verdun toepasten, do methode, dio in staat stelt om de sterkste veldversterkingcn lo vermeesteren met minder verliezen voor do aanvallers dan voor do ver dedigers. Do overwinning maakt een einde aan do theorie, dat tegenwoordig goed generaal schap minder noodig is en ook aan die, dat er geen groote Britsclio generaals meer zijn. Men erkent nu volkomen de tactische prestaties van sir Douglas Haig. zijn staf en zijn legeraan voerders. eu is vol vertrouwen, dat ook hun gróotore strategische plannen zullen slagen. BERLIJN. Do strijd ii> het Westen speelt zich af op het oorlogsbooneel tussehen Lens en Arras, waar ree-Is in 1915 zwaar werd gevochten. De Engel scheu hebben op do sedert 1915 vastgehou den stellingen den aanval begonnen en daar bij gebruik gemaakt van all© mogelijk© me chanische strijdmiddelen. Mede dank zij hun geweldige hoeveelheid munitie konden zij een plaatselijk"succes boeken. Een doorbraak mislukte echter absoluut, ondanks de gewel dige offers di© d© tegenpartij ric-h wen sell tc te getroosten. D© Duitscho troepen hebben ondanks de aanzienlijk© verliezen in het trommelvuur en het spervuur, de Engelsohe overmacht don meest afdoenden tegenstand geboden. Tusscbem Arras en Vaillywas de strijd in het ontruimde gobiod dezelfde als die welke gedurende d© laatst© dagen werd geveerd. Bij het bestormen van de dorpen Hermics en Bouraics leden de Engelschen zeer swaro verliezen in de gevechten. Het Fransche bericht, dat in den nacht van .8 op 9 April bij Lombaertzijde Fran schen enz© stellingen binnendrongen is on juist evenals het bericht, dat het zich daar bevindende regiment verkezen leed. Niet c-'.i dcode is er aan ouzo zijde gevallen. Een Duitsche onderneming tegen een klei nen Franschen post teu Z. van het Kanaal van Pasohendaeie, waarvan in hetzelfde be richt melding wordt gemaakt, heeft niet plaats gehad en- kon dus ook niet door de Franschen met handgranaten afgeslagen worden. Het schijnt, dat de Engelschen den toren van de kathedraal van Yperen hebben doen springen. Gedurende de laatste dagen werd do kathedraal van St. Quentin herhaaldelijk beschoten eu zwaar beschadigd. PARIJS. Ten noorden van de Oisstoondo de Duitscho artillerie minder activiteit dan de voorafgaande dagen. Patrouille-gevechten cu geweervuur in de eerste linies. Ten zui den van do Oise maakten wij vorderingen ten oosten vau het Basse-Foret de Coney. Vrij hevige artillerie-strijd in de streek ten hoorden en oosten van Soissons, vooral in den sector Laffana. Te-n zuidoosten van Reims sloegen w© ©eu coup de main op een onzer loopgraven ten noorden van Sillery ai'. In Champagne handgranaten-strijd ter. westen van Marion de Champagne. Eene hevige ontploffing. Router's correspondent in Frankrijk sc:üt, dat- de Engelsche artillerie j.l. Woensdag bij Arras eene der hevigste ontploffingen di© iu dezen oorlog zijn A'corgckomen, veroor zaakt heeft. Een vlam van 100 meter hoogte rlccg omhoog en mijlen vef in hst rond dreunde de aarde. Vliegers berichtten, dat hunne machines zwaaiden en meegesleurd werden als schepen die in een vloedgolf terecht komen. Men vermoedt, dat een groot© opslagplaats van luchtmijuen getrof fen is. Daar deze te midden van een waar nest van Duitscho artilleriepcsities gelegen was, moet d© schade zeer groot zijn. Dd naaste Toekomst op hst Westfront. (Nadruk verboden.) I. Meer eu meer vraagt het Westfront dc aan dacht van heel Europa. Reeds hadden som-" mige militaire schrijvers do meening verkon digd, dab wel eens do beslissing van de groote worsteling kon vallen in liet Oosten. En zip nu, hoo sedert het. jaar 1917 haar intrede, deed, 'meer dan ooit tc voren de aandacht wordt gevestigd op liet Westfront. Reeds wees ik er op in mijn brieven van Nov. en Dec. 1916 dat Peionno cn Bapaurac zonder veel strijd zouden komen binnen de linie der geallieerden. En zie nu hoo dio voorspelling, berustende op feitenkennis, zich beeft voltrokken. Ik voor- zegdo ook toen roods dat de Duitscho troepen- deden hun oude linies zouden opgeven, en men van dien kr.nt zou gewagen van frontver betering rugwaarts. Ik waarschuwde er toen reeds voor, dat men met de dan volgend© ver klaringen voorzichtigheid moest betrachten. En zie nu, hoo men van de zijde der Duitscho legerleiding maar stokstijf blijft bev.-eren, dat men vrijwillig terugtrekt. Doch hoe is nu de feitelijke toestand:-' Allereerst verklaarde be gin Februari 1917 die legerleiding, dat men i" do oude liuies niet kon afwachten een offensief der geallieerden, noch minder vanuit die linies zelf met kans t>j> succes offensief kon optrede». Bier ligt dus in de erkentenis dat het Duit scho leger op het Westfront zich bevond in een dwangtoestand. Do operaties aan .bet Westfront, waren dus voor de Duitschers onge schikt en daarom ougcwenscht. Oin dus iu betere positie to komen inoest men ontruimen. Nu spreekt het toch wel van zelf, dat men die ontruiming niet meer Jouter „vrijwillig" kan noemen. En niemand, die iets vau den waren toestand weet, zal dan ook van deze voorstel ling dupe worden. En zien wc. nu eens naar dc feiten der laat ste dagen. Do Duitschers i allen do laatste tij den M.aecia «jan ton N. en N. van .Reims gaar den kant van Soissons. Is dit nu 'vanuit een nieuw gekozen positie, waaruit ze aanval len Geenszins. Reeds maanden eu jaren liggen ze in de dalen en achter de kleine jieuvcls vim Rc.Vis. 10n roods meermalen deden ze van daar uit mklukte aanvallen. Men .poogt ook nu weer door den trechter Ileims-Soissons don kort- sten weg naar Parijs te vinden. Doch ook nu lijdt men er ontzettende verliezen. Voor zulk optreden was toch waarlijk niet noodig het front to veranderen. Eu toch ook weer wel. Want om door die gleuf heen t« komen moet men enorme massa's levend cn dood materiaal biicenbreng-n. Dit materiaal kon men alieen vinden door front inkorting. Men moest dus nolenv volens inkrimpen om te kunnen inzet- t-n. Dat dte inzet echter eeirg blijvend voor deel vo<>." de Centraion za] opleveren, meen il: in twijfel to moeten trekken. M.i. zal Soissons v. r. da Duitschers worden een tweede Verdun. Ze -/lillen er enorm- veel mensehen verliezen, zonder cr door t© kunnen breken. En met vrij groot© stelligheid durf ik reeds nu te voorspel len. dat de Duitsoho linies nog meer huiswaarts zullen moeten worden verlegd, en wel alvorens het Pinksterfeest vzal zijn ingetreden. Hoewel de Duitschers maanden en jaren «an achter waartse#!© stellingen hebben gewerkt, zullen dio stellingen toch, eenmaal binnen bet bereik van het geschut der geallieerden, moeten bezwijken De draagkracht, het vernielingavermoge», eu do overmacht van het geschut der geallieerden is van dien aard, dat het meester kim zijn vuil elk terrein dat er door wordt bestreken. Over den aard. de werking, activiteit en lo lligheid «lier artillerie en haar invloed op dc naaste' toekomst van het Westfront een vol gende maal. I. SAMSON. ITALIË. Aan het Italiaansdhe front. ROME. Op héb geheel© front liicr en daar a x ti i lerïo - acties en palrcuii gevechten in Let Lagari na-dal, in de zon o van den Meute Sief (Boven-Corde- vole) «n ten O. van Görz. Op den Karst werd in den nacht van 8 op 9 April een aanval op de onlangs door de Italianen ia de zon© ten N. van Bosccmalo bezette voorgeschaven pesten dcor Italiaan scao batterijen gestuit neg voor hij tct ont wikkeling was gekomen. RUSLAMD. Het arbeldcrscsmité stuurt aan op ccn afzonderlijken vrede. LONDEN. Do correspondent van de .Ti mes" te Petrograd meldt, dat het comité van arbeidcrsgedelcgeerden een reeks be sluiten openbaar maakt, welke van dien aard zijn, dat er geen twijfel meer ©ver blijft aan hun begeerte om de Voorloopige Regeering omver te werpen en om aan ta 6turon op „nederlaag der Russische legers en een ©orloozon vrede". Het comité kon digt aan, dat het een commissie voor de buitenlandscho zaken heeft gevormd, die reoktstrecksc-he onderhandelingen zal moe ten openen met den vijand. Met dat doei gaat een deputatie naar Stockholm en zal een specialeu koerier dienst tusschen Rus land en Zweden worden geopend. Da leider van dezo beweging in het comité ia een Joodscli advocaat, Steklof gekeeten. Tsjeid- sje, ziin medewerker, is een Georgiër. Nie mand van hen. aldus de correspondent van de „Times", heeft het recht namens Rus land to spreken. Intusschen blijkt dat er onder do soldaten zelf nog belangrijk verschii van meening is. Het P. T. A. seint o. z. uit Petrograd, dat in een vergadering, door de partij van ..Vader land cn nationaal leger" bijeengeroepen, dooi de gedelegeerden van het Petrogradcr garni zoen word besloten een motie te overhandigen aan de voorloopige regeering en aan het comité van arbeiders en militairen, waar in wordt geëisclit de voortzetting van den oor log tot de door het volk en het leger veroverde vrijheid gewaarborgd is, en voortzetting van den oorlog tot de overwinning, omdat liet leger meent dat ccn vrede, zelfs een die do oude grenzen zou herstellen, gesloten zonder toe stemming dergeallieerden een schandelijke vrc.ie zou zijn, die do Russische vrijheid zou be- dreigon, „ons het merk van het verraad zou iijbranden", en tevens woordbreuk zou zijn jegens de Polen, vien plechtig het herstel van Polen, de Duitrt-ho en Russisch© gebieden om vattend, werd beloofd. Men verlangt daarom van het arbeiderscomité dat het do voorloopige t'ogeering zal steunen, het eenigo gezagsorgaan waaraan land en leger trouw hebben gezworen. Men verlangt verder dat onmiddellijk een einde zal komen aan do verdeeldheid onder do arbeiders onderling, en oucfrr de arbeiders eu de fabrieksbesturen, omdat do des organisatie ven de industrie het leger met tal van rampen bedreigt: regeling van do geschillen onder voortzetting van den voor de nationale verdediging noodza- kciijkeu arbeid: uitstel van de invoering van den acbturigeu arbeidsdag en verhooging van de arbeidsintensiteit lot het uiterste, waarbij men inego bedenken, dat de soldaten in de loopgraven ook ter verdediging der vrijheid onafgebroken doorwerken e-n dag en nacht het kostbare bloed van het volk wegvloeit. Er op aarfgedrongen wordt ook dat soldaten cn officieren alles zullen doen om'de voorberei ding te bespoedigen voor den strijd vort dc vrijheid cn de eer van het land. «u gewe/.Mi wordt op her, feit dat krachtige discipline noodig ïs, omdat atleen een gedisciplineerd leger ccn schrik der vijanden kan zijn, niet een saai»geraapte hoop mensriun. Het .is plicht van alle militairen den eed te liouuen dio aan de voorloopige regeenng is afgelegd, betreffende de onderwerping aan de superieuren. Do Russischs Rcpiibül'.einsche partij. PETROGRAD. Met d© Paaschia-gen is te Petrograd'congres gehouden van do Con- stillioneel-deinccralische Partij; men zal waarschijnlijk ©enige dageil bijeen blijVeii. Cj> den Zondag gehouden eersten zittings dag waarbij tegenwoordig waren een aantal ministers, wijzigde de partij haar oude programma, en besloot d© Democratische Republiek als deel na te stroven, in plaats van de constitutioneele monarchie. Do emancipatie der joden. Uit Stockholm wordt aan do „Frankfur ter Ztg." geseind, dat te Petrograd, Jeka- terinoalaw eu Odessa vcor d© eerst® maal openbare, door duizenden bc-zochto Zionis tische vergaderingen plaats gehad hebben. Deze vergaderingen besloten, de voorloopige regeering niet alle middelen te ondersteunen. De central© hulpcommissie heeft een con gres van alle Joodsche burgers vau Rusland te Petrograd belegd. Het besluit tot emancipatie der Joden ?-■. naar uil Moseou wordt gemeld, gctcckond. Een onderhoud met Sascr.of. Volgens een bericht uit Kopenhagen aan dc j.Kölnische Ztg." heeft eeii vertegenwoordig!-.- van <le .Birsenewiya Wjedomosli" een onder- koud gehad met Sasenof, die een cru.stigcn aan val van iufluenza heeft en te Petrograd in een feotol verblijf houdt. Snsonof verklaarde o. a. dat bij en do jiurtij die bij iu den Rijksraad vertegenwoordigd'-, zich Hij de nieuwe regeering hebben aangeslo ten. Op een vraag omtrent den Tsaar ant woordde Sasonof, dat Hij geen karakterschets vau dezen wilde geven, omdat hij van mceiling is. dat men een hulpeloos inensch niet mishan delen mag. De indruk dien bij van den Tsaar heel t gekregen is, dat hij als inonxvh volkomen willoos en dikwijls volmaakt apathisch is. Do grootste schuld voor al wat gebuurd is valt op do Tsaritsa Alexandra, die zich .steeds geroepon beeft gevoeld om de'boog© politiële te leiden en Rusland de „Kultur" deelachtig lo doen worden, waarin zij grootgebracht is. Ras- pnotin heeft een groeten invloed op do Tsaritsa uitgeoefend; zij heeft steeds vast in zijne my stieke krachten geloofd. Tevergeefs heeft men getracht haar ervan te overtuigen, dat Rasnoc- tin een avonturier en een kwakzalver was. Sasonof verklaarde voorts, het göbeelo laat ste» jaar, dat hij als minister heeft doorge bracht, als een zware marteling gcvoeSd te heb ben, als een onophoudelijke strijd om dingen, die hem eenvoudig, duidelijk en vanzelfspre kend voorkwamen, doch waarvnor de meerder heid dor regeoring niets gevoelde. Met vreugde heeft hij dan ook het oogenblik begroet waarop hij uit do regoeriug getreden is. Naar do bladen melden is Protopopof iu do Petrus- en Paulus-vesting onder zeer strenge bewaking geheel van do buitenwereld afgeslo ten. Zijne vrouw kreeg oenigo dagen geleden vergunning om hem, op een afstand van drie meter, to spreken, doch een justitiobambte cn do wachthebbende officieren stonden tusschen hen .beiden in. Protopopof moot in do gevan genis zoor vermagerd zijn; daar zijne oogen zeer verzwakt zijn, kan hij, ook niet lessen. Hij .schijnt nog niet te begrijpen, hoo zware aan klachten togen' hem zijn ingebracht. Geen ha!v9 maatregelen aan (iet front. PETROGRAD. Do minister van oorlog Gcursk-v/.", kennis génomen bobbende van de "bizoncierliedsn .omitrei't da pijnlijke nederlaag bij Stoehod, jicci' kovel gegeven, dab de com mand eoreivd© generaal van dit legor Leek en de> bevelhebber van heb <les- bctreffer: do legerkorps generaa.'. Janousjefski anmiddoliijk ontslagen zullen worden, wegens liet ginds betoonde gebrek aan acti viteit. De ex-Tsaar. De, correspondent van d© „Times" te Petrograd seinde aan ziju blad, dat de com missaris van do voorloopige rogeering die balast is met liet bdheee* der bezittingen van den ex-Tsaar en zijn gezin een verzoek Leeft gedaan om een© toelage tob dekking van hunne onmiddellijke uitgaven. Uit een© voorloopigo schatting der par ticuliere vermogens der leden van de vroe ger© "keizerlijke familie blijkt, dat d© ex- Tsaar 100.000. do ex-Tsaritsa; 110.000, de gewezen kroonprins 550.000 en de vier prinsessen resp. 530.000, 400.000, 370.000 en 330.000 bezitten. Sedert 1906 bedroeg de civiel© lijst 1.600.000 per jaar, waarbij nog cl© enorm© opbrengsten van de Kroon domeinen," liet z.g. „Keizerlijk© Kabinet" kwamen. Dit geheele bedrag werd echter door de zeer clur© hofhouding verslonden, zoodat de ex-Tsaar zelf con betrekkelijk arm man is. Sommige, grootvorsten bezitten ©en groot persoonlijk vorm o eenvelen van hen be zaten echter niets dan hun toelagen. Do voorloopige re peering zal t© hunnen lie hoeve eene bijzondere regeling moeten tref fen. BULGARIJE. Bulgarije verbreekt de betrekkingen met Amerika. LONDEN. Aan de bladen wordt uit Washington bericht, dat Bulgarije d© be trekkingen met de Yereenigde Staten heeft afgebroken. VEREENIQDE STATEN. Oostenrïjk-Hongarij9 verbresUt de betrekkingen met de Voreenjgde Staten. WASHINGTON. Volgens een telegram van den Amerikaanschen gezant in Zwitser land heeft O ostonrijk-Hongarije den 8sten April d© betrekkingen met de Vereenigde Staten verbroken. De ambassadeur - van. Spanje zal de be hartiging der belangen van de Amerikanen iu Oosteiirijk op zich nemen. WEENEN. Wegens de intreding van den oorlogstoestand tusschen het Duitiohe Rijk en de Vereenigclo Staten van Amerika ont ving de O. H. diplomatieke vertegenwoordi ger lie vel zijn paspoorten te" verzoeken en met heb personeel van dc ambassade het land te verlaten. WE ENEN. Do Amerikaansohe zaakgelas tigde alhier heeft ziju paspoorten ontvangen. Washington, d© o.-h. zaakgelastig de heeft zijn paspoorten verzocht-. Wilson en Roosevelt. WASHINGTON. Rcosevnlt .heeft- een bezoek gebracht aan president Wilson. Naar men verneemt zal een expeditie-leger naar het Europeesche front worden gezonden. Arrestaties. NEW-YORK. De geheime politic arresteer de nog 19 Duitschers, onder wie <lr. Karl Frank van het vroegere radio-telegrafisch© station tc Snyvillc, en vijf vroegere ambtenaren van het radio-telegrafische station te Tuckerton. LONDEN. De „Daily News" verneemt uit New-York, dat 200 Duitschers ge arresteerd zijn te Pittsburg, ten ge volge van do poging om den tunnel to Brighton to vernielen door een grooten troep gewapend© Duitschers. Er ontstond een gevecht, waarin een man der nationale garde gedood, een Duitschei- gedood en velen gewond werden. LONDEN. De Daily iVéu's meldt uit New- York, dat iu hot geheel ongeveer duizend Duitschers Zaterdag gearresteerd zijn. Te New-Yorlc worden twaalf in hechtenis geno men, to Clevelandhi Ohio drie, te Chicago twee-en-vijftig. To Cleveland ziju 200 gewc-ren, verder mitrailleurs, sabels en een Duitsche vlag in beslag genomen'. Kolonel Pierkowsky, dio dertig jaren ih 'de Fnio woont ou naar hoi heet een agent was van Von Papenen Boy-Ed, is ook gearresteerd. Dc politie dged een inval in «le aan dc Fifth Avenue gelegen woning van mevr. Hugo Reisingc;-, een dochter van wijlen den brouwer Adolpluis Busch. een Ruitsch mii- lionair. In dezo woning ontmoette Von Bern- storit' het uitgaande New-York on Lier kwa men Duiiechevs als Heinrich Albert. Boy-Ed. Von Papen, Viereck vaak bijeen. Do politie ontdekt© dat mevr. Reisinger een vrij krach tige draadlocze installatie in haar huis lmd cn five haar hofmeester ecu reservist was van ceu Duitschcn draadloozen dienst. Po negers an de corloo tegen Duitschland. NEW-YORK. Rosivo Suiimons, neef van Booker Washington cii diens opvolger als leider der negers in «lo Vereenigde Staten, heeft in eon groot© vergadering van negers te Louisville liet woord gevoerd. Onder groot© geestdrift van zijn hoorders ver klaarde hij dat aljo negers der Vereenigde Staten den president steunen tegen Duitsch laud en hun plicht zullen doen iu geval van oorlog. Deze natie hoeft ons do vrijheid ge geven, maar Vjo zullen eerst waarlijk dio vrij heid hebben als wc zo op het slagveld veroverd hebben. Blanken en negers, beiden hebben slechts ceu gemeenschappelijke taak, een ge- meenschappolrjken plicht: liet vaderland te verdedigen- Ik zal een regiment negersvrijwi!- ligevs vermen. De deer Amerika in beslag genomen schepen. LONDEN- D© iu beslag genomen Duitsdie schepen vertegenwoordigen, volgons- c.?n ruwe schatting, con waar de van 20 miÜioen p. st., iu werke lijkheid zijn zij echter, tengevolge van d© schaarsriite van schepen, de in beslag genomen bodems voel meer waard. Veertien van d© grootston en vlugsten zouden veer tig duizend man troepen, of tweemaal zoo veel als de geheel© beschikbare Amerikaan- sche vlooi, kunnen vervoeren. De inbeslag genomen schepen hebben eert gezamenlijk© tonuemaafc van 629.000 ton. Elfhonderd leden der bemanningen van zeven cn twin tig schepen zijn op Eliis-eiland geïnterneerd. Een zware straf. WASHINGTON. 'I 'e t onaal; nam zonder discussie een maatregel der regeoring a-an, waarbij met dertig jarmi gevangenisstraf bedreigd worden degenen, di© in de Ver- otnigeta Staten gedurende den oorlog oor- lpg?miaitóriaal vern iekrn CUBA. Cuba verklaart dsn oorlog aan Duitsohland. HAVANA. Een redevoering werd uitge sproken in den Sonant, over d© motie, om cka ooi-log- te verklaren tv i Duitschland. Dr. Doia fprak namens het Cubaansehe volk, en daarna werd do motie eenstem mig aangenomen. HAVANA. D© president teekend© d© de verklaring, dat de sta:.', van oorlog in getreden is met Duitschland. ZUID'AMgREKA. Braziiië en Duitschland. RIO JANEIRO. Do Brazdiaanscbo regee ring ontving bericht van het torpedee. ren van do „Parana" waarbij dn© Braziliaansdie matrozen omkwamen. De open. baro meening is vol vertrouwon op da krach tige actie door do regeoring in haar nota van 9 Februari aangekondigd. Lauro Muller, do minister van buitëhlaiidseho zak.-n wacht een gedetailleerd telegraphisdi rapport omtrent do omstaudigliodon dor tovpedeering af. Hij verklaarde aan een medewerker van het blad „El Nortp" Do geheel© wereld he&ft kunnen .zien hoo voorzichtig de houding van Brazil.© was, do heelo wereld zal kunnen zien hoo krachtig zo kan zijn. RIO JANEIRO. Do kapitein der Para na* seinde, dat behalve do doodon aan boorcl, vele zeelieden werden gewond door do ontplof fing bij de torpedeering zonder 'waarschuwing. Hij zegt dat do Duitscho methode het top punt van barbaarsehheid is. Uit do verklaringen der. autoriteiten blijkt, clat het afbreken dor betrekkingen met Duitschland overwogen wordt. Brazilië braekt de betrekkingen met Duitschland af. LONDEN. Aan de „Evening News" wordt uit Rio de Janeiro bericht, dat a'e diplomatieke betrekkingen tusschen Brazilië en Duitschland verbroken zijn. Ops.'and in Braziüë- In de Dépêche Coloniale" deelt M. R. S, mede, dat de toestand iu Brazilië niet ge heel zuiver moet zijn. In het zuiden van di© republiek, in d© provinciën Rio Grande do Sul, San Catarina en Sao Paulo, met har© overwegend Duit sche bevolking, zouden zich benden gevormd hebben, waarbij de Duitsche ©lementen zich moeten hebben aangesloten. Op het oogonblik, schrijft M. R. S., be staat er eene oproerig© beweging met ©en volmaakt agressief karakter, van welker be langrijkheid ©n omvang men ons in het :sker© laat, maar die ongetwijfeld aan Brazilië en zijne vrienden zorg moot baren. OP 2EE. Door een duikboot aangehouden. Uit IJmuideu meldt men aan de „N. R. Ct." Het Nederlandscho stoomschip „Helena", Maandagmorgen van Dr onthei m met een lading gezaagd hout to IJmuidcn binnengekomen, heeft drio Rotterdammers meegebracht, dio met het Noorsche stoomschip „De Ruyter" uit Rotterdam vertrokken en iu Noorwegen afge monsterd waren, omd.tt dit stoomschip niet meer op Rotterdam bleef varen. Van een hunner vernamen wij, dat dc ..He lena" op de thuisreis door een Duitscho duik boot werd aangehouden vcor onderzoek van do papieren. Toen dezo in orde werden bevonden, kon de „Helena" de reis vervolgen. Op verzoek van de bemanning vau do onderzeeër werden haar een pot zeep en een hoeveelheid witte brood verstrekt. Beloonïng. De Hollandsche Stoomboot-Maatschappij te Amsterdam heeft ter beloonieng voor dc red ding en goede verzorging van 9 opvarendeen van het in den nacht van 22 op 2-3 Maart jl. in den grond geschoten Nederlandsene stoom schip „AiiistoTstroom" van genoemde maat schappij aan den schipper V'. van der Zwan van het Neder!, loggersohip ..Marconi" van do visscherijmaatschappij „Het Noorden" tc Sche- vèningen geschonken een gouden horloge met inscriptie en aan do verdero 6 leden der he ining van het loggersehip een gezamenlijk© gift van f 250. Stoomschip getorpedeerd. Men seint ons uit Hoek van Holland: Het Engelsohe s.s. Kittywako" is getorpe deerd, gistermiddag to 12 uur. Nader nioldt men ons: Volgens bpvarendon van liet stoomschip ..Marylehom-" bevond do ..Kittiyvakc" zich 'bij het convooi op reis naar Rotterdam. Door ceu duikboot, wcnl tu-viclicu Noord-Hinder en Maas een torpedo afgeschoten, dio aehter do ..Marylebone" heenging on de ..Kittywabe" midscheeps trof. welk schip direct zonk. Twe© sloepen mot volk werden gezien, dio waar schijnlijk door oen torpedojager zijn gered. (Het s.s. „Kittiwabo", groot 1866 br. t.„ ge bouwd in 1906, behoord© aan do Cork S.S. Co. Ltd. i-e Cork. Red.) Een Duitsche torpedohcot in dc-n grond geboord. iSERLIJN. (Off.) Do Durtiriie torpedo- bcct „G. 88" werd in den nacht van 7 op 8 April voor d© Vlaamsch© kust door een torpedo van een vijandelijke®, onderzeeër iu den grond geboord. De bemanning werd grootendeels gered. De „New-York". LONDEN. Dc Ameiikaarudi© pciketboot ,,N©w-York" is op oen mijij geatooten en teen een haven biimengelöopeu. Er ziju geeu menschenlevens verloren ge gaan. LIVERPOOL. Do pakketboot „New-York" dio door een mijnontploffing Ijeschadigd is, kon met eigen middelen dc haven binnenkomen. Het schip rankte een onder water zwevende niiju. Het geslagen lek werd zoo goed en zoo kwaad als het Wgclijk was gestopt. Maar het schip was voor toch al zoo volgcloopen, dat achterschip en schroef boven water kwamen. Heo uitzetten van booten was zeer'bezwaarlijk en vele matrozen zijn hierbij gewond. Op do hulpsignaleu naderden tal ia» schepga met groote snelheid. Alle passagiers konden worden overgenomen cn aan wal gebracht. - Een dor scheepsofficieren meent dat de ..New-York" in aanraking is geweest met een klein© Duitsche mijn, vau het type dat dcor da Duitsélv duikbooten v.;,r<!t gezaaid Zeven, turn Amcribaanseho artilleristen eu hun luite nant weigerden het schip, ta verlaten.'

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2