Ho. 413 Vrijdag 6 April 1917 Orgaan voor Leger en Vloot. De Boschbrand. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Ontwikkeling en Ontspanning. De (Gsstand in een rauzsnsfriid. DERDE JAARGANG. SOlDflTENCOIIBflHT REDACTIE EN ADMINISTRATIE VALÊRIUSSTR. 109, AMSTERDAM. DIT BL\D VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT, ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS 1.50 P.K WARTAAL Voor Advertentie-u wende men rich tot onze Administratie, ValeriuMtraat lOiJ Amsterdam, Prjjs der Adverter.tiPn per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deolfngen op do tweede, dordo et» vierde pagina dubbel tarief. Ii{| abonvtöinent reductie. Onze plaat tier geeft one een invaliedo te zien. Er zijn in dezen oorlog van meer dan twee en een half jaar vele invulleden, wij zullen zo moeten tellen b» hon- i ai den En vele zullen er'zijn ala deze, die een hand of een arm missen. Mrnr dhTdaaróm niet verloren zijn voor de maatschappij, ongeschikt voor den arbeid, lf et voor den landarbeid. Dit is althans een dor voordooien, dat we loven m n «.uw van technische vaardigheid als de onze. En ook onze jonge invaliede zal, h.huln van een kunstarm, nog kannen graven en spitten, zooals hij nitlegt aan den verbaasden ouden man, die beide armen te zijner beschikking heeft. De verspreiding van ons blad._ Onderdeelcn, die met bet toegezonden aan tal Soldaïenoauranten niet toekomen, worden verzocht een grooter aantal to willen aanyra* gem opdat alle abonné'a regelmatig een e.gen exemplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen in herinnering, dat roepen deeion, die soma door een of andero oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal por week, een pakket so^\te"c0ou""; ten te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger on vloot" ontbreken. IV. Na de breedvoerige mededeelingeu iu de vo rige nummers willen wij ten besluite nog iets vertellen van ons bezoek, dab wij dezer dagen in do bureaux van do afdeeliug Ontwikkeling en Ontspanning te 's-Gravenhag© hebben ge tracht en onze vorige s buk kon daarbij met ce nieuwste gegevens aanvullen. Een 'en al leven was heb m het eimn-.dige gebouw aan de Sundasbraat, waar generaal- tnaioor Ivloiynlioiis met zijn staf van medewer kers zijn tenten heeft opgeslagen, om de zorg yoor het geestelijk welzijn onzer gemooihscer- de jongens to helpen leiden. Gp de bovenkamers iu heb gebouw zagen wij een zeer begeerlijken boekenvoorraad bijeen, eoo gegroepeerd en geadministreerd, dat men ■weet, wat een bepaald fcroependeel gehad heeft. Elke' commandant kan boeken aanvragen en ontvangt zo dan in kistjes met een serie van 20 verschiuendo werken. Bovendien zijn er in bi bliotheken in legerplaatsen en kampen een 6 Een drcima uit Bretagne, (4 Ik deed volgens mijn geweten nauwkeurig ïnijn pUolit", merkte op brorumenden toon de iboschwackter op, terwijl bij van onder de tafel teen oude eiken kruk te voorschijn haalde, waar óp li ij zich met een beweging van vermoeid heid neerzette. ,,Het komt mij toch voor", merkte do bur gemeester op, ,,dat jo in die zaken meer ijver Baai den dag geleg dkebt, dan al je confraters bij elkaar... Meer dan eens heb ik iemand Bfidh hoor on 'beklagen over jo hardheid en dan hoorde ik jo weinig goeds toewensolien''. „Het is moeilijk het iedereen naar den zin te maken", antwoordde Bertrand. „"Wie werkzaam is, lijdt dikwijls aanstoot en aan (rtroopers is er jn het bosch nooit gebrek... Maar do smokkelaars, die hun bestaan, in het bosoli vinden, zouden nooit de domheid be gaan er den brand in te steken... Maar u moot niet vergeten, mijnheer de burgemeester, in plaats van te veronderstellen, dat ik te hard of to streng ben geweest, moet er om gedacht •worden, dat ik ©en knappe dochter te be schermen bob". „Dat stem ik toe, Bertrand, en ik vergeet evenmin, dat men er van Saint-Scrvaio tot Saant-Nicodème, van overtuigd is, dat je in de jaren Siéol wat zachter bent gestemd". u»> juist fpiansjsqu mep 'fp mrnet. 800 boeken verspreid. Dat zij met zorg gekozen Worden, spreekt vanzelf, maar dit is toch zeker ook weer niet het gemakkelijkste deel van de grootsche en omvangrijke taak, welke op de schouders van O. en Q. rust. De onwaardeer bare „Zangbundel voor het Nederlandsche Le ger" zal als prachtuitgave van O. en O. nog jaren na de mobilisatie bij de Nederlandsche Weermacht worden gekend en1 gewaardeerd. Ook deze groote bundel gaat naar den comman dant, die er om vraagt, terwijl kleine zangbun deltjes voor eiken gegadigde, beschikbaar wor den gesteld.' Het is onze stellige overtuiging, dab door O. en O. op deze wijze èn met naar zangcursussen, van welke afdeeling luitenant R. Koolo de leider is, eindelijk de goede volks zang in het leger zal worden gebracht en ge populariseerd. Wij mogen voor verdere bijzon derheden naar het verslag in pus vorig nummer verwijzen. In een groote kast zagen wij voor onze jon gens heel wat hegeerlijke artikelen geborgen: gramophonen en platen, harmonica's, mando line's, bekkens, damspelen, domino- en kaart spelen, enz. Wilt ge weten, wat er zooal ver zonden wordt. Welnu van 23 October 1915 tot 16 Maart 1917 alleen reeds: Boeken 25500 Daan- en schaakborden 1-120 .Damspelen 1070 Schaakspelen 4-35 Tric-tracspelen 251 Bolegeringspelen 222 Kaarten Dominospelen Ilalmaspelon Sjoelbakken Lottospelen Mond-ha,nnonica's Trek-harmonica's Grama-phone's Graannphoonplaten Mandolines Bekkens 8400 (spel) 878 320 100 18 195 26 34 716 8 10 paar. n roden hebben om zioh over mij beklagen of mij op ©en dergelijke manier te benadeel en. Weet u wel, dat ik in geen twaalf jaren, ja, mijnheer de burgemeester, in geen twaalf jaren een enkel proces-verbaal meer heb opgemaakt?" Hoezeer ik my ook had voorgenomen de rol van zwijgende getuige te spelen, kon ik mij niet weerhouden te vragen „Twaalf jaren, zeg je!" Het was juist het verschil tusschen het jaar 1S9G, dat wij schreven en 1884, het jaartal dat op den boom in het bosch stond ingegrift. Deze zelfde gedachte was het waarschijnlijk, die Clau dius trof, daar hij onmiddellijk op mijn vraag liet volgen „Dat i3 nu juist een merkwaardig© bijzonder heid, die we bij ons onderzoek behoeven: Twaalf jaren terug, dat brengt ons, ajs ik mij niet vergis, tot 1884. Daarom wensch ik de vraag te stellen, die je mij eens rechtuit moet beantwoordenWat is er precies gebeurd op Goeden Yrydag 1884 op dc open pick van de G' rnnds-Hétres?" De boschwachtcr keek verrast ai verschrikt en zcideN „De open plek van d© Grunds-Hêlresop Goeden Vrijdag, zegt u? Maar met ©en geweldige krachtsinspanning herstelde hij zich en vervolgde met do vraag „Welke gebeurtenis zou er dan hebben plaats gegrepen, mijnheer de burgemeester?" „Ik ben juist hier gekomen om dat uit jon mond te vernemen, Bertrand. Ik heb d© zeker heid, dat wat er toen gebeurd is, ons hot ge- gal ppcohareny dat j3hawden jWerkejyken^ De afdeeling cursussen staat onder leiding van den lston luitenant, der Grenadiers Sweep on den 2den luitenant Van Meoj. De troepc-r.- af deelingen regelen het onderwijs, maar de«| benoodigdheden (boeken, andere leermidde len, honoraria, lokaalhuur enz.) wordt door de afdeeling O. en O. verstrekt. Hier volgt een opgave van ecnigo verspreide leerboeken. Leesboekjes. C'remer en LigthartOp de fiets door Ne derland. II Id. id. I—II 633 floogeveen, Ligthart en Scheepstra, Leesboekjes (.17) 400 Ligthart en Scheepstra: De wereld in (IIV") 1000 Taalboekjes. KIcinbentLnk en Do Vries: Mijn Taalb. 1700 Westra en Pracht: Taalonderwijs 800 Honing en Lahr: Onzo Taal 850 Rekenboekjes. PeperCijferen 600 Peper: Zelf denken en doen (2X) Thijsen en SoederhuizenSommenboek 1100 Thijsen en Soederhuizen, Cijferboek .500 Pelt: Do nieuwe rekencursus 750 Dezen winter namen 60,0GO leerlingen aan de cursussen van O. en. O. deel, hébbende Jes ontvangen in totaal 60 verschillende vakken hoofdzaak is het geven van algemeen vormend lager onderwijs, maar daarnaast, worde natuur lijk ook véél vakonderwijs, les in boekhouden, handelsrekenenstenografie, mnehineserh rij ven ©nz. gegeven. Nog eon ander cijfer120,000 schriften zijn dezen winter voor heb onderwijs naar de troepen gegaan. Ongeveer 700 an- alphabeten hebben onderwijs ontvangen, welk onderwijs door den Opperbevelhebber van Ln.nd- en Zeemacht verplichtend is gesteld. Ton slotte nog een paar woordon over de huisvlijt, welke afdeeling, naar men uit onze volo verslagen bemerkt, in leger en vloot een zeer algemeen© vertakking heeft verkregen. Do beoefenaren koopen de materialen van O. en. O., wat hun eigen belang is, omdat zij het aldus 60 h 70 goedkooper dan in do huis- vlijtwinkels verkrijgen kunnen. De leiding der hui6vlijtcur5ussen wordt aan instructeurs toevertrouwd, die in den Haag op een con- tralen cursus gevormd zijn. Naar hun korpsen teruggekeerd, treden deze instructeurs dan weer als leiders van den huisvlijtcursus hij heb korps op. Met. nadruk wees luitenant Bweep er ons op. dat liet O. en O. te doen is om goed' en degelijk werk te doen leveren, dat niet alleen de menschen nuttig bezig houdt en dus als tijdverdrijf kan gelden, maar dafc tevens voldoening schenkt jn de waarde van het ge produceerde werkstuk. Wij moeten hiermode tlvans besluiten. Een zaak staat vast.. Op do bureaux van do af deeling Ontwikkeling en Ontspanning wordt onder leiding van generaaVmajoor Klevnhens on de officieren Versteeg, Sweep, Van Meer en Kool© en met medewerking von een zeventig tal onderofficieren en minderen hard en ijve- rig gewerkt, om op het gebied van ontwikke ling en ontspanning vóór onze gemobiliseerde weermacht al het mogelijke to doen. Het is (heerlijk aanmoedigend en opbouwendi werk. want als straks eindelijk het uur van demobili satie zal slaan, zullen onzo jongens ongetwij feld els vrucht van do mobilisatie een uitge breider kennis en dus een hetere toerusting tot den m aatschappel ij ken strijd mede naar huis nemen. Uitbreiding van den wereldoorlog dus. Amerika doet ook mee althans, dit is -neer <dau waarschijnlijk. President Wilson heeft heü Congres, in buitengewone zitting bijeen, de verklaring gevraagd, dat de oorlogstoe stand tusschen de Vereenigde Staten en DuitschJand is ingetreden. Men behoeft er niet aau to twijfelen, of het Congres zal deze vorklaring goedkeuren. Er hoerscht een wa-o oorlogsstemming in de Unie, niet alleen ger leerden en vrouwen doen daaraan .mee, maar zelfs pacifisten, vredesgezindeu, schijnen er door aangegrepen. Een dezer laatoten noemde vredespogingen onder do .tegenwoordige omstandigheden „nationale ontaarding". Al zijn er zoker nog vredes- sticliters in Amerika en zelfs in het parle ment, de oorlogzuchtigen hebben er onge twijfeld de overgroote meerderheid, en dus... Am<|fika doet ook mee. Maar 't zal daarbij in oen eigenaardigo positie verkeeren. Het zal aan de zijde der Entente staan, 't vecht immers tegen den heftigsten tegenstander van dezen, maar het is daarom nog geen bondgenoot van lier.. Dit kan men opmaken uit do rede, die pre sident Wilson in heb Congres heeft goliou- sehuldige op het spoor zal brengenIu naam van dit geteisterde bosch, iu naam van de vijf of zeshonderd boomen, die daarginds staan te verbranden, bezw eer ik je je geheugen te raad plegen en te spreken". De oude man aarzelde een 6ccondc, wierp een schuinen blik naar het venster, dat op dit moment plotseling verlicht werd door een vluchtig schijnsel, alsof de verwijderde vlam men een geheimzinnige mededcelmg haddc-n te seinen en antwoordde ten slotte „Het spijt mij wel, mijnheer Hernoy, maar met den besten wil ter wereld, zou Ik u op die vraag niet kunnen antwoorden". En om den indruk te geven, dat elk verder aandringen overbodig zou zijn, maakte hij reeds de beweging van op te willen staan, toen een stom achter hem, plotseling aanleiding was, dat hij weer op zijn zitplaats terugviel. „Dan, Bertrand Rouzès, zal jk genoodzaakt zijn te spreken", zco deed zich Joxcn Skan booren. die plotseling uit zijn sclmilp^ats tc voorschijn trad. „Jij? Waar kom jo vandaan enon met welk recht meng je je in ons gesprek riep de boschwachtcr uit, terwijl zijn gelaat ver bleekte. Met betrekkelijk zeer groote kalmte ant woordde de jongeman „Wel, ik kom van d© Grands-Hêtres net zoo als deze heeren en aangezien je niet meer weet, volgens je beweren, wat er twaalf jaar geleden geschied is, zal ik met goedvinden van de hee ren, je geheugen te hulp komen". ,,Hoe zou jij, dat wgtou, die hier nog maar. den. Ook'is het duidelijk uit het feit, dat do prr.-ident den oorlogstoestand wil beperkt hebben tot Duitschland, noch met Oosten- rijk-Hongarije, noch met do andere bond- genooten binden de Vereenigde Staten den strijd aan, voorloopig althans niet. Wilson griet zelfs nog verderhij zegt ronduit, dat Amerika geen geschil heeft met het Duiteche volk volgens hem is de Duiteche regeering niet den oorlog begonnen op aandrang van het Duiteche volk of met zijn voorkennis of goedkeuring, maar er werd toe besloten dooi de heerscliers en hi j werd gewaagd in het belang der dynastie en van oen kleine gtocp eerzuchtige lieden, die gewoon zijn hun me- demenscben als werktuigen te gebruiken. Dit zijn zeer ernstige woorden. Zij geven de lijn aan, waarlangs president Wilson verlangt, dat de Vereenigde Stalen zich zul len bovegen in dezen oorlog. Hij zwaait niet alleen de nieuwe regeering in Rusland lof toe, hij plaatst zich ongeveer op het zelfde standpunt. Er zijn er in Rusland, dio de Duitschers hebben toegeroepen Jaagt de Hohenzollerns weg, zooals wij de Romanofs gedaan hebben en gij hebt den vrede. dien gij ver langt! Zoover goat Wilson natuurlijk niet, maar wel ligt. in zijn woorden opge sloten, dat hij hoopt, dat het Duitsobe volk de macht- der dynastie zal beperken dat het zich in waarheid aan de zijde der democratie, der regeering van het volk zelr, zal plaatsen, dan is de vrede verzekerd. Misschien hebben wij hieruit op te maken, dat president Wilson hoopt, dat het Duit eche vcllc zijn regeering zal dwingen om van zijn macTitseïscihen, van zijn veroveringen af te zien. Het plaatst zich daarom aui de zijde der Entente, maar heeft nu ook het recht om mee te spreken in zaken van vre de, als het zoover is. En dit zal een goed ding zijn. Want president Wilson, de man van humaniteit, de man van het vredes- idce, zal evenmin als machtsuitbreiding van Duitschland, de totale vernedering wil len van het Duitscho volk, en waar er van idon leant der oentralen een redelijk vredes aanbod wordt gedaan, zal hij verlangen, dat dit in overweging wGrdt genomen. Wie west, of juist het meedoen van do Vereenig- do Staten van Amerika 0113 niet diohter tot den vrede zal brongen. Zal de stem, die in Ween en heeft geklonken, .weer ongehoord voorbijgaan Opmerkelijk is het weldat er in do landen der geallieerden, in hun pers organen, zoo weinig over gesproken wordt. Dit geeft te denken. Zegt een spreekwoord niet: wie zwijgt, stemt toe? Wil liet be wijzen, dat men ook in de toonaangevende leringen dor Entente wel iets voelt voor de wijze woordon van den Oostenrijkschen mi nister Czermin In elk geval, Duitschland heeft nog min der kaïjp een volledige overwinning to be halen, nu Amerika eeu nieuwe vijand is. Want al zal er dadelijk geen leger van eon half miilioen gereed staan, wolko president Wilson verlangt^ do Unie kan zooals hij zogtvooral financieel de Entente steunen, on dat zal zij ongetwijfeld doen. Het moet toch ook" het doel van Amerika zijn, dat Duitschland, zoo het niet wil toegeven, wordt bestreden on zoo mogelijk verslagen. En daartoe zal Amerika meehelpen, on welke wijze het best, zal later blijken. Wel wordt echter nu reeds gemeld, dat stapper gedaan zijn om samenwerking te verkrijgen tusschen do Amerikaansche raarino on dio dor Entente. Dat we Amerikaansche legers aan 't. Westerfront zullen zien, golooven wo niet zoo gauw, vel misschien een enkele afdeeling, zooals er ook Russen zijn. Een transport over den Atlantischen Oceaan is bij den verscherpten duikbootonoorlog geen kinderspel. Dit voorjaar geeft geen gunstig weer voor Jo krijgsopsraliëntoch staan die nier stil. alerminstïn het westen. Ds Engelschen en Franschen komen er nog steeds vcomit, en do rechte lijn. die van Atrecht tot Vaillv, ten oosten van .Soissons, was bereikt, wordt allengs weer bochtig door het terug trekken der Duitschers. Men had niet anders gedacht, of er kwam 'nu een eind aan hun terugtocht, maar opnieuw hebben de gealli eerden een aantal dorpen bezet. Bij Atrecht zijn de Engolschen weer gevorderd, en bij St. Quentin dezon zoowel als de Franschen. De eersten operesren vooral ten westen dezen- staddo laatsten zijn reeds ten zuiden er van gekomen en rukken nu op in zuidooste- vier jaren in heb land bent!" „Ja, het is misschien niet zonder reden dat wij klompenmakers, gelijk men zegt, met de geesten tusschen de boomen in .betrekking "taanIk heb af en toe geluisterd naar hetgeen bijvoorbeeld de tiende boom links, de zoogenaamde mierenboom, 's nachts aan zijn buren vertelt De uitwerking van dozo woorden op den brischwochter was vreeselrjk om aan te zien. Bij beefde van. schrik, alsof men hem met een •gloeiend ijzer had aangeraakt. „Neen!... Zwijg!... Ik gebied bet je!" „Het moet,"Betrand Rouzès; het gaat niet langer, comedie te spelen tegenover God en tegenover je dochter. Eindelijk moet do waar heid er uit." „Heb inedel ij den.T ozon I „Hadt jij medelijden, toen die Icleino knaap zioh voor je op de knieën, wierp?" De oude, dio den rug gebogen had als voor een dracht slagen, kermde: „Ik was krankzinnig, Jozon, ik wist niet vrat ik deed..." Dparop richtte hij als een gejaagd dier, het oog tot den burgemeester. „Sta nnj toe, dat ik u tenminste eenige uit legging geef. mijnheer do burgemeester... Het was een van die jaren waarin allerlei rampen iemand tegelijk op het lijf vallen. Mijn vrouw, die van de herfst af ziek geweest was. kwam t-o sterven. Ik was genoodzaakt afscheid te nemen van Jeanim. dm ik bii de zusters van Celloco moest onder dak brengen. Het huis wag leeg en somber als een kerkhof, nadat zij iqij yerlaton Jra^d'gn Qok in he tjrosch gicg hét lijko richting cr van, waar zo zelfs Dalton hebben bezet. St. Quentin zelf loopt nu groot gevaar. Zullen de Duitechers ook deze belangrijke stad, zij het dan verwoest, ach terlaten in de handen der vijanden? Dat zou dan niet meer op vrijwillig teruggaan gelij ken, want St. Quentin is een z©er gewichtig krumpunt van spoorwegen. Indien do Duit schers dit loslaten, moet er wel oen belang rijke reden voor zijn, maar dat dio reden machteloosheid is om veerstand te bieden aan den druk der geallieerden, i9 ook niet femakkelijk te gelooven. Het is toch be- end, dat er ontzaglijke sterke Duiteche legers gereed worden gehouden, waar moeten die anders voor dienen dun voor een groote manoeuvre iu 't westen, .welke Hindenburg op het oog hoeft? Aan het Oosterfront zijn zij waarschijnlijk niet noodig; de Duiteche berichten bevesti gen opnieuw, dat aau een Duitach offensief in 'den eersten tijd daar niet gedacht wordt en de Russen zelf vatten den strijd sedert het uitbreken der revolutie niet zoo bijzonder krachtig aan. Tenzij dan in Mesopotamië, waar, naar 't schijnt, de Engolschen cn Rus sen weldra voeling zullen krijgen, meer ech ter nog door 'fe snelle oprukken der eerBten dan door den opmarsch der laateten. In Palestina is blijkbaar de 6trijd voor 't oogen blik tot staan gekomen, na een overwinning der Engelschen hebben dezen daar het hoofd gestooten voor Gaza, dat nog niet in hun handen 13 gevallen en door de Turken krach tig wordt verdedigd. Van de andere fronten is niets te vertallen, dat van eenig belang is, ook niet van het Italiaansche, waar alleen de Oostenrijkscbe artillerie zioh duchtig weert, vooral in het dal van de Etscb, dat is dus aan de grens van Tirol. Omtrent de revolutie in Rusland hebben wij ditmaal niets te vertellen. Iu het Duib- sche hoofdkwartier zijn keizer Karei en kei zerin Zita van Oostenrijk aangekomen om aan het Duitsch© keizerspaar een bezcek te brengen, maar Betkmann Holweg 011 Caer- nin, de Duiteche en OostenrijkBcho leiders der buitenlandsche politiek, zijn er ooker konden daar dus wel eens gewichtige staat kundige zaken worden beaproken. FRANKRIJK. Van hc; Weateliik OoriogsterroSn# Het Engelsch-Fransche offensief. LONDEN. Veldmaarschalk Haig be richt: ,,In goed geslaagde aanvallen ten Zuid-Ooaten van Atrecht namen onze troepen Maandag nog na een lang durig gevecht, behalve de reeds ver melde dorpen, het dorp Heniri bur Cojeul. Een tweede Duitsche tegenaanval gedurende den avond werd gestuit door onzo artillerie. Wij namen het dorp Maissemy en bezet ten bet Ronssoy-bosch. Acht Duiteche aeroplanes werden naar beneden geschoten, zes Engelsche worden vermist." PARIJS. Na een lievige voorberei ding door artillerie ten O. en ten W. van de Sommo doden de Franschen eon aanval op de Duitsche stelling van Epine-Dallon tot aan de Oise. Ondanks den wankopigen tegenstand van den vijand bereikten zij overal het beoogde doel en namen op een front van 13 K.M. een reeks krachtig versterkte punten, die door sterke bezettingen verdedigd werden. Epine-Dal lon eu de dorpen Dalton, Giffecourt, Cerisy, benevens verscheiden hoogten, zijn in han den der Franschen. Zij zetten hunne vorderingen voort in de streek van Laffaux en namen Vauxeny. De vijand 6ckoot 2000 granaten af op Reims; verscheiden bewoners werden ge dood. De vooruitgang in het Westen. PARIJS. Do Franschen in hefc zuiden ©n ei:- Engelschen in het noorden gaan vooruit or» een wijze, dio gevaarlijk wordt voor tb posities van Hindenburg. De beweging der Franschen ten zuiden van de Aillotte wordt voortgezet, ondanks den hardnekkigen tegenstand der Duitschers. die uit Vauxnillon orer den spoorweg van Laon werden geworpen en ten n. \an do Ail'ictto, waar tusschen Coucy en Leuilly dc omgeving van Landrecourt werd genaderd. Saint Gobain is nu reeds ha 1" ingesloten. Verschillende Duitscho stelli: die een vooruitspringenden hoek vormen in do Fran- Eche linies, worden bedreigd. Van de hoogten aan het front Castres»—LassignyRenay bc- mij niec voorspoedig. Ecu troop landloupers had in do buurt do tenten opgeslagen. Ai!e nachten vrerd er verwoest, geplunderd. Op een morgen in Maart vond ik mijn honden doodliggen; zij waren vergiftigd. Ik had nog twee koeien, want mijn vrouw leefde van niets anders dan melk... Een ervan werd mij den 7den April ontstolen. Een ook de andere, hoe kon God het toelaten, werd mij door diefstal afhandig gemaakt". Op dit ©ogenblik deed de meester klompen maker zich weer hooren „AVat d© andere aangaat", zei bij, „den mid dag van dien Goeden Vrijdag was er een kleine, schamele jongen, lovende van de openbare lief dadigheid, die door jou Rouzès, betrapt werd op liet oogenblik, dat hij de koe molk en de melk opving in zijn hoed... „Ja", viel Rouzès in, „hij maakte gebruik vau het oogenblik. dafc de koe stond vastgebon den aan een van do boomen der Grans-Hè- tres... AVas hefc thans gebeurd, het zou mij niets hebben kunnen schelen. Maar toen! in dat. jaar! Denkt u een oogenblik in mijn plaats heeren. na hetgeen ik u verleid heb..." „Ik begrijp het", zei Claudius. ,,je greept hem bij de keel. Hoe oud was hij?" „Dertien jaar. Dertien jaren van bedelarij, van mishandelingen, van ontbering, van hon ger", zei de klompenkamer op somberen toon. „Ik grijp hem bij de keel. zooals u reeds veronderstelt", hernam do boschwachter. be reid tot alle mogelijke bekentenissen... „hij valt op den. grond..." „Met melk eu al, vergeet aie bijzonderheid niefc. JB.ertrand Rouzèa"L yoegda^ Joaton ÊfeêH e% schieten do Franschen do Duitscho organisa ties ten Z.AV. van St. Quentin, waardoor do offensieve actio dor Enge bol ien krachtig wordt gesteund. Krachtig© Duitscho tegenaanvallen in den sector van Maisoos do Ohampagno worden met verliezen afgeslagen. Cevechtsactle. BERLIJN. Ondanks wind en regenvla gen was do actio van do vliegers run •het. wcetclijk front levendig. Do superiori teit der DuitAchcrs in de luobt bljjbfc niet al leen uit hot aantal neergeschoten vliegtuigen, maar ook uit do welgeslaagde doofvoenng van do eigen cn den afweer van de vijandelijke luchtvel kenningen. Zoo werd door vliegers do concentratie van sterke Engetesho inlan- tericmnr-.si's in do dalinzinkingen bij Savv cn Coucy geoonstatoord. I)io troepen werden aaar- op onder een vernietigingsruur genomen. Go- vangenen schilderen de verliezen als buiten gewoon zwaar. Do annval djo reeds door ar tillerievuur was ingeleid, bleef achterwege. Verder worden aan hefc geheel© front tusschen Atrecht e» Sois6ons Engolsch-Fransohe ver kenningsbewegingen, dio ten dcelo door sterke strijdkrachten worden ondernomen, bloedig af geslagen. Zoo moesten do tegenstanders bij Boursies en ten zuiden van d^ Omignonbeek terugtrekken. Met sterke strijdkrachten deden de Engelsdien en Franschen gezamenlijk een aanval top do linie FraueillyDallon. Zij leden door artillerievuur en in gevecht op korten afstand groote verliezen. Eveneens mislukten herhaalde aanvallen op Epino dê Dallon. Niet beter slaagden do in do avonduren en goduren- de» den nacht, ondernomen bewegingen. Do aanvallen tor weerszijden van d"n weg B.i- paumeKamerrijk en bij Xeuville mislukten op .gelijke wijze al3 de driemalen herhaalde aanval ten noordon van Kpehr. Een zolfdo lot troffen do aanval op Ronssoy en do aanvallen bij L© A'ergnior. die na kraeJitig© voorberei ding door do artillerie werden ingezet. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein Aan het Oosterfront. PETROGRAD. Geweervuur en verken- Herpetic. Ten noordoosten van Brzezany, bij het dorp Kochekka veroorzaakte onzo artillerie brand en ontploffingen, blijkbaar in munitiedepots. LONDEN. De admiraliteit ontving draadloos het Russische communiqué van 3 April luidendWij dreven met de bajonet den vijand terug, die loopgraven ten zuiden van IUuxfc en ten zuidoosten van Wladimir AVolynsk binnendrong. BERLIJN. Officieel. Front-prins Lv>- ■pold: Ten N.AV. van Dunaburg werden een officier, 93 man en 2 mitrailleurs uit een Poissische stelling gehaald. Ook bij Maija- witsj, ten N.O. van Bogdanof, behaalde onze verkenningen groot succes, eu brachten een officier en 25 man gevangenen terug. Ten N.O. vau Baranowitej deden eenige Russische compagnieën oen aanval op een onzer veld wachten, die ondanks' het krach tige vuur, haar stelling behield. Levendig Russisch vuur langs don spoor weg ZloczowTamopol, aan de Zioto Lipa en aan don Dnjester werd niet door infan- terie-aanvallen gevolgd. Aan de Bystrzytza Sototwinska werden Russische afdeelingen verdreven. Froni-aarisfiertog Jozef en fr<yni-von Machcnscn: Niets bijzonders. Een vliegersstiikje. PETROGRAD. Boven de Zwarte Zco werd een vliegtuig bij e©n aanval van Russische hydroplanes op Boikos door den vijand beschoten. Het benzine-reservoir weid geraakt en hefc toestel moest dalen in zee. De vliegers bemerkten een Turkseh zeilschip, waarop zij toen mitrailleurvuur openden. De bemanning liet het zeilschip in den steek en de vliegers verbrandden hun toestel en namen liet kompas, den mitrailleur cn alles wat waarde had mede. Zij fór.gim aan 'ocord van het schip en zeilden naar dc Russische kust. Na eerst een horigen storm te hebben door staan, kwam het zeilschip bij Kaap Djardi- jratsj ton AV. van do stad Perekop aan, van waar de vliegers aan boord van een torpedo- boot naar B^bastopcl werden gebracht. Aan boord van het zeilschip hadden zij niets anders gevonden dan verscheiden sneden brood eu ecnig zoet water. Een mededeelir.g van Lwof. BERLIJN. De min.-president prins Lva>! ontving de Russische journalisten en zeide tofc hen, da6 het Russische volk reeds twee wonderen had volbracht, lo. dat het zoo snel eu bijna zonder binnealandscheii strijd de revolutie tot stand had gebracht en 2c. aan toe, „want, terwijl hij verhinderd werd de melk te drinken met zija lippen, moes', bij ze drinken met zijn oogen en ze voelen aan zi rt lichaam, door do i?heureu in zija lompen heen." „Terecht. Hij valt op den grond en ver morst de melk, de melk, die voor de zieke be stemd was. mijnheer.: n. Ik had mijn jaeht- aweep bij mij. Ik hef die tegen hem qp. llij schreeuwt, ik weet niet meer wat..." „Hij schreeuwt: „lk ben niet een van je honden" en jij antwoordt terug: „Neen, je bent er een, dio mijn 'honden vergiftigd heeft galeiboef!" „Dat zal we!, Joacn. Hij weert zich zoo ver woed, dat ik zijn lompen tusschen mijn vingers houd..." „Niet waar. Jo hebt ze hem zelf van hefc lijf gescheurd, Bertrand Rouzès. Jo hebt z© hem zoo van hefc lijf gescheurd, dat hij geheel naakt stond, naakt als een worm. Hij huilde van kou van schaamte en van vree3 en hij heeft jo bij je knieën gegrepen, bij je jas, bij je baard, overal waar hij jo grijpen kon..." ..En daarbij krabde hij mij in het gezicht met zijn wolvennagels. Jozon." „AVas het ook in do taal van de wolven, dat hij jo toehuilde: „In naam van den Chris tus! Het is vandaag Goede Vrijdag... Sla m:j niet! En anders... vervloekt ala de beulen rau I Golgotha!" „Beul van Golgotha, ja mijnheeren, hij ver- --"heurd© mij het en noemde mij beul van Golgotha!... AVat heb ik op dat oogcni»:;„ ook weer gezegd.AVat gedaan?" iSlotrclgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 1