r Rechtzaken. X>ES SOLiDATETO'COURA.T»Jrr' van Woensdag SI TS/Lzm^yX 3 017 jons op de hand waren van de revolution- nairen. In den nacht op Maandag had toen do eerste bloedige botsing plaats tuBschen !de revolution u ai re elementen en de aan hangers van de rechtsche partijen. Tegen lcén uur '8 nachts werd het vereenigings- ilolcaal van uiteTste rechterzijde door de jrevolufcionuairen omsingeld, die de daar zich bevindende Doernaleden Markof en Sa- myelofski wilden gevangen nemen. Dezen j|laagden echter erin te ontkomen, maar bij 'het gevecht, dat daarbij ontstond, werden fier personen godood en velen gewond. Maandagmorgen vroeg vertrok een extra- Win met den te Petrograd bevelvoercnden generaal KhabeJofdie zich naar het heette met een dringend rapport naar het hoofd kwartier begaf. Dit zal wel de reden zijn geweest, dat het den revolutionnairen go- lukte het garnizoen van Petrograd, dab nu [plotseling zonder chef was, op hun zijde te Itrijgen. Hiorbij moet worden opgemerkte raat "dit garnizoen bij heb uitbreken van de 'troebelen slechts uit acht reservebataljons en vijf eskadrons kozakken bestond, be- Inevens de politie en een z.g. gendarmerie- divisie tot een sterkte van 600 man. I Maandagmiddag is eigenlijk het tijdstip Wu het begin van de revolutie. Ongeveer tie pén uur werden alle postkantoren en sta tions bezet; de woningen van de ministers werden door een talrijke menigte omsin geld, wat vrijwel met een gevangenneming overeenkwam. Voor bet departement van bdnnenlandsche zaken liepen duizenden te Ëjbop, die den ambtenaren den toegang wei gerden Teekenend was het incident, hetwelk Maandagmiddag tégen vijf uur in het Brit- aóhe gezantschap plaats groep. Als op com mando verzamelden zich honderden goed- fcpkleedo mannen, die na hoerageroep voor den gezant Buchanan, het Engelsche volks lied zongen. j Toen stormden van de zijde van de Zo- nortuin en over de paleisbrug groot© mas- la's arbeiders en studenten, die de zangers («invielen. In den daarop volgenden strijd jnelen wel geen dooden, maar toch talrijke gewonden; tevens werden alle vensters van de ambassade aan de straat ingeslagen. Tegen den avond verspreidde zich het ge- hichb, dat actieve troepen zich op weg' naar petrograd bevonden. Eenige data. BERLIJN. Het te Stockholm verschijnende ad „Dagen s Nyheter" bevat blijkens een he cht van de „Tel. Union", een schildering over orloop van de revolutionaire beweging. De vechten begonnen des Donderdags (8 Maart) duurden Vrijdag en Zaterdag voort. Zondag .1 Maart) schaarde een groot gedeelte van militaire macht zich aan den kant van hot rolk, waarop formecle straatgevechten met bar- icaclcn en zelfs met loopgraven begonnen. De igeeringstroepen beheerschten met macbino- iweron hot centrum van do stad en de hoofd stem Heb hoofdkwartier der revolutionairen lend, zich aanvankelijk in het Finscbe station. revolutionairen trokken over de brug van ,,'Newa. De straatgevechten duurden Maan- ig nog voort cn hielden eerst Dinsdag (18 hart) op, toen zich 1U regimenten bij de feroerlingen aansloten. De voorgeschiedenis. Do „Daily Telegraph" ontvangt een telegram an den correspondent te Petrograd, dat hij roecsdag verzond, zoo verneemt de ,,N. 11 t." uit Londen. Het geeft een beeld van bet eerste stadium ir omwenteling. Een scherpe waarschuwing as vervat in den moordaanslag op Itaspoetin i deze waarschuwing word nog met don meest mstigen nadruk versterkt door allo openbare fehamen en allo trouwo vrienden van land en ynastie. Men sloeg ze echter in den wind. aaruit is do omwenteling voortgekomen. Donderdag seinde hij, dat een eigenaardi- B stakingsbeweging begon met straatbetao- ingen, waarbij het wachtwoord was: geef brood. Het was zeker moeilijker dan ge- curifrik, oin nan eten to komen, maar tee- duiden erop, dat do politiek met agents aten ra de beweging aanstookten. Bak- inkels worden geplunderd, trams tob gobracht, enz., maar alleen op Zater- n Zondag, toen hot gros van de werk- zieb bij do beweging voegden. Dio nam rustige afmetingen aan, maar zelfs toen het aanzien van een opgewekt gedreii- er straat, zonder dat er ernstig geweld ?r'd gebruikt. Den troepen werd gelast, ior do stad to marehoeren. maar zo toonden larin niet veel zin 1e hebben. Do mensehen iehten hen gestadig toe, en do kozakken oral schertsten gewoon met hot volk, in aats van het met do knoet te behandelen andere kwade middelen van vroegere om- er telingen toe to passen. Allerwoge werden toegejuicht. Do houding der menigte zou >r do rogecring een viiigerwijziging mooten jn geweest. Zaterdagmiddag kragen troepenafdeelingen el om to vuren cn Zondag vuurden de epon, versterkt door politie in militaire form, den gebeden da;; herhaaldelijk zij todden en wondden in het geheel een 200 ben, o. w. ook eenige officieren, die fcli bij de nieuwsgierigen hadden gevoegd, (lanlts _do waarschuwing, om binnenshuis to ijven. De menigte, bestaande uit alle stan derd rong zich iu de straten, meest uit gierigheid. Bang scheen niemand te jn als er geschoten werdhot leven is tij- .ns don oorlog minder kostbaar geworden. Zondagavond ontstond er ruzie, tussclien de igimenten die geschoten hadden. Rodzianlco zond een telegrafische waarselm- ng aan den Tsaar', waarin bij hom smeekte, met ond oorlog I {Van onzen Londcnschcn berichtgever.) Londen, Maart, wist niet dat er nog een land begfcond dat rechtstreeks öf indirect onder den oorlog Er is echter zulk een gelukkig land in wereld en ik meen daarom dat ook vele s van dit blad belang zal inboezemen er jvun te vernemen. Bijzonderheden er over en wij meegedeeld door dr. J. Dangaard on, directeur van het Koninklijk Deensehe uur van Groenland, die eenige weken te len vertoefde en zoo welwillend was mij onderhoud toe te staan. De heer Jensen, e ia do wandeling gouverneur van Groenland et, is eigenlijk de eerste-administrateur. rut hij woont niet in Groenland als gouver- raaar zetelt ta Kopenhagen, van waar hij jaarlijks een bezoek aan heb land engt. Groenland," zeide hij, is, durf ik wel zeg- n het eenige land dat door den oorlog niet >rdt getroffen. Alles gaat daar als gewoon- c en hoewel er twee bladen verschijnen eu r'den gelezen, want zo verschijnen eens por tand en worden gratis gegeven aan ieder in- *ar die dat verlangd, en hoewel er velo ischo geïllustreerde bladen in heb land nen, zoodat do bevolking wel weet wat cr nats heeft, begrijpen de goede burgers van ©onland toch niet in het minst wat dat alles ai-buiten beteekent. Zij begrijpen volstrekt et waarom menschen elkander dooden. Zeker :t is wel eens een enkel maal voorgekomen ,t een Groenlander een medemensch doodde, MS -te Jnjtn..om .een om d wille, van do dynastie, onverwijld een ministerie, dat het vertrouwen des volk.-, bad, te benoemen. Maandagochtend doodde bet vermaarde garderegiment twee zijner officie ren, dio bevel hadden gegeven om te vuren. Het regiment, dat was uitgezonden om do garde tot do orde te brengen, liep over en deze twee regimenten, weldra versterkt met een derde, bestormden het artilfcrie-depofc cn het arsenaal, bevrijdden do politieke gevangenen uit de voornaamst© gevangenissen, en staken het gerechtshof in brand. Hun officieren waren verdwenen on do soldaten, vergezeld door werk lieden en omwcntelingsgezinden, trokken door de stad. De correspondent geeft do volgend© bijzon derheden over bet lot van do leden van hot kabinet: Gisteren zijn allo loden van het kabi net gevangen genomen en bovendien verschei dene bekende reactionairen, zooals Stürmer en generaal Koerlof. Ik zag den metropoliet Piti- rim door soldaten hardhandig voortduwen. Protopopof heeft zich vrijwillig aangegeven. Vannacht kwam een man in een bontjas aan heb Doemagobouw, cn zeido tegen een student: „Ik ben do vroegere minister Protopopof. Wil u mij bij bet Doema-comitó brengen!-'" Hij werd het gebouw binnengeleid, waar zijn komst grooto verontwaardiging wekte. Zich tot Kerenski, don arbeiders-afgevaar digde richtend, zeide Protopopof: Uwe Exc. 1 Ik ben hier gekomen om ndj over te geven.' Hij werd onmiddellijk in hechtenis genomen. BERLIJN. Een vertrouwensman van den medewerker van de ,,Voss. Zeit." te Stock holm, wien heb nog gelukt is Maandag avond van Petersburg naar Finland te ver trekken in den nacht van Maandag op Dinsdag werd het spoorwegverkeer van Pe tersburg naar Wiborg gestaakt telefo neert van de Zweedsch© grens: Tot Zondag middag konden d© te Petersburg uitgebro ken onlusten eenvoudig voor ongeregeldhe den wegens het gebrek aan voedingsmidde len doorgaan, eerst 's nam. begon het er naar te lijken, dab veel ernstiger dingen voorbereid werden. Tegen 6 uur stormden duizenden naar de Furstatskajastraat. naar do particulier© wo ning van Rodzijanko, daar zich bliksemsnel heb gerucht had verspreid, dat in dez© wo ning een geheim© zitting plaats had, die over gewelddadige maatregelen tegen d© regeering beraadslaagde. Ik ben niet in staat nauwkeurige mededeelingen te doen omtrent het aantal deelnemers aan die be raadslagingen, heb echter later zelf bij het einde der beraadslaging de Doema-leden Miljockof, Nekrasof, Adsjemof, Sjingaref (allen kadetten), verder den vroegeren Doe- ma-presidenb en den vroegeren minister van oorlog Poliwanof het huis van Rodzijanko in de Furstatskajastraat zien verlaten. Vooral de aanwezigheid van Poliwanof is zeer op merkelijk. In ingewijde kringen werd reeds sedert lang gezegd, dat generaal Poliwanof bij een mogelijke revoiutionnaïre beweging do rol van militairen leider op zich zou ue- men. D© vergadering schijnt reeds kennis to hebben gehad van de te verwachte oekase van den Tsaar over do verdaging van de Doema, want de afgevaardigde Adsjemof liep bij het verlaten der woning van Rod- f janko de menigt© toe Morgen is er geen Rijksdoema, meer, maar een Volksdoema.. Als een loopend vuurtje verspreidde zich Zondag cloor de straat het geroep: revolu tie. Daar de passagiersverbinding met het zuiden cn het westen sinds geruimen tijd wegens heb versterkte goederentransport gestaakt was kon men zien, dat honderden mannen, vrouwen en kinderen naar het Fin scbe station snelden om nog voor het uit breken van de revolutie ten minste in Fin land in veiligheid te zijn. Uit Meskou en het Ru3sisohe leger. STOCKHOLM. Te Moskou juichen het gar nizoen en dft bevolking do. nieuwe regeermg loc en overal blijkt dat het de wenseh is den oorlog krachtig voort te zetten. Uit alle deel en j van Rusland komen sympathiebetuigingen met de nieuw© regeering. D<> «hef der politic to Moskou is gearresteerd cn het hoofdbureau van do pchcimo politie is verbrand. l'n heb bijzonder bespreekt men de telegram men, dio grootvorst Nioolaas heeft gezonden aan Jlodziaiiko, Broessilof en Alexief. De regee- ring cn liet leger schijnen het geheel eens te zijn. Dc-Doema-presidcnt heeft aan alle 'bevel hebbers van leger cn vloot en o«u de chefs der generale staven ©cn telegram gezonden, ©TU het leger cn do vloot tc verzoeken kalm te zijn op dat dc strijd tegen den buifcenlandochen vijand geen oogenblik worde onderbroken of worde verzwakt. Het telegram besluit: ,,Dc soldaten cn dc matrozen moeten met dappere vastbe radenheid voortgaan het vaderland to verdedi gen, terwijl het voorloopig comité, daarbij ge holpen door militairen uit de hoofdstad en mo reel gesteund door de bevolking de rust achter het front zal kerstelleu evenals den regelmati ge n. arbeid der rcgeeringsir.etollingen. Te Potrograd. PETROGRAD. Den 16deu Maart tus- scLcn twee eu drie u. n.m. begonnen mannen met ladders cl© keizerlijke wapens weg to nomen van publieke gebouwen en winkels. Wat dit beteekende werd spoedig bekend door de aankondiging in de bladen en op winkelruiten, dat de Tsaar afstand van den troon zou doen. De wapens werden meestal in de straten verbrand, terwijl ook eenige op het ijs van de kanalen werden geworpen. andere persoonlijk© reden, maar het dooden van menschen bewast als in den oorlog, dat gaat het begrip van de menschen daar te boven." ,,Wat zijn dat dan voor menschen," vroeg ik. „Zijn liet Eskimo's, nog levend in primi tieven staat, zoodat ze do Europeesohe bescha ving niet begrijpen en dus niet beseffen wat con „beschaafde Europaeeclie oorlog" be teekent? ,,Neen, was het antwoord. ,,Dc bewoners van Groenland, naar schatting ongeveer 13000, zijn beschaafd. Daar heeft Denemarken A'oor gezorgd. Want al heeft Denemarken geen voordeol van deze kolonie integendeel be steedde het in de laatste vijftig jaar twee roil- lioon kronen ten behoeve van de bevolking en behoudt heb haar alleen om redenen van traditie en menschel ij kheid, heeft het d© be volking goede wetten, onderwijs, kerken en uit nemende sanitaire inrichtingen verschaft. De Eskimo's, ten deele door huwelijk mot Denen vermengd, leven cr een gelukkig leven, ver van de Europoescho wereld, waarmee ze niet in aanraking kunnen of begeeren te komen. Dc bloedmengiug heeft niet, als anders wel eens in koloniën plaats heeft, de oorspronke lijke inwoners bedorven. Juist do lieden van gemengd bloed zijn do meest intellectueele en uit licn komen de meest© ondenvijzers, geeste lijken, ziekenverpleegsters, vroedvrouwen, ambtenaren voort, di© raak zekeren tijd in Denemarken doorbrachten voor hun opleiding en de noodig© examens deden. Maar d© Groenlanders zijn niet door het kwade aangetast dat. met dó Europeesohe be schaving samengaat. Men kan niet naar Groen land gaan zooais men dat kan in vredestijd Het bericht, dat do Tsaar was afgetre den, werd in Petrograd gedurende don nacht ontvangen en veroorzaakte daardoor slechts weinig opschudding. De correspondent van Reuter zag in den loop van den dag slechts één optocht van soldaten en burgers, die vaderiandscho liederen, o.a. ook de Marseillaise, zongen. Groot gejuich barstte los tocu bereden troepen met een vlag met het opschrift: ,,Lang leve'de socialistische republiek in alle landen" voor do Doema stilhiold. Een ander bericht uit Petrograd meldt: Nog steeds wordt er in de straten ge vuurd, daar de politie door van de daken der huizen te schieten, hare schuilplaatsen bekend maakt. Vele lieden worden nauw keurig onderzocht en wanneer onder hen politic-beambten ontdekt werden, dan maakt men met dezen korte metten. Overal ziet men roode linten dragen, o.a. ook aan de lansen, geweren en petten der soldaten. Voortdurend hebben er optochten van allerlei aard, zoowel van troepen der land- en zeemacht als van burgers, plaate. Veelal dragen dezen vlaggen met het op schrift: vrijheid, gelijkheid en broeder schap" mede. Dagelijks verzamelen rich massa's bur gers en militairen om het Doema-gebouw. Alleen een Carlyle zou het woelig© gedoe in de wandelgangen, de dringende menscahenmemgte. de ernstige gesprekken, de toespraken tot het volk, de opwekking tot deelnoming aan het patriot u-che werk en tot zelfopoffering, en ook de beschuldi gingen aan het adres der dynastie en allee wat met het. oude regime samenhangt, kun nen beschrijven. Hier liggen stapels zakken meel, ginds staan massa's kisten met patronen en lig gen een half dozijn soldaten te slapen. Bij den ingang staat een tafel met geneesmid delen en benoodigdheden voor eerste hulp. Aan een andere tafel zijn een aantal stu denten en soldaten bezig aanteekeningen te maken. Onder de bezoekers aan de gemeen schappelijke kamer der journalisten was ook de grijze politieke gevangene Lopatibe, lid van de oude „Vereeniging van den Volkswil", die twintig jaren in de Schlüs- selburg-gevangenis heeft, gezeten en die nu naar Petrograd heeft kunnen terugkecren. Dó toestand. PETROGRAD. De redevoeringen in de Doema gehouden cloor Kerensky en Tsjeidsje, de vurige kampioenen voor de rechten der lagere klassen, gaan tegen de buitensporige eïscheu van vele demagogische sprekers in. In een toespraak tot gedele geerden van arbeiders zeide Kerensky dat hij oen ambt aannemend in de voorloopige regeering, bleef wat hij altijd was geweest: republikein. LONDEN. De „Times" meldt uit Petrograd, dat het gebeele college van den generalen staf, 350 officieren tellend, zich aansloot bij de nieuwe regeering. Alle ko zakken en andere afdeelingen deden insge lijks. De nieuwe regeering kwam in het be zit van lijsten spionnen en aanbrengers die onschadelijk zullen worden gemaakt. Er schijnt geen tegenstelling to zijn tusschen officieren eu soldaten; ook de officieren zijn even verheugd als de manschappen over de vernietiging van de autocratie. LONDEN. De „Times" meldt dat van de grooto politiemacht to Petrograd, door Protopopof georganiseerd om de hoofdstad in bloed tè verdrinken, slechts ongeveer 400 man tot dusver zijn gevangen genomen of gedood. De overigen hadden zich ver borgen. Te Ochota werken de kruitfabrieken ondanks allen onrust door; wel een bewijs van hét patriotisme der arbeiders. In het arsenaal, de fabrieken van Poetilof en andere munitie-fabrieken is de arbeid ge deeltelijk hervat. Men verwacht dat alle arbeiders binnen enkele dagen weer aan het werk zullen zijn. Een adhaosiebetuiging. KOPENHAGEN. De hier ter stede vertoe vende vertegenwoordigers Aan tien groot© Russisch© bladen hebben naar Petersburg geseind; ,,Aan den president der Rijks doema, hoofd van de voorloopige regeering in Rusland, Michael 'Wladimirowtsj Jtodsjankn. Do vertegenwoordigers der Russische pers te Kopenhagen, vereenigd in een gevoel van geest drift voor het heroïek optreden der volksverte genwoordiging. achten zich gelukkig in dit ge- vvichtig oogenblik hunne harten t© kunuen ver- eonigen mot het hart van Rusland. Hier aan den drempel Aran Dnitschland, waar do wegen a-an Europa elkander kruisen, zien en voelen wij do groote be teelten is van het ge beurde voor do eor en Araardigheid A"au ons vaderland. De zege van den eensgezinden volkswil, die zoo lang en zoo wreed door de oud© regeering ATerd onderdrukt, veroorzaakt levendige be weging bij den vijand, die zijn hoop had geves tigd op de binneulandscho ontbinding A-an Rus land. Wij zijn er volkomen van overtuigd, dat heb vrije Russische volk in de geestdrift der weder geboorte alle innerlijke zwakheden overwinnen en daden volbrengen zal, dio het optreden der Doema waardig zijn. Terwijl het vrije Rusland steunt op zijn on weerstaanbaar leger en omvcerstaanbare vloot, alleen zij die oen vergunningsbewijs hebben A-an de Deensehe regeering mogen liet land bezoe ken en zij mooten bovendien zich aan een her haald geneeskundig onderzoek onderwerpen ten bewijze dat ze geen ziekten hebben, die onder de bevolking zouden kunnen worden ver spreid. Ook kan men maar niet méenemen wat men wil. Alles wat voor de bevolking nadeclig zou kunnen zijn, mag niet aan wal worden ge- brabt. Zoo kan het a-oIIc geen sterken drank bijv. krijgen, want alcoholhoudende dranken worden alleen ingevoerd voor zoover zc voor medisch© doeleinden noodig zijn, of ten behoeve van enkelen, a-an wie beleend is dat ze weten hoever ze met het gebruik kunnen gaan. Do gehcelo handel in Groenland wordt ge leid door de Doensohe regeering met d© be doeling hot volk to verschaffen Avat het noo dig heeft on zijn producten te koopen. Koop en verkoop gesohiedt tegen vaste prijzen, die allen bekend worden gemaakt, en die elke vijf jaren worden herzien. Sedert den oorlog heeft geen wijziging plaats gehad. Groenland is zeker wel het eenige land, waar op zoo iets kan worden gewezen." ,,Hoe wordt dat gelukkig© Ia.nd bestuurd?" AToeg ik. „Zooals ik u zeide," hernam dr. Jensen, „ben ik de hoofdadministrateur en ik ontvang mijn instructies van den minister van Bin- nenlandsehe Zaken en den minister Tan Eoredienst, want de kerk staat ook onder mijn oppertoezicht. Groenland is zeer uitge strekt en een groot deel van het noorden is natuurlijk nauwelijks bevolkt. De bevolking woont langs de kust in talrijke kleine of groo tore dorpen en ze leven van jacht (robben jacht meest en rendierjacht) en -van visscherij en de, producten „er^pyan .zjjn^de ..voornaamste op dc trouw A an d<« veromigdo burgers van liet rijk. zal hót, waar vorieiiigd mot dc bondge noot en, toegenist met reehfc en macht, de zeg© en den vrede bevechten tot heil van het vader land, al zijn volken en de gel i cc Ie menschheid. De Engelsche cn de Russische arbeiders. LONDEN. De arbedderslcidora van Groot- Britannio hebben het volgende telegram gezon den aan JKorcnsv en C'/utoidzo, leiden» van dc Russische arbeiderspartij„Do g-organiaoordc arbeiden) van Groot- Britannië volgen met de grootste sympathie de pogingen Aan het Rus sische volk om zich te bevrijden van de reac tionaire regeering, die een voorwaartscho bewe ging naar <Je overwinning a-erhindert. Dc Engelsche arbeiders rekenen op dc hulp a-an dc Russische om heb Duitschc despotismo ten val to brengen. Wij verzoeken u uwe partijgenooten tot liet inzicht tc brongen, dat elk© verslapping ven dc actio rampzalig zal zijn voor de makken do loopgraven cn voor onz© gemeenschapjiehjko hoop op social© wedergeboorte." PETROGRAD. Alle banken zijn her opend. Er zijn strenge bevelen uitgevaardigd om d© misdadigers die ontsnappen mochten, op nieuw te arresteeren, en tegen plunderen Van gemeenteraden en zemst.wo's worden nog voortdurend telegrammen ontvangen, waarin zij zich voor de nieuwe regeering verklaren. Zij organbeeren hulp van de boer en honderden Avagons, dio tot dus verre ongebruikt bleven, zijn thans met voorraden op weg naar de dichtbevolkte centra. Do toestand in Finland. KOPENHAGEN. Zaterdag uit Zweden aangekomen reizigers berichten, dat de Rus sische troepen dn Finland zich beslist bij de revolutie zullen aansluiten. Toen de oude regeering de troepen uit Finland naar Pe trograd had willen overbrengen, hadden zij geweigerd het bevel op te volgen. De houding V3n grootvorst Nikolaas. LONDEN. Uit Petrograd wordt gemeld: Grootvorst Nikolaas Nikolajewitsj gaf last de politieke gevaugenen in vrijheid te stel len. Hij gaf den soldaten last, rustig af te wachten tot d© volkswil zich heeft uitge sproken en ondertusschen voort te gaan het land te verdedigen. LONDEN. Harold Williams meldt uit Pe trograd aan de Daily Cbron., dat er veel belangstelling is voor de benoeming van grootvorst Nikoiaas tot opperbevelhebber. Hij is bij de troepen populair en is met hart en ziel voor den oorlog, maar het is ook bekend dat hij weinig sympathie hoeft voor liet parlementarisme en voor de voor uitstrevende politiek van de Tegeering. Offioieele kennisgeving der regeering. PETROGRAD. De Russische regeering heeft aan de Russische vertegenwoordigers 'in den vreemde het volgende telegram ge zonden „De belichten, door het I'etrograder Tele- graaf-Agcntschaj) overgebracht, steiden u reeds in kennis Aan dc gebeurtenissen der laatst© dagen en den a-al van het oude politieke be wind in Rusland, hetwelk jammerlijk ineen stortte voor de volksverentwaarcLiging, in het loven geroepen door zijn zorgeloosheid, zijn misbruiken en zijn misdadige onbezonnenheid. JJe Algemeenheid van den wxdk, welk© deze thans verscheiden staat van zaken onder alle gezonde elementen der natie had doen ont staan, vergemakkelijkte de crisis aanmerkelijk, en bekortte baar tevens. Daar al deze elementen zich met een be wonderenswaardige geestdrift rond bet vaan del van de revolutie schaarden, en het leger hun zijn snellen eu krachtdadigen steun ver leende, behaalde de nationale beAveging binnen nauwelijks acht dagen een besliste overwin ning. Deze snelle verwezenlijking van het doel had het gelukkige gevolg, dat 't aantal slacht offers beperkt kon blijven tot ©sn verhouding, die ongehoord is in de annalen der omwente lingen a-an dusdanigen omvang en ernst. Bij besluit van 15 Maart, gegeven te Pskow, dood keizer Nicolaas II voor zich en den groot vorst-troonopvolger Alexis Nicolajewitsj afstand van den troon, ten behoeve van grootvorst Michael Alexandrawitej. Op de kennisgeving, welke hem A-an dit be sluit werd gedaan, zag grootvorst Michael Alexandrowitsj bij acte van 16 Maart op zijn beurt cr van af, het opperste gezag te aan vaarden, tot tijd en wijle de cnnstitueerende vergadering op den grondslag van het alge meen kiesrecht den regeeringsvonn en de nieuwe grondwet voor Rusland zal hebben vastgesteld. Bij ditzelfde besluit noodigde grootvorst Michael Alexandrowitsj de Russi sche burgers uit, in afwachting A-an de defini tieve uiting van den volkswil, zich aan het ge- zng van de voorloopige regeering te onder werpen, in het leven geroepen op initiatief van do Doema, en bekleed met onbeperkt gezag. De samenstelling der voorloopige regeering én haar politiek program zijn reeds gepubli ceerd en in het buitenland medegedeeld. De regeering, di© aldug het bewind aanvaardt op het oogenblik van de ernstigste binnen- cn buiten I a ndscbe crisis, welke Rusland in den loop zijner geschiedenis heeft doorstaan, be seft ten volle de reusachtige verantwoordelijk heid, Avelke op haar rust. Zij zal er allereerst naar streven, de overstelpende misslagen te herstellen, welke haar door het verleden zijn nagelaten, de rust en de orde in het land te herstellen en ten slotte een toestand te schep pen, die liet mogelijk maakt, dat de souve- die aan de Deensehe regeering worden ver kocht. Do huizon zijn klein, gebouwd van stnenen cn aarde en met houten vloeren en wanden. Meest tollen ze slechts één kamer, De dorpen liggen ver uiteen, omdat de jagers ruimte noodig hebben voor hun bedrijf. Alle bewoners behooren tot de Luthersche kerk en cr zijn ongeveer a-ijftien geestelijken of zen delingen. die in Denemarken zijn opgeleid. De menBclien spreken hun eigen Eskimetaal cn slechts enkele honderden kunnen Deensch praten. In het zuiden, te Godharbu is een kweekschool voor ouderwijzers, die hier zes jaar blijven én dan naar de dorpen terugkec ren om onderwijs te geven. Het. land is ver deeld in eon zuidelijk en noordelijk deel. elk onder een Dcenschen hoofd-inspecteur. Dan zijn er nog een twaalftal „colony-bestör", wat men in Engeland graafschopsraden zou noe men en de 62 districten worden bestuurd door raden, door de Groenlanders zelf gekozen. Bovendien bestaan er tweo raden, een in het noorden cn con in het zui den, bestaande uit 12 en 11 Groenlandsche leden die in overeenstemming met de Deen sch© wetten bet bestuur voeren en die wetten aan hun landslieden verklaren. Zeven Deen sehe geneesheeren zorgen voor den geneeskun digen dienst: zij beschikken over kleine hos pitalen en leiden jonge Groenlanders op om de eerste noodzakelijke hulp te kunnen \-erlee- nen." „Betaalt men ook belasting?" „Neen. Er zijn geen belastingen. Het geld voor het gedar.e werk wordt volgons vastge stelde prijzen betaald en van hetgeen we be talen hóuden we 20 pree. terug voor de noo dig© uitgaven, 2/3 daarvan gaat naar de districten, .1/3..naar. 1 reine wil d-s volk» zich vrijelijk over zijn toe komstige lotebwteftuniuq; kan uiten. Op h"t gebied d'T buitenlands-In: polili'-k z tl bet kabinet, waarin ik mij belast heb nmt do portefeuille van Buitonlniulschc Zaken, dc in ternationale A-erplichtingen nakomen, door het vcrvallen-vcrklaarde regime aanvaard, cn het xal het door Rusland gegeven voord gestand doen. Wij zullen root zorg dc betrekkingen onder houden, welke ons aan de andere bevriende ei geallieerde naties binden, cn wij vertr- rvn dat deze betrekkingen nog nauwer, nog harte lijkcr, nog hechter zullen worden onder het nieuwe, tlums in Rusland gevestigde bewind, dat besloten is, zich tc laten leiden door demo cratische beginselen, door den eerbied, die aan grooto zoowel als kloino volken cn nnn hun ontwikkclingsvryheid toekomt en door gocJc verstandhouding tusschen dc nntim. Ik verzook u. den inhoud van bovenst vand telegram aan den minister van Buitenlands' in Zaken mede tc declcn. (get.) MILJOEKOF." Do nieuwe toestand. PARIJS. Do „Tesnps" bovat een tele- giam uit Petrograd, meldendo dat de ge meenteraad zijn functies hervatte, zich on derwerpend aan de Voorloopige Regeering. D© raad organiseert een stedelijke militie, en nam oen recsk maatregelen om de voor ziening der hoofdstad met levensmiddelen te regelen. De Voorloopige Regeering benoemde een commissie, om de aankomst en de goede verdeeling der levensmiddelen te verzeke ren. Rodsjanko seinde aan de provinciale gou verneurs het verzoek zich onder do bevelen van de nieuwe regeering te stellc-u. De revolutionaire regeering biedt een grootsch schouwspel door de orde en de uitstekende organisatie. De nieuwe toestand verzekert in het binnenland den Arrede en de eenheid, waaraan het land zoo groote behoefte heeft. De daden en woorden der regeering toonen het ernstige vertrouwen in de eindelijke overwinning en het vaste voornemen den oorlog tot het einde tc voeren. In een interview van Miljoókof mefc de correspondenten wan buitcnlandsche bladan zeide hij,.De quaesties die wii 1 tóbben op te lossen zijn voornamelijk in Rusland een regeering to vestigen, die in staat is het volk do definitieve overwinning op den tegenstan der te verzekeren. De groote misdaad van de oude regeering was, dat zij bot land in een volkomen desorganisatie bracht, cn daardoor aan de zwaarste beproevingen blootstelde. Di© toestand kon zelfs een gevaarlijk© uit werking hebben voor don uitslag van den oorlog. De toenemend© ontevredenheid weid de aanleiding van de wending, die de loop der zaken nam. De wre\-©l van hot volk was zoodanig, dat dc Russisschó revolutie do kortste en minst bloedige y/erd die ooit ge weest is." Geestdriftige betoogingen ten gunste van Frankrijk en Engeland worden gehouden toen Paléologue en Buchanan zicli Jiaar het ministerie van buitcnlandsche zaken Inga ven zij werden hartelijk toegejuicht door d© menigte en. op den terugweg tot hunne ambassades begeleid. LONDEN. Harold Williams, de correspon dent van de „Daily Chron." te Petrograd seiude Vrijdagavond: ,,IIet manifest van Nikoiaas J.I betreffende zijn afstand van den troon en dien van zijn zoon, is juist open baar gemaakt. Soldaten en arbeiders zijn eenstemmig voor d© voortzetting van den oorlog tot de overwinning en zijn veront waardigd over de redevoeringen van de re volutionaire pacifisten. Een spreker, die vandaag uitriep; „Weg mefc den oorlog", en sprak van „Onze brooders do Duit- schers", Averd door soldaten der Preobraa- ienskygarde overschreeuwd. De soldaten riepen: „Steek hem neer met de bajonet, brooders". Er zijn nog altijd moeilijkheden in zake de discipline en d© extreme socialis ten beginnen ongerust to worden over de uitwerking van hun overijlde beroep op de soldaten. Het vertrouwen in den gezonden geest van de meerderheid van het volk, van do soldaten, is tot dusver gerechtvaardigd, en als d© nieuAve regeering zich flink houdt zal het kwaad dat de extremisten in de laat ste dagen hebben aangericht, wel spoedig geneutraliseerd worden met behulp van het nieuAve machtige gevoel van vrij burger schap en nationalen plicht. De optochten van gevangen genomen poli tiebeambten duren voort. Heden zag ik een troep gendarmes naar de Doema brengen, die d© wacht hielden te Bologoje, Avaar de trein van den Tsaar werd aangehouden. Berichten door soldaten hier van soldaten aan het front ontvangen zeggen o.a.: „Houdt u goed in Petrograd, broeders. Verdedig de vrijheid en Avij hier zullen geen voetbreed achteruit gaan." In de provincie wordt het nieuws nu meer on moer bekend, al zijn cr nog vaak gouverneurs die weigeren vergunning te geven tot de publicatie van da officieel© te-, legx-ammen van d© revolutionair© regeering. De verkregen verandering is verrassend. De volkommen ommekeer binnen enkele dagen zou bedwelmend werken, indien niet de ernst van den toestand een ontnuchte renden invloed had. Ik hoorde vandaag een generaal, een vorst uit een oud geslacht, den socialist Kerenski prijzen eu toen be- Landbouiv is er niet, er zijn enkel© boojnen, wat struikgewas en bloemen; paarden ontbre ken. Zomers heeft, het verkeer plaats in boo ten, 's winters door hondendoden. Enkel© Eskimos in het zuidelijkste deel bezitten een koe en in de laatst© jaren is door tusschcn- komst der regeering een begin gemaakt mefc de schapenfokkerij. Politie ia er niet die hebben de Groen landers,'een vreedzaam volkje, niet noodig. Als er eens een overtreding moet worden be straft, dan geschiedt dat door het districts hoofd, die dan als rechter optreedt. Dc enkele belangrijker misdrijven worden berecht door de coofdinspoeteurs, bijgestaan door twee Denen en twe© Groenlanders. Zulko gevallen komen echter nauAvelijks vier of vijf malen per. jaar voor. De Groenlanders rooken veel en dan liefst ©eu soort van Hollandsohe tabak, die* zwaar is eu in - rolletjes wordt verkocht en a's „Uol- landsche tabak" bekend staat. Behalve van tabak, houden de Groenlanders veel van ge kleurde, bedrukte katoentjes, ook meest uit Nederland afkomstig. Ten slotte vertelde dr. Jensen me nog iets van de geschiedenis van Groenland. In 084 had een man a-an IJsland, Erik d© Rood© gc- lieeten, een misdaad begaan; hij werd daarom a-oor drio jaren verbannen. Erik kwam naar hot land der Eskimo's, waar hij de drie jaren bleef. Hij vond het land s»o welvarend, dat hij naar IJsland terugkeerde om meer men schen over to halen mede naar zijn nieuwe land terug te keeren, dat hij, omdat hot zoo welvarend was, Groenland noemde. In 933 volgden niet minder dan 25 schepen zijn lei ding en zoo kwamen de eerst© kolonisten op .Groenland.Als.-. Chnstenen zogdcn>u.den/ ek ha. Je, dedit Idigcu sprong Rus- ir en T; iirit* a wordt geen leed» i mon hoort zo ook weinig ver- eizeriu was feitelijk onbewaakt on geen liet minst© leed geschiedde haar. Hot volkomen ontbreken van koelbloedig gepleegd brutaal geweld is opmerkelijk. Nooit had cr iu oen grooto al ad een revolu tie plaate met zoo weinig bloedvergieten. Hen Brits-h officier die zich in het hotel Abtoria lievond, toen dat lie-tormd werd, vms verbaasd over het zelfbedwang van do menigte, di© hot hotel binnendrong. Jn elke andere stad. zeide hij, zon de menigte het gebouw hebben verwoest en links en rechts gemoord hebben, maar deze menigte was buitengewoon en toonde zich zelfs zeer eer biedig jegens do Briteche officieren, die haar tegentraden. Er zijn moeilijkheden ontstaan door^de vrijgelaten misdadigers. Deze trekken eoms uniform©!) aan en dringen particuliere wo ningen binnen, maar er zijn krachtige maat regelen genomen om dat tegen to gaan. De leerlingen der militair© scholen doen thans dienst als politie, tot dat do nieuwe politiemacht is gevormd. Een dringende quaerti© in, nu die van de hervatting van den arbeid. Do arbeiders zelf verlangen er naar in do fabrieken terug.t© keeren en met kracht do munitieproductie to hervatten. Kerenski en de revolutionaire extremisten. LONDEN. De correspondent \'an do Daily Chron.", te Petrograd, Williams, seinde Vrijdagavond nog: Gisteren werd de toe stand zeer gevaarlijk toen er strijd onUtond tusschen de lïbarale patriotten en de extre misten. De hartstochten gaan nu zoo hoog, dat op zeker tijdstip het mogelijk leek dat de verwoede soldaten, die geheel en al uit den band waren, oen aanval zouden doen op de leiders van hot comité der Doema en dezen zouden dooden- Rusland zou dan in de vrcesolijksto anarchie zijn gcetort. Maar de leiders toonden in dit uur van zware be proeving hun hooge vaderlandsliefde. Ik heb Rodsjanko, Miljoekof, Goetskof en de an deren al jaren gekend. Jk ken hun kracht en hun zwakheid, maar ik heb nooit gedroomd, dat ze zulk een macht van zelfverloochening zouden toonen. Hun c-enigo gedachte was om Rusland te redden. Kerenski had den naam een vrij luchthartig, zij het ook handig jong rechtsgeleerde to zijn, roet een neiging tot onverantwoordelijke rhotoriek, die hem roote populariteit verschafte. Tijdens deze crisis toonde hij schitterende kracht van karakter en oprechte toewijding. Hot was de meest moeilijke taak om in de rumoerige bijéénkomst van arbeiders-gede legeerden tot overeenstemming t© komen. Hier immers drongen velo fanatieke extre misten aan op een politiek, die Rusland ten val zou hebben gebracht. Kerenski behaalde de overwinning, in een redevoering dio his- tor.;ch zal blijven. Hij kwam in do rumoe rige vergadering, ging op een tafel staan cn mot schitterende oogen en vol hartstocht deelde hij mede, dafcnij heb ambt van minis ter van justitie had aanvaard. Deze aankon diging bracht een ommekeer in de stemming cn onder toejuichingen ging Kerenski voort. „Kameraden al ben ik toegetreden tot d© voorloopige regeering, blijf Sc republikein". Bij mijn arbeid moet ik steunen op don wil van net volk. Nu het volk moet mijn steun zijn- Moge ik u vertrouwen, zooals ik mijzelf vertrouw." Deze woorden werden be groet met levendige toejuichingen en met ue kreten: „Wij gelooven u, kameraad?" Kerenski ging toen voort: „Ik kan zonder liet volk niet levenzoodra go me begint te Avantrouwen doodt me dan. Ik verklaar aan de voorloopige regeering dat ik verte genwoordiger ben van do democratie en dat ao.regeering in het bijzonder rekening moet houden met de meoningen, die ik voorsta ais vertegenwoordiger van het volk, door welks pogingen de oude regeering is omvergewor pen. Kameraden, de tijd staat niet stil. Ik wek u op tot organisatie en tucht. Ik vraag u ons te ondersteunen, uw vertegenwoordi gers die bereid zijn te sterven voor het volk en aan het volk hun leven hebben toege wijd." Mishandeling door een sergeant. Voor den krijgsraad t© Arnhem heeft te recht C'-r.taan do sergeant. De Keyser van liet tk> bataljon Land-xrer-mfantcri©, "beklaagd op 6 November te Winsohoten een soldaat een slag in het gezicht to hebben gegeven, waar door deze bloedend werd verwond cn e©n tand erd losgeslagen. Beklaagde was dronken en c-cg den «oblaat, dio hem den militairen groet bracht. zondrr ©enig© aanleiding, hetgeen door verschillende getuigen werd bei-estigd. Beklaagde beweert niet dronken te zijn ge- ueest, ontkent dat de soldaat groeft© cn zegt dat hij uit zelfverdediging handelde, omuar do soldaat, door hem aangehouden, woedend Avird. Dc auditeur-militair eischti tegen be klaagde, die reeds eerder wegens mishandeling :s veroordeeld, tor zak© van mishandeling bij herhaling twee maanden gevangenisstraf met degradatie. Paus geregeld verslag en dat is de reden dat in do archieven van het Vatikaan zooveel om trent Groonlands gesxiiiedenia is gevonden. In 1002 ging de zoon van Erik de Roode naar AmerikaHij landde waarschijnlijk op dc plaats v.aar nu New-York ligt en men zegt dat Columbus, voor hij naar Amerika ging, vcol al van het land dat hij zou ontdekken, had gehoord van Portugec- zen, dio toen ter tijd vaak naar IJsland kwa men ter walvisohvangst en die Tan IJslander* n dn oude hortori© van het door Erik's zoon ontdekte land hadden vemomen. Nooit i» echter bewezen dat Columbus werkelijk iets van deze Groenland»»-!!© verhalen wist. Velo eeuwen lang, ongeveer van den aanvang der 15e tot het begin van de 18ó eeuw, wa» er om verschillende redenen geen enkel© aanraking tussclien Scandinavië en Groenland, maar in 1721 meende een Nooracli geestelijke, Hans Egede, dat het zijn plicht was naar Groen land t© gaan om het volk te onderwijzen cn sedert bic-ven ure- -.hen Denemarken en Groen land geregelde betrekkingen bestaan. Dat de Nederlander* door hun walvisch- voarders veel aanraking hadden met de Groen landers, bewijzen nog vele Nederlandscfc© woor den langs de kust, bijv. Vlakke Hoek, Zwart© Hoek, onz., maar in de taal van het volk wor den zulke woorden niet gevonden. Alleen kun nen enkele IJslandsche woorden worden nage spoord ia de taal der Eskimos, die van Moti- jqbehen oorsprong sdhynt en geen verband heeft met eer.ige Europeesohe taal." Met deze hiBtorisoli© bijzonderheden eindig den de belangwekkende mededeelingen van dr. Jensen over d'.t lar.d. dat, ^dgor^den. grooten oorlog .mefc; beroerd wordt/'

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3