n rinezaken. lissie uit Java. Correspondentie. Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vloot. Msrkwsardigs ïlieprsMcnlm O'S SOIjDATBNCOPH A-P>J°T* vraxi -Wóériciisciagr v Maart 1017 Aan het Russische front. Sedert maanden reeds, bijna een half jaar, van Augustus 1916 af, is het Russische offensief bijna gehael tot staan gekomen. Alleen in het zuidelijk deel van 't Oosterfront, in de Karpathen in de Boekowina zijn de Russen sedorfc voor uitgekomen en waren daar ook hun aanvallen het felat om de Roemenen te ontlas ten. In den laatsten tjjd heb ben echter de centralen zelfs aanvallende bewegingen ge daan aan het Oosterfront, die die weliswaar nietgeheel zijn gelukt, maar toch eenig suo- cos hadden. Zoo bijv. in de buurt der vesting Luck, aan de Styr, waar de Duitschers met de Oostenrijkers her haalde malen een offensief beproefden. Zij drongen daarbij wel door in de loop graven der Russen, duwden dezen ook terug, doch be- flangrijk was het resultaat niet. We geven hier een kaartje van dit oorlogsterrein, waar f misschien weldra meer slagen zullen vallen. f üisatie, ona vaderland nog steeds gevaar loopt in den wereldoorlog te worden meegesleept; i dat, zooals bij alle oorlogvoerenden blijkt, het 1 deelnemen naar vermogen van alle beschikbare i. krachten aan de verdediging van den geboorte grond absoluut noodzakelijk is; dat oen dergelijke deelneming echter alleen onogelijk is door organisatie en voorafgaande oefening, om in geval van oorlog gereed te kunnen zijn dat, blijkens de feiten, er in het leger nog een tekort ie aan reserve-aanvoerders, terwijl toch de gevechtsver liezen aan officieren per centsgewijs aanzienlijk grooter zijn dan die aan minderen, en bovendien de verliezen aan offi cieren zooveel moeilijker zijn aan te vullen, omdat hun oefening zooveel meer tijd kost dan die der minderen; dat er onder de velen hier te lande, die, hoe wel in de kracht hunner jaren, hoegenaamd geon taak hebben bij een eventueele verdedi ging tegen een vijandelijken inval, duizenden mannen zijn, die op grond van hun rijperen leef- j tijd, hun ervaring, hun dagelijkschen werk- kring, speciaal geschikt kunnen worden geacht zich Voor te bereiden voor de taak der reserve- i aanvoerders, waaraan in geval van oorlog zulk een nijpend gebrek zal komen; dat door deze mannen de aangewezen re'serveaanvoerdersdien toestand als een ten achterstelling gevoeld wordt, omdat zij besef fen, dat het voor hen in het algemeen onmoge lijk zal zijn een inderdaad vruchtbaar aandeel in de verdediging te nemen, indien met hun voorbereiding niet onverwijld een aanvang wordt gemaakt, doch daarmee tot een evntuee- len oorlog wordt gewacht. Op grond van deze overwegingen wordt ver zocht de in een bij het adres gevoegde Memorie van Toelichting geschetste gelegenheid tot plaatselijke voorbereiding voor de functie van reserveaanvoerder zoo spoedig mogelijk te wil len openstellen. Da kaderbehoefte. Naar .Do Avp." meldt, heeft het legerbe stuur 'bepaald, dat, indien het wetsontwerp wordt aangenomen, waarbij door aanwijzing ook •uit oudere lichtingen in tijden van oorlogsge vaar moer kader kan worden betrokken dan in normale omstandigheden, getracht moet wor den uit iedere lichting, "behalve de officieren, 7 sergeanten en 7 korporaals te 'betrek ken. broodkaarten en levensmiddelen voor militairen. Dg afgifte van broodkaarten eu levensmid- delenbons voor militairen, elders in garnizoen, die een of meer dagen te Amsterdam komen dooi brengen, geschiedt in het vervolg van des morgens halftien tot des namiddags vier uur en dos avonds 7 tot 10 uur aan het bijkantoor van het Distributieburoau, Heerengracht 486. Geldelijke vergoeding. Naar de „Msb." verneemt zullen de oudste kapiteins, die belast worden met het bevel over een bataljon, niet bevorderd worden tot majoor maar een geldelijke vergoeding krijgen van f 300. Eervol ontslag. Aan den cadet van het eerste studiejaar Meerkamp van ifimbden, bestemd voor den dienst der cavalerie hier te lande, is eervol ontslag verleend. Uit de Staatscourant, Benoemd tot opzichter der verlichting en 2e-gezagvoerder aan boord van het lichtschip Schouwcnbank de 1 e-1 i ckt w aclitor-stu u rm au daar aan boord, A. J. de Munok; tot le-!icktwachter-stuurman aan boord der Schou wcnbank do 2e-!i(^itwaohter aan boord van het lichtschip Noord-Hinder, C. M. van Gel der. Hr. Ms. „Zeeland". Het ligt in het voornemen, behoudens nadere beschikking, het pantserdekschip „Zeeland" de reis naar Ind te laten maken door het Pana- makanaal en via San Francisco. Mon schrijft ons uit Genèvo: Toen ik gisterea met prins Koesoemodining- rat Pangeran, brooder van den Soesuöhoenau van Solo, een partij schaak speelde en hij op een gegeven oogenblik zijn bedreigde nuard mei eenige welgc)"v,ej zetten eerst in >ilig- hei./toen tot oen aanval bracht, leek mij die Teis van den eenen rand van 't schaakbord ®anr den ander wel een afspiegeling van zijn eigou reis van Java naar Nederland, dwars door versohillendo gevaarzónes. De laatste sprong zijner reis nog van Gibraltar (waar zijn sobip, de Sindoro, wegens gebrek aan kolan wordt opgehouden) per spoor via Spanje en .Frankrijk naar Geneva, hier houdt Zijne Koogheid met gevolg en de overige leden der missie eenige dagen rust om zich voor te bereiden voor den volgendon pnardesprongt Genève's-Gravenhag© via Duiteahland 1 Vijf dagen heeft het schip in de Middel- landscho Zee door 't Duitsche blolrkadegebied gevaren, zonder dat do passagiers wisten in wolk dreigend gevaar zij verkeerden, en of schoon de spoorreis ynn dio dagen óóit haar ongerief meebracht, is het gezelschap toch hartelijk blijde, niet langer aan torpedeering zonder waarsoliuwing bloot to staan, en langs dezen omweg veilig het doel der reis te na deren. Het is een flinke daad. dunkt me, van de Commissie voor de Weerbaarheid op Java, om dit gezantschap in dezen troebelen tijd naar Nederland te zendon ter heplcitiog harer Baak. Fn flinke monschen heeft zij blijkbaar voor dit don] gekozen. Allereerst do Fangeran zelf, die goed TTnllandsoh verstaat, en 't ook een weinig spreekt, en een zeer wakkeren in druk gemaakt. Dan de heer Vaa Hinloopen ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge lij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver toeken. Wio bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatenoourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. G.. Amersfoort. Zoo ook door het verblijf onder de wapenen van uw tweeden broeder vol doende middelen tot levensonderhoud aan hot gezfn zijn komen te ontbreken, heeft uw vader recht op vergoeding. Laat uw vader een be zwaarschrift richten tot de commissie van voor lichting in zake bezwaarschriften wegens ver goeding aan kostwinners voor uwe provinoie. Het bezwaarschrift te richten tot den heer voorzitter der commissie in de hoofdplaats der provincie. H. A., Alkmaar. Gij hebt geen recht op toe lage op grond van eenige bestaande bepaling; door den chef van het hospitaal zou evenwel, in verband met het gestelde in art. 7 en ad. art. 7 van 'het boekwerkje ,,R. b. o.m." aan den M. v. O. kunnen worden voorgesteld, om U een by slag toe te kennen. W. J. A., Roosendaal. Men verleent U in strijd met de bepalingen elke week 1 dag ver lof; daarom hebt gij, zoo ge geen gezinshoofd of hoofd van een zaak, onderneming of be drijf zijt, slechts recht op één keer vrij ver voer per maand.Bent ge gezinshoofd, enz., dan moogt ge tweemaal per maand voor rijks rekening reizen. F. C. v. G., Vierpolders. Zoo gij niet in de plaats zyt gesteld van een werkman, die or ganiek bij het onderdeel is ingedeeld, krijgt go geen toelage. Vervangt go een werkman, als hiervoren bedoeld, dan kan U hoogstens 0.50 of f 0.35 toelage worden uitgekeerd, naar ge lang U zelfstandig werkman of hulp bent. G. T., Den. Bosch. Uwe meening is onjuist; het verlof ging ten opzichte dor soldij pas in op Maandag. Op den betrekkelijken staat model nr. 2ö kunt ge als mutatie stellen: Den zoo- veelsten (datum) met verlof, met vergunning om Zaterdags te voren te mogen vertrekken. Zondags te voren werd door den man z. g. bewe gingsvrijheid genoten en dit heeft geen invloed op d soldijberckeining, enz.. Zoudt ge den Zon dag als verlofdag beschouwen, dan werd den man ook één dag verlof per maand te veel verleend. Bovendien, U zegt zelf, dat verlof was verleend op Maandag, enz. Wat het an dere antwoord betreft, willen we u doen opmer ken, dat ieder antwoord moet gelezen worden in verband met de gestelde vraag. Uw denkbeeld in het 6lot van uw schrijven zullen we in over weging nemen. Landweer-detachement West-Terschelling. Om uwe vraag behoorlijk te kunnen beantwoor den, zouden wy ter inzage moeten hebben de verschillende orders, betreffende de dienstre geling bij het detaohement. Waar we deze niet hebben, kunnen we geen juist oordeel uitspre ken. Zoo ge echter meent gegronde bezwaren te hebben, dan kunt ge deze ter kennis brengen van uw commandant, en zoo noodig ter zake diens uaasthoogeren commandant te spreken vragen. T. L., Leiden. Thans mag hoogstens per werkman (per hulp) 0.50 0.35) toelage worden uitbetaald. Echter moet, indien meor- dere personen de werkzaamheden van den dienstdoenden werkman of hulpwerkman ver richten, het' bedrag der soldijverhooogmg over die personen werden verdeeld; voorts mag per compagnie niet meer dan 0.75 toelage per dag en per ambacht worden uitbetaald. H. Fr., Amersfoort. Uw vroeger genoten loon wordt in zooverre als maatstaf aangeno- I men, dat de vergoeding dat loon niet over treft. Bij do bepaling van het vergoedingsbe drag wordt echter met allerlei omstandighe den rekening gehouden, zooals bijv. plaatse lijke Idfuurte, grootte ©n finanoieele draag kracht van het gezin, enz. Waar de commissie tot voorlichting in zake bezwaarschriften enz. Labberton, die voor de Nederlandsehe kolo nie van Genèvo een voordracht hield over de weerbaarheid van Ned. Oost-Indië, waarbij een nieuwe gezichtseinder werd geopend, en een beeld geschetst van wat Nederland voor Indië doen kan, dat ieder toehoorder 't hart warnier deed kloppen voor de kolonie en 't moederland beide. Openlijk werd daarin door hem Japan ge noemd als de eenig mogelijke en ernstige be twiste^ vanons bezit van Indië. Hij ontwik kelde ue stelling dat het bezit" van koloniën weldra een verouderd begrip zal worden. Met handhaving vnu de souverenitcit zal na dezen oorlog een ruime mate van zelfbestuur wor den toegekend aan vele landen die ondor be stuur van vreemden zijn (Ierland, Schot land, de Filippijnen, Britsch-Indie). Indien Nederland dit eveneens aan Indië schenkt, zal het daarmede een groot© troefkaart slaan uit Japan's handen, want alleen als winge west ter uitbuiting heeft Java voor Japan groote waarde. Althans bij eventueele ver overing 'der kolonie door dio mogendheid zou zij zeker met goed en bloed het gelag mosten betalen. Nederland daarentegen heeft niet voor niets met Indië gopokt en gemazeld: do meer dan 300-jarige wisselwerking der beide landen heeft historische en ideëelo beteekenis. Het is geen toeval, 't is een stukje wereld orde, dab Nederland, dat het koloniseeren van de Spanjaarden afkeek, die het op hun beurt van de Mooren leerden, van den Islam dus, nu dit groote Mohammedaanscho rijk moet helpen zijn eigen lotsbestemming uit to wer ken, zijn plaats in de wereld to vinden. Honderden verschillende talen worden er gesproken in dit rijk, maar alle van één Maleiseh-Polyncsischen stam; honderden vol keren wenen er, doeh alle van dat eene Mn- leieah-Poly^eeiech© rasindien Nederland sich uw verzoek ook al heeft afgewezen, geven we U dn overweging geen verdere stappen te doen. B. K., Etten. Vanaf 1 Januari 1916 hadt ge voor elk verblijf in een ziekeuinrichting telken- malo de eerste vier dagen recht op mobilisatie- toelage, dus ook in Februari 1916. Fr. V., fort Altena. Zie ons antwoord hij G. M. J. v. B., den Haag, in dit blad; zoo gij gegronde redenen hebt, wordt hot verzoek wel ingewilligd. A. L., Jutphaas. Zoo ge buitengewoon kom mies wilt worden kunt ge dat verzoeken aan uw oomp. comm. Acht dezo u geschikt voor dio functie, dan wordt ge op een lijst geplaatst en to zijner tyd tot buitengewoon kommie© aange steld. G. J. M., Udenhout. Gij hebt slechts tot en met den vierden dag van uwe afwezigheid recht op uw soldij, mobilisatictoelage cn z.g. menage- geld. v. d. P., Socsterbcrg. Zie ons antwoord bij A. f>.. Den Haag cn bij F. v. d. W., Ninpcn in dit blad. F. J., IJinuiden. Daar go reeds milicien zijt, kunt go u thans niet meer bij het reservekader verbindengij kunt evenwel verzoeken, opgeleid to mogen worden tot militie-officier. L. B. M. Zoo do dienst zulk© toelaat, hebt ge éénmaal per maand recht op drie dagen ver lof. In dienst moogt ge alleen een revolver dragen, zoo deze thans tot uwe uitrusting be hoort; buiten dien6t is het dragen van eon revolver niet geoorloofd. Het bedrag van uwe soldij kunnen wij u niet mededeelen, daar gij 'ons niet hebt bericht tot wolk wapen ge be hoort en of ge milicien korporaal, dan wel vrijwilliger zijt. Uw inkwartiering met voeding is evenwol niet van invloed op het bedrag uwer soldij. W. H., IJaelmondo. Zoo ge ziek achtergeble ven zijt van verlof, hebt ge tijdens uwe ge- heele afwezigheid recht op uw soldij (zonder mobilisatictoelage) en z.g. menagegeld. Uw ver goeding gaat niet door. Zoo in vredestijd in de plaats, waar ge ziek bent, niet volgens vaste regelen in den mil. geneesk. dienst wordt voorsden, moet ge do geneeskundige behande ling zelf betalen. M. A. M. P., Roosendaal. Waar men wel wegens bijzondere redenen u als buitengewoon kommies ontslagen heeft, kan daarin geen ver andering gebracht worden. F. v. d. W., Nispen. De mil. libhting 1911 zal waarschijnlijk niet 10 Maart a.s. met onbe paald verlof vertrekkendo nadere datum van vertrek is nog niet bekend. Zoo uw a.s. echt- genoote zelf geen inkomsten geniet en haar voldoende middelen tot levensonderhoud ont breken en zij een eigen huiehouding opzet, heeft ze recht op vergoeding. J. P., Roosendaal. Naar onze meoning valt gij niet in de termen voor personeele belasting; mocht men u desniettemin hebben aangeslagen, dan kunt ge reclameeren bij de bevoegde auto riteiten, welke vermeld zijn op de achterzijde van uw aanslagbiljet. L. M. res. serg.-fourier te Roermond. Dia interessante oorlogskaart is tegen 90 cent of 97 cent franco per post na ontvangst van postwissel te koop bij den heer Ph. L. Putte- feld, Weteringschans 163, Amsterdam. G. M. J. v. B., Don Haag. Voor overplaat sing kunt ge langs den hiërarchieken we\g een verzoek richten tot den Opperbcvelhebben van Land- en Zeemacht. P. D. M., Middelburg. De door u bedoelde bundel zult ge vermoedelijk kunnen verkrij gen bij de Gebr. Van Cleofi te 's-Gravenhage. B. W. v. Z., Den Haag. Vóór 1917 bestaat daarvoor geen afzonderlijke L. O., doch op grond van het gestelde in de gewijzigde L. O. '16 Deel B. no. 131 kan u, zoo ge langer dan 8J maand in dienst bent, voor den duur van het examen op vertoon van uw oproepings brief bijzonder verlof worden verleend. J. Zw., Dordrecht. Zoo gij tijdens uw ver blijf onder de wapenen vóór Augustus 1916 vergoeding hebt genoten, hebt ge naar onze meening ook thans daar weer reolib op. Ge zijt n.l. niet meer met verlof, zoodat uw comp.- coinm. den betrokken burgemeester moet mede deelen ,dat ge weder onder de wapenen zijt. De burgemeester zal u dan naar aanleiding dezer mededeeling wel weer vergoeding toe kennen. H. K., West-KapeUe. Een aantal van drie waohtvrije nachten moet als minimum be schouwd worden. J. v. W., Haarlem. Zoo g© niet ingekwar tierd zijt met voeding, hebt ge z^er zeker op den door u bedoelden Zondag recht, op vergoe ding wogens gemis van levensmiddelen. Zie punt 7, 8b, 12b ten tweede en 12c sub van L. O. '16 Deel B no. 18. J. Ivr., fort Krommeniedijk. Zoo pij lancl- stormpliiohtige zijt, zal men u na Sj maand wel vrijstelling verleenengij ontvangt dan een verlofpas, waaruit blijktj dat u met onbe paald verlof bent gezonden. H, P. H. G., Alkmaar. Om sergeant-schrij ver te kunnen worden, moet gij vrijwilliger wezen. Gij zoudt u dus eerst vrijwillig mooten verbindenverondersteld, dat u goedgekeurd en aangenomen wordt, dan kunt go eenige maanden later moeilijk zeggen, dat ge, hoewel do physieke geschiktheid voor den dienst nog bezittende, voor den actieven militairen dienst minder geschikt bont. Waar alleen dergelijke onderofficieren schrijver kunnen worden en er bovendien nog zoo velen zijn, die vóór u in aanmerking komen voor de betrekking van sergeant-schrijver, geven we u in overweging, om uwe illusion ter zake maar uit uw hoofd to verbannen. Voorts wordt niemand tot ser geant-schrijver bij het D. v. O. aangesteld aan de departementen worden alleen burger- schrijvers benoemd. Wel worden enkele ser geant-schrijvers, bob oor en de tot de korpsen, en daarbij niet noodig, werkzaam gestold bij het D. v. O. Gij zoudt, zoodra ge 3\ maand in dienst bent, bij het D. v. O. kunnen sollicitee- ren voor de betrekking van burger schrijver. G. It., Eindhoven. Voor kostelooa© opleiding s tot do Hoofdakte hier t© lando bestaat goon gelegenheid, wel tegen verminderde prijzen. Zoo bestaat er ec-n cursus v/d Bond van S'od. Onderw., afdeeling te Amsterdam en a/d© kweekschool voor onderwijzers t© Amsterdam. Inlichtingen ter zako kunt go vr-krijgen aan hot secretariaat van genoemden bond, lo Hel- merstraat 68, Amsterdam. Uw comp.-comm. kunt ge, wanneer go langer dan 8J maand in dienst bont, bijzonder verlof verzoeken gedu rende liet tijdvak, dat do cursus duurt. D. R., Katwijk. Hot door u bedoeld© wets ontwerp luidt: ,,ïn geval van oorlog, oorlogsge vaar of andere omstandigheden kan bij de mili tie to land ieder in werkelijken dienst zijnde ingelijfde, die voor do opleiding tot officier, onderofficier of korporaal geschikt wordt geacht, tot het volgen van deze opleiding worden ver plicht." Vorenbedoelde wetsontwerp zal zoo spoedig mogelijk in behandeling worden geno men cn zeker wel zijn afgedaan vóór uw ver trek met onbepaald verlof, lleclameoren kunt ge derhalve wol achterwege laton. J. v. D-, Baardwijk. Richt langs den hiërar- cbieken wog een verzoekschrift tot den hoofd intendant, om b.v. in een militaire slachterij werkzaam gesteld te mogen worden. Ook mili ciens kunnen thans een opleiding tot kok aan do Amsterdamscho Huishoudschool voor rijks rekening volgengij kunt hiertoe uw verlangen kenbaar maken aan uw batterij comm. Elke cursus duurt ongeveer twee a drio maanden. D. v. O., Deventer. Gij zult werkelijk den M. v. O. moeten verzoeken om tegelijk met do mil. lichting 1913 met onbepaald verlof te mogen vertrokken, anders kunt go slechts met d© mil. lichting 1914 met onbepaald verlof gaan. C. M., Oudenbosch. Zoo door uw verblijf onder de wapenen voldoende middelen tot levensonderhoud het gezin zijn komen te ont breken, beeft uw vader recht op vergoeding wegens kostwinnerschap en kan uw vader dat schriftelijk verzoeken aan den burgemeester van zijne woonplaats. P. J. H., Ulvenhout. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1915 (voor, noch najaarsploeg) is niets officieels be kend. L. J. S. Breda. Ingevolge art. 83 van het boekwerk ,,R. b. o. m;" hebt gij, zoo ge dienst doet als timmerman bij do garnizoens-schiet- baan, recht op een soldijverhooging van f 0.10 per dag. G. M., Tilburg. Zoo gij niet ingekwartierd zjjt met voeding en op den z.g. reisdag niet deelneemt aan de soldatoninenage, hebt gij dezen dag ook recht op z.g. menagegeld, voor zoover wij da quaestie volgens uw schrijven kunnen beoordeeien. B. v, d. M., Doesburg. Gij kunt den M. v. O. vrijstelling van dienst verzoeken; in enkele ge vallen wordt zulks wel verleend. •fH. T., Oeffelt. Zie ons antwoord bij A.S., Den Haag, in dit blad. De mil. lichting 1911 vertrekt vermoedelijk den 10en Maart a.s. niet met onbepaald verlof. J. K., Rottumeroog. Zoolang do militie ge heel of ten deele buitengewoon onder de wape nen is, zal men u krachtens uw engagements akte onder de wapenen houden. A. L. v. d. V., Nieuw-Namen. Daar de fiets belast mg een rijksbelasting is, is deee in hoofd som voor iedere gemeente hetzelfde bedrag alleen kan door verschil in opcenten do belas ting in totaal in de eene plaats iet3 meer bedra- gen dan in de andere. Gij bent verplicht voor uw fiets belasting te betalen, doch slechts in eén gemeente. H. V., Capelle. Naar onze meening zult ge eventueel met de mil. lichting 1912 met -mbe- paald verlof kunnen vertrekken. M. R., Veldleger Vergoeding kan alleen wor den toegekend, indien door uw verblijf onder de wapenen voldoende middelen tot levens onderhoud aan het gezin zijn komen te ont breken vergoeding moet door uw vader schrif telijk aan den burgemeester zijner woonplaats worden verzocht. Gij kunt echter uw ooenn. comm. verzoeken om als werkkracht voor bij zonder (werk-)verlof in aanmerking te mogen komen. J. G. II. K., Legerplaats Zoolang gij nog geen S£ maand in dienst bent, kan aan u geen landbouw verlof verleend worden. Wat de ver goeding kostwinnerschap betreft, verwijzen we u naar ons antwoord bij M. R. Veldleger in dit blad. G. v. d. Br., Willemstad. In verband met eene mededeeling van den consul-generaal van het Duitsche Rijk en de desbetreffende order van don Opperbevelhebber van L. en Zeemacht kan u geen ander verlof verleend worden dan éénmaal por drie maanden een verlof van hoogstens twaalf dagen. Sj. S., Loosduinen. Zoo gij reeds 8J maand in dienst bent, en kunt aantoonen, dat gij politieagent ta Amsterdam zult worden, zal aan u op uw verzoek door dc-n M. r. O. wel onbepaald verlof worden verleend. P. J. v. L., Ulvenhout. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil.-lichting 1914 is nog niots officieels bepaald. J. Z., Ginneken. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil.-lichting 1912 is nog niets officieels bepaald; evenmin is er ons iets van bekend, of het kader ai dan niet tegelijk met hunne lichting zal vertrekken. G. B., Loosduinen Gij hebt in het door u bedoelde geval geen aanspraak op vervoer vol- j gens 't militair tarief. W. v. d. KJ., Fort Uitermeer. De order, dat gij een week te voren uw comp.comm. er mode in kennis moet stellen, dat gij den dienst wilt verlaten, zal door uw comp.-oomm. zelf gege ven zijn van hoogerhand is nimmer zoo iets bepaald. Met, hot oog op een goeden gang van zaken is vorenbedoelde bepaling zeer te billij ken. A. S., Den Haag. Officieel is er niets van Getroefd. In oen vollen coupé zat een dam© met een meisj© op haar schoot. Hot i;ind raakte mot haar voctjo oven de broekenijp van een heer, dio naast do dame zat. V\Uidvud stoof do heer op. U moet niot denkon, dat d© hoe".© ooupé van u is! O, neon. was het vlugge antwoord, a's dat zoo was, zou u er in geen geval in zitten. D© man «n d© lamp. Zij kwam het magazijn binnen en klaagdo over do lamp, di© zo j.*aa had gekocht. Wat is er dan mee, mevrouw? vroeg do leverancier. Zij hoeft de-zelf cl© fouten #Js m'n mau, en géén van diens deugden. Zij geeft weinig l>ht. "vraagt allo aandacht, zij is onbestendig, heeft opfikkoringen, is al tijd uit tegen bedtijd, en rookt. Zijn meening. Boer, in de krant ren artikel over lijkver branding lezendJk zou jo danken, ik root van al die nieuwigheidjes niks hebben, ik wil begraven zijn, zooals ik liet van jo»g-af ge woon ben. Een TOrbetering. .,lk heb iets nieuws aan onze piano nnngo- bracht," verteld© oen huisvader, ,,on het ia een grooto verbetering." ,,Wat dsn?" .,E"ti slot m©t een sleutel ©r op, an den sleutel heb ik in mijn zak!" By den ba rbi er. Spotvogel tot den bsrbierabediendo, die hem inzeept; ,.Zrg, jö, heb je van morgen uien gegoten of geurt dio ro/x-nknop zoo, di© jo daar in jo knoopegat hebt?" Nog erger. A„Domheid is in dezen lijd geen beletsel me- r om door de wereld te komen." B.: „Noen, eigenlijk moet j© nog biy rijn, dat hot geen voorwaard© is." Do aap uit de mouw. „Ben jij nog al bygeloovig?" „Welnccn". ..Nu, ik wel. Ik moet nog 13 gulden belasting betalen." „Wat zqu dat. Wil ik 't voor jo doen?" ..Dolgraag. Enne zeg, schiet je 't dan meteen even voor?" hekend. dat het kader der mil.-lichting 1911 niet tegelijk met do overig© dienstplichtigen dier lichting met onbepaald verlof zal vertrek ken. Mil. „Student", 3-1-16 R. I. Twritgcechryf over geplaatste gedichtjes nemen wy niet op. Do© net als wy en beschouw dut gedichtje, waarin trouwens niemand genoemd wordt, van den komischen kant cn als niet onverdienstelijk© proeve van typeerkunst. Red. Adres Bouts gevraagd. Ondergoteekende verzoekt beleefd opgave van het adroe van Bouts, If., in 1915 sorg. der grenadiers, dep. bat., brig. greu. en ja gers. BERXDS, fourior 2-1 J^. W. I. Pakje medegenomen. Van mij is b»j vergissing uit den trein oen pakje medegenomen, inhoudende «u matrozen- hemd met den naam in den binnenkant van den kraag, een flanel niet gemerkt, een scheermes Engelsch fabrikaat met wit boenen helt en scheerkwast en potje inct zeep en een doos met aluin en een pakje boterhammen met ka3a en een borstlap. Verzoeke beleefd terugzending of bericht aan G. H. Willemse, matroos letc Torpedoboot G. 12, Viisaingen. Pakjes gevonden, In de Elactrische tram van Dcu Haag naar Scheveningen-Kurhauu laten 1 ggen een pakje inhoudende 3 snoedje» broou, e n g.; poetslappen en een onderbroek genummerd H. S. D. 299, en nog een pakje met 3 buiten model handdoeken, te zamen verkrijgbaar aan station Scheveningen Kurhaus Electnache. Militaire Huisvlijt-Tontoonsteiling der Ulo Diviaie. Hieronder volgen thans do bekroningen van d« te Breda gehouden ©n in ons vorig nummer be" schreven Hulsvljjt-tcntoonstelling I. Houtsnijden. A. Frlesohsnljwerlc. Ie Grootere. Naam Rang Onderdeel |Pry® Bughonts Verhaar Ooms Elshovo S. v. d. Linde Sonne veld mil. warhtm Tolegr. Afd. III Div.' Je staf III Bat.fi K. Inf. 2e Telegr. Afd. Hl Div. üe Itei', .Stof 17 K. Inf. 4e 4 Comp, m B.I7R.I.I 5© 5 BactBReg. Veldart.' 6c H 1 Houtsnijden. A. Frleschsnljwerk. 2e Kleiner#. Ooms Dingeman \Vejn„K Eugkou's Ottenholm Dolaart Moer# De Lange kon?. Telegr. A/d. m Div. mil. lComp. IBat.8R.L Tclegr. Afd. IIlDiv. Te!©gr. Afd. III Div. Mitraill. Pel. 2 R. I. 1 Comp. I Bat. 3 B. I. eors. 1 Comp. IJl B.13R.I. mil. d Comp.IBat. 17R. I. korp. Pontor. Afdeeling serg. 4 Comp. I Bat. 17 Hi I. Houtsnijden. B. Verfijnds motleven. Ie Grootore, I Houtsnijden. Verfijnde motieven. 2e Kleinere, Voor de „Poilus'. (Van onzen verslaggever). Op de entréekaarten de veelzeggende vig netjes van vroegere gelegenheden reeds be kend. De blinde soiduat tastend in oneindig© duisternis en aan der: andoren kunt een drie tal poilu's als ballingen in 't vijandelijk land, uitziend© naar do gaven van huur di© nu zoo vele, vel© maanden reeds het som bono lot trachten te verlichten Goed is het dermarraincs, cn niet minder mooi da arbeid van hen die don ver deren levensweg van den door den verlog biind gewordene pogen te verlichten. Maar er is geld noodig. veel geld voer 't een en voor 't ander, vandaar dat telken© weer het ijverige damescomité m Am-tcr-oam zijn invi to tie's rondzendt... eu gelukkig zijn er dan altijd wel weer kunstenaar*, die hun::© talenten in dienst der liefdadigheid stellen, zoodat den genoodigden iets waarlijk goeds geboden wordt. De kleine zaal van het Concertgebouw, ze was ook Zaterdagavond weer dicht bezet en nadat de heer Charles Bernard in een korte, sympathieke toespraak dcu dank van Frankrijk had vertolkt, do.:- u de dames L c n y Frieulaonder piano).S e p ha Ja n- s o n (vioolen Marie Voratecgh (zang), de laatste begeleid door Marie La n d r ons van hare gaven genieten. En na de kunst met een groote K, zooals de heer Clinge Doorenbos h«t noemde, kwamen „de ri;k;zang-:r" en zijn eehtgenoote hunne liedjes ten beste geven, „hun spurt be oefenen" om nog crus den ir.nn in kwestie te citeeren. 't Werd alles dankbaar niet lue! veel applaus en bloemen aanvaard on ook aan vaardde roer/.-.—in ruil voor k!i"kende munt de bonbons en de insiimes, de foto's en de li-de kens ten bate van bet goede deel gedurende de pauze te koop geboden. Voor da militairen. Men schrijft ona uit Amsterdam De Commissi© voor Wetenschappelijke Lezin- ir- n voor Militairen organiseert '<o Woensdag 7 Maart haar Ven voord a h av nd in ch -V:'a van het R. K. Gymnasium a.d. IlobU-mukad© (in gang Nic. Maasstraat) to Amsterdam. Alsdan zal do lieer Jos. Th J. Cuypera 1. B. Ito. cv lezing met lichtbeelden houden over: „Lande lijke en Stedelijk© Bouwkunst". H. H. Officieren met hunne dames, voorts alle in uniform gelclccde militairen hebben tot deze voordracht vrijen toegang. h-culs mil. Telegr. Afd. Hl Div.l le I korp. Tclegr. AfcL III Div. Se I. Houtsnijden. C. Vlaksteekwerk. Ie Grooter#. Verhaar mil. StafiriBat.0eR.Irf. 1© mil. StafIJIBat.6eJt.InfJ 2e I. Houtsnijden. C. Vlaksteekwerk. 2e Kleinere. v. d Laar j mil. 3©Comr.rBat,8eR.I. 1© R-rktiof mik 13cComj>.IBaU>eR.I. 2e III. Knoop- en weefwerk. A. Knoopwerk. le Grootere. Vermeerea imil. e.g. 1 Comp.DIB. 1SB.P le Elshoven mil. Staf I7e Regt. Inf- 2- K.-rtnaué Telegr. Afd. III Div- 3© Hulzenj - Telegr. Afd. III Div.; 4© MbKnoop. en weefwerk. A. Knoopwerk. 2e Kleinere. Vermeer en Huizen mil. s.g. mil. IHomp.niE.JSeR.I. Telegr. Afd. IU Dir. 1© 2© IV Met&ahverk. Kleinere metalen voorwerpen. N ijkt geboren N. A. Meier Janseu mil. kor. korp. Mitraill. Pel. 17e R. I. T'. I B-ï. H ]<-. I. le Houwitzor Afd. Telegr. Afi. III Div. 1© 2© J5© 4e V Tceken- en Schilderwerk. A. Handtcekenlng. J. v. Ham Jacobs P-nhuizen 11 iteer tl?' 3e Recti© V. P. A. i 1© -Com.I Bat.2R.I.I 2© :r a u. r. 2 r IIIB.3R.L 4© V i en Schilderwerk, o, Tec.iniccae "leel cr-ingea. Ketelaar HakmtU Huizen mil. Telegr. Afd. Til Div. le 3e J. v. d. Hilst wachtm Mitr. Pel©:. 17 E. £1 le Vo ck mil. 2e Bat j l<: Liwz. Afd. liuvhmana uru.isR.i. 3© kvrp. Tdc.a Afd. III Di v.! •5e r. ir. t. i 5e_ Voorwerpen van Instructeurs. B<Kr irea ser. l.-kii 1© Com. Ill B. 13E. I.l le scrgT. 1 Comp. I Bat. 3 li. I. 2© Lsnck 5 LoiQp. I Ilat.lTR.I,' 3© 11 Comp. I Bat. 3 R. L! 4© tot zijne tnak aangordt", kan dit rijk tot ziin eenheid geraken, maar zelfbestuur, geleidelijk ingevoerd, is daarvoor als eerste 6tap onont beerlijk. Als een concreet voorbeeld van die. wegdoeze ling der verschillen tussehen Maleiers en Javanen door Nederlaudscben invloed zat naast mij op dat oogenblik de lieer Abdoel Moeis die, geboortig uit de Padangsohe Bovenlanden, zoo zeer is ingeburgerd op Java, dat bij thans als adjudant van den Pangeran dezo reis mee maakt, doch die tevens, ook ais vice-president van den Sarikat Islam, voeling houdt met zijn geboortegrondEen intelligente jong© man leek ons dezo afgevaardigde van d© machtig© inlandsc-be verecniging (anderhalf millioen loden!), die zonder eeuig aceent uitmuntend Noderlandsch spreekt en zeker in Nederland goed zijn woord zal doen. Ook de Pangeran zelf doet deze reis als afgevaardigde, n.l. van de regeerende vorsten op Java, en zoo is er ook als vertegenwoordiger meegekomen van de Boedi Oetoino (Streven naar het Goede), eene vereeniging van ir.telleetueelen op Java, de onderwijzer M. Ng. Dwidjosewojo. Dan is er nog een hoogst sympathieke Javaanscho ge neeskundige, M. Gocnawan Mangocnkoesoemo, met zijne vrouw Srijaii en een aantal inlandsche jongelui dio in verschillende capaciteiten in het gevolg medercizen of naar Holland gaan om te studeoren. Wanneer de missie in Holland is, zal hij, vrien de eer te beurt valt den leden tot gids te strekken, dit zeker een aangename taak vin den. De missie komt in Nederland de weerbaar- making van Nederlandsch-Indië bepleiten en ook daarover sprak do beer Van Hinloopen Labberton op boeiende wijze. In vogelvlucht beschouwd doen zijne ideeën zich aldus voor: een milliard te leenen (een groot bedrag, en toch een kleine premie verge leken bij do som ten pricipalel), 500 millioen door Nederland, 500 millioen door Indië Nederland betaalt daaruit den aanbouw van 8 gepantserde kruisers, welke dan ook zoo noodig voor dienst in Europa beschikbaar zijn; Indië bekostigt uit zijn leening den aanleg van do vlootbasis, do onderzeebooten, de torpedo jagers, mijnen en kustverdediging, en organi seert een militie met kadcrseholcn en opleidin gen, munitiefabrieken en al wat er verder aan de defensie to land vast zit. Voor viootbasis beveelt do heer v. H. L. Straat Soenda aan, n.l. de Zutphen's eilanden of Poeloe Morak, met secondaire stations op do Natoena eilan den, de Talaoer eilanden en in de Straat van Malakka. Zooals bekend is, wordt thans nog door de Kon. Marine Soerabnia als vlootbasis vastge houden. en de idoeën van den lieer v. H. L. lijken dan ook de verwezenlijking niet zeer nabij, maar het zijn ideeën met perspectief er iu. En perspectief moet er toch zijn, zoowel in een schaakpartij als in een defensieplan. Er zou nog veel zijn mee te deelen uit de lezing van den heer Van Hinloopen Labberton, maar deze brief is al lang en gij zult weldra eëiegenheid liebben hem zelf te liooren, als ook den heer Abdoel Moeis over den Sarikat Islam, waarover bij ons dezer dagen op het schilder atelier van eene Nederlandsehe het een en ander zal vertellen. Het gezelschap, dat trouwens nog niet com pleet is, want eenige leden zijn te Gibraltar aan boord van d© „Sindoro" gebleven, ver trekt Daar Den Haag, zoodra de paspoorten enz. in orde zijn. In de „Daily Chronicle" beschrijft een vlieger zijn merkwaardige ervaringen. Hij zegt o. a.: „Ieder die ooit een vliegmachine heeft ge zien die op een acht tot twaalfduizend voet hoogte door een granaat stukgeschoten is zal' de „Archies'1 (de afweer-kanonnen) a's de vorsten onder de verniolingsduivele gaan be schouwen. Gelukkig komt een direct© tref fer zelden voor, maar ongelukkigerwijze wordt men heel dikwijls geraakt door stukken van een uiteenbarstenden graneat. De schade die in zulke gevallen gedaan wordt, is zelden overweldigend, al is zij dan ook dikwijls be treurenswaardig genoeg. Met een ervaren bestuurder en een goed-gebouvden motor kunnen er wonderen geschieden, ofschoon een machine theoretisch geen kans heeft om naar huis te strompelen. In de lucht zijn ongewone reddingen gewoon genoeg. Het is minstens tweemalen gebeurd, dat een Engelsche bestuurder na een directen treffer zijn machine in veiligheid heeft weten te brengen, ofschoon draagvlakken en fuse lage doorboord en de meeste stuurlijnen on bruikbaar geworden waren. „Archie" wondde eens een bestuurder uit ons vliegkamp in de hand en het been en scheurde een gat zoo groot als een eendenei in hot benzine-reser voir. De druk in het reservoir en dientengevolge ook de kracht van den motor verminderden. De Engelsche linies waren zoo ver weg, dat het onmogdiik was, die in glijvlucht te bereiken. De machine daalde dan ook naar het Duitsehe gebied, De bestuurder werd zwak tengevolge van het bloedverlies, maar hy kwam op het dc-nkbeold, het gat in het reservoir met zijn knie te stoppen, zoodat hij den druk door J pompen weer zou kunnen verheogen. Hij pro beerde het, en vyftig voet boven don grond kreeg bij zijn motor weer in gang. Op dio hoogte vloog hij. half bewusteloos, nog 16 I mijlen ver over vijandelijk gebied heen en be- J rei.-:te hij de Engelsch© linies, terwijl sijn machine nauwelijks g©cror:>n was door de I tientallen machinegeweren die ©r op gericht geworden waren, j Een onzer rlioger* verloor het grootste I deel van zijn horizontaal roer, maar slaagde er toch in terug to hoeren door met zijn hoog- icroer en de aillerons te goochelen. De fuso- i lage van mijn eigen machine was eens in brand geraakt door een brandend stuk van oen ontploffingsstof. Met de gehandsclioende bandon slaagden wij erin, de vlammen te dooven juist even voor die de munitie bereikt hadden en een der langsiiggera van de fuse lage bijna doorgebrand was. Het is ook dikwijls voorgekomen dat Tliegers op wonderbaarlijk© wijze aan lichamelijk© verwondingen ontsnapt zijn. Een stuk van ren ontploffenden granaat raakte eene machine van bijzijden, sloeg door de wanden van de stuurruimte heen, schoor langs de knieën van den bestuurder en Imam er tenslotte met een paar ondiepe sneden en eon lichte granaat- schok" van af. Scottie, een andere waarnemer, leunde tijdens een verkenningsvlucht voorover om zijn kaart te bestudeeren. Een klein stukje van een ,,Archie"-granaat vloog vlak langs zijn nek en sneed hem daar in het vleesch. Hij volbracht zijn verkenningstocht, maakte zijn rapport gereed en ging teen n&ar hot hospitaal om zijn wond te laten nazien. Ben volgenden dag waa hij weer aan het werk.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 3