Framebouwers Laatste Berichten. Nu beginnen, Voor 1 Dubbeltje Ie Koop mil boden Ontheffing van Militie en Landweer. Hpemear!| PE SOLDATEKTOOTTHAIffT Recfafzaken. Soort. i U DENNEN PALEN, stenografie! 0; asiiitt van militie- igan wordt gevasiigd gp hei feil, dat zij, die esns ver bintenis volbrengen als meiroos bij de KQninklijks Marine voor den lijd van V/2 jaar iver- kelijfien dienst en i'/2 jaar reservedienst gebeel vrijgesield zijn van hunne militie- an landweerverplicblingen. Men kan zich ook ver- werke- binden voor 4'/2 lijken dienst en jaar reservedienst en is dan svefr- eens vrijgesteld- Premie na diensleindiging is plm. 1 400.- (bij VI2 jaar] en pk f 550.- (bij 41/2 jaar). F. J. IVSEJJS zoem jackkorps van depot III, onder leiding van den kapelmeester, zuil .-soldaat Bcnavcnte, ©poolde vroolijko marschca. l>aarna hield do mil. korp. dc Haas, als „conférencier" en vertolker van het „rosse lied" oen geestige inleiding, dan traden achtereenvolgens op mevr. Mulders, dc mil. ©oklaat Meyer, nis de „international© zanger", dc mil. sergt Ncefs en Vogels in oor-komische éón-acters, t-weo violisten. <1© 11-jarige jonge juffrouw Mendel met lievo zang- en piano solo's, een mannenlrwarteb, ote. etc. Ook de „hoogere kunst" kreeg haar deel, oji verdienstelijke wij zo werd o.a. ten gelioore gebracht do ouverture „Martha", „Cavalleria Jtusticana", „Berceuse" van Jocelyu, „Salut d'Anrour", enz. Hen bijzonder woord van hulde verdient de mil. korp. Monniokendam, do artistieke leider, voor zijn buitengewoon accompagnement aan den vleugel en voor zijn met daverend succes voorgedragen liedjes en imitatie's. In één woord, het was een avond van intiem genot cn wij roepen allen medewerker-s een hartelijk „tot wcersziens" toe. Dankbetuiging aan 2e Comp. 1e Bat. 6e R. I. Met dezo betuig ik mijn kartelijken dank vooral aan deu ooinpagnicfvommandsnt. ca aan do H. H officieren, onderofficieren, korpo raals cn manschappen, die mij zoo menigen dienst hebben bewezen in don tijd, dat ik bij de 2e comp. gediend héb. lvorp. HEIXEMAXN, 3c Comp. Adm. Hosp. Soldaten. te Amsterdam. Dankbetuiging. Langs dezen weg betuigen wij onzen karte lijken "dank aan korporaals en manschappen der Depót Compagnie to Klaaswaal voor hun cadeau bij ons huwelijk ten geschenk© ge geven. L. VERSNEL. A. L. VERSNEL—BUTTER, Ik kaD jc dit allee vertollen, maar ik doe 't lekker nietl Nu kameroot 't Gaat jc goed. Die knaak, krijg jc later :k heb niks Sars als een groet. H. REIS. lo Comp. Til© Bat. 21c Reg, Infanterie lc Divisie. Pandoeren. pandoerclub .Het "Wilde Pandoerpraatjo Westen" No. 1. h. b., 8, 7, 6, r. 7, 3d. 9, 8. No. 2. s. v., b., 10, D, 8, kl. 7, h. h., 10. No. 3. s. a., h. a., v. 0. r. a„ 10, 9, 8. No. 4. S. h.. r. h., b., kl. a., Iu v., b. 10. ltuitea vrouw op stok, schoppen 7 voor als troef. De Pandoerclub ,,Het Wilde Westen1 Vrouwenpolder. Pandoerpraatje der pandoerclub „Ncoit mst". No. 1: Sch. 7, S en vr., kl. 10, 0 en 7, h. 7, x. 10. No. 2: kl. a. en 8. r. k., b., 7, sch. k., 10, h. b. No. 3: h. 10, 8, 0. r. 9, 8, sch. b., ld. vr., b. No. 4: h. a„ vr. 9, r. a.. vr., sch. a„ 9, kl. k. H. koning op siok ©n no. 1 komt met ruiten 10 op voor troef. De Pandoerciub ..Nooit geen rust". Militair Hospitaal Alkmaar. K. BRINK. Til. C. GUYT. B. ENSING. B. ItODERMOND. Oplossing van het pandoerpraatjo van „De Bananenschil" in no. 3S9 van ons blad: le slag: sch- 9, ld. k., sch. k., sch. v. 2e slag:,r. vr., h. 7, r. aas, h. 9. 3e slag: li S, h. k., sch. aas. kl. 7, 4e slag: r. b., h. b„ r. k., kl. vr. 5e slag: r. 9, r. 8, kl. b., sch. b. 6e slag: soh. 7, sch. 8, kl. 10,- kl. 9. Dus hangt op den 6den slag. Namens do pandoerclub „Den Beer", 4e Comp. 40 Baóc, „De Veldpost". Oplossing van het pandoerpraatjo van de pandoerclub ,.Do Bananenschil", voorkomende in no. 389 van do „Soldatencourant" 1. Sch. 9, 2. kl. k., 3. sch. k. -J. sch. vr. 3. R-. v., 4. h. 7, 1. r. aas, 2. h. 8. 2. kl. b„ 3. h. k„ 4. sch. uas, 1. r. k. 3. r. b., 4. li. aas, 1. r. 10, 2. kl. vr. 4. a\ 9, 1. r. 8, 2. kl. 10, 3. soh. b. 4. sch. 7, 1. sch. S, 2. ld. 3, 3. ld. 9. Hangt dus roet den 6den slag op sch. S. .Namens de pandoerclub „Charlie's hallen- tent Vrienden", Veöt.-Arfc: Vierpolöere. Diefstal en smokkelarij door grenswachtsoldaten. Voor den krijgsraad to Arnhem hebben terecht gestaan twee land storm soldaten van de grenswacht <e Haaksbergen wegens diefstal met inklimming. In het gemeentehuis, te Haaksbergen wor den verschil huide op smokkelaars in beslag'ge nomen goederen tijdelijk bewaard. In den nacht van 3 op 4 November jj. zijn de beide beklaagden, die wachtdienst hadden, naar de opslagplaats gegaan. Ken van hen kroop door een gebroken ruit naar binnen en nam er ver, spek, olie cn sajet weg, welke goederen door zijn buiten wachtenden kameraad worden in ontvangst genomen Nadat die goederen bij een gemeenschap pel ijken kennis waren gedepo neerd. betrokken beide soldaten weder de wacht. -Eukcle uren later vonden beklaagden gelegenheid om het gestolone over de grens te brengen. De auditeur-militair mr. W. E. van Meurs „luuutenji eischte vcroordeeling van ieder der beklaagden isolecren tot ©en jaar gevangenisstraf met ontzegging van het recht om te dienen gedurende vijfjaar. VOETBAL. S'aar wij vernemen zal de voetbalvereniging -\. Vdie in 't seizoen 1914/15 in do derde klasse N. B. een schitterend figuur maakte weder worden opgericht. Verschillende oude spelers zullcu bun club weer steunen De op richting heeft a.s. Zaterdag 17 dezer, in !t café van Houten, Amstelveenscheweg 1, Amster dam, plaats. Noodlottige twist. Vrijdagavond viel bij een twist in De Krim do 24-jarig© gehuwde O. Pit neer; hij werd dood opgenomen. Do tegenstander is gear resteerd. Diefstal in het Rijksmuseum, Twee agenten van politie hebben oen 28-jarj- geu kelluer aan gehouden, diq uit het Rijks museum een scliifderij had weggenomen. Do man bleek niet wol bij liet hoofd to zijn. Nader wordt gemeld: De had dc touwen van een groot schilderij van Albert Cuyp doorge sneden en wilde het stuk medcnemcn. Aan een suppoost, dio hem tegenhield, gaf hij voor, de schilderij voor f 50 te hebben gekocht. De politie werd onmiddellijk gewaarschuwd en nam den man mede, nog voor hij met zijn „buit" liet Museum had kunnen verlaten. Viuchtocrd Ede. Hot transport van de Belgische vluchtelin gen uit Ede heeft Donderdag plaats gehad. Het waren allen gezinnen, waarvan de vrouw binnenkort moeder moet worden. Dezo gezin nen waren uitgekozen, omdat men de kraam inrichting buiten dienst wil stellen, daar dezo moet ingericht worden als barak voor besmet telijke ziekten. Een van de eerste gebouwen toch, die on langs werden gesloopt, was de barak voor be smettelijke ziekten. Nu zijn er, naar wij ver namen. in het kamp 3 of 4 gevallen van be smettelijke ziekten. Dezo lijders kan men wel im daarvoor plaats to vinden, had men do kraaminrichting noodig. De eenige kraamvrouw slechts twee dagen moeder is naar de ziekenzaal overgebracht. Do vluchtelingen moeten hun matras en de kens meenemen. Dezo werden per wagon naar het station Ede vervoerd. Het transport, ruim 100 personen, van wio 73 kinderen, geschiedde onder leiding van twee Belgische padvinders. Door de slechte verbinding duurde de reis meer dan 3 uur. D.en volgenden dag zou een tweede groep wordon overgebracht, uitsluitend vrouwen ou kinderen, d. w. z. ongehuwde vrouwen en vrou- I wen, wier man aan heb front is, elders „werkt of overleden is. („N. R. Ct."), Woéftaaag 1*4 FéHtniari i g> i in eeu hoek van een goederenwagen geves tigd. In zijn vrijen tijd las hij boeken over scheikunde en natuurkunde en vooral over elect ricitcit. Vooral de telegraaf liad ziju aandacht en zijn blad in den steek latend, werd hij tele grafist. Van dat tijdstip af begon- ook zijn uitviadersloopbaan. Al spoedig werkte hij allerlei verbeteringen van do telegrafische toestellen uit. Niet tevreden itiet liet ver- koopen zijner uitvindingen, richtte hij een fabriek van electrische en telegrafische ap paraten op, die echter niet goed ging, zoo dat hij die na korten tijd liquideerde. In 1876 vestigde hij te Mcnlo Park bij New-York een laboratorium, waar hij bijna -al de uitvindingen, die zijn naam wereld beroemd gemaakt hebben, voltooide. Hier ontstonden, om slechts enkele zijner be kendste praestatïes te noemen, do electrische gloeilamp, de microfoon, do phonograaf en de cinematograaf. Het aantal andere, min der algemeen bekende uitvindingen van dezen man is legio; maar daartoe behooren belangrijke nieuwigheden en verbeteringen, die grooten invloed op de verdere ontwik keling van do electrische verlichting, de telegraaf enz. gehad hebben. Witboek. Dc Minister van Buueulcmlsclie Zaken hc-oft «cücrom aan de St-a ten-Generaal een ie diplo- matieke bescheiden in den vorm van een wit- boek doen toekomen, ditmaal uitsluitend ban- dolende over deu memvon toestand tor aoo, jm. w52"l d,° versc^lerP'nP van 'don duik- d? aanleiding daarvan ge. vocido diplomatieke correspondentie. .Van de geopende groeve huldigde generaal Buyze don ontslapene als een officier, die op gepaste wijze de krijgstucht wist toe te passen, voel van anderen, maar ook van zichzelf eisch- <to eu die vol vaderlijk© zorg wa3 voor zijne ondergeschikten Kapitein Bret van het Indische leger, roem de in hartelijke noorden, namens do officieren van het depót-bataljon den ontslapene als een chef, dio de belangen van zijn officieren behar tigde en hun gezag steunde. Onder de vele kransen was een reusachtig bloemstuk van do officieren van het IVde de pót-bataljon „Uit groot© waardeering on ge negenheid voor hunnen commandant"een va de officieren van het garnizoen te Leiden, n van do onderofficieren van het depót-baoal- n, eeu van do onderofficieren van liet deta chement to Nijmegen, een van de N. Venn, do Vos' Schermzaai ..aan Iwren oud-directeur". en een van de Haagscho schermvorecniging ..aan haren oud-president." j Militaire Kuisvlljttontoonstelling. Men bericht ons uit Breda, dat in Con- eordia aldaar van 11 Maart- a.s. een mili taire huisvlijttentoonstelüng zal worden ge- houdon, waaraan door alle troependeelen der Ille Divisie kan worden deelgeuomen. Gedetacheerd. Do kapitein G. B r e u k i n k. van het 7e regiment infanterie, is gedetaccerd bij liet rcservo-bataljon" B. Medaillo 36-jarigen dienst. Aan den serg.-maj .-instructeur W ichert van het 7e regiment infanterie, thans dienst doende bij liet reserve 25e regiment infanterie, is de gouden medaille voor 36-jarigen dienst toegekend. Do mailverbinding met Oost-lndië. Het naar Batavia bestemde stoomschip Stoom^JIaatab„Nederland" ontvangen be. ™ïht ,MrBe!lm,d<I"8 I-Inbidnn worju, vOT. Moord. R„T,f gar0cn'! h!>} ,s in fcaro zoning to Havelto op afschuwelijke wijze vermoord ge vonden .Geertje Doggen, vrouw van Hendnk C", -iS' !i 6 ,ltuntio van hol vertrek uas duidelijk op te maken dat een hevige wor steling aan dm moord is voorafgegaan. Alles lag overbocp. Ook do waterketel scheen'vnn de kachel gegrepen te ZIJn. Toen men het riacht- rnnfT T-l* TDVvan wicn do vrouw lan gentijd gescheiden beeft geleefd, maar hij wicn zij thans weder inwoonde, niet in huis. lieeffc do aUeenataando wouiiig afge- ".'id onder- dezclfdo Aan vriend Kees! (Van mil. H. Reis.) Waarde Kees, ik Iaat je weten, Dat ik zooeven heb gegeten: En oi 't mij smaakte? Kolossaal! Trouwens, dit kostje, lusten z allemaal. Maar 't gaat nu eigenlijk met over 't bikken; Want je zou misschien je vingers aflikken, Als ik je vertelde, wat wij aten vandaag, Want ik wc-et, dat lust jo ook zoo graag. Alleen w il ik je zeggen, dat ik dc eenigst© ben, Die nog 'n klem beetje loopei; ken, Daar d'and ren, en de biggen Biazend op hun ©troozau liggen Ja jongen, we nemen 't er nu nog van, Je moet maar rekenou, 't zit er au! Maar a propos, 'k scbei cr uit over de bikkerij, t Nu krijg jo antwoord op jo brief aan mij. Ik maak het nog goed. zoo als j© zult merken, Waarschijnlijk, omdat ik in '1 zand moet w orken, 9a! Ik ben ook 'n slachtoffer van de „af- zwaaierij", Ik liet niet Jt leven, maar m'n baantje cr bij Je weat, ik was voorheen ..rustkamerzwiebcl" Nu moet ik dienst doen, da's niet okseniebel! Enfin, 't wordt kort, nog maar 'n paar dagen, Dan kan ik do burgerpet w-eer gaan dragen. D'i zit wel do mot m, van die twee-on-.-en- half jaar, Maar hij staat mij nog goed, reken maar! JVat ons lieven aangaat, iit kan u verklaren, Dat het best gaat, je hebt overal „maren", We weten ons hier noga! te vermaken Met onze tooneclciub cn and'ic zaken. {Trouwens, alle jongens zeggen 't hier. Do club en uo spelers verschaften ons veel plezier, Zocals Hcnk.e Laukhof 'a rcuaenkoimok, Dat is 'a type, jc la'.ht jo ziek! Jiij draagt mooie moppen voor, kan "t fiju Om hem lacht iedereen, zelfs de grootste eagrijn. Als je dien vent z'n kop maar ziet, 31oet je lachen, of je wil oi met. En dan die korporaal Dc Hout Niet eon, die zooveel bijval vond. JWaaraehrig Koes, je moet ena komen kijken! 'k Wed, je zult van 't lachen bezwijken Er wordt dan ook veel geapplaudisseerd. En dat wofdt dooi- de spelers natuurlijk ge accepteerd. En dan, de heer en mevrouw Feinert zijn ook heel wat inans, In hun duetten, met zang en dans. Zij hebben dan ook heel veel succes met hun werk, Zooals ik wekelijks op zoo n avond merk. Maar dat scheelt ook veel, we hebben oen infanterist Dat is 'n reuzen pianist, En als dan een stukje is godaan, En scherm is naar omlaag gegaan, Dan geeft de tnuzirk van ons 'n mop, Zij een raarsch, wals of oen galop, -"t Spreekwoord wordt niet tevergeefs gezcid, #,Ge«eiliglieid kent geeu tjd"; "Want eer jo 't weet, is 't avondappèl Ennounou jadan weet jo wel, Dan gaan we weer op de lange voeren Prooroen van 't meisje, in hoogere sferen. Maar js, da'» waar ook, 'k heb ecu -..ui sjjclers vergeten: Nn, ik ben 't zelf moet je weteu Want al kan ik niet zoo veel Ik do© toch erk m--o op 't toouocl. Wat ik kan? Wat ik speei? Df ik weinig succes heb, of <-r veel? fll.gjij gaarne p£ do panken ziet? „Ons Huis", Rozenstraat, Amsterdam. Woensdagavond 14 Februari 1917 8.t uur: Voordracht door deu lieer "W. C. van de Yol- kere, van Rotterdam.„Demonstratieproeven over droadlooze telegrafie en draadloos licht. Toegang -5 cent. Donderdagavond 15 Februari 1917 S?r uur: Kerste vau de reek-s vau vijf voordrachten door dr G. Romiju, van 's-Hertogenbosch, over: ..Kijkjes in het leven in onz9 binnenwateren'", met lichtbeelden. Toegang 5 cent. Na deze reeks zal voor belangstellenden om streeks half Mei een excursie georganiseerd worden met microscopische waarnemingen van het gehoorde. Trambotsing. Zaterdagmorgen te half tien heeft een ernstige trambotsiug plaats gehad op den Aröersfoort- ad.cn straatweg bij de kocht nabij deu Gooi-onder" den groüd ïcrWg™ Kien Bot r hen tram mot v.,f wagons vol null- llo„illle,j nicuw sdloenenlecr ter waarde van tanen kwant uit richting -Vaarden. Om de bocht Vormoodelijk was een en ander uit let Do ooievaar. Reeds voor enkele dagen kwam hij do be huizing van de wed. Mulder to Kleinemeer Paarden op hol. V njdagavond sloeg op den Rijnsburgerweg te Leiden een tweetal paarden, voor een boeren wagen gespannen, daar zij voor een voorbij snel lenden trein schrikten, op hoL De bestuurder de landbouwer J. M. van Gugten te Katwijk aan den Rijn werd van den wagen geslingerd en de wielen gingen over zijn lichaam. Ernstig ver wond werd hij naar hot Academisch Ziekenhuis vervoerd. Do wagen stootte met kracht togen een ijzeren paal van de electrische tr3m dio daardoor brak. Het verkeer per tram onderging daardoor vertraging. Ontploffing. Bij de firma Boddendïjk te Meppel is Vrijdag een bus met benzine ontploft, waardoor allo ruiten zijn gesprongen en een totaio verwoes ting in de woning werd aangebracht. Gelukkig geeu persoonlijke ongelukken. ..Vondel", dat sedert 3 dezer te Torbay (Enge land) lag, heeft. Zaterdag van daar via Norfolk (Ver. fet.) de reis voortgezet. Het „Handelsblad" heeft- zich tot do direc tie' van de Maatschappij „Nederland" gewend om te vragen wat do aanleiding was tot het volgen van deze ongewone route en of deze ver band hield met- kolcnladen dan wel met een reis door liet Panamakanaal, doch de directie meent, dat het de voorkeur verdient voorloopig nog niet meer inlichtingen te geven. Norfolk ligt in Virginia aan den Atlantischen Oceaan op ongeveer 370 X. Br, Men seint uit Rotterdam x--v|,6cuv-uueu I Naar het heet wordt voor de hervatting van te bestaan. Krachtens artikel 6 der proclania- den dienst L- 1 Het vertrek der Dultseho terpedoboqt „V 69". ^9 ï.c Naar aanleiding van het vertrek der Duitsche torpedoboot „V 69", doo ien de Ministeries van Buitenlandsche Zaken en van Marine het volgende mode: olgens artilcel -5, lo van do neutralitoitspro- Ciamatie mogen de oorlogsschepen der oor'c- voerenden binnen het Nederlandse]» rcchtsge- bied konion, wanneer aveiij hen daartoe nood zaakt. Ze moeten weer vertrokken zoodra de redon van het bmnenloopen heeft opgehouden tie, hetwelk gelijkluidend is aan artikel 17 der j -1 °p onz© koloniën overwogen om de Diefstal. Een soldaat in het kamp van Zeist, beaig zijud© mot het uitgraven van een konijn, vond de militaire tram zag het gevaar en remde, zoo- dat zij bijna stilstond toen do botsing ontstond. Do machines zijn ingedeukt en uit de rails ge- worpen. Slechts enkele militairen bekwamen j schrammen. Boido machinisten ziju ernstig go- wond. Het zijn Van den Berg en Ravenswaay. Een militaire dokter verleende de eerste hulp. Nader meldt men ons: Eeu tram met vijf wagons vol militairen kwam uit dc richting van Naarden. Men meen de op de wisselplaats hij den Gooischen Boer dc personentrein, die om 9.15 uur van Laren naar Bu-ssuni vertrekt en aldaar om 9.40 aankomt, te kunnen passeereu. De conducteur van laatst genoemde tram dacht dat hij, evenals hij meer malen deed, dc volgend© wisselplaats wel zou kunnen halen eu flocü af voor vertrek Tan den Gooischen Boor. De miliiairo tram was evenwel' :cts vroeger eu reed door. Plotseling zag de machinist daarvan om dc bocht bij het herstellingsoord „Het Muurtje", v.aar dicht houtgewas het uitzicht belemmert, den personentrein in volle vaart naderen. Hij remde uit allo macht, maar de zware trein was niet zoo spoedig tot stilstand te brengen. Een botsing wat niet meer te vermijden. De locomotieven werden ingedrukt,' de heide machinisten verwond. De 6tokers spron- •11 ongedeerd van de machine. Van den militairen trein, dio uit vijf wag gons bestond, werden van de drie voorste wa gens do balcons in eikaar geschoven en ruiten verbrijzeld. Nog niet lang te voren waren do balcons dicht bezet geweest met militairen. Tegen dat dc Gooische Boer bereikt wordt, zijn de man schappen gewoon hun uitrusting om te hangen omdat het doel tan de reis, liet kamp van La- cu, dan nabij is. Dit is iu dit geval voor ©lcn het behoud geweest. De soldaten hadden dan ook raecrcndocls do balcons verlaten, zoo dat dc enkelen, die cr nog stonden, gelegen heid hadden up deu bcganeu grond te sprin gen toen de botsing plaats vond. Behalve enkele lichte gewonden was cr een soldaat, van wicn een gedeelte hoofdhuid bij het in elkaar loepen der balkons met haar en al werd afgeschoven. Varen de balcons vol geweest, dan zou dit stellig ontzettende ge volgen Rebben gehad. Doctor Bijvoet, militair arts uit Bussum, was per motorfiets spoedig ter plaatse, even als de politie van Btnsum met eeno brancard. Do machinist Van uen Berg van den perso nentrein werd in liet café vau Wortel verbon den on ecu verhoor afgenomen. Do audere reachini-t, Ravenswaay. werd me; zwaar ge kneusd been per brancard naar het militaire hospitaal lo Naarden verroerd. Do militairen gingen 1© voet vorder naar het kamp van Laren. De materieele schade is zeer groot. Spoedig werd con aanvang gemaakt om den weg vrij te maken .0 «—I i« uei reis to doen maken via Néw-York en'het Pann- 13do Haagsche Conventie, mogen zij hun averij makanaal. Een deel der vloot zou van do slechts in zoo verre herstellen als voor de vei- Nederlandsche haven op New-York gaan varen, lighed van de vaart onmisbaar is en niet op t terwijl dan het andere deel zou worden gebe- eenigeriei wijze hun strijdkracht vermeerde- j zigd voor een geregeld verkeer New-York icn. Overeenkomstig dezo bepalingen heeft de Java en terug. Nederlandsch© overheid vastgesteld, welke her stellingen konden worden toegelaten en binnen welken tijd ze moesten zijn atgeloopen. De hier te lande achtergelaten schepelingen moeten, overeenkomstig artikel 15 van de 10de Haagscho Conventie, worden geïnterneerd. Uit de Staatscourant. Benoemd''tot officier van gezondheid 2e klasse de student in de geneeskunde N. H. Arke- ma; tot administrateur hij het departement vau oorlog de referendaris hij dat departement, 'A; van Sliedreclit. Begrafenis maj'oor Van Meurs. Onder groot© belangstelling werd Maandag op Oud Eik en Duinen te VGravenhago ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den reserve- I majoor G. C. van Meurs, commandant van het IVdo brigadedepót-bataljon. J De Stoomvaartmaatschappij „Nederland" «e stoomvaartmaatschappij „Rottcrdamsché 1? en de Nederlandsche Stoomraartmaai- sciiappy „Oceaan zien zich door de tegen- «oordige omstandigheden genoodzaakt de be- st.ande mail- en vraolitl©otdienstcn vau Neder land naar Ncderlandsch-Indië en terug voor de naaste toekomst te wijzigen. Li verband hiermede zijn alle vracht- en passage-tarieven ingetrokken, alle reeds afgesloten passage- 01 ei ecukomsten en allo vrachtboekingen door overmacht vervallen. Zcodra zulks mogelijk is. zal nader worden bekend gemaakt hoe in het verkeer Nederland/Java vie© versa kan worden voorzien. De „Krakatau". Het van Java komende stoomschip „Kraka- 1 tau kan, volgens nader door do directie der zet en stelt een nauwgezet cn uitgebreid onder zoek in. Een paar jaren geleden wouw ook duchtig met het mes bew>...iUi- door ze in ecu ziekenhuis te Zwolle moest worden opgenomen. („Tolcgr.") j l it Assen meldt men ons dat zijn aangc- j houden do man en do stiefzoon van de vcr- 1 moord©; Uit Steenwijk meldt men ons dat Van den Berg en do zoon uit het eerste huwelijk den moord op Geertje Doggen te Uffeltc bekend hebben. Hot Engelsch-Fransche offensief. PARIJS. Tn de streek van Berry-au-Bac lie ten de 1' ransuilen met succes twee mijnen sprin gen op de hoogte 108. T11 Champagne en in de Argonuen in deu loop •an deu nacht jiatrouille-ondernemingen. Do f-'ranschen slaagden iu twee overvallingen, waar bij zij gevangenen maakten, een in do Argon- 4icn. eeu bij de hoogte 304. De nacht was over al elders kalm. Een Duitsch vliegtuig werd neergeschoten op 10 Februari, in een luchtgevecht in de streek van Etouvelles (Aisue). Aan de Anore. PARIJS. Nieuwe, belangrijke successen zijn j liet gevolg van het krachtige optreden der En- gelachen aan do Ancre. Do jongste resultaten zijn veelbe toeken endHet Engelsche front is in die strook geleidolijk van allo inhammen ont daan. De Duitsche tiwpen staan voortdurend i'ebied af en laten talrijke govangenen in han den van do Engelschen. Do Duitsche stellingen bij Serre, Puisioux en Miraumont worden nu door de Engelsche batterijen onder voortdurend vuur genomen. Het Russische offensief. LONDEN. De admiraliteit meldt, per draad loos boricht het volgendo Russische communi qué te hebben ontvangen. Onder een hevigen sneeuwstorm deed de vijand een aanval ten n. van Kiselin; hij drong in de Russische loopgraven, doch werd daaruit verdreven. Do vijpnd kwam over het ijs van den Dn j es tor en drong onz© veldwachten terug; wij deden tegenaanvallen om onze posities ie hernemen. Aan het Italiaansche front. WEENEN. Officieel. In het zuidelijk deel van hei Karst plateau en 111 het "\Yippach-dal tijdelijk zeer hevige artilleriestrijd. Een vijandelijke vlieger wierp in Triest eenige bommen, zonder schade aan tc richten. Aan het front in Tirol werden twee onder dal nam een afdeeling van het inf.-regt. no. 14 een vijandelijk© stelling, ten Z. van de C'oalba- een vijandelijk© stelling, ten Z. van do Coalo- schlucht werden 2 officieren en 60 man gevan gen genomen, een mitrailleur, 2 automatische geweren en een mijnwerpcr buit gemaakt. Keizerjagers deden 't> nachts iu den Valarso- sec.tor eeu overval op een Italiaansche stelling. In de Lenon-schlucht werden 22 gevangenen eu 1 mitrailleur binnen gebracht. (Gr.) een ooievaar terug. Het dier baadt zich dagelijks in een bijt, dio opengehouden wordt. Door de koude. Te Weert is de behoeftige alleenwonendo arbeider J. doodgevroren in zijn woning ge vonden. („N. R. Ct.") Er zijn door de vorst niet alleen veel vogels gestorven. Iu Ambt-Belden vond met zelfs een liert doodgevroren. Bedrog. Aan de politie te Amsterdam is kennis go- geven, dat personen langs de huizon met anthra- j oiet a f 7.50 den hectoliter venten, terwijl die brandstof uit aaneengevroren steenkolengruis zou bestaan. De kosten van den wereldoorlog. Do Neuenburger Kfintonalbank zegt in haar jaarverslag, dat volgens de berekening ran tot oordceien bevoegde personen de oorlogskosten op 31 December 191G fr. 356 milliard hebben bedragen. Het is moeilijk zich van dit enormo bedrag een voorstelling te inaken. Om een ver gelijking aan te tooneu wordt eraan herinnerd, dat het in spoorwegen der geheelo wereld be legde kapitaal, welko spoorwegen een gezamen- lijko iengto van 3 millioen kilometer bezitten, fr. 300 milliard bedraagt. Bakkersnachtarbeid. De Delftsehe broodbakkerspatroons hebbon, ingaande .leze week, tot afcechaffing van den nachtarbeid besloten. Ren ammunitiefabriek verwoest. Een machinefabriek te Pittsburg (Ver. Staten), die kort geleden begonnen is met 1 het fabriceprcn van granaten, werd door brand verwoest. Men schat de schade op twee millioen dollars. De regeering beloofde een onderzoek te zullen instellen. per week kan iedereen Fransch, Duitsch of EtigeSscJra leeren. Taal en Rekenen samen f f.SG per 3 maanden. SchOOnschrJjvenIn .eenige lessen wordt men cle beste schrijver. Stenografie, Boekhouden en Aardrijkskunde volgens prospectus. Stuur briefkaart om een proefles TP 9 Gï aan Cursus Zelfontwikkeliny, BILDERBIJKSTRAAT 88, Amsterdam. Aan hei Staatsbedrijf der Arlillerie-ln richtingen, Afdceling Constructie Werkplaat sen te DEkFT kunnen in de ftijwielafdeeiing neg eenige geptaatst worden. Ge r.ouiliseerde militairen komen hier voor eveneens in aanmerking. Zich schriftelijk te wenden tot hovenge noemd bedrijf. Privaatles 25 cent. Boekhouden, Eng., Franseh, Ne l taal cu iek. Vpf of minder vakken samen 25 cent. per week. U ontvangt do lessen franco per post, stuurt per post uw werk iu en ontvangt het (nagezien) per post terug. Voor kin deren en volwassenen o, zoo gemak- ke jjk en vlug! Wanneer U niet in allo opzichten dubbel en dwars over de lessen tevreden is. dan behoeft U ze niet te betalen. Vraag daarom eerst maar even gratis prospectus niet proef b j Instituut HOLAEHOF. Clercqstraat 75, Amsterdam. 40 5C.000 stuks lang 1.30 M. tot 35 c.M. omtrek 28 Aanvmag voor de geheelo partij of gedeelten, onder lett. Z 20. Al". Adv.-Bnr. ROUMA Co., Amsterd. Stoomwasscherijen Machin. Strijkinrlchting I „de rijn" JWaresinge71a - L»l2aOEN - Telefoon No. 3! i S}iecia!a en afgezonderde inrichting voor Mii'talre Wasschon. üe wasschen worden in Den Haag en Omstreken per paard on wagen wekelijks a-gehnahl en bezorgd. Hot Oost-Hcderlandsch Tooneel. Naar men oas mededeelt is cn.br d::(-ctio Tan dc-n hoer Henri Wcnsma ts Deventer op gericht hel toonoe!gczch.-::ap „Het O-ct-Ne- darlandsch Tooneel". Het doel van dit ge:ei- schap zal in hoofdzaak zijn -jowie vo.bsstuk- ken op te voeren on ui et v.g. „diaken". Het gezelschap zal oornvu^ jk spel-m to T'« ven ter, Zutphen, Zwolle, Almelo, Hengelo, En- - schede en enkele kleine tusschen gelegen I zich verwijderde. Doch welk beeld de» uiuii:- c. eerst,ling vertoonde zich aan de verschrikte oogen der gelukkig ontkomen en naar den weg tem;: Door olifanten aangevallen. Uit Kroë vernam de „Sum. Bode", dat van- dfiar ccn aantal pedati's (karren), geladen met rijst en petroleum, naar Ngaras en Bengkoenat vertrokken. Bij de karavaan bevonden zich ook eenige passagiers, w. o. een klein ineisjo. Zoo- wat halverwege word de karavaan plotseling door een talrijk© kudde olifanten, w. o. een bij zonder groote aanvoerder, nagezet. De aarde dreunde onder hot gestamp der woedend ge worden reuzen-dikh'iidc-n en hun schelle troio- pettoncn verscheurden de lucht. Een panische schrik had do pedativoerders en reizigers be vangen. doch woldra zochten do moesten hun heil in do vlucht naar het bosch, waar de raees- tou in boomeu klommen; anderen vonden een schuilplaats in een daar stroomende rivier. Tweo passagiers en het meisje, die niet zoo vlug weg konden, waren bijna door de olifanten gegrepen. Op hot allerlaatste moment bereikten zij nog hot bosch, waar het meisje in een boom gehol pen werd en waarop de beide mannen verder liet bosch in vluchtten. ;en tijd hoordo meu, hoe do kuddi plaatsen. Het voornemen is in Maart de eerst© voorstelling to geven te Deventer. Het stuk wat opgevoerd zul worden zal nader bekend worden gemaakt. Ter herinnering. Do marechaussee E. Molenaar deed in hot aïgeloopen najaar dienst o|> do kermis te Gel- dróp ou werd daar gedood bij een vechtpartij iu do herberg. Do ouders vau Molenaar, wo nende in dc Trojnvcv, hij Hoogwoud, ontvin gen een geschilderd portn-i van hun zoon. aan geboden door de manschappen van de eerste divisie. oorts werd Ixu-ieht, dat op In vau hun zoon ©cn liardateenen kruis plaatst met toepasselijk opschrift,. griu is ge- Diefstal van een postzak. Dc door de Haag'-! he ;>olitïc aangehouden personen, vc-Tieii: vm diefstal van een post zak. hebben ceno volledige bekentenis afgelegd. Oo.-c is do".- dc politic a-Uïgêhouden een per son, verdacht van iicl.flg wet betrekking iot deaen diefstal. koerend© roisgenooten: Alle pedati's waren lu' cn dor omver gesmeten en allo trekdieren (djawis) gedood door* neerkwakken cn ver trappen. Thomas Alva Edison. Do beroemde Amerikaansche uitviuder, de „.toovenaar van Menlo Park", vierde dezer dagen ziju zeventigsfcen verjaardag. Deze groote Amerikaan, een echt© zoon v.iu het lanci der onbegrensde mogelii!:- hedeu, is op 10 Februari 1347 te Milan ;n Ohio geboren. Als zoon van arme ouders genoot hi| weinig onderricht, en reeds op zeer jeug digen leeftijd werd hij couranten jongon op de treinen in Michigan en Canada." Ten slotte ging hij een courantje uitgeven, dat hij zelf redigeerde, zette en drukte en de „Grand Trunk Herald" noemde. De bu- vcau£ £4 de drukkerij van dit biad wareg RIËNTS BALT. Zeifond. 90 ct. Ind. Boekh. cn na postw. 90 ct. bij RLËNTS E BALT, Den Haag. H -Zooals U weet, heb ik I materieel gesproken bjjna E alles n.iii Uw systeem te danken", (w. g.) S. te R. Haasstea.'tj- cj^aoaat BATAVUS" RIJWIELEN Neder!an>Jsch fabrikaat GAASTRA, Fabrikant, Keerenveen. i/ag" Verschenen; Populaire Marsch door MICHEL DE C0CK, voor Harmonie en Fanfare. Prijs 1 Gld. (Militaire Muziekcorpson genieten 50 pCt. korting). M. J. H. KESSELS- Ned- Fabriek van Muziekinstrumenten, Industriestr. 44, Tilburg- Vraagt nadere inlicliiin- tlngen per briefkaart aan den commies van Aanne ming der Marine te Wil lemsoord of bij bet Bureau van den Plaatselijken- ot Garnizoenscommandant. 's-Gravcuhagc, 1 Februari 1917. De Minister van Marine, J. J. RAM20NNET. Fabrikanten van Holelkeukenfornuizen 16-3, Hofleveranciers. vol, WASSEN Scheveningen. Telefoon 634. Opgericht Auno 1770. Ciro* 2Q0 gttesten ter inzage»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 4