Comspsntientte. Uit Lsger en Vloot. Uit onze E^oppenirommel. Onbestelbare stukken. iOTïS SOXjOATEPJOOUFIAIVT van 25ondag -4L Februari 1917 Lettende op da tegenwoordige omstandig1- iie'den sobljni het, WB&r de Regeoring tofc ul timo October 1917 de beschikking behoudt over ixet voile bedrag voor den tweeden termijn voor den aanbouw der kruisers I en 11 ad j 3,000,000, alleszins voldoende voor den ver deren aanbouw van dt-ao kruisers op de be- grf-ri'-'dJ voor 1917 1,000,000 uit te trekken. '»3b. a-rt. 17 to verminderen mot 1,516;600. X.lm roeO'tgelijlco redenen acht de yooretelier l,0fxfö<X) op deze beboeting voor den aan- ibouw der 4 onderzcobootcn K IV t/mVII [voldoende. 4-o. art. 17 te verminderen met 3.000,000. Dit amendement «trekt om oen derden krui ser niet aan te bouwen, althans niet onder de tegenwoordige' oiuetandigliedon. 5o. art. 13 te verminderen met 40,000. Aanschaffing van geaohut in 1917 vcor de onderzoebooten K VII tot en met K, waarvan de aan'bcuw vermoedelijk wel eonigo jaren zal duren, zou ietwat oorbarig zijn. Co. arti 19 te verminderen mot 200.000. .1/3 van het ais tweede termijn aangevraagde bedrag voor aanschaffing van hot torpedo- materiaal ten behoeve der onderzeebooten K. IV t/m VII aoh-t do voorsteller voor 1917 ruim voldoende, daar de-zo booten in het gun stigste geval ec-rst medio 'J.913 gereed zullen komen. ONZE CORR£€POMD£NXtERUBÏÏlEK per brief wordt niets öoantwearö. Alfa vragen fteyrèvn rógsljwaïsg e« zoo spoedig ni o- gs i ij U en geft&ri kosteloos deer ons cp tie baart algsésesti, ttodat fsst overbedig is nog waSar sens bij nader schryvsji antwoord te ver- ïc<3*èn. bf) iljn vraag 3 cent postrc-gels insluit kffftfi apart „D o Ssldatenesnirant" iosge- stuüVd, waarin Oei antivoord op zijn vraag voor komt. A M.. Middelburg. Ingevolge het gestelde in L. O. '16 Deel B no. öl>4 mag per eompag- mie en per ambacht niet meer clan 0.75 t»e- •Ta«-e per dag worden uitgekeerd; deze toelage moet zoo noodig over meerdere personen wor- den verdeeld. Eed. J. II. H., Veldleger. "Uwe moeder zou rechtstreeks een verzoekschrift kunnen ridh- j ten too den M. v. 0.wij gelooven niet, dat ge op een gunstig resultaat zult mogen hopen, 'vwant eigen is reeds in hoogste instantie fbeslist. Eed. i Ii., üt-:i. Zoo uwe schoonouders ia*"het or.'l .--lu vnn uw echtgenoote voor- zèm, i6 de reden tot toekenning der vergoe- l'dfig vervallen; wordt -evenwel geenszins l.be- halve wa t de huisvesting betreft) in liet e onderhoud uwer echtgenoote voorzien, dan be- t staat er naar onze meening nog wel recht op vergoeding, hoewel in mindere mate. daar i de onkosten van levensonderhoud voor uwe 1 echtgenoot© thans allicht miuder zijn dan i wanneer zij een eigen huis bewoont. Het ver- goediugsbedrag moet thans evenwel opnieuw worden bepaald door den Burgemeester te I>e!ft. Eed. M. IC. Utrecht. Richt langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift tot den M. v. O., om in net genot van onbepaald ver lof te mogen worden gesteld. Bij dir. verzoek- schrift, oen verklaring der Ma&tecbij. ever te leggen, waaruit blijkt, dat ge, zoodra u den dienst verlaten kunt, bij de Mij. in dienst wordt gesteld. Eed. .4. v. A.. Giessen. Heb door u bedoelde depót is te Apeldoorn gevestigd. Eed. Veriofaofficier. Naar onze meening niob; toelating tot de opleiding moot worden ver zocht aan-den comp. comm. Red. M., Oiflterwijk. Hoewel gij niet in voor arrest zit, zult gij voorloopig arrest hebben en uit dien hoofde zal de comm. u geen verlof verleenen, aangezien dit niet mag \vorden verleend aan hen, die ouder straf verkeer en. Waar wij voorts niet alle omstandigheden kennen, die van invloed gewéést zijn op den door uw comm. getroffen maatregel, zoo moe- ton wij ons onthouden van verdere ïnliohtin- gen. Eed. D., Haarlem. I. Naar onze meening kunt ge met periodiek verlof vertrokken met de ploeg, waarmode ge voorheen tegelijk vertrokt. 11. Het telkens overbrengen van de eene pleeg naar de andere, lijkt ons niet billijk, want zoo zou het kun non gebeuren, dat iemand of te weinig of nooit verlof kreeg. 'Zoolang ge ech ter liet voorgeschreven aantal verlofdagen per maand krijgt, 13 er niet veel te rooi am eer en, hoeivc-l de Opperbevelhebber bevolen heeft, dat iedere ploeg volgens rooster op een verschil lenden dag der week met verlof verstrekt, m 'dier voege verschuivende, dat voor iedere ploeg een Zondag in haar verlof valt. By telkenmale verplaatsing van dc cene naar de andere ploeg 'kan men die order niet opvolgen. Dienstbe langen kunnen bet evenwel noodig maken, dab men dc indccling der ploegen nu en dan ver andert. Red. Pr., den Helder. Zoo uw comp. comm. u geen verlof verleent, kunt gij het langs don biëraTchieken weg aan den M. v. O. verzoeken. Ge doet dan het Iveste 3 maanden onafgebro ken t& vragen. Eed. A. B., Bcrgen-Op-Zoom. I. Omtrent vertrek en aflossing der mil. lichting 1913 is ons niets bekend. II. Voor algemeen verlof komt ge naar onze meening wel in aanmerking inhalen van zakanverlof zal niet geschieden. Eed. VV. L. en W. K., Veldleger. Omtrent het vertrek met ombepaald verderf der mil.-lioh- ifcing 1909 dor ben-eden korpsen is nog niets officieels bepaald; go behoeft u echter er niet ongerust over te maken, dat zo vergeten zal worden. Vrij vervoer wordt alleen v-erl-oond bij verlofdus niet als go z.g. bewegingsvrijheid geniet. Eed. Weetgraag, Oisterwijk. Zoolang ge niet door de 'terzake bevoegde autoriteit naar den krijgs raad rijt verwezen, hebt go reoht op uwo ge wone soldij en mobilisatie toelage, en mag ook geen vergoeding voor kostwinnerschap worden ingehouden. Zoodra ge naar den krijgsraad rijt verwezen, hebt ge nergens meer recht op en ook uw echtgenoote niet op verkonding. •Zie"L. O. "15 Deel B no. 53 en L. 0. r16 Deel B no. 167. Red. G;. Kampen. Zoo gij dienstplichtig zijt, hebt gij zooi'eel de eisohen van don dienst I zulks toelaten ook recht op periodiek ver- j lef, wanneer ge niet onder straf verkeert. De regeling- omtrent te verleenen verloven aan m-r.williger» ïs ons niet 'bekend. Eed. •J. P. v. d. H-, Den Holder. Waar go geen Korst- of Nieuw jaarsverlof in gevolg© het ach rijven van don Opperbevelhebber van L. en Zeemacht <1.(1. 7 December 1916 Bob. Landm, no. 0. V. I 70SOI O 4684 genoten hébt, hebt g© ingevolge diizelfdo schrijven in do maand Januari reoht op cén dag moor verlof, dan volgons de normaio regeling het ge-val zou zijn. Waar gij volgens do normale regeling in Januari reoht nobt op vier dagen vonof, hebt tre nog reoht op éón dog verlof. Zoo go 3 Januari met vijf da#c;©n verlof waant, vertrok ken, -Jjudt ge, mo gij niet ittgekwarfciea'd zijt mot." voeding, ingevolge punt 12e sub A L. O. '16 Dool 33 no. 18 ook op den vijfden dag van het verlof recht trehad op menago- geld. Red. G. D., Leur. Zoo de comma.udant dor comp. bepaald hcoft, <k»t een iodor ziah om 10 uur melden moet, behoort g© daaraan «t© voldoen. Aangezien editor aan hen, die zich vroegtijdig tor rust© willen begeven, <1© gelo- g&n-heia hiertoe zou worden ontnomen^ gaven we u in overweging, om uw conrp.-eojmn. to verzoeken, of in dien toestand coen verande- i-ing gebracht kan worden. Mooht zulks niet baten, verzoekt dan den naaethoogoren com mandant over deze lcvvestao te spi'oken. Eed. J. d, K., Rooïenuaa'l. Zoo door uw verblijf onder de wapenen voldoende middelen tot levensonderhoud zijn komen te ontbreken, beeft uw vader recht op vergoeding. Deze kan voor veigoeding een verzoek richtten tot den burgeeneeeter zijner woonplaats. Eed. P. K., Hellevoetsluis. Naar ons werd mede gedeeld, is do door u bedoelde school gevestigd te -Amsterdam, Linnaeussfcraat 19. Eed. H. K., Harskamp. Gij behoort niet tot de compagnie admie. troeponj hiertoe bebooren alleen bakkers, slagers, jilikslagers, schoenma kers, kleermakers en magazijnswerkliedfendeze dragen hot onderscfeeid'ingstëeken, waarover ge laatst geschreven hebt. Gij behoort tct die genen, welke met huishoudelijke bezigheden worden belast en volgens de milibievet ,,admi- nietratiotroopen" worden genoemd. Deze mogen geen ond er schei dingsteeken dragen. Red. Pr., Den Helder. Alleen wanneer ge in levensgevaar verbeert of bij overlijden van rr, kan airs echtgenoote 11 voor rijkskosten (vol gens de laagste klasse van het middel van ver voer) komen bezoeken. Eed. M. A., Biggekerke. Daar verlofdagen, die samenvallen met een opgelegde straf, komen te vervallen, hebt gij eigenlijk geen recht meer op uw verlof over Januari. Aangezien echter door toevallige omstandigheden hoden eensdeels om redenon onafhankelijk van uw wil u niet in de gelegenheid bent ceweest, om met verlof te gaan, zoo zon het billijk wezen, als u zoodra moeelijk na 6 Februari verlof werd verleend. Red. G. cl. Vr.Koudekerk©. Zoo gij tot de mili tie-lichting 1909 behoort en veld-artillerist zijt, hebt gij w e 1 degelijk van af 1 December 1916 reoht op 0.25 mobilisatiotoekge per dag, n.l. f 0.10 gewoon en f 0.15 verhooging. De lichting 1S09 is toch vóór 1 December reeds met onbepaald verlof vertrokken, terwijl gij dit ver lof niet geniet, omdat gij tot een bereden kohps behoort. Dat vorenstaande opvatting juist is, is ons gebleken uit hetgeen de M. v, O. ter zake in de Tweede Kamer heeft medegedeeld. Zie L. O. '16 B 861. Omtrent de aflossing der bereden wapens ie ons niets bekend. Eed. P. W. v. T., Rotterdam. Uw broer kan niet in plaat3 van u onder de wapenen blijven; het stelsel der plaatsvervanging bestaat niet meer. Red. M. de Dr., Ierseke. I. Ingevolge bepalingen van den M. v. O. hebt gij van af den datum, dat ge mot- verlof vertrokken zijt in afwachting van ontslag uit den dienst, geen recht racer op vergoeding. (Zie L. 0. 1S15, deel B 2.58). II. Uw vader zou neg rechtstreeks een verzoek kunnen richten tot don M. v. O., ora alsnog in het genot te mogen worden gesteld van do naa-r zijne meening te weinig toegekende ver goeding. ITT. Gij zouc't tot H. M. do Koningin eon recfuest kunnen richten om schadevergoe ding. Red. Th. W., Gorinchom. Aangezien ieder soldaat verantwoordelijk ia gesteld voor zijne bleeding en uitrustingstukken, zijt ge ingevolge art. 195 van heb ,,R. v. A. 191G" verplicht da schooncn te vergoeden. Word deze maatregel niet toe gepast, dan zouden binnen koi-tsn tijd.de meeste kleodiug- en uitrustingstukken van de compie. verdwenen zijn. De goeden moeten hier weder door «ie kwaden lijden. Red. G. R., Callantsoog. Hij kan aan den opper- wschtnieeBter-administrateur der batterij, waar toen hij behoord heeft, zijn ontslagbewijs opvra gen. Red. J. Z., Leeuwarden'. Zoo het aantal personen, die op transport gaan (commandant inbegrepen) minder dan zes "bedraagt, bestaat per man en per dag recht op f 0.60 ter .voorziening in eigen voeding en op 0.50 ter voorziening in eigen huisvesting. Men moet echter zooveel mogelijk door inkwartiering met voeding in huisvesting en voeding voorzien, of zon niet anders moge lijk is in ieder geval door inkwartiering zonder voeding in de huisvesting. Zijn er zes of meer personen, dan wordt geon toelage gegeven, doch dan .moet de commandant steeds op de een© of andere wijze in huisvesting en voeding voorzien. Red. W. H. v. B., Middelburg. De landstormjaar- biasse 1007 wordt niet onder de wapenen ge roepen. Omtrent de aflossing van den land storm is nog niets officieels bepaald. Red. J. A. v. B., Ooltge'nsplaat. I. Indien ge des Zaterdagmiddags nog aan het middagmaal deel neemt (hetgeen'go ons niet medegedeeld hebt), on niet ingekwartierd bent met voeding, hebt ge recht op vier dagen z.g. monagegekl. Bij inkwartiering met voeding op twee dagen. II. Zoo ge tijdig te voren mededeelt, dat go des 1 Zaterdagmiddag's niet aan den middagmaaltijd zult deelnemen, en ook niet ingokwartiord bont met voeding, hebt ge recht op twee dagen z.g. menagegekl. Bij inkwartiering met voe ding op niets. III. Gij hebt recht op hetgeen vroeger te weinig is uitbetaald. IV. Wendt u tot don voorzitter der commissi© van voorlich ting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor de provincie Noord-Bra bant te 's-Hertogenboscb. V. Met verlof kunt ge naar elke plaats; ge hebt recht op één ver lofdag moer, zoo go don dag, onmiddellijk aan het verlof voorafgaande, niet vóór tien uur 's avonds dc plaats van bestemming kunt be reiken. Vrij vervoer wordt alleen verleend haai de woonplaats of tijdelijke verblijfplaats van het gezin, of naaf de plaats, waar de aanwezig heid van den verlofganger dringend noodzake lijk is. Red. .T. A. v. B., Ooltgensplaat. Zoo men u niet wil afkeuren, is het Rijk verplicht u eon bril te verstrekken, indien cc zonder deze geen dienst kunt verrichten. Wst uwe tweede vraag I-etreft, zio L. O. '15 B 172, L. O. '16 BIS en den brief van don Opperbevelheb. van L. en Zeemacht, Boh. Landm, dd. 19 Mei 1916 O.V.I. 53032/G 2029 en d.d. 22 Dec. 1916 O.V.I. 72251 0 4824 en voorts L. O. '16 B 131. Red. G. M., Veldleger. Zeer zeker kunnen ook Ian dfctormplichtige n worden opgeleid tot kader. In ons blad van 22 December j.i. is o.a. vermeld, dat uit iedere lichting (landstorm- jaarklasao) van <4l:e 50 man 1 tot den rang van officier en uit elke 100 man 7 tot den rang van wrgrarit on 7 tot den rang vail kor poraal zullen worden opgeleid. Red. H. O.. Vonlo. Richt, rechtstreeks een ver zoekschrift vcor plaatsing tot de directie dor art.-inrichtingen aan do Hembrug. Red. A. J. G., Den Haag. Volgens de betrekk<v- iijk© voorschriften moet gij eigenlijk achttien maanden dienst hebben; waar echter thans ook aan militairen van onbereden korpsen ge legenheid. gegeven wordt, om bij do bereden marechaussee over te gaan, is thans zes maanden dienst waarschijnlijk'voldoende voor u. Gij moet u verbinden voor zes jaren en kunt uw batt'crrij-oorrwn. verzoeken, om bij de Kon. Marechaussee te mogen worden overgeplaatst. Rod. 0. W., Kampen, a. De werkzaamheden om vatten al datgene, wat men u op electro- technisch gebied kon opdragen, b. Het mini mum-salaris bedraagt f tot f 46 per week. c. Zulks hangt van u zelf af. Red P. H. Oud-Gastel. De door u bedoelde voorzitter ia de heer V. van den Heuvel, lid der Gedeputeerd© Staten van Noord-Brabant te Geldrop. Red. L. H. G., West-Souburg. Zoo gij in het ge zin van uw oom als pleegkind opgenomen rijt, kan uw oom vergoeding verzoeken, indien door uw verblijf onder de wapenen uw oom voldoondo middelen tot levensonderhoud zijn komen te ontbreken. Zijt ge echter bij uw oom werkzaam geweest, dan heeft nw oom geen aanspraak op vergoeding. Red. P. BI., Vriesscholoo. De aanschrijving had. geen terugwerkende kracht, zoodat ge naar onze meening vanaf 17 November j.l. recht hebt op de toelage ad 0.90 per dag. Eed. J. M., Breda. I. Volgens de bepalingen van den Opperbevelhebber kunt ge des Zaterdags na a.flcop van den dienst vertrekken en moet ge des Zondagsavonds terugkeer enWil uw commandant U vroeger later vertrekken of la ter laten torugkeeren, dan kan deze zulks naar eigen goeddunken doen. II. Gij kunt uw batterij-commandant met het oog op uw par ticulier© belangen verzoeken, uit de functie van zadelmaker te mogen worden ontheven. Zoo het dan mogelijk is u door een ander te vervangen, zal li6t wel gebeuren. Men kan n zonder nadere vergoeding ook nieuw werk laten verrioliten. Red. M. J. V., Baarie-Nassau. Desertie kan ook thans verjarenover hot algemeen is zoo iemancj landstomnpEchtig. Red. J. A. v. P., Den Haag. Naar onze meening zal de door u bedoelde persoon in ieder geval voor don keuringsraad moeten verschijnen, tenzij hij niet iu staat i3 zich daarheen te be geven. Men zal bij de keuring wel rekening houden niet de attesten van de burgergenees- heeron. Red. A, J. IC., Roosendaal. De gelegenheid tot detachceriug bij het Indischs Leger bestaat ook thans nog. Zoover ons bekend i6. houdt bij detacheeririg de vergoeding.op. Eed. G. H. Dcu zoudt den M. v. O. om <ie doo- reduvsn ontheffing uwer vorb; verzoeken. Red. v. D. en V., L.-p Zoo ge de plaats in neemt van een werkman, die organiek -bp het onderdeel is ingedeeld, dan hebt g© recht op toelage, anders niet. Red. J. J. V., Utreoht. Zoo d© gebreken, -waar voor ge wordt afgekeurd in en door den dienst zijn ontstaan, hebt ge recht op vol pensioen, zoo go voor altijd buiten staat bent in uw onder houd te voorzien, en drie visrde van het roll© pensioen, zoo g© niet buiten ataet bent om iu uw onderlumd t© voorzien. Het volle j*ar- lijksclie p en si oensbed rag voor oen soldaat is 240. Zijn de gebreken nioi in en door den dienst ontstaan, dan ontvangt ge boven uw ga- gement niets meer. Red. E. B., Ruophen. Volgens de laatste order van don Opperbevelhebber moot men minstens drio wochivrije nachten hebben. Zie one blad van. 26 Januari j.l., laatste bladzijde, ouder het hoofd ..Verloven-". Voorts Ter»ijzen. w« U naar ons antwoord bij G. D. Leur in dit blad. Red. Verbetering. H. M. en D. A. v. O., Ooetkapelle. De zee- miliciens der lichtingen 1911, 1912 en 1913 zul len vermoedelijk respectievelijk pl.m. 2 Febru ari 3917, pl.m'. 10 Mei 1917 en pl.m. 15 Augus- tvj 1917 roet onbepaald (klein) verlof ver trekken. Voor de kustwachten zullen die tijd stippen ongeveer 3 a 31 maand later vallen. [De thans cursief ingelaste cijfers en woor den waren uitgevallen. Red.] Adres v. d. Leo en Cabouter 'gevraagd. Beleefd opgave verzocht van het' adres van mil. H. v. d. Lee en Cabouter, gediend heb bende bij het Dep. Bat. te Delft en gedetacheerd geweest zijnde bij he-t 14de reg. inf., door Richard Dc-lmé, Res. Bat. D. 4e Co. Pakje in den train laten liggen. In den trein achtergelaten op 12 Januari j.l. oen pakje inhoudende: 1 hemd, 1 onderbroek, 1 borstrok^ 2 p. sokken. 1 paar been windsels, 3 w. zakdoeken, 1 r. dito on 1 handdoek genum merd 206. Verzoeke beleefd terugzending asn S. v. cl. Brink, 16 E. I. II-4-4© Divisie, Veld leger. Koffer vonnist. I.1. Zaterdag 27 Februari vermiste ik mijn koffer in den trein, die om half elf uit Harder wijk vertrekt en loopt tob Utrecht. De koffer was ongesloten, inhoudende een paar schoenen in schoen zakjes genummerd 2072, 1 paar zwarte sokken, 1 horloge iu lederen étui, ceriige por tretten en adressen. Verzoeke beleefd terug zending of bericht aan militair Ant. Noten, Loods B Kamp Kranenburg, Harderwijk. Verkeerd pakje med&gonomen. Den 31 Jon. is met den laatsten trein uit Don Bosch eon milicien uitgestapt in Waalwijk, die ec-n verkeerd pakje heeft medegenomen inhou dende: dienstsokkon en particulier goed. Be leefd wordt deze persoon verzocht dit pakje op t© willen eenden aan D. r. Kc-llum, 7o Ecg. Inf., Mitrailleur Peloton, 4 Divisio, Voldl. Tevens terug te bekomen zijn eigen pakje dat ik heb medegenomen. Voor de MIhtaïren te Atr.stordam. (Van onacn eigen vcrsUujgcvtr.) Dit (ras nu werk olijk in dc Aula ran ii.-l 14. K. Gymnasium aan de Hobbemakade c. 1 w e t o n b c h a p p e l ij k e lezing, zo«;Js de oomraiwsio daarvoor zich indertijd die zeker aal hebben gedacht. Wij hebben duur reeds menige causerie geboord, op het kantje van wetenschappelijkheid, stellig zeer vaak belangwekkend en amusant, maar nog slc hu; eene enkele maal eene lezing als deze, di© on-, zoo gemakkelijk, zoo ongemerkt haast en toch zoo volk eau en duidelijk, soms wonderbare, ge heimen der natuur onthulde. 13r. Büchm-r sprak Woensdagavond over vloeibare lucht. Ondanks d© koud©, ondanks het uitlokkend licht van de ijsbaan in de buurt, waren vele militairen opgekomen. En ook dc commandant der Stelling Amsterdam, generaal Öphorst, woonde de intereseante lezing roet de belang wekkend© proeven bij on gal' in do pauze en ran het slot zijn erkentelijkheid te kcuheartian den spreker. Uiteraard kunnen wij van deze lezing slechts een beknopt© eoheta geren. Zij was boeiend van het begin tot het einde, al zou men dat niet verwacht hebben van ©en zoo geleerd onderwerp ala dit. Doch in zeker opzicht trekt ook reeds het onderwierp op zich zelf aan. Wat, de lucht ora ons heen, die we niet zien, niet voelen zelfs of ae moet in beweging ko men, zou men tot een vloeistof als water kun nen maken? Ais men 't niet zog, zou men 't niet, gelooven. Maar wy hebben 't gezien, wij hobben de vloeibare hioht aanschouwd in gla zen met dubbele luchtledige wanden en wij hebben haar eigenschappen Toeren kennen. Dr. Büchner doelde allereerst, mee, dat men eorst in de laatste eeuw op het idee w as geko men, dat men gassen, ook onzo lucht ie ©en gas, samengesteld uit zuurstof ©11 stikstof, zou kunnen verdicht-en tot ©en vloeistof. Im mers vloeistoffen werden gassen en deze gas sen weer vloeistoffen. Alcoliol en ether vooral göan heel gemakkelijk tot gasvorm over. Doch het duidelijkst zion we deze verandering brj water. Als men water tot koken brengt, ont staat de waterdamp, laat mon dien weer koud worden, dan wordt de damp weer water. Wij zien ook, als er waterdamp in een kamer is, hoe die zich afzet tegen de zooveel koudere vensterruiten, h9t glas beslaat, zegt men dan. Zou het nn niet mogelijk zijn om ook ander© gassen door koude 200 te verdichten, dat zy een vloeistof worden? vroegen de geleer den zich af. Men beproefde 'b, maar 't ging niet gemakkelijk, want voor de gewone gassen is ©en zoer groot© koude noodig. Een hooge hitte kuu men zich nog verschaffen en zelfs hard© metalen kan men vloeibaar maken, maar een gr00be koude gaat bezwaarlijk. Men deed echter een ontdekking: men kon koude veroor sak en door vloeistoffen te laten verdampen. Voor die void ara ping is warmte noodig en die warmte, als die niet van buiten komt, moet zijn oorsprong vinden in de vloeistof z«lf. Laat ©en druppel ether op je hand vallen en s© verdampt, maar je krijgt op d© plek een gevoel van groote koude, die de omgeving er van zelfs gevoelloos maakt, van deze eigenschap maken b.v. d© tandartsen gebruik om by het trek-ken van tanden en kiezen gevoelloosheid te verwekken. Da wetcsaeliap had echter nog iets anders 'geleerd, niet alleen door verkoeling, ook door saraenperaing kon men gassen Toedichten tot vloeistoffen. Met aommig© gassen ging dat betrekkelijk gemakkelijk en als men nu die vloeibare gassen weer Het verdampen, word er groote 3eou«i© ontwikkelt. Met behulp van lichtbeelden teonde nu dr. Büc'mer nan, hoe mc-n ma-ahine© h&d samengesteld, waarin oen zeker ga» verdicht werd, weer verdampt© en groote kond© ontwikkelde, n.l. 95 graden on- aer het vriespuntdoor dit koud© gas Het men een onder gas loopen, in ©en zigzagbuis, dit verdichtte zich, word dn ©on ander reservoir weer gasvormig e-n ontwikkelde een koude van 145 gr. Door dez® ontzettende, in do natuur natuurlijk onbekende koude, liet men nu de dampkringslucht stroomen, welke zich verdichtte, rich weer in een reservoir ontspande en »eo daalde de temperatuur er van tot 183 gr., en He, nu werd dez© koud© lucht een vloeistof. Er bleek dus, dat een koude van onge veer 390 grade® onder nul noodig zou zijn can onze dampkringslucht tot een vloestof te ma ken. Do samengestelde machine waarvan wij con duidelijk© voorsteHing kregen, is later nog vereenvoudigd en gewijzigd, volgens eon njs- teeni, waarbij d© lucht zelf verdicht wordt on weer vrijgelaten en de-zo lucht onder hoocp drukking de koude veroorzaakt, die noodig is om haar z<df vloeibaar te maken. Een zeer vennlftig uitgedacht i?oo6t&l, dat, eenmaal in werking, in het uur ongeveer anderhalf liter vloeibare luehfc levert, maar dat wij in dit kort begrip der lezing niet breeder kunnen uitleggen. Zeer belangwokkend was het slot der lezing. Daarin kregc-n wij versdhiHeuöe proeven met vloeibare lucht, die natuurlijk dadelijk ver dampt en duz steeds rijn ontzaggelijke koude behoudt. Ho© verhouden zich nu verschiliende stoffen en voorworpen in deze groote kou do Dat was de vraag, die we zagen opgelost. Een groen blad werd in een ga-s met vloeibare lucht gestoken, het kwam er hard als staal uit cn verkruimelde als man er even aanraakte. Een stukje wittebrood werd brozer dan be schuit. Vloeibare kwik werd ©en wit en hard metaal als zilver. Een lood en sckpllctje, dat een doffen klank gaf weid niet vloeibare lucht gevuld en als mon er daerns met ecu metalen staaf je tegen sloeg, gaf het een klank a'.s een zilveren klokje Een 'taai, plooibaar gummi-bal letje weid hard als glas en vers pli nier de als men er met een hamertje op sloeg. Al» men een brandend voorwerp ziet, denkt men onmiddellijk aan warmte natuurlijk, maar zio, wij zagen vlammen opstijgen uit vloeibare lucht, dio een koude heeft van ongeveer 190 gr. onder nul. In een buis met vloeibare lucht werden brandende houtspaanders gewor pen en zij vlamden nog hooge rop dan anders. Óver een ka toenen lapje, met houtskool, werd vloeibare lucht uitgegoten en de massa werd aangestoken, een groote 'schitterende vlam steeg hoog op. Zoo waren er meer van die proeven Dr. Büohner logde uit, hoe dit gebeurde, hoe dit 'kon. Onze dampkringslucht bestaat uit zuurstof en stikstof. Als nu vloeibare lucht verdampt, ontwijkt de stikstof veel vlugger en blijft er dus meer zuurstof over; deze zuurstof Dure vrouwen. Darn© (tot ©en zeekapitein): Aardig toch, dot zooveel schepen vrouwennamen dragen! Waarom zou dat wezen? KapiteinIk denk, mevrouw, omdat de takel,-ig© zoo veel kost. Uit ©en pleitrede. -- Mijn© hoeren, u zult u herinneren, welk ©en pcuncr>trqd toentertijd dcz«i arrest vie in 't loven riep. Een ma-sa inkt cn drukinkt word besteed om dezen beklaagde «choon tc w&b- Bcbeo. I'Ien voorzichtig meneer. Theo: Alweer j© para plu ie verloren. Jan, laat er toch je naam goed opzetten; dnt heb tk ook gedaan. Jan: Neen. dank je, want dan zou ik m'c goeden naam oolc nog verliezen. Snugger. Huisvrouw-: Lieve man. wat heeft die kleermaker dien knoop slecht aan je vest ge maakt: nu noai ik hem er al voor d© zewdc maal aan Gedienstig. Huisvrouw (tot worklooxon landloop-er) ,,Heb jc geen werk? Dan kom je net goed. Ik heb hout t© hakken en wou juist om iemand sturen." I-endloopor,.ZoO? Waar woont di© iemand.' Dan zul ik hem gaan halen." Een verdacht gebraad. Gast (dio den hond van den waard een stuk van zyn gebraden haas wil geven): Kijk een* aan, dc rakker -wil het niet ©ens hebben. WaardJa, die rekels hebben elkaar vroe ger ook al niet kunnen verdragen. V era pro ken. VrouwWat zou jc doen, George, als jij als weduwnaar allen overbleef? Man - Oh, ik denk dat ik 't «elfde tan doen al* jij, v..'inner jc weduwe werd. Vrouw: Afschuwelijke ontrouweI Bn je zei mij. dat jc nooit met- een ander «ca trou wen. H ij wist het. Ik heb nooit iet* van dien vent gelezen, zei Pepermsn do krant neerleggend en de onderen aan de leestafel aankijkend, maar als alle© navenant is wat-io geschreven heeft, dan zeg ik je, dat het een ezelin-folio was. Over wie heb jc 't? vroog men hem. Ja de naam... lecs zelf maar. Hq woee het hun aan. En Zij lazen ac-n citaat uit Shakespeare ,,Iict hoofd, dat Pen kroon draagt, littt niet- gexnakkel ijk Sommige glimlachten, ander© grinnikten. O. is dat «om* geen nonsens! riep Peper- man geërgerd, of denk je dat eon koning of oen koningin met d'r kroon op naar bod gaan? D:e hangen z© natuurlijk aan de leuDinc vnn d'r Btoel. nu is een gas, dat bij verbranding, zooals men weet, ©en groote red speelt. Ten dotter is hot nuttig, dat wy de moht vlo©ilxvj.r lcunnon maken? Ja «oker, wij hob ben in de wetenschap en d© techniek reed* vole toepassingen van «J':zo ui tri «dingen. Met, do vloeibare lucht zelf kan men veie bclang- wRlckc-nd© proovom doen, maar van groot© waarde js. dat men uit die vloeibare lucht dc zuurstof, in vloeibaren of althans geeompri- m eerden vorm kan aanschaf f on en van dio zuurstof wordt in d© praetijk voel gebruik g'> moeiIte. We kennen zo allen, ck> groote zuur- stofojdindors, dio wel ec-ii» ongelulikon reronr- zr.ken als zo springen. Wij wot en, hoe men z© gebruikt in spuitwaterfabrieifen cn voor an- acro doeleinden. Men kan met de zuurstof zelfs rotsen laten springen cn inbrekers maken er gebruik van om brandkasten open te bre ken. Alles in do natuur heeft zoo zijn goed en zijn kwaad. Ondor het goede van dc zuurstof mag men ook wel rekenen haar gebruik in hos pitalen, bij bewusteloosheid, in rook maskers, enz. T)c dank. die dr. Büohner werd gebracht-, en het harteHjk a.pplans, dat, zijn rede beloonde, waren zeker alleszins verdiend. Iets ever c©r!ogspostze«ials en prentbrief kaarten. Sergeant L. Ingoise, 3-1-6 R. I., schrijft ons: N i 0 u w-Z u i d-W a 1 sOp heb vaal eland Australië. Voornaamste stadSydney. Prach tig© haven. Mooie landschappen. Victoria: Öp Australië. Voornaamst© steden Melbourne Havenst-adMfllvarn enz. Prachtige gebouwen, mooi© pleinen en 6traton te Melbourne. Z uid-Au st r a 1 i Voornaamste stad: Adelaide, zeer modern aangelegd. Queensland: op Australië: Voor naamst-e 6tedon: Brisbane, zeer mooi pano rama op de reed©; Cooktown, Townavilk-, enz. Interessante kiekje-s op het Australische land- 6cliap, enz. W o s fc e 1 ij k Australië: Voornaamste etedemPertih, Freemantlo, «nz. Tasmanië (eiland) V-xiruaamst© plaats Hobart, mooie stad. Prachtig© berglandschap pen. Australië: In het jaar 1912 vereenig- den zich de zes bovengenoemde landen tot ec-n soort Gexceentebest or Common wealth". Se dert dien worden er zegels gebruikt die alleen •het opschrift: ..Australia" voeren. Sa m o a: Duitsolve Kolonie. Voornaamst© plaatsApia. Zeer mooio plantenwereld. Amcrikaansch Samoa of Tutni- 1 aPrentkaarten zeer zeldzaam. Men ge bruikt op dit eilandje do gewon© Amerikaan- ech« postzegels. Hituit. aki, Penrhyn en Nine. J>rie kleine eilanden, behoorendo tot het postge- biad van Nieuw-Zealaud, welks postzegels ,©r gebruikt worden, doch met den naam van het betrokken eiland overdrukt. Zoer zeldzaam. Fidjf- of Fiji-eilanden; aan Enge land. Voornaamst© plaatsSuva. Ongeëve naard rijke en weelderige plantengroei. Havad (ook S a m d w i 0 h-e 11 a n d e n geheaten) Aan Amerika (V.' S. A.). Voor naamste stad: Honolulu. Heerlijke land schappen. vulkanen enz. Dc postzegels der Vereenigdo Staten van Amerika worden er gebruikt. F ran sch Oceani Onder dezen naam versteat men d© Fransche eilanden van Poiy- nesië.. Bijzonderste .eiland Tahiti voornaam ste plaatsPapeete. Tahiti. Op sommige tijdstippen o.a. in 1903 werden er zegels van Fransoh-Oceanië mst overdruk „Tahiti" uitgegeven. Pront- kaarten met deze zegels verzonden, bebooren tofc do groote zeldzaamheden. Marquises-eilanden :Fran3ohe eilan den-groep. Overheerlijke landschappen. Zeer zeldzaam. O o o k-o i 1 a n d e n Engolsche bezitting. Mooie rotsbergen, landschappen enz. Guam: Anic«rikaanse3» eiland in de Maria- nengroep. Mooie natuur, typische woningen der inboorlingen enz. Marshall-eilanden: Duiteche eilan dengroep. Voornaamste plaats: JaJuit. Tonga: Onder Britech protectoraat. Zcct mooie kiekjes op de planten- en dierenwereld, het landschap enz. Onder Azië vergaten wij melding t© maken van O h i n a-H ongkongsche Post: In een zeker aantal Chimeeseh© havensteden zijn agentschappen van liet postkantoor van Hong kong gevestigd die dan ook de zegels van Hongkong gebruiken. Bij Afrika vergaten wij Kanarische eilanden: aen Spanje. Bijzonderste steden Las Pahnas, Santa Cruz de Teneriffe. Prachtig© landschappen, weel derige plantengroei. Interessante kiesder- drnchton. F ran sch-Oon go: Vóór 1907 bestond er een andere grensregeling tusschen Gabon en Fransch-Congo dan tegenwoordig. Tot- dit jaar gebruikte men zogels met opschrift „Congo franc»;'.©". Na dit tijdstip rijn er segela met M oven Congo" in ondoop. Wij zullen onzo c»f*3onumng tot den bmdigen dag bijwerken. Hierna ritwh n de veranderin gen teweeggebracht door de nog immer voort- wocdoade wereldoorlog- Fransoh© post in den Eleasi (Thflnn, Mumt»dx, «js.). Id. in Griekonland: (Salontid.) ïd. op heb eiland Corfoa, Uelgiach© post i n.Frankr yk: (La Hflvre) Engeïeohe post in Fran'krjjlr! (Parijs, enz.). Id. in Griekenland: (Sakmilet), België Duitsch© bezetting; (Brussel, -Antwerpen, enz.). Rnesiflch Polen Dnitsoh© b zetting: (Lodz, Kaliach, ©nz.) ld. Oosten r ijksohe bezetting*. (Kidoe, enz.) Servië id.: (Belgrado, enz.) Rusland, Duicecho beaobtingt (Wilna, Kowno «nz.) B ri t6ch-I n di sch e Veldpost iu Frankryk. Id. in Egypte. Oostenrijk, I tnli aaneche be- zetting: (Trentnno enz. Geueraalgonvernoment Wit sch au: Duiteolio bezetting. W a r b c h a u. Stadspost. Samoa (D u i it e c «h e Kolonie)» En- gelsche bezetting. D u i tsc h-Z u i d w o 9 t-A f rika, E». gel sc li e bo zetting, Duitse h-Ni o u w-Q u i n e a en an dere Koloniën ran Duitschland in Oceanië, Engelache besetting. De Aus tralische postzegels met overdruk N. W. Paci-. fic Islands worden er gebruikt Togo (Duiteche Kolonie); Fraosch- Enadscbe bezetting. ld-, Fransche bezetting. Kameroon (Duitsdie kolome) Bngel- soho besetting. Eiland Rouad (Turksch eöand)Fran, eclxi bezetting. De kolonies, waarbij het niet is opgegeven, hébben het muntstelsel van hot moeder! an d. Zooals n hebt kunnen opmerken rijn er geene lauden, waarvan hot niet mogelijlc is prentkaarten te bemachtigen (Afghanistan wellicht «itgeooöderd) Ik herhaal, van al de landen en koloniën in mijne opstelletjes opgetornd, prijken er prentkaarten in de verzameling van mijn vriend. Al rijn® kaarten rijn op de prent- zijde gefrankeerd. Begrijpt u nu. vriend lezer,, dat het verza melen van prentkaarten ©ene deftige en nut tige liefhebberij is? Het geldt voor eece ver- zameKng oitgegevcn is niet weggeworpen. Al tijd behoudt eene coReeti© bare waeTde, altijd, laat het mij zeggen, zal zij in wwvrde stijgen. Mochten mijn© artikeltjes er toe hébhen bijge- drascB. om het pren 'riicerten-verzamelen hier in Nelerland een weinig meer te doen vaar den ren, cn te verbreiden. Geene liefhebberij werkt- zoo veredelendis zoo leerrijk, zoo nut tig als deze! Bergt. L. INGELSE, 3-1-6 R. I. Wedsfrijd Ingevolge oirculalre van don Opp«r* boveihobber van land. en zeemacht. Men meldt ons: Bjj ecu snerpenden Noordenwind werden in Den Haag op Dinsdag 30 Jannari d» wedstrij den voor do detachementen voor depot grena diers en jagers en depot III gehouden. Eene commia6io uit beide depots had do voorl>ereiding tot in details gemaakt, zoolat om 9 uur 's morgens het eerste detachement onder commando van den len luit. der jagers Sar en onder medegeloide van de 2e luits. Jan sen en baron Sweerts de Landas Wyborgji, sterk totaal 140 officieren, onderofficieren en manschappen vertrok. Het tweede detachement, sterk 100 man onder commando ran den reserve len luit. StrTiys vertrok 9.44. Do weg was 40 K.M. lang, herhaaldelijk moest worden afgebonden en pemarcheerd, terwijl een flank aan val moest worden afgesla gen, zoodat, de koude, harde wtDd in aanmer king genomen, kan worden gezegd, dat een bijzonder keurige prestatie was gedaan door hot detachement onder hüt. Sar, dat in zeer goeden marschvorm. opgewekt en frisch met 100 man om 3 uur binnenkwam. Het detachement onder luit. Struys had meer achterblijvers, doch-ook dit detachement werd bij aankomst hulde gébracht voor liet flink stuk werk, dat ze haddon verricht. Wat de patrouillowedstnjd (50 K.M.) be treft, werd deelgenomen door 17 patrouille» van 10 man (de commandanten inbegrepen.) De kortste tijd werd gemaakt door do patrouille van le depot compagnie grenadiers en jagers onder commando van den sergeant majoor-administrateur Plnister, die zonder verliezen om 1.39 binnenkwam. Een ordon nans, de mil. Van Slooten, die door doze Tqist F2o. i® van du op de verschillende Veldpost!: ant oren aanwezige oraa'eaieSjfea.B'a atukken, welke de rechthebbenden alsnog oiadef vcrwrcDijisjs wan bef. MssmiEMes' «Setzer1 S<is'ig door fcuBschenkomst van de Renactjevnn de Soklatencounmt Jtunnon opvragen. Ijriof br. Briefkaart o. Courant d. Drukwerk Pica's van afzending Volledig adres Aard liOt stuk Eotterdeaa EKPEOITIEKANTOOR VELDPOST B. do L.3. P. Niouwpoort, 1 Comp. 4 Ö,it. L.W. Veldpost. br. 8-Gravenhüga Rotterdam lad® V E LD P08T KANTOOR No. 1. Bliek, G., ord. Stelling Hoofdkwartier Veld- Braa^c. H. J., 4 Comp. 3 Sect. 2 Battelj. Vekllegör.1- Bunrcn, P. y., fuselier, garnizoen Hendj-iks Üvbmi, br. d. b. Amsterdam 's-Gravenhag Antwerjsen Eindhoven CWlnFrankf. M. G'llfle Amersfoort Vunlo Australië Made S tr y en 's-Gravenhage Wachtmr. Draalsma, Veldleger. Sergt. 0. v. Duyl Jr., Depot 7 IV Div. Veld leger. Jlir. L. Gevers, 2e Reg. Veld-Artillerie Veld leger. H. Jansen, 1 sectie Verbandplaats comp. Veldleger. Mil. J de Jonge, le Divisie Veldleger. J H Lingendijk, 2e Bat. 3e Comp. le Div. Veldleger. .Sergt. H. v. Mens. 4e Compie Veldpost. G. 11. v. Pies Jr., J. M. T. Divisie Veld leger. R. tk'houtcn, Lspl. 6e sectie Veldpost. H. C. M. Welter Haupfclager. Haag. J. .Zietsc, p/a departement of infanterie (of Groene Jagers) te 's-Gravenliage. VELDPOSTKANTOOR No. 3. Beckers, L., 1-III-6 R. I. Buitendijk. J., 1-1-17 R. I. Buys, A.. Teloph. Afd. III Div. Lierre, Joh. van, 1-111-14 R. Keuren, W., 3-III-6 R. I. Ilo&j, Apt-, de, 4-1-6 R. L. br- Groningen Veghel Utrecht Dresden Stadskanaal Belgisch Leger Amriier.dam Schutte. O.. 1-II-3 R. I. 2 Div. Smits, P. C., oude kaz. Harderwijk, nagez. 1-6 P., I. Woude, J. v. d.. 4-III-4 R. I. 3 Div. VELDPOSTKANTOOR No. 4. Coert. C.. 16e Reg. Hekkelmau, Gert. IVe Divisie, v. Kien, J., Onderöff. Veld-art.. Utrecht. Trip. Jan. 3-III-5 R. I. IV Div. VELDPOSTKANTOOR No. 7. Arthur Wouters, 3e Cie. 41 L.W.I. VELDPOST KANTOOR NO. 9. Serg. W. Smit, 4-27 L.W., Callanteoog. Dito. VELDPGSTKANTOOR No. 10. j J. v. Sohuilenbnrg, Bergt. ïqf., Oranje Nas- br. b.'-Fbr" Veldpost J0 Leiden Maarsen Rotterdam Haarlem Ne derh. aenBerg Nieuw Vennep Gxatham 's-Gséffenliage Leiden Beek. N,J3r. f" Ykema, K. J.. 2ce R. L 6e Bat. 2 Comp., Troepen in Zeeland. VELDPOSTKANTOOR No. 11. Mil. J. Verberne, 3 Res. 11-23 R. L Mil. G. Verhof a/d Heer Yereinnen, Hof a 63, Bergeik. VELDPOSTKANTOOR No. 12. Mil.-korp. G. M. Bogers, p/a Beenbatten, Café Zeeland. D. Palm (of Zakn), Res. Bat. Inf. Troepen in Zeeland. Derk Vanderaarde, Mil. VeM-artiBerie, Waleheren. Mil. C. Oudt, Res. Bat. VIL VELDPOSTKANTOOR No. 13, Janssen, S., 4 Comp. 1 Bat. 13 R* I. 3 Div. Kerkhovc-n, E., 3 Bat-i. 13 R. L 8 Drr. Meer. G. P. v. d., Noord-BrabeAt, Veld- Boks, As, 3 Compie I Bet. 2 Reg. lof. 3 Div. A., m biriria MwWirWB, getand. br. br.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 5