OP ZEE. Binnenland. Onze Koloniën, Le perzaken. IVlarinezaken. a soIjDateivoouranT von "Variicieigr x a .tsnueri i l v Dat we liier krijgers voo ons hebben, is duidelijk, ma-» 't is mooilijk te zien va welken landaard. Wat hu- hoofdbedekking aangaat, di lijkt wel wat op de Franse! of Engelsche stalen heimei welke er niet heel krijgshaft! uitzien. En van hun ge zichten merken we al her weinig, die worden bedek door rookmaskers. Ze zitte dan ook in een loopgraaf uitkijkend naar den vijand die stellig niet zoo heel vei is. Een der soldaten zwaai ten minste met een handbom, die hij blijkbaar wil werpen We hebben hier te doen me Russen, maar.aan het Westerfront. Eenige mannen van de Russische hulptroepen zijn het, die te Marseille ont scheept werden en nu mee vechten aan de Somme en elders. Een beslissing zullen zij wel niet brengen, daar voor is hun aantal niet groot genoeg, maar een bewijs van de samenwerking der gealli eerden is hun aanwezigheid hier wel. geven. Da,ar weet men wel wat' zwijgende heldhaftigheid beteekent en gevoelt men ook veel voor menschelijkheid in deze ont- zettende worsteling, maar zeer weinig voor d© van bloed druipende fantasieën van de helden der pen, die thuis blijven zitten. De erfopvolging In Koburg-Cotha. De vereenigde Landdag van de hertog dommen Koburg en Gotha houdt zich bezig met een wijziging der wet op de troons opvolging in dien zin, dat pretendenten van niet-Duitsche afkomst daarvan uitgesloten «uilen, worden. Tot die pretendenten behooren ook leden 'der Engelsche koninklijke familie; waaruit ook de thans regeerende hertog Karl Eduard stamt. ENGELAND. Een vrettesvergadering in de war gestuurd. LONDEN. Da socialist Ramsay Macdo- nald en zijn vrouw en de socialist Philip Snowden wilden Dinsdagavond te Walt- hamstow bij Londen een pacifistische ver gadering houden. Zij werden echter onop houdelijk in de rede gevallen door de aan wezigen. onder wie vele vrouwen. Men riep ,,Wij willen geen vrede eer België ontruimd is." Toen een aantal soldaten de. vergader zaal binnenkwamen ontstond er groote wanorde. Er werd duchtig gevochten en ten slotte bestormden de soldaten de spreektri- bune en verjoegen Macdouald en de ande ren. Teen hielden de 6oldaten toespraken tot de menigte, waarin ze aandrongen op Voortzetting van den oorlog. Zij hieven ten slotte het volkslied aan. waarmede de toe hoorders van harte instemden. FRANKR9JK. Van het Westelijk Oorlogdterrein, Het Engelsch-Franscha offensief. PARIJS, Officieel. Ten westen van Na- varin patrouilleschermutseliugen. In het gebied van het Rhone-Rijn-kanaal vernielde ouze artillerie vijandelijke opslagplaatsen nabij Illfurt. LONDEN. Officieel. De vijarfS liet Maandag een mijn springen ten zuiden van Loos, zonder ons nadeel te berokkenen. Wij drongen !s middags met succes door in de vijandelijke loopgraven tegenover Hulluch. Onze artillerie i3 in actie tegen 's viiands stellingen aan beide zijden van de Ancre. Krachtige artillerie actie aan weerszijden bij Souchez, Armen- tièrès, Messines en Yperen. Onze beschieting van een sterke vijandelijke positie ten noor den van Wieltjes veroorzaakte een groote pntploffing. Rouaan tijdens den oorlog. Een medewerker van ..Le Journal" heeft ©en bezoek aan Rouaan gebracht en vertelt nu in zijn blad een en ander van den toe stand daar ter stede. Hoewel de weerbare mannen voor verreweg het grootste gedeelte naar het front zijn ver trokken is het buitengewoon druk in do stad, Niet minder dan vijftien a twintig duizend vluchtelingen hebben er een schuilplaats ge zocht, terwijl er bovendien een uitgebreid gar nizoen is, waarbij ook vele buitenlandsche sol daten ingedeeld zijn. Hoewel ook in dezen tijd te Rouaan een levendige handel wordt gedreven, doet do in vloed van den oorlog zich terdege gevoelen. De- prijzen der levensmiddelen hebben een onge kende hoogte bereikt. Varkens en kalfsvlëosch kost een derde meer dan in normale tijdon. Voor 6uiker die slechts in beperkte hoeveelheid wordt verstrekt betaalt men 75 centimes per pond. Terwijl men voor den oorlog 10 a 12 centimes voor een kilo aardappelen betaalde moet men thans voor dezelfde, hoeveelheid 35 centimes neerleggen. Een pond boter is een franc in prijs gestegen en kost thanB fr. 2.60. Aangezien er Met de cinema aan het frant. In de „Daily Express" verteit een Ameri kaan hoe hij als cinema-photograaf in Frank rijk werkte om opnamen van de gevechten aan het Westelijk front té maken. „Ik was al acht keer gevangen genomen bij mijne pogingen om naar het front te komc-n eri teil slott© bevond ik r.rj in Aniicn6 met het dringend bevel, ten spoedigste de stad te ver laten. Dien avond vertrok er een artillerie-trein naar het front. Ik klora op eon der vlakke wagons, waar ik onder bet zeildoek, dat over een stuk veldgeschut lag, kroop en mij voor den nacht gereed maakte. Spoedig viel ik in slaap. Toen ik den volgenden ochtend wakker werd, was ik reeds te Bergen. Ergens in de huurt heërschte een gewéldig lawaai; de ka nonnen kraakten en donderden, zoodat de hieht ervan dreunde. F.n (oen ik uit mijn schuilhoek keek. zag ik juist een regiment Highlanders voorbijgaan in de richting van waar het gedonder klonk. Die gelegenheid moest ik waarnemen. Ik kwam uit mijn schuilplaats, ruilde met een Highlander eenige sigaren voor een stuk cho colade en volgde toen het regiment. Va twee uren marcheren kregen wij bevel om in de eerste Toopgravenrij te gaan. Jongen, wat was dot een dag? Terwijl de Highlanders on de Duïtsehcrs vuurden, werk te iV met vliit nan mün camera, want voor de eerste maal bemoeide niemand zich met mjj. Iedereen was te druk bezig om op mij te echter in de stad overvloed van werk te vinden is- drukt do verhoogde levensstandaard hier ninder dan elders op de bevolking. Voor melk weiden van gemeentewege maximumprijzen .astgesteld en wel 3-5 tot 40 centimes per liter. Ten einde kolen te besparen moeten de cafés en restaurants des avonds te half tien sluiten. De burgerij ig verplicht een zeer spaarzaam ge bruik van gas on electriciteit te maken. Veriaten loopgraven. LONDEN. De „Times" meldt uit het hoofd kwartier dat de in het legerbericht gemelde Britsche raid ten oosten van Atrecht plaats had over een front van 2000 nieter tusschen Atrecht en Tilloy. Er waren Engelsche en Schotsche troepen bij betrokken. De vliegers werkten met hun gewone vermetele handigheid mede, zij vlogon in groepen over de Duitsche stellingen. Toen de troepen de Duitsche linies bereikten, vonden ze geen noemenswaardigen tegenstand. Er was niemand,zelfs geen mi. trailloursoldaat. De onderstanden werden op geblazen en men rukte op naar de tweede linie, waar hetzelfde plaats had en toen naar de derde linie, waar evenmin Duitechere wer den ontmoet. Een officier vertelde dat hij zeer verrast was geen tegenstand te ontmoe ten. Hij had in de derde linie smakelijk een sigaret gerookt op den loopgraafwal, omdat er niets anders te doen was. Het eenige wat men zag waren enkele Duitschers op eenigen af stand, die zich uit de voeten maakten om hun leven te redden. RUSLAND. Van hei Oostelijk oorlogsterrein. Do gevechten in Rusland en Roemenië. BERLIJN. Nadat de artillerie deze gevecht"'! krachtdadig sinds den vier den Januari had voorbereid tusschen do kust en de straat van Mitau tot Riga, volgden krachtige Russische aanvallen, die echter met uitzondering van een bepaalde plek reeds door het spervuur der Duitsche artillerie op bloedige wijze tenietzijn gedaan. De lijken, die in dichte messa's op het ijs liggen, geven een vreeselijk beeld van dit ontzettend en doelloos opofferpn van menschenlevcns. Onbelangrijke gedeelten van het front, waai de Russen massa-aanvallen ondernamen, die dagen achtereen duurden en in een geweldigen sneeuwstorm uitgevoerd werden, leverden hun plaatselijke sucovscn van geenerlei beteekenis. De vooruitgeschoven punt van het Duitsche front is thans teruggebogen. Dientengevolge werd een aanzienlijke verbetering van de Duit sche front-formatie Terkregen. Doordat de linie nu overal dezelfde is, heeft men een goeden waarborg tegen eventueele verrassingen. De Russische aanvallen, die over een lengte van ongeveer honderd kilometer op den noor delijken vleugel van het Duitsche front gericht zijn. schijnen klaarblijkelijk alleen uit een moreel oogpunt op touw gezet te worden. Noch de bedoeling om een flinke doorbraak te pro- boeren, noch het plan om het door de Oostzee begrensde Duitsche front terug te buigen kan hieraan ten grondslag liggen. De troepenmacht is daarvoor niet groot genoeg, en bovendien zit het Duitsche front daan-oor sinds te langen tijd stevig in elkaar. Aan de Sereth klemmen de Russen zich wan hopig vast bij Foendeni aan den zuidelijken oever der rivier, ten einde den aftocht over de brug bij Foendeni vrij te houden. Zij werden opnieuw met zware verliezen teruggedrongen. Het dorp Garlcaska, dat door de bondgenooten werd bestormd, ligt slechts op drie kilometer 'afstands van de Sereth, en iets verder van de Serethbrug verwijderd. Ten N. van Focsani konden de Russen even min stand bieden aan de stormachtige aanval len. Zij weken over de Poetna terug. Hun krachten concentreeren zich te dezer plaatse op .de verdediging van de groote over de Sereth gelegen spoorbrug en op het kruispunt Marestï, van waar uit spoorweg!ijnen naar Panein, naar het dal van de Boven-Sereth en naar Jassy loopen. Trepof afgetreden. PETROG-RAD. De minister-president Trepof en de minister van onderwijs Igna- t-ïef zijn afgetreden. Prins Golitzin is be- kunnen letten Die loopgraaf werd spoedig onhoudbaar voor eenig sterfelijk mensch en ten slotte kwam het bevel, om terug te trekken. Do mannen, die uit do loopgraaf weg konden komen, verdwenen zoo spoedig zij konden. Ik bleef achter, niet omdat ik ge wond was of omdat ik er erg op gesteld was om er te blijven, maar omdat ik een opname van een Duitschen aanval wilde'maken. Dat gelukte mij dan ook en toen ik de Duitschors bemerkte. kwamen zij op een honderd meter afstand als konijnen wippend op mij aan. Ik kroop uit de loopgraaf alsof de duivel mij op de hielen zat en rende weg zoo hard ik kon. De lucht was vol van het gefluit der kogels en in mijn verbeelding gevoelde ik ieder oogenblik een Duitsche bajonet in mijn rug stooten. Ik kwam al rennend ten slotte in een Fransch knie regiment terecht en tTr-n ging mijn haar weer vlak liggen. Maar vdór ik op mijn sterfbed lig, zal ik nooit zoo dicht bij den dood zijn geweest dan op dien dag. Op zekeren avond, tijdens een bombar dement. nam écn Belgische soldaat, dien ik vroeger als kellner te New-York had gekend, mij mede in een wijnkelder en gaf mij wat stroo om op te slapen. In hetzelfde huis wa ren nog eenige Belgische soldaten ingekwar tierd. Even R3 middernacht viel een projectiel uit oen 42 c.M. kanon on het huis en ontplof te. Tn d» k»m«r. waar ik sliop. werden negen man m np de verdieping daarboven >omd tot premier, senator Koeltsjinsky tot mister van onderwijs. De moord op Raspoetien. De Londensche „Daily Mail" ver domt uit Petrograd. dat dé omsta n- ighedfen van den dood van Raspoetin .'el in don doofpot zullen gaan. leen verdere stappen zullen worden go- iaan tegen de bedrijvers van do daad. Aan rins Yocssoepof. in wiens paleis de monnik sdood werd, werd op een feest bij een der pornaamste bankiers van Petrograd een root© ovatie gebracht, de gasten bewierpen -cm met bloemen en droegen hem in triomf •ond. ITALIË. Aan het Italiaansohe front. ROME. Dinsdagnacht naderden kleino ijandelyko groepen onze stelling© bij hoogte —68 op het Karstplatcauzij werden door ons uur afgeslagen. Maandag artillerieaetie op verschillende plaatsen aan het front. Onz© artil lerie belemmerde den arbeid aan verdedigings werken en beschoot de achterwaartsche linies. yandelijke vliegers poogden o - onze stellin gen te vliegen, doch werden door ons artille rievuur en aviateurs verdreven. Een onzer vliegers beschoot op blijkbaar succesvolle wijze utilitaire werken tusschen Rifemberga Sando- niele en Cobdie in het Bronizzadal. Alle vlie gers keerden behouden terug. De conferentie der Entente. PARIJS. D© bladen spreken voldoe ning uit over de conferentie te Rome; de algomeene indruk is zeer gunstig en versterkend. Het resultaat wordt voor den loop van den oorlog op allo fronten van groot belang geacht, en schijnt van dien aard, dat de openbare mee ning in de geallieerde landen er geheel door bevredigd zal worden, overtuigd dat daden onmiddellijk op de genomen beslissingen zullen volgen. De leden van den Senaat en van de Kamer, de telegrammen uit Rome be sprekend, waren eenstemmig in bun verkla ring dab de resultaten uitstekend zouden zijn, wat ook bleek uit de verklaringen van Briand en de redevoering van Boselli. ROEMENIË De strijd in Roemenië. WEENEN. Officieel. Ten zuidoosten van Focsani ia de vijand teruggeworpen tot aan den mond van da Rimno Sarat. De O.-H. en Duitsche troepen, die den vijand in den slag van Focsani versloegen, bereikten de Poetna, op den linker oever van welke rivier de Russen opnieuw schij nen te willen stand houden. Deze verloren in de laatste gevechtsdagen 99 officiereu en 5400 man; drie kanonnen, l "i mitrailleurs. Aan den zuidvleugel van het Jozeffront behaalden de troepen van veldmaarschalk Von Reisz bij Iresci en Campurile in zwaar terrein, sneeuw en vorst verdere voordeeleu. PETROGRAD, Officieel. De vijand viel onze stelling aan de Oitos aan, maar alle aanvallen werden af geslagen. De vijand wierp de Roemeniërs terug zes werst ten westen van Monastirka Kachinael aan de Kassina. De Roemenen sloegen alle aanvallen af bij Rekos aan de Soëcbitsja. Onze troepen bezetten zonder druk van den vijand nieuwe stellingen in de Poetna-Serethiinie. Do operaties in Roemenië. Een militaire medewerker van. de „Nord- deutsche Allgeraeine Zeitung" schrijft: Het Russische legerbestuur heeft blijkbaar aanzienlijke voorbereidende maatregelen ge troffen tot het verdedigen van het bruggehoofd bij Focsani, daar deze stad de in valpoort is naar hel zuidelijk gedeelte van Moldavië. De strategische beteekenis van deze stad moot verder op dit oogenblik hierin gezocht wor den. dat van hieruit een wig gedreven kan worden tusschen het leger van generaal von Gerok en van de troepen on de generaal Fal- kenhayn. De tigging van de stad en in het bijzonder van haar westelijke bevestigingen is zeer geschikt voor een intensieve verdediging. Niettegenstaande deze moeilijkheden is het den troepen van Falkenhayn toch weer gelukt nieuwe successen te behalen, die bekroond zijn door het veroveren van Pintecesti en van Me re. Door dit succes is reeds in het geheel© verdedigingssysteem van het gebied van Foc sani een flinke bres geschoten. f In dit gedeelte van hot JRoemeensche offen sief herhaalt zich het militaire schouwspel, dat den geheelen opmarsch in Roemenië gekarakte riseerd heeft. De systematisohe vernauwing van de vijandelijke verdedigingsliniën en haar voortdurend terugdringen op steunpunten mot een smal front. Hierdoor wordt de bewegings vrijheid en het initiatief van den tegenstan der systematisch met lamheid geslagen en bo vendien worden do steunpunten, nadat zij om singeld zijn, onder concentrisch vuur van do artillerie gonomen. Bij don moeilijken aanval op hot bruggo- hoofd van Mac in, in den noord westelijken I hoek van de Doebroedsja, ging generaal-veld- maarschalk von Mackensen te werk naar het zelfde systeem. Hij kon de Russen steeds ver der terugdringen in de bocht van den Douau bij Galatz, door, wanhopigen tegenstand bre- l kende, den vijand terug te dringen op bet smalle front van MacinJijiia— Vaeareni. De geografische ligging toont duidelijk, dat de Russen niettegenstaande hun sterke verechan- singen hier in een buitengewoon gevaarlijke j situatie gebracht werden, daar zij bijna niet meer beschikten over ruimte om te opereeren in het breede, onherbergzame moerasgebied van de Donaukniei e-n slechts enkele bruggen bezat om het leger Van al het noodige te voor- GRIEKENLAND. Een ultimatum van de Entente. PIRAEUS. Frankrijk, Engeland, Rus land en Italië hebben Dinsdagmorgen aan de Grieksdie regeering een ultimatum overhandigdbónnen 48 uur moet worden voldaan aan da eischen, verVat in de nota van 31 Dec. VEKEEN3SDE STATER. De bedoelingen van Gerard. LONDEN. De „Daily Mail" meldt uit New-York, dat volgens Amerikaansche op vatting het ware doel van den ambassadeur Gerard was Duitschland te waarschuwen dat als het do vriendschappelijke betrek kingen met de Vereenigde Staten wil hand haven. het niet mannen aan het bewind moot brengen, die een „rücksichtslosen" duikbootocrlog voorstaan. Als deze opvat ting juist is zou G&rard op algemeen© in stemming in Amerika kunnen rekenen. Duikbootenactie. BERLIJN. (Ofticieel.) Een onzer duik- booten. commandant Steinbauer, boorde op 27/12 in de Aegeische Zee bet door bewa kingsschepen beveiligde Fransobe linieschip „Gaulois" door een torpodoschot in deu grond. Dezelfde duikboot boorde op 1/1 in de Middeliandsche Zee het door torpedpboot- jagert. begeleide Engelsche vol geladen troepen transportschip „Ivernia" en op 3/1 een bewapend, diep geladen transportschip van ongeveer 6000 ton in den grond. Bewapening van de handelsvloot. LONDEN. De „Daily Telegr." betoogt dat het tegenover de duikbootbedroiging noodig is, de geheel© Britsche koopvaardij vloot zoo spoedig mogelijk te bewapenen. Schip opgebracht. HAMBURG. Het Noorsche s.s. „Lu pus" is Maandag als prijs naar Hamburg gobracht; het had contrabande voor Enge land aan boord. (Het s.s. „Lupus", groot 536 br. ton, ge bouwd in 1891, behoort aan de Bergenslte Dampskibes., te Bergen. Red.) Hofbericht. Z. K. H. de Prins ontving Dinsdagavond halfzeven ten Koninklijken Paleize Mgr. Lo- catelli, pauselijk internuntius bij Hr. Ms. Hof. ten einde aan Z. K. H. te worden voorgesteld, waartoe, tijdens bet verblijf van Mgr. Locatelii té 's-Gravenhago een vorige maal, geen gelegenheid bestond. Jhr. J. W. J. C. KI. van Nispen tot Seyenaor -j\ Op 55-jarigen leeftijd is in den afgeïoopen nacht te 's Graveuhage overleden het lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Rheden. Jhr. J. W. J. C. M. van Nispen tot Sevenaer, directeur en hoofdredacteur van De Residentiebode. Een ongesteldheid van slechts weinige dagen heeft een einde ge maakt aan het werkzame leven van dezen Katholieken afgevaardigde en journalist. Mi". Goeman Borgesius. De toestand van den Kamer-voorzitter, den lieer Goeman Borgesius, :s onveran derd. De patiënt had een rust-igen nacht. Een verklaring van den AmerU kaanschen gezant Do vertrekkende gezant van Amerika, dr. H. van Dijke, heeft de volgende verklaring afgelegd aan de Associated Press of Ame rica De mededeeling van den Nederlandschen Minister van Buitenlandsche Zaken, dat President Wilsons nota van 18 Dec. aan hem door mij werd overhandigd zonder eenig verzoek of wenk tot ondersteuning ervan door deNederlandsche regeering is volkomen juist. Ik deed zulks, omdat door mijne re geering mij aldus was bevolen. Mijne op dracht luidde,'de nota van den President eenvoudig als kennisgeving te overhandigen. Er was geenerlei verzoek bij. Do reden hiervan is, dat Amerika de delicate en moeilijke positie van de Neder- landsche regeéring to midden van dezen oorlog begrijpt en er niet bij haar op aan dringen, zelfs haar niet verzoeken wil, iets te doen, dat door baar niet raadzaam, voorzichtig en nuttig zou worden geacht. 11; heb mijn best gedaan, dit juiste begrip van de Nederlanasche positie in de Veree nigde Staten te bevorderen, en zal ook daar mede voortgaan. Aangaande instructies uit Washington betreffende de wijze van het overhandigen der nota van den President te Madrid is mij niets bekend. Wat ik mij niet kan verklaren is dat die Nota zoo algemeen verkeerd is begrepen. Er wordt ezpresselijk verklaard dat zij geen aanbod van bemiddeling noch een vredes- Ook aan do Somiue ontsnapte ik in Juli 1916 op merkwaardige wijze aan den dood. Ik kan u daaromtrent niet veel meer vertel-, len, dan dat iemand, die opwindende gebeur tenissen wil meemaken, nergens beter been kan gaan dan daar. Ik draaide «ie kruk van mijn „movie"- machine achter de Engelsche loopgraven en maakte wat opnamen, toen er ergens in de buurt een granaat ontplofte, die mijn toestel aan stukken sloeg, terwijl ik zelf later met een lichte seliedolbreuk wakker werd. Maar ik leef nog en ik ben er nu aan gewend. Ik ben van dat alles gaan houden en daarom ga ik er weer been. Een Schotsche vrouw, die in kt Servische leger streed. Dc Times vertelt van den militairen dienst van een Schotsche vrouw, die in het Ser vische leger hoeft gediend en nu gewond te Saloniki in het hospitaal ligt. Miss Flora Sands zoo heet het kleine dametje is eone Schotsche. Tn het begin van den wereldoorlog werkte zij eeret.als ver pleegster in Serviëhier werd echter hare sympathie met dit lijdende en heldhaftige volt in zoo hooge mate opgewekt, dat zii. toen bij den grooten terugtocht in October en November 1915 de hospitaal-aideeiingen ontbonden werden, verlof aanvroeg en ver kreeg om als gewoon soldaat dionst te mogen nemen in de achterhoede, die den terugtocht van het aftrekkende leger moest dekken. Nog vóór dat leger de Adriatische Zee be reikt had, was zij reeds bevorderd. Zij was nu sergeant Sands geworden en stond in hooge achting bij hare officieren en man schappen van het regiment, waartoe zij nu nog behoprt. Aan het Macedonische fi-ont heeft zi j de geheel© hardnekkige en geslaagde offensieve beweging, die op 12 September begon, medegemaakt. Bij den aanval op den hoogsten top van heuvel 1212 werd haar actieve loopbaan tij delijk afgebroken. Hoe dit geschiedde laten wij haar hier zelf vertellen. „Wij hadden uren lang in onzo ondiepe kuilen gehurkt gezeten, ongeduldig bet be vel voor den aanval wachtend. Dit kwam om zeven uur. Het sneeuwde en de grond was reeds met sneeuw bedekt. In een halve se conde was ik mijn kuil uit en nu rende ik, zoo vlug mijne beonen mij konden dragen, voorwaarts. „Ik ben altijd de eerste, die mijn ge dekte plaats verlaat. Dat is mijn plicht als onder-officier. Maar ongelukkigerwijze ben ik niet zoo vlug als de moesten van jnijne soldaten. Daarom behoor ik in den regel tot de laafsten, die bij de vijandelijke loop graaf aankomen* voorstel behelst. Zij was enkel een voorst- dat de oorlogvoerenden van beidé zi den de voorwaarden te kennen zoude geven waarop zij willens zouden zijn, de vrede in overweging te nemen en te bespr. ken. De Entente machten hebben zulks ree met eenige duidelijkheid gedaan, en zulle het waarschijnlijk eerlang zelfs op nog du: del ijker wijze doen. De Centrale mogend heden hebben op beleefde, zolfs vriendelijke doch zeer zakelijke wijze do uifcnoodiging va den president, om hunne voorwaarden be kond te maken van de hand gewezen, Di! maakt, dat de vredesdiscussies zich op hel oogenblik op 't doode. punt bevinden. Zoo dra beide partijen zich gelijkelijk openhartig betoonen, zal de wereld, kunnen oordee len of de vrede, waarnaar ieder rechtscha pen mensch. verlangt, nabij dan wel veraf is Brievenmalen naar Indië.- Gelegenheid tot verzending van brieven, enz. naar Nederlandseh Oost- en Wast- Indië gedurende het tijdvak van 15 t'm. 28 Januari 1917. Landen van bestemming. Ned. OosHndie Ned. West-Indie: b. Aruba, Bonaire, Curasao St. Eustatius, St. Martin. Y erzendings weg. rechtstreeks van Amsterdam via het Suezkanaal via Ylissir.gen en Engeland (alleen op langen van don alzenöerj via Vlissingen en Engeland via Vlissingen en Engeland Data van vertrek der stoomsche pen uit Nederland. 1.7, .19, 24 en 26 Junuax-i 17 en 24 Januari Onlusten In Tapanoeli. (Officieel.) Bij het departement van koloniën is ontvangen het volgende tele gram van den gouverneur-generaal van Nederl. Indië „De resident van Tapanoeli bericht dat sedert Zaterdag niets meldens- waard voorviel. De opstand schijnt geheel bedwongen te zijn. In het geheel zijn vijf tien opstandelingen gedood, vier gewond en vijf-en-veertig gevangen genomen, onder wie dertig door de bevolking. Het land- scbapshoofd van Siboelan is bij ongoluk gedood." De berichtgever van bet „Hdbl." te Soerabaja seint, dat volgens' verklaring van kapitein Meyroos, die zich in Tapa noeli bevindt, de onlusten aldaar een abso luut locaal karakter dragen. De troep van kapitein Meyroos is aange vallen door de opstandelingen, waarbij on zerzijds geen verliezen werden geledon. Het Ned.-Ind. Pers Ageatschap seint, dat thans twee brigades militairen en een brigade gewapende politie, de laatste onder controleur Beck, op hot terrqii) yan de on lusten opereeren. Het terrein is zeer moeilijk. Onlusten op Flores. (Officieel.) Bij het Departement van Ko loniën is 'ontvangen het volgende telegram van den resident van Timor: Bij een aanval op het versterkte dorp Ekotado in het district Ngada op het eiland Flores zijn 26 December j.l. de civiel-gezag- hebber Van Staveren en do commandant van de gewapende politie licht gewond. Het dorp werd genomen. Van den vijand werden twee gedood. De anderen vluchtten. Onlusten in Djambi. (Officieel.) Bij het Departement van Ko loniën is ontvangen het volgende telegram van den Gouverneur-Generaal van Neder- landsch-Indië: Na een inspectiereis van zes weken door zijn gewest gemaakt' te hebben meldt de resident van Djambi. dat bot gezag is her steld en dat overal de hoofden, zoowel als de bevolking, de onlusten betreuren. WSet klein verlof. (Officieel.) Do dienstplichtige on derofficieren. korporaals en manschappen der militielichting 1909, behoorende tot het korps pantserfortartillerie en het korps torpedietten. zullen 26 Januari 1917 in het genot van onbepaald (klein) verlof worden gesteld. De commissie naar het front. Generaal-AIajoor Burger, jmitenant-kolonel Jhr. RoeII en Kapitein Van Oorschot, uie zich thans in Engeland bevinden voor een be zoek aan het Briischo front, hebben thans ook van de Belgische regeering uitnoodiging ont vangen tot het brengen van een bezoek aan het Belgisch© front. „Ik was dan bijna tot den rand van een Bulgaarsche loopgraaf gekomen, waarin mijne manschappen reeds met de verdedigers handgemeen geraakt waren. Ik behoorde tot een klein groepje van achterblijvers, 'n zes man sterk toen een goed gerichte granaat tusschen ons in ontploft©. Een paar van mijne mannen en ikzelf waren binnen den werkingskring van de ontploffing en vielen gewond neer, maar ik schijn het 't ergst getroffen te hebben. „De schok was vreeselijk. Toch geloof ik niet, dat ik meer dan oen minuut be wusteloos was. En ik werd al spoedig ge holpen. Een jong officier van mijn batail- lon had mij zien vallen. Hij kroop'op han den en voeten door do sneeuw heen naar mij toe, greep mij bij de handen en sleept© mij over den gladden grond, tot .p een ge dekte plaats aan den heuvelrug. „Het was natuurlijk ontzettend pijnlijk om zoo aan de hand van mijn gebroken arm voortgesleept te worden. Maar de pijn was j niet veel erger, dan ik toch reeds leed. I Bovendien was er niets aan te doen, het moest wel geschieden en het duurde niet lane- „De Servische soldaten zijn merkwaardig handig en zacht bij het verbinden^ van wonden op het slagveld. In ongeloofelijk korten tijd verbonden twee mannen van 1 mijn eigene compagnie mij en spoedig lag Overplaatsing naar de Koninklijke marechaussee. ogen Maart a.s- zullen een aantal mili- "en kunnen worden overgeplaatst naar i wapen der Koninklijke marechaussee. Vermoedelijk zullen alsdan niet dan een er gering aantal ONbereden militairen ergegaa-n naar de Marechaussee te voet. Dtiarentegon zal voor een niet onaan- enliik aantal onbereden militairen gelegenheid worden opengesteld om te .orden overgeplaatst bij de Marechaussee e paard. Doze militairen zullen, na het '.angaan van een verbintenis als marechaus- ee te paard, bij het Depot der Koninklijke larechaussee worden opgeleid voor den lienst der bereden Marechaussee. Uit het vorenstaande volgt, dat voor het tegenwoordige de kans op marechaussee te voet te worden, zeer gering is. De kans, óók voor militairen van onbere den wapens, om marechaussee TE PAARD te worden, is VEEL GROOTER. In verband met deze omstandigheden wordt aau nagenoeg allen, die reeds vroeger bij een verzoek om overplaatsing naar de Koninklijke Marechaussee mochten verne men, dat hunne namen werden aangetee- kend op de lijst van adspiranten voor mare chaussee te voet, de vraag gedaan, of zij ge negen zijn om op 1 Juni a.s. te worden overgeplaatst bij de Marechaussee te paard. Hun wordt gelegenheid gelaten om bij hun antwoord mede te deelen, of zij voor keur behouden voor plaatsing bij het bere den of het onbereden gedeelte derKonink- lijke Merechaussee. Deze vraag beteekent voor ben nog niet, dat er zekerheid bestaat dat op 1 Maart aan hun wensch zal worden voldaan, zSj is alleen gedaan om met hilune wenschen reke ning te kunnen houden. Zij die zich opgeven als genegen te zijn om over te gaan naar de marechaussee te paard, hebben vrij groot© kans, dat die overplaat sing op 1, Maart zal volgen. (Jit de Staatscourant. Bij K. B. is benoemd b/d. landmacht tot zes. off. van ,gez. 2de kl. de arts L. B i e r e n s d Haan. Bij K. B. is ing. 11 Jan. voor de lichting 1917 eervol ontslag verleend, overeenkomstig zijn wensch, a. d. gep. generaal-majJ. H. M a k k i n k, als voorz. v. d. len keuringsraad in Zeeland; a. d. gep. luit.-kol. W. F. Jo hannes, als plvvoorz. v. d. 2en keurings raad in het 3de distr. v. Zuidholl., in verband met zijne benoeming tot voorz. v. d. len keu ringsraad in Zeeland, en benoemd tot plv. voorz. v. d. 2en keuringsraad in h. 3de distr. Zuidholl. de gep. kol. W.S. N. vanBoc- kom Maas. Mutaties. Bij K. B. zijn benoemd, bij het reserve-per soneel der landmacht, by het personeel van'den Geneeskundigen Dienst, tot reserve-officier van gezondheid der 2e klasse, de heeren J. G. Veenenbosen K. van Dongen, beiden arts. Bij K. B. zijn benoemd, bij het wapen der Genie, tot majoor, do kapitein H. Walaardt Sac ré, van het wapen, oommandant der luchtvaartafdeelinghij den staf van het wapen, tot majoor, de kapitein J. Gualthérie van Weezei, van dien staf, werkzaam bij het Departement van Oorlog; is aan den reserve-kapitein E. J. B e u v er ij van het 16de bataljon landweer-infanterie, ter zake van ongeschiktheid voor de verdere waar neming van den militairen dienst, een eervol ontslag lïit den militairen dienst verleend. Wittebrood voor militairen. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat aan militairen, die ongebuild brood niet kunnen verdragen, van rijkswege op advies van den officier van gezondheid tijdelijk of door- loopend wittebrood kan worden verstrekt tot eene gelijke hoeveelheid als het brood van on gebuild meel. Vroeger kon wittebrood alleeD hij verpleging in ziekenzalen of hospitalen wor den verstrekt. Overgeplaatst. Dé reserve-2e luitenants F. H. M. M i- c li e 1 1, A. K o p o r en ,G, Blom, van het 7e reg. inf., zijn overgeplaatst bij de Ve inf.-brig. (Verb, bericht.) Benoemd. Naar wij vernemen, zijn bij het wapen der Genie benoemd tot majoors kap. J. Gual thérie van Woezol, werkzaam bij het Dep. van Oorlog en kap. H. Walaardt Sacré, comm. van do Lucktvaariafd. t© Soesterberg. Detacheering verlengd. De detacheering bij de luchtvaartafdeeling van den reserve len luitenant der artillerie J. J. van Gelderen is verlengd tot 1 Maart a.s. Werkzaam gesteld. De eoiste-luitenant-adjudant Hout man van het 22o rog. inf. wordt werkzaam gesteld als loeraar bij de derde school voor verlofsofficieren. Naar Oost-Indië. De voor den dionst in Oost-Indië bestemde officier van gezondheid 2e kl. H. van Dalen zal 3 Maart mot het stoomschip „Tabanan" zijn bestemming volgen. Marinebegrooting. Bij derde nota van wijziging heeft dc minis ter do volgende wijzigingen voorgesteld der Marinebegrooting voor het. dienstjaar 1917 Do omschrijving van artikel 17 wordt gewij zigd als volgt „Aanbouw van schepon en vaartuigen door ik op een draagbaar, waarop ik naar het dichtslbij zijnd© veld-hospitaal werd ver voerd." Het zal wel e©n poos duren vóór het dappere meisje geheel genezen zal zijn. Zij heeft ongeveer 25 wonden gekregen en uit twee daarvan moesten de granaatsplinters getrokken worden. Des nachts cp marsch. Een medewerker schrijft aan de „Daily Chronicle" Soldaten, die 's nachta over open terrein marckceren, wijken altijd naar links van de voorgenomen richting af, doch nooit naar rechts. Militairen van groot© ondervinding hebben dit verschijnsel waargenomen en schrijven het aan twee redenen toe. In de eerste plaats wordt het geweer in de rechterhand gedragen en spreekt het dus van zelf, dat die hand zich vrij moet kunnen be wegen en wanneer de troep in gesloten forma tie optrekt is het instinctief de gewoonte on> met den elboog ruimte te krijgen paar link1- Bovendien begint de soldaat altijd met de- linkervoet te mnrcheeron en, hoewel^ het mof lijk te bewijzen is, wijkt een hatnillon, zei' als het hij daglicht naar een zichtbaar d«- loopt, altijd eenigszins naar links af.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1917 | | pagina 2