No. 368 Vrijdag 22 December 1916 Orgaan w©©r Leger en VBoet. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Ot tasstand in Eon praatje over huisvlijt De Vredesvoorstellen. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURAN EEDACTIE J3N ADMINISTRATIE VALERIUSSTR. 10», AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOBSE N(IMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor Advertot" i?n wende uier. zich tot oum Amsterdam. JVü's dei AdvertimtiCn )-ur i dt'il:ogou op do tv.■•■•Jo, derde en vi-ido pijn. reductie. uL Voor Jü£'ïojid%.. ubtiel tarief. 13-j abonnement Roemenië. Ziehier een overzichtelijk lraanje van het land in den Balkan, waarheen in de laatste maanden voler oogen waren gericht en wear nu ook nog het krachtigst gestreden wordt Roemenie. Met België, Servië en Montenegro een der kleinere landen, die het hevigst geteisterd zijn in dezen oorlog Misschien is het lot van Roemenië wel het meest tragisch van alle het had buiten den oorlog kunnen blijven en heeft het snelst er al de rampen van ondervonden. Roemenië kan genoegelijl< in drie deelen worden gesplitst, die ook. afzonderlijke namen dragen, de Noordelijke uitwas Moldavië, dat in t Oosten aan Rusland grenst, het grootste westelijke stuk, ten Noorden en Westen van den Donau, Walachije, waar de centraden uu vrijwel de meesiers zijn en het stuk tusscheu Donau en de Zwarte zee, de Dobroedsja. In dit laatste deel en Moldavië biedeft de Russen en Roemenen nog tegenstand aan dê cenfcraleu, die Walachije en de Dobroedsja reeds in bezit hebbben en tot aan de mondingen van den Donau zijn doorgedrongen, Jassy, dicht aan de Russische grens, is na de bezetting van Boekarest, de hoofdstad. Het a.s. Kerstfeest, No, 370 van „De Soidatencourant" zal met het oog op den Tweeden Kerstdag niet op Dinsdag 26 Dec,, doch op Woensdag 27 Dec. door onze expoditie verzonden worden. Daarna volgt de verzending weer op do bekende tijden. Lloyd George heeft gesproken! Zooals Düitschland aan het hoofd der Centralen feta at, mag men wel zeggen, dat Engeland de geallieerden aanvoert. En Lloyd George is tegenwoordig Engelsch eerste minister en de man van het oogenblik in Engeland. Wij kannen veilig veronderstellen, dab Lloyd,George in zijn redevoering niet alleen het richtsnoer van Engeland heeft aange duid, maar ook dat van alle geallieerden. Di" was trouwens reeds te verwachten uit de woorden, die gevallen zijn in de vel schillende volksvertegenwoordigingen de^ Entente-mogendhedeu Wat Lloyd George dus heeft gezegd, J3 van het allergrootste belang voor de toe komst. Hij heeft vrij duidelijk gesproken. I'e geallieerden willen wel vrede, maar eerst •wanneer het oorlogsdoel volkomen wordt be reikt. In dit opzicht zijn al de geallieerden het eens. En het oorlogsdoel heeft de En- gelsche premier ook vrij nauwkeurig om schreven. Het is: volledige terug gave, volledig herstel, be- Er ia aan dé mobilisatie ook wel wat gooas te vinden. Volgens .sommigen heel voel goeds cm wo gelooven, dab <Ho met geheel eu al ongelijk hebben. De mobilisatie heeft de Verschillende standen van ons volk dichterbij elkaar gebracht, heeft in oogenblik leen, clat er werkelijk gevaar dreigde, ons allen doen gevoelen, dat we nog een vaderland hadden to verdedigen, er waren er inderdaad,..die daaraan twijfeldenhebben daardoor ons kracht en verheffing gegeven... Doch daar wilden wo 't eigenlijk niet orer hebben, toen we dit artikel begonnen, zoo hoog-op zochten wc 't niet. Ook in betrekkelijke klei nigheden heeft do mobilisatie haar goede zijde. En daaronder, behoort, dat zij meer dan ooit de „huisvlijt" naar voren heeft gebracht. Wat „huisvlijt" is, weten we allen, niet waar? 't Is een deftiger woord voor.., knut selen. 't Is, zonder van beroep een hand werksman to zijn, mooie of minder mooie dingen maken. Een ambtenaar bijv., die aich een werkbank aanschaft en uit ruwe planken een tafel fabriceert is feitelijk een knutselaar of „huisvlytor"Maar iemand, die uit. een si garen kistje mat een figuurzaag een portretlijstjo vervaardigt, insgelijks. En wie uit oen weggeworpen bc-sdniitblik oen lan- tG.arntje vormt, niet minder. En wie uit oude' Boopbeemtjes met zaag, vijl en schuurpapier dominosteentjes vervaardigt, is zeker een huisvlijter. Men ziet, dat men zonder kostbare workr bank of dure planken zeer goed aan huisvlijt ücr.n doen. We kunnen zelfs ecu stapje- verder gaan en bewe-èn, dat de echte knui.vsl.-iar er jnist zijn eer instelt, om als grondstof voor aijn producten datgene te nemen, wat anders eigenlijk weggeworpen wQrdfc: oude blikken dooaeu, stukkon karton, beendoren, kurken, aolffi gebroken bezemstelen. Met andere woor- i den, men kan uit afval, dat anders op den mest- V»p of in den vuilnisbak terecht komt, nog boel wat aardigs en somtijds wat moois maken. I Bs (BB» tydens cu door do mobilisatie, nis trouwbare waarborg. Ruim op gevat wil dit zeggen, dat de centralen, die aan bijna alte .Linten diep in ,'s .vijand», land «taan, dit alles weer zullen ontruimen; dat zij bovendien België en- Servië bijv. schadeloosstellen, dat zij verder waarborg geven, dab Duit-schlaud met opnieuw zich versterkt, zich. niet aangordt tot een nieuwen, oorlog. Zullen de centralen daarin treden 1 Lloyd George gelooft het niet, en wij niet met hem. Volgens den Eugelschen eersten minister is de tijd om vrede te sluiten nog niet aangebroken. Zoolang Düitschland zich nog beschouwt als overwinnaar, is er geen sprake van, .dat de toegestoken hand kan worden gegrepen. Elders in dit blad geven wij verkort de re de van Lloyd George weer. Zij is in staat om pessimitisch te maken wat de hoop op vrede betreft. Er was daarin verder sprake van een nog krachtiger voortzetting van den oorlog, van hulp aan Sarra.il, opdat die verder in den Balkan kau doordringen, van binnen- laudsche hervormingen in Groot-Britanuië,- zoodat dit beter den oorlog kan volhouden, van een krachtiger optreden in Grieken land, van ua-uwere aansluiting aan heb moe derland Engeland aan de koloniën, enz. In eeu woord, er is daarin sprake van nieuwe groote en geweldige maatregelen, waardoor het oorlogsdoel, volkomen nederwerping van Düitschland, kan worden bereikt. Is er dus volstrekt geeu kans meer op vrede binnen afzienbaren tijd Dat zouden we niet gaarne willen opmaken uit de rede van Llöyd George, al is zeker die kans niet verhoogd. Want onomwonden wijst ook Lloyd George besprekingen niet af. Maar in te gaan op Duitschlands voorstellen zon der ook maar eenigszins die voorstellen te 't ware een nieuwe kunst geboren de „afvals- kuust". Waarom juist in do mobilisatie? Omdat honderdduizenden jon go mannen, dio uit hun gezin, van hun vasto bezigheden gerukt wa- rag., in hun veïo vrije uren eon grocnèn kwel duivel loerden kennénde verveling. Die kwelduivel moest verdreven worden. Daar zijn veie middelen voor, maar die niet a-lie aan iedereen voldoen. Niet ioder militair houdt van lezen. Niet ieder vindt vermaak in kaartspelen. Niet ieder zoekt, gelukkig, tijd verdrijf in herberg of koffiehuis. Er bleven altijd nog velen over, die met Ixun vrije uren geen raad wifiten en vóór menigeen van dezen, is het knutselen of de huisvlijt een uitkomst geweest. Als wij het over huisvlijt in hot leger heb ben, denken wij allereerst aan den beer C. Prince te Drieoergeu. Eere wien eere toe komt! Al is hij nies de vader van do hiiïs- vljjfc in heb leger, hij heeft daartoe wel den eersten stoor, gegeven. Zelve een aartsknute selaar, zag hij, (oen nauwelijks in Augustus 1914 do oorlog was uitgebroken, in, dat er een vijand in heb leger was te bestrijdende verveling. De jongens hl kamp of fort. of op de schepen moesten wat to doen Lebben, en hij bagon met zo spelen te geven, domino- en damspelen. Te geven eigenlijk niet, zoover reikte zijn kracht niot, hij leerde hun, zo zelf te maken. Onze Soldaten courant was nog maar oen paar weken verschonen, of'de heer Prince brac]ut ons reeds een bezoek en vroeg een halve pagina, van ons blad,voor do afbeel ding van coü domino-spel, een andere halve pagina, voor een damspel. Figuren van stee- non, figuren van bord en schijven, dio do militairen maar hadden op to plakken op karton, blik. hout, om spelen to hebben, waarlgy de uren omvlogen. Dat 'was, voor meer dan twee .jaren, het be gin. Er werd daarbij eigenlijk minder nog aan do huisvlijt zelf gedacht, 't waren meel de spelen voor de gemobiliseerden, die op den voorgrond stoncleii, dan heit maken er van, dan het knutselen dus. Sedert, hoc is dat ver anderd! Spel-ra kwamen ook van andere zijde, van velschillende kanten, maar daarnaast dook op ia het lefter, breidde aich uit. werd kennen, zou gelijk staan voor de geallieer den met hun hoofd door een strop te rie ken, waarvan Düitschland het eind in hau den heeft. Dit wil misschien met andere woorden zoggen, dat het afhangt; van Duitschlands toegaven, of het bleodvergie ten zal ophouden oi' nog krachtiger zal worden voortgezet. Zooals de tegenstanders nu tegenover elkaar staan, is geen vrede mo gelijk, maar wie onderhandelen over een zaak, vragen aan den eeuen kant te veel, bieden aan de andere zijde te weinig, toch kiumen zij daarom tot overeenstem ming komen. Düitschland heeft bovendien nog niet gezegd, wat het vraagt, wat het toegeeft, liet zal daarmee wijselijk wachten tot ook de geallieerden komen met voor stellen, meer of minder bepaald, en dan zal .uien verder kunnen zien. Misschien roept men dan de neutralen er bij te hulp om bemiddelend op te treden, al schijnen de geallieerden daar nog niet? van te willen weten. Wat er van den vrede terecht zal komen, weten wij dus nog altijd niet; wij hopen er echter nog steeds het beate van. Maar wel weten wij, dat de oorlog voortduurt op. dezelfde verschrikkelijke wijze en aan al de hoofdfronten. Of men 't Westelijk of 't Oostelijk oorlogsterrein neemt, of men spreekt van Roemenië of van 't ïtaliaan- sche front, overal blijkt de wil. om den strijd voort te zetten onverminderd bij een- ralen als bij geallieerden. In dc laatste dagen zijn er juist van verschillende kanten nieuwe aanvallen gedaan, zooals bekend is, alsof men. daardoor wilde te kennen geven, dat er van uitgeputheid, van verzwakking, aan welke zijde ook, geen sprake was. Van de nieuwe aanvallende beweging der Fransehen bij Verdun is reeds melding ge maakt iu 't vorig nummer van ons blad. Die aanval was zoo krachtig, zoo hevig, dat de Duitschers over een breedte van tien kilometer drie kilometer moesten terugwij ken. Men vroeg zich onwillekeurig af. of dit nu een nieuw offensief dSr Franschen was, of men een poging wilde doen om hier een doorbraak te forceeren. Het jaargetij leek natuurlijk niet gunstig voor zulk een operatie, maar men kon niet weten. Eu eigenlijk, men kan dat nog niet weten, maar wel schijnt deze aanvallende beweging het lot tc zullen deeïeu van de .mees. o offen sieven dpr. geallieerden. Een herige stoot heeft de Duitschers verrast en doen wijken over een vrij groot terrein, maar daarna hebben ze zich blijkbaar weer schrap gezet. Een tweede stoot der Franschen is ge volgd, maar had veel minder uitwerking, alleen viel hun nu voorgoed het dorpje Bezonvaux in handen. Daarop volgde een tegenaanval der Duitschers, zooals we dat steeds gewend zijn op het Westelijk oorlogs terrein en de Franschen moesten weer de Cbambrettehoeve ontruimen. Maar de Franschen vielen opnieuw aan en namen deze hoeve weer in bezit. Zoo is men bij Verdun nu weer in de periode van heen "en weer, van winnen en verliezen. Mogelijk is natuurlijk, dat de "Franschen een nieuwen stoot doen en weer vooruitkomen, maar het lijkt er niet op, dat zij zullen doorbreken of den tegenstander zelfs ver zullen terug duwen. Naast het Westerfront kijken wij vooral altijd weer naar Roemenië. Daar gaan de centralen nog steeds vooruit. Als dat zoo een beetje voortgaat, krijgen zij geheel Roemenië in handen; Walachije hebben zij uu reeds ganscb in hun bezit eu de Do broedsja .zoo goed als. Hier en daar staan zij ook reeds in Moldavië, het noordelijk deel van Roemenië, dat grenst aan Rusland in h Oosten en aan de Boekowina in 't noorden. Steeds dichter komen de centralen hier naar de Russische grens aan de Zwarte Zee; uit het zuiden zijn zij reeds opgerukt tot Bakadag, uit het westen tot Braïla, beide aan den Donau; weldra zuilen zij tot de monden dezer rivier zijn genaderd. Van de andere fronten valt wel niet veel nieuws te vertellen, maar er**wordt steeds gevochten, zoowel in Rusland als op het Karstplateau en zelfs hooren we nu weer van gevechten in Mesopotamia, waai- de vijanden nog altijd bij Koefc-el-Air.ara tegen over elkaar blijken te staan. De Engelschen schijnen dit te willen herwinnen op de Tur ken, maar zijn in ihuu pogen nog niet geluk kig. Wat er in Griekenland gebeurt, is verre van duidelijk. Volgens Lloyd George, al zegt hij het niet ronduit, moet het mee doen in den strijd; de zaakgelastigden van Venizelos, tot nog toe agenten genoemd, worden thans gezanten, wat een erkenning is der nationale regeering, die zich afscheid de van die te Athene. Dit is weer een slag in 't aangezicht van koning Konstantiju, maar bovendien zijn er nieuwe, zware eischen van de zijder der geallieerden te ver wachten. Dc redè var» Lloyd George. (Van ccn bijsonderen, correspond ent LONDEN. Het eerste optreden van Lloyd Gèorgc als eerste mini-ter, dat. ik iu het Lagerhuis bijwoonde, is geworden tot eeu feit van de grootste lieteekeuif. Het Huis was vol, alle banken waren bezet. Op de gaanderij voor ..distinguished visitors" zag men verscheiden gezanten. De publieke galerij en de damesgalerij waren reeds vroeg gevuld. Spoedig na vragentijd kwam Lloyd George- binnen, die met toejuichingen van het geheele Huis begroet werd. Hij zette zich aan de regeeringstafel naast Bonar Law. Alle nieuwe ministers waren aan wezig. In de oppositiebanken zaten velen der vroegere ministers. Spoedig na het binnen komen van Lloyd-George trad ook Asquith de zaal in. Hij werd met wariue toejuichin gen begroet en nam naast Mc Kenna en Herbet Samuel plaats. Enkele minuten over vier stond de pre mier weder op on werd opnieuw langdurig toegejuicht'. Hij legde vellen papier met aanteekeningen op zijn portefeuille en raad pleegde die dikwijls gedurende zijne rede. Dikwijls las hij groote stukken daaruit voor. Na gewezen te hebben op de verschrikke lijke verantwoordelijkheid die hij iu dezen vreeselijksten van alle oorlogen op zich ge nomen had, sprak hij onmiddellijk over de nota die hij van Duit-schlaud ontvangen had en die de vredesvoorstellen bevatte, welke I hij, op elk woord nadruk leggend, nauwkeu rig en duidelijk vorlas, terwijl het geheele Huis zwijgend en in gespannen verwachting luisterde. Hij wees er nadrukkelijk op, dat de gealli eerden ieder afzonderlijk en onafhankelijk van elkander tot dezelfde conclusie waren gekomen, dat er n.l. geea vredesvoorstellen in de nota vervat zijn. Alvorens de geallierdeu vredesonderhan delingen zullen aangaan, moeten zij waar borgen hebben, dat Düitschland voorwaar den zal aanvaarden die mogelijk zullen ma ken, dat de vrede gesloten en gehandhaafd wordt. .,De voorwaarden, die Engeland stelt," zeide Lloyd George o.a., „zijn herhaalde lijk uitgesproken door alle leidende staats lieden der^geallieerden, o.a. door 'Asquith Het is van belang, dat er geen misverstand blijft bestaan in een quaestie van dood en leven voor millioenen, daarom wilde de spreker ze nogmaals herhalen: „volledige terug-gave. volledig herstel, betrouwbare waarborg." Lloyd George verklaarde verder, dat de geallieerden den oorlog begonnen, teneinde Europa te verdedigen tegen den aanval van de Pruisische militaire kaste. Wij moeten aandringen op de meest volkomen een macht op zioli zelf... do huisvlijt. De ten toonstellingen in verschillende steden van ons land, waar de voortbrengselen van de handen onze mannen in leger en vloot werden ge- exposeerd en bekroond, een tentoonstelling als ook weldra de hoofdstad zal zien, legden getuigenis af van den ijver, de han digheid, het geduld, van den kunstzin dik- ijls, van velen onzer militairen. IJver en handigheid, maar geduld vooral. de lieer Prince heeft het meer dan eens be toogd in zijn, versohilicmde demonstraties voor troeponafdeelingen, zijn vooral noodig voor den liuisvlijter, den knutselaar. Heeft hij die eigenschappen en" brengt bij ze in praktijk, zijn loon is groot; hij kan uit niets iets ma ken; hij kan, wat als waardeloos zou worden weggeworpen, vervormen tot iets nuttigs in zijn huis, iots moois voor de oogen. Zoo maakt hij een dominospel van oude soepbee- nen, bordenhange-rs van ijzer- of koper draad. dat bij den rommel was geworpen, reflectoren voor lampjes van oud blik. dat hij gladschuurt en polijst, allerlei voorwerpen van sigarenkistjes, lampekapjes van waarde, looze lapjes, die hij versiert met kralen, of als hij die niet heeft, met kersepitten. welke hij kleurt. Wij geven slechts enkele dingen weer. het veld is naast onbegrensd. Er is voor dergelijke huisvlijt maar wei nig noodig De ware, echte knutselaar maakt liefst heeiemaal geen kosten, doch dat gnat niet altijd. Zijn grondstoffen echter zijn moest waardelooze dingen, afval, zooals wo reeds zeide.n. Papier esu hout zijn :b makke lijkst te bewerken; hu et een schaar, stijfseljjof gom en een figuurzaag komt men -al heel ver. Blik is, volgons den heer Prince, een zeer be geerlijk materiaal ai waarvan is heel wat moois is te maken. Met oen gewone schaar laat liet zich knippen in allerlei vormen, met schuur papier en poetspomado glad en glanzend ma ken. Oude beeolnutbusseu, broodtonimok, die niet meer gebruikt kunnen worden, cacao- bussen, die anders worden weggegooid, zijn van veel waarde als grondstof. Een huisvlijter, moent de heer Prinro, meet vooral praktisch wezenhij moet nadenken en zplf uitvinden. De weg kan hom woman go- weaea, ma-ar hij moet. diep cja-a alleen hewan- waarborgou dat deze kaste nooit moer <len vrede van Europa kan storen Wij willen oorder vertrouwen in de on gebroken macht van ons leger, dan ia het gebroken woord. .Toejuichingen). Een foitn.ee1 antwoord zal binnen enkele dagen door de geallieerden worden gege ven Zijuo verklaring, dat dc regecriug liet volkomen e°n:: ih met do door Asquith in zake de vredesvoorwaarde^ afgolegdo ver klaring werd toegejuicht. Opnieuw baretten do toejuichingen los toen hij het antwoord op de Duitecho nota uitgesproken liad. Het verdere deel der redevoering, dat over de niouwe rogeering handelde, werd dikwijls door applaus en uitrqppen „hear, hear:'.' onderbroken. De premier, dio in het begin yan zijn rede zijn stem blijkbaar spaarde, werd steeds opgewondener en sloeg bij sommige gedeelten op de tafel en op zijn akten- portefeuille, om zijn voorden nadruk te veiieenen. Geleidelijk kwam hel Huis merkbaar on der den indruk van rijn krachtige rede. De drastische en helangrijko wenken, die de regecring, naar hij zeide. overwoog, ten- ieinde den oorlog met de grootet mogelijke kracht voort te zetten zijn beroep op de natie.om «1 hare kracht eu alle oii'crs ten beste te géven teneinde den oorlog, dien zij om haar bestaan strijdt, te winnenzijn metiedeelLhg dat de Imperiale Conferentie bijoen zou geroepen cordenzijn- vurige hoop dat er ecne overeenkomst tusschen Ierland en Engeland zal bereikt worden, maakten diepen indruk. Met grooten eerbied luisterde het Huis de 7-edevcering tot het einde toe aan. Toen Lloyd George, blijkbaar onder den indruk van deze belangrijke gebeurtenis, hulde bracht aan zijn vroegereu premier, voor wien hij verklaarde de grootste be wondering en toegeii'.'ganhejd te gevoelen eu hij enkele minuten na zessen ging zitten, Weerklonken langdurige toejuichingen. Mannen, die jarenlang bij belangrijke ge legenheden de vergaderingen van het Huis hadden bijgewoond, uitten de meening dat deze rede eeu der indrukwekkendsten was, die zij iu jaren in het Huis gehoord hadden. Zij herinnerde hen aay de beste dagen van Gladstone, toen hij ndg in zijn volle kracht wa.-. Llovd George leek tamelijk vermoeid toen hij uitgesproken had Onmiddellijk na den premier sprak As quith, die hem in vriendelijke woorden ge- lukwenschte met het ambt dat hij thans be kleedt, hem verzekerend dat er- geen sprake zou zijn van oppositie in de gewone beteeke- liis. van het woord en beloofde dat hij zich altijd den premier ter beschikking'zou stel len, zoo deze zijne diensten mocht weuschen. De zitting was zeker eene van historische beteekenis. Duitsche verwachtingen. LONDEN. I)e „Times" verneemt uit New- York De hooge verwachtingen van de Duitschers v^n hun vredesvoorstellen blij® ken uit de aankondigingen van de Duitsehe scheepvaartlijnen, dat zi j bereid zijn vracht contracten af te sluiten. De circulaire van de Hamburg-Amerika-liin is van 16/1": daarin wordt bericht, dat de directie gereed is contracten af te sluiten voor bevrachtin gen van Amerika naar Hamburg bij her vatting *van den geregelden dienst na het sluiten van den vrede of vroeger, wanneer de beletselen voor zulk een hervatting zijn verdwenen. De Noordduitsehe Lloyd verspreidde een dergelijke circulaire. Naar bericht wordt, zijn maatregelen ge nomen om de stoomschepen gereed te heb ben voor het innemen van lading op 1 Febr. De stoomschepen zijn onlangs duchtig nagezien. delen. "Vooral echter moet bij nooit zeggen, dat iets zonder waarde isalles kau te pas j komen, elk stukje hout, elk gebroken voor werp uit do huishouding, oud ijzerdraad en Llil;, sc-hoenoogjes .en spijkertjes, sardine- j doosjes en karton. Doch dat alles baat hem niet, zelfs niet zijn handigheid, als hij ge. 1 duld mist. „Geduld is zulk eeu schoont- I zaak!" weteü wij van meester Pennewips rij- I mende leerlingen in Multatuli's Wouterge schiedenis, maar voor een huisvlijter is het de schoonste zaak van alk>. Wie geduld inist en niet weeit. vol te houden bij een misluk king, komt in de huisvlijt niet ver. Leerlingen wekken, voorbeelden trekken Wat wo hier boven gaven, waren loeringen, ftlgerueeno beschomvingen, wij besluiten met een voorbeeld te geveu van 's heeren Princes huisvlijt-kunst. Er zijn vele menschou, ook onder onze militairen, die van het. edele schaakspel, houden. wij weten, dat uit onze rubriek in 't Vrijdagnummer maar al te goed. Daarvoor is een schaakspol noodig, een schaakbord, en de stukken. Nu ziju er duro en ook vel goedkoopere ec-haakspcirn, maar ook de laatste zijn niet altijd voor alle beur zen beschikbaar. Do heer Pri-nce weet raad en hij leert een schaakbord en -stukken te -ma ken dimfc. niets bosten, die men xaaakib van ..afval", dat anders wordt weggeworpen. Een schaakbord kan men mak -n van papier, van hout, van blik. Vooral van 't laatste ver vaardigt men een stevig en, dus duurzaam Ixird. De heer Princ-e leert ons hoe. Men een stuk blik, van een Verkade's biscuitblib bijv., zwart gelakt, zooals men wéét. Dit blik laat zich met' ecu gewone schaar zeer goed verknippen. geen bijzondere werktuigen zijn noodig. Men zorge alleen, dat het stuk blik. hetwelk men gebruiken wil, volkomen vierkant zij, met rechte "hoeken en alle zijden even lang. Die zijden deelt men precies in tweeën, én trekt uit de daardoor verkregen punten lijnen over 't blik, met. een mes, en evenwijdig aan de zijden. Zoodoende krirgt mor, op Tt bhk vier groote vakken. Ieder dier vakken verdeelt non op dezelfde wijze weer iu vieren cn m-m krjjvt'zesiien precies gelijke vakken; deel dio nogmaals ieder in vieren en go hebt <?i vakken, zooaLs es. op een dambord noodig zijn. Maar al die vakken zijn gelijk, van kleur ook. alle zwart. Dat mag niet, zqo- als ge weet. Geen nood, ev is een gemakkelijk middel om afwisselend een zwart en een wit vakje te krijgen. Ge neemt een stukje schuur papier en schuurt om :t andere van de vakjes de zwarte verf weg. Dat gaat heel gemakke lijk, alleen, er is alweer geduld noodig, dat wegschuren moet heel secuur gebeuren. Hebt ge geen schuurpapier bij de hand, dan kunt go nog u zelf helpenieder militair heeft wel een mc-s, of kan er een krijgen, en. hiermee kan men de verf gemakkelijk afkrabben. Dc blank geschuurde of blank gekrabde vakken worden op den langen duur echter weer dof- Etn Duitsehe meening. In Keulen hebben de Afgevaardigden Stresoinami en Scheidcniann gocprokon twee uitersten, zogt. de „Köln. Ztg.", maar zij waren, oen zeldzame verschijning m het Duitsehe partijleven, het daarover eens, dat, do laatisto Duitsehe man zijn laat-te -kracht zou geven, opdat Duitechiand de overwinning zal behalen, zoo het aanbod om vrodo te duiten wordt afgewezen. Beide sprekers wezen er op, dat /de vaderlandscbe hulpdienst, doze grootet» mobilisatie van alle krachten die de wezeldgschiedenia ooit heeft gezien, door het Duitedie- volk met geestdrift is opgenomen. Stresemann wees er op. wat bet bctee- kent, als de clappo lot front, bof geheele land tot etappe wordt gemaakt en in dai. land alle handen werken. Met millioenen wordt dan het Duilsclie leger versterkt, en door do vervaardiging van wapens <-n am- mimitie wordt-, ondanks de Atuerikaansche hulp aan de Entente, het .irfilleric-over wicht van Düitschland verzekerd. En dan de duik booten-oorlog, zegt de „Köln. Ztg.-' „Als na aiifti wat wij beleefd hebben bij een Duit ïrtber no g son timenteele neigingen ouden bestaan, zal hij d.ie tot het laatele doordteken, op do tsndeu bijten, den buik riem wat nauwer toehalen en de handen laten arbeiden :o don dienst, van bet va derland. Geen Amerikaan zal ons dan be letten den vredo a: te dwingen, waarover men niet met ons wil onderhandelen. Niet van ons, van hen eu hunne staatslieden hangt het af. oi uit die vuurproef dc vrede zal worden geboren. „Wij wachten thans op hun tegonzet. Die zal toonen, of zij eerlijke makelaars van het lot der volken zijn, bewust van hunne verantwoordelijkheid, of dat hun diplomatenkunst zich uitput in dc misda dige dwaasheid om Europa nog meer door- oorlog eu ellende te laten verarmen en ver scheuren." /'resident 1! dsoti cn dc vredet oor stellen BERLIJN. Naar aanleiding van de door Reuter vermelde mededeel ih" van de New-York Tribune", dat Wilson's weigering om Duitschlands vredes aanbod officieel to steupen groote teleur stelling bij dc Duiteeb-Amcrikanen heeft gewekt, wordt, iu de Duitsehe pers opge merkt, dat den president geen steun ge vraagd is, maar alleeu doorzending aan dc Engclsche regeeriug. 1/cl oordeel der neulrali n. MADRID. Het vredesaanbod van de centrale mogendheden vindt bij de be volking en in de den centralen vrien delijk gezinde fiere een goede ont vangst. Ook de den centralen vijandelijke pers beoordeelt het aanbod als eeu kundige diplomatieke zet. De president van de Ka mer Villanneva het zich in eeu onderhoud iu dezen geest uit, dat het vredesaanbod van de centralen den regeeringeu der En tent v mogendheden een ontzaglijke verantwoorde lijkheid oplegde, omdat het voorstel door alle volken wel gunstig zou worden opgeno men. STOCKHOLM. ..Svcnska Dagbladot'pu bliceert, een hoofdartikel van professor Cassel. waarin wordt betoogd, dat dc Entente bij het antwoord op hot. vredes voorstel de eigen hulpmiddelen en do econo mische weerstandskracht vau de centrale mo gendheden mét elkander moet vergelijken. Ver der wordt er aan herinnerd, dai Düitschland - door dc verovering van Roemenië dc beboette aan graan tot den volgenden oogst heeft ge dekt. Natuurlijk, zegt de schrijver, is de eco nomische kracht van Düitschland verminderd, is Düitschland armer geworden, maar vau een uitputting d'-r hulpmiddelen kan geen sprake zijn. De schrijvèr gaat dan den toestand iu Engeland na, wijst op de'moeilijkheden der ie- vensmiddelenvoorziening, op de geweldige oor» logsuitgaren, en merkt vervolgens op. dat de financieels toestanden der andere Entc-ntelan- don zeer bezwaarlijk zijn. De wereldoorlog ver- fer. donkerder,.bij zwart af. Daar kunt tas ook wol iets tc-gen deen, wrijf z - met was in, poets ze goed uit en herhaal dit nu en dan vochtige lucht heeft er dan geen invloed op. want daar kornt het van Me-cr inen kun niet spelt-a ito: een dambord alleen, er zijn ook stukken noodig. Wees ge nist. ook daaraan leert de heer Prince u zon der kosten te komen. Zooals schakers wel we ten. zijn'er voor ieder der beide spelers 16 stakken noodig, n.l. een koningin, 1 koning. I raadsheeren, 2 paarden, 2 kaateelen en 8 pionniers, in 't geheel dus 32 stukken. De heer Prince heeft die figuren uitgeteèkend en van die teekeniug een cliché laten maken, dat onze lezers hier vinden afgebeeld. Naar deze teekeniug kan ieder gemakkelijk zijn stukken zelf maken. Voorop staat de koningin (daarvan heeft men twee noodig), dan volgt de koning (ook 2), de raads heer (4), het paara (4), de pion (10), het kasteel (4), Deze figuren knipt men uit onze courant en ligt ze op kar ton of blik, desnoods op gewoon wit papier en knipt ze na, zoovee! men er v'an noodig heeft. Do helft der uitknipsels maakt men zwart, of, als ze zwart oi anders gekleurd zijn. bijv. het blik, wit door afschuren óf afaraiibeu. De figuren uit panier moet men natuurlijk weer ergens op plakken, op stevig karton bijv. of op stukjes hout- van sigaren kistjes, die men in denzeifden vorm heeft ge knipt or gesneden. De figuren moeten echter op de vakken van het schaakbord staan en verplaatst worden. In den vorm. dien ze nu heboon, zouden ze omvallen, als ze werden neergezet. Doch ©ok hier is alweer raad voor. Neem eenige oude kurken en snij die in tweeëndertig schijfje», schuur ze met schuurpapier glad. zoodat ze er netjes uitzien cu maak er van boven een gleuf in. waarin de figuren worden gedrukt. Ge hebt nu zoo goede schaakstukken, als ge maar kimt verlangen. Ziet ge geen krfns aan zoo vele kurken te komen, dan is ook een gebro ken en waardelooze bezemsteel heel goed. zaag die, met een figuurzaag, in schijfjes en maak daarin weer ecu gleufje voor de figuurtjes. "Wilt ge een heel stevig bord hebben, bevestig dan je blikken schaakbord op een houten plankje, waarbij g<- moet zorgen ae hoeken van liet blik nat om to buigen. En zoo krijgt ge, voor niets, een zeer bruik baar schaakspel Op dezelfde of soortgelijk» wijze kunt ge een dambord, dominospel, enz. vervaardigen. Dit is slechts een voorbeeld, hoc m"n van niets iets ma kv. maar o, er is van 'outer „afval"- zooveel, ander mooia t« vormen 1

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1