IDIES SOUjT? ATElXrOOITIl A 3VT Van Woensdag SO December 1916 C o r res po o deji_tie.__ Uit Leger en Vloot. Uit onze Moppentrommel. GrieKenlaracJ- Onder al de Europeesche Staten groote en kleine, speelt Grieken- fand wel een heel éigen aardige rol. Of spelen knnnen wij eigen lijk niet zeggen: eerder, dat het daartoe gedwongen wordt. Welk land in Europa niet meedoet in den oorlog, doet toch. zijn best, om de neutraliteit te handhaven, Grie kenland echter kon dat niet doen door zijn eigenaardige ligging over Griekenland voerde de weg der geallieerden naar Servië, dat bevrijd moest worden, en de Grieksche yegeering stond toe, dat er vreemde troepen op Grieksch gebied kampeerden en' daarover trokken. Men weet, wat het gevolg daarvan was: een splitsing van het land. en volk in twee deelen: een, dat aan dezijdo-dor geallieerden wilde meevechten, een, dat neutraal wilde blijven. Eie nentrali is feitelijk meer een woord gebleven dan een daad. „i We geven hier een kaaart van het wel ongelukkige land, dat in zoo n vreemtfén toestand verkeert en waarvan de toekomst nog altijd onduidelijk en dreigend is, waarvan het eene deel in den wereldoorlog is gewikkeld, terwijl in het andere deel de burger- oorlog woedt Uit de Staatscourant. Bij K. B. is niet 22 Dec. a.s.lo. de kapt. ter zee H. AV. G. van Bleyswijk R i s eervol onthoven van liét bevel over Hr. Ms. pantserdekschip Gelderland" tevens van het bevei over de divisie voor binnenl. dienst Scheepsmacht op de Schelde2o. de kapt. ter zee J. Souten dam, commandant van Hr. Ms. pantserschip „Heemskerek", tevens belast met liet bevel over do divisie voor binnenl. dienst Scheepsmacht op de Schelde; 3o. het bevel over Hr. Ms. pantserdekschip „Gelder land" opgedragen aan den kapitein ter zee J. S. A. Kroo n. 'Bij beseb. van den Min. van Mjirine zijn de otiicieren-maeh. 3e kl. D. A. G. Bakke r en F. B. Cran e, met 2 Jan.,a.s. geplaatst a. b. Hr. Ms. ,,Koningin-Emma". Hr. Ms. „Holland". Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht, is Hr. Ms. „Holland" we gens slecht weder te Vigo binnengeloopen, waar nu kolen worden ingenomen. ONZE CORRESPONDENT1ERUBRIEF Har brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver- Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soidatencouranf' toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. J. E., Cav. Brigade. Naar onze meaning be hoort ge tot de lichting 1910 en zult ge even tueel niet deze lichting met onbepaald verlof vertrekken. Mocht men onverhoopt u niet met deze lichting laten gaan, dan kunt ge langs den hiërarchieken weg een verzoek richten tot den M. v. 0„ om vroeger met onbepaald ver lof te mogen gaan. Het motief, dat men u in plaata van bij de infanterie, bij een bereden korps heeft ingedeeld, kimt ge wel achterwege loten, want de vermelding daarvan heeft gee- nei-lei waarde. Gij moet een grondige reden op geven, waarom voor u een vroeger vertrek (dan de lichting 1911) zeer gewensclit is. Red. F. de Gr., Breda. Zoo de sergeant u werke lijk last gegeven heeft, om uwe fiets achter te laten, en gezegd heeft, dat hij zich er aan sprakelijk .voor zou stellen, dan is deze ver plicht de schade te vergoeden. Wacht allereerst de beslissing op het ingediende request af, en mocht daze beslissing tot geen resultaat voor u leiden, wendt u dan om inlichtingen b.v. tot een deurwaarder, daar het eigenlijk een parti culiere kwestie, betreft. Deze zal dan zoo noo- dig het rijwiel per exploit van den sergeant opeisdien. Red. Dr.. Ossendreeht. Tijdens het verlof wegens ziekte uwer echtgenoot© hadt gij tot en met den vierden dag .van het aanvankelijk ver leende verlof recht op'soldij, mobilisatietoelage en z.g. mcnagegeld. Gedurende het verlof wegens eigen ziekte hadt gij over al de dagen van uw verlof .recht op soldij en z.g. ruenagegeld en de eerste vier dagen ook op mobilisatietoelage. Red. H. J„ Breda. Zoo er thans voldoende mid delen tot levensonderhoud van het gezin ont breken en gij met de inkomsten, die ge vóór uwiC opkomst, onder de wapenen genoot, in het onderhoud zoudt kunnen voorzien, bestaat er ingevolge art. 84 der M. AV'. recht op vergoe ding. Mocht de burgemeester bezwaar blijven maken vergoeding toe tc kennen, dan lean uw vader een bezwaarschrift richten tot de com missie van voorlichting inzake bezwaarschrif ten wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Het bezwaarschrift, te richten toe den voorzitter der commissie in de hoofd plaats van do provincie. R cd. M. H., Den Haag. Hoewel dc M. v. O. zich daaromtrent niet uitgelaten heeft-, gelooven wij toch wel, dat' de door u bedoelde ploeg vóór 1 Aug. 1917 zal zijn afgelost. Red. Een landstormman te Soh. Zoo ge .niet in overeenkomstige verhouding verkeert tegen over het gezin als een gezinshoofd en ook geen hoofd van een zaak, onderneming of bedrijf ziji,. hebt go slechts recht op éénmaal vrij ver voer per maaiid. Red. J. v. O-, Assen. Op grond van liet gestelde in punt 6 van de gewijzigde L. O. '16 B 131 kan n door den Comp.-comin. studieverlof wor den verleend., zoo ge leerling zijt van een on derwijsinrichting. Voorbeelden kunnen wij u niet noemen. Rod. A. P. Bi, Ede. Daar men het. wellicht bij nw comp. vergeten is, wendt u derhalve ter stond o:n inlichtingen tot inv eomp.-eomm. en brengt licm beleefdelijk het gestelde in L. O. 16 A 103 in herinnering. Red. M. L„ Amersfoort. I. Do straf gaat onmid- dellijk'in. H. Daar wij niet weten, onder welke omstandigheden die' ruit gebroken is, kunnen we uwe vraag imefc. beantwoorden. III. De uren, bepaald door den commandeerenden offi cier, betreffen meer de algemeene diensturen voor heb gelieele korpsgedeelte. De conrps.- comnint. kan overigens ua die uren die dien sten aan zijn ondergeschikten opdhagen, die hij in het belang van den dienst noodig acht. Red. M. S., Lic'mpde.' Naar onze-mcening bestaat or voor den M. y. O. geen reden, oni u eerder met onbepaald verlof te laten vertrekken dan, de lichting 1911. waartoe go behoort. Gij kunt evenwel zulks langs den hiërarchieken weg aan don M. v. O. verzoeken. Omtrent het vertrek mot onbepaald verlof der nvil.-lichfcing 1911 is nog niets bekend. Red. AA', v. S., Ede. Ge geniet geen so'^ljj of jaar wedde van en mot den dag na dien, waarop go voor het eerst op een appèl gemankeerd hebt tot cn met den dag vóór dien, waarop go weer bij uw onderdeel terug zijt of wordt aan gehouden., Red. II. H. J. J.. Heerlen. Om mot zijn eigen, lichting met Onbepaald verlof te kunnen ver trekken, mort. hij een verzoek richten tob den M. v. O. Red. J. B? II.,, legerplaats Millïgen. De door u genoemde reden was o.a. een reden, doch om wolk© bewep&redcnen do M. y. .0. overigens ,de bereden korpsen, niet gelijk met de onbereden met onbepaald verlof laat vertrekken, is ons niet bekend, daar de M. v. O. zich daarom trent niet verder heeft uitgelaten. Red. B. Dr., Niëuwersluis. In ons blad mogen we geen, enkel bericht, vraag of advertentie om trent ruiling of overplaatsing zotten. Het overige is ons niet bekend. Red. Str., Haarlem. Omtrent de door u bedoelde premie is ons nog niets officieels bekend. Red. P. v. R„ Veere. Zoo gij onderwijs geeft aan een cursus voor .gemobiliseerden, ingesteld in gevolge bevelen, van de afdeeling „Ontwikke ling en Ontspanning" enz., van het Algemeen Hoofdkwartier, dan. hebt ge naar' onze mee ning ingevolge de order van den Opperbevel hebber van Land- en Zeemacht, Beh. Landm. d.d. 12 Sept. 1916 no. O. V. I. 62756/0 3785 vecht op vrij vervoer, wat uw verlof van 24 Dec.—2 Jan.' betreft, indien ge gezinshoofd of hoofd van een zaak enz. zijt, en voor uw extra onderwijsverlof ad twee dagen over December slechts één keer vrij vervoer genoten hebt. Zijt go geen gezinshoofd en hebt ge in December reeds extra onderwijsverlof met vrij vervoer genoten, dan kunt gé thans van 24 Dec.—2 Jan. niet voor vrij vervoer in aanmerking komen. Red. P. P„ Beek. Verlof naar het buitenland moet ge langs den hiërarchieken weg verzoe ken aan den M. v. O. Red. P. P., St. Oedenrode. De door u bedoelde bepaling geldt alleen voor dienstplichtigen der bereden korpsen, van heb korps Pantserfort- Artillerie en van het korps Torpedisten. Ze heeft terugwerkende kracht tot 1 December 1916. Dus zij, die tot de lichting 1909 en oudere lichtingen van genoemde korpsen he- hooren, hebben vanaf 1 Dec. 'j.l. recht op do meerdere toelage ad 0.15 per dag. Red. H. te Venlo. 1. Zoo ge telkenmale tijdig te voren er kennis van geeft des Zaterdags niet aan den middagmaaltijd te zullen deelnemen, dan hebt. ge ingevolge punt 12c sub A van L.O. '16 B 18 ook des Zaterdags recht op z.g. menagegeld. H. Aan de door u bedoelde cate gorie van personen mag slechts éénmaal per maand (d.i. éénmaal in Nov., éénmaal in Dec. enz.) vrij vervoer worden verleend. Voorts kan aan een ieder, die uitzonderingsverlof ge niet, telkens, als hem zoo'n verlof gegeven wordt, vrij vervoer worden verleend. AAe geven u in overweging niet te reclame© ren, want u krijgt niets meer en uwe collega's der andere comp. waarschijnlijk dientengevolge minder. Red. L. J. R., Reuzel. Omtrent het uitreiken van het door u bedoelde diploma is ons niets be kend doch wendt u om inlichtingen tot Dr. M. Meijers, Linnaeusstraat 27, Amsterdam. Red. 3e Cic., Alkmaar. Gedurende de eerste maand van den diensttijd wordt geen verlof verleend. Na de eerste clienstmaand hebt ge recht op éénmaal per twee weken verlof op Zondag en c.q. op den aansluitenden Christe lijker! feestdag, met dien verstande, dat voor gezinshoofden of voor hen, die in overeenkom stige verhouding tegenover het gezin verkee- ren, alsmede voor hoofden van zaken, onderne mingen of bedrijven, en zich gunstig door ge dragen dienstijver onderscheiden, die verloven mogen worden uitgebreid tot en met den daar op volgenden Maandag, terwijl aan de met-ge zinshoofden, e»z. ééinnaal per vier weken te rugkeer van verlof op Maandag per eerste reisgelegenheid kan worden toegestaan. Ge zinshoofden, enz. hebben dan recht op twee maal vrij vervoer per maand en niet-gezins- hoofden, enz. op éénmaal. Red. AV. P., Troepen in Zeeland. Behalve een ver lofpas, hebt ge ook andere bescheiden noodig, welke ge rechtstreeks kunt aanvragen bij het Dep. van Bnitenlandsche Zaken. De rei,spas moet worden afgeteekend door den Duitsclien consul. Op het legitimatiebewijs moet een pho- tographie zijn opgeplakt. Voorts maken we er u op attent, dat geen reispas door het Duitsche consulaat zal worelen afgeteekend, tenzij de be langhebbende Ie', vóór hot uitbreken van den oorlog reeds een vol jaar in Duitschland heeft gewoond2o. aldaar in zijn beroep of bedrijf een vaste plaatsing of aanstelling gehad heeft; 3e. ook thans nog zijn familie aldaar woonach tig heelt; 4o. bij de plaatselijke politie van zijne Duitsche woonplaats te goeder naam be kend staat. Red. C. E., Amersfoort. I. Gij kunt niet voor jaarwedde in aanmerking komen. II. Over de dagen, dat ge tijdens uw dienst als kok uit de menage medeëet hebt ge recht op 0.35 z.g. menagegeld en over de dagen, dat ge tijdens uw dienst n i e t uit de menage medeëet, op f 0.70 per dag. Gc hebt echter geen recht op een ration brood. Red. J. H. P., Breda. Dient uw beklag in bij uw compagnies-commdeze zal uwe klachten on- derteekenen en c.q. ter kennis brengen van lioogere autoriteiten. Red. R. P. Tr., Tilburg. Zoo ge stükrijdcr 2c klas 'zijt en niet in preventieve hechtenis bent, liebt gé recht op uwe 'soldij als stukrijder 2e klasse en op mobilisatietoelage. Red. G. B. S-, Dongen. AA'aar gij thans naar onze meening in het gezin de plaats inneemt van uw vader (zoo go tenminste bij uw moeder in woont), zijt ge als gezinshoofd te beschouwen en hebt ge mitsdien recht op tweemaal vrij vervoer per maand. Réd. H. J. Ch. L., Oosterhout. Officieel is om trent dc afschaffing van het door u bedoelde onderscheidingsteeken nog niets bekend. Red. E'. H. K., Oisterwijk. Naar ouzo meenïng Betalen t de korporaals ten onrechte voor het aardappelen schillen. Volgens het Regl. op deu Inweriuigen Dienst der infanterie moeten al leen de' soldaten, die aan do menage deelnemen, aardappelensehiilen. AA'ilIen zij dat schillen dus door anderen laten doen, dan moeten ook zij alleen 'd©'kosten daarvan dragen. De korporaals behoeven toch niet diensten tc gaan hetalcu, die zij nooit oehoeven te verrichten. Zoo ecu korporaal niet vrijwillig toestaat dat men hem f 0.10 per week voor het schillen van ziju soldij inhoudt, dan mag dat bedrag op grond tan art. 45 van het ,.R. y. A. 1916" niet van hem worden ingehouden. Spreekt er derhalve eens met uw eomn-ips comm.nt over. Bed. AV. te Gouda AVaar ge zelf zegt, dat on danks de toegekende vergoeding nog voldoende middelen tot. levensonderhoud ontbreken en gij destijds met uwe inkomsten in het onder houd van het gezin kondt voorzien, zoo be staat er ingevolge art. 9 der. landstormwet pp j meer vergoeding reoht. Richt derhalve een be zwaarschrift tot do commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Het be zwaarschrift té richten aan den vobrzitter der commissie in do hoofdplaats der provincie, lied. G. J. v. I)., Gilze-Ilijon. AA'aar waarschijn lijk door gebrek aan zorg uw schoenen ver waarloosd zijn, kan uw complex, tommnt. u op grond van artikel 63 van het „li. v. A. 1916" do kosten van herstelling laten betalen. Roti. M. dc J„ Don Haag. Naar onze mooning ver trekt gö eventueel met do lichting,1911 met on bepaald verlof. Red. G'. M. G. v. Z., Dordrecht. Dc eerstvolgende cursus vangt aan begin Januari a.s.' Red. J. H., Harden borg. Een dienstplichtig ser geant mag zonder toestemming huwen, wan neer hij zulks wenscht. Een vrijwillig sergeant der Genietroepen of Torpedisten moot na het volbrengen van hot 18 dc levonsjaar tenminste 2 jaren als onderofficier hebben gediend, en 'de overige vrijwillig® sergeanten minstens 6 ja ren. Een vrijwilliger moet steeds toestemming tot huwen verzoeken. Red. J. K., Nieuw-Holvoet. Hoowcl do M. v. O. daaromtrent niets heeft medegedeeld, vermoe den wij, dat de Pantserfort-Arti©. togen den door u genoemden datum ook wel zal zijn af gelost. Omtrent het vertrek met onbepaald ver lof der mil. lichting 1909 van het korps Pant serfort-Artillerie, ie nog niets bekend. Red. H. J. A., Fort Nieuwesteeg. Richt recMs- streeks een verzoekschrift tot de directie der Artillerie-inrichtingen aan de Hembrug. Red. A. Zw., "Üdenhout. Een soldaat in een kan- tonnementsziekeninrichting geniet 0.04 soldij per dag, en de eerste vier dagen bovendien 0.10 mobilisatietoelage per dag. Red. AV. N., Fort Giesen. Zoo gij een tusschen- poozend verlof van 7 dagen hebt, is, tegen de bepalingen van den M. v. O. in, n behoud van inkomsten en vergoeding toegestaan. Aan u mocht alleen vrij vervoer worden verleend. AVe geven u dan ook in overweging uw soldij, enz. cn vergoeding niet in ontvangst te nemen, daar ge die bedragen dan wellicht later zult moeten terugbetalen. Red "üdenhout. I. Voor hulpkommies (miii- worden aangewezen militie-, landweer- en stormplichtigenvrijwilligers komen als regel niet in aanmerking. II. Niet van Invloed, zoover ons bekend is; Wel op het pensioen. III. Zie de terzake geplaatste advertentiën in ons blad. Red. A. K.. Ede. Zoodra de dienstplichtigen der Infanterie der lichting 1910 met onbepaald verlof vertrokken zijn, hebt ge als dienstplich tige van een bereden korps der lichting 1910 recht op verhqpging uwer mobilisatietoelage ad f 0:15 per dag. Red. A. O., Breda. Omtrent een vervroegd vertrek met onbepaald verlof der mijnwerkers Is nog niets bekend. Red. H. Sm., fort Erfprins. Zoo gij in allerlei opzichten de plaats van uw vader vervult, zijt ge als gezinshoofd te beschouwen en hebt ge recht op tweemaal vrij vervoer per maand. Red. Verkeerd geweer medegenomen. Oudergeteekende heeft AVoensdag 13 Dec. uit dien trein te Breda komende uit de rich ting Rozendaal een verkeerd geweer mede- geiSmen, vermoedelijk van een mil. die over geplaatst werd van Rosendaai naar het intern, dépot lie Zeist. Zijn wapennummer is 3358 R„ het mijne 8036. Verzoeke beleefd bericht of toezending aan mil.-korp. CH. VAN GERAVEN, Res. 24 R. I. 2/1, Troepen in Zeeland. Fancy fair Bonc| van Oud-Onderofficieren. Men schrijft ons uit Amsterdam De Afd. Amsterdam van den „Eerste Ned, Bond van Oud-Onderofficieren van Land-, Zeemacht en Koloniën" zal den den 24en en 25en Dec. e. k„ en wel op beide dagen van 26 en van 812 uur, ten behoeve van hare weduwen, weezen en oude kameraden, to oud om meer te werken en zonder eenig pensioen, op de bovenzalen van het gebouw „Parkzicht", Stadhouderskade, ingang Hobbemastraat, te Amsterdam, een fancy fair houden. De eere-voorzitter der Afd., de HoogEd. Gestr. heer J. AV. Boellaard tot Herwijnen, gep. gcneraal-majoor, adj. in b. g. d. van H. M. de Koningin, zal den 24en te 2 uur, deze fancy fair openen. Wij wekken ten zeerste onze lezers op om deze fancy fair te 'bezoeken en veel te koopen, opdat het goede doel bereikt kan worden. Uit Woerden. .Mil. serg. C. L. M. Mes schrijft ons uit AA'oerden Een stampvolle zaal heeft gisteravond in rui me mate genoten van den liederenavond ons door don heer en mevrouw Clinge-Doornbos aangeboden. Deze heer, welke door zijn vrouw zoo uitmuntend aan de piano geaccompagneerd werd, heeft ons den geheelen avond kostelijk weten te amuseeren door zijn vroolijke onge kunstelde liedjes. Deze liedjes staan op een veel booger peil dan dat genre dat meestal door humoristen, in theaters, cabarets, of soms ook cantines wordt voorgedragen. Zij munten uit door infijnen. ge zonden humor, wat voor de meesten helaas maar dikwijls te moeilijk is om te bereiken en die dan ook hun humor maar al te vaak uit onreine bronnen putten. Hot zeer uitgebreid repertoire gaf ook aan „elek wat wils", en de beer Clingo Doornbos wist al spoodig do sympathie van onze „jon gens" stormenderhand te veroveren, wat dui delijk bleek uit de ware ovaties, die hem na elk gezongen liedje ten deel vielen. Vooral zijn meest populaire stukjes, zooals „Het A'ogeltje op Nellies hoed", „Brief van een Bakvisch aan een Bakvisch over inkwartiering" eu de „Raad van een Landweerman aan een Landstormplich- tige" vielen ook hier weer reusachtig in den smaak. Wat weet liii ook een juiste vertolking te ge ven van een Hollandscli soldaat iu zijn doen en laten. Hij spreekt hier ten volle uit eigen ondervinding, daar de lieer. Clïnge Doornbos ook in dienst is geweest en wel als korporaal bij de vesting-artillerie en later verbonden aan het hu read voor Ontw. en Ontsp. van Militairen te 's-Gravenhage, waardoor hij tot zelfs in de kleinste garnizoensplaatsjes optrad en hierdoor een zeer ruimen kijk op dc meest verschillende toestanden kreeg. De gezelligheid werd nog verhoogd door do zeer leuke eu pakkende wijze, waarop hij zijn liederen voordroeg, afgewisseld door .de aange name en amusante uitlegging die aan elk stuk je voorafging, waarin clan telkens ecnige typi sche artillerisfciséhe termen doorbeenklonketi die hier allervermakelijkst uitkwamen. Even na do pauze werd mevrouw Cliuge Doornbos door den lo Luitenant adj. v. d. Staav met een bloemstuk gehuldigd eu beiden door' hem in hartelijke woorden toegesproken. Nu rost mij nog de t.aak hier een woord van clunk te richten aan het bestuur van het Patro naatsgebouw hetwelk zoo welwillend haar zaal voor dezen avond beschikbaar heeft gesteld. Ten slotte dient nog vermeld dat de uitvoe ring werd bijgewoond o.a. door do Depot-com mandant, kapitein Kiiller en een groot aantal officieren, fk twüfcl niet. of deze zeer geani meerde avond zal nog lang in onze lwuinuriiu;: blijven voortleven en ik geloof wel dat Ui uit aller naam spreek, wanneer ik den heer en me vrouw Clingo Doomb'os een hartelijk tot weer ziens toeroep. C. L. M, M< i Iets over corlogspostzegels enz. Serg.'L. IngcBo, 3-1-6 R. J„ schrijft ons: Marokko, fiherifiaansche Post: Do post belastte zich de po stat uk kou uit het Marokkaonsoh© binnenin rul f bezorgen aan liet dichtot-bijgelegen l'raneeh postkantoor. Prentkaarten mot, deze zegels gefrankeerd zijn zeldzame stukken. Marokko, Pfangcho Post: Tn de bijzonderste plaatsen van Marokko 7.iin Fran- senis postkantoren. Marokko, S p a a n s o 1» o P o stIn Tan- gor o.a. i« een Spaanse!» pootkenloor geves tigd. Men gebruikte er do Spaanv ho post*'v mot volgenden opdruk: „Corroo Eopa- nol Mamieoos", sinds 1914 dragen zij nog enkel liet. woordje .,Marruc«>s". Marokko, Engelscihe Poxfci^In Tangor i* ook een Éngolsch postkantoor 'ge vestigd. Men gébruikt er do Engolsche zegel met opdruk „Morocco Agencies" en waardo- opgavo in „centimes". Marokko, Duitsche Post: Do Duit sche postkantoren waren o.a. gevestigd in Tanger, 'Lwrasj. Moquinez enz. l)o Duitsche zegern zijn overdrukt mot het woord „Ma rokko". Op do vréegero uitgiften „Maroo- co". In Marokko zijn koer mooie prentkaar ten. Kiekjes op do steden Fez, Larasj, Tan ger, Mogador, Mequlncz, Casablanca enz. Moorscho gebouwen. Moskeeënvolkstypen, zeden en gewoonten dor Marokkanen. Marok ko staat ondor Frqnsch protectoraat. Spaanach Marokko: De steden Ceuta, Melilla en Tetuan op do Noordkust van Marokko behooren aan Spanje. Men gé bruikt er do Spdansohe zegels zonder opdruk. Aïgerie: Prachtige steden, Algiers, Oratl, Constantino, Bona, Philippoville enz. Ruinen van Tim^ad. Zeer eigenaardige ge bruiken en zeden tier verschillende volken die Algerio bewonen. Zichten in do Groote AVoos- tïjn. Oates; Biskra enz. Dadel-oogst, enz. onz. De Fransche zegels zonder opdruk zijn in Alzerië in omloop. Tunitië: Onder Frangch protectoraat. Prachtige steden: Tunis, Bizerta, Pfax, Soussa, Kairouan enz. Zeden en gebruiken der Tunisiërs, enz. Tripolitanië: Zichten op de steden Tripoli, Homs, Bengasi enz. A'óór den vorigen oorlog tussühen Italië en Turkije, behoorde Tripolitanië aan Turkije. Men gébruikte er d© gewone Turksche postzegels. Tripolitanië, Italiaanse he Post: Toen Tripolitanië nog Turkech was, hadden do Italianen itoèh in Tripoli een post kantoor. De Italiaansclie zegels die men er verkocht waren .overdrukt met de woorden: „Tripoli di Barberia". Tripolitanië, Fransche Post: O.ok een Fransch postkantoor, waar men de gewone Fransche zegels verkocht, was ia Tri poli ter beschikking van het publiek. Ly bië: Sinds Tripolitanië onderIta- liaansch bewind staat, zijn er de Italiaan- sche zegels, met opdruk ..Libia" in omloop. Egypte: Nog ©én rijk land voor de prentkaartenverzamelaars! Mooie steden: Cairo, Alexandrië, Port-Sald, Zagarig enz. De Nijl, de Pyramiden, de Sphinx oudhe den te Loucqsor, Kornak enz. De afdamming van den Nijl te Assuan. Het Kanaal van Suez enz. Volkstypen. Fransche Post te Alexandrië; id. to Port-Said: In beide eteden is een Fransch postkantoor gevestigd. Men gebruikt er Fransch© zegels met opschrift „Port s'aid" en „Alexanodrië". Egyptisch Soedan of Nubië: De steden.' Khartoem, Omdurman en Nadi-Halfa. Nijlgeziohten, unboorlingendorpen, Kameel karavanen, woestijnen, volkstypen enz. Mooie grooto zegels. Munt, ook in Egypte1000 milliemen is 1 pond sterling is circa 12 HolL Erytkrea. (It aliaa nscho kolo nie) De steden Asmara en Massaua. Mooi souvqrneu'vsp&Ieis. Interessante planten- en Sieren wereld. Volkstypen. Britsch Somaliland: Mooie kiekjes op Berbera. Volkstypen. Munt, als in Britsch- Indië'. Fr ajn sd'lié Somalikus t: De steden Djibouti en Obock. Zeer eigenaardig© hut ten der niboorlingenhunne zeden en ge woonten. Obock. In het plaatsje Obock was vroe ger een Fransoh postkantoor gevestigd, dat- zijne eigene zegels had. In Obock worden nu de postzegels der Fransche Somalikust ge bruikt. Ik zag eenige kaarten met de Obock- zegels, bij mijn vriend. Italiaansch Somali f B e n a- d i rStadje Mogadiscio. AVoeste en wilde na tuur. Interessanto volkstypen. Sergt. L. INGELSE, 3-1-6 R. I. Retraite voor soldaten. Korporaal L. Theunissen schrijft ons Aangemoedigd door den zeer Eerw. Heer Aalmoezenier van Maastricht den Eerw. Heer Biermans, en naar 't voorbeeld van vele oud- cn nieuw Retraitanten waren wij j.l. Zaterdag dn de gelegenheid gesteld, daar waar wij meestal met Per. verlof naar huis gingen, ons te kunnen begeven naar ,d© Militaire-Retraite te Roermond, in een klooster der voormalige Pafers Camilianen, thans meestal in Duit- schen dienst of tot hulp voor hun vaderland daarheen, die zoo bereidwillig waren om irun klooster daartoe af te staan. Van uit Maas tricht vertrokken, werden wij aan 't station te Roermond verwelkomd door een der Hol- landsche pateTs die voorloopig in dit klooster hun intrek namen. Daarna gingen wij naar „ons bezet gebied" onzen intrek nemen. Aan de deur van 't klooster werden wij ver welkomt door den Eerw. Heer Directeur, aan wien een ieder persoonlijk werd voorgesteld. Aanhoudend rolden nog treinen de stad aan de Roer binnen en zetten wapenmakkere af om met oais samen deze Retraite te volgen. Na een korte toespraak van den Directeur werden wij ten eetzale gebeid waar wij druk begonnen te „offensieven'''t ronddeelen van sigaren liét niet na den noodigen rook te verwekken. Den 2en dag 's ochtends van onze Retraite zetten wij allen goed in, door de voorbeeldige leiding der eerw. patere. Des avonds werden wij vorniaakt door prachtige lichtbeelden, ge geven door den Eerw, Heer Kapelaan Gorten, aalmoezenier voor Roermond, die ons op zoo'n treffendo wijze 't leven en lijden van Jezus voorstelde, dat tegelijkertijd door Z. Eerw. verklaard wérd. Do 3o dag werd zeer gezellig doorgebracht dank zij den eveneens prachtigen lichtbeelden (fantasieën) door den Edel gestr. Heer Beu stens van Roermond. Nogmaals dankend en eenieder militair vol vertrouwen deze retraite aanbevelend, blijf ik Korporaal L. Tkeunisseo. Detachement Moordpolderzijl. Korporaal Toorman schrijft ons uit Noord- polderzijl Donderdag 14 Deo. 1.1. haddon wc een gezel- li gen avond, ons verschaft door het dir. Gem. Zangkoor „L"w Koninkrijk Kornc", van AA'arffum. Genoemd koor had zich vrijwillig aangebo den, eeno uitvoering voor ons te geven, wat dankbaar werd aanvaard. En Wé zijn in onze verwachtingen niet teleurgesteld; integendeel dc. uitslag heeft ze verre overtroffen. De sa menkomst, gehouden in onzo «loods „Nova- Zembla", werd geleid door den AA'oilv.nv Heer ds, Loffers van AVarrïuiu, di© begon i n 1 een paar verzen to laten zingen, eu met h< uitspreken van eeu kort ernstig woord, i woord dat iusloegj een woord uit hot hart toi. het hart. Daarna volgde liet gene zangnum ïuer het andere, en liet gemengd© koor van Vu;: ,'ftim li'^oft getoond, d^jfze wat kan. F;-., woord vau !oi aan directeur eu leden is hier good op zijn plaats. Tusschon de zangnummers genoten we van een paar zeer mooie samen spraken, die uitstekend werden voorgedragen. Het geheel .werd beslpteu mot een paar prach- Wereldvorm o kori n g. Gehoord op oen vergadering, waar <Ie buiten- Jandaclic oorlogs-«tcniming- ]»a«r weerklank doet gelden. Een der aanwezigen, togen het atijgende ru moer in Mono©renkalmte, juist nn de heelo wereld in brand staat!" AVaarop oen <b-r aanwezigen, blijkbaar as«ii- radeur van berotfp, daarop laat volgen - ..Goddank oen verwkerings-poetje, dat niet voor mijn risico loopt!" 5 roep. 'le^ocp heb jé? Ook ee i'ietddent. AA'at Be» huldigde. - lk ben uilvinder. President. AA'at heb je dan uitgevonden? Beschuldigde. Nog niets. Neg©rpoode f. Ik zou wol 'rm willen weten, wat. dp negerinnen gebruiken voor haar teint. Zo kun nen toch geen poudre do nz nemen O, die gebruiken natuurlijk roet. B n ij d c n s w a a r d i g. Mama; helpt u me even aan aie EngelschP thema? AA'acht maar even tót do juffrouw komt. Kont li dan-geen Engelsch? Neen, kind. O, mama, wat 'n goeio ouders heeft u dau gehad! li aaropvatting!, Jo schijnt 't ncrgoitt lang to kunnen int- houden. liet in <>;:i jaar tijd» héb jo we! ':i dozijn diensten gehad. Wel 'n bewijs, hoe graag dc lui mo alle maal willen hebben. K ras! Sigarenhandelaar. Wat, trekken di© .sigaren niet? .IJ: r--:: i dan. deze sigaar kun zelfs een sstbma-lijder uit. 'n verstojn. «.iparcii- pijpje rookon, al loopt hij 1' pon den wind in! Op het ooneort «Ier liodertafo!. VVeF. Emma, gij óók hier? Zeker. Jk zie graag con mannenkoor. Voor do roohtbank. President. Kunt ge u niet herinneren, beklaagde, waar gij 'in deu bewusteu nacht van 12 tot 1 uur geweest zijt Beschuldigde. Ik kan mo dut niet goed meer herinneren. Maar vraagt u 't liever itan mijn advocaat di© weet alles. Do ©onagezind©. .A'ind jc het niet wrood", zei d© vogota: -r. .dat dat arme varken vorruoord ia moel'-n wor den om aan jou amulzueht te voldoen? Denk jc* eens in. hoo dat beent in z'n laabsic o ogen blikken...." ,J© hebt gelijk", was het antwoor<J; „d:-.or- om gebruik ik altijd uitsluitend karlxmaod. fk kan b.v. bloedworst niet uitstaan7n tig© tableaux. De gezelligheid werd verhoogd door het verstrekken van koffie, koek en siga ren, alles door onze „gasten" meegenomen. Het spreekt vanzelf, dat dergelijke gasten dubbel aangenaam zijn. Hot was een recht prettige avonder hocrschte een gezellige, aan gename toon. Ik ben er van overtuigd, namens allen te sproken, indien jk don AV cl Eerw. Heer ds. Loffers en het Chr. Gem. Zangkoor TT. K. K. van AVarffum een hartelijk tot weerziens toeroep. Tweede jaarfeest van het Chr. Mil. Tehuis in de Vierpolders. Men schrijft ons uit Vierpolders, bij Brielle: Het was Vrijdag 15 December twee jaar ge leden, dat het Chr. Mil. Tehuis hier geopend werd. Om dezen dag nu niet onvergetcn voor bij te laten gaan, bad het bestuur een wedstrijd in voordrachten voor dezen avond uitgeschre ven, waarvoor vier prijzen beschikbaar waren. Doch niet alleen voordrachten, maar ook zang kregen wij te hooren. Een dubbel kwartet der Ger. Z ang ver oenigi ng van Zuid land deed ons eenige nummers hooren, die goed in den smaak vielen. Daarom een woord van dank voor hunne medewerking. Ongeveer kwart over zevenen werd do bijeen komst geopend door den voorzitter, den Wel edel gestr. heer Mak, rcoerve-2e-luit., met het zingen van Ps. 121 vers 1 en 2, waarna hij voorging in gebed; bn daarna voorlas Ps. 138. In zijn openingswoord zette spreker uiteen den loop der zaken in het afgeloopen boekjaar. Het was niet achteruit-, maar ock niet veel vooruit gegaan. Onder meer noemde hij het jammer, dat de plaatsen der oude leden, die met hun lichting afgegaan waren, niet door jonge leden van den Landstorm waren bezet geworden. Daarom, op jonge mannen van Christclijken huize," toont ook, dat gij een Christen in den militairen stand bent, en versta uw roeping. Daarna werden een drietal Lederen der 'Zangvereeniging ten gehoor© gebracht, di© werden opgevolgd door een. samenspraak, ter afwisseling dienende. Het programma werd uit stekend uitgevoerd. Ook werden wij nog verrast door den artist, den heer Kruit (thans nog militair) met zijn gocheltoeren, die wel in den smaak vielen. Het iiospitaalpez»oneel was dezen avond ook sterk vertegenwoordigd eu zeker komt het ook een woord van dank toe. Het was voorwaar een schitterende avond, die als welgeslaagd beschouwd kan worden. Om kort te zijnwe kregen nog eenige num mers zang te hooren eu met dat alles was het ongeveer 12 uur* geworden, en begon men niet de uitreiking der prijzen, dial hestonden uit horloge, staand klokje, sigarenkoker, electri- sche zaklantaarn, en als extra-prijs kreeg het hospitaalpersoneel een kistje sigaren voor zijn medewerking. Aan het eindo der werkzaamhe den gekomen, dankte de voorzitter de aanwe zigen voor hun belangstelling. In het bijzonder werd dank gebracht aan den kapitein, com mandant der Comp.. den Officier van Gezond heid en de overige Officieren der Comp., die in- tusschen ook gekomen waren. Gesloten werd deze vergadering met het zingen van Ps. 72 vers 11 en dankgebed. Nog werd dank gebracht aan den wielrijder Den Harden, van fort Pen- scherdijk, die voor geregeld© afwisseling van muziek zorgde op liet orgel. Dat 'dit ook in den smaak viel, was op te merken uit de vroolijk- lieid, die er heerschtc met het'zingen uit den Soldatenbnndcl. Zoowel de muziek uit dezen bundel, als het andere werk, dat hij ten ge hoor© bracht, werd goecl uitgevoerdjammer maar, dat er niet méér aandacht aan geschon ken werd. AVe hebben een avond gehad vol ge paste vroolijkheid. De cantine-commissie zorg de gratis voor versterking van den inwendigen mensch. Dat het Tehuis moge bloeien, is de wensch van EEN DER VELE BEZOEKERS. Vred9 op Aarde. Mil.-kommies L. Dohmen, schrijft ons uit ATodi-op: Twaalf doffe slagen in 't holle van <len nacht klinken"over de sombere velden; en 't Kerst feest wordt aangekondigd, 't schoon© Kerst feest, dat eeuwen lang, ja! tot voor enkele jaren, den A'rede. den zoeten Vrede aen 't arme menschdom bracht. Edochin stede van de lieflijke tonen van do Kerstklokken kondigen thana do bul derende kanonnen, 't knetterend mitrailleur- vuur en het dood en verderf brengend© grana- tengedondor 't heugelijke Kerst-, maar ver broken Vredesfeest aan. A'rede O, heerlijk woord O, zalige gedachten; kom daal over 't uitge putte, aan alle zijden bloedend Europa neer, en de rust zal zoowel in do oorlogvoerende als in de neutrale landen hersteld zijn. Want niet enkel hij, die mot zijn vreeselijk monster dood en verderf brengt aan zijn even- mausch, verlangt naar den vrede, maar ook 'wij, neutrale volken, verlangen naar een Kerstfeest bij den huis'Tijken lward. Moge dan 't derde Kerstfeest, doorgebracht iu rouw en droefenis, 't laatste zijn, én den zoo Yürig verlangden vrede voortbrengen. Militair-kommies L. D. Cursussen in lichaamsoefeningen. Men meldt ons: Voor de vorming van leiders in lichaamsoefe ning werd ongetwijfeld bij tal van troepen- onderdeden d© böscliiklfing verkregen over officieren cn onderofficieren, over 't algemeen in staat die oefeningen naar behooren re doen houden Tntu>achen doet zich toch nog de behoof te aan leiders, als vore» bedoeld, bij onderschei den trocpononderdeelen gevoelen en dit wel als geyolg van overplaatsing, vertrek mot klein verlof, overgang in andere functie, zakonver- lof, zoomede wegens verspreide legering van compagnieën enz. Voorts wordt dc behoefte gevoeld onderoffi cieren der infanterie, die voldaan hebben aan alle eischen voor de geschiktheid voor bevorde ring tot sergeant-majoor-instructeur, behalve aan den eisen inet goed resultaat eeu curpus gevolgd te hebben in de gymnastiek, in do ge legenheid t© stellen aan zulk een cursus deel to nemen. En zulks dan, gelet op de tor zake vigeerendo bepalingen, ter voorkoming, dat, te zijner tijd. het niet gevolgd hebben van zulk een cursus ©cn bel ©teel zou kunnen Vonacn voor hunne bevordering tot dau naast hoogc- ren rang. In verband m©t een ©n ander heeft do Op perbevelhebber van Land- en Zeemacht bo- paald, dat to o-Gravonfaage cursussen zullen worden gehouden, onder toczipht van het, hoofd van de afdeeling „Ontwikkeling cn Ont spanning van do gemobiliseerde troepen", van het Algemeen Hoofdkwartier on onucr leiding van den kapitein W. H. L. Vogel. In verband met het ongunstige jaargetijde cn de daaruit voortvloeiende minder goede ge legenheid tot oefening in do buitenlucht, is voor de drie cursussen tot opleiding van leiders in lichaamsoefeningen gerekend op een duur van ongeveer dertig dagen, waardoor mede dn gelegenheid wordt geschonken het bajonei- vechten (voor beredenen het sabekcherrncn) en het zwemmen to doen onderwijzen. Aan dezo drie cursussen zal worden deelgenomen deer officieren en onderofficieren, wier aanleg do- t verwachten, dat hunne opleiding goede vruch ten zal dragen en di© bij hun korpe geneeskun dig zijn onderzocht en volkomen geschikt, bo venden. Niet mag worden aangewezen personeel dc'.., ten gevolge van speciale betrekkingen, aan den gewonen dienst is onttrokken, dan wc! dat vermoedelijk binnen betrekkelijk korten tijd met klein* verlof zal kunnen vertrokken, eu evenmin personeel, dat in hot genot is of ge durende den cursus zal worden gestold van bij zonder verlof. Aan den driemaandel ij ksohen cursus zal wor den deelgenomen door cl© vorenbedoelde cate gorie onderofficieren der infanterie. Gedurende de hierna aangeduide cursus- periode zal. aan de deelnemer* gelegenheid ge geven worden gebruik ie maken van do perio dieke verloven. De deelnemers aan de cursussen zullen wor den gedetacheerd te '.s-Gravenhago, en, voor wat betreft de onderofficieren, in oadfrhoud worden opgenomen bij het depot grenadiers en jagers (bureel Oranje kazerne) alwaar d' /s- zich, bij aankomst,, vóór 5 uur namiddag moe ten melden. De officieren deelnemers zn-b-u zich, bij aankomst bij voornoemd hoofd (Sun- dastra:it 32) hebben t© melden. De Minister van Oorlog heeft bepaald, dv. óók voor het jaar 1917 van toepassing is bet bepaalde nopens toelage voor officieren deel nemers. D© leerlingen moeten zich, voorzien van sporikleeding, c.q. werkbroek, op deu dag, volgende op dien van aankomst om 9 vue v.m. in de Gymnastiekzaal van de Green van Prinstererschoo! (Van de Spiegelstraat 21 i. i bevinden. Alvorens tot deelneming aan den cursus ta kunnen worden aangewezen, moeten de be trokken onderofficieren bij hun korps genees kundig zijn onderzocht en volkomen geschikt bevonden. Ter verdere toelichting omtrent bovenge noemde oursusscn moge het volgende dienen: A. cursussen tot vorming van leiders iu lichaamsoefeningen le cursus: van en met 2 Januari tot en met 1 Februari 2e cursus: van en met 2 Februari tot eu met 3 Maart 3e cursus: van en met 3 Maart tot en met 3 April. AToor eiken cursus naar 's-Gravenhage ié dirigeerenj Ie divisie: 3 officieren en 3 onder officieren He divisie: idem; Me: idem; IVe: idem; cav. brigade: 1 off. en 1 oud.-off. Nieuwe Holl. AA'acerlinie resp. 3 en 3; 8tci!. v. Amsterdam: 2 en 2; Steil. v. Holl. Diep is A'olkerak: 1 en 1 Steil, v. Den Helder: idem Steil. Monden Maas en Schelde: 2 en 2; Lim burg, Friesland enz., Overijssel enz., vesting artillerie en bereden artillerie ieder 1 officier en 1 onderofficier. B. Cursus voor onderofficieren der infan terie, di© voldaan hebben aan alle eioln-ri voor geschiktheid voor sergeant-majoor-; n- structeur, behalve aan den eióck met goed resultaat een cursus gevolgd to hebben in de gymnastiek: van en- mét 2 Januari tot en met 3 April, Pandoeren. Pandoerpraatjes van de pandoerc'.u'O. K. N. V."; I. No. 1 r. 7, 8, 9, b. 6, 7, 8, k., kl. 10. No. 2 seh. 7, 10, h„ k., aas', r. vr., kl. aas. 8. No. 3 r. aa«. k„ b„ h. 10, 9, kl. b., vr., 9. No. 4 kL k.. 7, r. 10, sch. 9, 8, h. aas, vr., b. No. 1 speelt klaver 10 voor als troef. Schoppen vrouw op stok. H. No. 1 li. 6, sch. 7. 8, 9, kL 7, 9, vr.. r. 10. No. 2 sch. k., vr., kl. b., 8, r. vr., 8, 7, h vr. No. 3. h. aas, b., 10, kL aas, k., 10. r. aas. k. No. 4 scJi. aas, 1».; 10, r. b., 9. b. k„ 8. 7. No. 1 speelt r. 10 voor als troef. Harten 9 op stok. Namens de pandoerclub ,,0. K. X. A'. reg. patr. st3f 19e It. I. IIo Divisie: l5e militairen: T. de A'ries. A. dc Kruijf, J. A. Mortens, S. Spithost*. 4 Van het pandoerpraatje der pandoc-rc!ub „De Bakslobbc-r" in no. 364 van dc ,,fv>hl;aen- courant'' ontvingen we alsnog goede oplossin gen van de pandoerelnb „Do Indianonpandoer- cltib: Ze loeren het nooit" te Kudekiaart, vat. de pandoerclub: „Hap zeit ie" M. K. AA'. P-v-t 9 te Texel eei van. de paudoerclub „Helpt ona" 4 I. 11 R. I. ne Divisie. Hallo! Louis Schalk! (Van landw. 6ergfc. P. J. Bril.) Hallo, mijn vriend, wat is er aan U© band;- Wanneer liet bericht, waar do innige Land?' Do innige l>snd. o guitige schalk, Hpelemaal vergeten, gij. Louis Schalk? Alles vergeten, wat wij ©amen hebben gedaan? Of schuif jo me nou fijn van do baar.? Had je me niet beloofd spoedig te bri' i r-n Wat »s er dan. Louis, tfat zijn toch je grieven? Ben jo nog gezond, -.vaarde vriend Lauis? Dav ik ge-ii real or toeken meer zie: Toe schrijf mij toch eens, want ik verlaag, Al ben |k ieta hopger iu retpgl

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3