KOMMIES. Landbouw- Laatste Berichten. fanizeii gevraagd! MELKKNECHTEN. Schaakspel. i steète 1 i: i i Li 1 i ié te- i Gemengd Nieuws. BEKWAME ZANDVORMERS FLIKK ICON en VAST WERK "T. J. A. v. d. BURG, KüDPT 811 BE ADVERTEERDERS 1 BE SDLDATEHCOUKANT. Stocmwasscherij en Machfn. Strfjkinriehting „DE RIJN" -a "OIB &AÖ 5_» fO a-'X'ERTO'O OR (A.TNTTii? "V E>.T\ teA yij cl ga.£» X3<er nber 19Ï6 Scbödor, 2© luitenant, werd n.l. ec-n verloting gehouden waarbij ieder een verrassing ontving, paar iedereen tevreden was, mecncn wij den luitenant on zon ivolgemcenden dank te moeten brengen. Uit aller naam. De korporaals en manschappen van Dct rondere bolooning ontvangen, maar beide spe- I k-r; kwamen overeen don prijs broederlijk te deeleu, vóórdat do wedstrijd beslist wos. ..JJeutschoa Wochenschach") het. Detachement, MobilissUs-Muziekkorps to paard, Hen schrijft ons: Bij den Artilleric-Munitietrein_ dor Eerst© Divisie is ondor directie van den Wachtmeester Trompetter Joh. Wentel, een rijdend mobilisa tiemuziekkorps opgericht, het eerste van dien aard in ons land. Men heeft ZGcr veeï moeite ge had, de paarden, allo opgevorderden, aan do mdziok to doen gewennen, daar ook het slag werk te paard wordt geslagen. Voetbalwedstrijd tusschan fle Cie. en 9e Gio. Depot II Inf. Brig. Men schrijft ons De opstelling van 't elftal dor 6c Cie was als Volgt Genets. Serg. Meijors. Gilissen. Eggenkorp. Grigoire. Panhuis, korp. Schaap. Leeuwen. I'eels v. Eysden. Bergmans. Scheidsrechter serg. Knipscbild gooit op en do 9e Cie wint den toss. Bei do partijen stellen rich op en op 't sein van do Rofri neemt 't spel een aanvang. Spoedig dringt <jo Ce Cie. op, dorh stuit op do verdediging, die 't spel weet over to bren gen rp 't veld der 6e Cie. Do verdediging der 6e Cie. bijt van sub af en is niet te pn;scoren. Vooral do keeper verricht schitterend werk. De 6© Cie. begint nu harder te werl en weet het spel te verplaatsen op het veld der 9e. Op 5 minuten tijd weten de cen tervoor (Peels) en de rechtsbuiten (korp. Schaap) tweemaal te doelpunten. De rechtsbui ten Zeeuwen on de linksbinnen v. Eijsden we ten deze nog voor half time. met 2 te vermeer deren, zoodat rust ingaat met 40. Na een lir.lf uur spclens moest de rechtsbui ten (korp. Schaap) 't veld verlaten wegens on geval aan zijn l>cen. Dit laatste scheen niet ernstig te zijn, want na 10 minnten verscheen hij onacr begrooting weer in het veld. Na o minuten rust trapt de' 9e Cie. uit. Hun verdediging krijgt 'i hard te verantwoorden. Onophoudelijk wordt bun doel bekogeld. De ge Cies.-voorhoede kan. ofschoon zij prachtig spel levert, niet door de hechte verdediging dei 6e Cie. breken. Bij do 9e Cie. munten vooral «it de linksbuiten (serg. Sterk) en (Vluggen) linksbinnen. Ooi: do backs verrichten goed we^kDe 6e Cie. begint bij te zetten en de 9e Cie. heeft de handen vol. Centervoor (Peels) en rechtsbinnen Leeuwen wisten nog ieder twee hallen 'n 't doel to rohieten en sis r'-rgt. Knipsriii'd eindigen tflnit, heeft do 6e Ce. een zeer geflatteerde «verwinning terraa'd met 86. F>n woord vso dank aan den scheidsrechter serg;.. Knip- *child. EEN SUPPORTER. Dankbetuigingen. Hier.mode betuigen ondergeicekcuden hunnen harteüjken dank aan do O. O., korporaals en manschappen van de le' Coinp. I© Bat 2e reg. Ulo divisie veldleger voor bet prachtige ge schenk en do belangstelling bij ons huwelijk. L. H. "WINGS en ECHTGENOOTE. Ondergeieekenden betuigen langs dezen weg hunnen harteiijken dank aan korporaals en manschapen van de 2e, Comp. 39e L.WB. voor liet geschenk, dat wij van hen bij ons huwelijk hebben ontvangen. F. DE LANGE en ECHTGENOOTE. Pandoeren. De pandoerclub ,.De doorloopendo theepot'5 3-III-18 Pu. I. IV© Divisie zonclt ons het volgende pandoerpraatje No I. sch. 10. 8, 7, kl. 8, 7. h. 9, 6. r. 7. No. 2. r aas, k., h. k., b., kl. k., 10. 9, ■eh. k. No. 3. r. v., b.. 10, kl. b., h v.. S. 7 No. 4. sch. aas. v.. b., 9. b. aas, 10. r. 9, 8. No. 1 speelt r. 7 als troef, kl. aas op stok. Namens de pandoerclub ,,De doorioopende theepot" W. F. WEEEMAX K. JANSEN HEITMEIJER. K. ALDERSEBAAS. DEN DEKKER. Aan mijn Vriend, Korporaal Zweedijk. (Van korporaal H. R. Evers.) la enkele pennetrekken. Wil ik uwe aandacht wokken. Dat ik met genoegen uwe kaart ontving, Deze ia?, en g3ame beantwoorden ging! Dank tel zeker niet zijn misplaatst, Aan T, waarin ik zie weerkaatst Belang voor do kunst, gevoel voor de natuur Zulks betaal ik door mijn dank heuscli niet te duur. Gij vraagt mij menig exemplaar, Welnu! Helpen wij 6teeds elkaar n bet blad, dat ons nimmer of nooit ver- stoot, Het- reuzenorgaan, van ons iegor en vloot! Uw collega H. It. EVERS. 7e Comp. Wielrijdc-rs. Afscheidsgroet. (Van mil. H.) Men heeft het bij ons al gezegd: Je zult zien. dat de lichting 1910, Met sl dat gepraat Den 20sten December naar huis toe gaat. Zoo ook zijn er bij onze compagnie Een stuk of drie van die trawanten. Of eigenlijk het zijn Bat.-muzikanten, Het spijt ons allen. Daar zij ons wel bevallen. No. i was hoornist. Al was hij optimist; No. 2 is tenoor En is blij dat hij er gant vandoor; No. 3 was baasisi. Waar de mnziek veel» aan mist. "Maar gelukkig dat er anderen zijn gekomen. Die de opengevallen plaatsen hebben ingeno men. We behoeven ons niet te sjeneeren, En kunnen gerust met muziek langs de straat flaneeren. Nu is de wensch van ons allen Dat bet nieuwe leven hun zal bevallen. En we hopen dat het hen op hun verdere i levensbaan JAltijd voor den wind moge gaan. H. 'Alle berichten, deze rubriek betreffende, it richten aan den heer B. J. van Trotsenbwrg, Johannes Vcrhulststraat 7S, Amsterdam. De hamdeWraad Ofcto llosenfeld te Stutt gart heeft, met medewerking van ©enig© iKhaakvrienden to Berlijn, oen prijs van 1Ö0 Marl: beeohikbaar gesteld voor de fraaiste partij van de match Tarra schMieses. De prijsrcchters, dr. E. Lasker en de heer R-osen- feld, hebben dezen prijs toegekend aan dr. Tarrasch voor de devdo partij. Ecu tweede prijs van IOC' Mark, uitgeloofd door den heer Kurs Stoinweg te Keulen, werd door dezen toegekend aan Mie=es voor de achtste partij, in "wdko Mioses een fraaie proeve gaf van tijne groote kennis van het eindspel. Een zeer bijzondere, maar tegenwoordig in •Dnitschlaid blijkbaar kostbare prijs, werd uit geloofd door den hoer Fritz Neuhaus. med. eend. te Heileshauzen, ».l. een half pand l&gz ttesffl KW ds SBtEBtSteS. m üfc. De match Dr. E. LaskerDr. S. Tarra6eh. Beide grootmeesters spelen te Berlijn een kleine match van zes partijen. Op het ongon- ■blilv, dat wij dit schrijven, is de match reeds ten gunste van den wereldkampioen beslist, immers bij hot einde van de 4e partij is de stand Dr. Lasker 3V, Dr. Tarrasoh In do eerste partij opende Tarrasch Spoansoh, verkreeg ecnig vcordcol in de ope ning, maar maakte in het eindspel één zei, die niet do boste was, waardoor La-sker gele genheid kreeg do partij remise te maken. In de 2o partij verkreeg Tarrasoh de beslist hetere stelling, by bet afbreken meende men zelic. dat Tarra sell ging winnen. Wederom echter maakte laatstgenoemde oen mindor Vcrke zeti in het eindspel, en Lasker wist i:oen do party op schitterende wij zo te win nen. Do derde partij werd door Tarrasch Ita- liaanse-h geopend en reeds na 23 zetten verlo ren, de vierde partij (d4-opening) won Las ker door krachtig snol in 25 zetten. Op het oogenbhk nebben wij do partijen nog niet ter onzer beschikking, wij hopen in do volgende rubrieken nadere bijzonderheden om trent deze belangrijke match te kunnen mede deel c-n. Ditmaal plaatsen wij de bovengenoemde derde partij uit de match TarraschMieses. Deze party lijkt ons bijzonder interessant, en leerzaam wegens de schitterende wijze, waar op Tarrasch partij wist. te trekken van een kleine fout in de opening. Fransche party. Wit: Dr. Tarrasch. Zwart: Micros. 1d2dl e7e6 2. e'2el c!7dó 3. Pblc3 dó x e l Door Rubinstein en de andere jongere Rus sische schaakmeesters in den laat sten tijd veelvuldig toegepa-st.. De zet heef!, hel nadoel, dat Zwart liet centrum opgeeft en lijkt ons. gezien het resultaat, dat Mioses in dezen wedstrijd met deze opening verkreeg, weinig aanbevelenswaardig. 4.- Pc3 x e-1 Pb8d7 5. Pgl—f3 PgS—f6 6. Li 1—d3 LfSe< In de eerste partij van- de match speelde Mieses 6Pel:; 7. Le4:, Pfö; 8. Lgó, Le7 Lf6gf6en Zwart verloor. Ook 9. Lf6:; is niet beter, wegens: 10. Dd3!, c6 (10. g6 of fo6; dan 11. Lb7Lb7:; 12. Dbót.) II. Lh7g6; 12. Lg6:. fg613. Dg6 Kl'814. 00—0. enz. Misseirien komt hier voor Zwart 6. b6; m aanmerking, bijv.7. Pf6 :f, Pf68. Peö, Lb7 waarn-a 9. Lbo. faalt wegens 9. c6; 10. Pc6:?, Dd-5.'. 7. 0_0 Pf6xe4 8. Ld8xe4 Pd7i6 9. Le4—d3 b7b6 SiellÏDg na 9. b7-b6. Zwart. abcclefffh te a ai» *<m - - Wit. Hier had Zwart moeten rocheeren. De tekst- «ec blijkt lout, maar interessant is te zien hoe Wit dit. demonstreert'. 10. Pt'3e«'. Verhindert 10. Lb7waarop 11. Lbo*. Zwart voor goed de roohade belet, immers 11. c6zou nu font zijn. 10. 0-0 11Peöc6Dddd6 12. Ddlf3 Dreigt 13. Pe7f en daarna 14. Da?:. Nu is lib7 voor goed onmogelijk c-n dus was 9. ©fi; nh"« dan tempoverlies, gepaard aan verzwakking van den Damerieugol. Zwart heeft dus niet- anders dar.: 12. LoSdf Want ook 12. Pdö; kost na 13. Pe7-.f, Do7:; 14. efoen stuk. 13. 3'c6xe7t- DdSx©7 14. Lel -—igóTa8—cS Om cö te kunnen ia.en volgen. 15. Tfl—el Tfo—e? Wederom kan Zwart zija plan niet ten uit roer brengen, nu zou op 3-5. cö; volgen 16. do!, cl; 17. dö, DclG:: (ook na 17. Dd8: behoudt zwart een slechte stelling we- cens de sterke witte vrij-pion) 18. Lf6:. gf6:; (18. cd3dnn 19. I>g4. g6; 20. Dgö en Dli6, enz.) 19. Lh7 en wint. 16. Df3h3 De7—d6 Na 16. eówint wit door 17. Lfö:, een stuk op 16. hC volgt 17. Lk6:, gh6: ld. Dim:, en daarna Te3. Ook 17. eó18. Dg3, Phö; 19. Df3, ens.'is ongunstig voor Zwart- Do bedoeling van den tekstzet is n«_ ruurlijk na 17. Lf6:, gfö18. Dh7:r, den Koning over f8 naar e7 te 'brengen. 17. LaóxfG g' x f6 18. Dh3—hö! Hiermede Tcrijdelt Wit ten derden maal de van den tegenstander. Er dreigt nu 19. Te3. lS. f6fö 19. Tel—©3 Dd6xd4 20. c2c33 UNict dirc-ct 20. Tg3-, wagens 20. Kk8; 21. c3, De-5!; Zwart gaf hier op, immers mat of Yerhc3 vpn de Dame is niet meer te voor komen. Probleem No. 20 van Alph. M. Vonrtine. Opgedragen aan liet llaarlemïch Schaakge nootschap bij het 20-jarig bi«laan. Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zetten mat. Wit: Ke3, Dfl, Lg4, I/h2, Pc2, Pc8, a-1, b5, c6, d4. g2. Zwart Kdo, Db",Tb3, La2. Lao. PaS. Pd8, c3. een zeer fraai probleem, zoool6 I/>vü er velen gemaakt 'hoefi, met tai va a vcrlcidinga- zetten. 1. Teur, Kg3; 2. Lelt faalt wesens 2. Pf2. 1. Pc5, faalt wegens 1. Pgö 1. Dh5, faalc wegens 1. ,'Pdö. Msuog goede op), óntv. van No. 18 van H. Blom, Do.n Helder. Opl. van No. 19 (3. Loj-d) 3. Dall'euz. (bocde opl. on tv. van No. 19 van: M. C. Rïjkeboer, Helder; Fcmner van Baarle, Ede; Sg.-Maj. N. E. Ro:t, Noordwijk aan Zee; B. Bos, Oosterhout: N. Duivca, Venlo; Opp*rw. J. G. N;epoor:, Veghel. Zorak do hm Is. Beïfs iBSfitk» „Ons Huis", Rozenstraat, Amsterdam. Zondagavond 10 Dec. 3916, 8 uur. Tooneel- voorstolling door de club „Apolio". opgeroerd wordt: ,.De rechte lijn", tooneelspcl in 3 bedrij ven, door Jan Fabricius regie E. Et finnna (hor- haling vnn de voorstelling van 3 Dcc.) Toegangs kaarten verkrijgbaar a 10 cent. van nf Donder dag 7 December, 's avonds na 7 uur. Kindereh beneden 16 jaar geen toegang. Maandagavond 11 Dcc. 1916, SJ uur. Vrou- won-Ontwikkelingsclub, voordracht door mej. C. G. Voüte over den Vlaamschen schrijver Stijn Strenrcls en voorlezing van zijn werk ..Het Kerstekind'5 met lichtbeelden. Toeganke lijk uitsluitend voor leden van de clnbinschrij ving van nieuwe leden vóór den aanvang. Con tributie 10 cent per maand. Belangrijke vondst. M»n schrijft Can de ,.Dc«rdt. Ct.": Bij 't graven der fondamenten voor een ga- rnge van den heer P. Pels. woonachtig in het huis te Kinderdijk, gem. Alblasserdam, werd op ongeveer 3 M. diepte een antiek potj°, een zoo genaamd „baardmannetje" gevonden, inhou dende gouden en zilveren munten, n.l. 13 gou den 97 grootere, 1-5 middel grGctc cn 12 klei nere zilveren muntou. Alle stukken zijn uit don iSpaanschen tijd cn geslagen onder de regeering ven Ferdinand cn Isabella, Karei 5' en Fi- lips II. Over de grens gekomen. Te Bnbbonk arriveerde een paar <ia.geu ge- ledetn een Russisch militair, wien het gelukt was aan de Duitsehe gevangenschap to ont snappen. Te Didam kwam een Duitsch deser teur aan. De man had er genoeg van. Te Maastricht kwamen twe© ontvluchte Russen aan. ^faandag kwam té Oldenzaal aan een Duitsek deserteur, man van 24 jaar, die eerst in de munitiefabrieken van Krupp had gewerkt en daarna was ingedeeld bij het garnizoen te Gronau. Hij had bericht ontvangen, dat hij naar het front moest vertrekken. Do deserteur was geheel in uniform en is ter interneering naar Bergen overgebracht. Te Breekheurne, gem. Lonneker, is een Duit- sche deserteur over de grens gekomen. Te Zevenaar arriveerden Zondagavond wederom drie Poolsohe mannen. Zij waren er gens in den Achterhoek, waar dat wisten &e niet precies, de grens over gekomen. Thans wa ren zij op weg naar Rotterdam. Uit hun ver klaringen bleek dat de onvokloendo voeding oorzaak is van veler vlucht Evenals hun vroe ger gearriveerde landgenoóten hadden zij in fabrieken en mijnen hard moeten werken. Het loon was volgens hen hoog genoeg, doc-li liet kostgeld vreeselijk duur en liet eten slecht Deze mannen verklaarden, dat in de toekomst tal vaü Polen naar ons land nollen vluchten, daar het leven voor hen in de Duiteehe indu- strieplaats°n steeds ondragelijker wordt. Tweemaal ontsnapt. Ongeveer half September kwam te Maastricht een Rus aan, die uit Dnïtschland ontvlucht was. Hij werd naar Rotterdam getransporteerd en Maandag werd tusschen een nieow aangekomen troepje Russen de zelfde man ontdekt. Bij na vraag bleek, dat hij na 10 dagen te Rotterdam te hebben vertoefd, per schip naar Engeland werd vervoerd, op welke reis het schip door dó Duitschers werd aangehouden en onzo Rus werd met 15 landgenooten, 12 Frsnschen en een aantal Belgen, samen ongeveer 90 man, naar Zeebrngge gebracht. Hier bleef hij 14 da gen in arrest, werd toen naar Aken overge bracht, vervolgens naar het kamp Wahn, kreeg daar nog S dagen arrest en werd toen te Kouion aan het werk gezet iö een brikettenfabriek. Van daar ping hij na een paar dagen naar Diircn, waar hij 3 weken in een suikerfabriek werkte. Hij zag nu gelegenheid om weer aan den haal te gaan en verscheen, na Limburg dwars door getrokken te ziju, aan de Maas bij Steyn. van waar hij weer naar Maastricht geleid werd. Hiemifc blijkt, dat niet, zooals veéla! gezegd wordt, vooral Russen, die ontvluchten en weer aangehouden worden, door do Dnitsehers zou den worden doodgeschoten; maar deze men- schen worden na eene korte airestperio-ie weer aan het werk gezet. Een eigenaardig brandsignaal. Evenals by alle ernstig© zaken ontb:; ook bij d©n herigou brand in do vorige week de komische zijde niet, schrijft onzo berichtgever te IJ muiden. Den dor leden van do brandweer zou zich beiasten met hefc luiden van do brandklok op den politiepost, welke de spuitgasten moet samenroepen, doch hetzij do slingerbeweging vastgeroest zat dan wel bij de laatste verbou wing was vastgemetseld, cr was geeno beweging in t© krijgen. De forscho pogingen om de klok te doen 1 uiiden hadden tot gevolg dat heb touw brak en do luider een mindor aangename kennis met den vloer maakte. Goede raad was in dit geval niet duur; do luider klom nu op het dak om met den klepel tegen de kick te slaan, doch ook hiermede mocht hij geen succes hebben. Het ijzeren oog, waaraan de klopel hing. was blijk baar doorgeroest, want de klopel gaf mede en tglipte aan de hand van den klokkenist, viel mt hot torentje precies voor do voeten van iemand die a-indachtig de evoluties van den hoogklimmer stond t© bewonderen. Gedachtig aan het spreekwoord dat driemaal scheepsrecht is, reqnireerde de klokkenist nu een hamer en begon daarmede de klok te be werken. Het geluid was nauwelijks ©enige hon derden meters ver te hoeren, 2oodat de mees:--. spuitgasten dan ook niets vau het signaal be merkt hebben. Op deze eigenaardige en meest moderne wijze werd in een plaats van ruim 11.000 zielen het branaeein gegeven, in plaats v3n dadelijk de kerkklokken te luiden. „Kadt je me maar!" Een Hagenaar toevallig een antiquaar heeft, vertelt do „N. Ct.", een gulden in han den gekregen, waarvan het randschrift vervan gen is door de woorden: ,.Hadt-je-me-maar !'5 Helpen ontvluchten van een Fransch officier. Het O. M. bij de rechtbank te Alkmaar vor derde tegen W. W. S., uit Nijmegen, machinist, op de stoomboot „Havelaar", wegens het hel pen B vluchten van eon Eransc'n officier van Urk, 2 maanden gevangenisstraf. Kwikzilverdiefstal. In den loop van de vorige weck is iu de fabriek van de firma Philips te Eindhoven con groot© hoeveelheid kwikzilver ontvreemd. Op verzoek van de directie zijn in dcu nacht van Zaterdag op Zondag een aantal personen uit Eindhoven, Woenscl en Helmond, verdacht van dio ontvreemding, in do marecbaussoe-kazerno in arrest gesteld. Het is waarschijnlijk, dat we gens gebrek aan kwikzilver do pompinrichting der fabriek zal moeten stilstaan. Door do direc tie is f 50 belooning uitgeloofd voor dcngoiio, dio omtrent, dezen diefstal nadere inlichting kan verschaffen. Mochten deze inlichtingen niet vóór Zaterdag 9 December worden gejte- vendan zal de duurtetoeslag voor het geuoole personeel onherroepelijk worden ingetrokken. Brand te Rotterdam. Maandagmiddag is in d© mouterij van do ir- ïna Vlek en Co. en van d© gekroond© P te Delft eon ernstig© brand uitgebroken. Op de zolders lag een kolossale hoeveelheid gedroogde groen ten cn granen opgeslagen. Nader meldt men ons Pfi .braad ia bei adbourencaaxdex mouterij m eest van de firma Vlok A Co. en de Ge kroonde P tc Delft breidde zich snel uit. Om drie uur waren ongeveer drie groote zolders, waarop een groote. hoeveelheid gedroogde groen ten, graan en meel. was geborgen, aangetast. Ook de gedeelten tocbehoorend aan do groen - teüdrogerij De Gekroonde P, liepen telkens ern- ?".g gevaar. Een groot aantal vrouwen en mili tairen waren aan bet.werk om zakken met ge droogde. groenten uit het magazijn in veiligheid te brengen. Om half vier stortte do mouterij geheel iu. Bij liet afzenden van dit bericht duurt de brand nog voort. Doodslag. Dinsdagmiddag heeft in porceol O. Z. Achter burgwal 117 to Amsterdam do 35-j. bankwerker Gikiamse zijn 28-jarige vrouw met oen bijl van het levon beroofd. De man was ongeveer veertien dagen geleden uit do gevangenis ont slagen en had sedert herhaaldelijk ongenoegen met zijn vrouw, aan wie bij echtelijk© ontrouw verweet. Herhaaldelijk moet de man daarbij gedreigd hebben zijn vrouw to zullen dooden. Dinsdagmiddag ontstond opnieuw twist tnsschen het. echtpaar. Na de straatdeur gegrendeld te hebben, vervolgde de man zijn vrouw door het geheel© hu:;, zooals de buren uit het, gillen van het slachtoffer konden opmak"n. Met een bijl bracht hij haar twee slagc-n too: r-en daar van wonddo haar aan den linkerpols; blijkba.-.r beeft zij den elag trachten af te wéren. De tweede slag trof haar op het. hoofd, waardoor een echedelfractuiir ontstond en de vrouw ge dood werd. De dader wist. aau de aohterzijdo van het huis door do lloogkramersstraot te ontkomen. De ouae truc. Do juwelier D. A. Schm i d in do Ka!ver straal Amsterdam, ii Maandagavond op do be kend© wijze opgelicht voor 6 gouden horloges met kettingen, tor waarde van f 750. Telefonisch kreeg hij opdracht, dozo horloges to bezorgen hij den hc-er Sickesz, Heerengraebt 12. Ofschoon de heer Sickecz geen horloges besteld had, nam hij zo toch in ontvangst, blijkbaar denkend aan oen Sinterklaasverrassing. Even later werd hij opgescheld door iemand, die zeido, dat de hor loges bij vergissing bij hem bezorgd waren en dat ze weer zouden worden .afgehaald. Dit ge schiedde: het slot laat zich denken. De lieer Schmidt was het slachtoffer geworden van een oplichter. Verraden. Een echtpaar uit Gelsenkirchen, waarvan de man als arbeider in de mijnen werkt, had zich naar Winterswijk begeven, grootondeéls te .voet. om daar voor het gezin vleeech on spel: te knopen. Daar de winkeliers voor smokkelen geschikt© artikelen niet aan de Dnitsehers mogen verkoopen, bood een handlanger zich aan. hun de gewenschie waren te bezorgen. Een© som van 100 Mark werd gegeven, waar voor 24 pond spek en 24 pond vet werd ge kocht, die op een afgesproken plaats gedepo neerd zouden worden. Ondertussckcn waar schuwde de handlanger de kommiezen en toen de D.titscher kwam om zijn spek cn vet te halen, vond hij daar reeds de rijksambtenaren, die den boel in beslag namen en den man ver baliseerden. Succtsïjawet. 1 Medegedeeld kin worden dat een nienw wetsontwerp tot wijziging der Successiewet het dep ar-cm ent van financiën reeds verlaten. Landstorm. De Minister van Oorlog brengt in de Staats courant" ter algomeeno konnis. dat nog niet kan bepaald werden wanneer do in 1887 eu 1886 geboren personen, die tot. den landstorm j beh oor an of daartoe op of na, 30 December 1916 j komen te beboeren, in wcrkolijkeu diomt zul- j Er- worden gesteld. Behoudens onvoorzien' oni- standigheden zal hun opkomst niet in de eerst. komeurle maanden moeten plaats hebben. Van I den tijd van indicnststolhng ral nadere bekend- v.ir.king volgen. Do ken ring voor bodoeklc 'and- s'onnplichtigcn za.1 vormoedclyk worden gehou den in Januari cn Februari 1917_ Vorhoeging van ir.obüisatietoelage. Bij Ministericole Beschikking is bepaald d?.t te rekenen van on met don dag. waarop con lichting mot onbenaald (klein) verlof vertrekt, v-vir de dienstplichtigen van bedoelde lichting, dm het verlof niet. genieten voor zooveel z.\ hehooren tot een bereden korps, tót het korps pantseriortariillerie of tot het korps torpedis- ten do raohiHsatictoolage wordt verhoogd mot f 0.15 por dag. Ondcrotfirieren. die gocn mobilisatietoelage genieten, doch overigens voor do bedoelde ver hooging in aanmerking zouden komen, treden in het genot v.id een niobilisatietoelago tot ge lijk bedrag van f 0.15. Het vorenstaande geld: niet alleen voor hen voor wie de gelegenheid om met onbepaald iklein) verlof to vertrekken, nog niet bestest, maar eveneens voor dienstplichtigen v&u ge- n.Domd© korpsen, die vrijwillig van deze ge legenheid geen gebruik maken of vrijwillig van onbepaald (klein) verlof zijn teruggekeerd. Indien liet niet genieten van onbopaa.kl (klein) varlof een govolg is van opgelegd© straf of van een onderzoek omtrent een strafbaar feit. waarvan do dienstplichtige verdacht j wordt, wordt zoolang dit geval aanwezig is, do j verhooging niet genoten. Dienstplichtigen, die ten gevolge van gono- ten uitstel vau\eenst©oefomng of om oonigo J ander© reden later dai» de.n gewonen tijd hu.n diensttijd zullen hebben volbracht, worden voor do toepassing van deze beschikking gerekend te bohooren tot de 'lichting waarmode zij tegelijk zullen worden ontslagen. De verbooging van mobilise tie toelage wordt verstrekt over de degen waarop de dienstplich tigen recht hebben op de gewone mobilisatie- toelage. De verliooging der mobilisaiietoclag© wordt niet genoten voor Terblijf onder de wapenen vóór 1 December 1916. Moet ©en met onbepaald (klein) verlof ver trokken lichting terugkeer en. dan vervalt, mot ingang van den dag van dien terugkeer, de verhooging, genoten door niet met zoodanig verlof zijnde dienstplichtigen van die lichting. Deur? beschikking geldt niei ton aanzien van buitengewone militaire kommiezon. Uit de Staatscourant. Tijdelijk benoemd tot reserve-paarden art© 2e klasse de peserre-le-lnitenant B. Hiriog \an het 4© reg. veviing-arfiHerieu Benoemd tot officier van gezondheid 1. Iclafse die der 2c kl. W. F. Veldhuvsen Cedotachee/d bij het verllchting^ark. De rc5orve-2e-Iuitenant F. G 8 ni i f. dienstdoende, bij het 7c regiment inir it-ric. i, gedetacheerd bij hot verlidUirgspark tc Am. sterdam. Haar Oost-lndië. Do voor rlen dienst in Oost-lndië bestemde 2© luitenant dor infanterie H. R. A. Bcr- n os ter zil 26 Januari met liet stoomschip vondd" rijn bestemming volgen. öcecharest genomen, BERLIJN, 6 Deo, (Offiolssl.) Boecharcst I is genomen. De Keizer heeft gelast dat naar aanleiding van dit- feit op 6 Dec. in Pruisen en Elzn-;- Lothafingen govlagd zal worden, da: er saluiitechoten zullen worden gelost en de kerk klokken zullen luiden. WE EN EN, 6 Dec. (Offioleel.) Ook Plcesti is genomen. (Men zie onze kaart van Roemenië op de eerrt© pagina van dit blad.) j Do ministerieeie crisis in Engeland, LONDEN. Van bevoegd© zijde wordt bero;- tigd. dat Bon ar Law geweigerd heeft- een mi nisterie to Termen. Dit betoekent volstrekt nieuws in diens houding, dat Bonav Law uitijd uoreid was het land ie dienon onder lederen behoorlijken leider, mr-sr aiet om liet premierschap zelf te aanvaarden. Thans verwacht men. dat Lloyd George do vorming van een ministerie kj! worden opze- dragen, maar het is best mogelijk, dat hii. tenzij hij zeker is van voldoenden steun in het Lagerhuis, zic.h gedwongen, zal zten .E- zelfde gedragslijn als Bonar' Law te volgen Daarom is het mogelijk, dat Asquith verzocht zal worden het premierschap weder te aan- vaarden. Da Koning ontbiedt Lloyd George. LONDEN. Do koning van Engeland heeft Lloyd George ontboden. Een nieuw Itaüaansch offeirslef? EEN EN. De bladen wijzen ©r on, dat het on afgebroken vijandelijk lartilleriovuur op het Karstplatea-u doelt op het plan van ecu nieuw Italiaanscli offensief, dat wellicht v- meuhangt tnet de zitting van de Itakaanscho de De strijd in Macsdonië. PARIJS. (Officieel.) Dinsdag Behaald' Fransch-Servisclie troepen nieuwe terreinwinst ten noorden van Paralcvo; zijjnrakten 125 ge- vangenen. Hevige artüleriestrijd ten noorden van Monastir. PARIJS. (Officieel)- Dinsdag zeiten de. Ser viërs hun succes voort ten noordefe van Grocnis- ia en Boodemirci en veroverden krachtig ver sterkte stellingen, waar zij twee Duiische hou witsers buitmaakren. De vijand is naar het noor den gedreven. D© Serviërs vonden op liet "ver overd© terrein een groot aantal lijken, o.v dat van den commandant van het 21o regiment. Eere-teeken voor Z, K. H. Prins Hendrik, Aan Z. K. H. den Prins dor Nederlanden, v ice-a d mirao) a la suite, luiten aart-generaal a la suite ran. do landmacht, lui ienant-genera®I .i la suite Tan het leger :u Nederlaudsoli-In- flië, i: verleend hot eeretaken ïoor lungdo-ri- gen Nedorlandwhen diensi» als officier mot het cijfer XV, Woensdaigrooraii'ddag hoeft cle Mi- iristpr van Om-log, generaal Boabopra, die vergezeld was van zijn adjudant, den kapitein van den general en staf jhr. W. Roell, dit eere- teeken met bijbehoorend brevet ten konink lijken pa lei ze aan Z. K. H. uitgereikt. Minister Van Cijn, De trnfier van d© Tvreodo Kamer heeft in da Woensdag gehouden vergadering der Ka- 1 mor voorlezing gedaan van de volgend© mis sive van den iydeUjken voorzitter van den Ministerraad, nr. Cort ran der Linden. ..Nadsi d© Minister van Finanoiënnaar aanleiding van de venverping door do Eerste Kamer der Staten-Genoraa. van het wets- oi-.xwerp toi wijziging dor Succeeaiowet- aan H. M. de Koningin ontelsg uit zijn ambt h«d vorz-xbc, heeft het H. M. behaagd, in ovcreen- siomming met hot adyic-s van den R.iad van Ministers, mij op t© dragon aeu Minister van Financiën in overweging te gerenin 'a hvada belang zijn verzoek om ontelag niet te liand- haven. Aan die opdracht ia door mij gevolg gegeven. Dientengevolge heeft de Mmister van Financiën beslotenzyn aerzoek oi ;big terug te xieinen.'' (Examen April '17: salaris 690— 1170 gid. 'sjaai'sb Volledige opl. door schrifte'. Privaatlessen ad 50 c-f. per week. Opl. Hulpkeur- meester (onder leiding Rjjksvee- arts) 50 ct, p. w. Boekhouden (voor praktjjk en diploma) 35 ct p. w. Opleiding diploma Kantoer- bediende 75 ct, p. w. Vraagt grat is prosp. met honderden attesten. Nedes*!. Postschool, A'dsin. proefles van onze schriftelijke lessen in 1 F*E°«tSKSClï, 2 Duitsch, 3 Engclsch, l Boekbou- den, 5 Nederl. Taal esi Rekenen, 6 Stenografie, 7 Schoonschrijven, S Aardrijkskundei tot 5, ©ik vak ongeveer 10 c. per areek. De lessen worden geleid door Leeraren M. O. en hoofdonderwijzers. Voor positicvim- betering, examenopleiding enz. de goedkoopste studie. Cursus „Zeifoniwikkollng", Bilderdljkstr. 88 Aitisterdam HOE MOET IK S0LUC1TEEREN? naar beti'ekkingen in Nederland en fndiö. .Prjis 25 ft. Postr. worden aangenomen. Uitg. ZILVER, C'laes de Vrieselaan Rotterdam. 20 Dec. of later kunnen op de H.V. ftlelkerü ..Hofstede Oud- Ba asem'' flinke melkknechten geplaatst worden, ongeh.,P.G.. loon minstens 6 per week, met volledige kost cn inwoning, bewae- sching, warkkleeding en vrjje genees kundige behandeling. Aanmelding bjj den bedrjjfschef J. STAAL, Oud-Bnasem. Naarden. zoowel voor machinewerk als voor bouwartikclen, kunnen tegen geplantsf worden aan de Zwolsche Ijzergieterij, WISPELWEG £t Co., Zv/olle. Alles wat U van Koek en Sanket behoort te weten lo, dat het komt uit de Fabriek Z O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Volledige schriftelijke op leiding voor onderstaande betrek kingen. Salaris 600f 1470;. Bewaar der 1250;. Hulpkeurmees ter 1100) Politie-beambten 1200). De toetreding tot boven staande enrsnssen is nog slechts heel korten tijd opengesteld. In rwee jaar tjjds telden wy elleen voor kommiesexamen bijna 300 ge slaagden. Vraagt gratis prospectus. M. v.d.BROEK, Groningen, Postbus 70. onderwijs per brief. Volledige schriftelijke opleiding voor de Landbouw-dipioma's. Vraagt per briefkaart het prospectus tqu het „Instituut voor Land- bouw-Onderwijs, fff. v. d, BROEK, Groningen. Postbus 70. ju, P. J. MEUS ZOO^i, Fabrikanten van Bof.„L, Hotelkeukenfornuizen volgens eigen systeem- WASSENAAH8CHE8TRAAT lg-3, Soheveningen. Telefoon 654. Opgaricht Anno 1770. Circa 200 attesten ter inzage. Maresin.el Tl a - LEIDEN - Telefoon No. 31 Speciale en afgezonderde Inrichting voor Militaire VVasschen. De W8sschen worden In Dan Haag en Omstreksn per paa-rd en wagen wakeUjka afgehaald en bezorgd.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4