Correspondentie. Uit Leger en Vloot. 1 USt onze MoppentrommeL X>355 SOIjDATBWC OITRANT vein Vrijdag 3 December 191G 3 naar O'ost-Incliö vertrokken pantsordekachip „Holland" zonden moeten worden verzonden, ten eindo dat schip in de verschillende havens, wolke worden aangedaan, tijdig te kunnen he reiken. Aanbevelen wordt, de voor géfioènid pants dokschip bestemde correspondentie tor poet bozorgon zonder de stukken t-r. voorzien run de gebruikelijke, elkander wijdende lijnen up het'adresdoch met. vermelding van de pica's, waarheen verzending wordt gewcnscht. Uit da Staatscourant, Bij K. B. is ing. .5 Dcc. hap. t. r. W. B. K. Boom eervol ontheven van liet bevel ovor ICr. Ms. „Hcemaberck" cn dit lieve] opgedre gen aan dem. kap. t. z. J. S o u t c n d a m. ONZE CORRESPONDEMT1BRUBRIE» per brief wordt niots beantwoord. Alle vragen «orden regelmatig en zoo a p o e.d 1 g m ö- ee 1 ij k en gchael kosteloos door ons op do beurt.afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eons bij nader sohrljven antwoord te ver- goaken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldateneourant" toego- otuurd, waarin hot antwoord op zijn vraag voor- komt. Geef steeds uw Juists en volledigs mili taire* adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. S. J. M-, Vecht. .Het bedrag der vergoeding voor kostwinnerschap kunnen vrij u niet. medo- deolen, daar dit bepaald wordt door den be trokken burgemeesterin verband o.a. met. do huiselijke omstandigheden van belanghebben den on plaatselijk» duurte. Wol krijgt ge par dag 0.40 minder dan in geval g© geen rang of een lageren rang bekleedde:-, Red. N. v. B., Katwijk a/Zes. Tot het afleggen ran hob examen voor kommies der directe belastingen en»., moot gij u opgeven aan hot Departement van financiënwendt u cm ver. dere inlichtingen tot Wit departement. Red. G. B., Vlasakkers. Gij rijt geen gezinshoofd en verkeert ook niet in overeonkosfcige ver houding tegenover liet. gezin, zoodat go slechts recht höbfc op éénmaal vrij vervoer per- maand en eons por vier woken Maandags per eerste reisgelegenheid mag torugkecrcn. R.cd. W. F. tor H., Ede. Zie ons antwoord bij A» Kr., Hollovoetsluis, in dit blad. Red. W. T., Katwijk a/Zee. Zoo gij hoefsmid bij eon bofödön korps wilt worden, kunt go als «oednnig oen vrijwillige verbintenis bij zóo'n korps sluiten voor twee jaren. To Nijmegen is geen bereden korps in garnizoen, dus gij zult n moéten verbinden bij het korps rijdende ar tillerie of het 4e rog. veld-artillerie. Voor een vrijwillige verbintenis kunt ge u opgeven bij dan sergeant-majoor-adminis tra/tour dor com pagnie, tl cao zal u dan wel op 'hot depót van een dar genoemde korpsen difigeeren. Wenscht go a.Ls dienstplichtige werkzaam to worden ge steld als hoefsmid, dan moet ge daartoe een verzoek richten tot den Opperwpelhöbbcr van Land- en Zeemacht. Red. De Ij en S., Uithoorn, Berichten en adverfcen- tiën tót ruiling of verplaatsing mogen door ons niet worden geplaatst. Red. W. r.d. G., Holder. Het bedrag der vergoe ding kunnen wij u niet noemen, daar zulks af hangt van allerlei omstandigheden, die de bur gemeester der woonplaat» beoordeelt. Richt derhalve een verzoekschrift tot den burgemees ter van Amsterdam. Red. H. J. B., Den Haag. "Waar thans niefc te «eggen valt, hoe dc toestand over drio maan den zal zijn en welke verlofsbcpalingon intus- sclion misschien gegeven zullen zijn, kunnen wij. n.omtrent hel', gevraagde geen zekerheid geven. Bovendien zal de billijkheid tegenover andoren vwgon, dat in plaats van 11 een ander dan oens verlof krijgt. Ge behoeft evenwol niet bepaald drie maanden weer onder dc wapenen- te zijn ge wem t. Red. F. D.,_ Harderwijk. Zoo de vrouwen van de eerste door u bedoelde onderofficieren tijde lijk in dc plaats van legering wonen en het ge zin in de feitelijke woonplaats zijn hoofd verblijf heeft gehouden eji aldaar ook zijn woning niet aan anderen in huur of gebruik hooft gegeven, dan bestaat recht op do toe lage. Een onderofficier evenwel, die thans huwt en met zijn echtgonoote een woning Ij et rekt, in do plaats van legering, krijgt geen toelage, daar liet hoofdverblijf van net gezin niet elders is, en dus de plaats van legering als de woon plaats van don betrokkene wordt beschouwd. Zie punt 3 sub A van L. O. '16 B. 13. Red. AJ. L., Hoeden. Gij behoort ingevolge do ■wot tot de lichting '1914 en zult dus eventueel met die lichting met onbepaald verlof vertrok ken vervroegd vertrek kunt gij den M. v. O. verzoeken, doch zal waarschijnlijk niet worden toegestaan. Red. A. Kr.. Hcllcvoetsluis. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1909 en volgende lichtingen der torpediaien, hereden wapens on van her. korps pantserfort-artillerie js in het geheel nog niets bekend. Red. E. d. I/., Arnhem. Wendt urechtstreeks om inlichtingen tot de directie der Artillerie-In richtingen te Hcmbrug. Red. G. d. W., Haamstede. Onder de tegenwoor dig» omstandigheden bestaan geen-bepalingen omtrent bet aantal wachtvrije nachten. Go zult dus in den bes Manden toestand moeten be rusten. Red. M. v. d. W., Bergen-op-ZcomGa hebt hoog stens per dag recht op f 0.1S eoldij on f 0.10 mobilisatie-toelagete zamen 0.28. Red. J. II., Hontenisae. In het tijdvak 1620 December a.s. komen op de dienstplichtigen, toegewezen aan het oersto bataljon der diverse regimonten infanterie en voorts do dienstplich tigen, toegewezen ean de compagnieën wielrij ders. In dCzs inlijving zijn n iot begrepen, zij die m 't bezit zijn van 't bewijs van voorge oefendheid; dezo wordoa twee maanden later ingelijfd. Orerigenfi ia omtrent da opkom.*i der lui!, lichting 1917 nog niets bekend. Red. •I. II.. 's Greveldnim Zoo go geen bericht van - 1 ontheffing hebt ontvangen, zijt ga T,»!i'-ht <le door ii bed ooi do belasting te bef alm. h j I J.f. v. «S.. Middelburg. De door u bedoelde dag kan ingevolge de desbetreffende bepalin gen van het eerstvolgende verlof worden inge houden. Rod. J. B., Bosonen. Naar onze meening en ook lettende op hat bepaalde, ju art. 81 der M. V.\. zal de aflossing zoodanig plaats bobben, dat de oudste lichting telkens het oorsfc vertrekt. Red. O. Legerplaats b/Oldebroek. Tot or ze spijt kunnen wij u in deze niet beljwi elk ver zoek, dror u to doen, wordt natuurlijk afgewe zen. daar de '■•langen van den dienst, r.i< "u tegen inwilliging verzetten. Red. I S. P.. Voghol. Volgens do 1 nrtXie op de Werving kan do M. Y. O. in eommig© geval ten do verbintenis verbreken in dergelijke om .-kun digheden, waaronder gij thans verkeert, wordt, een verzoek om vervroegd- ontslag fin normale tijden) meestal toegestaan of het ovc-nv-ol ge nu rond» de mobilisatie zal worden irtgewiüig-!, betwijfelen wc ten zeerste. Red. »M., Waalwijk. Voor zooveel do dienst zulks toelaat, kan een,verlof van enkele, dagen worden verleend -, in den regel wordt 4 dagen verlof gegevenRed. FT. S., den Haag. Zoo die persoon zich in Tndië gaat vestigen en zulks mot overtuigende bewijzen kan aantoon en, wordt op verzoek vrij stelling verleend. Red. J. E., Willemstad. Zoo ge met verlof gezon den wordt in afwachting van ontslag uit den dienst, krijgt ge geen vergoeding voor kost winnerschap meer: rel behoudt ge uwe sol;lij {zonder roobilisatietoelago) en z.g, menagcgcld. Red. S. R., Ede». Jngevolg© het gestelde aan het slot van L. O. 3 3 B 211 kunt ge wol degelijk het door u betaald» reisgeld terug ontvangen. Of ii het. verzoek tot vrij yorvoer laat ingediend hebt,'doet niet» ter zak»; het vrij vervoer is toegestaan en u hebt dus recht daarop. Was u te laat geweest met het verzoek, dan had men U het vrij vervoer wel geweigerd. Wendt u der. halve tot uw comp comm. met het verzoek als nog do door u. betaald© reiskosten terug tc mo gen ontvangen. Red. B. R„ Assen. Over het algemeen zullen zij, die afgekeurd zijn voor den dienst bij het veld leger. ongeschikt worden geacht voor buiten gewoon kommies. Daar wij echter niet weten, waarvoor go afgekeurd zijt, kunnen wo dus niet zeggen, of gij uit dien hoofd» niet ge schikt zult worden geacht, pp oen mooi straf register wordt zeer zeker gelet. De toelage oefent gecnerioi invloed uit op do vergoeding wagens kostwinnerschap. Geeft u overigens op aan uw compagnies-comm. Zoo deze n geschikt acht, wordt go op een lijst geplaatst en te zijner tijd aangesteld. Zulks kan lang c.f kort' duren. Red. J., Fort Nekkerweg. Zoo g© tijdig te voren er kennis van geeft des Zaterdags niet aan den rn.ddagmaaltijd te zullen deelnomen, hebt gij zelfs recht op zes dagen z.g. menagcgcld, als u tori minste ook des Donderdags niet aan den middagmaaltijd to zullen deelnemen, hebt gij ingekwartier met voeding. Op vijf dagen hebt go dan zeker recht en we! op grond van het j gesteld© in. art. 49 ,,R. v. A. 1916" en in punt. 7, ^8b, 12b ten tweed© en 12c sub A van L. O. 16 15. 18. II. Gij moet voor den krijgs raad komen en dan wordt ge tot één. dag hechtenis of f OM boete veroordeeld discipli naire, straffen worden daarvoor niet meer op gelegd- Rod. J. D. v. D.. Den Haag. Omtrent het ver trek mot onbepaald verlof -der mil.lichting 1909 der bereden wapens is nog niets bekend. Gij zoudt evenwel in verband met do rijksbetrek king, die go kunt aanvaarden, d.en M.. v. O. kunnen verzoeken, met onbepaald verlof te mogen vertrekken. We geloovcn Wel, dat ge ©enig» kans van slagen zult hebben. Red. G. J. W.. Ettcn. Wanneer g« aan de beurt; zijt, om op den aansluitenden Zondag de be wegingsvrijheid, bedoeld in punt 5 der rege ling Oer algemeen» verloven t© genieten, dan moogt. ge des Zaterdagavond» vertrokken in do overige gevallen behoeft men u niet vóór ;sMaandagmorgens te laten vertrekken, daar do reisdagen in het verlof begropen zijn. Red. G. v. d. Br.. Willemstad. Zoo bij uw huwe lijk uwe echtgenoot» voldoende middelen tob levensonderhoud ontbreken en gij met do' in komsten, welke gij vóór opkomst onder do wapenen genoot, in haar onderhoud zoudt kunnen voorzien, dan kan uwo eohfcgerfbot© vergoeding toegekend worden. Het bedrag der vergooding wordt bepaald door don burge meester der .gemeente, waar go gaat. wonen. Richt eon verzoekschrift tot vorenbodoolden burgemeesterde vergoeding wordt in den rogel toegekend van af den datum; waarop do aanvraag ia gedaan. Red. F. W., Roosendaal. Allereerst kunt ge den burgemeester der gemeente Bergeijk om ver hooging verzoeken mocht deze iiet niet toe staan, dan kunt ge u wenden tot den voor zitter cjer commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kost winners der provincie Noord-Brabant tc '«-HertogenboschRed. L. S., Breda. Gij behoort naor onze mea ning tot de mïl.-lieliting 1910 en kunt dan ook met dezo lichting maar'huis gaan. Afwij kende bepalingen terzake zijn ons niet be kend. Rad. A. B., Tilburg. Tijdens uw verlof hebt go recht op soldij (zonder mobilisatietoelage) en z,g. menagegfild.. De eerste vier dagen van het, oorspronkelijk verleende verlof hadt ge ook aan spraak op do mobilisatietoolage. Op vergoeding wegens kostwinnerschap en onder» tegemoet komingen bestaat geen recht. Zoo go met ver lof zijt geweest in eeii plaats, waar niet vol gens vaste regelen in den militairen geneeskun digen dienst wordt voorzien, moet ge de kosten van geneeskundige behandeling zelf betalen. Rad. D. W.. Bndel. Zoo ge Nederlander ziji. wendt u den tot het Coroi'ó tot Behartiging vso N>- (teri, Vluchtelingen, gebouw „Patrimonium". N'.-Heerengracht 9ö, Amsterdam. Red. de B.. Schalkwijk. .Deelt aan uw nieuwen compie.-.rrunmnndant mede, dat gij gaarne in aanmerking komt voor administratieve werk zaamheden. Mocht er eventueel hij <i© korpsen een aanvraag komen voor, administratief perso neel, dan kunt gij opgegeven worden. Voorleo- pig zult g» een ©fwaentendo houding moeten aannemen. U zegt wel. dat ge ten opzicht» uwar studie ton zee rate gedupeerd bant. doch dat wi! nicïa zoggen, vant er zijn er zoo velen, die in 't zelf do geval verkccren. Voor ii kart men toch gr.cn uitzondering maken. Al werd gc weder administratief werkzaam gestold, dan zou zulks toch niet lang moer kunnen duren, wRnt. vol gens do laatste bepalingen, moogt g» niet langer dan zes .maanden aan 'Ion prnktischen dienst onttrokken worden. Red. M. v. SI., Veldleger. Zie ons antwoord hij M R. S,Den Hélder, in dit blad. Red. G. J. H.. Vrouwcpolder. Zie or.» antwoord bij IJ. B. P., Breda in dit blad. Red. J. It., Milligen. Aangezien dc andere mil.- licht-ingen niet worden afgelost, voordat men weer over een voldoend aantal jongere »n ge oefende manschappen kan beschikken en de duur der oefening bij een heroden korps maar tijd vcreischt, dan bij de onbereden troepen, zoo heeft do aflossing der bereden wapens niet in zco'n snel tempo plaats. Red. •T. B-, fort Veis er.. I. Ingevolge het gestelde in hot eerste lid van art. 83 der M.' W. kan men u evcnveol dagen laten nadienen, als n door straf aan den dngclijkachen dienst onttrok ken bent geweest. II. De officier van gezondheid beoordeelt, of u al dan niet een stroozr.lt met of zonder dekens, of alleen dekens zullen worden gegeven'. Rod. W. V., Den Haag. Voor buitengewoon (mili tair) kommies wordt geen examen afgenomen. Zoo gc dit wenscht to worden, dan moet go u daarvoor opgeven aan uw compiescommandant acht der» u geschikt, dan wordt ga np een lijst geplaatst en tc zijner tijd aangesteld. Voor kommies der direct» belnstingen, enz., .venvijzc-n we u naar ons antwoord bij N. v. B., te Katwijk aan Zee, iu dit blad, Bij het eerst volgend© examen worden twee derden var, het aantal plaatsen opengesteld voor hen, die bui tengewoon kommies geweest zijn. Do toelage be draagt in het algeméén f 0.50 per dag; alleen aan hen. die vanÓnbepaald verlof teruggekomen of vrijwillig onder de wapenen zijn gebleven be draagt de toelage 0.90 per dag. Red. J. v. S-, Westkapelle. Volgens de regeling dar a lgemeen e verleven is hot geen gunst cn moogt ge in uw geval volgens de derde p'inca van punt 3 van vorenbedoelde regeling Zon dags na afloop van den dienst vertrekken, ten zij ge niet vóór 10 uur 's arondg uwe bestem ming meer kunt bereiken. In dit geval vertrekt ge 's Maandagsmorgéns doch krijgt gc tevens op elk verlof één verlofdag meer. Uit dit laat ste blijkt ook wel, dat liet. een zeker recht is, om daags vóór uw verlof te mogen vertrekken. Red. M., Roosendaal. Uwe medcdeelingen zijn niet voldoende, om zulks te kunnen beoordeelen doch zelfs nict-Noclcrlanders, die ingezetenen in den-zin der M. W zijn, zijn dienstplichtig. Zie art. 12 dor M. W. 1912 (R. M. V. B. U. 4e stuk biz. 2567). Rod. J. R-, Breda. Naar onze meening gaat go eventueel met de mil. lichting 1915 met onbe paald verlof. R d. B. v. K., 's-Gravenzando. Naar onze roee- ning gaat go eventueel mot de mil. lichting 1911 mat onbepaald verlof. Rod. H. K. .L, Westkapelle. Zoover ons lic-bend is, wordt nog wel buitenlandscli verlof ver leend; gij moet dit aanvragen aan den M. v. O. R e d. C. Scii., Ede. Zie ons antwoord bij B. v. K. 's-Gravenzande in dit blad. R e d. M. R. S., Den Helder. Waarschijnlijk wordt do door "u bedoelde ploeg ook afgelost; doch wanneer zulks zal geschieden, kunnen we u niet mededeeien, daar in 't geheel nog niets bekend is gemaakt omtrent de aflossing der mil. lich tingen 1911, 1912, enz. R«d. IJ. B. P., Breda. Ingevolge het tweed» lid van art. S3 dor M. W. kan men een milicien onder de wapenen houden. ^Overigens blijkt zulks ook wel eenigszins uit L. 0. '16 B 2-52. R cd. J. P., Doesburg. Gunsten zooals avondpermis sie, vrijstelling van bepaald» diensten e. d., kunnen u worden onthouden. Ge moogt ovenwei geen maand worden gestraft met onthouding van verloven, zio de orders ran den Opperbev. v. Land- en Zeemacht dd. 13 Nor. 1914 Béb. Landmacht no. 2-640 R/9070 en dd. 26 Nov. 1914 Beh. Landm. no. 2111/9867 Goh. Wel mag van uw eerstvolgend periodiek verlof- worden inge- houdap het aantal dagen, dat ge onwettig af wezig zijt geweest, R e d. N_ H. te W. Het ons bekende adres van kan. G. JGr. isKorps Rijdende Artillerie. Red. Adres adj.-or.d.-aff. 0. 0. Peters gevraagd. Verzoeke beleefd opgave van de verblijfplaat-s van den hoer 0. 0. P e tc r s, thans adj. onder officier, vroeger, in 1906. of ongeveer, als ser geant-majoor bij het 2© Regfc. Infanterie, mili tair onderricht gegeven hebbende in de ge meente Asten. J. VAN HEUSDEN, landbouwer, Asten, Adros gevraagd. Wie kan mij helpen aan hot adres van den Res. 2d© Luit. Westliorsn, in d» maand April 1915 gediend hebbend© als kr. sergeant bij het 6c R. I. 3e Camp, I Bat. Ill Div. Veld leger. Mil. PE*ROOY M. 6e R. T. 3—1 III Div. Veldleger. Kunstavond voor de Ncderlandtche militairen. Men meldt on» uit VGrr.vcnhege Maandagavond werd in d»n Konin':jiik-u Schouwburg te '.vGrarcnhag© kunstavond £cgav»n tan voordrol» ven da Nadarlandïa.'i» militairen, dio Jarigs onro grenzen »n kusten, in forten en stellingen, nun zware plichten vervullen. D» belangstelling, v.sarin ons Koninklijk Huis aan roor gegaanr,s* buitengewoon. Zelden «ras in de raai zulk eon publick uit de hoogste nritiocrati», uit de m.ogare militaire •ri cirial-ambtelijke kringen, diplomatic aan wezig. Er had zich voor dezen atond aan Itoy- Coroité gevormd, bestaande uit da miiiistar* Bosboom an Rambonnei, den oppf-ri>crdhab- ber generaal .Sr.ijdei?, den luitenant-generaal graaf Dumoncenu. ehoi' var. hafc Miüiairo Huis d»r Konipgin, ganoraalrmajoor Kampen, gou- varncur dar residentie, g»n~raai-majoor Klevu- h»n», hoofd dar afdcaling ..Ontapar.ning au Ontwikkeling" ran hat. hoofdkwartier. ,dc dames Gort van der Linden cn Loudon, ec.h;- gpnooton ven dan Minister van Binuenlsnd- tebo Zaken en van Buitcnlandscba Zakan, baronesse Swaorts de Land&a Wjborgh, echt gonoote van den Commissaris der Koningin, au mevrouw Van Knrnclioek. echtgenoot» ran <len burgemeester'. Nagenoeg n 1 ie Jedati van dit, comité woonden da voomte'ling bij. Ook de ministers Curb vnn der Linden. Ori'. Blcvta, Van Gijn en Loudon, de commiasaris der Ko ningin baron SvreertA dc I.sndos Wyborgh, (do burgemeester had raadsvergadering), nagenoeg allo gezanten en leden der Jog»lies. eerf zea.r groot nant.al opper-, hoofd- cn verdere officieren van land- r.n zr-emacht, vclo iiooftl- nmbtcnaron, allen met hunne damen, geien door hun aanwezigheid van kun belangstelling blijk. Even voor acht uujr, terwijl d» zaal nog niet geheol gevuld was. verschenen H. M. do Ko ningin en Z. K. II. d» Prins. Dadelijk begon de uitvoering van het programma, dat ge legenheid bood de gaven te bewonderen vnn mevrouw Sorga in. verschillende liederen van Gliick, Borodine, Dvorak enz. De echtgenoot» van den Minister van Buitcnlandscba Zaken, mevrouw LoudonEustis, oogstte met haar mooi» altstem, wei}:© meermalen bewonderd was op intiemere soirees, doch die zij ditmaai ten bat» va.n onz» militairen in liet openbaar wilde laten hooren, luide toejuichingen met liederen van Grieg, Faure, Martin, Brahms. Moztrt, Massenet en ten slotte met de Chan son Bohème uit Carmen". Zij en mevrouw Korea vonden een hoogst dankbaar gehoor. Zeer toegejuicht werden ook Eduard Ver- kade en Knnj Vrede, di» de balconscèn© uit ..Romeo en Julia" nog in tegenwoordig heid van Koningin en Prins speelden en later den dialoog „Verzamelen" van Louis Coupe rus voordroegen. Een niet minder groot deei van het succes verwierven Oh. van Iaterdael 'met zijn violoncclstukken Andantino van Padre Martini, Menuet van Handel, Sici- lionne van Bach »,n Gavotte van Francisco Germiniani De Koninklijk» Militaire Kaj>ol speoldo ondor Bouwman's leiding Oud-Hoi- landache liederen uit Valerius' Gedenck- klanck, den Oranje-Friesland Gronadiers- marsch, een Oud-Hol!andsche Ma.rsch uit 1698, en andere stukken. Te kwart Toor tien verliet het Koninklijk echtpaar den Schouwburg, nadat H. M. eri Z. K. H. de medewerkenda dames en. heer en in den ontvangstaalon hadden gocomplimen- tcord, evenals mevrouw Dumoncesu. oohtge- ncote van den luit.-kolonel, commandant van het regiment jagers en mevrouw Van Suohte- len van de Haare, echtgenoot© van den luite nant-kolonel, commandant ran hot regiment grenadiers. Tijdens de voorstelling ontvingen mevrouw Loudon, mevrouw Sorga en mevrouw Verkade prachtig» bloemstukken. .Financieel zal het succes van den avond niet minder groot zijn; want niet alleen was de zaal eivol, maar van de buffetten, bediend door dame© uit den allereersten stand en door vele officieren, welke la&tsten ook den ganschen avond ais commissaris»en van orde fungeerden, werd een zeer druk. gebruik gc- maest, terwijl ook de verkoop door cal var. jongedames van do programma'» dio op don omslag prijkten met eon tookening van A. M. Lujt, voorstellende een kustwachter op dienst in 6tormweer. een flink bedrag zal hebben op gebracht. Iets over oorlogspostzegels enz. Sergeant L Ingelse, 3-1-6 R. I.. schrijR ons: M a 11 a. Britsoh eiland in de Middellrndcclic Zee. Prachtige kiekjes op de haven La Val letta. Mooie" stad. Da sterk hellende straat, Strada Santa Lucia, trapsgewijze gebouwd. Munt aio in Engeland. K r e fc a. Griek sell eiland. Tot 1913 had Kreta eigene postzegels. Mooie panorama's van do hoofdstad Candia Schildêraohtigo landschap pen en kleederdrachten. Prentkaarten met Kreta-zegols zullen zeldzaam worden. Kreta. Frar.sche Post. Tot ean de annexatie van het eiland bij Griekenland, ba- stonden er op Kreta ook Franscbo postkantoren. De postzegels, die men er gohrnikte, waren van dezelfde teelccning als die van Frankrijk'maar met opschrift: Crète". Krot a. Oostenrijksche Poot. Ook Oosten rijk had ixistkantoren op het eiland. Zelfde toe ken ing als de Oosfcenrijksché zegels, enkej het woordje .heller" (Oostenrijksclie munt) i» ver vangen door „centimes". Kreta. ïbaliaansche Post. De Italiaansehe postkantoren zijn evenals de Franeche en Oos- tenrijkscho in 1913 gesloten. Dc Italiaansehe regels met overdruk „La Oanea" werden er gebruikt. Turk ij e. In iedere verzameling ontwaart men de fraai» panorama's van Konstantinopel do greote Moskee Sta. Sophia, den toren van Galata, het paleis van den Sultan, zichten van den Bosporus, enz. en!£-. Ook het panorama van Aitrianopel, met- do gmote moskoe ia ©enig in zijn aard. Ik zag nog kaarten uit Saloniki, Monastic. Usküb, enz. met Tnrkeche Kelim Ttfr.no maakt lil ij hand? i Ik bon. is Ma minnol. Mvis (tol zijn nieuwen kne-hrt. voorganger* hob ik mooten wegjagen, bij mijn sigaren had woggerionn-n. llc iet dat jij tot ZOO iet.*, in st:»»t «uit zijn. 'oes gerust, meneer... Ik hob or nog ge it mijn vorige betrekking. C o n t r 61 e. ie Taan t\i eon book van haar moeder n ovor do opvoeding van kindferen. i'at doo jij nu mot zoo'n l>ock in do vraagt jnr.ma. wil ©ons zien of ik wol good opgevoed h»t vcelMovcnd antwoord. Goodo getuigen, mw (tot zio.h nnnliiedondo dienstbado) r dr.t i» geen getuigenis, «lat is eon iel. Ia, mevrouw maar in geen enkel no getuigschriften werd ik zoo goprc- m s'n hulp - Hoe Inn; lloo zijn do batterijen? «Ja. meer dan genoeg! D- bandon zijn to<h ook goed. Wnt ken er dan .aan mankeeren Oh, antwoordde «Ie nuto-mnn. mankeert vrouw daar in dien winkel, n daar ©cn nieuw COstuum gnnn passen. Alias slaat op. .Tsntjo uit do a«hool komend: - Monii*», al- los slaat op; de meester heeft cr vandaag ook vroor flink opgeslagen. Gelezen in eon advertentie. „Te koop gevraagd oen auto voor 2 persotitn rnot 4 cylinders." Of er ook 0. W. gemaakt wordt. Do Uun- schon hebboa niet genoog aan "u auto,' maar twee jiereonon willen daar in zitten met vier hooge hoeden op. zcgr'r. Dezo steden zijn tengevolge vnn den Balkanoorlog in Griekschc en -Sarvischc handen orergegr.Hn. Ook dc kleedcrdrachton cn typen van Turkije, de gebruiken cn gewoonten der Turken zijn 'l verzamelen waard. Munt: I piaster 40 paras circa l'2Jr Holl. T ii r k ij e. Fjansohe poet. In Konstantinopel Jerusalem, Beyrouth, Keracwunde, cnz.; waren vóór het uitbreken van «ion oorlog ook Frnn- Rche portknntoren. De zegels weren dezelfde als in Frankrijk, maar met opschrift „Levant' T urk ij o, Oostenrijksche Post. In bo*/cnge- noomdc en vele andere Turkscho steden waxen Oostenrijksche poetkantoren. Zegels als in Oos tenrijk maar de geldwaarde uitgedrukt m para en. piaster. Tu r k ij e, Italiaansehe Post. De Italiaansehe postkantoren waren gevestigd te Konstantino pel, Jerusalem, Jnnina en Smyrna. De Italioan- •chc zegels waren met den stadsnaam over drukt, alzoo .Constantinopoli „Gcruealem- me", „Janina", „Smirna Turk ij e. Duitaehe Post. De kantoren ver kochten de Duitaehe postzegels met opdruk der Turkscho waarde: para, piaster. Er was ook ©me serie met opdruk „centimes Tu rkije, Britephe Post. Do kantoren te Konstantinopel an' Beyrouth verkochten de Engel&che zegels met opdruk „Levant" of met waarde in ..paras en piaster©". Turkije, Russische 'Post. De Itussiwihe poütkontoren waren gevestigd te Konstontino- pel, Beyrouth, Dardauollen, Jeimsalem, Jaffa, Kerassunde, Metelin, Rizeh, Smyrna, Trébi- zonde en op «ien berg Athos. De RuasiacJie zogels met opdruk in para en piaster waren er in gebruik bij het uitbreken van den oorlog. (Tav al l a. Toen Kavalia nog aan Turkije behoorde, ja zelfs nog eenigen tijd nadat het Grieksch was geworden, bestond er een Fransch postkantoor in deze havenstad. Franschc zegels met opschrift „Cavalla" werden er gebruikt. Dódéagatsch. Evenals Kavella, l«ad de Turkscho (nu Bulgaarsch») stad Dédéagatech, haar particulier Fransch postkantoor. De Fran- ec'he zegels dio er gebruikt werden, dragen hot opschrift „Dédéagh". Ij e m n o o. Toen dit eiland, dat e^n TurkijO behoorde, door de Grieken werd bezet, zelfs nog eenigen tijd nadab het definitief Grieksch was geworden, worden er da zegel* van Griekenland met overdruk „Lemnos" (in Grieksch» letters) gebruikt. Nu wij ©cn zeer beknopt overzicht gegeven hebben van wat ar, voor wat Europa betreft, vóór den oorlog (©n grootendecl? op het huidige ©ogenblik ook nog) te-verzamelen was (is), zul len wij hetzelfde doon met de andere wereld deel cn. Al d© beschreven en nog te beschrijven lan den heb ik in do albums van mijn vriend aan getroffen. Sergt. L. INGELSE, 3-1-6 R. I. St.-Nicolaasfeest te Westervocrt. Korporaal W. «J. Koexiders schrijft ons nit Westerroort Op den 2en December, word door de dames leeraressen met medewerking van den predikant van Wesfcervoort, en met de welwillende toe stemming van den heer Fort-Commandant, aan de leerlingen cn oud-leerlingen dei* cursussen, in hat Militair Tehuis to M'estervoort een St.- Nicolaasfeest. misschien ook net afscheidsfeest, aangeboden. Er loopen hier n.L hardnekkige ge ruchten, dat wij verplaatst zouden worden naarLaat ik maar geen. namen van plaat sen gaan noemen, welke in de verschillende ge sprokken geuit worden, deze toch zijn zoo iiit- eenloopena, dat je in één uur tijds van het Noorden naar hot Zuiden en van het Oosten naar het Westen verhuist. Maar dat we gaan is welhaast zeker, ten minste naar de voorberei dende maatregelen te oordeelenmaar waar heen. weot 'niemand. Maar nu ter zake». Na liet openingswoord van een der dames, welke ook al op ons vertrek doelde, werden ons heel voornaam op versierde schaalt je© en bordjes öoor do dames versnaperingen aangeboden, wat ons lang niet alle dagen ten deel valt, daar wij op het'fort de levenseischen heel wat lager moe ten stellen, wat echter niet zoo heel erg is, daar wij als toffe Hollandsche jongens ons overal mee kunnen behelpen al is het rs morgens ook écn kaas, 's middags één ham en 's avonds één me ter metworst. Na de aanbieding der versnaperingen, werden door de verschillende dames interessante ge dichtjes, waarvan enkele op ons vertrek ge maakt. o.a. het A. B. met \*V<-1 g< voel :vn gchooro gebracht, waarvoor een dankbaar ai>- plaus niet uitbleef. Dit prikkelde echter dc leer lingen zoo, dat zij ook eens een stukje tm h<**u*. wilden geven, waarvoor zij van do daiu»s met alle bereidwilligheid verlof bekwamen. Zoo tvaden dan twee leerlingen op root de voordratht da ..Rotterdam>;eho Brug", ccn stuk je, dat al do aanwezige dames ©a lieeren «loei j schudden van het lachen. Daarna bad d» verlo ting der prijzen plaats, waarbij oen pakje «1st volgens opschrift van hand in hand ging, !©■- landdo bij een, die het bosto met vier beenen tegen do muur kon staan. Do dames hadden ook voor de kinderen der getrouwden onder ons, welke echter op een Da allen met verlof waren, voor speelgoed gezorgd daarom werd door verachijlende miliciens, voor do afwezige vaders het hun toegedacht© iu ont vangst genomen. Zoo kwam een plaatsver •.1n- gend vader in het bezit van ©en popje met draai bare armen en boenen, dat-hij zeer behendig tegen dc-n muur plaatste, waardoor hij in 't be zit kwam van het pak, hetwelk sigaren bleek te bevatten. Deze sigaren nu iverocn ondor ons verdeeld. waarna nog eenige gedichtjes en voordrachten gingen van do dam-v. lecrarcso» en de leerlingen en een kiokje van allen door een der leerlingen genomen werd. Daarop volg de een shiitingswoord vnn den predikant, waarin deze de militaire mobilisatie vergeleek bij zijn mobilisatie. Hij had n.L. uit de ondcrwijsnnnbir*- dingen do dames gemobiliseerd waarover hij, de leerareseen en ook do leerlingen wel geen spijt zouden gevoelen. De dames toch sprak hij, ine', haar fijner gevoel, beheersehen dp min ot meer ruwere soldaten, waardoor een uitwerking ten' goede niet kan uitblijven. Verder riep hij ons, wanneer de geruchten waarheid blijken te* In vatten een hartelijk vaarwel toe, en hoopte dat wanneer wij verplaatst werden, dit niet .van lan gen duur zou zijn. Na dezo woorden volgden verschillende hoera's voor den spreker en voor de loeraressen en met het Wilhelmus werd deze alleszins genoegelijko feestdag besloten. W. J. K0ENDFR8. Westervoort, 3 Dec. 19)6. Het vertrek van serg. R. Cozijn, ssctie-oom- mandant 6e Sectie, 2e Comp., XI Depót Bat. Mil. J. de Krey schrijft one: Hot was in de laatste week van November, toen ons coa niet verblijdend» mare ter oor» kwam. Er werd n.L verteld, dat onz» rcc;ia- commandant ou© verlaten ging. En een nader ingesteld onderzoek bracht aan het licht dat dat losso, onrustbarend bericht, maar ai t© waar was. Dio waarheid plantte zich voort van mond tot mond en in minder dan geen tijd wist do goheelo sectie het. Hot overige va« do rust word geheel besteed om met elkaar te keuvelen over het verlies, en bijna in iedoren hoek hoorde men hetzelfde fluisteren en wel: „Da- spijt me", of „Dat vind. ik jammer". En geen wonder ook, want sergeant Cozijn wo* de man naar ieders hart. En juist daarom ook die 1k- droefde gezichten, toen dat bericht tot ons doordfong. Maar wien kunt ge nu verblijden mot eon ernstig gezicht? Daarom ook deed één hef voorstel om onz» j gezindheid op een andere wijze to toonen, welk voorstel bijval vond. En de geheel© eectie, J niemand uitgezonderd, heelt er iets a»n bijgo- i dragen om een geschenk ter herinnering bi.j cD 1© brengen. Het cadeau word hern overhandigd bij hot afscheidnemon, waarbij enkele t©epna=j*~ j lijk» woorden werden gesproken. Bewogen sprak daarna onze gewezen sectiecommandant do sectie eenigo hartelijke woorden van dank toe en wenscht© een ieder een eervolle en ge lukkige loopbaan. Een luid .Jioera" was hierop bet antwoord en onze sectie-commandant ging.... heen! Dat ook hij een lange cn gelukkige levens baan hebben mag, wensch ik als tolk der go- lieole sectic. Mil. J. DE KREY. 2e Comp., 6o Sectie, XI Depót-Bat. St. Nicolaas-verloting. Men schrijft ons Op den vooravond-var. St. Ni co la as viel aai» korporaals en manschappen van het dekkir.gs- detachement aan do spoorbrug bij Maastricht ©en aardig» verrassing t» beurx. Door hun de- tachomonts-commandant, den weledeigestr. beer Onbestelbar© stiskken, Lijst Mo. 9 van do op de verschillende Yeldpostknntoren aanwezige onbestelbare stukken., welke da rechthebbenden alsnog ander vermelding «ia» het nomme.r dezer Igst, door tusschenkorast van de Redactie v«n de Soldateneourant kunnen opvragen. b- Bri9f br. Briefkaart. c, Courant d. Drukwerk. Plaats vnn afzending Volledig adres 's-Gravenliage A'dam—-Rotti Leeuwarden Jleyel Delft Harlingen— Nicnweschans Halle Gld, Harekamp 9 EXPEDITIE-KANTOOR v/d VELDPOST B. Th. v. Losnen, Genieleger, Utrecht. VELDPOSTKANTOOR No. 1. Joh. Bakker, Vlasakker, Amersfoort. C. Beuk, Landstoraaoklaafc, Giossen, N.-B. Sergeant Th. Blokker, Holl. Bar,ik, Ijocuwar- den. Mil, Marinus Cranonburg, 2 Rog. d Bis. III Divisie Telefoon-afdeeiing Jean Meen wissen, H. S. 4 Comp. 3 Bat. 10 Rog. Iru'. I Div. Lands tor mplichtige L. J. Snolleman, 4 Comp. Dep. Bat. IV Inf. Brig. 6 Sectio. Broor v. d. fff.rt Kamer 60 Kriorne 5 Sectie Veldleger Noord-Brabant. VELDPOSTKANTOOR No. ILoin Capperschoken, 2-1 8 R. I. F. Jansen, 4-ÏI I R. I. fl, Vonke» 4-III-1 Ri It Harskamp» Arnhem 's-Gravcnhaga Heerlen Rotterdam 's-G ravenhage Arnhem Westerloo Zaltbommel "Waalwijk Amsterdam id. id. Spakenburg Amsterdam Arnhem Sevenum Arcen Breda Asdam Tilburg Antwerpen VELDPOSTKANTOOR No. 3. Asonberg, A., Veldleger Til Div. 2-II Harmsen, A.. 4.II.6 R. 1. j Hespen, Sergeant., 1ste klasse met verlof Bergen op Zoom j Heufc.% J".. Staf 3 E. I. Romijn. P., Kloosterkazerno Breda I,TV.8 I R. 1. Steen beek, J.. 4.HI.3 R. I. Verboeven, 2.II.6 R. I. Werkman, Th. A., 4.III. 14 R. I. Roosendaal. I Zwaan, J., 2,111.3. R. I. VELDPOSTKANTOOR No. 4. Boers, G., Korporaal Geweermaker 4 Div. Veldleger. Bosman, T. H„ I-I-9 R. I. IV Dir. Veld- leger. I Dammen, 2-I-9-1S R. I. 4 Div. VeMpost. j Enters (Éntus), 2-7 I B. 4 Div. Veldleger, j ILwenstroom, 2 Rog. Tnl'. 2 BnL 2 Cornp. 4 Div. Koellewijn Ja., A., 4 Div. Veldleger. Krijneïi, L., Leger to Velde, Tilburg. Dc Leeuw, B., Sergeant, Veldpost 4, Veld leger. Meeuwissen, H. H.. 6 Com. T. R. I. 4 Div. De Reyck, 4-II-18 R. I. Veldleger, van Son, Th., 4 Divisie Veldleger, van dor Velde. J., Sergeant, 3-11-7 E. I. 4 Div. Vlieger, C., 1 Comp. 4 Div. Veldleger (2 stuks). J. Verschuren, Achterstraat, Oudenoosch, verzonden door mil. B. Stroot, Tilburg (als onbekend terug). VELDPOSTKANTOOR Né. 5. br. br. f. B. Kooien, 4-LTI-3 R. I,s nogezoa<iea 40 I jUWjI. .(aangetcekéacüSi Belgisch Leger Seatile (Wash. U.S.A. Best Eindhoven V'enlo-Rott. ill Wassenaar Uden Eindhoven Groainge» D. -J. Swart. Depot III B. 5e C'ie, nagezon den 40 L.W.I. VELDPOSTKANTOOR No. 6. VELDPOSTKANTOOR No. I André Janssens, 3e Cie. Hosn. Sold. Pnleij ran Volksvlijt, nagezonden 42 L.W.I. VELDPOSTKANTOOR No. 0. W. de Meer, 21 L.W..Bat. VELDPOSTKANTOOR No. 10, i W. de Biécourt, Reserve-Rcgiinent, Stan- I daardbuiten, nagezonden Depot VIT I. B. I II. F. Kampman, Sergeant, Troepen in Zee- land, Amsterdam. VELDPOSTKANTOOR No. 11. j J. van den Bosch, mil 2-4 RH. Car. Brig. G. v. d. Brink, Mil. 23 Reg. VI Res. Bat. j 1 Comp. 4 Sectio. - I 1 Ewiik, Mil.-Sergt. Infanterie. Valken:- 1 waara WelEd. Gastr. K. G. J. r. d. Fliar, Cornet, Car. Brig. H. Geraeto, Mil. S Esc. Wielrijders, Udcn. Jaerons, Mil. 3 Reg. Huk. Den Haag. j W. Jansen van Doorn. Mil. 23 Reg. 4 Sectie j 4 Divisie. P. Kuypers, Mil. 2 Regfc. LIuz. 3 Esk. St. Oedenrodc. 1 Alleerb Mennjnk, Korporaal Staf Car. Brig. JT. Reinhardus, Mil, A fleg. Hus. o Esk, I br. br. Cav» Bris- Breda, Delft Hulst Bussum Middelburg Schnddebeurs Rotterdam Breda Belfeld Itucphen id. Di as sen Banhoit Breda basch Bargan-óp-Zoom Meas'.ticht Willemstad Rucphon Bergeyk Zwolle-Coetord. Amsterdam Breda Tilburg Ginniken Amsterdam Utrecht J. Smit, Mill 2e Depot, Kamer 51, Cav. Kazerne, Haarlem. j br. Adr. v. Vaten, Mil. 23e Reg. In:. Res. Bat. 4o Comp. J 0* P. v. d. Vooren, 3 Regt. Huz. 2 Rccruten Depot, Kamer 71. o- VELDPOSTKANTOOR No. 12. M. r. d. Aa. j by. A. J. Cam moors. Reiracheroont. M.-Emmerik, Hospitaalsoldaat Vlissingcn. or. H. Jansen, Kazerne Noordstraat, .Middel burg. br. J. Jonker, S. M. A. Troepen in Zeeland. oi. VELDPOSTKANTOOR No. 13. De Bolck, Sergtmuziek II-2 R. I. d- Bongers, Jozef; 1-III-3 R. I. 3 Div. nr. Ch. Boo Tien, Huzaar Staf 1-2 R. I. III Div. J. Gamier, Korpl. 2 Bat. 3 Comp. 3 Dir. j W. v. Gennip, 2 Bat. 2 Comp. 3 Div. d» J. C. v. Gestel, 4-II-13 R. I. III Div. Ouden- bosch. br. H. Hendriks, 4-TII-13 Regfc. br. Jac. Jooeen, 2 Bat. 3 Div. Bat. Muziek. d. Peter Marks, 1-18 R. I. 3 Dir. br. Louis Moiivé, Chassee-kazerna Breda. br. M. do Ruyrer, 2-HI-2 R. I. Blerik. I C. Rijndorp, 3-11-3 R. 1. Terheijó- n. br. Jac. Schrauwen, 2 Bat. 3 Comp. 3 Dir. d. L. Smoldera, Sergt. 13 R. I. Ill Div. Breda. I br. A. Struyk, 3-II-2 R. I. Bergen op Zoom. j br. P. Tummers, Telefoon-Brigade, II R. I. i Borteldonk. I d- Antoon v. Uden, 2-III Bafc. 3 Div. br. Tijs, L. S. A., 3 Bat. 3 Rog. br. A. Vaelders, 4-HI Bat. 2 P.. I. 3 Dir» br, F. do Wit, 2 lieg. Inf. IH Div. d. A. d. Wijk. WI ijst, 3 Dit, 1 M.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3