at Soldaten-Schimmenspel Binnenland. iarinezakeo. iegerzaken. •^~-g-^-B^a -^- .yjLJ <3.£35 OccGinlbCT X x ^5 Aan de Moldavische grens in het Trotus- dal en moer naar het zuiden tot het Dof- tiany-dal duren do gevechten voort. De Russen bezetten wederom een reeks hoog ten, de vijand biedt echter hardnokkigen tegenstand en tracht door tegenaanvallen •ijn positie te heratellen. In Wallaehije duren de gevechten voort op de wegen van Targovisto naar Ploesti. van Tito© naar Boecharest en ten westen en ten zuiden van de hoofdstad. Onder den druk van overmachtige vijan delijke troepen, die zonder ophouden de Roeraonen aanvallen, trekken dezen terug naar het zuiden. Pogingen der Roemenen om het offensief op do wegen naar Ploesti cu Boecharest tc •tuiten hadden geen succes. In de Dobroedsja geen veranderingen. Aan de Zwarte Zee deden Russische hydroplanes een aanval op het dorp Kara moerad ten noorden van Constanza, waar zi bommen wierpen, terwijl r.ij tevens een kabelballon beschoten. De hydroplanes keerden behouden terug. BERLIJN. Offi-apolIn de Poesna- Trotiu- en Us-dalTii deden de Russisch Roemeensche troepeu krachtige doch ver- goelsche aanvallen, die alle werden afge slagen; bij Alt-Almira, ten N. van het Oituz-dal, werden 350 man gevangen genomen, S mitrailleur# buitgemaakt- Bij do legergroep-von Mackensen, schreed hot negende leger, den vij nd achtervol gend en den tegenstand der achterhoed^ brekend, over den-spoorweg Boecharest TargovistaFietroviba in oostelijke rich- tan Het- Donaulegcr volgde, na de aan de Beneden-Arges op den in getalsterkte groo teren vijand behaald3 overwinning, m terug wijken cl en vijand, en trok met den linkervleugel, strijdendo tot aan de rivier, en verder daarover. In dcc© gevechten heeft zich vooral de 27v inf an berio-di visie ondorschciden. De oost-vleugol Blccgin de Donau-vlakte bloedig een Rus9isch-Roezn«eneohen aan- V"1 Het reeds gemelde aantal gevangenen werd sedert 3 December met 12.500 man uitgebreid. Bij hert negende leger zijn nog 2000 bij het Donnn-lerer 2500 man vangencn binnengebracht. De la etsten maakten deel uit van het 22e refriment in fanterie en het 6e regiment artillerie. In do Dobroedsja geen groote gcrvechte- act' De overtocht over don Donau, In do Duitsche pers leest men de volgende beschrijving van gezaghebbende zijde van den overtocht over den Donau: Nadat gedeelten ran het Zeventmrgacho leger de laagvlakte ran "Wnlacbijo hadden bereikt, was voer do legergroep van Mackensen het tijd stip gekomen om den roeds lang beraamden en in alle bijzonderheden voorbereiden tocht over den Ronau fce beginnen. Voor den overtocht had men de smalle plek sran de grensrivier bij Svistor reeds maanden geleden uitgekozen. Do hoog gelegen Bulgaar- sche Donau-oever bebeorscht wijd en zijd de vijandelijke 'stellingen. Boecharest ligt in noord oostelijke richting ongeveer honderd kilometer van Svistov af. Uit het noordwesten naderde de cavalerie van generaal Von Falko.nha.yn. Het raderwerk uit het noorden en uit het zuiden begon in elkaar te pakken. De overblijfselen ▼an de verslagen Roemeonsoh© troepen tracht ten nog te ontkomen. Zij hadden de verdediging van den oever bij Svistov reeds opgegeven. Dit was een snel behadld voordeel van grooto be- teekenis. Den Room een schen divisies, dio voor de troe pen van Falkenhayn terug woken, maar wan do groote rivieren nog taaien tegenstand boden, trof do stoot van Mackensen zoo onverwacht in de flank, dat hun nieuwe stellingen onmiddel lijk sterk bedreigd waren. De verrassing had ook hier weer een groote moreele uitwerking. Terwijl de vijand nog geheel door de gebeur tenissen in de Dobroedsja in bee'.ag genomen werd, had men Toor zijn oogen, maar zonder dat hij het- merkte, den overtocht over den Do nau voorbereid. Het grensverkeer had men vol komen afgesneden In do nachten ontstonden zorgvuldig verdekte toegangswegen tot den oever. Achter een masker T«roorg de stad baar militair gezicht. Achter de hellingen werd in alle stilte zwaar gesehut opgesteld. In het Be ien® kanaal vonden Oostonrijkscb-Hongaarsche monitors. Duitsch© patrouille en motorbooten, pontons en stukken brug, die in elkaar konden ■worden gezet, een bergplaats. Langzaam had men, met behulp van de spoorwegen do voorra den aan ammunitie, materiaal en levensmidde len, dio voor den overtroeht noodig waren, bij elkaar gehaald. door JAN FEITH. I. Mag ik j'.-llio hier iets vertellen van een der nieuwste vormen van sold aten-ontspan ning? Ds legergroep-afdeeling O. O. („Ontwik keling en Ontspanning") zit «r wel achter; maar eigenlijk zijn het twee grapperaakers, {üe er zich hebben voorgespannen. En höè aller-aardig5t zo dit godaan heb ben, en wat ze wel bedacht hebben, wilde ik in d© ..Soldatencourant' 'vert-elfSïi Mr. F. Couvée heoft rich aan het teeke- nen gezet van Chinee©cho schimmen, en d© res.-luitenant C. Kamp is aan het verzen maken geslagen. Samen hebben zo aldus een ynilitair schimmenspel ineen gezet, xóó aar dig als er zelfs bij de ouwe Chineezen, dio bun naam dan toch aan hot schimmenspel echonken, geen vreerga van te vinden kan gijn. De teekenaar is een silhouet-kunstenaar van uitgesproken talent; hij weet evengoed een Twentschen boerenjongen t© t.ypeeren, als den overste van hot regiment te paard; en oen maannacht aan de grenswacht ademt een even etil-mooi© stemming, als zijn fcoo- neeltje van het inwendigo eener chambréo bet rumoer weergeeft, dat als naar de leven de natuur gecopieerd schijnt. Zijn modewerker de dichter heeft de af- geloopen jaren niet voor niets bij den troep gediendin z'n jolige hart is hij zelf Jan Soldaat gebleven. En dan verstaat hij de bizon dor© kunst, een droog-koraiek gedicht in elkaar te rijmen, zoodat hot schijnt, alsof de geesten van onzen Schoolmeester en die van den grooten wijsgeer-rijmelaar Wilhelm Bu»ch, wel links en recht» van zijn schrijf tafel bobbon gezweefd, toon hij den tekst schreef Tan do lotgevallen van zijn soldaat Bots Broun. Eon kostelijk tweetal, den© toekon aar fcn schrijver! En oen heerlijke charge hebben ze weten fce leveren op een Twen toeken boerenkinkel, di* al» landstormpliobfcige ran s'a boerderij Eon verkenning van tien tegenover gelegen oever liet dc lmr.sen voor het waagstuk gun stig schijnen. Hot was sléchts onzeker, of dc vijand toch nog met ran do toebereidselen had vernomen en versterkingen had aangevoerd. Nog weinige dagen to voren lag het Bulgnnr- •cho landstadje Svistov onder zwaar artillerie vuur. 's Nachts Jmeltcrden.de vijandelijke'ge weren onrustig over het water. Na don va! van Crajova kwam voor do ton zuiden van den Donau opgemarcheerde verbon den troepen het tijdstip van handelen. Sterke Duitsche en Bulgaarscho, Turksche on Oosten- rijk-Hongaarscho strijdkrachten zetten zich in beweging. Men had or voor zorg gedragen, dat behalve liet sterke leger, dat in cie Dobroedsja don veldtocht moest voortzetten, aan den Do nau «en nieuw leger ontstond, dat den overtocht kon tot stand brengen. Den 23en November lag con dikke mist over hot gde water van de rivier. Toen vond, om den vijand te misleiden, tegelijkertijd op ver schillende plaatsen van den Donau de aanral plaa.s. De demonstraties bepaalden zich ech t-er niet tot een kanonnadeor worden eilan den hf.vt en op vorschiliesido plaatsen do vijandelijke oever bereikt. Zoo bleef de vijand in het onzekere, wier do hoofdaanval zou plaats vinden en wr.ar hij dus versterkingen moest- heen zendon. De overrompeling was volkomen gelukt. De Duitsche en Bulganrsohe regimenten bereikten bijna zonder verliezen don Iiocmecnschen oever en in weinig© uren hadden zij de vork aangelegde vijandelijke stellingon in bezit. Den eersten dag werd oen smal, don twee- dor. dag oen broeder brnggehoofd aangelegd en onder bescherming daarvan gebruikte mon de radeloos© onzckerh.'-ir] van den vijand om een veerdienst in te richten, bruggen to slaan, de verbindingslijnen to beveiligen en het geheeld leger op den andoren oever to brengen. Nadat, na uw co dagen van koortsachtigen arbeid, do opmarsi-h cn het bruggehoofd vol tooid en do basis dor operaties zelfs tegen de sterkste vijandelijke tegenmaatregelen beveiligd en de- Donnu voor den toevoer geen gevaar en geen hindernissen meer opleverde, begon do opmarsch. GRIEKENLAND. Do toestand in Griekenland. LONDEN. Do „Times" meldt uit Athene van Zondag, dat naar men daar aanneemt, de overeenkomst van de zijde der Grieksche regoering omtrent de overgave van zes bat terijen oen einde maakt aan do controle der geallioerdc-n op do Grieksche spoorwe gen, posterijen cn telegraphic. Do Franscho troepen die bij de gevechten gevangen wer den genomen rijn vrij gelaten en zijn onder escorte teruggekeerd. Alle Fransche con tingent-en zijn naar den Piraeus gegaan. De legatie wordt door Orickscho troepen be waakt. De orde is volkomen hersteld. De stad kroeg Maandag weer het normale uit zicht. LONDE. De „Times"' verneemt nit Athene d.d. 4 Deo.: Gistermiddag ontstond een nieuw alarm toen 1300 man Fransche troepen landden en geruchten liepen dat Grieksche troepen naar den Piraeus zouden oprukken en dat admiraal Fournet de stad zuil bombardeereu. Na een conferentie tus- schen den admiraal en de Britsche en Fran sche gezanten gingen de Fransche troepen eer aan boord. 's Avonds bezochten de vier gezanten van de Entente den Griek- schen minister van buitenlandsche zaken, Daarna werd een communiqué uitgegeven ter geruststelling van d'^ bevolking. Kolonel Zimbrakakij, de vroegere politiechef Athene, is in hechtenis genomen. LONDEN. Volgens de telegrammen uit Athene vielen de "geallieerde troepen in een hinderlaag op 1 Deo. Toen zij de stellingen bereikten, welke zij zouden bezetten, waar van van te voren aan de Grieken kennis was gegeven, zagen zij zich omringd door 25,000 man Grieksche troepen, voordat nog een schot was gelost. Men was aan het onderhan delen, toen plotseling aan den zuidkant een Grieksche mitrailleur het vuur opende. Het vuurgevecht breidde zich naar het oosten uit, waar de Grieken met mitrailleurs op het Zappeion schoten van uit de paleistui nen, terwijl admiraal Fournet met zijn offi cieren op de stoep stond, omringd door 250 Britsche mariniers, die versterkt waren met 150 Fransche soldaten, die oe-öigen tijd ge leden in het Zappeion zijn gelegerd. De overgave of vernietiging van het Zappeion- garnizoen na afloop van den wapenstilstand verd alleen verhinderd door het ingrijpen een Fransch oorlogsschip, dat eenige juifitgorichto projectielen nabij het palei- deed inslaan. Aan Britsche zijde werden acht man ge dood en veertig gewond. Vóór dit incident weigerden hohderd Fransche mariniers ten zuiden van do stad zich over te gevenzij trachtten zich met do punt van do bajonet een weg tc banen, doch Bleehts dertig v mochten de kust tc bereiken. Sinds den wapenstilstand hebben do Grie ken weer het toezicht aanvaard op de poste rijen en telegrafie en op de spoorwegen. Za terdag zijn duizend Venizelisten in de gevan genis gezet. Do Grieken mobiliseeren thans blijkbaar teneinde samen te werken met de Duit- schors, die, naar zij verwachten, binnen kort Monastir zullen aanvallen. Zelfs wordt gemeld, dat zij een aanval voorbereiden op den Piraeus. De strijd in Macedonië. PARIJS. Ten oosten van de ïsjerna be reikten do Serviërs, hun succes van 3 Dec. vervolgend. do omstreken van Straviua. Allo vijandelijke tegenaanvallen werden afgeslagen met voor den vijand bloedige verliezen. Op 3 en 4 Dec. vermeesterden onze bond- genooten vijf kanonnen en drie bommen werpers. Ten noorden van Paralova zijn de Franaoh-Servische troepen eveneens vooruit gegaan. OP ZEE. wordt weggeroepen, om 's Konings rok aan te trekken, te worden afgeexereeerd, dan tot de verantwoordelijke taak van grenswacht in Stroopersland te worden ge roepen, zich daar buitengemeen weet te onderscheiden vervolgens bij het regiment belandt, en zijn militaire loopbaan besluit .met een schitterende prestatie als militair waarnemer, benevena bommenmikker uit een vliegtoestelhetgeen hem promotie, decoratie, en wat niet het minst beteekent, daarenboven ook nog groot-verlof bezorgt. Ziedaar in een paar woorden de lotgeval len van onzen Bats. Maar het volledige relaas van den. Ach- terhoekschen soldaat is zóó bizonder ver makelijk op touw gezet; de t-eekoningen, welke op het witte scherm vertoond worden, xijn zoo raak van type; en de toeschou wers, welke het voorrecht hadden do eerste opvoeringen in het Brabantach» bij te wo nen, waren zóó ingenomen met dit eerste militaire schimmenspel, dat ik de redactie dit blad heb gevraagd, of ik van de pakkende lotgevallen ran soldaat Bate uit voerig verslag mocht geven, waarbij hier en daar een reproductie van eenige der ver toonde echim-poppetjes als silhouetje tus- sohen den tekst zo- --orden opgenomen. De „Kediri". Dc bemanning van be o gezonken stoomschip Kediri" is, meldt do ..N. R. Ct.'k aan boord van hef. stoomschip ..Rindjani", dat 2 dezer v«n Las Primas naar Rotterdam is vertrokken. Schopen in beslag genomen. PARIJS. De bladen berichten, dat op grond van een besluit van de regeering der geallieerde staten beslag is geïegd op de Grieksche schiepen, dio in de havens van Frankrijk en zijn bondgenooten geankerd zijn. Benoemingen bij de Admiraliteit. LONDEN. Admiraal Sir Burnoy, die in den slag bij Jutland het eerste eskader commandeerde en kapitein Lionel Halsey ziin benoemd resp. tot tweeden en vierden Zeelord. De Noorsche koopvaardijvloot. Van het begin van den oorlog tot einde Nov. zijn 242 Noorsche schepen met te zamen 325.415 ton door oorlogsincidenten vernield, daaronder 1S2 stoomschepen van 2SI.628 ton, 60 zeilschepen van 43.78*7 ton. De schepen waren verzekerd voor 145.7 mil lioen kronen, waarvan 142.4 millioen voor rekening van do stoomschepen kwamen. In do laatste drie maanden zijn 93 schepen (145.295 ton), verzekerd1 voor 97.5 millioen, vernield, n.l. in September 25, in Oct. '32, in Nov. 36. Hofberichten. H. M. de Koningin heeft met ingang van 15 December benoemd tot grootmeester van Hr. Ms. Huis, om dienst te doen bij de Koningin-Moeder, den kamerheer jhr. mr. R. E. W. van Weede, blijvende hij belast met do betrekking van hofmaarschalk van de Koningin-Moeder; tot kamerheer, cm dienst te doen bij de Koningin-Moeder, den kamerheer in buitengewonen dienst jhr. mr. W. Röcll. Kamerlid voor Haarlemmermeer. Bij de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer to Haartemmermesr, in do vacature van Wichen, is gekozen de heer mr. J. B. Bo- mans, advocaat to Haarlem. De heer Bomans is thans het jongste Kamerlid. Verkiezing Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Groningen ko zen tot lid der Eerste Kamer (vacature-G, Zijhna) den heer J. B. Wpe ter dijk. vrijz.-dem., te Uithuizermeeden, oud-lid van Ged. Staten en voorzitter van den Groninger Landbouwbond. met 23 stemmen. Verder verkregen de heeren jhr. O. Q. van Swinde- ron 3, W. II. Vliegen 10, H. J. Schönfeld 4, H. J. Knigge 1 en Westerdijk 3 stemmen. Minister Van Gijn. Met zekerheid kan thans worden medege deeld, dat de .Minister van Financiën, ror. dr. Ant. van Fijn, zijn verzoek om ontslag aan H. M. de Koningin heeft ingetrokken. Do Amerikaanscho gezant. Mu.*iitlebur®au. R e u t e r seint uit Washington: I Do Min r n*»-w - President Wilson hoeft -ie onidngaui. Dei. benoemd ui lid ei,'olm jeereUril 'ren vrage van den gezant in Nederland, den hof munitieSureaii, den gep. kol. der art. VT. F. hoer Van Dijlce, aangenomen. van Hoogstraten. („St.-Cfc.") Uit Washington wordt aan het persbu reau Vaz Dias geseind, dat John Barotfc, I aar C IU"e' voormalig gezant to Buenos-Aires, vermoe- ro°i~ het ]c-ger in Oojfc-Tndic bestemde delijk dr. Van Dijkc te 's-Gravenhage zal ZPn g^ondhcid 2a klasso II. I. Levi# opvolgen. 'j f December mot het stoomschip „Sitoc- I bondo" zijn bestemming volgen. Kcionol Scheitus -j-. To Breda is dezer dogen in den ouderdom van 89 jaren overleden do hoor A. I'. Schei tus, gepensioneerd kolonel dor infanterie. De overledene begon ziin militaire loopbaan nis cadet aan do Kon. Mil. Academie, vanwaar hij op 30 Juni 1856 aangostold werd tot twee de 1 uitennant der infanterie. Bevorderd tot Je luitenant werd de hoer Scheitus op 16 Juli 18-58; tot kapitein op 11 Juni 1867; tot majoor op 30 September 1881; ,tot luitenant-kolonel op 16 Mei Is-T>, in welken rang hij later overgeplaatst werd bij den Pro vincialen Staf. In 1802 werd de hoer Scheitus op rijn verzoek gepensioneerd, eenigon tijd daarna werd hem de rang van kolonel verleend. Sedert 2 Februari 1S93 was kolonel Scheitus lid van den gemeenteraad van Breda en van 13 Juni 1S96 tot Sept. 1915 wethouder dier ge meente. De overledene was Ridder in dc orde van den Nederlandsclien Leeuw. Ambulance voor Roemenië. De Nedcrlnndsehe ambulance, dio binnenkort naar Roemenië vertrekt, bestaat uit do heeren dr. J. Doorenbosch nis leider, H. Doorenbosch, radioloog, cn dc zusters P. Dorst, Elsonburgh, Adrie Schipper, Marie Waldhnus, allen gediplo meerd verpleegster. In samenwerking niet Rumeenselio verpleegsters hopen do Hollandscho zusters pionierswerk te verrichten en den volon zieken en gewonden soldaten toe zogen to zijn. Om tecluiischo redenen wordt, het huishoude- 'ijk personeel ginds ter plaatse aangeworven. welke do plannen van don Minister ziin na op 1-3 Jul; jJ gevallen beslissing tea ascrJ van de opleiding der .-uDpi ran i-adc I hors te u adsp rfin-t-mach misten. 1 erscheidono loden gaven als hun oordeel konnon, dar. de hoogo koelen van het inters ).i geen redelijk© verhouding staan tot de ■•■uitaten woJko liet voor do uitbroiding van i.orps of. Kieren oplövon. Men vroeg hoe. Irerlinpn .r thx.s rerWijvra e» Aarop .OI'IIMm- lll.in».,., 1 7 TWEEDE SAMER. Marineb'jgrooting voor 1917, Voorlcopig Verslag. (Vervolg en slot.) P O S i der officieren. Wederom wp.-d geklaagd over de goring© promotiekansen der officieren. Men meende dat bij Je demobi lisatie eon groot tekort zou ontstaan. Gevraagd werd hoe "s Ministers divisie- En zoo ea ik hier dan oververtellen, aan de hand van luit. Kamp's tekst en verlucht met eenige van Mr. Couvée's karikaturen, de vole en zoor uiteenloopende gebeurtenis sen van Bats Breurs, beginnende met 't ver laten van zijn ouderlijke woning in Twente, zijn aankomst en dril op het depót, zijn indeeling bij het Veldleger, zijn detachee ring aan de smokkeligo grens, om te be ëindigen met zijn garnizoenstijd in Bra bant. waarbij zijn avonturen ter chambréo al even breed worden uitgemeten als de slot-apotheose, zijnde Bats' glorierijk< hemelvaart per vliegmachien, waaruit hij echter weder ter aarde daalt, om door den generaal gedecoreerd en naar huis te wor den teruggezonden, om er met z'n Trien in het huwelijk te treden. In deolonker-gemaakte zaal vertoont zich op het lichte scherm het decoratief, dat bij heb voorspel past; namelijk een Twentsch landschap, waarin de boerderij prijkt, be woond door de ouders van den boerenzoon Bats Breurs. 't Is nog vroeg in den och tend, de haan kraait, gelijk zulks behoort; langzaam begint de zon aan den oosterkim te gloren. En de eerste persoon, ten tooneeüe tre dende, is de boerenvrouw, do moeder van onzen hoofd-persoon, vrouw Breurs, haar boezelaar voor do oogen. want zij snikt en lamenteert, dat haar Bats bij koninklijk bevel werd opgeroepen, om als landstorm- pi ichtige dienst te doen. De explica teur schildert in bewogen bewoordingen het verdriet der moeder m' zuiver Twentsch dialect: Minsen, minscn'fis tocli wat! Heel mien saddoek is al nat! 's Krioten kan 'k haost niet meer loaten; 'k Bin te noar joa om to proaten, Hij 't wel geheurd, wat is gebeurd? Dat mien zoune dienen mot en genoeno neet mit an lot, 'k docht in gcél niet, dat ze 'twisten! „Vrouw, wij kan oen zeun niet misten; „Zoo'n gezond© boorenkerol ,,Ts je reinst© laandstormperel", Schreef de Konegin van 't Loo, en nou mot y noar 't Depoot. Haar wee-klagen heeft in alle vroegte van dozen ged©nkwaardigen dag do boer derij op stelten gezet. Ook haar zoon, de onder de yrapems gpipepes fipüjja»K m out fit de Staatscourant. Bij K. B. is ing. 1 Dec. 1916 benoemd tot res. lo luit. bij zijn tegenw. korps, dó rose. 2de- luit. J. O r d i n g, 5de reg. Militair vaardigheids-diploma. De opperbevelhebber heeft ter bennis van de autoriteiten der landmacht gebracht dat aan ongeveer 2100 officieren, onderofficieren, kor poraals en manschappen het „militair vaardig heidsdiploma" is uitgereikt, welk resultaat be vredigend kan worden genoemd. Aangezien bij meerdere deelneming aan lichaamsoefeningen nog beter resultaten kun nen worden verkregen en het van groot belang wordt geacht om de opgewektheid tot deelne ming aan die oefeningen te blijven bevorderen is bepaald, dat bij voortduring van de mobili satie, in 1917 tweemaal gelegenheid zal worden ,;ogeven om het diploma te verwerven, nl. in Hei en Sept. Alle militairen die een militair vaardig- heidsdipioma verwerven, krijgen een c-xtra ver lof van vier dagen, waaraan vrij vervoor per epoor enz. worde verbonden en rekening zal worden gehoüden_met de wcnsclien van belang hebbenden. Voor officieren dip zich aan het onderzoek tot verkrijging van het diploma onderwerpen is het reisbesluit 1916 van toepassing. (,,Avp.") Attestatie üe vita. Do Min .r. Kol. brengt ter kennis van gop. officieren en onderluitenants van het Ned.- Ind. leger, die ten gevolgo van hunne indoe- ling bij liet leger hier te lande buiten hunno vaste woonplaats vertoeven cn daardoor do ge bruikelijke attestatie de vita in den aanvang van Dec. niet zullen kunnen bekomen, dat zij hun pensioen over het vierde kwartaal zullen kunnen- doen ontvangen door eon daartoe door hen aan te wijzen gemachtigde. Hiertoe zullen zij vóór den lOden dezer aan Afd. Cs (Mil, pers.f van het dep. v. Kol. eene door hen geteekende opgave hebben in t© die nen, inhoudende plaats en dngtookening van verzending der opgave; naam en voorletters, benevens vroegeron rang van den gepension- neerdevaste woonplaatsnaam en voorletters, woonplaats en nauwkeurig adres van de(n). ge machtigde e-n handteekening van den gepen- sionneerde. Aan de gemachtigden zal alsdan vanwege- hot dep. van Kol. ©ene kaart worden gezonden, te- ger. afgifte waarvan, zij bij den betrokken be taalmeester of den Rijksontvanger in hunno woonplaats het pensioen kunr.en ontvangen, na voor ontvangst en kwijting te hebben getee- kend. („St.-Ct.") Wijziging Legerorder. In punt 15, I van L. O. 1916. B. 131 („St.- Ct." van 15 Mei, no. 114), wordt do volgende ijziging aangebracht: In plaats van: „de landweorpliehtigen" moet worden gelezen: „de dienstplichtigen". regeling werkt Id land.se he s c h e p ol i n g n. Ge vraagd werd oi dc Minister over deze opleiding en har© recuitaten nadere mcdedeelingcn kan doen. Verder werd d© aandacht gevestigd op den zwaren arbeid der onde r" officier© n- machinedrij vers on stokers. Benige leden vroegen of do Minister nine- den tijd gekomen acht om d© vrijwillig© ma rin «-r eser visten geheel of gedeel telijk mefc onbepaald verlof naar huis to zenden. "Werden wederom do gebruikelijk© gegevens omtrent, de aanneming en het verloop vaji hot personeel op prijs gesteld, velen zouden ook thans gaarne 's Ministers beschouwingen ver nomen, waartoe het sinds December 1914 in- geroerde instituut der matrozen K. D. hem aan leiding geeft. De opmerking werd'gemankt, dat wil dez© werving slagen, onnoodigo maat regelen van hinderlijken aard moeten worden vermeden. Verschillend© punten: Inlichtin gen werden gevraagd omtrent da v u u r 1 e i-, dingsoefeniugen. Gaarne vernam men welke resultaten oefeningen en proeven hebben opgeleverd. Was men wel ingelicht., dan zouden in ver band met de reorganisatie van het onderwijs to llellevoetsluis en verplaatsing van onder wijzers, die daar overcompleet werden, een tweetal hurgeronuerwijzers, bij de Marine in dienst, ontslag hebben ontvangen, zonder aan spraak op pensioen. Een hunner was ruim veertien, jaren in dienst bij de marinierskazer- n© to Willemsoord. Men verzoent inlichtingen cn eena tegemoetkom end o houding, zoo op formeolo gronden pensioensaansprakon niet gel dend kunnen worden gemaakt. Eenige leden vroegen or aan do nagelaten betrekkmgen van hen die hot leven lioten bij rampen, gedurende den tijd der mobilisatie voorgevallen, een bijzonder pensioen werd toe gekend, en zoo niet, of op ander© wijze in hun nood werd voorzien. Korps ingenieurs der marine. De voorgesteld© verhooging van de traktemen ten der ingenieurs vond- instemming. Sommigen betwijfelden editor zeer, of da weg dien de minister wil inslaan, om to zorgon dat vacatures tijdig worden aangevuld, juist is. Men meende dat de minister beter* zijn doel zou bereiken door don ingenieurs zooveel mo gelijk ©en zelfstandigen werkkring te geven. Inlichtingen werden gevraagd met betrek- Icing tot aanschaffing en scort der w'a ter- vlieg t u i g en. Met leedwezen constateerde men, dat in den aanmaak ervan hier te lando nog niot is voorzien. Positie van hot personeel der werven. De loonsverhooging, waarvoor een belangrijk bedrag wordt «u'.tgotrokken, gaf aanioiding tot erkentelijkheid, hoewel sommigo leden d© regeling niet voldoende aolitten. Andermaal werd op een regeling der pen- sionneering in den geest van do voorwaarden yan d© Staatscommissie voor do arbeidsvoor waarden der Ivijkswerklieden aangedrongen cn. verzocht ooli do regeling van hot ziekengeld to wijzigen in den geest als ten vorigan jar© werd bc-pleit. Nog andere wenaohen werden voor genoemd personeel geuit. Nieuwe gebouwen. Het bedrag van 150.000, dat eene zweminrichting t© Willems oord zal kosten, werd door sommigen buiten mate hoog geacht. Men verzocht overlegging van ï'hmnen. M s r i n ©-a ttaches. Dez© h(j Nota van Wijziging ingevoegd© post, geeft de Commissie van Rapporteurs aanleiding tot de vraag, waarom aan den attaché te Londen niet even zeer als aan de attachés te Parijs en te Berlijn ilgemeone opdracht wordt gegevoD, "?UI verin ij ven en waarop kosten por leerling moeten worden gesteld 6ym..»u« K. on .porl.elt««l WJ e m o o r d. oacl.ojd,,,,, bptv ieldeu of do oplading vno ondoreijstradii op gymnastiek- on sportgebied wol doordai i en in samenwerking met. Het Departement, vr Oorlog goechiodt. Eenige leden waren van meening. dat - Minister tc veel gew icht hecht aan hot gr. nastiekondcrwijs bij do marine ©n dit tot o, te hoogc-n trap van volkomenheid wenscht - I© voeren. GeeMelqke belangen. Sommige den wezen er op, dat do bevordering dor vr worging van <1© geestelijke belangen van h personec! te zeer tot Den Helder woi-dt - per/ct. /lij drongen er op sou, aan deze zo, ook buiten genoemde plaats de volle aanda-" te wijden. P O 8 11J e d r tooiliöB, Aansedro- Kon wordI op bctai„is vin hot vol. loon an locoson, dio m don d.oa.t siok of.voraond li- geworden. Andermaal kwam do benoldiginir r,n h. !£rako V°0r"' V"n tC' 1°Serc P"s<n" -Mot roldoanin* liad n Teraomen. dat d- -•linieter bereid m ,]0 I/oodsponsioenwet te be zien. Men vroeg of dez© herziening spoedig is te verwachten. De wensth van hot personeel om het diplo ma van uerdon-scuurmcn ter koopvaardij ve- phcht te stellen bij indiensttreding als mr troon, vond steun. h Opneming in I n d i Herhaaldelijk werd in den loop van het jaar in tijdschrift en andere vorhandolmgon gewezen op den achterstand, dio valt waar te nemen in de op neming van verschillende vaarwaters in onrr Indische bezittingenwolko achterstand na deehg werkt op do belangen van scheep vaan en handel. Men zoude gaarne 's Ministers in zichten in deze belangrijke zaak willen 'ken nen. Verhooging Marine-begrooting voor 1316 Suppletoire Indische begroeting yoor 191S. Voorloopig Versing. Bij het afdeelïngsondcrzoek spraken verschei dene leden er hunne verwondering over uit. dat de Regeering, die blijkens do Mem. van Toe', zonder uitstel stappen wil doen tot versterking van de vloot in Indie, dit voorstel indiende op een tijdstip, dat de Kamer op reces pieegt i gaan. Waarom geschiedde do indiening niet eerder, indien do behandeling van dc begrooting voor 1917 niofc kon worden afgewacht, zoo weru gevraagd. n De vraag word gesteld In hoeverre er zeker heid bestaat dat met den bouw van het nieuwe materieel kan worden aangevangen, of deze be regeld kan worden voortgezet cn op tijdige vol tooiing met ecaig vertrouwen kan worden ge rekend. Men meende, dat de werven geen gelegenheid zouden biedeh voor den bouw van dit materieel en men vreesde, dat gebrek aan tijd de beste ding van het cventucol toegestane krediet- dat voor 1916 zeker niet op j 2.600.000 zal zijn t© stellen ten ecncnmal© onmogelijk zal maken. Men stelde inlichtingen ten deze op prijs. Yoor zoover het voorstel verband houdt met het beleid en de plannen van do Regeering in ruimeren omvang, verwijst <1© Commissi© van Rapporteurs naar de ernstig© bezwaren, door verscheidene leden te berdo gebracht en dc op merkingen, dienaangaande weergegeven in het Voorloopig Verslag betreffende de Marinebe- grooting voor 1917. Voorts vernam men o.s. gaarne of spoedig voorstellen van de Regeoring zijn te verwach ten omtrent viootbasis en steunpunten voor de marine in Indië. Eindelijk zoude men gaarne de meenuig ook van den Minister van Koloniën leeren kennen omtrent do vraag of met vooralsnog beperking tot kleinmaicrieel in het bijzonedr onderzeeboo ten de voorkeur verdient boven den aanbouw van groot-ere schepen. Hr. Ms. „Holland". Blijkens een aan het Departement van Marine ontvangen bericht, bevond Hr. Ms. „Holland" zich op 5 December, 's middags 12 uur op j 60° 59' N.B. en 2° 6' W.L. waakt. Én nu zal hij zijn moeder troosten en antwoorden: Moeder, moeder, is dat zweeten 'k heb de broek mij strak 'o eten. Vour de roize bin 'k nou kloar; Mó'k oe zoïf toch niet zoo noar Kriegt mien hemp moar uit do kaste, biont do worst er good an vaste ©n dan alles noar de tram. Maar daarme© komt eerst recht, het af scheid. Zelden had er iets dus aandoenlijks plaats. Alle snuit en snottert. En wel het moeilijkst valt het afsclre-id nomen van Trijn, zijn vrijster, esn stevige, knappe boe rendeern uit den Achterhoek, zelfs als zwart© schim op het lichte dook een aantrek kelijk personnage, die de laatste oogon- blikken benut, om afscheid t© nemen van haar Bats op een manier, welke de dichter op kiesche wijze aldus aangeeft Trijn, de meid, het goede kind, dat haar Bats zoo zeer bemint, Spoedt zich, om hem, to geleien, en nog stiekum wat t© vrijen En als dit is afg< scheid in het groot plaats een meer algemeone oparaent worat, gegeven, i MaJ| yoor ü8 H0||and". Ligt het in de bedoeling in de naaste toe- komst ook elders marine-attachés aan de ge- i direetour-gonoraal dor postcrijon en tele- zantschaproen t© rerbinden, met name to Wash- Cr3'ie brengt ter kennis van belanghebbenden ington cn to Tokio? Vobrta werd gevraagd j In T,erband "iet de ongoregoldo data van waarom thans eerst tot de benoeming van dez© attachés wordt overgegaan. internaat van adspiran t-e del- borsten te Dordrecht: Men vroeg Door het vroeg© ochtenduur, raakt nu alles overstuur Moeder snottert-, Trijntje stottert, Bats zelfs trekt al met z'n lip. Ja, een windei legt de kip. Bruun, het paard, schudt stom z'n kop; 't Koebeest trekt da mcllik op; Varkens, schapen, geiten, bokken, Hector, allen zonder jokken, vangen aan te jammerklagen, of een iijk zij uit gaan dragen. 't Is reeds 't. toonbeeld van ellende: Let thans op, daar komt de bende 1 Die bende bestaat uit al heb gedierte, dat esn Twentsohe boerderij aan lavende have herbergt: koeien en paarden, geiten en var kens, kippen en eenden. En dit alles is even aangedaan, en alles voegt zich tot een lang gelid van weonende rouwdragers, om Bate uitgeleide fce doen, als eindelijs het unr van vertrek geslagen lv?sft. Over het fcccneeltje rijdfc do klepelende tram aan. Bats moet instappen. Hij wuift zijn vaarwel. Allen, die achterblijven, wui ven hun vaarwel fcérug. En 't lijkt maar good, dat de tram eindelijk wegpult, want tegen zulk een Twentsche tragedie is zelfs het mannelijkste hart laat staan dat van Bats Breurs! niet bestand. Als. hot scherm opgaat voor het volgende bedrijf, is de toeschouwer verplaatst in het depot, waar boer Bats nu zijn eerste op leiding tot soldaat ontvangen zal. Maar hij is hardleersch. En wat erger is, z'n moei lijk verstaanbare Twentsche spraak, aange duid als „mou-mon", maakt hem bijna on verstaanbaar. Do kapitein werd al wanhopig, alles lachte om mou-mou. Hij bepaalde, dat voorloopig Bats privaatles krijgen zou. De sergeant nu moet hem drillen. Ach wat staat die Bats te rillen, D© sergeant doet dus wat do sergeants is. Do twee poppetjes uit het schimmenspel staan daar geheel volgens d« dichterlijke beeldspraak; tegenover elkaar, de een drilt, da ander rilt. En met vervaarlijk go- luid hoort men den eerste foeteren: „Sectie halt!... Op de plaats rust!... Ik heb je niet gezegd, dat jo op de plaats moest springen! Je schijnt me te vroolijk fce zijn... .Geef acht!»., Laat mp nou 'jjs kijken, éi je fvaart dor atoomschepen, wanrmed© - voor en over Engeland thans wordt verzonden, n it vooraf kan worden opgegeven, op welke data brievenmalen voor het op 1 December j.l. hoog kunt springen ...Looppas! 'fc Lijkt naar niks!... Grooter maken j© aanloop!... Looppas!... Ik z-ie 't al-weer! We moeten weor van voren af aan met gymnastiek en athletiek beginnen. Diepe kniebuiging!... Eén herstelDiepe kniebuiging loop pas!... Zio zoo! daar wor je lenig van. Als 't -goed gaat zal ik je laten inrukken, want je loert 't toch nooit!... Voorwaarts gaan met dijheften 1 Voorwaarts gaan met onder been heffen. Voorwaarts gaan met één been van den grond. Voorwaarts gaan met beide bsonou van den grond. Voorwaarts gaan- mefc droog-zwemir.cnVoorwaarts gaan zon der boenen. Voorwaarts gaan sondsr romp... Versa mei enIn gerukt me rsch Inderdaad maakt Bats rechts-omkearfc, ingerukt marsoh. Hij heeft het ver ge- braohfc; hij zal het wellicht nkjfc verder brengen in z'n depót. En .nu wachten hem in het volgende be drijf hier in het volgende hoofdstuk zijn belangrijke avonturen als geoefend man, die' ter verantwoordelijke bezetting dor grenswacht wordt aangewezen (Wordt vetvdlgd.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2