No. 362 Vrijdag 8 December 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Oe hand met den ring. DERDE JAARGANG. SOLDATENCOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE VALERIÜS8TR. 109. AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN KIENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor Advertentiën wend® men Heb tot onze Admlnfstraiie, Valerluasü*nt 109 Amsterdam. Prys der Advertentie* per tegel 80 ent. Voor Ingezond».. Med®. deekegea op do tweede, derde en vierde pagma dubbel Uriel. Bij aoonnemen: redactie. De strijd in Roemenië. (Bij de kaart,) Op Hel oogenblik is ongetwijfeld de Bal kan het hoofdtoneel van den grooten Euro- jxteRchen oorlog. "Wat zich hier afspeelt, moge nog geen beslissing geven, en aan het Westerfront kunnen, slagen vallen, die nóg grooter resultaat hebben, maar van invloed is de strijd in den Balkan zeker. Op twee punten woedt die strijd zeer Hevig, in 'b Zuiden en 't Noorden, in Macedonië en Roemenië. Het laatste strijdterrein is vooral van belang en wij geven er daarom hier een kaart van. Deze kaart geeft vooral Walachije weer, het groote stuk van Roemenië, waarin de hoofdstad Boecharest, de petroleumvelden, de rijke graanlanden liggen. In de Wala- chijsche. vlakte rukken de centralen thans met hun bondgenoten de Bulgaren van drie zijden op Boecharest aan. In het "Westen en het Zuiden vorderen zij blijkbaar het meest in 't Westen zijn zij reeds lang over de Alt of Olt, en staan voorbij Pitesci (of Pitesti) aan den bovenloop der Arges. Deze rivier, die zuidelijk langs Boecharest naar clen Do- (Naar het Fransch). (Slot.) Een uur later zat ik aan tafel naast mevrouw Lesec en maakte ik het hof aan Clerisse. 'Er waren talrijke gasten. Het spreekt van zelf, dat er veel en levendig gesproken vrerd, dank zij het aanstekelijk lachen van dien braven Lesëo. En toch dacht ik steeds aan dat Bacchus- hoofd. Men begaf zich naar het salon; er vormden zich groepjes; de gesprekken werden luid ruchtig. „Zoo, schavuit van 'n dokter", zei een mijner vrienden tot me, terwijl hij me op den schou der sloeg. „Waarom schavuit?" vroeg ik lachend. „Je maakt de mensohen jaloerscb, beste rriond". „Waarlijk'?" „Juffrouw Olarisse is onweerstaanbaar". „Hpe weet je „Drommels! dat is voor niemand meer een geheim''. „Welnu, ik neem je gclukwenschen aan". „Van harte hoor. Je komt in een zeer ach tenswaardige familie". „De heer Lesec..." „De hcc-r Le3ec is een rechtschapen man. Hii heeft bovendien een helder inzicht in zaken. Hij heeft zich uitstekend weten te redden uit een crisis, waarin ieder ander bezoeken zou zijn". „Een crisis?" „Ja, een finaneieele crisis". „Wat was dat dan?" „Q, hei is misschien al twee jaar geleden. nau stroomt-, hec-ft reeds menig gevecht aan haar oevers gezien. In den benedenloop, 't- dichtst bij Boecharest, is hij reeds gefor ceerd door de Bulgaren en Duitschers en deze staan dus niet heel ver meer van de hoofdstad. Den meesten tegenstand onder vinden de centralen in 'b Noorden van Wa lachije, waar zrij blijkbaar nog niet verder zijn gevorderd dan Campina. Daar houden de Roemenen het krachtigst stand en trach ten zij zich terug1 te trekken naar Moldavië, het naar 't Noorden uitstekend stuk van Roomnië. waar ze zich dan vereenigen met de Russische troepen, die intusschen de Duitschers en Oostenrijkers in 't Oosten van Zevenburgen hevig aanvallen en zelfs wèer een bedreiein? vormen voor ICronstadt. Oe tosstand in den reuzenstrijd. Leek het er voor een paar dagen nog op, alsof de ministerieele crisis in Engeland bezworen zou worden, thans komen er zeer ernstige bericht-en uit Londen. De crisis is tot heb uiterste verscherpt. Het blijkt, dat de twee partijen in de regeering ieder cp hum standpunt zijn gebleven. De eerst e- minister Asquith heeft zijn ontslag geno men, en de koning heeft het hem gege ven, zegt een telegram. Doch ook Asquith's tegenstander Lloyd George zou, volgens eenige bladen, gevraagd hebben te mo gen heengaan, maar wij vernemen nog niet, dat zijn ontslag-aanvrage is inge willigd. Wel echter heeft de koning, zoo wordt bericht. Bon ar Law bij zich laten komeu. Om hem te raadplegen over een nieuw ministerie, hem de vorming ervan op te dragen? Daar vërluidt nog niets van. Maar dit zou beteekenen, dat Lloyd George's haan koning kraaide en dat de conservatieven, de unionisten, althans een grooter deel dor regeering in handen kre gen. Of dat eohter niet zou leiden tot twee dracht, tot gehaspel in het Lagerhuis, dat altijd nog een liberale meerderheid heeft? Waarschijnlijk, en daarom gaan er zelfs stemmen op, die nu iu oorlogstijd Dank zij zijn bekwaamheid, is hij er gelukk'ig afgekomen; hoewel het toeval hem ook wel een weinig gediend heeft". „Het toeval?" „Ja. Dat was, meen ik. eenige maanden ge leden toen die tragische dood ran mejuffrouw de Genson plaats had". Op dit oogenblik kwam de heer Lesec met nitgestoken hand op ons af; ik zag voor mijn oogen het lachende Baechushoofd blinken. In spijt van alle redelijkheid en van de argu menten van den hoofdcommissaris en in weer wil van de opmerkingen van mevrouw d'Angis, was er nog maar al te veel dat mij rust noch. duur liet. „Was ik wel bij mijn volle verstand?" Den geheelen verderen avond was ib ten prooi nan een ontroering, die ik te vergeefs poogde te onderdrukken. Thuis gekomen, raadpleegde, ik mijn geheu gen om nog eens alle bijzonderheden van het drama te Saint-Cloud na te gaan. Ik zag weer de kamer met de twee slacht offers, de tafel, de hoeken, die hier en daar verspreid lagen. Ik had niet het minste ver geten, Vervolgens vereenigdo ik bet tafereel, dat ik mij voor den geest 'geroepen had met de van den hoofdcommissaris verkregen gegevens en met mijn eigen overtuiging en riep ik mij andere bijzonderheden bij het drama voor den geest. Ik stelde mij voor, hoe het zich moest- toe gedragen hebben, als mijn vermoedens gegrond waren. Ik was vast besloten alles te wagen om de waarheid te ontdekken. Den volgenden morgen was ik reeds om tien uur bijden heer Lesec. Ik vond hem in een kamerjapon vopr zijn bureau gezeten met een courant in de hand. Toen hij mij zag binnenkomen, stond hij op en schudde mij beide handen, terwijl rijn ge zicht straalde. „Zoo, beste vriend!" riep hij mij toe. „Ia verwachtte n bijna. Want wij moeten nu eens verder spreken en ik geloof dat ons nu niets meer in den weg staat". „Ik hoop het ook. mijnheer; maar ik wilde n ditmaal niet over mijn huwelijk mee mejuffrouw uw dochter spreken". .."Welzoo. Iets anders? Een kleine finaneieele dienst of zoo? Van mijn bescheidenheid kunt gij verzekerd zijn. Dat behoefde ik u niet te zeggen, niet waar? Spreek!" „U hebt het niet geraden". „Wat is or dan? Waar gaat het om?" „Om een vroegere gebeurtenis, waarover n mij zolf hebt gesproken". „En dat is?" „De dood van mejuffrouw de Genson". „Die arme nicht!" riep Lesec aangedaan uit. „Zoo'n uitstekende vrouw. Zij is op treurige wijze gestorven!... Maar dat alls is voorbij; laat ons die droevige herinneringen liever niet weer ophalen. De misdaad is bedreven en ge boet; cle justitie heeft uitspraak gedaan..." „Daar bedriegt gij u in, waarde heer". „Hè?" zei hij, eén weinig bleek wordend. „Gij vergist u. Ik heb u, meen ik, nog niet verteld, dat ik het huis bewoondo naast dat, waarin de moord bedreven is". „Ah! u woonde!.." „Te Saint-Cloud. En als eenig aanwezig ge neesheer was mij de lijkschouwing opgedragen." „Zoo, zooi" „Ongetwijfeld was het daarom, dat ik giste ren bij den hoofdcommissaris van politic werd geroepen" „Met welk doel?" „De man, die van deze gruwelijke daad be schuldigd was, is overleden. Hij Heeft op zijn sterfbed een compleet verbaal van aJ rijn mis daden gedaan. Maar, hoé vreemd Óok, hij heeft pertinent ontkend aan den door van algemeens verkiezingen «.„.raden, In elk geval lijkt het er op, dat deze crisis zal leiden tot een versterking der oorlogspartij in Engeland, Grey en andere gematigde voormannen zullen aan Asquith's zijde ütaan. De tweespalt in de Engeische regeering vindt blijkbaar zijn oorsprong in bet min dere geluk, dat de geallieerden in den laat- sten tijd hebben op het oorlogsveld. Vooral de zegepralen der Duit-sobers in Roemenië, die weldra dit rijk voorziene land in hun handen zullen doen vallen, heeft in En geland blijkbaar diepen indruk gemaakt. Lloyd George heeft zich oiltevreden be toond over de manier, waarop Asquith zicli gedroeg tegenover het niéuwe gevaar in. den Ba-lkan. Nog maar weken misschien en men heeft met Roemenië zoö goed ajs afgedaan en de Duitsche en Bul- gaarsche legers kunnen oprukken tegen Sarrail, die nu al weinig vooruitkomt. Lloyd George en zijn partij schijnen nu te mee- nen, dat men Sarrail beter en eerder had moeten 6teuneu, terwijl Asquith en de zij- nen het er voor houden, dat de vijand vooral mejuffrouw de Genson eenige schuld te heb ben!" „Nu ja, die menschen ontkennen altijd". „Dat heeft evenwel de opmerkzaamheid van de politie getrokken. Er zal een nieuw onder zoek worden ingesteld, en liet resultaat..." „Is u bekend?..." riep Lesec op levendigen toon uit. De bankier was eensklaps doodsbleek gewor den ik zag zijn handen trillen. Wat mij betreft, ik kon mij ditmaal volkomen beheerscken en ondervond niet de geringste emotie. i De heer Losec rees op, dronk een groot glas water en kwam, kalmer geworden, weer naast mij zitten, waarna hij zei „Go kunt u niet voorstellen, waaide vriend, hoezeer de herinnering aau die vreeselijke oogenblikken mij aangrijpt. Als het niet beslist noodig was, zou ik u willen vragen deze treu rige zaak te laten rusten". „Wenscht u dat dan?" „Neen, neen; toch niet. Ik moet alles weien. Die arme nicht. De waarheid omtrent haar dood moet- aan 't licht gebracht worden". „Nu dan, luister. Ziehier de resultaten van het vernieuwde onderzoek. Er zijn vele dwalin gen bij het vorige onderzoek aan den dag ge komen... De misdaad is niet bedreven tusschen elf' uur en middernacht, zooals eerst- werd aan genomen, maar om eenige minuten voor tie nen..." „Maar dat is onmogelijk 1 Dai- is absoluut onmogelijk!" riep dc heer Lesec uit. „Ik bracht dien avond een bezoek aan mejuffrouw de Gen son... ik heb baar pas om tien uur verlaten". „Laat mij alstublieft voortgaan. Op'het oogenblik van de misdaad zat mejuffrouw de Genson aan tafel en bladerde in een werk van Walter Scott, Ivanhoe. De moordenaar is baar van achteren genaderd en heeft haar onver hoeds een messteek in de borst toegebracht-, op het Westerfront njocfc worden aange vallen en dat de geallieerden daar de han den vol genoeg hebben. Dit laatste zal nie mand ontkennen. En hoe men Sarrail nu nog zou kunnen helpen, is niet heel duide lijk. Kan Engeland rnaar zoo een leger van een Half millioen uit den grond stampen? En zoo ia, is het dan in een wip overge bracht. naar den BalkanAsquith is een voorzichtig man, dat bij zich tegen zulk een avontuur verzette, is begrijpelijk. Nu verlangde Lloyd George, zooals men weet, dat er een kleine oorlogsraad zou worden ingesteld, waarvan Lloyd George we], maar Asquith geen dèel zou uitmaken. Hij zou alleen beslissen, of de daar genomen besluiten zouden worden uitgevoerd en fei telijk zou men dus op hem de geheel® ver antwoordelijkheid leggen, zonder dat hij verder iéts te zeggen had over de oorlog voering. Dat Asouith zich daarvoor niet liet vinden, is te begrijpen. Welk ministerie er ook komt in Engeland, en hoe snel men ook handelt, het lijkt er niet op. dat mén Roemenië nog kan -redden. Steeds dichter trekken van alle kanten de Duit-sche, Oostenrijksche en Bulgaarsche troepen zich samen om Boecharest; steeds opnieuw maken zij vorderingen, verslaan zij de Roemenen, maken zij krijgsgevangenen en nemen kanonnen en ander oorlogstuig. Toch niet- zoovele gevangenen en zooveel oor logsbuit, dat men van een groote Roemeen iche nederlaag, een débac-ie, kan spreken, Zelfs al is er sprake van 12,000 krijgsgevan genen, dan wil dit nog zeggen, dat Het gros van 't Roemeenscbe leger zich al strijdende weet terug te trekken, zooals de Russen ook deden in den zomer van 1915. Het lijkt er dan ook meer en meer op, dat dit leger gered zal worden voor een omsingeling ,en zich kan bergen in Moldavië, het noordelijk deel van Roemenië, waar het den strijd kan hervatten zij aan zij met de Russen. Daar kan dan opnieuw Zevenburgen met kracht worden bedreigd, maar intuschen is het grootste en beste deel van Roemenië in vijan delijke handen gevallen en krijgen'de Duit- sohers en Bulgaren de handen vrij om zich krachtiger te keeren tegen Sarrail in 't Zui den en de Russen in 't Oosten. Deze Iaatsten strijden nog zeer krachtig in de Karpathen en Oostelijk Zevenburgen om de veen tend e Roemenen in Walachije afleiding te bezor gen. Het lijkt er echter op, dat zij daarmee niet meer zullen bereiken dan dat Moldavië, voorioopig althans, Roenjeen-.-ch blijft. Doch als de centralen gereed zijn in Wala chije, zal het er, naar 't schijnt, te slechter uitzien voor de geallieerden in 't zuiden van den Bajkan, voor het leger van Sarrail. Deze laatste heeft daarbij geen hulp te verwach t-en van Griekenland, al konden de laatste gebeurtenissen daar in den waan brengen, dat de Grieken nog niet geheel meegaan met- de geallieerden. Indien Griekenland iu den oorlog gaat, zal het dat moeten doen aan de zijde der geallieerden. Ook wie in Athene en elders anders wilde, zou niet- kunnen. De Entente heeft de macht om de Grieksche kust te blokkeeren, Grieksche schepen aan te houden, en zij maakt, van die macht ge bruik, ze kan ook niet toestaan, dat er zich een vijandelijke macht- ontwikkelt in den rue van net leger in Macedonië. Om dat te verijdelen roepen de geallieerden tegen over Griekenland een machtigen bondgenoot te hulp, den honger. Griekenland is geheel afhankelijk van den toevoer over zee. het i? afgesneden van de verbinding met de cen tralen. het moet zich dus wel voegen naar de geallieerden, hetzij het al of niet in den oorlog gaat. Van de oorlogsterreinen, behalve dat in Roemenië, is in de laatste dagen geenerlei nieuws van belang gekomen. ENGELAND. De ministerieele crisis. LONDEN, 5 üec. Eerste minister Asquith heeft zij nor.tslag bij den koning ingediend. LONDEN, 5 Dec. In een missie van het i kabinet des konings wordt medegedeeld, öat tie koning het ontslag van Asquith heeft aanvaard. LONDEN. De Koning cribood Bonar Law. De „Times" zegt. dal- Grey zeker met- van boven naar beneden. De ongelukkige is op gerezen en heeft nog ,,0, God!" geroepen. Een tweede steek, in horizontaio richting toege bracht-, heeft haar belet verder een woord te uiten. Op den angstkreet van baar patrones is de dienstbode, mejuffrouw Ribaud, toegesneld. Zij had nauwelijks de deurpost bereikt, of zij werd bij do pols gegrepen eu haar werden ver scheidene sreken toegebracht-, die zij echter meer endeels met de vrijgebleven hand kon af weren. Een' laatst® wond, dwars dcor do keel, heeft haar ten slotte gedood". ..Hoe is men dat alles te weten gekomen?" vroeg de heer Lesec op bijna fluisterenden toon. „De moordenaar", vervolgde ik, „heeft daar na eenige laden omvergehaald, er een bedrag aan goudgeld en eenige effecten uit genomen en is de kamer uitgegaan. Het was toen precies tien uur. Hij stapte den/tuin in en heeft daar, ongeveer op twintig pas af stands van het huis. in "een boschjc bet goud eu de waardepapieren begraven. Dit moestde politie doen denken dat een gewone diefstal de drijfveer van de misdaad geweest wa-s. Toen dit- geschied was, is do moordenaar het huis weer binnengegaan, de bui tendeur uitgetredenen in zijn rijtuig gestapt, dat hem naar Parijs gebracht heeft. Is dat al les juist of niet?" De heer Lesec zag mij aan, de oogen strak op mij gericht, den mond half open, de gelaatstrek ken als die van een wezenlocze. Nooit heb ik zoo'n uitdrukking van verslagen heid, van sc-brik, van vernietiging op een men schel \jk gelaat gezien. ..Zijn naam? Zi.in naam?" riep hii, na eenige aarzeling. „Ik greep hem bij de hand, noodzaakt® hem op te staan en bracht hem voor den spiegel. Hij hief de oogen op, cn zag zichzelf in 't lijkkleurig gelaat. T'"n dof. gekreun, en hij viel bewusteloos ter aarde. Asquith zal aftreden, evenals McKeuna, Runcirnan. Ilaroourt en Crowo, fcorwij! het onwaarschijnlijk is. dat Balfour en Lans- downe opnieqw zitting zullen nemen. Het blad zegt. dat- het land Lloyd Gcorg© don meest aangewezen opvolger van Asquith acht en dat het waarschijnlijk is. dat bet komen zal tot een combinatieLloyd Georgo-Bonar Law-Carson. Da staking in Australië geëindigd. De staking in Australië is, naar we mee deelden. geëindigd. Uit de Engeische bla den blijkt, dat de mijnwerkers een acht- urendag hebben verkregen, terwijl ook het dubbele ploegstelsel is opgeheven. Do mijn eigenaars- zullen voor verliezen worden Echadel003 gesteld. OUITSCHLAND. De Croothertogln-Wcduwe van Mecklenburg.Strolrtz t. NEU-STRELITZ. De groothertogin- Weduwe Augusta Caroline van Mecklen- burg-Sbrelitz js Dinsdagnacht om twee uur zacht ontslapen. (De groothertoging Augusta Caroline, een Engeische prinses, werd op 19 Juli 1822 geboren en huwde in 1843 den groothertog Friedrich-Wilhelm van Mecklenburg Stre"- litz, die in 1904 overleed). FRANKRIJK. Van het WeMeliJk Oorlogaterreln, Het Engolsch-Fransche offenslaf. BERLIJN. Officieel. In den ochtend nevel gingen, na een korte en hevige artil lerie-voorbereiding, sterke Engeische afdoe- lingen ten o. van den straat-weg Albert Warlencourfc t-ot den aanval over; zij wer den door ons vuur tob den terugtocht ge dwongen. Dinsdagnamiddag werd het helderder, en werd de artillerieetrijd aan de Somme krachtiger ook gedurende den nacht was het geschutvuur levendiger dan in den Iaatsten tijd. LONDEN. Veldmaarschalk Haig be richt In den loop van den dag krachtig vijandelijk artillerievuur in de sectoren vail Loos en Yperen. Onze kanonnen beant woordden met succes het vijandelijk vuur. De vijand beschoot met t-usschenpoozen beide oevers ^an de Ancre. De Engeische vliegere verrichtten Maan dag veel welgeslaagd werk. Een eskader marinovliegtuigen leverde vele gevechten, vernielde twee vijandelijke machines en dwong zeven- anderen te dalen. Een Engeische machine wordt vermist. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterreln. Het Russische offensief. BERLIJN. Officieel. Front-print Leo pold van Beieren; Ten Z. van den spoorweg TarnopolKrasne deden de Russen by Augustowka vergeef.-ch© aanvallen om de hun onlangs ontrukte loopgraven te her nemen. Fr ontbaar lehertog Josef: Bij nieuwe Rus sische aanvallen cp de Kaposi (ten n.o. van Dcma Wat-ra) werden de Russen et ge slagen. De DuiWhe en Oostenrijksch-Hon- gaarsche afdeelingen hernamen de voor eenige dagen verloren Hoogte-stollingen zij namen bij Werohedebry, ten Z. van den Tataren-pas. 100 man gevangen en maak ten 5 mitrailleurs buit. ROEMENIË De strijd in Roemenië. F ETR ÖGR-AD(Bericht van den Grcoten Generalen Staf.) In de Woud- Karpathen deed de vijand een reeks aanvallen op een hoogte, vier werst ten zuiden van Woronejka, die door de Rus sen was bezet. Tot cén uur in den middag werden alle aanvallen afgeslagen, daarna echter schoot de vijand met zwaar geschut de loopgraven der Russen plat. zocdat dezen moesten terug i-rekken naar hun oude rtel- ling. Ik ben heengegaan. Wat moest ik doen Den ellendeling aangeven of rijn straf overlaten aan den Goddeiijken llecht-or Den volgenden morgen ik liad nog geen be sluit genomen werd al vroeg mevrouw d'An gis bij mij aangediend. Haar gelaat was onher kenbaar van opwinding. „Charles!" riep zij uit. „Wat- is er?" „Mijnheer Lesec..V' „Nu. ga voort?" „Hij neeft vannacht met een revolverschot een einde aan zijn leven gemaakt". „Dan is aan de gerechtigheid voldaan. U riet, dus, dat ik volstrekt niet krankzinnig was". Mevrouw d'Angis bedekte haar gelaat met de handen. Twee dagen later kan men in de Parijsche nieuwsbladen het volgende berichtje lezen. „Een van de meest achtenswaardige figuren op finantieel gebied heeft op tragische manier liet leven verloren. MeD vond hem ontzield in zijn slaapkamer; hii had zich metfeen revolver een doodelijk schot toegebracht. Meu brengt de wanhoopsdaad in verband met dreigende ver schijnselen, veroorzaakt door de crisis bij den te.génwoordigen Europeeschen fmantieelen toe stand". „Welnu, waarde dokter, wat wilt ge met dit alles zeggen?" vroeg een onzer. ..Beste vrienden", antwoordde dokter de Lé- pervensche, „het is bijna één uur in den mor gen. Om zes uur begin ik al met mijn werk zaamheden, sta mij dus nu toe dat ik vertrek. En gelijk gij wel weet, hóud ik er niet van over die stof te redetwisten. Ik heb u slecht-s iets medegedeeld van hetgeen ik op dat gebied on dervonden heb".

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1