Landbout Laatste Berichten. lam CUBIELEDElf der MI1I8ES! üüüüilüillniPü ■321 iHSofieis anders Sport. Nieuwe Uitgaven. •P e me nq dN ieuws. Privaatles 25 cent. De aandacht van militie- plichtigen wordt gevestigd up Dat feit, da! zij Die een ver bintenis volbrengen als meiroos bij de Koninklijks Marine veer den tijd van 3^2 jaarwerkelijken Dienst en IVa jaar reservedienst geheel vrijgesteld zijn van hunne militie- en landweerverplich- Men ban zich neb verbinden voor 4, z jaar werkeiijken Dienst en '/a jaar 'reservedienst en KOMMIES De Vaderlandsche Geschiedenis. LET WEL lDe riik ae- J. J. A. v. d. BURG Richt Uwe aanvragen voor THEE tot de firma Meerdere cantines betrekken deze geregeld en zijn tevreden. StoomwasscFerij enMachin. Strijklnrichting eveneens snsleld. Premie na diensiemdpg is (bij 3'/a jaar) en plm. f 550 (bij (Va jaar). per briefkaart aan P. J. N3E1JS ZOON, Instituut I. H. VAN DEK VLIET, Nieuwendijb 50, Amsterdam. t3ei solj'oa-i'glvrcou jrt ayc1!* van "woeasdag 6 pecer^hav o 1 g tooneei beeft betreden maar dut liij veel belooft sa d» komieken-wereld. Hij speelde do voor dracht zoo. dat het publiek liet uitschaterde van het laohen an ton volle was voldaan. Hier na kwamen nog enkele zangnnnimertjes, die even goed in den smaak vielen. Tot slot de voordracht van don „Schaapherder", die ook heel goed voldood. ■Wij hopen dat deze toonoolveroeniging mag bloeien en dat do eerst volgende uitvoe ring weer met des to meer succes zal optreden, Ik wensch allon dan ook tot do volgende bitvoering veel succes toe. EEN TOESCHOUWER. Rrand te IJmuiden. Wil. (A J. M. de Schutter schrijft ons: Omtrent den brand van bet pakhuis te TJmuiden kan worden bericht dat er één pak huis is afgebrand en het aangrenzende .ge bouw waterschade geleden heeftVervolgens kan nog geraekl worden dat er haast geen politie was doch dat een vijftigtal militairen bet terrein hebben afgezet tot des morgens ascs uur.. Dankbetuigingen. dezen weg betuig ik mijn oprechten en algemeenen dank a3n H.R. officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen van 4-U-13 R, I., voor de beste medewerking onder vonden gedurende mijn diensttijd bij genoemde oompje.'En vooral aan heb Treinpersoneel van genoemde compie, voor het mooie cadeau v.- Jhen ontvangen. Mil. huz. A. PECH HOLT. t)e mil. Henri Olvers en echtgenoot© hetuï- gen langs dezen weg aan het kader en do mao- schappen van do derde sectio hun hnrtejijken i «dank voor het geschenk, hun hij htm huwelijk Aangeboden. MU. HENRI OLVERS 18e Reg. 2 Rait,. Ie Cie. 3o Sectie. Mijmeringen. (Van landst.-pl. A. do Vos.) Xovemberavon d Niet donker, o neon. Want de maan die scheen, Zoo lieflijk en schoon, Over 's aardrijks woon, En aan 's homels trans Schitterden met prachtigen «lans Duizenden sterren. Het uur was er weer, Als zoo menigen keer, Voor ons weer geslagen. Van wat? zult ge vragen. Och, komaan dan, welaan» Om kort nu te gaan Het was in de ure van Scheiden. Do boot lag dan d3ar. Voor vertrokken reeds k'anr, En. de lachende maan Zag dat alles aan; Hoort! 't Sein van vertrek, En ofschoon nog geen trek. Neemt men afscheid van hen, .Teerbeminden. Weg ging nu de hoot, Vlug en gestadig maar. voort, Ma-ar wat is dat. Op :t spiegelend nat? Doch, bedriegt ge u niet Hetgeen ge daar ziet?. 't Is het peinzend oog Dat je bedroog. Het brengt je weer Naar huis terug. Bij vader, moedor, vrouw of kind, Of 'tHevo meisje, zoo teer bemind, Doch, weg dat gepeins Aan wat u bekoort, Gedenli slechts het woord; „Na lijdea verblijden!'5 Denk eens aanzoovelen, Die een droeviger lot deelcn, En die ook misschien De hunnen nooit wederzien. d'Oorlog riep hen om te strijden, Om te sterven, ja gewis, Voor alles wat !mn hier op aarde Innig, dubbel dierbaar is. A. DE VOS, ïtrfS-j 3e Reg. lo Comp. Ie Bat., Arsenaal. Overzicht. V. Cl. C.B1 a u w-W i 4 1—3. Het was feest voor de Amsterdammers. Blauw-Wit heeft zoo "waar het sterke Rotter- damschs V. O. C. geslagen. Oni te watertan den, zoo roept nu de Amsterdammer uit en *iat voor een pas gepromofeerde tweede klaa- eer. Blauw- Wi d staat nu no. 2 en U. V. V. no. 1. Over de wedstrijd zelve valt niet veel •te vertellen, dan was J3. W. in de meerder heid dan V. 0. C. Maar vooral de verdedi- J5mg van de Amsterdammers was puik. H. B. S.—U. V. V. 0—2. H. B. S. heeft hot op eigen terrein niet wan U. V. V. kunnen winnen. Dit was wel 4e voorzien. Na <lo nederlaag va:i vorlecien week togen B. W. hadden wij weinig hoop. De partijen waren echter volkomen aan elkaar gewaagd «u T' V 1 eft. "ook wel wat aan godin fortuna te danken. 11. F. CJ—xn. y o-H. H. F. C. heeft het ^x>k moeren afleggen tegen Feith en zijn mannetjes, het was een vinnige strijd tusschen deze twee partijen en er werd dan ook zeer mooi spel to zien gege- reiL HerculeaH aarlem 12. Zou Hercules nu toch het kind van do reke ning worden? Het zal dan voor de tweede Idassera een heel© toer zijn om het dan van hen te winnen. Bij Haarlem wrfs Jur Haak de man die aan zijn vereeniging de eer gaf. D. F. C—Quick 2-0. Na de sprekende overwinning van de vorige .kreek op Sparta, hadden wij een grootere overwinning verwacht. Maar zij hebben ons teleurgesteldmen kon bepaald liiot ram een groot overwicht spreken van D. F. G. op Quick. Er waren oogenbükken dat Quick ver jm de meerderheid was. Maar de doelman Van Hemert was puik in eondifeï». W. Kg. H Prenten van Albert Ha-hn, lo Bundel „Do Oorlog'5. Uitgave Drukkerrj L. Velleman, Amsterd. ~°P. den omslag rooae vlammen, die een ■flooclshcKjfd omlijsten, wij hoeven or niet aan ie twijfelen, dat Albert Hahn ons don oorlog laat zien in zij O afgrijselijkheid, zijn groote (wreedheid, zijn afsohuwelijke onzinnigheid. Missohb n heit. laatste nog wel het meest. Bij de mee:-te platen vraagt men zichzelven steeds opnieuw e-f, hoe meinsohen met denkende hoof den er too kwamen dezen geweldigen volke- renstrijd te ontketenen, hoe zij niet hun best deden dien te voorkomen, hoe zij niet trach ten mot alle macht er een einde aan te maken. Of misschien ia het tweede plaatje wel het tneest ware, ,,het losgelaten monstor", waar- l>ij de diplomatie ontzet en zuchtend zich af draagt: ,,Hoe krijg ik hem weer in zijn hok!" Een eatire, fel en bïtt-er, zooals de meeste de ter platen satiriek zijn, schrijnend en pijn- jfloend. In bijna alle grijnst de grimmige laoh van *pot, waarachter zich tranen van smart welbergen. Volmaakt onpartijdig zijn de teeke- ningeci van Hahn niet hij laat zich meeslee- pen door zijn gevoel en de inval der Duitschers au België, "met al de gevolgen daarran, heeft komt het meest "voor van alle nn'ltaire hoofd deksels Maar meestal blijft hij zuiver onpersoonlijk en dan js zijn spot. wel het grimmigst, zooals bij „Oorlogsnieuws in do wildernis", waar de twee zwarten elkaar afvragen: „Zijn dio Euro- peaneu niet die lui, die ons zendelingen stu ren om ons to beschaven Dan is hij het a*an- doonlijksb, zooals in „Naar de vuurlinie", waar do „Dood als bevelhebber to paard de •lango reeks mannen ziet, voorbijtrekken, die zijn oogst vermeerderen. Dan geeft hij ons een blik in: „Do vallei dos Doods", waar alleen de aasvogels do levenden zijn in de verwoes ting en ontzieling rondom. Do Dood viert overigens hoogtij in velo dezer ieekeningen, als de eigenlijke moester en winnaar; do Dood achter een machinegeweer„Een zaaier ging uit om to zaaien", een doodshoofd -als drijven de mijn op de woelige zee, do Dood in het voor- £<ir („Nu pas gaan mijn dagen goed wórden"), Dood dio op 1 Augustus 1915 zijn eerste ju bileum vierde met. een schaal bloed: de Doocl als speelman bij den Doodendans der verschil lende projectielen... Er is met dit al een groote verscheidenheid -in deze „Oorlogsprenton", die in ons allen nog eens weer do gevoelens van smart, angst en verbittering wakker maken, welke wij in do eerste maanden gevoelden en wc-lke allengs verstomd zijn; die ons menigmaal op o zoo eenvoudige maar strafte wijze een beeld geven van al de afschuwelijkheid van dezen krijs; die oek een enkele, maal one eigen land laten zien. do eigen jammer en zorg. Deze prenten geven ons ge ene wijding van schoonheid hoe veel schoonheid in eenvoud er iu is. maar zij brengén ons allereerst tot nadenken. den öiepsten indruk op hem gemaakt. b staatshoofd heeit weergegeven ia Jgbeiro pgit£i0 „Ons Huls", Rozenstraat, Amsterdam. Woensdagavond 6 Deo. 8y'. uur. Voordracht door den lieer Henri Wijnmalen over: „Vlieg} macliines en luchtschepen". Toegang 5 cent. Kinderen beneden 16 jaar geen toegang. Donderdagavond 7 Dec. 8j uur. Volkszang avond vanwege do Vereeniging „Volkszang", leider do heer Joh. Oostveou, pianist do heer W. P. E. de Hart. Toegang 2 cent. Bestaand© liederbundels verkrijgbaar a 2 cent. Kinderen beneden 16 jaar geen toegang. Stagnatie in de dlan^nt-industrie? Men schrijft ons Bij do Vereeniging van Diamantzagerspa- oous is uit Amerika bericht ingekomen, dat do eenigo fabrikant, die nog gedurende den oorlog de voor het diamant-zagen benoo- digde bronzen platen hooft gemaakt, mej de fabricage daarvan heeft opgehouden. Het vele en meer lucratieve werk voor de oorlog3benoo- digdheden is hiervan do oorzaak. Alle reeds gedane bestellingen werden ge annuleerd. i Aangezien liet zagen een van de eerste be werkingen is. dio do diamant heeft te onder gaan, laat het zich voor de diamantindustrie eelijk aanzien, indien het den patroons mhcifl diamantzagersbedrijf niet mocht gelukken in dit besluit verandering te brengen. Do behoef te aan een eigen Hollandsch fabricaat laat zich hier weer danig gevoelen. Moge dit bericht voor Hollandsehe fabrikan- n in de wals-industrio een reden zijn, om ernstige pogingen aan to wenden dit artikel iu Holland te' maken, waardoor zij zich van den alleen verkoop voor de geheel© Nederland sen© diamantindustrie konden verzekeren. Doodgeschoten. To Broekheurnc is van een troep van acht smokkelaars een arbeider, weduwnaar met vijf kinderen, door de kommiezon in den nacht doodgeschoten, terwijl een tweede in het dijbeen werd getroffen. Over de grens gekomen. Te Maastricht kwam weder twee ontvluohto Russan aan. De eersto kwam bij Kerkrade over de grens; de laatste werd te Meerssen aan getroffen. Verder arriveerde te Zevenaar een in burger gekleed Duitsch desertour van nog be- treKkelijk jeugdigen leeftijd. De man was vree- selijk zenuwachtig en gejaagd, keek schuw en angstig om zich heen en gedroeg zich zeer vreemd. Het bleek d3t hij niet wist, dat hij Holland reeds bereikt had. Toen men hem dit r?rtelde, liet hij zich bijzonderheden ontvallen. Hij was afkomstig uit Maagdenburg, had aan do fronton gelegen na tal van gevechten te hebben medegemaakt en tweemalen gewond te zijn geweest, maakt© hij ten slotte gebruik van het hem toegestane verlof om te deserteeren. Twee zijner broeders hadden reeds hun leven op het slagveld gelaten. Te Emmer-Compascuum is een Servisch© krijgsgevangen© over do grens gevlucht. Nog zijn te Doetinchem wederom 12 Bussen aangekomen. Te Maastricht kwamen Zaterdag zeven ont vlucht© Russen aan, dio allen in de buurt van Kerlcrado over do grens waren gekomen. Een 80-jarig Raadslid. In do jongst gehouden zitting van den Ge meenteraad van Barneveld wenschte de voorzit ter den heerJTan de Bleek geluk met zijn 80en verjaardag, dien hij herdacht. Spreker hoopte dat het den nestor der Raadsleden ge geven zou zijn nog lang met dezelfde opgewekt heid naar lichaam en geest tot heil der gemeen te werkzaam te zijn. De censor en postzegels. Een groot postzegelverzamelaar verwachtte een mooie collectie zegeltjes, hem door een zijner vrienden in het voi re Oosten toegezegd. De jongst© mai] bracht den briéf aan den ge adresseerde, doch do enveloppe prijkte met het befaamde „opened by censor"; de inhoud er van bestond uit een vriendelijk briefje ten ge leide van de postzegels, doch deze laatst© waren niet aanwezig; blijkbaar had de censor z$ als contraband© beschouwd. („Yad.") Aanvaring. Dezer dagen had op de Lek nabij Lozmond een aanvaring plaats tusschen do groote rader- stoombooten ..Reederij op do Lek no. 4", varen de van Culemborg naar Rotterdam, en do „Stolzenfels", van de Köln-Düsseldorfer Rhein- sehitfahrt te Rotterdam. Eerstgenoemde boot kreeg een groot gat aan den voorsteven; van de andere werd een der raderen ernstig be schadigd. De Lek boot kon op eigen kracht naar do werf te Krimpen a. d. Lek stoomen. Het ongeval was niet aan mift te wijten; do stuur lieden moeten elkander verkeerd begrepen hebben. Als artilleristen vermomd. Uit Nispen wordt aan „Do Grondw.55 ge mold: De smokkelhandel krijgt wel een romantisohen tint. Eenigo ruiters kwamen in do richting België gedraafd. Bij de limiet konden de grenn- bewakers de uniformen van artilleristen onder scheiden dio» over do grens wipten. De rui ters hadden hun dool bereikt, do rossen ge- hrachfc, waar zij zo wenschten. De uniform «MOtOn rij als mom gebruikt, hebben. Mislukte surprtee. Gisteren werd op ons bureau, schrijft de „N. R. Ct.", een rolletje nummers van ons blad bezorgd, dat keurig verpakt in ©en strookje papier do reis had moeten ondernemen naar een dame in Düsseldorf. Oogenscnijniijk was het onschuldig, wel woog het een beetje zwaar on de frankoering was ook t© hccg voor dio enkele nummers. Dit zal den ambtenaren ook zijn opgevallen en een onderzoek bleek liet vermoeden ie be vestigen. Midden in het rolletje kranten waren ©enige onzen spek gestoken, waarvoor men een de©! van de bla^p. jjetjeg. Ijgd weg- Dacr de uitvoor van deze etenswaar verboden ia en do afzonder geen naam had vormeld, werd de verzending aangehouden,en naar het bureau der ,.N. R. Ct." gezonden. Een mislukt© St. Nicola as-surprise 1 Cestolen Banka-tin? Do Ycchcrcho to Rotterdam heeft beslag gelegd op 81 blokken Banka-tin, die per slco- perswagon vervoerd werden en ©en waarde van ongeveer f 16,000 vertegenwoordigden. Ilot tin is vermoedelijk van diefstal afkomstig. („N. R. Ct.") Belooning. Ter zake van de hulp, verleend aan de opva renden van het op 24 November 1915. in do Middellandsche Zee gezonken Brischa trans portschip „Umeta" heeft do Britsche Regee ring aan den kapitein van bet Ncderlandsch© stoomschip „Bocton", den heer Van Benthem Jutting een gouden horloge met inscriptie toe gekend ©n tor ryvTeeling onder de bemanning van dat vaartuig aa som van 40 pd. sterling geschonken. Een stijfhoofdig burgemeester. Te Oude-Pekela (Gr.), hooft do gemeentelijke levensmiddelen-commissie en-bloc ontslag geno- inn, omdat de burgemeester geen andere levens middelen dan vet hij het Rijk heeft aange vraagd, zoodat cr voor do commissie niets te doen overbleef. In deze' gemeente vielen herhaaldelijk strub belingen met den burgemeester voor en in den gemesnternad was liet meermalen groote herrie. (,.X. v. d. D.") Do kostbaarheden van de „Lusitanla". In den laatsten tjjd is in do buitenlandsch© pers meermalen hot plan geopperd, de kost baarheden van do „Lusitania'' omhoog te ha len. „Stockholm's Dagblad" heeft naar aanlei ding daarvan een deskundige op dat gebied, kapitein Edlind, den directeur van de ,Ncp- tunia-Maatscliappij, gepolst over de mogelijk heid hiervan. Edlind was zeer sceptisch. Men moet niet vergeten, dat de „Lusitania" op on- feveer 45 vademen diepte lag, terwijl een dui- er in de regel niet dieper ging dan 15 h 16 vaam. Duikers dia dieper gingen, vonden meestal oen rampzalig eind. Kapitein Edlnd was eenigo jaron geleden getuige van een groo ts bergingsexpeditie naar de golf van Biscay©. Er moest een lading zilver geborgen worden uit een vaartuig, dat in de nabijheid van kaap Finistere 27 vadem diepgezonken was. Een jongr Spaansch duiker had zich voor het werk beschikbaar gesteld. Hij voerde zijn opdracht ook inderdaad uit, maar overleefde zijn waag halzerij niot lang. Eon ander maal moest bij do Canarisch© eilanden ruim 10 millioen gou uit de 22 vaam diep gezonken „Alfonso XII gehaald worden. Ook dit keer kostte het den duiker zijn leven. De ..Svidhid" lag ongeveer 20 vaam diep, aan den achterkant zelfs tot 3D vaam. Er moesten nu kabels om het wrak ge wonden worden om het in ondieper vaarwater te sleepen. Een van de duikers ging voor dat doel 18 vaam onder water. Ondanks zijn kloeke on sterko lichaamsgesteldheid was hij geheel uitgeput. Zijn heole onderlijf vanaf de heupen was totaal verlamd en hoewel hij oogenblikkelijk onder geneeskundige behandeling kwam en tij dens een jaar allo mogelijke geneesmiddelen en baden gebruikte, is hij toch niet hersteld. Een nieuw mineraal „Surrogaat" van Mwï. Dr. Van Hamel Roos deelt in het „Maand blad tegen de vervalechingen'5 het volgende mede ...Wij hadden dezer dagen gelegenheid te con- stateeren, dat hier i© lande een soort „vorm- meel" uit het buitenland afkomstig voor do bakkerij en suikerwèrk-industrio aangeboden wordt hetwelk bij ons onderzoek bleek to be staan uit ...koolzure kalk (fijn gepoederd on zuiver krijt). Het is duidelijk dat een derge lijk artikel op onze muren en schoolbordcu, doch niet in onzo magen thuis behoort in- tusschen loéert deze brutal© knoeierij weder ©en doorslaand bewijs op, dat men het in dezen noodlottigen oorlogstijd niet lo nauw neemt met do zuiverheid der aangeboden waren en ergo met die van de moraliteit op handelsge bied". Een opzienbare/ut duel. Naar de .Temps" uit Madrid verneemt lieeft er ©en duel plaats gehad tusschen den Spaanschsn journalist Prndencio Iglesiaa Hennida^ di© indertijd de voorbereidingen getroffen heeft voor een© tentoonstelling van werken van Racmaekers te Madrid (welke, zooals onze lezers zich herinneren zullen, verboden werd), en professor Vigent© Gay, een bewonderaar der Ihiitech© kui tuur. De professor werd gedood. Gedenkdag bografenis Z. M. Wfllem lil, H. M. do Koningin-Moeder heeft Maan flag »n bezoek gebracht aan den koninklijken grafkelder in do Nieuwe Kerk te Delft en een "bloemstuk van gedroogde bloemen gelegd op het graf van. Koning Willem III. Uit dö Staatscourant. Eervol ontheven van het bevel over. het pant serschip „Heemskorck" de kapitein ter zoo W. B. K. Boom en het bevel opgedragen aan den kapitein ter zee J. S o u t e n d a m. Onlusten In Djambi. Officieel.) liij hot departement van koloniën is ontvangen heb volgende telegram van den gouverneur-generaal van Neder- landsoh-Indié Een patrouille verraste in de Boven-Retdh- streek een bendo Djambiors, waarvan drie man gedood werden. Onder de gesneuvelden bevond zich Pa-ngeram Oclog, bekend staande ais Pangeran Ratoe. Tegenspraak. Vanwege het Aigemeen Hoofdkwartier wordt medegedeeldDe in verschillende dag bladen voorkomende berichten omtrent lan ding van een belligerent watervliegtuig bij Oterdcm geven een onjuist© voorstolling van dit voorval. Hot vliegtuig is niet neergestre ken binnen ons rechtsgebièdde inzittenden hebben geen inlichtingen van militairen ge kregen. Opkomst militie. (Officieel.) Van de opkomst van dienstplichtigen, die ter inlijving in het tijd vak an 16 tot 2C December e.k. waren aange wezen, is, wegens nieuw opgekomen bijzon dere omstandigheden, nader aangewezen hot tijdvak 3 tot 6 Januari 1917. Dit uitstel heeft betrekking op do dienstplichtigen van de mili- itioliehtmg 1917, dio zijn toegewezen aan hot lo bataljon van een der regimenten infante rie of aan de wielrijders. In verband hiermede zullen de dienstplich tigen van ©en vorig© lichting, die als gevolg van verkregen uitstel van eerst© oefening tesrelijk mot bedoeld© ploeg moeten opkomen, z'gB op 3 Januari 1917 onder de wapenen riBfifccn begeven. Antlmilltairlstisch© propaganda. Do Opperbevelhebber van Land- en Zee macht heeft uitgegeven de navolgende order voor de landmacht Aapgrzien mij gebleken is. jdat meermalen aan militairen brieven worden gezonden, ge sloten in enveloppe met opschriften, die ten deel hebben propaganda i© maken voor dienst weigering, acht ik het noodlg eenigo algemeen© regelen tegen anti-militairistisch© propaganda te stellen, cn bepaal ik het volgende: lo. Het is aan alle militairen verboden schrifturen pf gedrnJrten, waarbij tot dierst- weigering wordt aangespoord of dio gezagson dermijning ten doel hebben, in bezit te hebben, ton toon te stellen, of te verspreiden. 3o. Onder bedoelde schrifturen of gedrukten moeten ook worden begrepen open of gesloten enveloppen met opschriften, dio evenbedooldo strekking bobben. 3o. Stukken, als bedoeld onder lo. en 2o. mogen tor uitreiking van de militairen niet in do kazernes of andere troepenverblijvon worden toegelaten. 4o. Militaire facteurs of de militairen, dio als zoodanig dienst doen, mogon geen stukken, als onder lo. ©n 2o. bedoeld, ten postkantore in ontvangst nemen. 5o. Indien mocht worden bemerkt, dat een dergelijk stuk niettemin toch door een militairen faeteur of als zoodanig dienstdoende, onder de ontvangen poststukken zij bet bij vergissing werd medegenomen, moet dit stuk onver wijld wederom aan het- postkantoor worden terugbezorgd, onder mededeeling dat het niet kon worden uitgereikt. 6o. Voor het geval door do pqaJ. stukken, als onder le en 2o bedoeld, aan de kazernes of andere troepenver blij ven worden bezorgd, b©- hooren ze te worden geweigerd; indien zulke «tukken worden aangetroffen onder do post stukken. die in een bij de kazerne of ander troeponverblijf geplaatste brievenbus zijn ge stoken, zullen ze wederom aan h©fc postkantoor worden terugbezorgd. Het bovenstaande geldt, uit den aard der zaak, mede ten aanzien -van militairen, di© zich ia arrest bevinden. Vervanging van geëmployeerden. Do Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht beeft, volgens do „N. R. C.", met het oog op het eerlang met verlof zenden van de ouder© militielichtingcn, bepaald, dat alle dienstplich tigen der iniliticlichtingen 1910, 1911, 1912 en 1913, die langer dan 6 maanden, zoowel in als buiten hek eigen troependeel, werkzaam zijn in functiën, waardoor zij onttrokken worden aan den praotisehen troepend Lenst, daarin door an deren, tot jongeren militieliehtingen of land- stormjnarklassen bohoorendo, mooton worden vervangon. j Een uitzondering wordt gemaak voor perso neel, dat blijvend ongeschikt is voor den dienst te volde, zoomede voor personeel, hetwelk, hoe wel tot eenig troependeel behoorende, overge gaan is naar een bijzonderen werkkring, als b.v. motordienst, vorlidhtingspark, luchtvaort- afdoeling, compagnie administratietroepen, enz., dan wel een der werkliedenfunctiën ver vullen, die in de oorlogsorganisatie met name zijn aangeduid, en we] omdat deze personen bij tweed© mobilisatie in den regel dien werkkring zullen lier vatton. Landstorm. Bij Kon. Bssl. van 2 Dcc. („St.-bl." 521) is bepaald lo.'Behoudens hot bepaalde ouder 2o. behoo- ren van 30 Dec. 1916 af ook tot den landstorm voor zoover zij alsdan niet reeds daartoe* behooren de personen, bedoeld in art. 1 der wet van 31 Juli 1915, die zijn geboren in 18S7 en 1886. 2o. Degenen der onder lo. bedoelde personen, dio vrij willigen dienst bij do zeemacht, bij hot leger hier te lande, bij do gouvernementsmarine in Ned.-Indië of bij de koloniale troepen bob ben vervuld en op 31 Dec. 1916 niet zijn geves tigd binnen het Rijk, in liet Duifcscho Rijk of in het Koninkrijk België, komen eerst tob den landworm te behooren op den dag, volgende op dien, wfcnrcp zij zich aldaar mochten vestigen. 3o. Bij de inschrijving voor den landstorm van do ouder lo. en 2o. bedoelde personen kan worden afgeweken van de bepalingen van beo Landstorm-Besluit, voor zoover dit 'door den Minister van Oorlog wordt bepaald. („St.-Ct.") De „Holland". Volgens draadloos bericht bevond Hr. Ms. .Holland'" zich Zondagavond op 58 gr. 12' N.B. en 0 gr. 46' O.L. Alles wel aan boord. De strijd In Roemenië. BERLIJN. (Officieel). Krachtig was de druk der Russen aan het oostfront vaif Zevenburgen. In het Trotuadal slaagde d© vijand er in een eindje vooruit te gaan. De Dnitsohe en Ooetenrqksch-Hongaarsohe troepen hernamen moor nnar het ?.nidcn de ver loren hoogtestelliug. Het leger-ven Maekensen jhraoht Zondag in den slag aan de Arges d© beslissing. De slag is Do operaties van Falkenhain, die half November door den zegevierenden slag bij Tar- goe-Jioe begon, en die van het op den noord e-» lijken oever van den Donau opgetreden Duitsch-" Bnlgaarsch-Turksche leger zijn met suoces be kroond. De onder aanvoering van generaal Kosoh i strijdende Donau-armëe, de van Swistov door Westelijk Walaohije over Oraiova vooruiidrii gende legergroep van luit.-generaal Kïihne, 1 na harden strijd links van den Arges uit b« gebergte gekomen groep van luit.-generaa Kraft von Delmonsingen en de onder bevel vt^ Jiïit.-gencraal von Morgen over Kampoeloen, vooruitrukkend© D u i tseh -Oost en rij kscber leget groep, volbrachten hunne vereeniging tusscliej den Donau en het gebergte. Do linkervleugel nam Zondag Targovisti (Targowiseea). De troepen, van luit.-genereal Krafc von Delmonsingen zetten van het "Wea ten hun zegevierenden tocht voort, sloegen hei eerste Rnmneensche leger volkomen, en drevei do overblijfselen ervan voorbij het BpoorWeg knooppunt Titu van den spoorweg Boecharesl Kamp o cl oen g. Hierbij onderscheidde ziel vooral do 41c divisie infanterie onder luibj generaal Schmidt von Knobolsdorf. Op den linkeroever van do Arges, fen nrwi en w. van Boecharest gaat de strijd voor om mei succes vooruit. Tem z.w. van de Vestig werd het Roemeem sc-he leger, dat de taak had het Donau-legei to verslaan, terwijl zijn andere vleugel etanc moest houden nan de Boven-Neajlo, tegen d« Arges teruggeworpen. Ten z. van Boecharesl moesten sterko Russische en Roemeensche aam vallen worden afgeweerd. Ook hier werd dea vijand eeu krachtige nederlaag toegebracht. Cavalerie en vliegers slaagden erin den spoon weg te vernielen, in den rug van het Roemeens sche leger. De houding onzer troepen in d< zegevierende gevechten waa hoven allo lof ven heven, hunne moreele krachtsinspanning go» Het rijk© land en de buit gemaakte gevulde verplegingstreinen van den vijand maakten dl troepenverzorging gemakkelijk. Het Roemeensche leger leed zware bloedige verliezen. Bij de dnizende gevangenen van. de vorige dagen kwamen nog 8000 man. Do buit <um geschut en krijgsmaterieel van alle soorten i3 onafzienbaar. Hot Donau-leger maakte 35 kanonnen buit, bij Titu vielen lÜ looofnotievcn met veel rollend materieel in onzo banden. De operaties gaan volgens de plannen van den staf voort. Nieuw© govechten staan voor de denr. In de Dobroedsja hadden geen groote ge* vechteacties plaats. Boekhouden, Eng., Fransch, Ned. taal en rek. Vjjf of minder vakken samen 25 cent per week. U ontvangt de lessen franco per post, stuurt per post uw werk in en ontvangt het (nagezien) per post terug. Voor kin deren en volwassenen o. zoo gemak kelijk en vlug! Wanneer U niet in alle opzichten dubbel en dwars over deflessen tevreden is, dan behoeft D «e niet ta betalen. Vraag daarom eerst maar even gratis prospectus vmet proef bijlnstituut HOLARHOF, Clere-qstraat 75, Amsterdam. LEVENS-, VOLKS- en ON9EYALLEN-VERZEKERIN0. Gemoblllseerden, die voor de mobilisatie als gerat werkzaam waren voor een Lewems-, Ongeval- len of Ziekte-Verzeke- (ning-f$aatschaipptj« wor den in hun eigen belang ver- zoeht zieh nu reeds met ons in verbinding, te stellen, ten einde by hun ontslag uit den dienst, onmiddellijk ta kuönen beginnen met het formeeren eener portefeuille. Wjj hebben voor actieve Agenten zeep goede con ditiën. Br. fr. te zenden onder mott© ^Mobilisatie* aan het Alg. Adv.-Bor. I>, T. ALTA. Am sterdam. proefles van onze schriftelijke lessen in X Fransch, 2 Duitsch, 3 Engelsch, 4 Boekhou den, 5 IVederl. Taal en Rekenen, 6 Stenografie, 7 Schoonschrijven, 8 Aardrijkskunde; 1 tot 5, eik vak ongeveer 10 c. per week. De lessen worden geleid door Leeraren M. O. en hoofdonderwijzers. Voor positiever betering, examenopleiding enz. de goedkoopste studie. Cursus „Zelfontwikkeling", Bilderdijkstr. 88 Amsterdam ROOKT BRAZILIAANTJES 3 CENT. RAS OR VOOR NAMAAK. tot Kommies, Keur meester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. f 1,50 per maand. H. M. v. d. VEER Roo-Valkstraet 14, Rotterdam. Technische Boeken op Termijnbeiafitng de Elactro-technlsche school A, TEN BOSCH ZWIERS, Houtconstructie. Werktuigkundige bosken enz. enz. Vraag prospectus on Conditiën aan C. DE WIJS, v/d. Hoop- straat 134, Amsterdam. H. H. VERPLEGINGSOFflCIEREN. Wy bedienden eenige jaren achtereen, zonder eenige klacht, ver schillende Badfijons, d. w. z. Eer» vertrouwd adres (voor m veel waard) Spekslagerij Fa. W. F. RURUP, Westeinde 238, Den Haag. Rookworst, gesmolten vet, kluiven, gehakt, gemalen, gekruid, zoo voor gebruik gereed. Nieuws Groots Uitgave, Rijk Geïllustreerd, voor slechts ƒ1.10. W. A. ELBERTS, Tafereelen uit de Geschiedenis van ons Vaderland, van af de vrbe.- ote tijden tof op onze dagen. GeTllnstrcerd met ruim I 50 Platen van CH. ROCHOSSEX en JAN DE JONG, 8e druk. geheel herzien «n bijgewerkt d. T. PLUIM. Voor slechts f 110. In prachtband slechts ff ,S0 LCI vatmlmi m niustreerdo Geschiedenis van ons Vaderland, zoo overheerlijk mooi beschreven. 8o herx. druk, met ruim 150 pla ten, voor den spotprijs van f S .10, of in Prachtband voor 1.60. Verkrijgbaar bij den Uitgever D. BOLLE, Hang 98, Rotterdam en verder alom. Franco na ontvangst Postwissel, waarop vermeld is: ELBERTS. Alles wat U wan Koek en Banket behoort te vssfen Ei dat het komt uit de Fabriel van Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Volledige schriftelijke op leiding voor onderstaande betrek kingen. P. D. SCHILTE, Den Haag. „DE RUIM" j Marssingel 71a - LEIDEN - Telefoon No. 31 Speciale en afgezonderde inrichting yoor Militaire Wasemen. De W8sschen worden in Den Haag en Omstreken per paard en wagen wekelijks afgehaald en bezorgd. Salaris 600—1470). Bewaar- (f 1200). De toetreding tot boven staande cursussen is nog slechts Lee! korten tijd opengesteld. In twe jnar tyds telden wjj alleen voor 't Kommicsexamen byna 3GG ge slaagden. Vraagt gratis prospectus, M. v. d. BROEK, Gronirisen, Poetbiis 70. den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Plaat selijken of Garnizoens commandant. onderwjjs per brief. Volledige schriftelijke opleiding voor de Landbouw-diploma's. Vraagt per briefkaart het prospectus van het „Instituut voor Land- bouw-Qnderwijs, HR. v. d. BROEK,. Gponingen, Postbus 70. Fabrikanten van Hotelkeukenfornuizen systeem- «TRA H verandert. voigens eigen WA88ENAAR8CHES Scheven in gem Telefoon GS4. Opgericht Anno 1770, AT ïg-3. voor alle Militairen die willen worden. Indien U Kommies of iets anders wilt worden, knipt dan j deze advertentie uit, en zendt dio als drukwerk aan onderstaand I adres, dan ontvangt U gr. en fr. DE STUD1EGIB S. 120 Kocnmïezen gewaagd April 1917 (22—28 jr.) Nawa Woonplaat»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4