X3ES SOILjTJ A TS^COPH A KTT Van Woenadag Q December 3L 916 Het Koninkrijk Poten. .egerzaKBsi. Marinez aken. Correspondentie. Uit onze EVIoppentrommeS. %$u M; J"* ^Wv- We gevcxi liter een kaartje van een nieuw koninkrijk, een konink rijk, dat in en door den oorlog is ontstaan. Het is het nieuwe koninkrijk Polon, totnogtoe een provincie of althans een onderdeel van Rusland. I)e centrale mogend heden, Duitschlancl en Oosfcenrijk- Hongarije, hebben dit veroverd ge- bied tot een staat met Zelfbestuur i verklaard, hst zal in den vervolge I- weer een koninkrijk Polen zijn, jjooals er vroeger een bestond j Toch niet zoo groot als vroeger, want toen hoorden er ook bij i Posen on Galiciö en deze gebieden blijvr-n .nu bij Pruisen en Ooster.- rjjk-Hongarije. Wij geven Kier een kaartje van Polen. Het is, zooals men ziet, eau deel van Rusland, dat zich geheel inschuift tusschen de landen der centralen, waarmee het voortaan meer of minder nauw verbonden1 zal zijn als vriend en bondgenoot. Voor de centralen is het in de toekomst zeker van belang, dat. c it gebied een bevriende bevolking herbergt. Polen werd door do Russen verdeeld een aantal gouvernementen, waarvan hier 'de grenzen zijn aaögegoyen en dio genoemd worden naar do daarin opgenomen hoofdsteden. Zoo is er een gouvernement Warschau, een gouvernement. Lublin, Lodz, enz. xioexnd, wa.s de opstandelingenleider wien het op 28 Mei j.l. gehikte uit de gevangenis te Djambi te ontsnappen. Landstorm. De minister van Oorlog heeft den burgemees ters opgedragen bij de oproeping ter keuring aan de landstormplichtigen mede te deelèn, dat zij, die voor den keuringsraad verschijnen en geschikt bevonden worden, bij dien raad him wenschcn met betrekking tob de in dienste tel ling bij de zeemacht of bij een bepaald wapen of korps kunnen kenbaar maken, doch dat het niet zeker is, dat aan hun weiischejn zal kunnen Worden voldaan. Naar GosMndië. De voor het leger in Oost-Indiö bestemde 2e luitenant-kwartiermeester A. G. S a t o o r de II o o t a s zal 21 Februari a.s. rnet het stoom schip „Kon. der Nederlanden" zijn bestemming .volgen. De officier van gez. 2e kl. O.-I. leger H. M. .Tan den B o r g wordt 1 Januari ontheven Van zijn indeeiing bij het leger hier te lande. Verschillende berichten. "Van 4e bij het wapen der artillerie bevor- Serde of tot .anderen werkkring geroepen hoofd officieren komen en blijven in garnizoenkolo nels G. H. M. Golletté en E. .4. F. Blokhuis te Amsterdamkolonel W. C. baron Röell, te Utrecht; kolonel jhr. E. li. J. Storm van 's-Gravesandc, te Éde; luitenant-kolonel H. J. G. de Virion Furstner, tc Utrecht; luitenant- kolonel jhr. H. van Beresteijn, .te Leiden; majoor F. H. Umbgrovo, te Dordrecht. Militie-le-luibena.nt M. K. Valken .van het. regiment jagers, is belast met het beheer van. heb militair benzine-depót voor het garnizoen der Residentie. (,!,N. R. Ct.") TWEED/E KAIISS. Marinebegrooting voor 1917, Voorlcopig verslag. Steleid van den Minister. De be grooting voor 1917 wijst een totaal bedrag aan, dat het eindcijfer der loopende begreoting met ruim 12$ millioen overtreft, welke aanzienlijke stijging een gevolg is van do aanvraag van een krediet van ongeveer 17$ millioen voor nieuwen aanbouw, waarvan intusschen ruim 7$ millioen voor rekening van Ned.-ïndiö zullen komen. Sommige leden waren door de toeneming der nitgaven onaangenaam verrast en zij spraken er hunne bevreemding over uit, dat deze be grooting wegens de moeilijke omstandigheden ■waarin 's lands schatkist verkeert, niet op zoo ernstige bezwaren bij 's Ministers ambtgenoot voor Financiën waren gestuit, dat do ontwer per zich genoopt had gevoeld zijne voorstellen belangrijk te beperken. Verscheidene andere leden hadden met vol doening gezien, dat de Minister, waar het oen eoo groot belang als de defensie van Nederland en zijne Koloniën geldt, niet aarzelt voorsteilen te doen, al lokken zij wegens hun hooge finan- cieele eischen scherpe critiek uit. Zij zagen echter in deze verhooging van uitgaven meer dan co voren aanleiding voor eene bespreking van s Ministers beleid en toekomstplannen in zak© de uitbreiding der vloot Dat nu in 's Ministers voorstellen eene vaste lijn is te zien, werd ontkend. Men herinnerde er aan. j dat de Minister vóór eenigo jaren voorstander ■was van aanbouw van gr.oob materieel, doch j deze voorkeur later, blijkens zijne voorstellen, niet liet gelden. Hij besteedde toen zijne aan dacht aan den aanmaak van torpedomaterieel en introduceerde in 1915 de kruisers, waaraan hij thans uitbreiding wenseht t® geven. Naar vroegere mededcelingen van den Minis- jfcer,. zoo ging men voort, hadden de buitenge wone omstandigheden de indiening van een ontwcrp-Vlootwet en de instelling van een vlootfonds tegengehouden. Hieruit behoefde teohtér geenszins te volgen, dat do Kamer ook onbekend kon of mpcllt blijven met de plannen, Welke de Minister ten aanzien van de diensten en uitbreiding der vloot voor eene verdere toe komst koesterde; waren !s Ministers voorstel len al niet aan die plannen ontleend, die plan nen moeten toch in elk geval daarmede in zekere overeenstemming zijn en verband houden met 's Ministers bouwplannen voor do toe komst. In dit verhand was de vraag van belang,- of Ncd.-Indiö vooral in do landmacht dan wel in.de eerste plaats in de zeemacht zijne ver dediging moet vinden. Het was min of meer ontmoedigend, dat deze vfaag nog moest wor den gesteld, nu do tegenwoordige omstandig heden en de verwachtingen omtrent den toe stand na den oorlog het hoogst noodzakelijk maken ten aanzien van d?rgelijke vragen niet meer in eene periode van twijfel te verkeeren. De Minister acht de vorming vnm drie tacti sche eenheden, bestaandè uit een kruiser, drie onderzeebooten, twee jagers en twee torpedo booten, eene belangrijke aanwinst voor de vloot in Indië. De opmerking werd gemaakt, dat eene dergelijke indeeling van een 3-tal onder- Bcebooten bij eiken kruiser geheel in strijd ia niet do praktijk van den tegenwoordigen oorlog, welke juist, heeft aangetoond dat do actio van onderzeeboot'en, wil zij resultaat, hebben, geheel zelfstandig behoort te aijn, coodat het aller minst gewenscht kan wezen, dat har» tegen woordigheid ter plaats® door oen kruiser, jagor en torpedoboöt wordt verraden. Bovendien zijn de snelheid en do werkingssfeer van do aldus ingedeelde schepen zeer verschillend. Dit zelfde geldt ook voor do voor Indi® bestemd» onder zeeboot©!» onderling. Een volledig overzicht der vlootplannen achtten velen cok noodig, wijl zij niet de meening van den Minister waren toegedaan, dat de kruisers, zectr kostbaar materieel, in elk' stolsel passen, Men drong er opnieuw op aan, in deze om- Btandighedon zich te beperken tot do uitbrei ding v-Tn het torpedoraatericel, met name van «ajp^^eebooton, die ia.- .oik stelsel euIkaj^no^den.J^d.ppkwaicen, .merkten,^ dat* pi passen en'waarvan er tientallen noodig zijn, willen zij een krachtig verdedigingsmiddel vor men,. Deze aanbeveling, om het torpedo- materieel te versterken, werd gesteund door verscheidene leden. Sommigen hunner achtten voor do vaststelling van een algemeen vlootplan thans bet o ogenblik niet gekomenzij zouden den eenmaal aangevangen bouw van de kruisers willen zien voltooid, doch overigens, wat 3en bouw van. dit en dergelijk materieel aangaat, den loop van den ooriog willen afwachten. Daarna ware tot do keuze van een definitief stelsel over te gaan. Zij dachten hierbij ook aan do mogelijkheid, dat overeenkomsten be treffende verminderde bewapening met leed wezen zouden kunnen doen terugzien op belang rijk® sommen, aan de uitbreiding der vloot besteed. Een dergelijk talmen werd door verscheidene andere leden met nadruk ontraden. Zij wezen er op, dab de verwachting betreffende vermin derde bewapening al zeer weinig kans had om te worden verwezenlijkt. Bovendien meenden zij, dat de in 1915 omtrent de kruisers geval len beslissing de inwilliging van' de gevraagde uitbreiding van dat materieel inhield. Dat de uitbreiding van onze vloot, wegens het plaatsgebrek op de werven en de moeili.jk- heden, aan invoer van het benoodigde materi aal verbonden, slechts zeer langzaam Jean ge schieden, werd door verscheideneleden zeer betreurd. Zij vroegen of aan deze- bezwaren met ware tegemoet te komen. Sommige leden kwamen daarbij terug op de wederoprichting van eeno Rijkswerf voor aanbouw. Ecmgo leden drongen hierbij opnieuw aan op een opnieuw inrichten van do werf te Amsterdam, ten einde in de Stelling Amsterdam althans over eene werf voor aanmaak van uitsluitend klein ma terieel te kunnen beschikken. Hierbij wezen, eenigs Joelen op de wonschelijkhcid om op de werven ook gelegenheid voor de fabricage van motoren te scheppen. Gevraagd Werd of, vooral nu de bouw ge heel aan particuliere werven wordt toever trouwd, d® Minister bij de aanbesteding zijn invloed niet mpest doen gelden op de arbeids voorwaarden. Wat behoeft® aan materialen aangaat, werd gevraagd of de Kegeering niet de ontwikkeling van de staal- en ijzerindustrie h. t. 1. zou kun nen bevorderen, zoodat wij ten deze. minder afhankelijk van het buitenland zouden worden. In het algemeen drong men er op aan, maat regelen te nemen die ook na den oorlog den bouw van schepen zullen bespoedigen. Opnieuw werd door sommige leden af gekeurd dat do Minister bij- den aanbouw Tan schepen ten aanzien van de kostcnverdee- ling tusschen Nederland en. Indië afwijkt van de geldende Koninklijk® besluiten. Tegenover da meaning van eenigo' leden die de kosten ten volle door Nederland wilden zien godragen, al thans niet wensehten te zien gelegd op d© cchouders der inlanders, stond de opvatting van anderen, dat de medebetaling door Indië alleszins gerechtvaardigd is. Verscheidene leden bleven bij den Minister aandringen op de instelling van oeno vloot- oommissie. Materieel. Tal van vragen werden ge daan met betrekking tot den bouw der k rui-1 «?r« 1915, waarvoor thans con derde ter mijn wordt aangevraagd. Eenigo leden oor deelden dat het de voorkeur verdient, niet tot nieuwen aanbouw te besluiten, maar allo krachten aan ts wenden ten einde, ten spoedig ste het reeds onderhanden materieel af te bouwen. Omtrent het tijdstip, waarop dc levering der onderzeobooten 1915 kan worden verwacht v.crd men gaarne ingelicht. Omtrent de betaling der termijnen werden gelijke vragen gestéld als teil aanzien van d® kruisers 1915. Ook werden vragen gesteld met betrekking tot de, o n d e r z e e b o o t II on do t o rpedo- booten Z 14, en ook werd geven agd op welk© werf de'mijnenlegger waarvan een eerste termijn van f 200,000 wordt aangevraagd za! worden gebouwd, en wanneer zal worden geleverd. In aansluiting aan do ten vorigen jar© hier omtrent 'gehouden gedachtenwisseling vroeg men of het oordcel of er. do motoren der pantsorbooten gunstig kan luiden. Ver der werd o. a. gevraagd of de torpedo's waarmede de j 2 r s in Indië bewnpend zijn, voldoen. Personeel. Gaven verscheidene leden als I hunno meening te kennen dat do Minister zich i met zorg wijdt aan de belangen van het perso- 1 neel der vloot, verscheidene andere wezen op de nog- steeds t© constateeren ontevredenheid onder verschillende categorieën, welke voor een I deel haar oorzaak vindt in een gebrekkige sala risregeling en in het gemis van goede pen- sioenüepalingen, doch ook voor een Belangrijk deel te wijten is aan het dikwijls niet tactvol optreden van officieren. Indien do Minister wil bevorderen, dat deugdelijk personeel op de vloot dient, dan behoort, naar deze leden op merken, meer dan tot dusver geschiedde, reke ning te worden gehouden met rechtmatig© ver langens. De sslarisregeiing werd onvoldoende genoemd; de pensioenregeling in nog steedJ in onderzoek, "ontactvol werd het veie straffen ge noemd. Andermaal werd afgekeurd dat do Mi nister van de instelling van een scheep»- of tuchtraad niet weten wil. Wederom kwam hierbij ter sprak© do hou ding, welk® do Minister aannoe. tegc over het rereenigingsleren aan boord, in het bijzon der tegenover den Bond voor Minder Marine personeel. Verscheidene ander© lcdeu waren daarentegen van eordeol dat 'a Minister» houding ten doze in»temraing verdient. Wel keurt, zoo werd -* 'opgemerkt, het bestuur van den Bond sabotage af en houdt het zich op den achtergrond, wan neer d® ontevredenheid oploopt tot uitingen van verzet, dia bij geen weldenkend burger in stemming kunnen vinden, docli zelfs in derge lijk® gevallen mist do afkeuring veelal een krachtig karakter, worden algemeen? termen ge bruikt e.n wordt geen uitspraak verkregen wel ke recht afgaat op de zaak, waarom het te deen is. Men bracht hierbij in herinnering do onregelmatigheden te Soernbaja voorgevallen. Ook ds houding van het uit Indië ternggezondon personeel te Hellevoetsluis vond scherpe aflceu- ring. De leden die voor het streven van meerge- doelde onregelmatigheden onbewimpeld door j het bestuur zijn nfceKourd. Den Bond treft ook i indirect geen schuld. Zij vroegen of niet overleg tusschen den Minister rn den Bond ten aanzien van verschillende belangen zon kunnen leiden tot een meer bevredigenden toestand. Andere leden zeiden bij gebrek aan gegevens niet in een beoordeeling van de klachten te koeren treden. Zij waren echter van opvatting dat bezwaarlijk van den Minister kan worden gevorderd overleg te plegen mot oen bond, die voor alles aan h<-t gezag aan Jnnd zijn waarde toekent en bij zijn te waardeeren streven om dc belangen van liet personeel te behartigen, niet in bot oog houdt, dat ook elk indirect op ruien aan zijn handelingen vreemd behoort te zijn, D u u r t e l o e s 1 g. Verscheidene gehuw de schepelingen waren in hun verwachting be dragen toon uit de resolutie ran. 1G Mei 191G Idwk, dat zij, gehuwd na 1 Jan1910, niet voor den duurt.©toeslag in aanmerking kwa men. t (Slot volgt.) De „K I". (Officieel.) Blijkens mededeelingen van' Ilr. Ms. gezanten te Londen en te Parijs heb ben de Britsche en Franscbe regeeringen, naar aanleiding van een vortoog van do Neder- landsohe regeering, haar leedbetuigingen aan geboden voor de beschieting waaraan Hr. Ms. onderzeeboot ,,K 1" heeft blootgestaan van de zijde van oen Fransoh patrouillevaartuig ?n een Britschen hulpkruiser, respectievelijk in do nabijheid y&ri het eiland Öuessant en in d© MiddeUandsohe Zéé. Aangezien do Britsche regeering omtrent het gebeurde tob dusver slecht,» een voorloopig onderzoek heeft kunnen doen instellen, heeft zij zich voorbands moeten bepalen tot de uit drukking tegenover Hr. Ms. 3^-egeering van haar groot leedwezen over dit betreuren.-waar dig incident. Do Franscbe regeering evenwel is .in do ge legenheid geweest een volledig rapport nopens het voorval in to winnen, en beeft aan haar •betuiging van leedwezen de modiedecling toe gevoegd, dat de Franschö minister van marine nt het geval aanleiding heeft gevonden, aan den commandant van het betrokken patrouille vaartuig een terechtwijzing wegens diens op treden too te dienon. Hr. Ms. „Holland." Hr. Ms. ..Holland" heeft Zaterdag Nieuwe- diep verlaten tor aanvaarding ■West-Indië. van de reis naar ONZE CORSESPGNDENT1ERU3R5EK Per brief wordt niets beantwoord. Aile vragen «orden regelmatig en zoo spoedig mo ge i ij k en geheo! kosteloos door ons op öo beurt afgedaan, zoedat hst overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord to ver zoeken. Wis bij zijn vraag 3 cent postzegels Insluit krijgt apart „De Soldatencoürant" tcsgo- stuurd, waarin hst antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw Juiste en volledige mili taire adres op. Vragen V2n burgers worden ?4> G7 beantwoord. De varspreiding van ons blad. Onderdeeisn, die met het toegezonden aan tal Soldatencouranten niet toekomon, wordsn verzocht een greoter aantal te willen aanvra gen, opdat alle abonné's regelmatig eon eigen exemplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen in herinnering, dat troep én- deelen, tiis soms dcor een ot andere oorzaak van ons blad verstoken slechts c®n aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal per week, een pakket Soldatencouran ten te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. C. v. Z., Oud-Gastol. Vanaf den eersten dag van uw verlof hebt gij nergens recht'op. Red. M. P. W. Wouw., Daar gij als korporaal geen aardappelen behoeft te schillen kan men u vol gons onze meening niet verplichten om het een en ander te botalon voor het laten schil len der aardappelen. Alleen do soldaten, die aan de ménage deelnemen, xhoetèn schillen on wil mon het schillen b.v. door vrouwen laten doen, dan moeten alleen die het anders zelf doen, znlks betalen. Als men een korporaal noodzaakt tot betalen, dan zon men ook een sergeant-majoor, die uit de soldaten-menage mee-eeb, daartoe kunnen, verplichten. R e d. IT. S., Oisterwijk. Zoo men u niet meer ge schikt aoht voot die functie, kan men u na tuurlijk daarvan ontheffen; misschien is het ook wel een tijdelijke maatregel, dien men ten opzicht® van u getroffen heeft. Red. G. V-, Harderwijk. Zoo go bedoelt do toe- lage, welke aan werklieden wordt betaald, moe ten we u teleurstellen, daar ge op doz© toelage geen recht hebt. Ook omtrent anaere aai) u toe to kennen toelagen is ons niets bekend. Wel wordt aan personeel van grens- ®u knsfcwachten, wanneer het als getuige in een strafzaak wordt gedagvaard, een zekere verblijf toelage toege kend. R ed. Y. Y.Helvoirt. Uw dienstverbintenis wofdt ingevolge het gestelde in 'ten 4e van uw eng.v gemontsakte met evenveel tijd verlengd, als go gedeserteerd en in hechtenis sijt geweest. Red. L. r. L., Harskamp. Als korporaal mag in het geheel geen pet worden gedragen, terwijl do door u bedoelde sergeant eenzelfde pet (dus zonder krans) moet dragen als iedor andere sergeant van hetzelfde wapen. D® door n be doelde persoon heeft zich waarschijnlijk bij het wapen der infanterie verbonden, waart-oe ook het regiment Jagers "behoort. Wil hij dus bij dit régiment geplaatst worden, dan kan hij overplaatsing verzoeken aan den Opperbevel hebber van land- en zeemacht. Red. J. V., Roosendaal. Zoo ge u gewend hebt tot do commissie van voorlichting inzake be zwaarschriften wegens vergoeding aan kost winners èn deze commissie afwijzend op uw verzoek beschikt heeft, zoo kunt go n thans wenden tot den M. v. O. Waar de commissie thans evenwel nog niets van zich liet hooren, wil zulks niet zeggen, dat uw verzoek is af gewezen, derhalve' geven we u in overweging om genoemd® commissie om antwoord op nw bezwaarschrift te verzoeken. Red. J. P. S., Wóuw. I. Zie ons antwoord bii Fr van D.j Hoogerheide, in dit blad. II. Waar voor.de militaire Tehuizen geen algemcene rege ling daaromtrent bestaat, kunnen wij u terzake niet inlichten. Do verkoop wordt geregeld door het. bestuur van het Tehuis. Red. J. K., Harskamp. Bij 36 uur permissie kunt go hoogstens 1$ dag weg zijnmaar wij den kon dat go badoelt, dat ga des Zaterdagsmid dags i afW>p van den dienst vertrekt en des Maanclngsa.ond* per laatst» reisgelegenheid tei .igkeort.Als go in dit geval tijdig te voren er kennis T*n geeft, dat go de* Zaterdag» niet aan dan middagmaaltijd zult deelnemen en voorts op den dag van terugkeer niet es.n don middagmaaltijd deelneemt en ook niet aijt in- ge1 wartierd met voeding, - aan hebt ge reoht op drie. dagen z.g. menagegeld. Zie punt 7, Sb. 12b ton tweede en ^2c sub A van L. O. '16 B 18 en artikel 49 ,,R. r. A. 1916". Red. C. v. M.. Alkmaar. Zoo g» dienst doet als vaste kok (dus niet als bijkok) en mede eet uit do menage, hebt g® reoht op 0.35 z.g. menage- geld per dag. Wat n dus toelage noemt, dat is z.g. menagegeld. Eet ge tijdens uw dienst al« vaste kok niet uit d© men ago mede, dan krijgt go ƒ0.70 menagegeld. Over de verlof dagen, dat ge soldij goniet, krijgt g© geen ƒ0.35 z.g. menagegeld bovendien, daar g® Xecds in het genot zijt gestold van ƒ.0.35 z.g. pxcnagegeld.. Red- Ghr. de W., Utrecht. Tijdens het verblijf in de gevangenis wordt geen vergoeding tcego- kend aan uw echtgenoote. Red. W. J., Doosburg. Hoewel do M. v. O. hot niet bepaaldelijk geregeld heeft, zijn wij van meening, dat gij op den door u genoomd<m datum ook wel met .onbepaald verlof zult zijn vertrokken. Red. Fr. v. D., Iloogerhcide. Geeft uw wonseh te kennen aan uw comp.-conjnmt.zoodra dezo i geschikt acht, doet hij u op een lijst plaatsen en wordt go to zijner tijd aangesteld. Red. A. Hellevqóteluie. Go hebt per zcvcb' dagen rechtop f Ï.96 aan eoldij on molilisatu- tooiago tezamen alleen zij: die voor 1 .Janu ari 1915 reeds, f 0.29 soldij per dag genoten hebben dezo soldij behouden en ontvangen dm per weck 2,10 aan soldij en mobilisa'.ie-toe- lag® tezamen. Red. •J, S., Wecsp. Go kunt n per ongczegclden brief wenden tot den Hoof<ioommi-.suris van Politic. Wendt u, wat uwe. tweed© vraag be treft, tot de plaatselijke politie </m inlichtin gen. Bed. A. A., Bergen.. De mil. lichting 1910, welke bestemd is, otn later naar de landweer over te gaan, gaat 20 December a.s. met onbepaoh verlof. Red. R., Amsterdam. Recht op zoo'n vergoedin; bestaat nimmer; als men. termen daarvoor aanwezig acht, kan men ze u toekennen. Rod. J. A. S., Waalwijk. Zeer zeker kan u thans disciplinair gestraft worden. R e d. Ij., Achtmaal. Naar onz© meening kan wel een tweede stel ordinair® Lakensche kleding stukken worden verstrekt, doch geon onder goed en schoeisel. Waar we evenwel dc ver strekking van flohocjsel in uw gov,al billijk achten, zou hiervoor de toestemming kunnen worden gevraagd aan den M. v. O. Rod. G. J. S., Haarlem. Omtrent het, vertrek met •'onbepaald verlof der mil. lichting 1999 '-n vol gende lichtingen is nog niets officie-els be paald. Red. J. Y., Tilburg. Waar ingevolge het gestelde in m van art. 48 van het ,,R. v. A. 1916" de door u verrichte reis een, dienstreis is, hebt go recht op vervoer voor rijksrekening. Hot doet niet® ter zake, dat ge voor den burgerrechter hebt moeten verschijnen. (Zie 3 ad. art. 48 en 2 ad. art. 171 „R. v. A. 1916"). Zoo ge verder behoort tot een grens- of kustwacht, hebt go ingevolge Besch. Upp. v. L. en Z. van 15 Mei 1916 O. Y. I no. 52635 Afd. Inf. no. 4889 bovendien recht op verblijftoclage en wel bij een afwezigheid van minder dan 6 uur op f 0.50; van 6 uur en langer, doch korter dan 12 uur op 1 en van 12 uur en langer op f 1.50. Waar u thans geen vervoerbewijs is verstrekt, kan het door u betaalde bedrag onder over legging van een aanvrage om teruggave van uitschotten alsnog aan het Rijk in rekening worden gebracht. Red. L. G., Oisterwijk. Alleen aan gezinshoofden of zij die in overeenkomstige verhouding tegen over een gezin verkeeren, alsmede aan hoofden van zaken, ondernemingen en bedrijven wordt twee maal vrij vervoer per maand verleend aan de overigen, waar ook gelegerd, slechte éénmaal. Red. W. M., te Et ben. Degene, die vergoeding noodig heeft, kan zulle» schriftelijk verzoeken aan den burgemeester zijner woonplaats. Het verzoek behoeft niet op zegel. Nu ae huiselijk© omstandigheden zijn veranderd zal dezen keer het verzoek wol worden toegestaan. Red, J. v. BI., Vianen. Waar in het reglement 6p den Inw. Dienst der Infanterie is bepaald, dat dc facteur voor zooveel noodig vrij is van andere diensten, kan men n wachtdienst laten doen. Red. de P. te Bus sum. Zoo ge tot verlof soff icier wilt worden opgeleid, moet uwe ontwikkeling Eijn opgevoerd tot het peil* dat aan de voor toelating tot het reservekader gestelde eischen, het meest nabij komt. Zie voor dezé eischen art. 10 van bet K. B. vati 8 Mei 1906 no. 96 (R. M. Y. B. U. 2e stuk bk. 1589). Gij moet uw comp. comm. verzoeken hij de opleiding voor vcrlofsofficier geplaats te mogen worden. Zoodra gij voldaan hebt aan het .examen voor kroonuergeant, wordt g© verder opgeleid aan een vaandrigscursus te Amersfoort of Harder wijk. Hebt ge zoo'n cursus met vruchtdoor- loopen. dan wordt ge, nadat ge eenigen tijd vaandrig zijt geweest, aangesteld tot officier. Voor sergeant-majoor-adm. kunt go eon cursus van pl.m.fR maanden .te Kampen volgen. Red. P. N. Br., Den Helder. Gij zijt, voor zoover wij zulks kunnen bocordeelen, niet meer rnili- tiéplicbtig, doch wel landstormplichtig. Boven dien zult go, zoolang de tegenwoordige omstan digheden voortduren, ingevolge uw® engage- menteakt© niet uit den dienst ontslagen wor den, alhoewel uw verbintenis 30 October 1917 eindigt. Rod. B. P., Zaltbommel. I. Gij zijt landstorm- plichtjg, doch behoeft voorloopig niet voor werkelrjken dienst onder de wapenen tc komen (bij den landstorm). II. Moet cp zegel .Red. J. P.. Den Haag.- Zoover ons hekend is. kun nen ook vrijwilligers tijdelijk geplaatst worden vakkennis is uit den aard der zaak vereischte. Red. Onderwijzers. Gemobiliseerde onderwijzers, zonder betrek king, worden beleefd doch dringend verzocht, ten spoedigste hun naamkaartje of handteeke- ning te zenden aan D. Leguit, fort Nigtevegt bij Abcoude. EEN ONDERWIJZER. Pakjo in den trein laten liggen. Klein pakjo in den trein laten liggen, inhou dende 1 honddoek gem. No. 198, '1 scheer mos gem. Fr. Lange Zn. en nog eenige kleinig heden. Verzoeke toezending of bericht aan S. H. v. WEPERÉNj Yuurtoreneiland bij Durgerdam. Cevonden vcorwerp&n. Ondergeteekende heeft Vrijdag 1 Dec. in een bosch gevonden een koppel met pairoontasch gevuld, ledige revolvertasch, benevens een veld kijker met étui, vermoedelijk toebehoorend© aan oen officier. Terug te bokomen bij tam boer-hoornblazer C. v. DRANEN, 18 Reg. Inf. 3 Bat. 1 Comp. 4 Divisie Veldleger. Grijze overjas laten liggen. In den trein laten liggen den 16 Nov. 1916. eén grijze overjas no. 11311 D. 7. Verzoeke be leefd van den vinder toezending of bericht aan W. SANDERS, 1 Dep. Bat. 7 Comp. Schoensn zoek geraakt. Op reis van Amersfoort naar Assen een paar schoenen zoek geraakt, met snhoenzakjes. Schoenen gemerkt 345 en zakjes 345 en ÏÏ.S. Beleefd verzoek aan den vinder ze op to wil len sturen aan Mil. P. MUK, Militair Hospitaal, Assen. Vulpon verloren. Donderdagavond in den trein van Utrecht naar 01 dob rook mijn vulpen verloren. Verzoolt a toezending »f bericht aan T. C. HAMERSLAG, Sub. Gompie 3e Sectio, Lcgarplaats Oldebroek. Bij terugzending worden de onkosten vergoed. De begrafenis van admiraal Ellis. Men meldt ons: Onder buiteugowoon groote belangstelling we?d Zaterdag op de Algemeen© Begraafplaats te 's-Gravcniiago ter aarde besteld het stoffe- «jersobob van den gep. vice-admiraal A. 9 n! kon nooit Een man.-di© tot <1® ga werd den dag voor do esecutio bezocht door zijn vrouw,, dio er niet veel orn nmaldé dat het vonnis voltrokken zou worden. Na do be zorgd®-. vr.-.gen omtrent zijn gezondheid, be merkte hij, dot zij twéé pakjes bij zich had en hij rroeg wat- er in zat. -- ln dit, <.'«>no is schoon ondergood voor je. Hij: En in het andere! Zr: - Oh. daar bob ik de', drooglijn in. Ik heb haar maar meegebracht, omdat ik niet wist o zij touw hebben of rlut wij er dat bij Schoppen is tro Het Good a ..En ho® ho be Brandweerman. ..Uitstekend! Bij den jong. sten brand werd tengevolge van de bliksem snelle aankomst ter plaatse, roods oen persoon uit dc vlammen gered, en onderwcj- worden or slechts drio overreden Een kleine wepk. Uit con brief van een noef (een student) aan r.'u oom: li; zal aan :r, station zijn om u af te halen. Maar daar ik u in Jangon tijd niet gezien heb en ik n misschien niet zou herkennen, vav hot niet "ku;iad, u iuv., b.v. eeiï portefeuille of een portemonnaic, in uw rechterhand hield hij liet kaartspelen war on mot een paar BH het earstroinad Op d h o an oen oenvoudi 5k bon z'df r;i r jaar pres:' Profésoral? rem Dame wandelt met profe wielrenner en dc dame. m-cl ,.Hè. 't Is roei t® koud f straat to zijn Professor antwoordt: G. Ellis, adjudant i. b. d. tan FT. M. do Ko ningin, oud-minieter van Oorlog. H. M. do Koningin Jiefc y,y-h bij do begrafe nis vertegenwoordigen door Kr. Ms. adjudant i. b. d., den gcp. rico-admiraal jhr. J. A. Roi-11, dio in dèn gaJahofköot-s den stoot volgde van af hot sterfhuis. Ten oindo don afgeeforvo.no d© laatst© eer te bewijzen, waren o. m. cp de begraafplaats aanwezig Z. K. II. do Prins der Noderlandcn; in admiraals-uniform met zijn adjudant le- luit.-ordonnanoe officier jhr. Backer en als ver tegenwoordiger van H. M. de Koningm-rr.oedor Hr. Ms. kamerlioet jhr. mr. A. G. Scbimmel- penninck, beiden moten zich op de begraaf plaats met den vertegenwoordiger van H. M. do Koningin achter de lijkbaar aan. Voorts doden van htm belangstelling blijken door hun tegenwoordigheidde' minister van Marine, kapitein ter zee J. J. Rambonnet mot zijn Adjudant luitenant ter ze© 1© kl. mr. J. C. Jager; do secretaris-generaal van het dep arte- ment van marine do hoer C. C. Zegers Rijsor, adjudant i. b. d. van H. M. de Koningin; de schout bij nacht YvT. de Boov, chef der afdeeling materieel bij heb departement van marine; de kapitein ter zee W. J. G- Umb grovo. chef van den staf hij het departement van marine; kolonel G. A. Dinc-kèn, inspecteur van het korps mariniersdo oud-minister 3 van Marin© Cohen Stuart en Wentholt; de gep. rice-admira.il Ty deen an- de oud-minister van Financiën mr. Hart© v. Tocklenbnrg, lid van den Raad van State: do Vereeniging Onz© Vloot, waarvan de overleden© ©ere-voorzitter en mede-oprichter was, was vertegenwoordigd door hot' bestuur, do heeren H. M. van Born- icelen, jhr. mr. dr, H. A. van Karnebeek, A, L. Boelen, jhr. O. A. L. van der Wijck; het Krijgsgeschiedkundig Archief van don generalen staf was vorl egenwoordigd door den direc teur, den gep. lui tenantegen eraal der cavalerie F. de Bas en den gep. kapitein ter zee H. Herman. Dc Kon. Marine Jachtclub was vcr- ioErenwoorciigd door den vice-voorzïtter dor dub. Voorts waren nog aanwezig de gep. luit.- génoraal graaf Dumonceau, chef van het Militaire Huis van H. M. de Koningin, de gouvornéur der Residentie, generaal-majoor Kemper, de secretaris-generaal van het Hof van Arbitrage, mr. L. P. M. H. Michaels van Verdwijnen, hjt lid van de Algemeene Reken kamer G. O. baron van Asbeck, de hoofd-aal- moezeni v van hot leger, majoor Evers, de plaatselijke' commandant, kolonel De Ridder, do gep. luit.-generaal De Waal. oud-onder- voorzitter van het Nederl. Rood© Krms, be nevens ©en groot aantal gepensionneerde en actief dienende vlag, opper- en andere officie ren vnn on landmacht, hofdignitarlssen en autoriteiten. Een deputatie van de Kon. Vereeniging het Eereieeken voor belangrijke krijgsverrichtingen met het vaandel plaatste zich op de begraaf plaats aan het hoofd van den stoot. Een groot aantal kransen en bloemstukken dekte de lijkbaar. Op verlangen van den overleden© werd aan het graf niet gesproken. Een zwager van den overledene de heer Dunlop dankte namens de familie do verte genwoordigers van H.H. M.M. de Koninginnen Z. K. H. den Prins voor hun tegenwoor digheid cn do overige aanwezigen 'voor de be toonde belangstelling. Onder hetgeen dezer dagen over admiraal Ellis is gezegd, lezen we in de ,,N. Ct.", ontbrak de vermelding van wat hij ge daan heeft voor do oprichting en den bloei van de vereeniging Onze Vloot. Hij is •haar eerste president geweest en jarenlang gebleven, totdat zijn gezondheidstoestand hem noodzaakte den hamer over te geven aan den heer J. J. van Bern-melon. Geen zoTg of arbeid heeft hij zich gespaard om het doel van deze vereeniging, den band tusschen onze marine „en onn volk te herstellen of nauwer aan te halen, to bevorderen en hij verdient den dank dier vereeniging, maar -ook dien van hot va derland, voor wat door en onder zijn leiding in dat opzicht werd volbracht. D® ronde, prettig© zeemansmanier, waarop hij met iedereen wist om te gaan, droeg er veel t-oe bij om sympathie voor de thans bloeiende ver eeniging tc winnen. De admiraal za! in dien lering zeer worden gemist. Uit Ever-dingen. Sergt. maj. adm. J. Dorenlxsch schrijft ons uit E verdingen Donderdagavond trad hier voor ons op een gezelschap onder directie van den heer B. Boes- nach. Het was werkelijk een prachtige avond cn er werd volop genoten. Zoowel de acrobati sche toeren van den directeur, als het nette, aan humor rijke, programma van het Duo Beek-Boesnach oogstten daverend applaus, terwijl ook do soubrette mej. Boesnach, veel succes mocht boeken. W"e roepen dezen artisten gaarne een tot weerzien© toe. Iets over oorlogspostzegefs enz. Sergeant L. Ingelse, 3-1-6 R.I., schrijft ons: 30 Rusland: Het onmetelijke Tsarenrijk- biedt zooveel belangwekkends in allerlei op- icht, dat liet geene lichte taak is daarvan, zij het ook maar een ietwat volledige opsom ming te geven. Wij zullen ons bepalen tot de belangrijkste zaken op verzamelgebied. Petro- grad of St. Petersburg alleen zou een album uilen, zijne paleizen, kathedralen, monumenten standbeelden, bruggen, zijn® straten, bijzonder het Newskv Prospect, mogen niet ontbreken. Het verblijf van den Tsaar en Tsarskoje Selo met zijn® tallooz® kunstwerken en fonteinen Moskou met het Kremlinda stad Kiew (Kieffj in do provincie Klein-Rusland; da havensteden Riga en Rcval aan do Baltische Zee; Odessa aan de Zwarte ZeeAstrakan aan de Kaspische Zee; Wilna en Kowno in West-Rusland; Ka- tan en Ekaterinoslaw. Wie wou er geen kiekjes van do grootste jaarmarkt der wereld te Nisjni- Nowgorod? Warschau en Locs in Polen; Ar kangel aan de Witte Zee. De typische klesder- drachten der verschillende provinciën. Al dezo kaarten zijngemakkelijk te verkrijgen. I want Rusland telt zeer vele prentkaartenver zamelaars. Als wetenswaardigheid mag nog vermeld.dat.in Rusland (ook Bgjgarrje^ Servië, I l"" Griekenland) do Juliaanselio tijdivken in zwang is. Deze tijdrekening wri thil gen met do onze. Ontvangt <n nil if; ling uit Rusland, gedagteekend b.v. 10 her, dan voogo men daar 18 dagen komt 10 November overeen met 28 N' ten onzent. Munt: I Roebel J'JK circa 1.05 gulden Hull. 31 F i n 1 a n d Hoewel Finland onè Bisché heerschappij staat, heeft het. zijn hjostzegel», die evornvel slechts geldig Dinnènlandach verkeer. Voor buiten zendingen gébruikt men d® Russischi Jk zag bij mijn vriend eenig© Finsch kaarten met Fmsclie postzegels. Finland is het land der meren. Men vindt daarvan zeer n-coie kaarten, evenals van de havenstad Hekiiurfors en van de licvo plaatsjes Kuopio c-n Wiiiorg. Ook de ,Aland»-<jilanden, met het stadje Maner hatrm is Finsch gebied. Munt: 1 Marka lr,9 penni ong. 48 c. Hull. 32 Zweden: Mooie zichten in Stockholm, grootsch koninklijk paleis, enz.Kabr.-ir mot zijn eigenaardigen torenkarakteristisehe kiek jes der steden Upsala, Ilernësand. I'alun, Gö- teborg, Malmö, Urnca, Karlstad enz., Jonkó- ping, de stad der lucifersfabrieken, ln 't Noorden, zeer mooio prentkaarten jr.ct zeden en gebruiken dor Laplanders, sleden moe ren dieren, onz. Kleederdrachten der Zweedsche boerinnen. Leuk® zichten van hot eiland Got land. Munt: .1 Krona 100 ore :r. circa 72 cents Holl. 33. Noorwogenr Een rijk land op prent- kaariengobiedChristian!*, de hoofdstad Drammen; de havenstad Bergen: Trondhjem; Tromsö en de Noordelijkste stad der worekl Hammerfest. Groof.srli© kiekjes op do fjords ©n de majestueus© bergwereld. Do Noordkaap (IJszee) waar voor toeristen :s zomer- een postkantoor in werking is. Bij mijn vriend zag ik kaarten gestempeld„Nordkap Zeer lieve kleederdrachten. 1 ypiscJie dorpjes. Munt-, ais in Zweden. 34 Denemaken: De mooie hocTdstad Kopenhagen met zijn Arnalienborg, koninJ-.lrjk paleis, rijk© kerken, musea en tx-ursgebonv. De steden Aalborg, Aarhu», Rinkjöblng, Oden- se. De krijtbergen op het eiland Möen. D- rot-- sen op Bornholm. Ook d© Far-öcr- (of Fer-te-) eilanden met -Jiunno typische visschersbevol- kiüg behooren aan Denemarken. Munt, ai» in Zweden. 35 U a I an d: Dit groote IJszee-eiland, fce- hoorende anti Denemarken, hee't zijne eigen® postzegels. Typisch panorama van de hoofdstad Reykjavik; de Geyeersgroot3ehe watervallen- Ongemeen woeste natuur; de plaatsjes Vilt en Nordf jordde Hokla-Vulkaan do Midder- naehtszon. Munt, als in Denemarken. 36 Spitsbergen: Deze eilanden der Noordelijke IJszee hebben slechts postverkeer in de maanden Juni, Juli en Augustus, daar zij de overige .maanden niet genaakbaar zijn. Ik zag prentkaarten rechtstreeks vandaar ver zond en. Zeer zeldzaam. 37. G r o o t-B r i 11 a n j ef)© grootste stad dor wereld, Londen, met zijne St. Pauls- Hoofdkerk, zijn Kristallen Paleis, Hyde I'ark, zijn Parlementsgebouw, do Theems met Tower- Bridge enz. enz" De havens Liverpool, South ampton, Dover, Folkestone enz. D® steden Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield enz. Torquay, de Riviera van Engeland. Het eiland Wight en de Kanaal-eilandenJersey, AFder- noy, Guernsey. Het graafschap Wales met de stad Carnav'on; Schotland; do steden Glasgow, Edinburg, Newcastle enz. Het Grampian?-ge bergte met ziino heerlijk© valleien en meren. De grootsch© bruggen. De Orkaden- en Sher- lands-eilandcn. Hef. groen© Ierland, met Dublin, Belfast. Cork enz. Onmogelijk verder uit te wei den, het zou ons te ver brengen, t© veel plaats ruimte innemen. Munt: 1 Pond 20 shillings 1 shilling of 12 pene© ca. 60 c.' Holl. Sergt. L. INGELSE, 3-1-6 JU. Nationale Wedstrijd in hst Reciteeren cn Komische Solo's, uitgeschreven door do Declamatie Club „Mutua Amicitia". Men meldt ons uit Rotterdam Deze wedstrijd zal worden gehouden in de „Tïvoli Bovenzaal", Coolsingel te Rotterdam, op de Woensdagen 7 Februari, 7 Maart- en 4 April 1917, telkens aanvangend© ten half negen 's avonds. De regeling van dezen wedstrijd werd opge dragen aan eene commissie welke o.m. de vol gende bepalingen vaststelde: Aan dezen wedstrijd kunnen deelnemen all© dilettanten in Nederland. ■Onder dilettanten wor den verstaan diegenen welke niet onder een directie hebben gewerkt. Dé wedstrijd is ver deeld in drie afdeeüngenafdeeling A. Uiter lijk© welsprekendheid (Ernst) afdeeling B. uiterlijke welsprekendheid (komisch) afdee ling C. Voordrachten met zahg (komisch)Dn aangifte tot deelnam© moet geschieden vóór 20 December a.s. bij den secretaris der commissie. Het aantal mededingersisters) voor elke r.fd. mag niet meer bedragen dan 9. De mededingers (sters) word*n door de commissie uit" dc in schrijving aangewezen. Verdere inlichtingen verschaft de secretaris der commissie, do heer J. P. Struijvonberg, Pijnackerplèin 29, Rotterdam. Uit Wouw. Men schrijit on3 uit Wouw: De tooneeivereeniging „Ontspanning r.ij ons Streven" heeft voor do eerst© maal Itoar uit voering gegeven in de zaal van den heer An- sems te Wouw en in d© zaal van het patronaat t® Heerle, dank 2ij dc-n commandanten die hun bereidvaardigheid hebben getoond tot het wel slagen van de uitvoeringen. Eerst werd gespeeld „Gorrit d© Stoelematter" door R. J. v. d. Boom, die blijk gaf dat hij moer op de planken had gestaan. Toen het drama „.Wolfgang d© Zigeuner", in drie bedrijven, dat tot ieders be wondering uitstekend word' opgevoerd. Hierna het zangnummer Tan „Alleen", door den bari ton J. v. Oosterbosch; die met zijn volle stem het lied op een mooi© wijze wis^ ten gehoor© fq brengen. Daarna kwam nog een Toedracht van ..Manus Pet" door korp. v. d. Boom, welk de lachspieren in beweging bracht. Maar hierna kwam de voordracht „Piet Paaltjes" voorge dragen door den zanger Oosterbosch, die blijk gaf, da£ h.y niet alleen de- plsqken van het

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3