PB SOLDATENOO DRATffl' van Woensdag O Becemloer 191e Militairs zang-prepagandisten. Vredesvooruitzichten. OP ZEE. Binnenland. Onze Koloniën Een der Fransche piaatsen, die door het geschutvuur der Duitschers veel hebben te lijden gehad, is Bapaume, in het Sommegebied^ Hierboven zien wij de afbeelding van een straat, waarheen een aantal projectielen hun weg hebben gevonden. Zy hebben er heel wat vernieling aangericht en van een aantsï huizen is niet veel overgebleven. rriklrende afdeelingen van het leger van Fal- kenhayn den vijand voor zich uit drijven, heeft Zaterdag het reeds herhaaldelijk ver dagen eerste Roemeenscho leger ten zuid oosten van Pitesti aan beide zijden van de Arges oen beslissende nederlaag geleden en is het reeds doorbroken. Met andere woor den: het Centrum van het geheele Walla- chysche front van Roemenië is doorstooten en de aan de Beneden-Arges strijdende lin kervleugel groep is eveneens verslagen en te ruggeworpen naar den fortengordel van de 'hoofdstad. I>e vooruitzichten zijn, na onze schitterende overwinning ten zuid-oosten yon Pitesti, zeer gunstig." De strijd in Roemenië. 'BERLIJN. Aan de Arges, ten Z.O. van Pitesci werd heb eerste Roemeensche leger door de Duifcsch-IIongaarsche troepen, na een krachtigeu strijd, doorbroken en gesla- 8en- Het tot in het kwartier van een divisie- staf doorgedrongen, herhaaldelijk met lof vermelde Beiersche reserve-regiment infan terie No. IS nam den gevangen genomen stafofficieren de bevelen af, waaruit blijkt-, dat in de door ons doodbroken stellingen het le Roemeensche leger zich tot den laat- Bten man verdedigen moest. De commandant, die zich klaarblijkelijk de geringe moreele waarde van zijn troepen wel bewust was, sprak in het bevel de ver wachting uitf dat het leger ..tot den dood tegen de wreede barbaren zou strijden," en dreigde met de doodstraf tegen de lafaards. Meer naar het zuiden, 'tot in de nabij heid van den Donau, is do Arges bereikt. Aan gevangenen werden Zaterdag, voor zooveel thans bekend is, binnengobracht 51 ofhueren, 6115 man, aan buit 4b k^non- non, 100 gevulde air.munitiewagens,', en vele andere troepenvoertuigen. In de Dobroedsja sloegen de Bulgaren krachtige Russische aanvallen af. BERLIJN. Legergroep MackensenDe slag aan da Arges (Argesoel) duurt voort. Hij* is tot dusverre geheel en al verloopen volgens de bedoeling der Duitsche bevelheb bers. Van Kampoéloeng en Pitesti uit won nen de Duitsche en O.-H. troepen al strij dend terrein. In het Arges-dal deden Zondagnacht twee West-Pruisische bataillops met artillerie on der leiding van een majoor een uitval tot Gaesti en maakten op den vijand zee houwit sers buit. Da Arges is verder stroomafwaarts overschreden. Eén Roemeensche groep, die ten zuidwesten van Boecharest over de Arges en Neajlowoe wa3 voortgedrongen, werd omvat en met zware verliezen tot voorbij den Neajlowoe-sector teruggeslagen Aan den uitersten rechtervleugel aan de Donau werden den len Dec. aanvallen der Russen afgeslagen. Den 2den Dec.'is de toe stand aldaar niet veranderd. Het negende en het Donauleger hebben m Üe - senten van gisteren 2860 man gevan- gen "©nomen en 15 kanonnen, een groot aan tal automobielen en andere voertuigen buit gemaakt. Aan den westelijken vleugel in c. Do broedsja sloegen Bnlgaarsche regimenten krachtige aanvallen terug. Verder naar het oorten toe ageerden Turksche en Buigaar- eche afdeelingen tegen Russische stellingen. Van gevangenen tot drie Russische divisies beboerende, vernamen zij hoe de troepen van den vijand verdeeld zijn. Zij maakten twee gepantserde auto's, waarin zich een Engel- echo bezetting bevond buit. BERLIJN. De slag aan de Arges ten noordwesten van Boecharest is door het Duitsche leger gewonnen. De Keizer-heeft naar aanleiding daarvan (Van onzen medewerker Jan Fcith) Wat.hier gaat volgen wordt een hulde san onze onder-officieren van het Neder- landsche leger Zijn onae sergeants wel eens sis zoodanig -gehuldigd 1 Ik weet 't niet Ik zelf ben te weinig militair om vol doends te kunnen oordeel en over de mate van waardeering, welk© het sedert twee jaren opgeleide jonge kader, dat nu de rug- gegraat vormt van ons leger, van zijn supe rieuren ondervindt. Ik kan slechts beooröeeien, wolken indruk ouzo onder-officieren maken, wanneor wij burgers iets merken van hun doen en laten naar buiten. Eu dan bewonderen we hun militaire houding als guide" van hun secties, en telkens valt.het ons op, hoe uit oen ietwat ante-diluviaansch onder-offi- 'cierstypo een frisch. flink slag werd tevoor- bc1 getooverd, dat met zijn beschaafd, kalm, wel-bewust optreden een van de best© propagandamiddelen vormt voor het... „noodzakelijk kwaad", dat nu eenmaal het instandhouden van een krachtig nationaal leger beduidt. Bij het Veldleger treedt het kader uitste kend cm: bij het depot, in garnizoen en ves ting zijn het de sergeants, die de gezonde kern vormen van den troep. Bij alle moge- li i'-© militaire prestaties zijn het gewoonlijk onze onder-officieren, welke het best geoe fend voor dén dag komen. En bij de lang zamerhand populair geworden militaire eportbetoogingon moet het wel zonderling loooen, als niet do eergean te het erootel-e bepaald, dat op 4 Dec. in Pruisen en Elza^- Lotharingen de kerkklokken geluid zullen worden. BOECHAREST. (Officieel.) Noordelijk een noordwestelijk front: Op de west grens van Moldavië en de noordgrens van Wallachije infapterie-aanvallen en artillerie-, beschieting. Het slechte weder belemmert de operaties. Uit het Dambowitz-dal zijn de Roemeen scho troepen teruggetrokken naar' het zui den. Westelijk front: In de buurt van Pi testi werden bnzo troepen hevig aangevallen en genoodzaakt ©enigszins terug te trekken. Aan de Glavacioe en de Neejlov duurt het hevig gevecht voort. Zuidelijk front: In de Dobroedsja deden de Roemenen een krachtigeu aanval op de vijandelijke stellingen. Zij zijn gekomen tot aan de ijzerdraad versperringen en op ©enige punten zelfs reeds door deze heen. PETROGRAD. Aan het Donaujront. In hét Arges-dal duren de aanvallen van den vijand voort. Xn deze streek hebben de gevechten het karakter van een grooten slag aangenomen. Onder den druk vau den vijand trekken groepen Roemeensche troepen, die in het zuiden door vijandelijke cavalerie omvat zijn, terug in zuidoostelijke richting. De operaties der Roemenen ten westen en ten zuiden van Boecharest met hulp van de Russen nemen een gunstig verloop. Do Bul gaarsdie en Duitsche troepen zijn genood zaakt terug te trekken. Er werden hier een aantal vijanden gevangen genomen én er werd buit gemaakt, voor zoover tot dusverre is vastgesteld o.a. 25 kanonnen. Boecharest bedroigtf, BERLIJN. Het Donauleger nadert uit het zuiden en zuidwesten dreigend do hoofd stad Bucharest en 'den vestinggordel. De voortroepen zijn nu op acht kilometers van de forten aan de Argcs-rivier. De vijand wordt in hevige ba j one taan vallen verdreven. Het buitgemaakte geschut en. materieel nemen snel toe. In het Noorden worden de Roemeensche troepen tegen de bergen van den Predeal- pas gedrukt, die uitwijken naar het oosten buitengewoon bemoeilijken. De Tömöser-pas wordt sterk bedreigd. In twee dagen werden 7300 man gevan gen genomen en S3 kanonnen buitgemaakt. GRIEKENLAND. De toestand in Athene. ATHENE. De Engelsehe legatie-secreta ris Bridgeman is door soldaten gearresteerd en naar een politiepost gebracht, doch on middellijk weer in vrijheid gesteld. ATHENE. Opgewonden tooneelen had den plaats in den loop van Zaterdag. Griek- eche troepen poogden den geallieerden, te be letten op enkele punten to passeoren, waar uit botsingen, zelfs met geweervuur voort kwamen, die den gohccleu namiddag duur den. De President van den Griekschen minis terraad èn de Fransche gezant Güillemin bezochten den koning. Uit officieele bron wordt verklaard, dat een. wapenstilstand is gesloten, op voorstel vaiji admiraal Fournet, maar nog steeds dondert het kanon. Do «Fransche schepen beschieten, naar men zegt-, den heuvel ach ter het paleis. Er hèerscht groote opwin ding. LONDEN. De „Daily Mail" verneemt uit Athene: Het vuren begon bij den Pira eus, aaii het einde van den spoorweg tus- schen Fransche matrozen en Grieksche troe pen. percentage der militaire prijswinners leve ren. Dezer dagen had ik gelegenheid, een aan tal onzer onder-officioren veer op een ander gebied zich nuttig te zien maken; en zoo mag ik d_a nu uit eigen ervaring iets toe voegen aan de hulde, reeds op andere wijze gebracht aan ouzo onder-officieren van het Nederlandsche leger. De zaak is deze. Vanwege een van dó sympathiekste neven-instellingen, "door het Legerbestuur ingevoerd in ons sedert reeds meer dan twee jaar zoo vermilitariseerde vaderland, name lijk de te 's-Gravenhage gevestigde AN,deeling tot Ontwikkeling en Ontspan ning van de Gemobdise.eVkle Militairen" kortheidshalve aangeduid en overal bekend geworden als de „O.O." worden sedert geruimen tijd pogingen ondernomen, c den volkszang onder onze soldaten te propageeren. Welk oen kans voor de Volks- zang-ijveraars, om door middel van de ge mobiliseerde soldaten later den volkszang in alle lagen van ons volk tc doen 'doordrin gen En om dit militair aan te pak ken en het militair ook te doen slagen, heeft men aan do Divisie-, Linie- en Stel ling-Commandanten verzocht, hun mede werking te willen verleen en door bij hun onder-officioren te laten navragen, of er onder hen zijn, die cr den lust en de ge schiktheid toe gevoelen, tot zanger-pro pagandist te worden- opgeleid. De liefheb bers worden tot groepen van een twintigtal cursisten saamgevoegd, om vervolgens ge durende een tweetal weken te 's-Graven hage te worden gedetacheerd. Hun militaire dienst bestaat gedurende dsn cursustijd uit het aanleeren van het geen er noodig is, teneinde de eerste begin selen te kejaten, ©a later, bij d&i troep, terpg- In d© stad heerscht paniek. Troepen menschen loopeu door de straten De winkels worden gesloten. Twee Fransche kruisers kwamen in do haven van Phaleron. Ongeregeldheden. ATHENE. Do Griekache troepen heb ben den lén December plotseling een aanvallende houding aangenomen tegen een detachement Fransche matrozen, die reeds lang op het Zappéion waren, tegen de legaties, de Fransche school te Athene en do Vcnizelisten. Er werden geweerschoten gelost en er werd zelfs gebruik gemaakt van mitrailleurs. Herhaaldelijk werden kanon schoten gelost op het Zappeion. Er zijn ver schillende personen gedood en gewond. De geallieerde regeeringen hebben beslo ten krachtige maatregelen te nemen ter ver krijging van voldoening. ATHENE. Twintig gewapende Kre tenzers verschansten zich in het huis van Venizelos. Zij weigerden het huis te verlaten ©n vuurden van het dak op ieder, die naderde. De minister vau oorlog gaf last mitrailleurs op ie stelleu. Terwijl dit geschiedde werd den Kreten zers verzocht zich te onderwerpen, hetgeen zo na eenig overleg deden. Zij werden daar op onder sterk geleide naar het parlements gebouw overgebracht,, dat tijdelijk als mi litaire gevangenis dienst doet. Op den kor ten afstand van het huis van Venizelos naar het parlementsgebouw had het. escorte van mariniers groote moeite om de Kre tenzers tegen de menigte, die zich in de buurt van het huis van Venizelos bevond* sedert beleg dés morgens was begonnen, te beschermen. To vier uur was de orde hersteld, het geweervuur in de straten hield op. Sterke cavalleriepatrouilles bewaken, ue stad. ATHENE. De Eugelsche en Fransche in fanteristen en matrozen, ten getale van 600 man, zijn onder bedekking van een sterke Grieksche macht, met al hun materieel uit het Zappeion naar den 'Pirëus vertrokken. De straten in deu omtrek van het Zap peion waren tevoren ontruimd en alle maat regelen waren genomen om een betooging tegen de Entente te voorkomen. Het Eugelsche detachement, dat Vrij dag gevlucht was naar de archaeologische school, heeft door tusschenkomst van den Italiaanschen gezant verlof gekregen rus tig heen te gaan Onder een Griebsch geleide. ATHENE. Zaterdagmiddag te vier uur •bezocht minister-president Larobros de En gelsehe gewonden en stelde hij een onderzoek in naar de maatregelen, genomen ten be hoeve van de Grieksche en Engelsehe gewon den, die in dezelfde ziekenhuizen verpleegd worden. Lambros deelde aan den vertegenwoordi ger van Reuter mede, dat de regeering vastbesloten is de orde te herstellen. De minister van oorlog heeft bevél gege ven tot ontruiming van de verbarrikadeerde huizen in verschillende deelen van de stad, uit welke gevuurd wordt op soldaten, dio de orde handhaven, en op burgers. ATHENo. Generaal Callaris bericht, dat 29 Grieksche militairen, onder wie drié officieren, gedood ©n 54 gewond worden in het gevecht op 1 Dec. j.l„ terwijl aan Fran sche zijde 47 zeejioden, onder wie twee offi cieren, gedood en 97 gewond werden. PARIJS, Een telegram uit Athene be richt De troepen der geallieerden zijn den 2de Doe. teruggetrokken naar don Pirëus. De Grieksche regeering heeft generaal du Fournet zes batterijen aangebocleu, de ge zanten der geallieerden hebben opdracht gekregen van hunne regeeringen om te ver klaren, dat de zaak thans heol wat erger is dan een eenvoudige quaes tie van over dracht van oorlogsmaterieel en, dat de Griek sche regeering voldoening moet geven in overeenstemming met den ernst van het ver- gr:- begaan tegen de geallieerden- LONDEN. De „Times" cerneemt uit Athene dd. 2 Dec.In het geheel zijn Vrijdagmorgen vroeg 3000 man geallieer den gedebar koerd en in drie richtingen op gerukt naar Athene. Toen zij bij de punten kwamen, welke hen waren aangewezen, vónden zij deze bezet door Grieksche troe pen, die verraderlijk het vuur op hen open den toen de geallieerden begonnen ten.g te trekken. De strijd begon 'smorgens om half elf en eindigde e middags om twee uur na het sluiten van een wapenstilstand. Behalve 27 dooden leden de geallieerden nog meer verliezen. De Italianen ledeu waar. Vermoedelijk zijn honderd Fran- schen gevangen genomen.- De wanordelijk heden begonnen Zaterdag opnieuw en zij duurden bijna den geheelen dag voort. Ma trozen vuurden van do balkons van hotels ©n nieuwsbladen. Vrijwel d6n geheelen dag door werden hoofdzakelijk Venizelisten ge arresteerd. De Grieksche gezant, te Parijs neemt ontslag. PARIJS. De Matin" bericht, dat Ro manos wegens het te Athene gebeurde bij zijn regeering zijn ontslag heeft ingediend, als Grieksch gezant te Parijs. SERVIË, Dij Monastir. BERLIJN. (Officieel.) Aan het Ma/ cedonische s front.Na een trommel vuur deed de 'vijand een aanval op de door Bulgaren bezette' hoogte 1248 ten nooi'dweaten van Monastir en lood daarbij bloedige verliezen. Do boosts bleef, ©venaki de eveneens aangevallen Ruinenberg bij Groenista, in handen der verdedigers. SOFIA. De Biilgaarscbc stellingen ten noordwesten van ff on astir werden hevig be schoten. In een tegenaanval werd «en aanval ep hoogte 1248 afgrtla gen. T" do andere sectoren van het front t artillerie-actie. VEREENIGDE STATER Cerard weder naar Duitschland. WASHINGTON. De ambassadeur Gerard zal Dinsdag naar Berlijn vertrekken. Hij zal daar opnieuw uiting geven aan het leed wezen der Vereeriigde Staten over de depor tatie van Belgen. gekeerd, als leider van geregelde zangoefe ningen met de soldaten te kunnen optreden. Daartoe hebben zij te kennen het zelf zingen en ku ..en voorzingen van liederen, vertolkt op de juiste wijze, daarbij het dirigeecen van de zangers, en tegelijk ook van een militaire orkest-bege!eiding De eerste groep dezer zang-propagandist- sercroants is reeds voldoende afgerichtdab dit eerste twintigtal niettemin nog eenigen tijd te 's-Gravenhagc bij den zang-cursus gedetacheerd blijft, is niet anders dan een gevolg van hun verzoek, om als toehoorder bij do opleiding van de tweede groep cur sisten hun opleiding te mogen voltooien; hetgeen door het legerbestuur zonder be zwaar werd toegestaan. De tweede cursus is dus nu in de resi dentie aangevangen, met do reservisten van de eerste muzikale lichting, versterkt met een nieuw twintigtal andere onder-officie ren, uit alle mogelijke legergroepen in ons land gerequireerd en her-gemobiliseerd, om gedurende eenige weken de beginselen der zang-techniek te leeren, zoowel als voorzan ger èn als zangleider, verder om den tact aan te leeren, noodig om een troep soldaten een liod te laten zingen, en tevens om daar bij den tekst, welke „maat" heet, te kun nen slaan. De practische lessen worden hun gegeven door de hoeren Joh. Oostveen en Q. J. van Trigi; en vond ik daar ook niet mijn collega Herman Rutters, niet weinig militair en overtuigd volkszangvriond in zijn good- EollandBohe hart, die als derde man van dit drietal sympathiek© docenten den sergeant- cursisten vertelt zijn theoretisch© en histo rische beschouwingen over hot Nederland- Bche volkslied. Dan marcheert daar van tijd tot tijd een halve compio der jongste lichting van de Grenadier» pf Jagora het lokaal in de j Het puitache oorlogsdoel. KEULEN De „Ivolnische Volkszeitung" be vat een artikel onder hefc hoofd „Oorlogsdoel einden en vrbdeswaarborgon'waarin zij 'schrijft, welke vredesvoorwaarden naar hare mooning moeten, gesteld worden. Dit komt hierop neer: Ofschoon wij vijandelijk land bezet hébbon-, voeren wij geen veroveringsoorlog, vooral niet tegen Frankrijk als dit van revanche wil af zien; ook Polen willen wij r.iet behouden voor ons zelf, maar hefc moet. eon voormuur worden. Zoo is het met alles; ons oorlogsdoel is ons te beveiligen cn vredesvoorwaarden te verkrijgen. Ook het ckonomïseh-poiitieke in dit doel moet slechts strekken om onze toekomst te verzeke ren. zooals zal blijken uit beschouwingen der Belgischo en Fransche quaesfcie. Voor de moeilijkst op te lossen quaestie geld stee da de Belgische. België kan, wat ons be tref t) een Trede sluiten waardoor weder een Belgische staat verrijst, di© zijn binncniandsch© aangelegenheden zelfstandig kan regelen, maar zooals de Rijkskanselier gezegd heeft waarborgen moet verschaffen dat het niet op militair en ekonomisch gebied als een werktuig tegen Duitschland zal strekken. Vooral is de stelling Antwerpen belangrijk. Als wij ran deze stad afzagen, zouden wij Duit- schcn arbeid en Duitsche bol an gen prijsgeven, terwijl Antwerpen' in do toekomst nog meer dan tot heden bestemd is. zoo niet d dan toch n van de belangrijkste uitvoerbaren» der Duitsche industrie te worden. Nederland behoeft daarvan niets to vreezen, daar Rotter dam on Antwerpen zich beid© kunnen ontwik kelen. Verder kan Nederland, door samenwer king met Duitschlatid. zijn belangen nog verder bevorderen. Ho© echter Nederland cr over den kon mag, onze toekomstig© veiligheid, zoowel op militair als ekonomisch gebied, eischfc, dat wij Antwerpen behouden. Hetzelfde geldt voor de Maaslinde en hare vestingenwij moeten de Rijnprovincie cn Weetfalen met hun zoo belangrijk© l>odem rijk dom en hoogovens niet nogmaals blootstellen aan hot gevaar van een 'vijandclijken inval. Wat de teruggave van het bezette Fransche gebied betreft, hierin ligt d© oplossing der kolo niale quaestie, doch ook in ander opzicht moe ten do bezette streken als onderpand dienen. Hot in onze koloniën gestolen kapitaal wordt op twee milliard en dat van het Fransche on derpand, hoewel waarschijnlijk te laag, op 15 milliard geschat. Behalve een© oorlogsschr.de- 'loosstelling, moeten wij ook eischen stellen, waardoor een betore grensscheiding verkregen wordt Met ons Lotharing*:he ertsgebied hangt het- Fransche Lotharingseho ertegebied van Briev samen. Dit hebben wij noodig om zeker te rijn, dat aan onze behoefte aan erts kan worden voldaan en wij hebben het recht en den plicht, dit .bij het sluiten van den vrede door te zotten. Gesteund op een overwinnend zwaard, kunnen wij met. onbnïgzame standvas tigheid de ekonomisch© en- poiitiek-miütr.ir© doelen van don oorlog doorzetten tot vrije ont wikkeling onzer krachten. S.s. .Kediri. Reuter seint uit Londen, dab hét s.s. „Kediri" gezonken is. (Het s.s. „Kediri", groot 3781 ton, La boord© aan den Rotterdamschen Lloyd. Het sclilp was op reis van Bataiva naar Mar seille en 11 November van Kaapstad vertrokken.) Reuters bijzonder© dienst seint ons uit La© Palmas van 30 November: Haagsche Bazaarlaan binnen, en soms stelt de commandant van het depót-bataljon der brigade Grenadiers en Jagers zijn mobi lisatie-muziekkorps ter beschikking, opdat de cursisten, na voldoende theoretisch te zijn onderlegd, van hun practische geschikt heid mogen doen blijkpn, om ook als orkest leider den dirigeerstok te zwaaien. Zooals gezegd. dezer dagen had do oind-les plaats van den eersten cursus. Twee officieren der af deeling O. O., die zich het meest aan dez© militaire ontspannings- en ontwikkolings-taak wijdden, de luitenants Koole en Kamp, hadden zich met do cursus-leiders ter zijde van het podium go- zet; op het podium Emiel Hullebroeck, die den cursisten, na een dringende uitnoodi- ging, waarop geen weigering mogelijk was, eens zelf zou laten hooron. hoc luchtig en hartig een lied moet gezongen en gezegd worden; en op de banken' in de zaal een aantal sergeants, leutige lustige jongkerels, die met hun sterke, frissche mannenstem men in koor de mooie liederen moesten zin gen uit den, dopr O. O. uitgegeven zang bundel .voor het Nederlandsche leger wie kent* ze niet, de vicr-emzestig uitgekozen liederen, van het oude plechtige Wilhelmus tot het Stormlied toe! om dan ieder, beurt-voor beurt naar voren te komen, a'n plaats in t® nemen op het podium, en van daar zijn proeve van bekwaamheid af t® log- •cii als aanstaand zang-leider. 't Was haast ongelooflijk, zooals dezo onder-officierenvan wie cr geen enkel© was, di© vroeger een bepaalde muzikale opleiding genoten heeft, zich hier in een tweetal we ken de vrijmoedigheid hadden verworven, om niet volle en vrije ontplooiing van hun lon gen en met goed gebruik van hun stem- mafceriaal. ©erst eenigo coüpletten van een der liederen uit den bundel zelf voor te ziugoa, ea dan de £olge»de coupletten on- H:er is het Nederlandsche maiistoom- •chip „Rindjani" aangekomen. Het be richtte, dat het namiddag tweo uur het Nederlandsche vraohtetooinnchip „Kediri" had gezien, dat door do bemanning verla ten was, met oen grooten Duitschcn onder zeeër langszijde. Een tweede onderzeeër van kleiner© afmetingen kwam langszijde de „Rindjani". De Duitsoho officieren stelden een onderzoek naar do scheepspapieren in ©ri gaven het mailschip vergunning zijn reis voort to zotten, onder mededeeling, dat de heol© bemanning van do „Kediri" san land gozeb was. Toen de ..Kediri" hot laatst werd gezien, beschoot de onderzeeër het schip, dat in zinkenden toestand was. De „Zeeland". Men seint ons uit Vlissingeh: Do directie der Mij. „Zeeland" is niets bekend over hervatting van den dienst op 32 dezer. Zelfs weet zij nog niels van vrij lating der „Koningin-Regentes". Schipbreukelingen van de „Helena". Het stoomschip ..Professor Bnijs", te Njouwediep aangekomen van Huil, lireft tien rhipbreukclingen geland van het gezonken atoomschip „Helena". („N. R. O.") De „Dolfijn". Hei- NVj s.s. ..Minister Tak", dezer dagen van Huil te IJmuiden aangekomen, hoeft aan gebracht de gehoedo equipage, bestaande uit kapitein Eppinga en dri© man van den te Gro ningen thuis behoorenden schoener „Dolfijn". Hot vaartuig was, naar wij gemold hebben, op weg van Ciiristiania naar Hartlepool met eon lading mijnstiifcten op 20 Nov. in do Noordzee getorpedeerd. De bemanning werd later te North Sields geland. Bij aankomst t© IJmuiden werd hefc viertal door militaire autoriteiten een verhoor afge nomen, waarna liet met de „Minister Tak" de reis naar Amsterdam konden vervolgen. Omtrent het tot zinken brengen van den te Groningen tehuis behoorenden schoener „Dol fijn" door een Duitsche onderzeeboot verneemt onzo berichtgever to IJmuiden nog de volgende interessante bijzonderheden: Met een lading roynstulton (contrabande) was het schoonerschip Dolfijn", kapitein T. Eppinga. op reis van Christiania naar West Hartlepool, toen op 16 November, des namid dags te half een, op 56 gr. 30 min. N.Br. en 4 gr. 20 min. O.L. oen Duitsche duikboot, die ongemerkt was, voor den schoener opdook en seinde, do scheepsboot uit te zetten, om voor een onderzoek met de papieren aan boord van de duikboot te komen. De kapitein en een ma troos begaven zich met do documenten in de scheepsboot en roeiden zoo spoedig mogelijk "iw.r de duikboot. Toen zij bij den duikbootcommsndant waren aangekomen, werd kapitein Eppinga medege deeld, dat zijn vaartuig wegens het vervoeren van contrabande in den grond geboord zou wor den, zoodat hij en zijn bemanning hefc schip moesten verlaten. Van do duikboot gingen eeni ge matrozen mede oin twee bommen op het schip te plaatsen eft het op deze wijze tot zin ken te brengen. Aan da bemanning werd gele genheid gegeven hun particulier# goederen mede te nemen. Imniddel» waren da tweo bommen buiten boord gehangen. Deze bommen, door een draad aan elkaar verbonden, moesten waar schijnlijk, volgens onzen zegsman, door middel van electriciteit tot ontploffing worden ge bracht. Over den deklast hout werd de noodige petroleum gegoten om het schip in brand te doen steken. Een oogènblik nadat de Duitschers met do schipbreukelingen hefc sehip verlaten hadden, ontploften do bommen. Zien zinken heeft men hot vaartuig echter niet, daar, toen men aan boord van de duikboot gekomen was, niets meer van het schip to zien was. De scheepsboot van da „Dolfijn" werd aan boord van de duikboot gcheschen. Na een half uur kwam de Noorsthe bark „Parnass" uit Christiania in zicht. Onmiddel lijk ging de Duitsche duikboot er op af, en toen bleek dat de bark eveneens mijnstufcten in had, werd dit vaartuig geheel op dezelfde wijze tot zinken gebracht. De twaalf opvarenden kwa men eveneens aan boord van de duikboot. Des namiddags te twee uur van denzelfden dag kwam da Noorsehe brik „Bethel", even eens uit Christiania. in den omtrek van de duik boot. Da „Betnel" kreeg order om te stoppen, hetgeen onmiddellijk geschiedde, waarna de twaalf menschen van de ..Parnass" en de vier van de ..Dolfijn" op do brik werden overgezet. Dit schip ontkwam dus op dezo wijzo aan den anders onvermijdelijken ondergang. Den 2östeü November, dus nadat de schip breukelingen vier dagen aan boord van üo „Bethel" vertoefd hadden waar da ruimt# zeer bekrompen was voor deze onverwachte gasten kwam hok Zwcedsche stoomschip „Lftdwig Bejron" uit Stockholm, dat onderweg v.as naar Rouen, in do nabijheid van do brik. Den gezagvoerder* werd verzocht de menschen mede to nemen en in Engeland te landen. Aan ditverzoek word onmiddellijk voldaan en nog denzelfden dag werden de schipbreukelingen te Nortbshields geland. Van daar gingen do Ne- derlandetfl naar Huil, vanwaar r.o hedennacht door het stoomschip „Minister Tak" to IJmui den worden aangebracht. Do nr.men der opvarenden van de „.Dolfijn" zijn T. Eppinga, W. Ploeger, D. Lijnema. en A. Kruize. Gezonken schepen. LONDEN. Lloyd's bericht uit Falmouth: Het Nederlandsche stoomschips„Lena" van- New-York naar Rotterdam, heoffc hier Za terdag da bemanning van het Engelsche atoomschip „Briardeuo", dat Vrijdagmid- dag gezonken is, aangebracht. I KOPENHAGEN. Het stoomschip „Dou- glas" (1177 br. reg. ton) uit Landa- kron iverd deu Ion .December 120 zee mijlen van Lindesnaes door een Duifc- .schon onderzeeër in don grond ge boord. De opvarenden werden tot dicht bij de kust van Jutland gebracht, waar Deou- sebe visschers de bemanning opnamen en aan wal zétten. If et etoomscliip was geladen met ammoniak, walamachinés ©n kolenteor ©n op weg van Grimsby naar Skiën. Visschers zagen, dat oen onderzeeër een Nederlandschen driemaster aanhield en wel dra daarop werden kanonschoten gehoord. Het schip is dus vermoedelijk in den grond geboord. De Duitsche aanval cp Ramsgate. De .-Times" verneemt uit Ramsgate het volgende omtrent den aanval dien Duitsche torpedojagers j.l. Zaterdag tegen de Oost kust vau Engeland ondernamen: „Een van onze drifters zag op nog geen 200 meter afstand plotseling een torpedo jager uit het duister te voorschijn komen. De bemanning hield bet vaartuig eerst voor een Engelsche patrouille-boot, en wilde het aanroepen, toen een projectiel over het schip vloog. De klein© drifter was tegen een tor pedojager niet opgewassen, en zijn eenige kans op behoud lag in de vlucht; Hij stoom de dan ook zoo snel mogelijk naar de kust en de torpedojager vuurde zes schoten op liem af, die echter geen van allen doel trof fen. Het licht achter- aan den mast leverde den Duitschen kanonniers een doel, waarop zij dan ook vuurden. Een der Jeden van de bemanning van den drifter nam een stuk linnen om er het licht mee te bedekken. Ter- ^ij zich tot dit doel naar den mast be gaf, werd deze door een welgemikt schot, ge heel en al over boord geslagen. Het projec tiel sloeg bovendien da scheepsboot aan spaanders en vernielde het dak van de kom buis, om vervolgens boven de zee fca ontplof fen. De man met het linnen ontsnapte merkwaardigerwijze aan het gevaar. Niet één van de leden der bemanning Werd ge wond. Nadat het licht met den mast verdwenen was, vermoedde de Duitscher blijkbaar, dat hij den drifter in den grond geboord had en ke©rde terug, terwijl la-atstgenoemd vaar tuig de reis naar de haven voortzette, die het verder ongestoord bereikte.'" Nog verneemt do „Times", dat men te Deal'tusschen elf en twaalf uur 's nachts schieten hoorde, en dat velen zich naar dè kust begaven, waar echter niets anders te zien was, dan vuurstralen, die de zee over grooten afstand verlichtten. Herhaald wordt, dat geen enkel projec tiel op Ramsgate gevallen is. der hun dirigentschap door de anderen t© laten na-zingen. Hos ze 't er afbraqhton? De een al beter dan de ander. Eén was er bij en hst muzikale Nederland vergovo hefc me, als ik 't hier oververtel dien zo met gejuich als hun Mengelberg" be groetten Na des© proefles, welk© ik mooht bij wo rn en waaraan ik do herinnering zal bo ws als een van d© sympathiekste botoo- gingen van-onzen, hoo langer hoo meer tot 'n. recht komenden Nederlandschen volks zang, na dezo eindles van den Haagschen militairen cursus voor zang-propagandisten, keeren dus straks onz© behoorlijk afgerichte sergeante naar hun standplaatsen terug, om zich weer te melden bij hun divisie-, linio- of stellingcomTnanclanten. Daarna begint eerst hun eigenlijke taak, den volkszang to propageeren bij de soldaten. Telkens zullen zo oen honderdtal man schappen ondor hun muzikale commando krijgen, teneinde dozen eerst do liedoren uit den Soldatenbundel voor te lezon, dan voor te zingen met begeleiding van piano of orgel, soms gesteund door het plaatselijke mobilisatie-orkest; vervolgons zullen zo het ds soldaten zeiven laten na-zingen; en al» de muzikale dril vbldoend© geoefend is, dan zal ©Iko afdeeling van ons leger gelegenheid bobben,, d© pakkend© woorden op d© een- voudig-nfcoöi® melodicn, liefst in marseh- tempo getoonzet,- uit het hoofd te leeren, d© zangwijs te memoreeren. en waar het slecht© pas geeft, op d© kazerne-binnen plaats, 's avonds in de cantin©, als het „gelid vrij" vrerd gecommandeerd op marsch, of buiten gedurende d© marsch- rust. de kelen t© ruimen, zich om den ser geant-leider le scharen, en het aardige, wak kere, in zijn gezonden eenvoud zoo pakkende Hollandsche volkslied te laten klinken, H. !W. d© Koningin In Noord-Brabant. Vrijdag bezocht H. M. de Koningin Eindhoven. Te 1.30 per automobiel aange komen, gebruikte H. M. de lunch in haan salonrijtuig aan het station. Daarna reed d© Koningin uit, teneinde de ontwikkelings- en ontspanningscursussen voor militairen te bezoeken. Verder werden met een bezoek vereepd: de openbare school en de militaire oefeningen en sportspelen op het Philipsaportteitein. Er werd druk gevlagd, terwijl het publiek levendige belangstelling toonde. Te 4.37 vertrok H. H. de Koningin per trein naar de Residentie. Uitzending voor den Ned.dr.d. Staatsdienst. Voor de na te_ noemen betrekkingen bij '6 lands dienst in N.-Indië, waarin moét worden voorzien door uitzending vanwege het dep. v. Kol., bestaat thans gelegenheid tot mede dinging: Ond. 3e kl. b/h. opb. Eur. 1. o. Opz. b/d bevloeiingswerken ten behoeve van den landb. Derd© stuurman en leerl.-machin. b/d. Gouv.-marine. Baas-leerlooier bij het gevangeniswezen. Vast-weskman-keielmakor, scheepmaker- en modelmaker b/h. Mar.-ot.abl. te Soerabajo. Adsp.-eomm. v. pol. b/d. alg. politie. Inlichtingen bij de afd. „Personeel" van hefc Min. v. Koloniën. (St.-Ct.) Djambl. Onze berichtgever te Soerabaja seint dd. 29 Nov.: Raden Achmad en vijf aanhangers van Raden Praboe hebben zich onderworpen. Raden Achmad, ook wol Djebat ge- Ik heb nooit eigenaardiger muzikale ©mo tie goha-d, dan toen ik eens een troep Russisohe soldaten buiten een dor Rus sischs steden zag voorbij trokken, niet met een militair muziekkorps aan hot hoofd van hot bataljon, maar voorafgegaan door een zang-af deeding in uniform. (Het was machtig en aandoenlijk van klank, zoo als di© groot©, jonge soldaten hun sleepend marsch-tompo zongen, heel hoog en blij als jongensstemmen de tenors, s^-aa-r en ernstig gesteund door de lag© bassen. En nu luister ik in gedachten reeds naar het Nederlandsche regiment op marsch: de overste heeft zijn commando doorgegeven, dat do manschappen uit den pas rncgcn loopen, het geweer dragend zooals hun be lieft, zelfs sigaar of pijp mogen aansteken; van elk bataljon heeft de majoor aan z'n kapiteins 'n wenk gegeven, dat nu de beurt is aan den sergeant .zanger-propagandist". Die weet wel wat de soldaten het liefst hebben leeren zingenmisschien kennen ze het geheele soldaten-zangenbundeltje wel uit het hoofd. Hij plaatst zich aan do spite van z'n compio, en als hii den naam heeft geroo- pen van dit of dat nummer uit den bundel, heft hij den rechterarm omhoog, slaat eou j maat vooraf met wijd en krachtig gebaar. En hoort nu hoe daar straks onze Hollaud- ©che soldaat weet te zingen ons Weesfc mei mij de dragers van 't H/ilandscho lied 0brengt hei in huizen en zalen Hc-fc blijve uw trots, ons radorlandsch lied, Dat lied onzer eigene tale! J. F.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2