No. 361 Woensdag 6 December 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Ons nieuw adres. Oorlogsnieuws, Onder redactie van D. MANASSEN. yalofiusstrgat 100, Amsterdam. Ons OorSogsdaglioek. DERDË JAARGANG. DE SOLDATENCOIIRANT EEDACTIE EN ADMINISTRATIE VALERTÜSSTR. 109, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor Adverteutiön wende men rich tot onze Administratie*. Vnleriuaatia&t 109 Amsterdam. Pry's der Adv*rt*r.tiën per regel 30 cent. Voor Jngezonde:: Mede- decl'ngen op de tweede, derde en vierde pagina dobbel tarief, iiy abonnement Deze plaat herinnert aan de oude Latijnsche uitdrukking: „Imperator, morituri te salutant." (Keizer, zij, die eterven, groeten uWe zien' hier een afdeeling Duitsche troepen, die optrekken naar de vuurlinie, en den Keizer, Keizer Wilhelm, voorbij marcheeren, al de oogen op hem gericht. De plaat stelt den keizer voor aan het Somme-front, waar de strijd vernielend en bloedig is als bijna nergens. Hoevelen van deze mannen zullen nit den strijd-, die hun wacht, terugkeeren Gsen audiëntie, i Blijkens bericht in de „Staatscourant5' ftvordfc Donderdag a.s. door den Minister van iOorlog geen audiëntie verleend. Men neme nota van hei nieuwe adres van de Redactie en Admini stratie van „Da Saldatencourant"; üd in den reuzenstrijd. Br' wórdt een \arde, geweldige strijd gestre- Hen om het lot van Roemenië. De centraien en hun bondgenooten trekken van bijna alle zij den deri krmg om do hoofdstad Boecharest steeds nauwer toe, en met Boecharest kan men Wala-cbije in 't bezit der vijanden achten, het beste deel van Roemenië, vooral nu ook de zeekust voor do Roemenen is verloren. Vooral van het Zuiden zijn. de Duitschers en Bulgaren de hoofdstad dichter genaderd, doch ook van het Noordèn en van het Westen drin gen ze op. Van het Zuiden, van den kant van den Donau, loopt Boecharest echter het groot- Bte gevaar. Daar zijn de vijanden al gekomen tot den benedenloop der Arges, d.w.z. van do irivier die ten Zuiden van Boecharest stroomt en hebben zij het-dorp Camona bezet. Het Bul- gaarsch-Diritscho leger is nu op ongeveer 35 K.M.. afstand van de .Roemecnsuhe hoofdstad, d.i. niet meer dan 10 K.M. van de buitenste fortenrij. Muiden ligt verder van Amsterdam. Natucrljjk is daar nog niet het gros der troe pen, meer voorhoede-ai deelingen, maar het za l tooli niet lang meer duren,, of ook de hoofd macht met het iware geschut zal hier verschij nen en het lijkt er op, da.t dan het lot van Boecharest en dus van Walachijo is bezegeld. Intusschen, de centraien ontmoeten ook tegenstand en moeten op hun hoede wezen. In de' eerste plaats verdedigen de Roemenen zich zeer hardnekkig op verschillende punten, ook de Duitschers en Oostenrijkers geven dat toe. Ten zuiden van Pitesti', ook aan do boven genoemde rivier de Arges gelegen, opendon de Roemenen een nieuwen slag en.de Roemeen- Bche aanvoerder Sztatilesca beval in een leger order officieren en manschappen om niet to wijken, want het ging hier om het lot van 't land. Maar volgens het Oostenrijksclie bericht werden de Roemenen verslagen. Vrijdag en Zaterdag werden er 6000 krijgsgevangenen ge maakt, terwijl er 49 lm nonnen en 100 vol le 'wnmunitiewagens werden buitgemaakt. Wij 122rte week. Van 27 Nov.4 Dec. tl Nov. De concentrische opmarsck van de centraien met algemeen© rich ting-B oekarest wordt krachtig voortgezet. In Engeland worden twee Zep pelins aangeschoten. 28 9 De Bulgaren nemen Gioergioe aan den Donau. 29 Admiraal Jellicoe wordt Eerste Zee-lord, admiraal Beatty opper bevelhebber van de groote vloot. De Russisch-Engelsche Kamer van Koophandel te Londen wordt geopend. O.-H. verzoekt het Amerikaan- eche Roode Kruis geen ondersteu ning meer aan Servië te verleeuen. De kolenmijnen in Zuid-Wales worden in staatsbeheer genomen. SB 1 De Grieksche regeering weigert de uitlevering aa. de Entente van de artillerie. De Russen oefenen krachtiven druk in de Woud-Karpafchen, om zoo mogelijk den Roemeniërs tegen over v. Falkenhayn's linkervleu gel verlichting te geven. De Bulgaren staan op 20 K.M. van de vesting Boekarest. Kampodoeng en Pitescd in iWalachije worden door de oent-ra- len genomen, j krijgen ondanks de nog optimistische Russi sche berichten den indruk, dat de tegenstand der Roemenen niet veel zal helpen. Iets anders is het, of do Russen voor aflei ding kunnen zorgen. Hun best doen ze daar voor wel. Met inspanning van alle krachten hebben ze een offensief geopend in da Karpa- then en de Dobroedsja. Over een 300 K.M. 'strekken deze aanvallen zich uit tot zelfs in Galicië. Doch vooral trachten zij, vereenigd met Roemeensohe troepen, door ite dringen in oostelijk Zevenburgen en naar beweerd -wordt, zou Kronstadt thans weer worden bedreigd, schoon van een anderen kant dam eerst. Voor loop ig heeft dit offensief blijkbaar nog niet veel uitwerking, maar het begint pas. Bij ver der doordringen der Russen ontstaat voor de centraien het gevaar, dat Falkenhayn troepen in zijn rug krijgt. Totnogtoe zijn hun aanval len, volgens berichten uit Berlijn en Weenen, afgeslagen. Bij Kirlibaba in de Karpathen, hebben de Russen eohter blijkbaaT succes ge had. Er is sp.ake van -zeer zware gevechten daar; in de genoemde plaats moest straat voor straat veroverd worden. Van geen der andere oorlogstorreinen zullen we maar iets zeggen, er is daar in de laatste dagen volstrekt niets van belang voorgevallen. Aa-n geen enkel der overige fronten is de toe-' stand gewijzigd. Belangrijker is, wat buiten de slagvelden gebeurt. Allereerst is er een minis ter-crisis in Engeland. Op het oogenblilc, dat we dit schrijven, weten we daar nog heel weinig ran. Dat er tweespalt in liet 'ka. bin et was, bleek reeds meer dan eens uit de pers. Daarin werden-twee groepen tegenover elkaar gesteld: Asquith, Balfour en Grey, wo zouden kun nen zeggen de gematigden, tegenover Lloyd George en zijn aanhangers, do felle oorlogs mannen. De tweespalt zou nu een breuk zijn geworden. Het plan was een kleinen oor logsraad te vormen, die de leiding der zaken in handen zou. nemen, en welke bestaan zou uit Asquith, Balfour, Lloyd George, Bonar Law en Carson. De laatste staat geheel buiten de regeering, is leider van een oppositiegroep. Deze schikking is blijkbaar mislukt en voorge steld werd nu, dat wel Lloyd George en Bonar Law zitten zouden in den oorlogsraad, doch niet Asquith en Balfour. Dat kon de premier- niet toestaan, want feitel k zou hij daarmee het leiderschap uit de handen hebben gegeven, In verband hiermee heeft Asquith in de laat ste dagen geconfereerd met oen koning en 't gevolg der bespreking is geweest, dat nu Lloyd George heengaat, of althans dreigt' heen te gaan. Men poogt hom nog te bewogen 33n te blijven, men zal trachten hem ter wille te. zijn in zijn eischen om den oorlog nog krachtiger te voeren. Voor Engeland is te hopen, dat dit gelukt, want anders zal de tweespalt zich waarschijnlijk uitbreiden over het landLloyd George toch is van plan een krachtige cam pagne te openen tegen do lakschheid der re geering in den oorlog. Zal in dat geval het ministerie-Asquith, dat reeds zoo heftig wordt aangevallen, zich staande kunnen houden De politieke gebeurtenissen in Engeland zijn in derdaad zeer belaegvjk, zelfs al trekt het ge- va-ar weer vooi'^r eohter zullen zo waar schijnlijk geen direeWi invloed hebben op de oorlogvoering. In de Atheeüscho straten wordt gevochten tusschen Grieken en geallieerde troepen. 1 Dec. Het Ned. s.s. „Kediri" wordt in den grond geboord. Op het Italiaa-nach© front her nieuwde actie. Ih Engeland wordt een depar tement voor wetenschappelijk in dustrieel onderzoek ingesteld ten bate van de nationale industrieën. 2 De Rijksdag neemt met 235 tegen 19 stemmen de wet op den bur gerlijken dienstplicht aan In de Doema Tfe de minister president mede, dat de geallieer den bij verdrag van 1915 Rus land's recht op Konsfcantinopel en de zeeëngten hebben erkend. -Prins Konrad zu Hohenlohe wordt benoemd tot O.-H. minister van financiën. 3- o» De Britsche minister van oorlog Lloyd George dient zijn ontslag in. Asquith adviseert den Koning tot reconstructie van het kabinet. De centraien venlaan het Roe- meensche leger ten westen van Boekarest. De hand met den ring. (Naar het Fransch). Twee dagen later ontving ik een schrijven: „De commissaris van politie verwacht Dr. $A L^p^enee a, »4 te .drie ups Minder belangrijk misschien dan wel belang- wekkend, is wat er voorvalt in Griekenland. De telegrammen molden, dat er gevochten is in de straten van Athene, maar heel duide lijk zijn de berichten nog niet. Grieksche troe pen hebben de wapenen gekeerd tegcm die der Entente en tegen aanhangers van Vonizeloa, het huis van dezen laatsteiï is bestormd. Dit maal schijnen de Grieksche troepen de sterksten te zijn geweest, want do Fransche mariniers, die het Zappeion i.n Athene hadden bezet, werden naar de havenstad Piraeus overge bracht. Dat de gerechten vrij ernstig waren, blijkt wel hieruit, dat 32 Grieken en 49 Fran- schen zijn gedood, en er bovendien aan beide kanten een aan tal gewonden waren. Is er nu een oorlogstoestand tusschen Griekenland en de Entente? Dit blijkt nog niet. Waarschijnlijk zal koning Konstantijn, die zijn gezag wil ver dedigen, jredwonge nwordon tot toegevende gealiiëerden kunnen met hun oorlogsschepen Athene immers dwingen door den honger. In den Duitschen Rijksdag is de wet op den burgelijken dienstplicht met allo stemmen, op die der afgescheiden socialisten na, aangeno men. Daar heei'scht dus nog de eendracht, die in de landen der Entente meer en meer ver slapt, in'Engeland zoowel als in Frankrijk en Rusland, ENGELAND. De ministerfeele crisis LONDEN. „Reynolds Newspaper" zegt, dat minister Lloyd George zijn (uit slag heeft ingediend, omdat hij Onte vreden is over de besluiteloosheid en lang zaamheid bij de leiding der oorlogvoering. Bonar Law en lird Derby zouden waarschijn lijk zijn voorbeeld volgen. Het is mogelijk dat Lloyd George onmiddellijk een felle campagne in den lande zal openen. LONDEN, 3 Dec. (Reuter.) Officieel wordt bericht, dat eerste minister Asquith met het oog op een zeer krachtige voortzet ting van den oorlog besloten heeft den ko ning te adviseeren tot reconstructie van de regeering. LONDEN, De stemming in verband met den politieken toestand is kalmer. Hoewel nog niets definitiefs bekend is, is het dui delijk, dat geen ministers zijn afgetreden, zij het ook, dat eenige daarmee mogelijk gedreigd hebben. De bladen zijn over het algemeen van 'oordeel, dat de oorlogsraad in het kabinet zal worden gereconstrueerd en het aantal leden zal worden verminderd en dat sir Edward Carson deel ervan zal uitmaken, een en ander met het gevolg, dat de regeering de noodige kracht zal erlangen voor een krachtdadige voortzetting van den oorlog. De algemeens opinie is, dat Asquith voorzitter van dien raad zal bl ij venJ maar dat Lloyd George's macht zal worden uit gebreid "en dat nog een arbeidersvertegen woordiger'waarschijnlijk in het kabinet zal worden opgenomen. Do regeering en de mijnwerkers. LONDEN. De Regeering stond den eisch der mijnwerkers van Wkïes toe, om 15 loonsverhooging. Beperking der vrij'stel lm gen van militairen dienst. LONDEN. De „Local Government Board" zond aan de recruteeringshoven een rond schrijven, meedeel end, dat de regeering be sliste, dat elk man onder zes cn twintig ja ren van meer belang is voor het leger dan voor burgerlijke werkzaamheid. Daarom moeten déze jonge mannen niet worden vrijgesteld, tenzij ze werkzaam zijn aan Werk van beslist nationaal belang. Dn vraag naa.r maunen boven de zes en twintig jaar voor militairen dienst is zoo groot, dat hun vrijstelling niet gerechtvaardigd is, behalve om de meest dringende redenen. De vernieling van een Zeppelin. LONDEN. Do koning heeft de „Distin guished Service Order" verleend aan den marine-vlieger luitenant Pulling en het „Distinguished Service CrossL' aan twee andere marine-vliegers en wel voor de ver nieling van den Zeppelin aan de kust van Norfolk op 28 Nov. FRANKRUK. Van het Westelijk Oorloeaterreln. Het Engelsch-Fransche offensief. LONDEN. Bericht van veldmaarschalk Haig: Nu en dan onderbroken artillerievuur Op het aangegeven uur trad ik bij den com missaris binnen. Hij ontving mij met een glimlach, waarin een weinig spot niet was te ontkennen. ,Ik weet, wat u hierheen voert, dokter", begon hij. „En u stemt toe?...'' !-Ik ben bereid u alle inlichtingen, die n betreffende deze zaak wensoht, te verschaffen Ik begryp, d^t u er uit wetenschappelijk oog punt belang bij hebt, dit voorval tot in de kleinste bijzonderheden te kennen. Overigens moet ik u zeggen, dat ik er niets belangrijks in kan zien. Het proces is reeds lang geëin digd; de moordenaar ondergaai zijn straf". „Ah!..." ,,Hij is in Cayenne". Ik slaakte een zucht van verlichting.' De justitie, dacht ik, zou niet maar in den blinde iemand veroordeelen. Ik besloot intusschen van de welwillendheid van den commissaris gebruik to maken. „U veroorlooft mij dus, u eenige vrag^ te doen vroeg ik hem. „Gaarne". Wat is er den dag van de misdaad eigen- op ons front aan beide zijden van de Ancre. In den loop van Zaterdag drong een kleine vijandelijke afdeeling in onze loopgraven ten noorden van le Sars. Zij werd er echter on middellijk weder uitgedreven. Krachtig wederei jdsch bombardement met loopgraafmortieren in de buurt van Yperen, Armentières en het Hohenzollem- reduit. PARIJS. Aan de Somme krachtig artil lerie-duel in do Etreek van Barleus. De nacht is overal kalm verloopen. In den nacht van 2 op 3 Dec. wierpen ze ven Fransche vliegtuigen 720 K.G. projec tielen op fabrieken te Thionville (Dieden- hof en) en het station en het Duitsche vlieg kamp te Eton. In den avond van 2 Dec. wierpen de Duit schers wederom projectielen groot kaliber in de richting van Nancy. BERLIJN. (Officieel.) In het Som me en Maasgebied nam overdag do artillerie actie gedurende eenige urén in kracht toe en ook 's nachts was zij hier en daar hevi ger dan gewoonlijk. Aan de Somme. LONDEN. „Renter's bijzondere cor respondent bij het Engelsche hoofd kwartier seint; „De Duitsche artille rie trad Zaterdag en Zondag veel actie ver op. Het heeft nu drie dggen aan een gevroren en daar de grond dientenge volge hard is geworden, schijnt de vijand bang te zijn voor een aanval. Hij weet wel, dat wij hem geen rust willen gunnen en tel kens als het weder wat beter wordt, zet hij zijne artillerie aan het werk in de hoop, daardoor een aanval te verijdelen. Ditzelf de gevoel van onrust uit zich bij den vijand in den aanleg van dichte draadversper ringen om zijne nieuwe posities. Dit werk geschiedt vooral bij vlezend weder des nachts. Er stijgt dan een witte damp uit den grond op en deze, alsook de duisteJnis, leveren eene goede dekking. Er komen dan Duitsche werk-afdeelingen naar Niemands land om prikkeldraadversperringen, som van vijftig voet diepte en zeven voet hoogte, aan te leggen. „Onze loopgraaf mor tieren vernielen die wel overdag, maar 's nachts arbeiden de Duitschei- dan weder geduldig om ze te her stellen. Het is een gewild tijdverdrijf der Engelschen, om die werk-afdeelingen tus schen de loopgraven te besluipen en te over vallen. In mistige nachten kruipen onze- mannen dan tot dicht bij de Duitschers en jagen hen met handgranaten uiteen. Ook worden èr in zulke nachten vele gevange nen gemaakt bij gevechten in den mist." Terugkeer Fransche burgerbevolking, LONDEN. De „Daily News" meldt •uit Rome, dat naar 3-anleidling ran. de herhaalde vertoogen van den Paus DuitschJnndthans het Taticaan mededeel de, dat de gedeporteerde Fransche burgers voor Kerstmis naar huis zullen terugkeeren. Onge veer '20,000 menschen zullen worden terugge bracht. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russïscho offensief. PETROGRAD. (Bericht van den Groo- ten Generalen Staf.) In de Wotid-E ar pa then. deed de vijand twee aanvallen op een hoogte, zes werst ten zuid-westen van Worochta. die door de Russen was bezet, hij werd echter genoodzaakt met groote ver- Jizen terug te trekken. In de streek ten noordoosten en ten oosten vah Kirlibaba deed de vijand een aanval op Russische afdeelingen. Twee achtereenvol gende aanvallen werden afgeslagen. In Zevenburgen.In de dalen van de Tro- toes en de Soelta deden de Russen geslaagde aanvallen; zij namen de dorpen Assaoel en Soelta en maakten meer dan 800 gevange nen, terwijl zij ook mitrailleurs veroverden. BERLIJN. (Officieel.) Front aarts hertog Joseph: Zaterdag, den vijfden dag van het Russisch-Roemeensche offen sief in de Karpathen, waren de aanval len hoofdzakelijk gericht op de Duitsche liniv in de Woud-Karpathen, aan den Goetin Tomnatek, de Smotree en vooral he- vir ten westen van Babaloedwa en herhaal ^ieping gegaan, waar haar neef, de heer Le- sec, banki'er te Parijs, haar wachtte. „Ah!" „Kent n den heer Lecec?" „Ja". „Een braaf mensch. Hij was gewoon twee maal per week z,n oude nicht te bezoeken; hij brac^it haar dan lectuur* en vertrok door gaans tegen tien uur. Zijn rijtuig braoht hem naar Parijs terug". Dieir dag ook r" Dien dag hebben eoniga-getuigeh hem op het gewone uur in zijn rijtuig zien stappen, omstreeks kwart over tien". „En de misdaad is gepleegd om?..." „Om elf uur, ongetwijfeld". „De moordenaar is binnengekomen?..." ..Eenvoudig door de deur. Luister, hoe het gebeurd moet zijn. De dienstbode, juffrouw Ribaud, sloot gewoonlijk de deuren niet, vóór men naar bed ging. Toen de moordenaar den weg vrij vond, kon hij ongehinderd naar de slaapkamer gaan. Op het, geluid van voet stappen heeft de dienstbode de deur geopend en is hem tegemoet geloopen. Na een worate- ling van eenige minuten is zij bezweken. De lijk' gebeurd in het huis van mejuffrouw de j oude dame is eveneens verschrikt opgestaan. n ttt_h-_ ï- j_.. +5 1fi 1. :nj_.i: GensonWelko lieden zijn er geweest? Hoe, en op welk uur is de moord gepleegd?" „Hé! hé!" riep de commissaris uit, ,,u loopt zoo vlug van stapel. Laat ons bij het begin beginnen". .Ik luister". ,,1B .iv-v.. u „Mejuffrouw de Genson ging weinig nit, „Wie was do heeft zich. willen verdedigen; een messteek heeft haar doen neervallen bij de tafel, waar u het lichaam zelf gevonden hebt. Vervolgens 'heeft de moordenaar zich meester gemaqkt van eenige zaken van waarde, wat goud, ju- weelen en heeft de vlncht genomen". de!ijk aan de Crcteala-hoogte. Het vuur der Duitschers schoot groote bressen in de gele deren der aanvallers. Van een nachtelijken aanval op den terug - wijkenden vijand aan de Babaloedwa brachten Duitsche afdeelingen vier officie ren en meer dan 300 man als gevangenen mede terug. Ook ten oosten van Kirlibaba en aan bei de zijden van het Trotoes- en Oitez-dal mis lukten krachtige aanvallen. Hier werden verscheiden honderden krijgsgevangenen ge maakt. Het nieuwe Russische offensief in do Karpathen. PETROGRAD. Particuliere telegram men deeben mede, dat de Russen zich een weg hebben gebaand door de na burige hoogten en voet hebben gekre gen te Kirlibaba. In do straten wordt wan hopig .gevochten. De Duitschers houden steenen huizen bezet en verdedigen het uit eind© van de stad door te vuren uit de ven sters. Zij hebben sterke reserves aan de westelijke grene van de stad goconcentreerd en doen daar tegenaanvallen. PETROGRAD. In brieven van het front, medegedeeld in de „Nowoje Wremija", wordt medegedeeld, dat het gevecht in de buurt van Kirlibaba buitengewoon hevig is geworden. De Russen moesten stormenderhand elk huis afzonder lijk nemen, daar alle tot een kleine vesting waren gemaakt. De vijand trekt terug naar zijn tweede verdedigingslinie, die buitenge woon versterkt is. Er zijn reeds 1500 krijgs gevangenen geteld en er komen nog troepen nieuwe aan. Aangemoedigd -door de strategische hulp van Rusland zijn de Roemeensche troepen weder overgegaan tot den aanval en bedrei gen zij Kronstadt, belangrijk knooppunt van spoor- en andere wegen. Uit de Doema. PETROGRAD. De zitting van de Doema ia heropend. De eerste minister Trepof Meld daarbij een rede, waarin hij zeide dat Rusland nooit de wapens zal neerleggen eer een volledige over winning is behaald, welke moeilijkheden en tijdelijke tegenslagen ook zullen voorkomen. De macht van den vijand is geschokt, maar nog is ontzaglijke inspanning noodig eer zijn weerstand gebroken zal zijn. Sprekende over binnenlandsche moeilijk heden, verklaarde minister Trepof het. ten zeerstte betreuren, dat moeilijkheden met de voedselvoorziening in vele plaat sen waren voorgekomen ondanks den overvloed van producten. Eveneens bejam merde bij de transportmoeilijkheden. Hij verklaarde dat de regeering krachtige maat regelen zou nemen om de orde achter de legers te handhaven. Hij erkende de nood zakelijkheid van spoorwegaanleg, vah de ver hoogde productie van metalen en brandstof, van de oprichting van munitiefabrieken en de ontwikkeling vah het technisch onderwijs. Er zal een wet op den leerplicht worden ingediend. Het was onmogelijk nu een algemeen ad ministratief program op te stellen, want het was onmogelijk te voorzien hoe de toestanden na den oorlog zich zouden ontwikkelen. Het onmiddellijke program van de regeering was slechts dit „de overwinning te behalen," de volledige beslissende overwinning coute que coute." Trepof vervolgde: „"Wij moeten nit al leen het gebied, dat door den vijand bezet is, heroveren, maar hem al het gebied ont rukken, dat vroeger Poolsch was teneinde een nieuw Polen op te richten, dat vrij zal zijn binnen zijn ethbographische grenzen en in onverbrekelijke verbinding zal zijn met Rusland. In het begin van dep^ oorlog deden Rus- Iand, Frankrijk en Groot-Britannië al het mogelijke om Turkije te bewegen neutraal te blijven en boden het in ruil voor zijn neu traliteit aan zijn gebied en onafhankelijk heid te waarborgen, benevens zekere voor rechten en voordeelen. Turkije echter, ver blind door Duitschlands bedriegelijke be lofte, viel ons op slinksche wijze aan en heeft zoodoende eigen lot bezegeld. Groot-Britannië, Frankrijk en Rusland sloten in 1915 een overeenkomst, die ook zooals u weet. Zij woonde alleen met hare dienstbode, die haar op haar zeldzame wande lingen vergezelde. Den 2en Jnli, den dag van de misdaad, is mejuffrouw do Genson niet uitgegaan. Om acht uur 's avonds heeft zij wandeling in haar tnin gemaakt, vervol- gens is rij naar haar kpmer op de eerst© ver- kerd". „Een vrijgelaten galeiboef". „.Heeft hij hekend?" „Hij heeft alles ontkend, dat spreekt van zelf'. „En tooh heeft men hem veroordeeld?" ,Niet ponder reden, wees daarvan verze- .Welke bewijzen waren er tegen berp?" „Bewijzen?'' zeide de hoofdcommissaris lachend. „Luister. Tien getuigen verklaren dien man den avond van den 2en Juli in de nabijheid van het huis te hebben gezien. De laatste heeft hem bemerkt om half twaalf, toen hij tegen 'den tuinmuur ging zitten om iegs te bekijken, dat hij in de hand hield. Het wasJiet goud, dat hij telde". „Heeft men dat gezien r" „Ja, men heeft het gezien' ,*,Den tweeden dag daarna is hij gearres teerd. Zijn jas wasWmet bloed bevlekt". „Dat is leelijk". „Eenig goud en twee geldswaardige stukken met de handteekening van mejuffrouw de Genson werden nog in zijn bezit gevonden". „Hoe heeft hij zijn aanwezigheid te Saint- Cloud verklaard?" „Hier is zijn verhoor". De commissaris reikte mij een blad papier over. Ik las: Verhoor von den beschuldigde. Vraag: „Zijt gij door verscheidene getuigen in de nabijheid van de woning van mejuf frouw de Genson gezien". „Antwoord: „Dat kan ik niet ontkennen". V. „Wat moest gij daar doen r" A.,,Ik zocht een slaapplaats in het bosch", V „Wat. hebt gij op den 2en Juli uitge voerd?" A.: „Ik heb overal rondgezworven; ik had geen werk". V.„Gij hebt toch gegeten? Waar? Hoe?" „Ik heb een gans gestolen in een boen derhof bij het doodmaken heb ik dat bloed aan mijn jas gekregen". V.: ..De deskundigen hebben geconstateerd, dat er ook menschenbloed aanwezig was". A.„Dat is wel mogelijk. Ik èeb mg in door Italië werd goedgekeurd, waarbij het recht van Rusland op de zeeëngton en Kon- stantinopcl definief wordt vastgesteld. Ruslands streven gedurondo duizend jaren ataat dus voor zijn verwezenlijking en daar het Russischs volk behoort to weten, waar- Voor het zijn bloed vergiet, wordt, in over leg met onze geallieerden, deze overeenkomst thans van. deze tribune medegedeeld." (Luide toejuichingen.) PETROGRAD. Totyi minister-president Trepof do tribune beklom orn de reged- riugsverklaring voor te leaon, begon de uiterste linkerzijde een luidruchtige vij andige betoogiug, zoadat Trepof drie kwartier moest wachten voor hij lie woord kon nemen. Driemaal besteeg hij dj tribune, hij moert echter telkenmale te rugkeeren wegens het tumult van de uiter ste linkerzijde.- Om aan de betooging een einde te maken, steldo do president de Doema voor, dat een dozijn socialistische en arbeidersafgevaardigden, waaronder de lei ders Tsjkoidzo en Verenski, voor twaalf zit tingen uitgesloten zouden worden. De uit sluiting werd aangenomen cn Trepof kon toen zijn rede houden. OOSTENR1JK-HONGARUE. Keizer Karl naar het Hoofdkwartier. WEENEN. Keizer Karl begaf zich Zon dagnacht naar het Hoofdkwartier, waar hij door de militaire en civiele autoriteiten ont vangen zal worden. Wegens den rouw zal geen officieel© ont vangst plaate hebben. ITALIË. Verlevendiging van hot vuurgevecht. ROME. De terugkeer van bet mooie weer maakte langs het g^hêele front een krachtige hervatting mogelijk van het ar- tilleriegevecht, terwijl ook co vliegers v/o-r er op uit konden trekken. De vijandelijke artille rie trachtte op groote schaal onzo .-.tellingen te beschieten als om de weerstandskracht v:m ons geboele front te beproeven. Het vuur was voor al hevig in de sectoren, waar tot dusverre de gewichtigste episoden van den oorlog zich af speelden, nl. die ten oosten van Görz, waar hefc aantal vijandelijke batterijen blijkbaar aanzien lijk vermeerderd is," fcn op het Karatfront. Aan het Giuliafront, waar het artillerievuur geleed was op de eerate cn daarachter volgende linies en waarbij ook mortieren meewerkten, scheen dit een inleiding tot een infanterieactie, waartoe het echter nimmer kwam. Dok werd Qe beschieting ran Görz en andere plaateen aan de Ben eden-Isonzo hervar. Onze batterijen wis ten echter bij do verlevendiging van het vuur gevecht de overhand to behoudenvaak brach ten zij het vijandelijk vuur tet zwijgen, terwijl zij door nitwerkingsvuttr veelvuldig? troepen- en treinbewegingen bij den vijand" belemmer den, ,pn zijn stellingen beschadigden, tevens het herstel daarvan belettende. De betrekkelijk rustige weersgesteldheid maakte het ook mogelijk om behalve de gewone dagelijksche verkenningsvluchten, 's vijands spoorwegcentra op het Trentino- on Giuliafront te bestoken. Zoo bombardeeroe een ©6cadrii!e het station en de stapelp aatacn van Volano ten noorden van Roveredo, blijkbaar met suc ces, want vóór den terugkeer zag on de aviateurs de ruïnes van de gebouwen, terwijl groote bran den uitbraken. Een ander escadrille vloog tot 12 KM. voorbij de Oosfcénrrksche linie op hefc Karstplateau en bestookte het' belangrijke sta tion van Kifenbcrge mot een veertigtal bom men, welko ontploften pp de Wagons van twee lange lerensmiddelentreinen. Ook de vijande lijke vliegers trachtten op Gommige plaatsen van het front op te treden, maar zij vermoch ten geen 6chade aan te richten, cank zij de uitnemende actio van ze afweorbafcterijen en de snelle actie van onze vliegers, die verschil lende gevechten leverden, waarbij twee vijan delijke vliegers werden neergeschoten. ROEMENiS De toestand in Roemenië. BERLIJN. (Officieel.) Over het laat ste succes in Roemenie schrijft de „Toss. Zeit." o. a.: „In deze dagen wordt iu de WallacMjsche vlakte over hefc lot van den Balkan beslist. Het Rcemeea- sche leger aanvaardde het, gevecht op hefc smalst gebied tusschen de Woud-Karpathen en de Donau. Terwijl de van Kampoeloeng uit in het dal van Dombowitza voorwaarts den vinger gesneden en daarbij nog al veel bloed verloren". V.: „Hoe zijt gij aan het geld en de papie ren gekomen, die gij, tijdens uw arrestatie bij u droegt?" A.„Die heb ik op een twintig passen af- stands van den muur van het huis gevonden, onder een steen." „De hecren rechters zullen niet het slaoht- offer van dergelijke leugens worden." Ik gaf het papier aan den commissaris terug. „Is u nu overtuigd?" vroeg hij mij lachend. „Wat! weet u...?" „Ik weet niets, waarde dokter, niets anders, dan dat gij een braaf mensch zijt, en dat het mij altijd aangenaam zijn zal indien ik u met iets van dienst kan zijn". Ik dankte den commissaris en vertrok. Wat bleef mij nu nog over? Tenzij men zijn verstand verloren had, moest men nu wel over tuigd zijn. Ik kon mij de inrichting van de kamer en de houding der beide slachtoffers zeer goed herinneren, ik vond geen schaduw van een dwaling. De antwoorden van den beschuldigde schenen niet, zeer geloofwaardig. Ongetwijfeld moest ik mij vergissen. Ik begaf mij naar mevrouw d'Angis, om haar, zooals ik haar beloofd had, te vertellen, dat ik nu overtuigd was. „Ga dineeren bij den beer Lesee", zeide zij, „en toon hem een opgeruimd gezicht, evenals mejuffrouw Clarisse, net zijn brave menschen." Zij riep mij nog terug en omhelsde mij. „Charles", zéidp rij, „nu geen dwaasheden meer, niet waar?" (Slot volgt.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1