2 Dec. KOMMIES. Landbouw- BEWAARDER 1917. Laatste Berichten. MUTSCIUPPI1111EIPLOITSTIE linflirssil®. SGLLAIÖSSHE IJZEREN IPSffië HUTKIJM. ÜWi m SPOORWEG üi waar ezm goede ttuisvrouw ieder uurvam dem dag aan 1 I. JM8SVELG, Lauiwesr. üeeren HffilELEDE» der CAI1IIESI Sport Gemengd Nieuws. J. J. A. v. d. BURG, 4 IDE SOtjTJATErWCOtrRAlvr'T' "van Woenaaag a9 3\rovemtoei- iele leiderscapaciteiten to toonen en ook in dit op- richt block, boo do cursus met flinke resultaten is bekroond. De zoal van Ons Huis bleek voor deze gele genheid wel tienmaal to klein. En do avond is niet alleen een prachtige volkszangpropaganda geweest, maar beeft ook getoond, hoe do volks- zangbeweging meer en meer do goede richting 'opgaat. En tevens, welk een goea werk het Ie- i gevbestuur door de goede zorgen van het „Bn- i j-eau O. 0." verricht met zijn officieel© be- jnoeiingeu ten opzichte van de volkszangyerlio- i -tering. En by hetgeen de heer Oostveen in een '.toespraak wenschtc, n.l. dr«rt deze vijftig leiders I do kern moesten vormen van een tienmaal zoo j groot aantal zangleiders, sluiten, wij ons gc- £eel aan. - Dankbetuiging aan ,,Onze vloot". Do gezamenlijke miliciens van Barak C Dis- 3ioek betuigen langs dezen weg hun hartalijkcn dank asm de vereeniglng ,,Onze Vloot" voor do aardige spelen, hun toegezonden. De milicien L. v. d. SNOEK. Dankbotulglngen. Langs dezen weg betuigen wij ondergeieo- benden onze harteUjken dank aan don AVelE. i Gestr. Heer Officier, Onderofficiers, Korpo- rnals en manschappen van het ecrato Peloton i 2© Esk. Ie R«g. Hub. voor het prachtige ge schenk dat wij van hen bij ons huwelijk heb- i ben ontvangen. Mil. Korpl. TALMAN en Echtgenooté. Lnngn dezen weg betuigen wij onzen harte- lijken dank aan de manschappen van de 4e i Sectie, dio hebben bijgedragen tot het mooie cadeau ons bij het huwelijk geschonken. OVKRKAMP en Echtgenoote. 4-1-8 Reg. Inf. i; Pandoeren. Oplossing vah liet Pandoerpraat-jè der club jTV vier Zeeuwen'- in de „Solclatencouranfc (No- 356: le Slag: K. 10, S. a.. S. 9, K. a.; 2o slag: R. h., H. a., R. a., S. k.3e slag: R. b., ÏL k,, S. 7, R. v.; 4e sla": R. 8, H. vr., R. 10, S. 10; 5e slag: R. 7, H. b., K. 8, Pu. 9; 6e slag: H. 8. H. 10, S. b., S. 8; 7o slag: 7,%. k., Hl b., K 0. J. STOUTEN, Mil-. sold. Bcvakingsdet. Tuchtklasse te Hoorn. No 1. KI. 10, Sch. aas, KI. 8, KL aas; 'No. 2. KI. k., H. 9, Sch. k., RL 7 No. 4. I tich, vr., H. S, H. ace, Soh. boer; No. 3. R. I aas, Sch. 10, R. k.. H. k.No. -4. R. vr., «R. b., H vr-, Sch. 7No. 3. R. 10, Sch. 8, R S. H." b.No. 4. R. 9. R. 7, H. 10, freb. Na, 3. H. 6. KL 0. H. 7, KI. Vr. T Hcngt met den Sston slag op H. „Tte Oude blanke Gerric IV. DE GROOT. J. SPITZ. (T. DIJKMAN. G. VAN DE GRAAF. liuÉdeï'&es-g. *?o. 1 kl. 10, J. ifcfc. »««- 3. ech. 9, 4. kb 0. No. 3 r. a«: 4- k.. 1. r. k., '2- h- aas. STo 4 r. vr.. 1. r.b., 2. h.k., S. sch. No. 3 r. 10, 4. sch. vr.. 1. r. 3. h. vr. N^4 r. 9, 1. r. 7.2. h. b. 3 1:1. S No. 4 ach. 10, 1. h. 8. 3. b. 10, 3 «h. b. No. 3 h. 6. 4. kl. aa«, 1. h 7, 2. kl. k. v Hangt alzoo op don zevenden r-.-ig op harten Namens de pandoerdnb t Handvat'', A. 1-1-8' R. I. No. 1 kl. 10- 2- seb. aas, 3. sch. b. 4. kl. MS. 2 Slag komt No. 3 uit met r. 10, No. i. sch. U.. No. i r>k.. No. 3 H. Aas. 3 Slag komt No. 4 uit met t. vr., No, I r.b., •No. 2 H.k., No. 3 ach. 7. 4. Slag komt u t No. 3 met r. ans, No. 4 Kb. w.. No. 1 milOT Sj N4. 2 H.vr. 5 Slag komt No 4 "Dit met i'. 9, -No. Ir.,, So. 1 h. b-, Ko. 3 k. S. 6 «big komt No. 4 mt ™ct scb. 10. No. 1 -H. f. No. 3. H. 10, No. 3 .-oh. 9- 7 Slag bomt No. 8 mt met h. o, -\o. n. v, No." 1 h. Z. no. 2 kl. k. Hangt dos op den 7en slag 0? h. De pandoerclub .,De Kankerpitten Mili tair Hospitaal, Gorinehem. No. 1. kl. vr. 7, 8; h. 9, 7, 6, r. 7, sch. 10. S. r. vr., b., 10, 9, 8, li. aa», kl. aas, sch. vrouw* 3. ;cu. aas, boer, 8, 7, b. boer. 8, r. ko ning, kl. 10. 4. fc. honing, vrouw, 10, kl. koning, b., 9, sch. k., 9. ■Ruitenaas bijkaart. No. 1 speelt sch. 10 uit pis troef en hangt met den achtsten slag op klaver vrouw, Namens de Pandoorcktb .Had je roe maar." C. VAN DUN. G. VAN LIEROP. A. VAN WEERT. A. GOEDHART. 17-1-3 Reg- Inf. Ill Dir. Yeldl. Tor de»* ontvingen wij van hetzelfde praatje no* oplossingen: van de pandoer-club ,.De Knotierploeg". 4 IJl R. I. 4e Div. Veld].; wan de dub ,,Lk-hting nooit naar huis' 3, II, •35 R. L le Div. Veldl.; ran de pandoer- fclub ,.De Vetsohar", Res. Bat. B. 4e Div.; wan Sergt. O. Bos, 21e Bet, L. W. I.; van de j5lu'o „Altijd ziek", mil. hosp. te Gorinchem; jcpn de pandoerolub „De Linke Kokkel", 3 3 R- I., 4-e Div. Veldl.. en van de pandoerclnbl '„'Altijd Kif" 3-H-15 R. I. le Div. Veldl. VOETBAL, Sparta verpiettorO. t.t "Wie had het ooit gedeoht? Met 101 orer- D. F. O. de Rotterdammers in Dordrecht 9U heeft olrco schitterend baar geleden neder lagen gewroken. Jammer voor hparta dat zij de /iupo was. in het Stadion had H. B. S. ook sl een zware gederlaag te slikken. Met 5—0 werden de kraaien geslagen. Blauw Wit boekte baar eerste g r o o 4 e overwinning. H- V. V. en Haarlem wonnen zooals de ver krachting was met 20 en 42 respectievelijk yan Hercules en Quick. In het Oosten slaagde Enschedé er in Quick (Nijmegen) op hot kantje af te kloppen. Met jj0 wonnen de Enechedéërs. Tubentia ontving do Zutphonsehe Be Quick en overwon deze met 3-1, terwijl in Deventer t. D. en Vitesse een harden strijd voerden om de overwinning. De thuisclub won ten slotte met 82. Voor de Zuidelijke eerste klasse werd V.V.V. uit Yenlo te Tilburg ook al met 101 verplet terd. In Maastricht werd een ^plaatselijke ont moeting gespeeld tussehen M. V. en M, S. V. Ue voethalrereeniginj won van de sportver- «eniging met 10, na een «panneaden »fcr§d. In Breda ook e! een derbr en wel tusechen Velocftas en N. A. O. Do «idetten kunnen maar znet ep «toot komen en verloren nn met 52. Wilhefmica uit Den Boacfc gin^ bjj Middelburg op bezoek en kroeg oen rorr.ao.cte nederlaag to •ukken. De Zeeuwen wónnen hier rnet 51. In de Noordelijke eerite klasse honden de Wedstrijden niet doorgaan. In Rotterdam vond nog voor de vierde Bcksr- »onde de wedstrjjd tussthan V. O. C. en 't Gooi plaats., 't Gooi eneurelde eervol na een 2—0 nederlaag. Verdere nïtsk!^<-,i r?n r'H Voor de competitie: ÖpertBcn—Ajax 11; A.P.C.—Ale Vit iris 7—0; L. V. V —F, D. O. 0—0; Aiax L-—V. R. A. 1—0: V. V. A.— KT. r. c' 4—2. Vriendsthsppcr-n,-eldcn V. CGo .p—1c-p-^A^'i-tl^ZV. V. W. Kg. Ontsnappingen over den eioctrischen draad. Hoe streng ook heb toezicht van Duitscbo zijde is langs do Noderlandsch-Belgische grens, waarlangs dc zwnnr geladen olectrische draad een bijna onoverkomelijke barrière vormt, toch gelukt het nu on dan nog enkelen waaghalzen om uit hot land der verdrukking naar het vrije Nederland te vluchten. Zoo kwamen voor eeni- gen tijd een paar jongelingen uit Maeseijk in de buurt van Kramproij met behulp van een trapladder, die zo over den doodendraad heen plaatsten, van *t eene land naar 't andere. Een van het tweetal, die toch nog even mot de gele ding in contact kwam, deed daarbij enkoio brandwonden op, waarvoor hij gedurende cem gen tijd in een ziekenhuis tc Weert verpleeg, werd. 4 De Duilsche schildwachten, die op zeer kor ten ondcrlingen afstand de posten bezetten in do buurt van de plek waar do Maesoijkers hm enderneming waagden, zulten waarschijnlijk eon heel onsmakelijks pijp gerookt hebben. Al thans een paar dagen na het gebeurde kon men, onder groots belangstelling van Hollandschor kunt. de Duitschors bezig zien ora óók met een trapladder over don draad to klimmen, waarbij een officier precies toezag hoeveel tijd er non- dig was voor heb volvoeren s an ds onder neming. Ofschoon daarna van Duitschê zijde het toe zicht weer verscherpt werd en iedere schild wacht nauwgezet telkens binnen den gestelden tyd do strook, die hem ter bewaking werd aan gewezen, a'iiep, lukte het dezer "dagen toch weer een MaCsojjcker om in dezelfde buurt heelhuids het Ncderlandscho gebied te bereikeD Deze waaghals bediende zich voor zijn onderne ming van een plank, wclko hij legde over de prikkeldraadversporringen waarmee aan weers kanten do olectrische geleiding"is afgemaakt, zoodat nu do Duitscbers, willen ze een herha ling voorkomen, of de prikkeldraadversperring lager óf wel den •inet clectrioiteit geladen draad hooger moeten gaan aanbrengen. Over de grens gekomen. Vrijdag arriveerde to Zevenaar een Duitsch deserteur. De man had gcruimen tijd voor Verdun gestreden en verklaarde dat hij een der weinigen was, die van zijn regiment waren overgebleven. Toen zocvelen van zijn strijd makkers heb leven moesten laten, besloot hij to desertoeren. To Maastricht kwamen drie ontvluchte Rus sen aan, die bij Ittoren over <le grens weren gekomen. Zaterdagnacht by Groesbeek een Duitsch onderofficier der infanterie, gerechtigd tot het dragen van het IJzeren Kruis, over de grens gekomen. Hij was 27^ maand in het veld ge weest in België cn Frankrijk, laatstelijk bij La Baasëo. Van de gelegenheid, dat hij zich met verlof in zijn woonplaats Calcar, bij Kleef, bevond, had hij gebruik gemaakt om te deser- tesren. Op lion meter «'stands van de Hol- landsche grens werd hij t egengehoiiden door con Duitechen landstorincr, dio hem niet wilde doorlaten ofschoon hij te kennen gaf, dat hjj smokkelwaar moest halon. Hij had daarop den landstormor een slag gegeven en hem rijn ge weer afgenomen, dat hij hij de grens had weg. geworpen. De reden voor rijn desertie vas_. dat drie zijner broeders reeds gesneuveld waren, terwijl den vierde beide becncn waren afgeschoten. Zelfs was bij tweemaal gewond geweest: een maal in don rechterpols door een granaatsplin ter, do tweede maal door een bajonetsteek in den linkerpols. Volgens hem was hot met de voeding van hét Duit,selie leger slecht gesteld. Te öldenzaal is aangekomen ecu Pool, die werkzaam was geweest in do mijnen van Ga- licië en uit vrees voor een oproeping yoor dèn militairen dienst was gevlucht. Tot Rhsiüo had hij per trein gereisd en vorder dén weg naar Öldenzaal to voet afgelegd. Te Tegelen (L.) wordt nu ook de maatregel toegepast om op een onverwacht oogonblik slis Dnihsehers, die zich in de gomeento ophouden, onder geleide van ambtenaren en gemeente politie naar een bepaalde verzamelplaats over te brengen, van v aar dnn vervolgens de trans porten naar de grens in groepen van ettelijke tientallen beginnen. Den eersten avond konden aldus omstreeks honderd mannen en honderd- vijftig vrouwen over dc grens worden geleid. Overreden. De landstormplichtig© D. J. rati L-enden, woonachtig te Amerongen, had Vrijdagavond 9 uur het ongeluk bij het dienstdoen op de spoorwegbrug te Nijmegen onder een losse loco motief te komen. Hij was onmiddellijk dood. Oplichting. In de Krimpenerwnard is in de laatste weken oplichterij gepleegd op ©en eigenaardige manier. Een militair misschien zijn het verschillen de personen geweest meldde zich aan bij families met de tijding, dat zoon of man en kele weken extra, verlof zou kunnen bekomen als direct oen bepaalde som werd gestort. Ben sergeant-majoor of een luitenant werd genoemd als degene, die den militair gezonden had. Een landbouwer te Roeuwijk is er ingevlogen en heeft 30 gestort tegen ontvangst van een kwitantie, onderteckond door sergeant-majoor V. Een vrouw te Nieuwerkork a/d. IJssel, die het geluk had dat- haar gemobiliseerde zwager juist thuis was, weigerde op dien advies om onmiddellijk heb haar gevraagde bedrag, f 50, te storten. Ze wilde eerst met haar man telefoneeren, doch daar wilde de mili tair of als militair verkleedc oplichter niets van weten. Toen was er natuurlijk ge6n sprake moer ran geldstorting, de truo was doorzien. Smokkelen, Te Venfo vond een rykaveldwachfcec, bijgestaan door gemeentepolitie, in een woning in het Ven, op slechts emkele meters van de grens gelegen, een voorraad ten uitroer ver boden goed, als tot dusver in één pand nog niet was aangetroffen. Achtereenvolgens wer den te voorschijn gebracht vier groot® manden vol worst, 25 rolhammen, een groot vat met gezouten spek e-n voorts rijwielbanden, sajet, olie en grutterswaren. Do geheel© bezending is in beslag genomen en overgebracht naar de maxeehau sseekazerne. Moordaanslag. De toestand van den commensaal Ból», op wien Donderdagavond, naar we meldden in ons vorig nummer, in perceel Beursstraat 25 te Amsterdam geschoten werd, is volgens latere berichten bevredigend. Hij kreeg een schot in den mond en een in den hals. Aanslag op een goudsmïdswïnkei. Ta 's-Grsvenhngo werd in den goud- Emidswinkel van don heer J. O. Nieuw stenten, Piet Heinstraot 128, de spiegelruit met een steen verbrijzeld. Do gouden en zil veren voorwerpen waren in een gl»zenkn6t ge borgen en bleven onaangeroerd. De eiermarkt tij Alkmaar. ÏTit rreos voor inbeslagneming werden Zater- d?.g te Alkmaar zoo goea als geen eieren op dc markt oongevoerd en die er waren werden voor 24-.V cent per stuk verkocht. („Alkm. Ct.") Twea bankbiljetten van f 1C00 te veel ontvangen. De Minister vnn Finaneiën mankt bekend, dat t« zijnon btiize door een osbskeeds is be zorgd eer.e enveloppe inhoudende zeven bank biljetten van duizend gulden, aïsraede e^n pa pier waarop geschreven „Bijdrage voor Ts Rijks schatkist f 5000 (vijf duizend)". Ingeval hij vergissing twee biljetten te veel in de enveloppe mochten zijn'gedaan, kan de eigenaar* jait j. i^v<4dp^j^aJ*p^^ad^.>g5t^ moeren, zich wenden tot den secretaris-generaal van het Dep. van Financiën. („St.-Ct.") Rubber In de vlampijpen. Aan het „Eindli. Dagbl." wordt uit Boxtel gemeld Uit do vlampijpen eener spoorweglocomotief, die geróed stond voer Venlo, haalde de con ducteur van ons di'.tributieburcau gisteren een groot© hoeveelheid levensmiddelen en voor ruim f 1000 gele rubber, D9 „sympathieke strooper". Het dorp Huizen heeft een merkwaardiger ingezetene. Hij lijdt aan toevallen cn kan, mede door zijn zwak gestel, niet werken. Maar als 'strooper vindt hij niet gemakkelijk ziin ge lijke. Met pen geweer waagt hij zich niet in het veld. Enkel met het uitzetten van strik ken verschalkt hij menig konijntje en haasje. Donderdag kwam hrj zelfs met... een hert op den mg in het dorp. ,,'k Heb een goeden mor gen gehad" zeide hij lachend. Bij ieder, zelfs bij hen die de jacht iu deze omgeving pacht ten en bij de jachtopzieners staat hij in do gunst. ,D© sympathieke strooper" wordt bij genoemd. Het buitenkansje van "Woensdag wordt hem gaarne geeund. Enkel met stroo pen ia den winter verdient hij vrijwel nog den kost voor hem en zijn oude moeder. i 8000 a f 9000 gestolen. Een ijzeren geldkist, inhoudend© f 8000 it f 9000, welke stond cp het bureau van het grocpjut ar kwartier te N "arden, is sedert eenigo dagen met Laar inbond spoorloos verdwerw-n. Niemand weet mede ia deelen wanneer de bist het laatst is gezien; van een dief of dieven is geen spoor t© ontdekken. Casverglftlging. Zaterdagmorgen kwam een bewoner te Apel doorn aan den Looschen weg niet op tijd nae.r beneden. Zijn kinderen gingen kijken en von den vader en moeder bewusteloos te bed lig gen, terwijl een sterke ga-sluchi in het slaap vertrek viel waar t© nemen. Ingeroepen ge neeskundig© hulp wist mot liet zuurstofappa raat gelukkig beiden weer bij te brengen. Aan de gaskraan was bij vergissing een kleeding- stnk opgehangen! Geen medische hulp. Dr. "Wiorsema te Kouduin is wijl te Hin- tjcloopcn geen medische hulp te 'krijgen i& ook des nnohbs telefonisch met het kantoor al daar verbonden. De poridirecti© heeft deze verbinding thans opgeheven m©b het oog op den waarborg van geheimhouding van andere telefonische gesprekken in deze buitengewone tijdsomstandigheden De vrij© zee. Ben Schipper ter haringvangst werd dóov zijn reederij onderhouden over"het varen in z.g. verboden vischwater, wat aan die reederij heel vat onaangenaamheden fead berokkend. De schipper verdedigde zich als volgt.: „Ik heb altijd gehoord en daar licud ik mij bij, dat d« zee ia van de Oppermajesteit cn dat men daar maar niet met een stuk krijt een streep over kan trekken, zooals de jongens bij het knikkeren. Zwemmen er visschem en weet ik het, dan ga ik daar zeilen... graafbezufting cn een Spoedig ingeset ver- sperringsvuur der artillerie dreef hen terug. Lcgcrgrorp KroonprinsTen oosten van St.- Mihiel mislukt© een Fransch© eoup dé mam tegen een van one© forten. De vredesbeweging, LONDEN. De „Daily Telegr." meldt uit New-York, dat d© bladen in' verslagen e.n be schouwingen uitvoerig melding maken van d« pogingen van d© League to en fore© peace, waarvan de oud-president Taft d© leidend© geest is. Er ie Zaterdag te New-York een groot© vergadering gehouden onder leiding van Taft. Er rullen nog meer vergaderingen wor den gehouden. Er is nadruk op gelegd dat d© Bond niet ten doel heeft een einde t« rocken aan deren oorlog, hoewel Jacob Schiff, cl© b©- i ken do bankier en d© voornaamst© spreker van j Zaterdag, er op wees dat de tijd al gekomen was ora te handelen. Het dool van den Bond is echter om na den oorlog een verbond van natiën te stichten en den Trede to handhaven d©or vercenigd© economisch© en militair© «acht. Hier, waar vredelievendheid en v#w- epood samengaan, heeft men in hot algenaaea hot donkbeeld verlaten dat kracht alleen ral- doend© ie om don oorlog voorkomen. Er werd Zaterdag ©enigszins gemeesmuild toen een schrijven werd voorgelezen van iUiu Duifcsehen ambassadeur, graaf Berastorff, Am verklaard© dat JJuitaehinnd te allen tijd© bereid was toe te treden tot een bond, die ten 4«,ü had de verstoring ven den vrede tegon t© gMx. WcSBedacjs schriftelijke op leiding voor onderstaande betrek kingen. Salaris PCö— f 14.0). Bewaar» der 1250). Hulpkcurmecs- ter 1100) Politie-beambtcn 1200). De toetreding toe bever.- staand* cursussen is nog slechts hee! korten tïjil opengesteld. In twee j jaar tijds telden vu alleen voor 't Kommiesexamen bynu 300 ge» Blaagden, Vraagt gratie prospectus. M. w. ri. BFïOEüv, Groningen, Postbus 70, ©nöerwUs per forïef. VoStedige schriftelijke opleidin» voor oe Lecrtdbouvy-dipioma'c. Vraagt per briefkaart het prospectus van het „Instituut «roer Land- houm-Onéerwijs, S?. w. tf, ÊRCEN, Groningen, Postbus 70. Stenografie, 7 geveer 10 e. per week. H betering. Pxnmenoplelding Dit de Staatscourant, Eervol ontheven van hefc hevel over het in- structicschip ,,Atjeh" de kapitein-luirenant- ter-zoo L. A. van der Stok en het bevel opgedragen san den kapitein-luicenaut-tcr-zee G. J. te Winkel. Eervol ontslagen met pensioen wegens lichaamngebrekeh do officier van administratio bij do zeemae-ht H. M. d eG r o o t. Deportatie van Belgen. In verband met hot onderhoud dat Maandag middag het lid der Tweede Kamer, de heer Dnys, met den Minister va.n Binnenlandscho Zaken had naar aanleiding van de door hem tob dien Minister gericht© echriftclijk© vragen botroffendo d© deportatie van Belgen, verneemt bet Handelsblad" nader dat met de beant woording dier vragen de meest mogelijke spoed zal worden gemaakt. D« indruk bestest dat men tot dusver nog niets gehoord heeft van eventneelo stappen door de Regeering in deze aangelegenheid ge daan. omdat cit-teraard van regeoringswego eerst ter plaatse, welke daarvoor in aanmerking kwam, moest worden geïnformeerd of zich onder do nifc het bezette gebied weggevoerden ook personen bevonden, die indertijd naar ons land waren uitgeweken, maar later naar België terugkeerden in verband met circulaires van den burgemeester van Rotterdam, den consul- generaal te Antwerpen of stappen van ander© officieels personen, waardoor die uitgewekenen bewogen verden naar België terng te koeren. Het antwoord van Duitsehland op dat verzoek om inlichtingen moet thans zijn ingekomen, zoodafc eerst thans door de regeering zullen kunnen worden overwogen de stappon, welke in dezen noodig mochten blijken. Teruggevonden, Do geldkist,inhoudendo ongeveer f 9000, welke van het bureau van hei groepsstofkwar- t-ier to Kaarden werd ontvreemd, is mor- haar inhoud teruggevonden op het bastion Oud-Molen vlak bij genoemd bureau. Hot hangslot was er afgebroken, doch toon de ijzeren overslag ver wijderd was, heeft men blijkbaar geeu kans gezien de kist verder te openen, omdat daar toe weer eon sleutel noodig was. Do kist is toen in een der taluds ingegraven. Men vermoedt dat do diefstal door meer clan één persoon is gepleegd, omdat do kist bijzonder zwaar is. Het is een raadselachtig geval, to meer daar cr steeds een schildwacht op post staat. Smokhelaaretruc. Men sehrijfb ©n* uit Oootburg; De «mokkoloavs hebben Maandagnacht een bruteal stukje uitgehaald. Om hun ontdosking en controlecring minder gemakkelijk t© maken, hebben zij op ©cn gedeelte van d© grensstreek de telefoondraden doorgeknipt-. Z©!fs hadden zij de brutaliteit lange einden telefoondraad race te nemen en de porseleinen dopjes, t© rooven. De strijd in Macedonië. PARIJS, Aan hot Tspema-front ia een Ru"» gaarsche tegenaanval op de Servische stelling Maandagnacht met bloedig© verhezen voor de Bulgaren afgeslagen. Ten noorden van Mona» rir blijft hot wederzrjdsche artillerie-vuur hevig. Aan den linkervleugel der geallieerden blijven de Italiaaiisch© troepen vorderingen maken ir- de bergachtige streek van Ditrova. Keizer Karl van Oostenrijk-Hongarije. WEEN EN. Keizer Karl verscheen Maandag voor de eerste maal als monarch in den Hof- berg. Op den weg van Sehönbnmn naar ('-n Hofburg werd hij door het publiek geestdriftig begroet. Do Keizer ontving in den Hofburg den apo- etoli8chen nuntius en daarop d© gezanten vac Turkije, d® Vereenigd© Ptafcen cn Öpanj© in bij- aor.dcr© audiënties. Mot Engslooh-Franscho offonfllflf, PARIJS. D* gwwer.e beschieting op Ver schillend© punten nn het Sommefront «n in den sector Douaumont-YauiD« nacht van Maandag was kalm aan d© rast ven het front. Franacii* vlieger» wierpen Maondagnaclii btxnuaen op d« vlie^ampen by Gaizancourb •d Milizny. Da prejocriolen troffen doe!. PARIJS. Niets te melden, béha.lra artiHe- r:c-oc'.i* Mcnndagnaeht ia d© streek van La Bfteaé*. BERLIJN. Offieie&l. Lr-gtrgro'p Rtip;> /echt. In-' het Sommegebicd sleclita geriu.T vuur. Zonder voorbereiding door de a-rtüleri© traröitteQ des avonds do Fra-nscten in het zui delijk dool ran St. Pierre Vaesfc fcosch binnen te flripsftnj Bok piitrajljg'xrruiy _.van /jc. f Privaatles 25 cant. Bockhoaden. Eng., Franseh, Ned. taal en rek. Vijf of minder vakken samen 25 cent per week. U ontvangt d© lessen franco per post, stuurt per post uw werk in en ontvangt net (nagezien) per post terug. Voor kin deren en volwassenen o, zo© gemak kelijk en vlug"Wanneer niet in alle opzichten dubbel en dwars over de lessen tevreden .is, dan behoeft TT ze niet te betalen. Vraag daarom eer3t maar even gratis prospee! 115 mat proef bjj Instituut HOLARHÓF. Clercqstraafc 75, Amsterdam. j tevens plaatwerker, direct gevraagd; ook een bekwaam SZVlIö, bekend met het Tuinmeubelen, Waseh- maken van Flesschenrekksn, tafels, enz, Fa. HORN BOOM, Meiaatoarenfabriek, ümstirdam. PrinsBngraeh! 3S8.- proefles van onze schriftelijke lessen in 1 2 5>u3*8eka, 3 Engelsch, 4 Boekho»- den, I Ncdcrl. Taal on Pckcne*, Schoonschrijven, S Aorclrtjlcnfcundo1 tot s, k vit e lessen worden geleid door Leeraren M. O. cn hoofdonderwijzers. Voor pesifiev©-- nz. de goedkoopste studie. Cursus „Zelfontwikkeling". Bilderdijksir. 88 Amsfcrdaj» Tot vember ?««- bij S. S. be.p©rki*£ van het steenkolen verbruik worden met ingang van Maandag 27 lS16'OPQ£HEVEN tl© volgende reizigerstreinen: 63. 64, 65, 66, 67 en 68 Amsterdam W. P. Rotterdam Maas en terug, 122, 123, 128 130 en 131 UtrechtAmsterdam W. P. en terug, 131 en 796 UtrechtMaarn en terng, 138 en 139 GroningenLeeuwarden en terug. In verband hiermede: Zullen te Nieuwersluis stoppen tot het in- en uitlaten van réizigeis: Trein 41 ten 8.43 voorm., tr. 101 ten 7 52 voorm., tiv 102 ten 11.21 vöorm., ÏÖD ten 6.38 nam. en trein 332 ten 9.30 voorm., met bepaling dat déze treinen geen riiwï«!on vervoeren van en naar Nl&uwersluls. Zal trein 27 dagelijks ten *5.46 nam. te Driebergen stoppen. D 26 en D 27 Amsterdam 0. S.Öldenzaal en terug, D 27 en 014 AmersfoortUtrechtRotterdam en terug, 27 en 914 Enschedé—Hengelo en terug, D 73, 324. 825, 323, 333, 341, 342, 347, 548, 362, 363 en 364, loopende op het baanvak HaarlemLeidenDelftRotterdam D,'P. Trein 110 zal te Ket-bel en trein 138 te Voorschoten stoppen, bij lï. S. M.> 157 en 158 Amsterdam 0. S.Enbhuiscn en terug. 157 en 158 StavorenLeeuwarden en terug. De booten Enkhuizen vertrek 5.33 nam., en Stavoren vertrek 6.0o nam., blijven varen in aansluiting van en op de treinen 777 en 786. Reizigers van de lijn Hoek van HollandSehiedam voor de riehting Den Haag kunnen zonder bijbetaling met de treinen 513 en 1-4$ over Rotterdam D. P. reizen. 614. 617, 624 en 627 ZeistUtrecht en terug, "iö, 718, 723 en 724 UtrechtBaarn en terug," - 800 N ij kerkUtrecht, f 809 en 810 UtrechtAmersfoort en terug, v S23 UtrechtNijkerk. treinen 615 en 637 Utrecht—Zeist zullen vertrekken van Utrecht. Buurtstntiontrein 635 zal aan dit- station .aankomen. Trein 630 ZeistUtrecht zal op tijdig verzoek steppen te Groene- ksnschedljk en trein 722 BaarnUtrecht op tijdig verzoek te Den Dolder. Ni C S. De Zie verder de aankondigingabiljetten aan de stations, alwaar o*k kosteloos strooibiljetten a*g Jteld de loketten verkrïgbaar gesteld zullen worden. By strenge koude tet een deel der rijtuigen zal bij Jonge reizigerstreinen de verw'amio* beperktAnóetèn blijven Utrecht, Amsterdam, November 1916. Voorjaar 1917 worfïb weer examen efgenomer. voor Bewaarder. Sa!, f 550—7* 575, benevens vrije wening (of vergoeding dcarvoor\ Weeding en«. Vou. schrift. bjj Cursus „Frank", Emiacn, tegen toe- zendiDfr van slechts f 12.50. Spoed cursus Kommies eveneens/12.50. Technlsohe Booken op TermïlnbetallnB cs EJectro-technlsche school A TEfi BOSCH ZWiERS, Hoatconstrudi». Werktuigkundige boeken enz enz. Vraag prospectus en Conditiën aan C DE WlJS. v/d. Hoop- i straat 134, Amsterdam. P. J, MEIJS ZOOM, Fabrikanten van 2?./t™rw«ri»-,. KoteSkeukenfornuizen volgen o eigen tftleam* WASSENAAK8CHESTRAAT lg-3, Scheveningen. Telefoon feG-4». Opgericht Anno 1770. Circa £00 attesten ter Snzoge, II'SLb o rri wa s s c h s r ijnTWa cfii nSt rl 5 k i n risf stl ra gl „CE RIJN" j! Mare«ï?ij3e! - LEIDEN -» Telefoon No. 31 Speciale en afgezondenJe Inrichting voor Militaire Wassehan. Da wasscFaiPwarösr. I:i Ösn Haeg en Omstreken per paerd fi en 'gaibu' walmfgks afgahaalfl cn bezorgd. i Wat vrijzinnige Chris tenen gelooven. Wj© daarover boeken wil lezen, kan ze g r a t i s en franto ter leen bekomen hij de HeerenA. H. VAN DER HÓEVE te Francker, J. F. KNIPSCHEERte Knoilsndam of by de Dames: Mej. Th. A. VAN ECK, Po mona, Oegstgeest, Mevr. MAGKENZIE- HATTINK, Emmastraat 7, Alkmaar, Mej.L. MARONIERte Oosterbeek, Moj ALB. MEYER, te Baarn. leeraar H. 9. Boekhcaden, Jullanalaan 71, Kaarden. Opleiding vaar alle examens op (trlministraH {-comptabel gebied Schriftslijfee cursussen voor Pralctrjkvxninenn en Akte M- O. W. Ce aandacht ven militie- pliGhtigen wordt gevestigd op hst leit, dot zij dis een ver bintenis volbrengen als matroos bij de Koninklijke Marine voor dén lijd van 3Vz jaar werkelijkw dienst en i'/t jaar reservediensi geheel vrijgesteld zijn van bus militie- en Men kan zich ook verbinden voer 4Vt jaar werkelijken diens on '/t jaar reservedionst es is dan evaneens Premie na dienstaimlpg is pla. i 490 [bij 3Vt jiir) en pli. f S56 (bij 4'/t jaar). fraagt nadere iniiektindon por briefkaart aan den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Piaet- selljken of Garnizoens commandant. Alles waf U van Koek e« Banket behoort te weten is, dat hef komt uit de Fabriek vnn Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HA AO. Richt Uwe aanvragen voor THEE tot de firma P. D. SCHtLTE, Den Haag. teerdere caniines betrekken deze geregeld en zijn tevreden. begint de spoedcursus voor hen, die KOMMIES of HUEPKOMMÏES L willen worden. IiiRiea I." Kommies Hulskommie» wilt wirr<leB, knipt Ss-n S fiJ flets aflvertentie uit. *n zenflt flis nis .lrukw»rk ana onflerstaatv* I jrtj aflres, flan onfevnegt Ugr. enfr. DE STUDIËGID S. f 120 KomniEesen gevraagd April 1917 (82—88 Jr.) i Instituut 1. R. VAR OER VLIET, Hieuwendijk 59, Amsterdam, j Kaam "Woqnpjaati

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4