a JO E3 SOLDATKMCO O RAJJT trg>,rv Vrijdag Q 4 November 1916 Op het morferne slagveld. strijd aan da Somme. Vredesvooruitzichten. O F ZEE. Binnenland. Leqsrzaken. In hel Troliisdal. nnezaS Correspondentie. De strijd in Roemenië. Van bet Roemeenscho front geven wij hierbij een kaartje van liet voornaamste doel van liet gevechtsterrein. De troepen van generaal Falkeuliayn, die over den Predeal-pas en den Törzburger-pas Roe menië binnendrongen, hebben zich ver sterkt, bij Azuga en benoorden Kampoe- loeng, om de aankomst der flank-colonnes af te wachten, die door den Rooden-Toren- pas, den Szurduk-pas en den Vnlkaan-pas ten zuiden, den Tömöser-pas, den Altschans- pas en dien Tölgyes-pas ten noorden van de centrum-overgangen, de Wallacliijsche vlak ten binnenrukken. De zuidelijke colonnes zijn over de passen keengerukt en bezetten Craiova, de hoofdstad van westelijk Wallachije. De noordelijke colonnes hebben de Roe- meniërs in de dalen van de Alt. en van de Jiu steeds meer achteruitgedreven en door den Tölgyes-pas zijn de Duitsclie troepen, na de Russen een nederlaag te hebben toegebracht, eveneens in de vlakte Tiet wordt nu tijd voor de Duitsche af- deelingen, die bij Azuga en Dragoslavele, ten noorden van Kampoeloengstaan, om hun opmarsch voort te zetten/ nu zij op hun rechter en linkervleugel door Duitsche en Oostenriiksch-Hongaarsche colonnes ge- Bteund worden. Ons kaartje geeft de positie aan der Duitscb-Oostenrijksche legers, die bij Azu ga en Dragoslavele, ten n. van Kampoer loong staan, en van de flankdekking, toen die over Carbunesci naar Craiova oprukte. Zoo hevig wordt gevochten aan de Somme, geschiedt misschien alleen, omdat men een zoo machtig mogelijken druk op de Duit- sohers wil -uitoefenen. Of al deze maatregelen zullen helpen? Het is zeer de vraag. De Doiitsohers zijn nog steeds in staat om nieuwe troepen te zenden tegen de Roemenen, jen zelfs tegen de Serviërs in Monastir, zegt men, en het lijkt er meer en meer op of "Walachije, het' voornaamste, vierkante ge- 'deelte van Roemenië, waarin de hoofdstad Boecharest ligt, door de centraleu zal wor den bezet van de Zovenburgsche grens tot den Donau. Door de verschillende passen aan de noordgrens van Walachije dalen de Duit sche en Oostenrijksche troepen in de groote laagvlakte, die zich uitstrekt tot aan den Donau. Door de Tranasylvanisolie Alpen heen, trekken zij op verschillende punten Roemenië binnen: zij hebben ten deele reeds de bergen achter den rug en zoo wordt voor de Roemenen de verdediging van hun land steeds moeilijker. In drie afdeelingen als 't ware rukten de centralen op, die echter steeds voeling met elkaar houden. Het verst zijn zij reeds gevorderd in weste lijk Walachije, waar zij binnendrongen door den Vulkaanpas, in bet dal van de, Jioe, hier bezetten zij eerst Carbunesci eh daarna Craiova, de hoofdstad van dit gebied. Op onze kaart is te zien, dat zij hier dus reeds vrij ver gevorderd zijn. Verder drongen zij over den Rote Turmpas het Alt- of Oltaal binnen en verder door den Predealpas in het Prahowa-dal. Daar hebben zij reeds, moer naar 't Westen, Kampolung bereikt en verder Azuga, op den weg naar Sinaja, met het buitenverblijf der Roemeensche ko ningen. Den weg door den Predealpas voert recht op Boecharest aan. Van groot strate gisch belang is echter het doordringen in jWest-Walachijedaar hebben dé Duitsehers de spoorwegverbinding over Craiova geheel bezet. Een gevolg daarvan is. dat de Roe meensche troepen, die westelijker staan, bij Orsowa, thans geheel zijn afgesneden en dus waardeloos voor de verdediging van hun Vaderland. Ook in het Altdal, ten zuiden ,Van den Vulkan-pas vechten de centralen reeds 40 K.M. van de grens. Over een breed front staan dus de Duitsehers en Oostenrijkers op het noorden en westen in het Roemeensche land, en zij trekken steeds .verder zuidwaarts. Zal het nu Mackensen's troepen en den Bulgaten gelukken om den hreeden Donau over te komen? Onwaar schijnlijk lijkt dit niet meer, en dan kun nen deze naar het noorden oprukken in (Walachije en 't is mogelijk, dat net grootste en rijkste stuk van Roemenië in 's vijands.. hand valt, dat Von Falkenhayn en Macken- sen elkaar de hand drukken in Boecharest. Doch in dat geval is Roemenië's lot beslist, pen lot, dat gelijken zal op dat van Servië. De operaties der centralen in Roemenië (vormen het belangrijkst feit der laatste da gen op de oorlogsterreinen. Op het oogen- blik komen er uit de Dobroedsja geen be richten van belang; ook in Macedonië is, na de inneming van Monastir, niets bijzonders gebeurd. De geallieerden beschouwen deze inneming steeds als een belangrijk feit, de centralen en Bulgaren weeklagen er echter niet over. Volgens hen hebben de Franschen In de Daily Chronicle'' geeft de beroem-le Engelsche schrijver H. G. Wolls zijne indrukken weer van de verwoesting die de oorlog op het westelijk front heeft veroorzaakt. ,',Als ik «enig schouwspel moest aanwijzen, dat als typeerend voor de bijzondere afgrijselijk heid en hot kwaad, dat de moderne wijze van oorlogvoeren, welke Duitsehland uitgewerkt en de wereld opgedrongen heeft, kan worden beschouwd, dan denk in niet dat ik een der groote grehitcctura!© ruïnes zou kiezen, die de meeste Bchrijven? het meest schijnen geïmpo neerd te hebben. Ik heb d. vernieling en de ruïnes der beroemde kathedralen van Arms en Soissons en de groote kerk van Saint Elbi, en cok de photographieën van de lakenhal van Vlieren in zijn tegenwoordigen toestand ge zien. maar dat alles heeft mij niet diep go- troffen. Maar wat mij yeel meer verdriet deed. is dc vernieling van dorpjes zooals Fricourt cn Doin- pierre en de verschrikkelijke toe*umd, waarin de ve'den en tuinen èr om heen verkoerenen mijn bezoek aan het sjioorwcghtation to Arras wekte bij mij een aandoening, alsof ik het lijk van een paa-vermoorde toor my zag Voor ik de hernomen dorpen in de eigenlijke gevechtszone bezocht, dacht ik dat do ontrui en Serviërs met Monastir nog niets gewon nen, achter die stad, op zich zelf van weinig strategisch belang, liggen de hoofdstellingen der Duitsehers en Bulgaren en daardoor zullen zij niet zoo licht hcenbreken. Hier begint dus weder de positie-oorlog en voor dat de Serviërs weer in Belgrado zijn, zal het nog een lange, lange weg wezen. Van 't Sommefront wordt alleen melding gemaakt van zwaar artillerie-bombardement aan de Ancre. Aan het Oosterfront gevech ten aan de Stochod, bij Nowo-Alexinets, in de Bosch-Karpathen, maar alle vrij onbe langrijk. Op het Karstplateau artillerie- activiteit, schermutselingen en afgeslagen aanvallen. BELGIË. Tusschenkomst van den Paus. Naar men weet, schrijft ,,De Tijd", wer den voor eenige weken to Hasselt 18 Belgi sche burgers door de Duitsche militaire overheid ter dood veroordeeld. Aanstonds heeft de Nuntius van Brussel, in naam van Z. H. Paus Benedictus XV, stappen ge daan, om voor deze veroordeelden genade te hekomen. Dank zij deze hooge tusschen- komst werden slechts vier der 18 veroordeel den ter dood gebracht, te weten: de heeren Kusters, Dubois, Wauters en Mossart. Aan al de anderen, ook aan burgemeester Go- lenvaux van Namen en aan de twee geeste lijken Burlet en De Rijck, werd genade ge schonken. DU1TSCHLAND. Von Jagow vraagt ontslag. BERI.UN. Naar men verneemt, heeft de minister van bmtenlandsche zaken von Jagow om gr- '"^-dsredenen ontslag ge vraagd. Tot zijn opvolger zal waarschijnlijk de onderstaatssecretaris Zimmermann be noemd worden. ENGELAND. Militaire dienst in Canada. LONDEN. Uit Toronto wordt aan de Ti mes" gemeld, cla(, de Canadeesche regee ring besloten heeft geen mannen van mili tairen leeftijd meer in openbare diensten aan te stellen, tenzij zo in het leger gediend hebben en daaruit eervol zijn ontslagen of vrijgesteld zijn van militairen dienst wegens ongeschiktheid of omdat hun diensten voor den staat van hooger belang zijn in hun gewone betrekking dan in het leger. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogaterrein» Het Engelsch-Fransche offensief LONDEN. Dinsdag den gcheelen dag hevig vijandelijk artillerievuur ;aan baide oevers van de Anc: 3. Elders niets belang rijks. Maandag hebben onze vliegmachines met goed gevolg s&mengewerkt met onze artille rie. Twee onzer machines worden vermist. BERLIJN. (Officieel.) In het Somme- gebied heerscht zware mist. De gevechte- act.ie was Dinsdag geringer. ming door de bevolking slechts van tijdehjken «ard was en dat zoodra het gevechtsfront meer in de' richting van Duitsehland teruggedrukt kou zjjn, de burgers der vernielde dorpen weer terug zouden kojnen om hunno huizen te her bouwen en liunnc akkers opnieuw te gaan be werken. Maar ik heb nu gezien dat niet al leen de huizen en de dorpen bijna onherken baar zijn vernield, maar zelfs de velden niet meer bestaan. Het zijn wildernissen van grnnaattrecJiters. De bewerkte humus is naar onder gewoeld en groote massa's ruwe aarde ggen daar over heen. Geen gewone pl .4 kan deze verstarde zee bewerken, oru nog niet, te gewagen van de orok- ken hout, de afgrijselijke massa's verward .jzer- draad, ruwe brokken van groote projectielen en een groote massa niet-ontplofte granaten, die overal door den chaos Leen verspreid zijn Op verschillende plaatsen is dezo puinmassa geel gekleurd door de inwerking der krachtige ontplofiingsmiddelen en er door heen kronke len zich loopgraven van acht, tien, twaalf voet diep tel Dezo zullen water- en modderpoelen worden, waarin het vee zal \-allen. Het is niet denkbaar, det er op die gronden waar de strijd gewoed heeft eenig gewas zal kunnen groeien, nog vele. vele jaren lang. Er is nergens meer couige schaduw. De hoo rnen langs de wegen zijn versplinterde stomp RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRAD. Geweervuur en artillerio- ducl, het hevigst aan de Stochod in de atreok van MaJ&porsk Vijandelijke lichte en zware Artillerie be schoot <do buurt van Garboesof Goekalow- tsje ten westen van Nowo Alexinetsj. In de Woud-Karpathen deed de vijand vijf werst ten noorden van de sliad Pnewi een aanval, die echter afgeslagen werd. ITALIË. Aan het Italiaansche front. ROME. (Bericht van den Opperbevel hebber.) Artillerie-activiteit op eenigo ge deelten van het Trentino- en Guilia-front. Op den Karet hebben den 20sten Nov. kleine gevechten tuaschen infanterie^afdee- lingen plaats gehad. De Italianen maakten eenige krijgsgevangenen. In den nacht van 20 op 21 Nov. deed de vijand tweo aanvallen op de Italiaansche stellingen op hoogte 26 ten noorden van Volkovnial. Hij werd telkens teruggesla gen. WEENEN. (Officieel.) Een aanval in lichte colonnes op de door de O.-II. troepen onlangs veroverde loopgraven ten zuiden van Biglva werd afgeslagen. Italiaansche verliezen. WEENEN. Dit hot oorlogspersbureau wordt gomoklt: Volgons een nioLofficieel statistiek verloren de Italianen sinds liet begin van den oorlog: gedood elf generaals. '118 kolonels cn oversten, 194 majoors, 1014 kapiteins, 882 eerste-, 3248 tweede luitenants; van 1 tot 15 Nov. sneuvelden drie kolonels en oversten, elf majoors, 27 kapiteins, 29 eerste- en 70 tweede luitenants. OOSTENFtUK-HONGARUE. In Zevenburgen. PETROGRAD. In Zevenbergen In het dal van de Alt (Alacta) zette de vijand den aanval met dezelfde kracht voort. Onder den druk van den vijand trokken de Roe meensche troepen langzaam, al strijdend, terug. In het Jioe-dal, waar de Roemenen door een overmacht werden opgedrongen, trok ken zij terug in de richting van het station Filiasi. WEENEN. (Officieel.) Ten oosten van de Alt vatten de O.-H. troepen voet op de hoogten ten oosten van Scaneni. Ten noorden van Kampoeloeng zette de vijand zonder resultaat zijn aanvallen voort. GRIEKENLAND. De strijd in Macedonië. SOFIA. Officieel. Tusschen het Pres- bameer en de Tsjema en bij het dorp Paralevia Slaba artillerie- en infanterie-ac'.ie zonder veel belang. Zwakke vijandelijke aanvallen bij de dorpen Groenitsjti, Tirnoua en Toeche wer den door ons vuur en in tegenaanvallen af geslagen. Aan Weid© zijden, van de Vardar zwak artillerievuur en patrouillegevechten. Onze artillerie schoot een vijandelijke vlieg machine neer, welke neerviel in het Var- dardal; wij maakten de beide aviateurs ge vangen. Aan den voet van de Belassitza Plaiüna en aan de Stroema zwakke artille rie-actie. Aan de kust heerscht rust. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op onz© stellingen bij Orfono en de brug bij Boeck, maar zij verkregen geen resul taten. ROEMEMiÊ Craiova genomen. WEENEN. De opperbevelhebber van het leger deelt officieel mede: Craiova, de hoofdplaats van westelijk Wallachije, is Dinsdagochtend in bezit genomen." (Craiova, gelegen aan de spoorlijn Ver- ciorova-Chitila-Boecharest had in het jaar 1899 ruim 45.000 inwoners en is het centrum van een levendigen handel. In de nabijheid van de stad versloeg do Wallachi&che woiwode Mircea in 1400 een gedeelte van het Turksche leger en den Sisten Oct. 1853 streed hier de Russische voorhoede, die de stad had bezet, met de Turken. Red.) De strijd in Roemenië. BERLIJN. Da troepen van de centrale mogendheden moesten onmogelijke moeilijkhe den bij de doorbraak naar do Wa- lacln'jsche vlakte overwinnen, welÈb leidde tot de bezetting van Crajova; zij moesten passen ruim 2000 M. hoogt© doortrekken met vor- plegings- en munitiekolonnes en overigen trein, elke berg moest afzonderlijk worden omgetrok ken, beklommen, veroverd; de artillerie in het bergterrein zonder wegen in stelling worden gebracht. Üit dit alles blijkt de taaiheid, disci pline en offerwaardigheid der troepen van do centrale mogendheden. De Roemeniërs streden veel gunstiger positie, daar het terrein hun bekend was en zij steun kregen van de bevol king. In acht dagen won Falkenhayn's leger terrein over 90 K.M. en staat nu diep in de korenschuur van Roemenië. De Duitsch-Oostenrijksche operatiën in Roemenië. BERLIJN. Over de doorbraak naar de Walachnsche vlakte schrijft Osborne in do ..Voss. Zeitung" a. o.In een schitterenden cn volkomen verrassenden aanval bracht Falkenhayn zijn leger over het randge bergte tot diep in 's vijands land. Wie de mach tige toppen van het Yulkangebergto en den 15 jes geworden, die niet zooveel levenekraoht meer hebben, dat er een blad aan zou kunnen groeien. De dorpen cp dit breede gevechtsterrein zijn niet vernield. Zij bestaan niet meer. BERLIJN. Over de la-atste gevechten aan do Somme wordt van militaire zijde geschreven De plaatselijke aanvallen van de laatste "we ker. brachten het Engelsch-Fransche leger niet Verder. Nadat de eigen bladen zich tegen deze Strijdwijzo hadden uitgesproken en verklaar den, dat succes op die wijze niet was te ver krijgen, beproefden de Engelschen het on langs opnieuw mot massa-aanvallen, waarbij zij op groote schaal gebruik maakten van koloniale troepen. Het is niet aan te nemen, dat dezo method© lang gevolgd zal worden, want do aanvallen op 18 en 19 dezer kostten den Engel schen al te groote offers. De Zweedscho kapi tein Nyheter schat de Engelsche offers per K.M. in de laatste maanden op 46.000 man. tegen 16 000 in Juli.'Naar voorzichtige schat ting bedroegen de Engelsche verliezen van 1/7 tot 1/11 minstens 600,000 mag. K.M. langen Szurdukpas ziet, kan de gewel dige prestatie van een doorbraak en den op marsch door zulk terrein beseffen. Op 10 Nov. bpgon do offensieve beweging, waarbij het in lievige gevechten voorwaarts ging. Tamelijk hard moest onze linkervleugel bij Borabosti vochten, waar do Roemeniërs een sterke stel ling, ■voorzien van gepantserde torens, hadden gereed gemaakt. Onze zware artillerie ver nielde do vijandelijke steunpunten. Eon pant- sertoren is door een. voltreffer weggeslingerd, do koepel van éon andéren werd weggevaagd. Zonder ophouden ging liet nu verder."De ver slagen Roemeniërs verzamelden zich nog eens mot ijlings aangetrokken versterkingen op de hoogten ten zuiden van do spoorlijn Turgu Jiu Pjopeni; in gevechten van 1517 Nov., welke evenals de slag bij Turen Jiu als do vierde grooto slag van Falkenhayn zal voortleven, werd de Roemeensche weerstand gebroken. Wij behecrschen reeds hot gewichtige kruispilht van de spoorwegen Bombcsti—CrajoVa en Crajova Orsova. SERVIË. De verovering van Monastir. LONDEN. Onz© correspondent in het Fransche hoofdkwartier in Macedonië meldt van 19 dezerNa de vermeestering van hoogte 1212 was het duidelijk dat de Bis tritsa-linie niet langer behouden kon blijven en Woensdag den geheolen dag kon men dan ook do langs den weg naar Prilep terug trekkende vijandelijk© colonnes zien. Pc achterhoede hield de loopgraven tot een laat uur nog bezet, maar bij het aanbreken van den dag bleek dat de vijand zijn terug tocht voortzette. Fransche cavalerie trok toen met snelheid vooruit en kwam Mo nastir ©ven na negen uur 's morgens bin nen, juist toen de Bulgaarse he patrouille de stad aan den anderen kant verliet. Een Bulgaareche batterij die den terugtocht moest dekken, wierp bommen op do buiten wijken, waardoor een vrouw en drie kin deren werden gedood en bleef verder den geheolen dag den weg naar Prilep onder vuur houden. Zij deed echter geen poging om do stad t© verdedigen. Do Russen volgd©n de Franschen op de hielen en een Italiaansch contingent volgdo spoedig. Eenige honderden Bulgaren wer den in de heuvels ten zuiden en zuidoosten van de stad gevangen genomen. De stad was weinig beschadigd. De Bulgaren schij nen de inwoners vriendelijk te hebben be- bandold. maar dezen hadden zeer te lijden "onder de schaarscht© aan levensmiddelen. De geallieerden werden met geestdrift ontvangen toen ze de stad binnenkwamen. De bevolking verzamelde zich in de straten en bood den binnenrukkenden troepen bloe men aan. Als bij tooverslag verschenen overal Servische vlaggen. Spoedig na liet middaguur deed de Fransche infanterie haar plechtigen intocht in de stad met muziek aan het hoofd en ontplooide vaan dels. De Duitsch-Bulgaarsche verliezen bij Monastir. LONDEN. Do „Daily Tolegr." verneemt uit Rome. dat naar particulier© berichten do verliezen van Duitsehers en Bulgaren bij Monastir meer dan 30,000 man hebben bedra gen. Na den algemeenen aanval werd het Oos- tenrijksche contingent bij Monastir vervangen door Duitsche troepen onder generaal v. Below. De Oostenrijkers trokken in Albanië terug. Do vijandelijke troepen loopen op him terug tocht naar h'et bergachtig district van Prilep efnstig© gevaren en hebben waarschijnlijk geen levensmiddelen en munitie. Een Amerikaansche vredesstem. LONDEN. Do „Times" meldt uit- Washington: De New-York Times" komt vandaag met eau beschouwing, dat de tijd vrijwel rijp is voor den vrede. Het bla.d imbliceert het eerste van oen reeks artike- en van oen zijde „welker bevoegdheid in beide halfronden zal worden erkend". De schrijver, die zich „Cosmos" noemt, be toogt, dat de tijd is gekomen om te over wegen of de oorlog niet weldra kan worden beëindigd ,d°°r internationale overeen komst, waaraan ook de Vereenigdo Staten zullen deelnemen. In het eerste artikel wordt in de eerste plaats uiteengezet, dat Duitsehland meet erkennen, dat het niet kan winnen en dat de geallieerden moeten beseffen, dat zij alleen kunnen winnen tot een prijs die nauwelijks noodlottiger zou zijn dan een nederlaag. In de tweede plaats wordt be toogd, dat de overeenkomst tusschen do jongste uitlatingen van Grey en Bethmaim Hollweg toont, dat. „het niet onmogelijk kan zijn een formule te vinden ter waar borging van do vrije ontwikkeling van alle. staten, groote en kleine, als leden van een enkele familie van natiën, dio zoowel den Britschen minister van buitonlandsche za ken als den Duitschen rijkskanselier zou kunnen bevredigen". De schrijver wijst er op, dat. aan de Ver een igde Staten de taak is opgedragen om deze en dergelijke uitingen van de leidende staatslieden met elkander in verband te brengen. Er is geen twijfel, dat de theorie van oen remise in den oorlog hier (in de Ver- oenigde Staten) meer en meer aanhang vindt. Dolfijn". Lloyds meldt, dat het Nederlandsclie zeil schip „Dolfijn" gezonken is. Te Groningen is bericht ontvangen, dat de „Dolfijn", een tjalk, thuisbehoorende te Veen- Het succes bij Beaumont-Hamel en Beau- courb heeft do Engelschen in een moeilijke positie gebracht, daar de Duitsche arfcilleric- waarneming over de hoogten van Serre be schikt en de in do veroverde stellingen samen gedrongen troepen onder het Duitsche artillerie vuur Staan. Een poging om zich uit dezen neteligen toestand te redden, moes ten de Engelschen echter met nog zwaarder offers bokoopen, zonder iets te bereiken. De onder storm cn regen over de modderpoelen ageerende aanvalskolonnes bleven in do slik steken en werden door de Duitscjio artillerie en mitrailleurs neergeschoten. In den nacht van 18 op 19 Nov. werden de aanvallen op het geheele front van Serre tot Harlencourt herhaald. Het gelukte slechts op één punt Grandcourt binnen te dringen, doen reeds 's morgens werden de Engelschen met handgranaten verdreven. De in het voorter rein voor een doorbraak gereedstaande cava lerio kwam natuurlijk niet in actie. Evenmin liep de actie van den stormaanval begeleidende „tanks" op iets uit; één werd door een vol treffer ten zuiden van Grandcourt vernietigd. Do Duitsehers maakten bij tegenaanvallen in de laatste week 22 officieren en 900 man ge vangen en veroverden 31 mitrailleurs en wel alleen op 18 Nov. elf officieren, 370 man en 20 mitrailleurs. Evenmin als de Engelschen behaalden de dam. groot 80 ton, kapitein Eppinga, op reis van Kristiania naar West-Hartlepool, getorpe deerd is. De „beutschland". Naar de ..Kölnisclie Zeitung" uit Wash ington verneemt, is de botsing tusschen de „Deutschland" en de gezonken sleepboot niet, zooals éérst vermoed werd, aan opzet, doch slechts aan' een ongeval to wijten. Er zijn eenige scheepsplaten ingedrukt en aan beide zijden van den boeg zijn lekken ont staan. Verder is hét vaartuig niet bescha digd. De resultaten van het door de Ameri kaansche regcering ingestelde onderzoek om trent de gezonken sleepboot- wordt geheim gehouden. Een telegram uit New-York meldt: De „Deutschland" is vertrokken NEW-YORK. De ..Deufscihland" passeerde Rhode Island Dinsdag 4.18 's middags, koersende naar het oosten. Men verwacht niet, dat liet achip zal duiken voordat Point- Judith is gepasseerd. Gezonken schepen. BERLIJN. (Officieel.) Een onzer dttikbooten boorde op 14 November, in het Engelsche Kanaal, een Fransch bewakingsvaartuig, klaarblijkelijk een tor pedojager van de Arc- of Sabre-klasse, in den grond, benevens zes vijandelijke handels vaartuigen. Dezelfde duikboot, boorde het Noorsche s.s. „Ullvang", dat krijgsmateriaal voor de Fransche regeering aan boord had, in den grond. [De „Ullvang", groot 639 ton bruto, ge bouwd in 1912, behoorde aan de üampsk. Akties. „Ulvang" te Hangesund. Red.] De handelsoorlog. BERLIJN. In de maand October zijn 1164 vijandelijke handelsschepen, samen metende 306,500 br. register tondoor on derzeeërs en torpedobooten der Centrale mogendheden opgebracht of in den grond geboord of door het stooten op mijnen ver loren gegaan. Verder zijn 72 neutrale handelsvaartui gen, samen 87,000 br. reg. t„ wegens het vervoer van contrabande "naar den vijand in den grond geboord. De schepen, sedert het begin van den oor log door de oorlogsmaatregelen van de Cen trale mogendheden te loor gegaan, meten te zamen 3,322,000 ton, de Engelsche sche pen aUeen 2,550,000 ton. Verloren schepen. LONDEN. Volgens de Times" blijkt uit opgaven van de Liverpookche assuradeursrer- eeniging, dat in October Ï13 schepen met sa men 266 053 ton nis verloren worden geboekt, tegen 63 schepen met 159.686 ton in October 1915 en 48 schepen met 138,429 ton in Octo ber 1914. H. M. de Koningin in Noord-Brabant. Men berichtte ons Woensdag 22 November: H. M. de Koningin zal Donderdag cn Vrijdag enkele plaatsen in Westelijk Noord- Brabant bezoeken. H. M. vertrekt Donderdag morgen naar Breda en zal Vrijdagmiddag naar Bergen-Op-Zoom gaan. Do terugkomst is be paald op Vrijdagavond. De reis van H. M. draagt geen officieel karakter. Na aankomst te Breda begeeft II. M. zich naar het excercitie-terrein nabij do Chassé- kazerne. alwaar het cadettenkorps benevens de officieren en leeraren der Kon. Mil. Academie staan opgesteld. Door de cadetten der infante rie zullen daar eenige gevechtsoefeningen ver richt worden, waarna H. M. zich naar do Kon. Mil. Academie begeeft, ten einde op 't terrein dier instelling oefeningen van de cadetten der andere wapens bij te wonen. Tegen een uur verlaat II. M. Breda. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is, ing. 1 Dcc. aan res. Ie luit.- kwartferm. C. de Jonge, v/h 3Q6te bat. landw.-ihf., op aanvrage, op grond dat hij in verband met zijnen leeftijd'voor dc waarn. v/d mil. dienst niet meer ten volle geschikt is, eer vol ontslag uit den mil. dienst verleend en hem, met instandhouding van het vroeger toege kende voortdurend pensioen ad f 381 'e jaars, och nader voortdurend pensioen veil, van f 96 's jaars. Indienststellïng landstorm jaarklassen 1909 en 1908. De opkomst van landstormpliehtigen der jaar- klasse 1909, die zou plaats hebben in het tijd vak van 18-20 December a.s„ wordt tot later uitgesteld. Nader zal worden bekend gemaakt wanneer de opkomst van do jaarklassen 1909 en 1908 moet geschieden. Door deze kennisgeving vervalt hetgeen om trent de opkomst van die jaarklasse reeds werd bekend gemaakt. Landstorm. Do minister van oorlog heeft bepaald, klai de inschrijving dor landstormpichtigen der jaarklaase 1917, zoo ecnigszins mogciijk, op 1 December a.s. moet worden voltooid. De keuring zal vermoedlijk in Januari a.s. plaats hebben de indienststelling bij «Ie zee macht van 21—23 Februari en van 35 Sep tember, bij de landmacht in de tweede elft van April en voor een gedeelte in Mei. Nasr Oost-lndië. De voor den dienst in Ooet-Indië bestemde 2e luit.-kwartiermeester F. A. Gits zal 26 Ja nuari met het stoomschip „Vondel" zijn be- Btejnming volgen. Verschillende Berichten. De bij den generalen staf overgeplaatste Franschen succes. Hun nog in den avond van 19/11 beproefde aanval tegen het St. Pierre Vaast-bosch werd bloedig afgeslagen. De beslissing aan het Sommefront is reeds lang gevallen: elke doorbraak is tot mislukking gedoemd. In cl© „Voss. Zeit." eohrijft Bonnlioff d.d. 7 November nib het Trotusdial ...Voor de soldaten opent zich in een bont geverfde schutting een poort en nu staan zij op Roemeenschen bodem. Een paai^ stappen verder loopt de pas over oen kolossale ijzeren brug over de rivier. Deze is eën zeldzaam verschijnsel op het oorlogsterrein totaal on beschadigd. Bij hun terugtocht hebben do Roe menen de bruggen in het TrotAisdal niet laten springen. Ongeveer tien K.M. achter de grens sluiten lage heuvels het dal af, juist voorbij do uitmonding van de Soclta in de Trotus. Zij vormden, voor zij door de Hongaren bijna zon der strijd genomen werden, een sterke versper ringslinie van de Roemenen. Deze verdedigingswerken zjjn buitengewoon uitgestrekt. Het terrein is voortreffelijk geko zen en toch maakt allea een verouderden in kapiteins der artillerie C. A. Prins cn H. A. F. G. van Ermel Seherer zijn resp. bestemd tot adjunct-chef van den staf der IYe divisie en om toegevoegd te worden aan den comman dant in do stelling van Den Helder. De bij de bereden artillerie tot kapitein bevorderde le luitenant* J. 51. ridder van Rap- pnrd en P. \V. Bc.1^ blijven voorluopig in huu tegenwoordige betrekking gehandhaafd. („N. It. Ct.") Ontploffing aan boord van een torpedojager. Onz© berichtgever t© Soerabaja seint d.d. 19 Nov. Aan boord van den torpedojager „Lynx" is een stoompijp ontploft. Twee inlanders werden gedood, twee Europeanen en drie inlanders zijn ernstig gekwetst. Aan do Telegraaf werd nog bericht, dat de ontploffing op den torpedojager „Lynx" werd toegeschreven aan den slechten toe stand van het materieel. De „Lynx" behoort tot de nieuwere torpedojagers, die deel uitmaken van het Nederlandsch eskader in Indië. In 1911 met de „Hermelijn" op stapel gezet op de werf der Kon. Mij. „De Schelde" t© Vlissingcn, werd hij t«geli]k met laatstgenoemd schip iu dienst gesteld en naar Ned.-Indië uit gezonden, waar die schepen den 2en Novem ber 1913 te Sabang aankwamen. Een deskundige, bij wien wij naar aan leiding van dit ongeval informeerden, ver moedde, dat hier gedacht moest worden aan het springen van de hoofdstoompijp. Derge lijke ongevallen doen zich moer voor en wor den veroorzaakt door het vibreeren van de pijp, welke clan gewoonlijk ter plaatse van de flensvei-binding springt. Op oud of slecht materiaal behoeft oen dergelijk ongeval nog niet te wijzen. Uit de Staatscourant, Bij beseh. r. d. Min. v. Marine is off. v. gez. 1st© kl. J, Bosman mot 24 dezer gepl. bij de marinekazerne te Amsterdam. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Par brief wordt niets beantwoord. Alle vragen word9n regelmatig en zoo epoeciig mo ge I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste cn volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Ce verspreiding van ons blad. Onderdeden, die met het toegezondon aan tal Soldatencouranten niet toekoman, worden verzocht een grooter aantal te willen aanvra gen, opdat alle abonné's regelmatig een eigan exemplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen in herinnering, dat iroepon- deelen, die soms door een of andero oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons fo richten hobben om rogelmatig, driemaal per week, een pakket Soldatencouran ten te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaaa voor leger en vloot" ontbroken. B. K., Oudeaboscb. Daar gij militieplichfcig zijt. kunt ge niet opgeleid a orden tot vliege nier, en waar we uit uw schrijven opgemaakt bobben, dat hot u juist daarom to doen is, vervallen zoodoende urre andere vragen. Red. J. v. D., IJoozendaal. Zoo door uw verblijf onder do wapenen voldoend© middelen tot levensonderhoud ontbroken aan uw pleeg ouders, jjobben deze ingevolge art. 84 der M. W. recht op vergoeding wegens kostwinner schap. Zoo doze geweigerd is door den be trokken burgemeester kan uw pleegvader een bezwaarschrift richten tot de commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoed:ng aan kostwinners voor do provincie. Dit bezwaarschrift to zonden aan den voorzit ter van die commissio iu de hoofdstad der provincie. Red. Ph. Br., Aardniburg. De soldaat, di© in de plaats gesteld is van eon workman als be doeld onder ten vijfde B. van de'tabel Litt. A„ behoorendo bij het boekwerk R. b. o. m. geniet 0.50 toelage per dag. Militaire hulp- arbeiders, dio aan vorenbedoelden soldaat wor den toegevoegd ontvangen 0.3-5 toelage per dag. Dus over hot algemeen geniet alleen de soldaat die als bataljonskleermaker optreedt en de aan hem tocgevoegden toelage. Waar bij een compagnie geen kleermaker organiek is ingedeeld, hebt gij volgons het bovenstaan de nergens recht op. Red. F. S„ Dubbeldam.' Daar uw verlof langer dan vier dagen geduurd heeft, hebt go vol gens a. van punt 13 van de gew. L. O. '16 B 131 en de beslissing van don rijksontvan ger hoogstens recht op vrij vervoer. Zoo even wel in do beslissing van don rijksoaD.ang'r vermeld is geworden, dat het vrij verr ook slechts van toepassing was oor con verlof van hoogstens vier dagen, dan hebt ge ievf ns geen" recht op vrij vervoer. Red. J. W. R., Ede. Gij behoort langs den hiër- arehïeken weg een verzoekschrift tot ruiling te richten aan den Opperbevelh. van iand- cm zeemacht, onder overlegging van een ver klaring van uw kameraad, dat- hij genegen met u te ruilen. Voorts moet ge duideiij uiteenzetten in uw verzoek, om welke reder.-" m ruiling zeer gewensebt is. Red. J. W. R., Ede. Wendt u om inlichtingen tot den heer '1'. Ruys, artistiek leider vüm ..Het Militair Tooneel". nfdeeling Ontwikk ling en Ontspanning, Algemeen Hoofdkwar tier. Red. druk. Zij zijn al te zeer naar de voorschriften van de militaire leerboeken van voor den oor log geconstrueerd. Dat ziet men vooral aan de hindernissen. Men heeft geen partij getrokken van de ervaringen van den oorlog. Men ziet nog wolfskuilen en zware onpractische granaat- schermen, die den soidnten een gevoel van ge ïsoleerdheid geven en daarom moreel een on- gunstigen invloed hebben. Do taktiek van de Roemenen bewijst in vele opzichten, dat zij weinig partij getrokken heb ben van de ondervindingen der laatste twee jaren, ofschoon ieder officier een boek van twee deelen meegekregen had met den titel „de ervaringen van den wereldoorlog op alle oorlogstooneelen ...De Hongaren hebben zich snel aan het moeilijke terrein gewend. De tegenstand van de Roemenen in dit gebied is echter cok, sedert zij hun eigen land verdedigen, veel taaier ge worden en de verdedigingsgordels worden steeds dichter. Tegenover het leger Arz staat het Roemeensche noordleger, dat aanvankelijk onder bevel van generaal Prnsum stond. In het begin van den strijd had dit leger een groot© breedte. Het reikte ongeveer aan het Altoz- gebied tot aan den Tölgiyos-pns. Nu krimpt hei steeds meer mar het zuiden tezamen in het Uzdal-Trotusgebied.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2