BON Landweer. 3 Tijdgeestbriefjes Laatste Betichten. en W. I. JAARSVELD, bekwaam Motor- e. nana JU Heeren COMMISSIELEDEN der CANTINES! Rechtzaken. Gemengd Nieuws. weder verkrijgbaar. 3PE SOLD ATBüXrcOtmAIVr van Woensdag X O Wovember 1 916 H-ierna spi^k do fortcoramandanf con har telijk woord ran dank lot hot duo De Rocfij, tevens cten wensch uitonflé, dat. rij nog vole tnalen roor ra filteren zouden niostCn of»lr©don. Alio aanwcEiB.cn flaven door luid handgeklap blijk yan inet©mmiug mot dezo toespraak. Alvorens mijn pon neer to loggen, wil ik mijne vrienden dank Koggen voor do mij bc- ito^ndo gaatvrijhoid, waardoor zij mij in do gelegenheid stelden, om omiWa eertjjds, toen sk nog tot de l>ezotiting behoorde, mot h«n to genieten van dozen zoo recht geoolligen avond. Ten slotte deJl heer Manassen een vriende lijk woord van dank voor de mij zoo bereid willig verleende plaatsruimte. ART. Veer &i Militairen. Men schrijft one Po Commissi© voor Wetenschappelijke bezin gen voor Militairen organiseert op Woensdag 13 November hrsr eersten voordrachtavond in de Aula ven het F. K. Gymnasium a.'d. Hobhema- kods (ingang Nzc. Maesr.traat.). Atedac ral cic heer dr. Stjircke er-n lering met lichtbeelden houden orer: „Do Pokken en do vaccinatie''. H.H. O/fieicron met hun dames, voorts alle in uniform gekleed© mil fftiren hebben iot deze voordracht vrijen loegcng. Afscheid bij «e Comp. Re*. Bat. XI. MiL Th, S. ran 4c Ros., Bat XI, 23 R. I., Schrijft ons: 't \7cs voor de jongens van do 4e eorapie van Re* Brt. XI Vrijdag 10 November eon .on- vergotelijko «lag. Onze onipagnibscorumnn- dan't. de le luitenant Misset, was voor 't laatst - jn ons midden aanwezig. Hij ging ons verla ten, om elders zijn arbeid voort te zetten. Aan do grens was er al een «ommetje geld bijeen- gobracht om onzen geacht en commandant een souvenir aan to bicdon. In het café Notten •rarrn hot kader en eenige manschappen in een kring opgrsteld, om tegenwoordig to zijn bij de overhandiging tan ons geschenk. Toon luitenant, Misset binnengekomen was, word hom bij mondo van den sorg.-majoor-administrateur Hermann het geschenk, bestaande uit een fraai jnhtstel, voorafgegaan door een hartelijk woordje, aangeboden. Zichtbaar getroffen dankte de luitenant ons allen voor dit blijk van svaaTdeoring. eïi sprnk nog oen treffende af scheidsrede uit. V Avonds ging do ganscho compagnie na-ar de bioscoop voor zijn reke ning, waar wij ons best- amuseerden. Ik eindig mijn ntttkje mot den wensch van ons allen: •Lang leve luitenant MissetB.S. Uitvoering Fort Kijkduin. Men cchrijfi ons: lm het fort Kijkduin wen! Vrijdag j.l. e©nc tht-vcrering gegeven jn do ©antine door den hiiJRoriet Aug. de Laat. en zijn pianist. Het was een recht gezellige- avond. Pe voor drechten cm roupy-tvoü hadden veel succes. Ook ïim pianist mocht veel bijval verwerven met znfïio inslaande ir.uzieknommers. Aan 't islot dankte de heer Pc Leat den aanwezigen voor het applaus in zoo ruime mate ontvan gen en riep de bewoners Tan het fort een hartelijk tot- weerzien toe, waarop oen don derend applaus volgde en iedereen hoogst voldaan de routine verliet. Dankbetuigingen. ff» J. Porvoost en echtgenoote betuigen fangs dezen weg hun hartelijken dank aan de hoeren ouderofi.. korp. en soldaten van het Ros. Bé.lj. III 2 Corap. voor het prachtige geschenk dat zij ontvingen. Ondergetekenden betuigen hiermede hun har telijken dank aan korporaals en manschappen van 3-1-20 R.I. voor do vele blijken van be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. H. v. d. "WORP en Echtgenoote. Bij der'- betuigen wij onzen oprechten dank aan ka4,r cm manschappen van de 4e Sectie voor het prachtig cadeau ons geschonken. "Ji B. VAN PE STEEG cn Echtgenoote. 4e Comp. Ie Bat. 3e Reg. Inf. Pandoeren. Pandoerpraatje van de pandoerdub „Pe Jfcetterploeg'4 III 5 R. I. 4e Piv. eldl. No. 1 h. 8, 7. 6, kl. 7, r. v. 7. 9. sch. 10. No. 2 h. 10, kl. aas, b.. 10, r. k„ 5, sch. k. b. No. 3 h. aas, k. 9, kl. v.. 8, sch. v., 9, 7. No. 4 h. T.. b., kl- 9. r. aas, b., 10, sch. a, 8. No. I speelt schoppen 10 uit als troef. Kla ger koning op stok. Oplossing van het pandoerpiaalie van de jclub -Pe Lijntrekkers" in no. -350 van „Do Boldatencourant" No. 1 r. 7, S, 10, h. 0. No. 3 sch. k.. 9, 7, kl. k. No. 3 h. 10, 8, r. 9. No. 2 h. 6, kl. n., h. k 7. No. 4 kl. b., 7, r. vr., b. No. 3 sch. vr., a., 8, b. vr. No. 4 kl. 9, 8, r. a., ach. b. No. 2 kl. 10, sch. 10, h. b., kl. vr. Hij hangt dus op den achtsten slag op kl. rr. Namens de pandoerclub de „Vier Vlamin gen", 4 114 R. Iuf. Oplossing pandoerpraatje der club ..Had je me maar!" in nummer 350 van „De Soldaten- icourant". No. 1 kl. 10, no. 2 kl. k., no. 8 kl. 7, no. 4 ^Nm 4 harten b., no. 1 harten 10, no. 2 h. 9, po. 3 kl. 9. No. 3 b. aas, no. 4 h> vr., no. 1 hi 7, no. 2 tuiten aas. No. 8 b. k.j no. 4 sch. nas, no. 1 h. 6, no. 2 juiten boer. No. 3 r. 9, no. 4 kl. 8, no. 1 ruiten no. 2 Vo" 4 sch-. 10, no. 1 sch. 9, no. 2 sch. 3kJ No. 2 1,1. 10, no. G sch. b., no. 4 h. b., no. 1 k. vrouw. Hnngt. dus op den zevendon slag op klaver- vrouw. De Pamloerclnh 20 R. I., 1 Bat., 3 comp., IVe divisie", Veldleger N.-B. Van het pnndocrpraatjo der dub „Pe Lijn trekkers" ontvingen we verder^nog de volgende oplossingen: van de pandoerdub „Grijpt hém" M. J\ 20 R. 1. van do club „Gauw beslist-", posf, 3-1; vnn de pandoerdub „Pc. Knobbel", legerplaats bij Oldebroek; van. <lo club „De Knetterploég" 4-111-5 R. I. 4e Dir. Veldleger; do pandoe.rclub „Altijd Kif", 2-11-15 R. I., Piv. Veldieper. Van hét praatje der pandoerdub ..Had je me mnnr" kregen we do volgende np- lov,.n.gcnvan «Ie clubs ..Pc Knobbel", „De Knetterploeg". „Altijd Kif". „We hebben zo al", post. 33. on „Gr'ir.t hem". Hulde aan den Sohipper TjIJ vertrek naar de L.W. (Van mil. Joh. G. Ponders.) Wij waren 28 maanden Al reeds gomohilijoord. was ar een die ons steeds vermaande, Wa :rdoor ons p.^| liep ncqit verkeerd. prak vreemde, >p zijn gemak vertelde wat hij meende. do schipper daar, Hij was het- die Van zijne reizen in En steeds op Zco gezellig Hot was dc schipper hic De schipper overal. Voor iedereen stond hij steeds klaar En gaf zijn rand in 't moeilijkst geval. Doch thans is hij van ons heengegaan Wij gingen gaarne mee. Op zijn kraag is thans ontstaan Een flinke, groot-o L. W. En als gij straks weer burger zijfc, En 't vo.lt TT in de wereld mee, Penk dan locli aan dien leuken tijd Poorgelvracht bij 11-4-IT. Cwe bedroefde kameraden van do Ie Sectie. Ik hoor het al: De beste stuurlui staan aan wal. (Van Mil. H. MLRCH.) Ieder weet, dot. van een troep hot moreel In de enntine ligt voor een groot deel. Ik mceu dus met recht te mogen vreezen voor don goeden geest" Paar enze contine niet is, zcoals ze weT eens is geweest. Vroeger was 't: ..Mij een kop thee" of ..Een koekie vnn zes", Nu gaat, geloof ik, de zaak op de flesch. Vraag je om een flesehje bier ,.'k Heb al lucifers besteld bij mijn grossier". Wij zeggen tot elkander: „Het is toch bar, Pe man is heelemaal in de war!" Vraag je een broodje met iets er "op „Thee heb ik wel. maar de melk is op". Geef me dan maar een pakje rooktabak.... „Morgen komt cr een heel pak". Of je om koek komt, om smeerpot sigaren, Altijd heb je moeite je geduld te bewaren. Een partij biljart doe je beslist voor je plezier. Je doet het gewoonlijk met een man of vier. Maar het gaat niet steeds naar behooren, Want de ballen vliegen je om de ooren. Het heeft veel vnn een kegelbaan De kegels zijn zij, die er omheen staan. Wilt n dat spelletje eens zien? Kom dan op een avond voor tien Mnnr breng een bomvrije schuilplaats mee, TT heeft minstens dan plezier voor twee. „Zeg, cantinebaas, is het nog geen partij? Het laken is stukde vollen hangen er bij 1" „Hoe vaak moet ik jullie dat nou zeggen?: Met mneheeren moet het beste laken het afleggen" I De ballen rollen soms over laken, soms over lei, Effect dat ze krijgen, 'tis een liefhebberij.... Stoot je soms mis, o, dn.'s geen bezwaar. Op het laagste punt komen ze wel bij elkaar. Wij hopen dat in 't vervolg (en nu zonder gijn) Van alles ruimschoots aanwezig mag zijn, Het biljart in orde is, steeds zonder verzuim, Pan vrees ik niet meer voor de goede luim. H. MURCH, 2-1 Jagers, le Divisie Veldl. mil, Krijgsraad te 's-Gravenhage. \De krijgsraad te 's-Gravenhage veroordeelde J. J. V.. landstorm-infanterist, afkomstig uit Amsterdam, wegens 2e desertie tot 18 dagen mi litaire gevangenisstraf, reeds door hem in pre ventieve hechtenis ondergaan. De krijgsraad nam daarbij bekl.'fi verminderde toerekenings vatbaarheid aan, overeenkomstig het advies van den psychiater, dirigeerend officier van gezond heid 3e kl. dr. DeknateJ. H. K., landstorm-infanterist, afkomstig uit Naarden. wegens 2e desertie tot 15 weken mili taire gevangenisstraf, wegens diefstal met in- klimmiug te Amsterdam gepleegd, tot 9 maan den gevangenisstraf, in tö gaan 21 September, met vrijspraak van ten laste gelegde diefstal in de eharabree. M. B., milicien der infanterie, afkomstig uit Amsterdam, wegons dienstweigering 2 maal gepleegd, tot 4 maanden militaire gevangenis straf met aftrek voorarrest van 12 tot 15 Sep tember en van 7 tot 10 October, en gevangen neming van belcl. C. B. B., milicien der vesting artillerie, afkomstig uit Den Helder, wegens desertie tot 15 weken militaire gevangenisstraf, No 3 sch. boer, no. 4 ruiten vr., no. 1 sch. 7, jao*. 2 kh b. No. 2 scb. Ach. vr. no. 3 h. 8, no. 4 ruiten 8, nó. I Alzo© hangt bij met den 8en slag op schop- )pen vrouw Nemens de Pandoerclnb ..De Trekvogels- •Joodje, Beerentand, Aardbol, De Komeet. Oplossing van het pandoerpraatje, ingecon- feen'door pandoorclub „Had je me maar", in tie Boldatencourant No. 350. No. I kl. 10, no. 2 kl, k„ no. 3 kl. 7, no. 4 LI. aas- No. 4 h. vr., no. 1 b. 10, no. 2 h, 9, no. 3 li!vr. No. 3 h. a-, no. 4 h. b., no. 1 h. 7, no. 2 y. aas. No. 3 h. k.> no. 4 s. a. no. 1 h. 6, no. 2 fe b. u No. 3 r. 9, no- 4 kl. 8, no. 1 r'. 7, no. 2 r. 10. Ne». 4 8. 10, no. 1 s. 9, no. 2 a. k.j no. 3 fel, 9- No. 3 s. b., no. 4 r. vr., no. 1 7.» no. 2 kl b. No. 2 e. 8, no. 3 h. 8, no. 4 r. 8, no. 1 s. vr. Hangt dus op den 8sten slag op schoppen JPKJUW, Opgelost door de pandoerclub „Do dulnen- pSdcers"., Dó militairen f 1. VERTON. K. BOSMA. TH. HUISMAN. A. WOUDENBERG. 3.U Grfen., Ie d-iv. Veldleger, Zaal 2. Oplossing pandoerpraatje van de elnb „De lijntrekkers' No. 1 nriten 7 als troef, no. 2 r. aas, no. 3 p. b„ ne. 4 h. 9. No. 3 harten aas, no. 4 b. 10, no. 1 fc. 8, no. I". *r. No. 2 h. tT.» co. 9 kl. nas, uo» 4 h. kr, m>» 1 j»„ HO. I i. f, to. 2 r. 8. ao. 3 10. ?fc. 3 ach. k», »o, 4 sch. aas, co. ach. 8, Ju afcAkM'^4^ i te gaan 29 September. P. K„ milic-ion der veldartillerie, afkomstig uit Den Haagfl wegens 2o desertie, tot 3 maanden militaire detentie met aftrek preven tief van 11 September tob 8 November. P. W. M.. milicien der infanterie, afkom stig uit I/oidon, wegens dienstweigering tot 6 weken militaire gevangenisstraf met gevan genneming Tan bekl. R. K„ landweerinfanterist, afkomstig uit Rotterdam, wegens mishandeling 2 maal ge pleegd tot 1 week gevangenisstraf. F. C., milicien ziekendrager, afkomstig uit Haarlem, die terecht atond' wegens diefstal in de ohambrêe te Laren werd vrijgesproken even als P. G'. G.. korporaal der infanterie, afkom stig uit Leiden, die terecht stond wegens le desertie. De landweerplichtige wielrijder A. R., afkomstig uit Gouda, werd wegens het ver oorzaken van lichamelijk letsel door schuld, veroordeeld tot 3 weken hechtenis. Belgisch vliegtuig geïnterneerd. Nabij Btrandpaal 112 (bij Ter Heide) Js een vliegtuig nedergedaald van Belgische nationa liteit. Twee officieren, die zich er in bevonden, zijn geïnterneerd en het vliegtuig is onder be waking gesteld. Waardeering. Als bewijs, dab te Breda de burgerij de aan- genarao bonding waardpert, die de aldaar ge legerde troepen tegen de inwonere aanneemt, zon Maandag* 13 Nov. aan het vrijwillig muziekkorps van hot Divisie Eskadron der IUe Divisie ©en zestal bazuinen worden aan geboden. Het publiek, dat gernimen tijd genoten heeft ran de door dit muziekkorps kosteloos gegeven concerten, heeft gemeend op deze wijze uiting te moeten geven van zijne sympathie en dank baarheid. Dver de grens gekomen. Maastricht aijn aangekomen twee Ru6- soa- die ontvlucht zijn uit Julieh en te Oirs- beex werden aangetroffen» Vrijdagmiddag arriveerde via Denekamp to Oldenxaal do Russischo sergeant Paul Toorke- witsch van hot loe Siberische regiment, uit Kaukaeië, van beroep ingenieur. Met nog twee kameradon was hij het gevangenkamp to0 Mwcbode ontvlucht. In de oium'ïdeÏÏïiko ca bij; Ifcoe gjot melk «jNgefiJife 14$?. SXfe hei beid der Nedcrlandschc grens werden zo door do Duitsehe grenswacht opgemerkt, die onmid dellijk zijn beide kameraden neerschoot. Op lit-m zelf werden acht schoten gelost, waarvan 4én kogel hem van den elleboog tot den pols den arm doorboorde. Do man werd voorloopig to Denekamp varbonden en zal naar 't Zieken huis to Rotterdam worden overgebracht. Te Locliem zijn twee Russische krijgsge vangenen nmngokomen. Te Doolincliom zijn to zaiueii >a<niigclsomen twee Russen en een Dnitscho deserteur. Zaterdag zijn to Winterswijk acht ont vluchte krijgsgevangenen gelijktijdig aan gekomen, n.l. 4 ontvlucht© Belgen, 3 Rnr«on en één Franschman: Ze wareu in do mijnen hij Boltrop aan het. werk geweest en hadden over den betrekkelijk korten afstand vijf nach ten geloopen. Een der Belgen was reeds voor de vierde maal ontvlucht, do Russen en do Franschman voor de tweede mr.nl. Ze hadden den lantstcn nacht op 10 Al. afstand in ©en bosehjo gerlapen en toen ze wilden vertrekken, zagen ze juist twee Duitsehe schildwachten surveilleeren. Ta Haaksbergen zijn op een nacht twee Rus- 6Ïsolie krijgsgevangenen over de grens gekomen. Te Maastricht kwamen Zaterdag twee uil Duitsehe krijgsgevangenschap ontvluchte Rus sen aan. Verbaden uitvoer. Voor' de tweede maal in dit jaar is een mili taire wcht voor den winkel in suikerwerken van dcu heer "Smits Staal te Eindhoven ge plaatst. Op last van de militaire overheid ma;. In deze zaak voorloopig niets meer verkocht worden. Een en ander staat in verband met de bepalingen op den verboden uitvoer, binnen den kring der verboden zone Smokkelen. August Lippert te Oldenbutg^sehippei' van liet motorsehip „Vorwiirts", die trachtte 2o,000 K.G. kaas uit te voeren, werd door do Rechtbank te Winschoten veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Ontspoord. Trein 1138, die Zondagavond te 6.14 uur van Hongelo vertrok, is tusscken Boekelo en Nceclo ontspoord. Persoonlijke ongelukken vielen niet voor; do schade aan het materiaal was gering. De reizigers van de richting Enschede en Neeac zijn met 04 min. vertraging te Ruurlo aange komen on hebben de aansluiting gemist voor de dichting Zutphen. Het spoor was tot 12 uur 's nachts versperd geweest. De reizigers moesten van den eenen trein in den anderen overstappen. De oorzaak is nog niet bekend. De reizigers van trein 113S zijn door ©on rangeermachine en een 3e-kiasse rijtuig van Ruurlo afgehaald. Vergiftiging. Bii een familie te Hil'.egom heeft zich een ernstig geval van vergiftiging voorgedaan. Het geheele gezin, bestaande uit 6 personen er door aangetast. Een meisje van 7 jaar reeds overleden. Als oorzaak wordt genoemd het ei-en van ondeugdelijk vieesch. (0. E. Ct.) Wild zwijn. Op een morgen te 6 uur ontdekten oenigo fa brieksarbeiders te Apeldoorn, die zich naar hun werk begaven, eon vreemd bewegen in een parti culieren tuin aan den Zwolschen weg, tegenover bet Weeshuis, dos in de kom van het dorp. Bij nader onderzoek bleek het een wild zwijn, waai- -»p natuurlijk door de steeds toenemende menig te jacht werd gemaakt. Het dier, geen uitweg vindende, trachtte door een ijzeren hek te ont komen, doch geraakte met de onderkaak vast in een pon. Door een der achtervolgers werd het mot een bijl gedood. Inbraak in voetbalclublokalen. Naar nader is gebleken hebben de ongo- wensehte bezoekers ookvZ. F. C. te Zaandam de eer aangedaan hun clubgebouw te inspec teer en. Evenals bij Z. Y. Y. werd ook hier alles over hoop gehaald en wat van hun gading was mee genomen. De 3chade welke de beide voetbalclubs teza men lijden, bodraagt ruim f 100. 7,. V. Y. hecfb behalve verschillende artike len uit het buffet hc-t gemis van 3 ballen, een luchtpomp en 20 handdoeken te betreuren. Figuranten. Men herinnert zich, schrijft de „Msh.", nog het. vermakelijk incident, dat zich bij do gene rale repetitie van „Yasantascna" te Rotterdam voordeed, toen de figuranten weigerden, zich voor 40 ets. pc-r opvoering te laten potloodcn. De directie verhoogde toëh het loon tot 60 eor-t per avond voor bedoeld tconeelspel. Naar aanleiding van dit incident is een figu- ranten-vereeniging opgericht, die thans tot dé directie een schrijven gericht heeft, waarin zo een minnmim-loou vraagt van 50 cent per avond. En voor het geval, dat z© zwart of bruin gemaakt moeten worden 75 cent. Yoor 15 Nov. a.s. wordt hierop antwoord in gewacht. Vrouwelijke conducteurs. Men meldde ons uit Den Haag: De dames, die zich voor den conducteurs- cursus hebben opgegeven, ten einde in geval van oorlog als tramconducteur te kunnen op treden, deden de laatste paar dagen onder toe zicht vnn haar instructeur, den control. Van de Wnter, „eindexamen". Van de 34 dames, die zich voor den cursus opgaven, zijn er slechts onlcelen afgevallen; van de „geslaagden" is er één een echtgenoote van een personeellid. Er hadden zich ia het geheel twee vrouwen van trambeambten opgegeven, doch een barer was tegen de vermoeienis van het werk niet be stand. Er werden den eersten ochtend 3 ritten heen en weer gemaakt over lijn 10. Voor het eerst waren do vrouwelijke conducteurs allen met de pet getooid, wat aan de halten heel wat bekijks had, vooral aan het eindpunt Prinsegracht, waar het marktbezoekend publiek zich rond de tram met de rood-wit-blauwe vlaggetjes aan den beugel groepeerde. Do dames deden correct en serieus haar zaakjes: een mannelijke invité, die in den vollen wagen ging zitten rooken, slaagde er slechts enkele minuien in d e conducteur te verschalken, maar werd daarop op beslisten toon verzocht op het achteybalcon to gaan staan. Mevrouw Weyerman, de echtgenoote van den directeur der H. T. M„ had de attentie nau alle conducteurs i. b, d. en aan de genoo- digden, familieleden en kennissen van do dames, bloemen aan te bieden. Do dames hadden allen één wensehnog eens dienst te doen op gewonen dienstwagen, om zich geheel en al gegchikt te maken voor het werk, als dat onverhoopt van haar zou moeten worden gevorderd. De Hagenaars, die er nu alleen nog maar naar mogen kijken, zouden dan in vollen vredestijd vrouwelijke condueteïirR op de tram hebben. Maar voor loopig meende de directeur der H. T. M. dat daartegen bezwaren bestaan. Het ©inde van den oorlog. In de „Voss. Zeitung" vertelt Hans God ar de volgende geschiedenis. De schrijver ligt in hot (losten ingekwartierd bij een Joodsclien patriarch, een geacht schriftgeleerde, die zich veel bezighoudt met de studie der Kabaln- weiensohap. Op een avond vraagt Goslar: Reb David, ge zijt een geleerd m on schkunt go mij niet. zeggen, of in de geheimzinnige Kabala ook iets geschreven staat, wanneer de groot© wereldoorlog ten einde is? De patriarch strijkt even nadenkend door zijn langen witten board, dan zegt hjjIk zal u eens een kleine geschiedenis vertellen. Er ging ©en» eon blindgeboren man met een ziend© langs een landweg naar ©en dorp. Onderweg kreeg do blind© honger en zeiWanneer we in het dorp aangekomen ziin, zal ik een stnkjo brood een glas melk koopen, maar zeg mij toob eeus. ander. Wit? Traa-gt do blinde, hoe is wit? Nu, wit- is zooals dc voeren van een gans. Een gans? Ja, maar hoe ziet een gans er dan uil. Nu ©en gans- is een vogel, d-io snatert on een krommen hals heeft. Kon hols, zegt do blinde, dat weet ik, wat dat is; maar wat is krom. Kijk eens hier, zegt do ziende en laat. den blinde zijn uitgestrekton arm betasten. Dot is recht. En terwijl hij dan arm buigt, en den hl in de weer den arm betasten laat, zogt hij: Dat is krom. Het gezicht van den blinde hel dert op en levendig roept hij uit: Gelukkig, nu weet ik, hoe melk er uit ziet? Daarop streek Reb David weer door zijn langen witten baard, zweeg een poosje en zeide toen glim lachendXet zoo als de blinde wist hoe melk er eigenlijk uit riet. net zoo voel weten wij uit de Kabala, wanneer de oorlog uit is. Assistentenmoord. Op de onderneming Marihat is do fabrieks- chet Barde door een Jnv.v.nschen koelie ver moord. Daar d<? administrateur der onderne ming onmiddellijk den controleur Verschoor van Xisso te Pematang Siantor waarschuwde, kon deze terstond da politie uitzenden, met liet gevolg, dat do dader in de nabijheid van Marihat werd opgevat. Bij het onmiddellijk gevolgd voorloopig onderzoek is gebleken, dat do fnbriekscbef Barde omstreeks 3 uur n.m. aanmerking maakte op het werk van den oa- vaanschen koelie, die de rubbersheeta verkeerd sneed. Toen de koelie ten antwoord gaf: Tida apa, apa, gaf Barde hem met d© vlakke hand een klap in 't gelaat, en onmiddellijk daarop stiet de koelie hem het vlijmscherpe mes mid den in 't hart, zoodat Barde op do plaats dood neerzeeg, schreef de „Sum. Post". Barde maakt© vroeger deel Uit van de équi page van een der Duitsehe stoomschepen, doch zocht, daar het niets-doen hem verveelde, werk in de cultures. Zoo kwam hij op Marihat terecht. Hij deed zich daar kennen als een bedaard man. De Javaansche koelie werkte reeds vier jaren op „Marihat" en is nooit met den strafrechter in nnnmarking geweest. Ongeluk met con veerpont. Naar de „Dziennik Poznanski" bericht wer den op 2 November als gewoonlijk een aantal inwoners van de stad Kazimiers bij Lublin op een veerpont over den Weichsel gebracht, om tcgon den avond naar buis to gaan. I)o veer pont was reecU dicht tot den oever genaderd, doch wilde de draaikolken vermijden om een te sterken stoot to voorkomen en voer daarom eenige meters terug. Toen de veerpont in het midden was, drong er plotseling water in beide booten, die zonken. Twintig personen werden gered, terwijl meer dan 120 menschen den dood in de golven vonden, lijken gevonden. Er rijn reeds 40 Overstroomingen. De ,,Berï. Lokal-Anzeiger" verneemt uit Lugano, dat er groote overstroomingen in Boven-Italië hebben plaats gehad. Bij San Remo moet de geheele oogst van citroe nen en oranjeappelen vernield zijn. De schade aan gebouwen, bruggen en bouwland wordt op 2 millioen lire geraamd. In Toscane zijn de Arno en verscheiden van haar zij-rivieren buiten de oevers getre den en zijn groote verwoestingen 'aange richt; zeer veel vee is verdronken. In Venetië staat het Marcusplein onder water. Het regenachtig weder duurt nog voort. Prinses Juliana. De berichten van Maandag luidden, dat de toestand van 'de Prinses zeer bevredigend en ed- vooruitgaande is. De „Koningin-Rogontos", Bij do maatschappij „Zeeland" was Woens dagmiddag nog steeds geen bericht ontvangen van da „Koningin Regentes". Dit lange op houden van deze mailboot wekte te meer ver wondering, daar bij do aanhouding van do mailboot „Prins Hendrik" op 23 September dez© boot enkele uren later woor werd vrijge laten. De Kérstgavo. H. M. do Koningin-Moeder schonk ƒ200 aan hot Vrouwen-Comité voor een Kerstgave «an onze militaire grens- en kustbewakers. De „Batavier VI". Het- Zaterdag van Rotterdam naar Londen vertrokken stoomschip „Batavier VI" is naar Zeobruggo opgebracht. Wolff seint, uit Berlijn: _Yoor do Theemsmonding word Zondag liet Nederlandseho s.s. „Batavier VI." -met een groote lading contrabande aan boord door onzo Vlfiamsch© zeestrijdmacht aangehouden en naar. do haven van Zeobruggo gebracht. Uit Rotterdam bericht men ons: De Batavierlijn heeft tot dusver nog geen officieel bericht ontvangen van het opbrengen, der ..Batavier VI". Zij betwijfelt het geval in- tusschen niet, doordat andere schepen het ge zien hebben en hot schip ook niet in Londen is aangekomen. Overigens had het schip geen passagiers of mails nan boord, wel een volle lading, waarbij evenwel geen colli contrabande. De Batavierlijn overweegt, bij bevestiging van het bericht, de staking van den dienst. Do „Import". Wij vernemen dat ook hot Nederlandseho stoomschip ..Import" op de thuisreis van Lon den naar Rotterdam is aangehouden door ©en Duitsehe duikboot, die de bemanning order gaf in de boöten to gaan. Nadat dit was geschied, verdween echter de duikboot, en roeide de equi page weor naar haar schip terug en bracht het behouden binnen. Visohaanvoer. Men meldt ons uit IJmuiden: Maandagmorgen leverde do rijksvischhal te IJmuiden een geheel anderen aanblik op dan in de vorige week. Het waa weer de oude be drijvigheid van vroeger dagen. De hallen, de nieuwe zoowel als de oud©, waren geheel ge vuld met kisten visch. Een 25-tal stoomkor- dere, een Pemisser 6loep en eenige eleepboo- ten, als visschersvaaTtuigen ingericht, waren met htm vangsten aan de marlet. Hoewel do aanvoer niet zoo groot was als aanvankelijk bij zulk een aantal schepen verwacht was, voerden deze korders niettegenstaande hot slechte weer in het begin der afgeloopen reis toch een flinke partij visch aan. i De visch werd tegen goede prijzen omgezet, j Door de Engelsche kooplieden werden flinke partijen voor do afnemers in hun jand gekocht, i Ook door het Rijk werd weder van de aamge- roerde visch een groote hoeveelheid in beslag 1 genomen voor de distributie in het binnenland. Ontspanning. j Men schrijft ons j Met het doel de troepen van de grenzen voor de a.s. winteravonden uren van aange- name ontspanning te bezorgen, hebben de hee- ren mr. F. Ceuvéo en reserve-luitenant C. Kamp van het 6e reg. inf., in samenwerking met den bekenden voordrachtkunstenaar mr. Kamp, een schimmenspel gesohreven. Het spel behandelt de lotgevallen van den landstormplichtigcn Twcntschen boer Bats (Bertus) Breurs. Do tekst is van de beide cerstgenoemden, terwijl mr. Kamp de teeke- ningen ontworpen hoeft. Deze laatste zal a.s. Woensdag de première geven te Leur (N.-Br.) en daarmede zijn zeer te waardeeren werk voor de militairen, in de vorige winters aangevangen, voortzetten. Naar den grappigen, door aardige liedjes af- gewisselden tekst te oordeelen, zal het schim menspel ongetwijfeld in den smaak der solda ten vallen. De moeilijkheid om iets te maken, dat het soldatengemoed goed doet en dat toch uit een oogpunt van smaak en kunstzinnigheid aan redelijke eischen beantwoordt, is in dit spel op gelukkige wijze opgelost. Het is vol geestige vondsten, welke bij de vertooning huti uitwerking niet zullen missen. Hot genoemde drietal dat onze militairen zulk een goed hart toedraagt, mogo loon voor zijn belangeloosheid vinden in waardeering van autoriteiten en dankbaarheid bij de mannen voer wie het gedaan is. Do „Deutschland". LONDEN. De „Times" verneemt uit New- York, oat de Duiteche handelsduikboot „Deutschland", gereed is om zee to kiezen. Volgens het „Providence Journal" bestaat de lading uit negen wagonladingen nikkel, ge middeld 40 ton per wagonlading, tien wagon ladingen ruwe rubber, gemiddeld 18 ton per wagonlading, drie wagonladingen chromium, een wagonlading vanadium, dat gebruikt wordt om staal te harden. Uit Toronto wordt gemold, dat de Ganadee- sche eerste minister een onderzoek ingesteld heeft naar het bericht in het „Providence Journal", dat nilikel uit Sudbury ia <&J „Deutschland" geladen is. in antwoord op de vraag in „Toronto Newe"u of er van do zijde van dc Canadceeche avtori* toiten nalatigheid heeft pLaats gehad, anti. Providence Journal", dat het nikkel geladen op beide ref- oordt door do „Deutschland' sedert nuns tens twoe jaar aan de Amorf, kaan sch e zijd© van do grens wa®, dooh zonder twijfel afkomstig is van Sudbury. DultscHs mijnen tusaoh©n Engeland m Frankrijk. BERLIJN. „Politieken" bevat het bericht uit Bergen, dat de bemanningen van in den grond geboorde Nooreche schepen, die uit1 Engeland teruggekeerd zijn, bow eren dat inj de laatste weck van October Duitsehe oorlogs schepen er in goslaagd waren, een geheele week lang de verbinding tusschen Havre en South-j ampton, die van Imitongewoon belang is, to blokkeeron. Engelsche en Fransche oorkesrobe- i pen hebben onmiddellijk de mijnen weder opce- vjsebt, doch de Duitschers hebben Teeds weer' nieuwe mijnen gelegd. De strijd in MacodoniS. PARIJS. In den bocht van de Czemn wordt de sedert twee dagen begonnen strijd met he vigheid voortgezethij ontwikkelt zich meer en meer tot ©en schitterend succes. Gesteund door het krachtig vuur der Fran* sche artillerie behaalde de Servische troepen in den bocht van de rivier een nieuwe overwin ning op do Duitsch-Bulgaarsch© troepen, di© genoodzaakt waren na een bloedig gevocht het dorp Iven te ontruimen en drie kilometer te rug te trekken,achtervolgd door onze zege vierende bondgehooten. Vijf tegenaanvallen der Buglaren, die zich hardnekkig weerden, mislukten, zij slaagden er niet in dien opmarech der bondgenooton tegen te houden. De Bulgaarsch© aanvallen werden door het vuur der geallieerden gebroken, en door een Servischen tegenaanval met do bajonet uiteen gedreven, moesten de aanvallers in wanorde en met belangrijke verliezen naar hunne loopgra ven terugtrekken. Moer westelijk gingen d© Servische troepen, verstrekt door Franeohe infanterieafdeelingen, vooruit ten noorden van Velyselo Het aantal gevangenen bedraagt reeds meer dan 1000 36 kanonnen werden buit gemaakt op het door do Bulgaren verlaten terrein. Sedert 12 September, het begin van het offen, eief der geallieerden, verloren da Duitech-Bul- gaarsche legers reeds 6000 gevangenen, 72 ka nonnen en 60 mitrailleurs. BERLIJN. (Officieel). In do vlakte van Mo- nastir hevig artillerievuur. De Duitech-BuL gaarscb© stollingen werden behouden tegen aanvallen van den vijand by Lazec ©n Kenali en noordoostelijk van Brod aan de Tsjerna. Het Engelscb»Fransche offensief. PARIJS. Aan het geheele front is niets mel denswaardigs voorgevallen, behalve de gewon® artilleri e-beschieting. Negen vliegtuigen van ons beschietingseska der, vergezeld van zeven Engelsche watervlieg tuigen. wierpen bommen op de hoogovens en ijzergieterijen van St. ïngbert, ten N.O. van - Saarbrucken en het bekken van de Saas. Allen zijn behouden teruggekeerd. Twee Duitsehe vliegtuigen wierpen Maandag- nacht bommen op Belfort. Vijf personen der burgerbevolking werden gewond. LONDEN. Sir Douglas Haig meldt: Wij vielen de Duitsehe stellingen aan beide rijdon. van de Ancre nen, maakten een groot aantal, gevangenen. De Duitsehe artillerie beschoot' den gehoelen nacht de Engelsche posities bij Les Boeufs en Gueudeconrt. Tegenover dè vijandelijke stellingen bij Ronsarfc werden met succes gasaanvallen gedaan. Wy drongen de vijandelijk© loopgraven binnen, tetx Z.O. van Armontièrcs BERLIJN. (Officieel). Front-prins Rupp- recht: Tusschen Ancre en Somme afwisselend toenemende artillerieactie. Ons vuur verstrooi de vijandelijke infanterie in het voorterrein van onze stellingen ten zuiden van Warlen- court en verhinderde samentrekking van troe pen in do Engelsche loopgraven ten westen van Eeaucourt I'Abbaye. In Sailly Sallisel hou den wij den oostrand van het dorp vast. Aan weerszijden van hort dorp vielen de Fransche 's middag?, aan met sterke strijdkrachten, doch werden afgeslagen. Front-Kroonprins* Ten noorden van Doller (Boven-Elzos) miste een na artillerievoorbe- reiding ingezette infanterie-aanval. Be aandacht van militia- chtigsn wordt gevestigd op ist foil, dal zij die een ver- volbrengen als matroos ij do Koninklijke Marine voor den tijd van 3'/z jaar wsrkolijken on l'/z jaar rsservediensl vrijgesteld zijn van hunne militie- en iandweerverplich- proefles van onze schriftelijke lessen in 1 Fransch, 2 Duitsch, 3 En^elsch, 4 Boekhou den, 5 Neder). Taal en Rekenen, fi Stenografie, 7 Schoonschrijven, 8 Aardrijkskunde; l tot 5, ©ik vak opgeveef 10 c. per week. De Je6sen worden geleid door Leeraren M. O. en hoofdonderwijzers. Voor positiever betering, examenopleiding enz. do goedkoopste stadie. Cursus ^„Zelfontwikkeling", Bilderdijkstr. 88 Amstsrdam, GEVRAAGD zoodra mogei en en Rijwielhersteller, flink loon, vast werk èn provisie van den om zet. Kan ook 1 Jan. of 1 Febr. in dienst treden. Liefst in persoon, te vervoegen bij J. J. v. HOOFT Uz., Motor- en Rijwielhandel, Zevenbergen. Man fan zich ooi verbinden voor 4Vz jaar werkalijken dienst en 1/2 jaar reservadienst 8n is dan eveneens, vrijgesleid. Premie na diensteindipg is plm. i 400 [Bij 3'/? jaar) cn ilm. 1550 [bij 4'/z jaar). f raagt nadere inlichtingen per briefkaart aan den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Plaat selijken of Garnizoens commandant. 1PT Bil DE ADVERTEERDERS ÜJX flESDMEIMM. Privaatles 25 cent. Boekhouden, Eng., Fransch, Ned. taal en Rek., samen 25 cent p. w. TT ontvangt de les franco p- post, stuurt p. post nw werk in en ont vangt het (nagezien) p. p. terug. Yoor kind. en volw., o, zoo ge makkelijk en vlug! Vraagt eerst maar even gratis Prosp. met proef. Adres: Leeraar M. 0. Beekhouden, Julianalaan 71, Naarden. Opleiding voor alle examens op administratM-comptabel gebied Schriftelijke cursussen voor Piaktjjkexamens en Akte M. O. Tabak- en Sigarenfabrikant. Wostefnde OEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds jaron Cantina-levarsncior. Wat vrijzinnige Chris tenen getooven. Wie daarover boeken wil lezen, kan ze g r a t i s en franco ter leen bekomen bij de Heeren: A. H. VAN DEB HOEVE te Franeker, J. F. KNfPSCHEERte Knollendam of bij de Dames: McJ. Th. A. VAN ECK, Po mona, Qsgstgeest, Mevr.MACXENZIË- HATTINK, Emmastraat 7, Alkmaar, MeJ.L. MARGNlÉRte Oosterbeek, MeJ SlfcJtKB. kJHDi, r ilffinn ^Commies, Keur- Sulnymeester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. f 1,50 per maand. H. M. v. d. VEER Roo-Vaikstraat 14, Rotterdam. Alles wat II van Koek en Banket behoort te weten Is, dat het komt uit de Fabriek vact i. J. A. v. d. BURG, Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. P. J. ME6JS ZOON, Fabrikanten van JTofe ter anders. Hoteëkeukenfomuizen velgens eigen systeem- WA8SENAAR8CHE8TRAAT ÏÖ-3, Scheveningen. Telefoon 634. Opgericht Anno 1770. Circa 200 attesten ter inzage. Richt Uwe aanvragen voor THEE tot de firma P. D. SCHILTE, Den Haag. Meerdere canfines betrekken deze geregeld en zijn tevreden. voor alle Militairen, die KOMMIES of HULPKOMMIES f willen worden. Indien Kommies of Hulpkommies wilt worden, knipt dan I deze advertentie nit, en zendt die nis drukwerk aan onderstaand adres, dan ontvangt U gr. en fr. DE 8TUDIEGID S. I Vorige week werden weer twaalf leerlingen tot Hulpkomm!e9 aangesteld, j Inslitnut 1. H. VAN BES VLIET. Bioawoniijk 50, Amsterdam.] life. .Knus j, d

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4