D-S SOLaATKMOonHAWT vres,n Woenwöiag XS RTovember 19 XG Q i-^waSted» 400 MarInezakei 0 orresp orsdsniie. Uit Legsr en Vloot. Uit onze Moppentrommel. 1 Do Dobroedsja. o/Yaldarj&ill a Babadagh0 0&grY rj/v. *®j- EW* ;5S S EUKAM^r^^ I ^fc«N schiditnS" 55.^^'®ftutraka n .i((f;-V^_ Kurpoiir ^^pzrT'O/Ma Qr rciïrffönUR bilistria We goven hier een klein maar zeer volledig en duidelijk kaartje van een der meest ge noemde strijdterreinen van de laatste maanden, nl. de Do broedsja, het zuidelijke deel van ItoemeniÖ. De lezers kun nen hierop gemakkelijk den loop van den strijd volgen. Al dadelijk nadat Roemenië zich in den strijd had go- worpen trokken de Duitschers en Bulgaren hierop van twee zijden, langs den Donau ver overden zij Tutrakan en Silis- tria en later Oltina; uit het zuiden sloegen zij de Russen en Roemenen term;, rukten langs de kust der Zwarte Zee op en veroverden Con- stauza en aan den Donau Ozernawoda (Tschernawoda) met de spoorwegbrug. worden geroepen I//A Kraronc -radlishakr,dfj^.irt& 'Vr» J? .,£ÉI [/^?««SChtSC»Ük^%nör MuNtst* ^s3beM^r r/\ I Malidshilar SeveohtMoldatoB te J. K., legerplaats I>ij Milligen. Richt langs h' 'ït; 1 J'voortge- deo W8i^akS, weg een vSUsdmft «au z opici'-ina by veldlegor rc.sor,„- 01, l.urf- u,,,»,bevelhebber van I,and- Zeem '.-n&ijf.-ns valt, ï.uvt Jtan worden too;, staan, personnel achter te houden by depots, rast het dool muziekkorpsen in het leven te kunnen houden, („Avp.") Naar Oost-Zndië.' Do 2,•'-luitenant der artillerie A. Fischer, bosic.md voor het leger in Ncd.-Indië, zal* 26.-Januari -met liet stoomschip Vondel" zijn bestemming volgen. Da voor don dienst in Oost-Tndië bestemde 2o 1 uter,t-kwartienneoster W. van don Dos z;/| 29 December mot het stoomschip „Oranje"' zijn bestemming volgen. Verschillende Berichten. Do kapitein der artillerie W. N. Bakker, is overgeplaatst bij den motordienst te Delft en benoemd tot kapitein-adjudant, in do plaats van kapitein Mnthon aan wien op zijn verzoek verlof-is vork-end. Do lo-luitenant der inf. H. Polis, comman dant der compagnie autodienst op de R. E. P. to Rotterdam, wordt werkzaam gesteld aan het Bureau voor buitengewoon militair vervoer te 's-Gravonhage. Uit da Staatscourant. "Bij K. B. is moe 16 Nov. a.s. aan dc in dienst gestelde gep. luit. ter zee 2o kl. G. Dumbar en F. F. P rage r dc titulaire rang van luit. ter zee le kl. verleend; is aan den luit. ter zee Opperbevelhebber'van Land- en Zeemacht om in een functie geplaatst te mogen worden, waar go uw vak kuut uitoefenen. Red. K. D., Loidcn. Daar gij wenscht over te gaan bij een ander wapen, zult ge thans geen over plaatsing meer kuunen krijgen. Gij kunt desniet temin langs den hiërarchieken weg een verzoek schrift richten tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Ge behoeft u niet te verbin den. Red. Th. St., Harderwijk. Volgens het gestelde in de punten 1 en 3 der regeling der algemeene verloven hebt gij, daar gij den 25sten a.s. 84 maand gediénd hebt, recht op éénmaal drie da gen vorlof per maand. Red. J. S., Utrecht. Zoo ge in aansluiting met uw ontslag uit het hospitaal met verlof gaat tot herstel van gezondheid en langer dan vierdagen in ho hospitaal bent verpleegd geworden, hebt ge op niets meer reebt dan op uw volle jaar wedde. Rod. W. v. W., Alphen. Zoo voor uw verlof in Juni ook vrij vervoer was toegestaan, leunt gij op grond van bet gestelde aan bot slot van .u. O. '16 B 2 11 het destijds door u betaalde tegen overgave van quibantiëu terugontvangen. Red. B. O., Gorïnchem. Volgens een schrijven van den M. v. O. worden de inkomsten, welke de dienstplichtige in geld genic-t boven soldij of jaarwedde en mobilisatietoelage, na aftrek van 25 cent per dag, bij do berekening der vergoe ding in rekening gebracht. Red. G. KI., Arnhem. Volgens de betrekkelijke verlofregeling wordt aan ieder langer dan 8? maand onder de wapenen zijnd militair-, die niet onder straf verkeert voor zooveel de eischen den dienst zulks toelaten verlof ver- Ie kl. tit, G. D um b ar eervol ontslag uit den j leend. Zoover we zulks uit uwen brief kunnen opmaken, verkeert gij thans niet onder straf on hebt ge dus naar onze meoning recht op ver lof. Red. W. T.. Naarden. Vanaf den offïcieelen dag van vertrek met onbepaald verlof hebt gij geen recht meer op cle vergoeding wegens kostwin nerschap. Red. J. G. -W., Amersfoort, Aangezien ge niet vóór den dag van aankomst bij het korps recht hebt op soldij en verdere vergoedingen, hebt ge over het tijdvak 11 Juli15 October nergens aan spraak op. Red. P. R.. Schoonhoven. Daar'een ieder het recht heeft verzoeken aan de bevoegde macht in te dienen, leunt ge wel een verzoekschrift tot den Munster van Koloniën richten. Voorts zijn we van meening, dat als ge buitenlandsch verlof verzoekt aan den M. v. zulks wel zal worden verleend en ge dan in de gelegenheid zult we zen om te Brighton te gaan werken. Red. J. S., Legerplaats bij Harskamp. Blijkbaar bestaan er geen redenen om u uit den dienst te ontslaan, daar zulks anders wel in een von nis was vermeld. Gij kunt dus verder alle moeite tot ontslag wel sparen. Red. J. O., Ulft. Zoo de 22ste October de officiëele dag van ^vertrek met verlof was, hadt gij slechts tot en met 21 October recht op de ver goeding wegens kostwinnerschap. Red. J. v. O., Breda. Hoewel wij uwe meening ge heel deelen, mag aan u volgens de opvattin^ van het Dep. van Oorlog niet meer dan 800 worden toegekend. Red. C. J. V-, Oudenbosch. Volgens L. O. '15 B 53 wordt in liet door u bedoelde geval geen ver goeding toegekend. Zie voorts ons antwoord bij P. V. Den Haag in dit blad. Red. N. M. zeedienst verleend, onder toekenning van een hernieuwd' pensioen, groot f 1200 's jaars. Bij bcsch. van den Min. van Mar. zijn de luit. ter zee 2e kl, L. J. van lUssem en C. B. V i lie m s t ij ïi met 1(1 dezer onderscheiden lijk geplaatst a.'b. Hr. Ms. „Koningin Emma" en „Schorpioen", zulks wat eerstgenoemde be treft, met intrekking van zijn bestemming voor Iarits fcgemelden bodem. De „Holland". Heb reisplan van Hr. Ms. pantserdekschip „Holland", dat, gelijk go meldin do volgende maand een reis naar West-Indië gaat doen, is als volgt vastgesteldVertrek van Nieuwcdiep 1. December 1916; aankomst te Ponta Delgada (Azoren)12 Decembervertrek van daar 15 December; aankomst te Port Castries (Sb. Lu cia) 25 Decembervertrek van daar 27 De cember; aankomst te Onragao 30 December. Het verblijf in West-Indië (Curasao en Bo naire) zal duren tot 20 Januari 1917. Dan wordt op de terugreis het schip te Kingston (Jamaica) verwacht op 23 Januari d.a.v.ver trek van daar 27 Januari; aankomst te Habana, (Cuba) 31 Januari; vertrek van daar 5 Fe bruari aankomst Bermuda 10 Februariver trek van daar 13 Februari; aankomst te Fayal 21 Februarivertrek van daar 21 Februari"te rugkomst te Nieuwcdiep 7 Maart 1917. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen wordon regelmatig en zoo spoedig mo ge lij k en geheel kosteloos door ons op cle beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver- Zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „Do Soldatencourant" toege stuurd, waarin hst antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire adros op. Vragon van burgers wordon NIET beantwoord. Geweer W. no. 2400 Serie no. 9351. Do Compagnies (Det.) Commandant, bij ■wien in verantwoording is bet geweer W. No. 2400, Seri© No. 9351 L. wordib ver zocht biervan opgave t© doen aan d© Af dwaling G. S. van bet Algemeen Hoofd kwartier. P., Beverwijk. Vergoeding voor kostwinner schap wordt aan vrijwilligers niet toegekend. Ol' u voorts in het genot zult worden gesteld der voorrechten voor gehuwden, zal afhangen van dó beslissing van den M. v. O. Zoo ge huwt zonder toestemming van den M. v. O. kunt ge volgens uw engagementsakte onmiddellijk uit den dienst worden ontslagen. Of de Minis ter hiertoe dan zal besluiten, kunnen wij u uit den aard der zaak niet modedeelen. Red. F. B., Dubbeldam. De toekenning gaat over het algemeen in van af den datum, waarop do aanvraag ot vergoeding is ingediend. Van dit beginsel wordt slechts afgeweken, indien stellig blijkt, dat belanghebbende door het gemis der gevraagde vergoeding schulden heeft moeten maken. In zoo'n geval kan de toekenning van af' vroegeren datum plaats hebben. Wendt u nog maals tot den* burgemeester om inlichtingen, mocht dat geen succes opleveren, dan nogmaals een verzoek richten tot den voorzitter van do u bekende commissie. Red. P. S., Veghel. Daar gij geen openbare betrek- Icing bekleedt, gelooven wij niet, dab u onbe paald'verlof zult kunnen krijgen. Desniettemin zoudt ge reeds nu langs den hiërarch ie ken weg een verzoekschrift terzake aan den M. v. O. kuunen indienen. Red. A. D. v. B., Waalsdorp. Zooals ge zelf zegt, behoort go tot do mil.-lichting 1911 en gaat ge dus naar onze meening met deze lichting even tueel met onbepaald verlqf. Red. P. L. L., Willemstad. Volgens het boekwerk „R. b. o. m." heeft een slodaat, die in een zie kenzaal verpleegd wordt, slechts recht op vier cents soldij per dag. In do tegenwoordige om standigheden behoudt ge. evenwel nog de eerste vier dagen uwe mobilisatietoelage. Ge krijgt minder soldij dan anders daar ge thans geen dienst doet en het kan voorkomen, dat men buitengewone voeding noodig heeft. Red. S., Utrecht. De oorlogsbegrooting is reeds in de Afdeelingen onderzocht; het voorloopig ver slag zal -wel eerstdaags in de groote dagbladen worden vermeld. De behandeling der begrooting in de Tweede Kamer zal ongeveer tegen Kerst mis plaats hebben. Red. M. Th., Milligen. Wendt u langs den hiër archieken weg met een verzoekschrift tot den commandant Lyncht veejing te Soes- Haag in dit blad. Red. Nümansdorp, Zie ons antwoord bij E. v. E. te Harskamp en W. v. F. te Middel burg in dit blad. Zoo uwe aanstaande echtgenoot© na haar huwelijk inkomsten blijft genieten, zal in dit geval naar onze meening geen vergoeding wor den toegekend. Red. J. L. 2-42-L. W. I. Zoo ge niet ingekwar tierd zijt, met voeding hebt ge naar onze mee ning recht op z.g. menagegeld. Zie L. O. '16 B 18 en art j 49 R. v. A. 1916. Op grond alleen vair de omstandigheid, dat ge werkzaam zijt op een comp,-bureau, kan geen vergoeding worden toegekend. Red. F. H., Gouda. Hoewel u geen gezinshoofd bent, kan men u, naar onze meening beschou wen als verkeerende in overeenkomstige ver houding tegenover het gezin en oö grond daarvan zou u tweemaal vrij vervoer per maand kunnen worden verleend. Voor vergoeding voor kostwinnerschap komt ge evenwel volgens ons niet in aanmerking: desniettemin kunt gij uw burgemeester om vergoeding verzoeken. Red. W. v. T-, Middelburg. Het hangt van de om standigheden af, of zij, die thans"in het huwe lijk treden, vergoeding zullen krijgen. Gij kunt een verzoek richten aan den burgemeester uwer woonplaats. Red. R. P., Amsterdam. Zoodra ge 8? maand onder de wapenen zijt, kunt ge aan den M. v. U. langs den hiërarchieken weg verzoeken, om met onbepaald verlof te mogen vertrekken. Hierbij een verklaring van het gemeentebestuur overleggen, dat ge bij het onderwijs niet langer gemist kunt worden. Studieverlof kunt ge na 84 maand dienst voor een onafgebroken tijd aanvragen aan nw Comp. Comm. Red. E. v. E., Harskamp. Volgens schrijven van don M. v. O. wordt in het algemeen geen -ver goeding toegekend, zoo dö echtgenoote vóór haar huwelijk samenwoonde met verwanten, die in haar onderhoud voorzagen, en na ha ai- huwelijk met die verwanten is blijven samen wonen. In bijzondere omstandigheden ter beoordeeling van den betrokken burgemeester kan van het vorenstaande worden afge vclcen. Red. G. F. de M., Gorraehem. Aan hoofden vnn zaken, ondernemingen of bedrijven kan volgens de bepalingen tweemaal por maand vrij vervoer worden verleend. Red. J. v. d. K., Harderwijk. Voor postbeambte kunt ge u wenden tot den directeur van een postkantoor en voor beambte bij de Staats spoorwegen tot de directie der Staatsspoorwe gen in Utrecht. Red. P. M., Amsterdam. Het bedrag der vergoe ding wordt met f 0.40 verminderd. Red. J. P.. Veldleger. Gij kunt uw Comp. Comm. om studieverlof verzoeken voor den duur van don door u te volgen cursus. Red. Be'anghebbende, Helvoirt. Daar gij wellicht steeds het volle ration boter ontvangt, kan geen kaas of koek worden verstrekt. Red. J. H., Den Helder. Dat uwe vergoeding in Hilversum is verlaagd, is juist geschied naar aanleiding van het schrijven van don M. v. O. Daarin staat o.a. vermeld, dat de vergoeding welke de vergoeding in dc nieuwe woonplaats wordt bepaald. De laatste zinsnede van het bericht, dat do vastetelling en uitkoering van hefc vergoedingsbedrag van hun ambtgenoot moet worden overgenomen, wil zeggen, dat 4° burgemeester der nieuwe woonplaats do rego- Ijng enz. der vergoeding geheel op zich zal nemen. Dit was voorheen niet zoo, toen bleef de burgemeester der oude woonplaats daar mede belast, lied. B. P. P., Naarden. B(j nader onderzoek is ons gebleken, dat het ons getoonde reglement niet was gewijzigd en thans werkelijk de door u bedoelde verheuging niet moer wordt toege kend. Hebt ge evenwel dienst gedaan bij lijders aan besmettelijke ziekten, dan kan u als kor poraal, ingevolge ad. .art, 7 van het boekwerk R. I). o. in. een verhooging van soldij worden 'toegekend ad f 0.40 per dag. Red. 1-1., Utrecht. Thans is ons ook gebleken, dat het ons getoonde reglement niet geheel gewij zigd was. Wij zeggen u derhalve dank voor uwe mededeclingen en houden ons tianbevolen voor dergelijke opmerkingen, zoo zulks onverhoopt nog eens te pas mocht komen. Red. J. IJ. fort St. Aagtensdijk. Bij bijzonder ver lof worden geen militaire inkomsten, geen ver goeding voor kostwinnerschap en geen vrjj ver veer genoten. Bij drie dagen verlof kunt ge evenwel den rijksontvanger, onder wiens kan toor uwe woonplaats ressorteert, verzoeken om soldij, z.g. menagegeld en vrij vervoer te mo gen genieten en aan den burgemeester der ge meente, 'waar u staat ingeschreven in het in schrijvingsregister van den landstorm, om uw vergoeding te mogen behouden. Beide ver zoeken moet ge* indienen bij uw oompies com mandant. Red. J. J. B., Arnhem. Zoo gij u niet hebt ver bonden gedurende 5 jaren vóór den datum, waarop ge moest zijn ingeschreven voor de mi litie, zijt ge militieplichtig ondanks uw G-jari- gen dienst. Ited. F. A. W., Kaatsheuvel. Zoo ge op het door - u genoemde bedrag werkelijk nog recht hebt, zult ge het ook wel ontvangen, en doet het niets tel- zake, of gij al dan niet nog in dienst zijt. Mocht het nog langen tjjd duren, voordat ge iets hoort, dan kunt ge in een officieelen brief aan den burgemeester der betrokken ge meente aandringen op een spoedige afdoening. Red. II. de F., Veldleger. Omtrent keuring en op komst der landstorm-jaarklasse 1908 is onzer zijds nog niets bekend. Aangaande het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1914 is nog nietg. officieels bepaald. Uw broeder kan om de door u genoemde re den niet worden vrijgesteld van werkelijken dienst hij den landstorm. Uw broeder der mil. lichting 1917 kan zulks om dezelfde reden wel verzoeken. Red. F. v. B.. Amersfoort. Richt langs den hier- arehieken weg een verzoekschrift tot den hoofdintendant om in een militair© slachterij, 't dichtst bij do door u verlangde gemeente, te mogen worden geplaatst. Red. H. v. d. S., llilland-Bath. Naar onze meening Icomt ge wel voor vergoeding in aanmerking laten uwé ouders ecu verzoek richten aan den betrokken burgemeester. Red. J. W.j Eindhoven. Zie ons antwoord bij F. v. B., Amersfoort in dit blad. Red. G. Veldleger. Daar het verlof langer dan vier dagen geduurd heoft, hebt ge van af den eersten dag van uw verlof nergens recht op. Red. E. v. d. V., Oost-Souburg. Daar ge volgens uw beweren vaste soldij genietende kok zijt, hebt ge, inddón go tijdens uw dienst niet uit de menage mede eet, recht op een vergoo ding wegens gemis van levensmiddelen ad 0.70 per dag. Toelage wordt u niet toegekend. Zie L. O, '16 B 18 sub A punt 10. Red. M. J. V., Oudenbosch. Gij hebt recht op evenveel soldij als een infanterist. Red. S. R., Veldleger. Goeft u op aam uw compics oommnt.. zoo deze u voor de betrekking ge schikt acht, dan wordt ge door diens tusschen- komst op een lijst geplaatst en bij eventueel© vacature als ge aan do beurt zijt, voor de ver langde functie aangewezen. Red. A. Z., Princenliage. Voorloopig moet ge nog maar wat geduld hebben, want het kan nog wel een maand duren, eer ge antwoord krijgt" Red. H. J., Haaren. Uit uw schrijven hebben we opgemaakt, dat ge niet zijt ingekwartierd met voeding. Is dit het geval, dan hebt ge inge volge het gestolde in de punten 7, 12b ten tweede en 12c sub A van L. O. '16 B 18 tijdens uw eerste verlof recht op vijf dagen en bij uw tweede verlof op vier dageu z.g. menage geld, als ge ten minste telkens op den dag van terugkeer (Zondag en Maandag) ook nfet aan den middagmaaltijd deelneemt. Laat uw kame raad den betrokken sergeant-majoor waar schuwen, dan zal deze wel maatregelen nemen. Red. P. V., Den Ilaag. Omtrent het met onbe paald verlof zenden der mil. lichting 1910 en volgende is nog niets officiëels bepaald. R e d. J. C., Bergen-Op-Zoom. Volgens punt 12a sub A van L. O. '16 B 18 hebt ge gedurende do eerste vier dagen nog recht op de mobilisatie- ioelage. Red. H. G., Oisterwijk. I Zoo gij niet ingekwar tierd zijt met vergooding en er tijdig kennis van hebt gegeven dat ge Vrijdag geen gebruik zoudt maken van den middagmaaltijd, hebt ge ingevolge punt 12c sub A van L. O. '16 B 18 (lees in dit punt voor' art: 52 artikel 49) recht op z.g. menagegeld. II Gij kunt een verzoek indienen om van de vej-dere opleiding ontheven te mogen worden ge behoeft dan geen examen te doen. Red. M. Kr., Amersfoort Ingevolge punt 12b ten eerste van sub A van L. O. '16 B 18 hebt ge slechts do eerste vier dagen recht op de vergoe ding wegens gemis aan levensmiddelen. Red. P. B., Zundert. Zie ons antwoord bij P. V., Den Haag in dit blad Re d. P. J. P., Zalt-Bommel, Gij hebt slechts tot en met den vierden dag van uw verlof recht op soldij, mobilisatietoelage en z.g. menagegeld. Re<l. J. V., Bergen-Op-Zoom. Volgens de verlofs- regoling van den Opperbevelh. van Land- en Zeemacht worden de militairen verdeeld in ploegen, die volgens een aan to leggen rooster ■beurtelings op een verschillende dag der weck met verlof gaan. Nu is wel bepaald, dat zij, die een bijzondor verlof genieten, van de alge meene periodieke verloven zijn uitgesloten. Óp 26 October j.l. nu,'hadt gij geen bijzonder ver lof meer, en hadt gjj naaf onze meening dus recht op algemeen verlof, tenzij de eischen van den dienst liet nie-b toelieten Hier spreekt ge niet over, dus moeten we aannemen, dat de eischen van den dienst geen bezwaar waren en ge alleen niet mot algemeen verlof mocht om reden ge reeds zoo lang bijzonder verlof geno ten hadt. Zoo uw comp. comm. evenwel een andere meening is toegedaan, zult ge in diens beslissing moeten berusten. Wel zoudt ge, om voor meerdere dergelijke gevallen een beslissing uit te lokken, een verzoekschrift terzake kun nen richten aan den Opperbevelh. van Laud en Zeemacht (langs den hiërarchieken weg) Red. Hospitaal, Breda. (V erbet-erd ant woord.) Gij kunt ingevolge L. O. '16 B. 45 de kost-en van geneeskundige behandeling, enz. niet vergoed krijgen. Red. Bruin valiesje terug verzocht. Do korporaal, die op 1 Nov. is ingestapt in den coupé van den trein, door mij verlaten, wordt verzocht bet bruin valiesje, inhoudende eonige boeken, dat ik in dien coupé had laten Haw, xw gtyjyijgMiigg feu» Hl SW*- gen aan Res.-sorgt. P. lleijnders, 1 Comp. Bat. 16 it. I., Veldleger. Ransel zoek geraakt. Bij dc twccdaagsche oefening op 1718 Oct. j.l. is ondorgctcc-kcndc zijn ransel No. 7294 kwijt geraakt, gepakt met buitenmodel (eigen) ondergoed <-n schoenen henevens zak en sold- zakboekje. Tegen ruime holooning kan deze ransel terug bezorgd worden bij Sergeant W. HULTZER, Leidschekado 104, Amsterdam. Haverzak Vermist. Den 31 sten October met volledige militaire uitrusting uit Leiden als vrachtgoed verzon den. Gemerkt 1. 1). 591. Verzoeke bericht aan J. van der Molen, Remonte Depót Mi Hingen (bij Gardcren). Derde Regiment Huzaren. Jhr. G. A. Bowier, twcode-luitcnant 13 R. H., zendt ons liet volgende verslag: Springconcours onderofficieren2-ll-'16, 11 hindernissen; er werd op tijd gereden. De volgorde der eskadrons en hierin die der deelnemers was door loting uitgemaakt. Sc eskadron, Staf, Sectie Cav. Mitr., l.'i deel nemers: wacht-m. Berk 0 fouten, 1 min. 8?sec. opperwachtm. Bremer 1 fout, 1 min. 18J sec.; wachtm. Barchwachtm. .Marsbergen 0 fouten, 1 min. 11? sec.wachtm. Stormi» 2 fou ten, 2 min. 314 sec.wachtm. Ot te vanger 1 fout, 1 min. 22? sec.wachtm. Bessehng 2 fouten, 1 min. 50 sec.; waohtm. Stoutjesdijk 0 fouten, 1 n^jp. 46? sec.; opperwachtm. Maas 2 fouten, 1 mm. 281 sec.wachtm. Koelmans 15 fouten, 2 min. 60? sec.wachtm. Bajnsdorp 6 fouten, 2 min. 47? sec.; wachtm. Den Boer 0 fouten, 1 min. 15? sec.; wochun. Bloothoofd 4 fouten, 1 min. 55? sec.; wachtm. Oudshoorn 16 fouten, 2 min. 39 sec. le Eskadron. 10 deelnemers: wachtm. Rie- mens 0 fouten, 1 min. 25 sec.fouricr Riet veld 0 fouten, 1 min. 10 sec.opperwachtm. Ba-yens 0 fouten, 1 min. 5? sec.; waohtm. Vrinten, 0 fouten, 1 min. 11 sec.; wachtm. Rijken 0 fouton, 1 min. 11? sec.waohtm. ■Smit 0 fouten, 1 min. 25? 6cc.wachtm. Rot huis 0 fouten, 1 min. 8? sec.; wachtm. ^an der Linden 1 fout, 1 min. 9 sec.; wachtm. •Kop res.-wachtm. Van der Ven 0 fou ten, 1 min. 38? sec. 2e Eskadron7 deelnemers: wachtm. v. d. Dungen 6 fouten, 2 min. 11? sec.wachtm. Karreman 0 fouten, 1 min. 27 sec.wachtm. Geverts 1 fout-, 1 min. 7 sec.; wachtm. Elle- man 2 fouten, 1 min. 14? sec.; opperwachtm. Niepoort 0 fouten, 1 min. 11? sec.; wachtm. Hendriks 0 fouten, 1 min. 38? ecc.wachtm. v. d. Zijden 0 fouten, 1 min. 15? sec. Elk eskadron had een zelfde bedrag voor prijzen beschikbaar. De 6 beste deeinc-mers van hot geheel zouden daarna nog opnieuw kampen, waarvoor 2 hin dernissen worden verzwaard. Hiervoor waren 6 prijzen beschikbaar. Uitslag: le prijs fourier Rietveld (le esk.) 0 fouten, 1 min. 7? sec.2c prijs opperwachtm. Bayens (le esk.) 1 fout', 1 min. 5 sec.; 3e prijs wachtm. Rothuis (lo esk.) 1 fout, 1 min. 7-f sec. 4e prijs wachtm. Marsbergen (3e esk.) 2 fouten, 1 min. 1-'1| sec.; 5e prijs waohtm. Rijken (lo esk.) 2 routen, 1 min. 14? sec.6e prijs wachtm.- Berk (Staf) 3 fouten, 3 min. 23 sec. Opmerking: Zeer slecht weer, aanhoudende regen, gladde bodem. De heer Frïnce over Huisvlijt voor de militairen in de Mauritskazerne te Doesburg. Men meldt ons: Dezer dagen heeft de lieer C. Prince nit Driebergen voor de militairen oen lezing ge- hou over Huisvlijt. Aan het verslag, dat de N. Doesb. Cl. van dezen avond gaf, is het volgende ontleend: „Oversto Schónstedt stelde den heer Prince voor en wees de militairen er op, dat de heer Prince in hun belang gekomen was, om hen te laten zien, hoe nuttig de ledige tijd, dien een -soldaat eiken dag" heeft,'besteed kan worden. Ieder 6oldaafc,«zeide de overste, wil bij-sommige gelegenheden als St. Nicolaas en verjaardagen, wel eens een aangename verrassing aan zijn ouders of zijn meisje bezorgen. In plaats dat hij nu naar een winkel gaat c-u voor 50 cent of 3 kwartjes het een of ander koopt, kan hij heel f ©makkelijk zelf iets maken, dat hem geen cent ost en dat toch zeker wel zoo verrassend is als een gekocht cadeautje. Daarna kwam dc heer Prince aan het woord, die liet zien, hoevelo verschillende dingen men alzoo kan maken uit waardelooze voorwerpen. Spreker bogon met te .zeggen, dat hij het vooral zou hebben over de -nmbilisatiehuisvlijt, het maken van iets uit niets, dus het maken van allerlei aardige voorwerpen uit dingen die niets kosten, als sigarenkistjes, beschuitbussen, schoensmeerdoosjc-s, bocnder.cnkurk. papier, enz. Van het begin der mobilisatie heeft de heer Prince al zijn krachten ingespannen, om do huisvlijt bij de militairen ingang to doen vinden en ze aan te sporen om hun ledigen tijd nuttig te gebruiken. Het beoefenen van dit werk heeft ook veel voordeel in zich. Militai ren, die anders hun ledigen tijd gebruiken met het afloopen der kroegen, alleen o'm de verve ling te verdrijven, vinden in dit werk een aan gename tijdpasseering. Eu een nuttige tevens, want ze ontwikkelen zich zelf: de huisvlijt kweekt practische menschèn en dio heeft de maatschappij toch zeer zeker noodig. Ook be vordert het de gezelligheid. Militairen, die dit werk leeren, kunnen later, als zo weer' voor goed thuis ziin, verschillende aardige spelletjes voor hun kinderen maken en verscheiden aar dige dingetjes voor het huishouden. Ais iets do gezelligheid verhoogt, dan is het toch zeker dii wel. Dit werk is dus zeer nuttig, zeer eenvou dig, kan beoefend worden door alle soldaten zonder studie, als alleen maar één factor aan wezig is, en dat is de liefhebberij. Want bet materiaal kost niemendal. Met ©en schaar, een tang, een hamer en een spijker maakt men allo dingen uit afval. De heer Prince noemt zijn werk dan ook zelf „afvalkunst". Zooals ik zei, heeft de heer Prince van het begin der mobilisatie veel gedaan in het be lang van den soldaat.'Toen in hot begin van Augustus. 1914 d© groote dagbladen verschenen met blanco pagina's, bij gebrek aan internatio nale berichten, verzoc-ht hij de redacties, die ledige 7-u:rat6 mogen vullen met zijn cliché's, voorstellende dam-, domino- en schaakspellen. De 14e September d.a.v. vorsch?en de Solda tencourant met dambord, dat uitgeknipt en op geplakt- op carton, in dien tijd veel gebruikt werd. Het doel werd bereikt, de huisvlijt deed haar intrede in d© militaire wereld. Daarna laat spreker zien, hoeveel verschil lende soorten damborden men al niet maken kan. Geen kunst komt er aan te pao, alleen handigheid. Hij laat dan zien: damborden op carton, op linnen, op asphaltpapier, zelfs van blik. Alles is een handigheid, zelfs het plakken. De meesten gebruiken te weinig stijfsel; goed vet insmeren is het beste en dan met "stijfsel, vervaardigd uit roggemeel vermengd met 3 x zooveel koud pompwater. Vooral de blikken damborden waren zeer mooi. Een beschuitbus van zwart blik wordt uit mekaar gehaald en met een schaar geknipt tot de grootte van een dambord. De ruitjes kunnen heel gemakkelijk aangebracht worden. Neemt een stuk papier, waaruit een ruitje geknipt is, legt dat op het stuk blik, wrijft daar met een stuk scnuur- papier over, tot het ruitje blank is, dan heeft men al één vakje op het dambord klaar. Lang zaam werken in hefc begin geeft de meeste kans van slagen. Damschijven worden eveneens heel gemakke lijk vervaardigd van carton, een oude bezem steel. of van kurk. Ook schaakstukken kan men zeil jaakes vm W# pi ïan fclik. Da vormen Kindermond. Kleine Jan tot oen soldaat, dio op schild wacht slaat, torwijl de anderen cxi-rceerea Zeg, soldaat, waarom «peel jij niet mee? Verkeerd begrepen. Spoorwegbeambte: Dordo klasse? Gymnasiast (bedremmeld): Neen, in de tweede blijven zitten. Mi s ve r e t a,n d. Jantje: Moeder, Karei heoft mijti boter ham op den grond gegooid. Moedor Met moedwil Juutje: Neen, rnct kook! Beo! d spraak. Hij. Wat? Dertig gulden, voor een hoed. Da't is een misdaad. Z. Nu, laat die misdaad dan maar over mijn hoofd komen. Kleine woonkamer. Gelezen onder do advertentie© „Te koop gevraagd een vulkachel geschikt voor woonkamer"A Z i n d e 1 ij k. Jonge vrouw (tot haar man, die, zooals hij als vrijgezel gewoon was, zijn bord mot zijn servet afveegt). Lieve man, ik moet je toch verzoeken, je restaurant-gewoonten een beetje af te leeren! Moeten dan de schoongewaflöchen servetten dadelijk weer vuil gemaakt- worden? D o c o u-o n-z o e t i g a t e. Groote oplichterijZestig plachtoffer©! Extra nummer! Zestig slachtoffers 1 Couran ten? Cr«x>to oplichterij Do uitgelaten kraotonjongon rendo door do straten on kwam terecht tegett bet witte vest ran een Oitymagnaat. Wat ia er gebeurd? brengt d© heer hij gend uit, als hij van den uchrik bekomen is; groote oplichterjj, zestig slachtoffers? Ja, mijnheer. Een krant? Do heer neemt er oen. Hó jongen, roept hij, als de jongen wed wegholt. Er staat hior niota in van oen groote oplichtcry. Neen, mijnheer, roept <lo deugniet terug. Dat is do oplichterij juist. U bent het e©n-en. zestigste slachtoffer. En terwijl de tcleurgostoldo beer sprakeloos blijft staan gaat do jongen door inet roepen Groot© oplichterij! Extra nummer! Een- en-zestig slachtoffersKrant? Nietnithetveldgeslagen. Boekhandelaar: Zijn or nu toch lastiger raenschen dan handelsreizigersDat is «u do zevendo maal dat j© aan m'n deur komt!.... Voor zoo'n onbeschaamdheid kan ik nu toch geen woorden vinden I Handelsagent (die in woordenboeken reist) Dan moet ik not bij zijn, meneer. Ik bob dictionnaircs in alle talen, tot in 't Hindoesch toe. worden geteekend, uitgeknipt, aan één zijdo zwart gemaakt met Oost-Indische inkt en ge plaatst in een gleufje, dat w© in een damschijf kunnen aanbrengen. Zoo is ook het domino-spel heel eenvoudig t© fabriceeren. II October 1914 verscheen dit spel in de-Soldatencourant. De uitgeknipte teojto- nïngen op carton geplakt, vormden op eenvou dige wijze het dominospel. Veel zijn zo ge bruikt ook in militaire hospitalen. Moeten ze daar door de oen© oi ander eeiekte verbrand worden, nu ja, dan i9 er niets verloren, zo hebben niets gekost. Dominosteen en zijn even zeer gemakkelijk te maken uit kurk, dan wor den de oogen zwart gemaakt, uit blik, dan worden do oogen blank geschuurd, of uit hout. Zeer mooie maakt men uit been. Met een zaag en eon hoor lean men been gemakkelijk be werken. Wil men het polijsten, dan wordt het eerst glad geschuurd met schuurpapier en daarna gewreven met een gepolijsten spijker. Zeer eenvoudig en toch zeer mooi werk. Heel aardig is ook het blikwerk. Bükafval is overal te verkrijgen, veel gemakkelijker dan afval van hout, omdat afval van hout altijd nog brandstof-Waarde heeft, terwijl dat met bli lcniet het geval is. Portefeuilles, lanfca&m- tjes, lampekappen, kinderspeelgoed, alles maakt mon van blikafval. De heer Prince liet nog zien hoe vlug en hoe gemakkelijk b.v. een theelichtje te vervaardigen is. Een rondo be- schuitbus knipte bij in tweeën, waarvan het ge deelte met bodem voor theelichtje bestemd was. In de opstaande kant werd een gat geknipt, waardoor het lichtje naar binnen gebracht kon worden. Een einde van den bovenrand werd een rij gaatjes aangebracht en klaar was het-. Natuurlijk kunnen dan nog allerlei versierin gen aangebracht worden, zocdat het er werke lijk heel aardig uitziet. Ook mooie lantaarntjes en lampekappen liet de heer Prince zien, wer kelijk zoomooi, dat ze bij iedei _..-n den lust moeten opwekken, zoo iets na te doen en te p roboor en, het ook zoo ver te brengen, of nog verder. Heel aardig kinderspeelgoed, als een locomotief met spoorwagen zrjn ook uit blik te vaardigen. Soldeeren hooft niet te gebeu- en toch zit allee stevig in elkaar. Mooie portretlijstjes van blik. doosjes om speelkaarten in te bewaren en andere versierde doosjes waren in groote hoeveelheid te zien. Na de redo konden alle militairen de ver schillende voorwerpen bezichtigen en Telen zul len ook wel lust gevoeld hebben om ook dat werk te gaan beoefenen. Daarna dankte over ste Schónstedt den heer Prince voor de wel- illendheid. die hij had betoond, om hierheen, te komen en on6 bekend te maken met dit zoo nutfïge werk. Daarom had de Overste ook be sloten, van elke compagnie twee man beschik baar te stellen, om dit werk te leeren. Dan zouden er banken en tafels in de gymnastiek zaal geplaatst worden, waaraaq de soldaten konden werken, die lust gevoelden, de huisvlijt te beoefenen en ik denk. dat zeer velen daar wel gebruik van zullen maken. Jij deelen nog even mede, dat men papie- spelen om zelf te plakken, bij den heer Prince te Driebergen kan aanvragen. Iets over oorlogspostzegels enz. Sergeant L. Ingelse, 3-1-6 R. I., schrijft ons: Het eerste land buiten Europa dat mot Roode Ijfruiszegels begiftigd werd is Marokko. Reeds in September 1914, werd do aldaar in omloop zijnde postzegel van 10 centiemen met het gebruikelijke rood kruisje en het cijfer 5 'overgedrukt. Tegelijkertijd voegde men er do woorden „Protectorat francais" aan toe. Een paar maanden nadien zag ik de eerste kaart uit, Casablanca met genoemden zegel. In November 1914 verscheen de eerste Roode Kruiszegel in Indochina (Fransche kolonie in Oosfc-Azië) later door een tweede uitgifte ge volgd met gewijzigdon opdruk. De eerste dezer beide postzegels is de zeldzaamste. In Februari 1915 was het Madagascar, het groote Fransche eiland aan de Oostkust van Afrika, dat door het uitgeven van den Roode- Kruiszegel zijn medehulp wilde verleenen aan de gekwetsten in het moederland. Hierop volgde nog dezelfde maand het eveneens niet ver van Afrika's Oostkust lig gend" eiland Réunion. De eerste zegels ver schenen met zwart kruis, ze zijn reeds zeer zeldzaam. Later verschenen er nog twee an- ucro uitgiften met gewijzigd kruisje. Ook het onder Fransch protectoraat staan de Tunisio (Noord-Afrika) bleef niet ten ach ter. maar in plaats van te handelen gelijk de andere koloniën, namelijk bij het kruisje het cijfer 5 te drukken op den zegel van 10 c., overdrukte het zijn zegel van van 15 c. met enkel het kruisje zonder cijfer. Deze zegel heeft slechts 10 c. frankeerwaarde. Lang nadien in 1916, overdrukte Tunisië ook zijn 5 C. zegel met een kruisje en verkocht hem ton bate van het Roode Kruis.. In Juii 1916 liet dit land eono gsnsche reeks zegels van 15 c. tot 5 frank met een kruisje en het cijfer 10 overdrukken. Al deze postzegels frankeeren slechts 10 het overige bedrag is bestemd voor de Tunisiaanschö Zoeaven, krijgsgevangen in Duitschland. Fransch-Guinea, Boven Sénégal-Niger, Ivoor kust, Dahomey, Mauritanië en Senegal, de zeven groote Fransche koloniën van West- en midden-Afrika, kwamen elk met een roode- kruiszegel te voorschijn in de maand April 1915. i In deze maand ook verscheen de eerste Roode Kruiszegel op Nieuw-Kaledonië, Fran sche kolonie in Oeeanië. Deze zegel vermeer dert snel in waarde. Buiten een groot kruis en het cijfer 5, draagt hij, altijd in overdruk, de letters N. O. E., wat beteekenfc Nouvelle Galé- donie et Dépendances" (Nieuw Kaledonië en bijbehoorende gebieden). Later is deze zegel vervangen door een met klein kruisje als in de overige koloniën. In Mei 191-5 verschenen de zegels in Alexan- drië en Port-Said (twee steden in Egypte waar Frankrijk een postkantoor bezit) met het roode bruis. In deze maand werd do roode kruiszegel van Marokko met overdruk, vervan gen door een definitief zegel met ingedrukt kruisje. Eerst in Juni 1915 volgde de Fransche kolo- harer zusters, onmiddellijk gevolgd door Fransch-Guyana (dut aan Suriname grenst). Deze laatste is oen voorloopig© zegel met onver- zorgden overdruk; lator verschoon er de zegel naar het model dor andere koloniën, voor wat Roode-Kru isopdruk lietreft. Do Fransche nederzettingen in Oceanic (Etablissement© de l'Océanio), groep eilanden, waarvan Tahiti het bijzonderste is, zouden maar doen wat jsoovelen roods hen voordeden en lieten ook Roode-Kruiszegels verschijnen. Do eerste uitgifte behoort nu reeds tot de groote zeldzaamheden. Altijd nog in Juni, volgden dc Fransch© kolo niën Guadeloupe, Martinique (eilanden der An tillen), waarbij zich in Juli do kleine kolonie St.- Pierre et Miquclon (nabij New Foundland gelpgen) aansloot. Ook in Fransch Indië ver schenen op verach:]lende tijdstippen tot 5 ver schillend© Roode-Kruiazegcls, do eerste begin Juli 1915. Do 6tad Tanger in Marokko, die oen Fransch postkantoor bozat, maar niet onder Fransch protectoraat 6taat, gebruikt do Bood© Krui «ze gels van het moederland Frankrijk, maar met overdruk „Maroc" ook in 't Arabisch. Vermel den wij nog om do reeks to sluiten Jf'ransch- Congo, Gabon en Oubangué, uier Roode Krqja- zegels slechts in 1916 verschenen. l)e meeste dezer oorlogszegfcl» heb ik gezien. Sergt. L. INGELSE. 3-I-C R.-I. Wio bezorgt ons een instrument? Mil. korp. A. Dirix, muziek III 13 R. I., schijjft ons: Mat ons tot nu toe nog niet overkomen is, overkomt ons nu, bij ons muziekkorps. M'c heb ben namelijk voor een zokor instrument wel een muzikant maar hefc instrument ontbreekt. Jic-t instrument, dat ik hiermede bedoel is een ,,'Saxophon© Soprano'L Tot nu toe zijn onze pogingen om ecu instrument machtig te wor den, (zij het ook gehuurd), vruchteloos geble ven. Nu zouden we graag door middel van" onze Soldatencourant willen vragen of er iemand is, die ona een „Saxophone Soprane*' kan bezor gen. Hetzij een vereeniging of een particulier persoon. Gaarne willen w© dan over de voor- waardon van verhuring, of iet? dergelijks, correspondeer en. In ae hoep, d3t aan dezen oproep gehoor zal worden gegeven, toeken ik, bij, voorbaat- dan kend, Mil. korpl. A. DIRIX, Muziek III, 13 R. Afscheid bij 3—3 Reg. Huzaren. Men schrijft ons uit 3-3 R. H. Dezer dagen ging de le Ltnt Mathon ons verlaten, na ongeveer een jaar aLs P. Ccmt cn E Comt bij het eskadron te hebben doorge bracht. Den matsten morgen ging bij lang, het in lini© opgesteld eescadron, nam afscheid en ging heen. Met dien kalmen, rijzigen op en top ruitor- officier verdween iemand, die de onbegrensd© hoogachting van velen, zoo niet van allen met zich meedroeg. We hebben hem in dat ©ene jaar. leeren kennen als oen humaan chef, als eeu welwillend, vooruitstrevend, meelevend mensch, als iemand in wiens kalmen geest we ©en groot vertrouwen stelden. Vurig bewonderaar van de sport, heeft hij veel, heel vee! gedaan om bij bet eskadron de manschappen degelijk daarin te bekwamen. En dat hij daarin niet faalde, bewezen de onder linge wedstrijden op Koninginnedag gehouden. Dat- bewezen ook de mannen zelf, die door zijn kort, maar welgemeend woord bezield en voor gegaan en geprikkeld door de moest ent-hou- eiste onder, hen. het reeds spoedig zeer ver brachten en daarmede, door hun suooes hom, den Ltnt, de beste hulde bewezen. U bent heengegaan, Luitenant, en het epeefc ons; niet zoo gemakkelijk is uw ledige plaats naar ieders gqnoegon bezet. We waren aan uw kalme, weinig zeggende natuur gowocnvrp wisten, dat in dat oogensch ij nl ij k koude, onbe wogen gemoed edele gedachten tot rijpheid kwamen. Ziedaar wat we hadden te zeggen. Het is dc pü'-ht der dankbaarheid, die ons dwong met enkele woorden aan allen die dit lezen te ver kondigen, wat we voor u gevoelden, Ltnt Ma thon. Is hiermede de tol betaald der dankbaar heid? Neen. Bij ons blijft de herinnering aan u in eero^ onverminderd zullen we ons tot u aangetrokken gevoelen. Or O, korporaals en manschappen v/h. 3 Eskadron, 3 R H. Uitvoering Fort Brake!. Mil.-telefonist A. v. d. Gragt schrijft ons: Woensdagavcmd S November j.l. beert- in de can tine te fort Brakel eeno uitvoering plaats geliad, die, gelijk zoovele andert aldaar gegeven uitvoeringen, de bezetting eenige uren van pret en genot heeft verschaft. Daar dit cene eerste vereischto is, voor het welslagen van zulk eenen avond, spreekt het van zelf, dat dit feesta-vondje goed geslaagd mag heoten. Reeds voor do tweede maal trad het duo Do Rooy uit Rotttrdam to fort Brake! op en even als den eersten keer, kunnen allen met voldoe ning op dezen prettigen avond terugzien. Na een openingswoord van den geachten foesteommandant, den M'elEdelgestr. beer res. 2e luit. Ouburg, werd te 8 uur met de voor stelling een aanvang gemaakt-. Allereerst bracht het duo een paar zang- duetten ten gehoore en vervolgons de dol komische klucht getiteld: ,.De rust-ende Schuif ter". Daar het niet in de bedoeling ligt, ach tereenvolgens alle stukjes te noemen, wil ik volstaan met nog ei echts te herinneren aan hun zang- en daD&duet, genaamd „Een paartje uit de Jordaan". Dit nummertje behoorde wel tot het mooiste Tan het programma van cuzou avond. De pauzen werden zooals altijd opgeluisterd door den pianist, den heer Smeehuizen, dia door opgewekte piano-muziek de vtoolijke stemming, die in do zaal he-erschte, nog wist te verhoogen. Steeds weet hij de aanwezigen door zijn prachtig spel te bekoren. Mot-het zang- en dansnnmmer: „D© mis lukte Automobiel toch;" besloten de heer ©q mevr. P© Rooij bun welvoorzien £rograia*

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3