O SOXj'n.^.M'.MlVrcO C7ÏFRAk;i^ff"''3£i va n Woensdag 3. ES KToveirilbelto l'Ö l G rp Koning Ferdinand en Radosiawoff aan het woord. Vredesvoaruitziciiten. OF ZEE. Binnenland. Onze Koloniën. legerzaken. De Roemeensche petroieumvelden, Roemenen strijden nu werke lijk njet iianhopigen moed. Zij laten zich zelfs tc: tl.: veiliic-ielstf, zij ook hopelooz©, manoeu vres nat .--1 m. I'it liet Trotus-dal deed een sterke KooniepüK'-lu» afdechng uit hot noorden door dichte hossel:en hen in do flank van onze da ar ontvoerende troepen een aanval. Zij schoven rich iji tussrJmn do gevochtslinia cn de reserve, werden echter tegelijkertijd aan het front -en in den rug mot vuur omvangen. De Roemeen.-,©he colonne was vergeefs opgeofferd. Zelfs hhrigade-couimnndant raakte in go- vangenschap. Met resultaat van do operaties van hot leger van Ara is geweest, dat de Roe menen door hun opmarsoh hijna geheel uit Ooót Zovcid-uigcn verdreven wijn. Slechts in het nacKUicsten vitn het land honden zij nog een Miiniic hi r a rock bozr t. In het Trotus-dnl en in hoi Uzu-dal staan do bondgenooten reeds op ltoemccpsch gebied. GRIEKENLAND. f Be strijd in Macadenië. SOFIA, Ten westen van den spoorweg .van Mcnasijr naar Fiorina levendig artil- lei ie-vuur. Ten ocsfcen van dezo lijn en in de bocht- van da Tsjsrna duurde het verwoede gevecht Zaterdag dan geheelen dag en een gedeelte van dea daarop volgenden nacht voort. Alle aanvallen van den vijand werden afge slagen. Het gehikte hem echter zich te h r. dhaven op de hoogten, die esn saillant vormei on vóór deBulg.rarsche stellingen ten nierdocston van het dorp Polog. Aan het Moglenitza-front zwak. artillerie vuur. Ten dosten van Mires en ten westen van de Vardar zwak artillerie-vuur. Ten oosten van de Vardar en aan den .voet van den Belasitza Planina is het rustig. PARIJS. In de bocht van de Czerna zetten de Servische troepciK terwijl zij de .Bulgaarsche troepen terugslaan, zegevierend hunner opmal^ch voort. Do Tsjoeke-berg- groep viel in liaar geheel in hunne handen, evenals het dorp Polog, dat zij in een schit terenden aanval veroverden. Alle tegenaanvallen der Bulgaren werden met zware verliezen aan hunne zijde afge slagen Meer naar het westen maakten de Serviërs eveneens vorderingen ten noorden van iV elv xel. i öp de overige .punten van het front nu en dan kanonnade. LONDEN. Van onzen bijzonderen corres pondent bij de Servische troepen ontvingen wij d.d. 12 Nov. uit Saloniki de volgende nadere bijzonderheden omtrent het succes der Serviërs bij de Tsjoeko-bergen. Na het succes der Serviërs op 10 Nov. kr.gen de Bulgaren versterkingen en deden z'.\ een aanval op de Tsjoeke-keten geduren de den nacht van 10 Nov. en den ochtend van den 11 den. De dappere Serviërs sloegen niet alleen de tegenaanvallen af, maar maakten ook vorderingen. Zij vervolgden den vijand, namen meer dan 1000 man, waaronder ook Duitschers, gevangen en maakten acht houwitsers, verscheiden mi trailleurs en veel oorlogsmateriaal buit. Het aantal kanonnen, sedert 14 Nov. op do Bulgaren en Duitschers veroverd, is ge stegen tot 56 stuks, waaronder eenigo loop- graafmortieren. Terug uit Saloniki? BERLIJN. De Wiener Allgcm. Ztg." v'er- n i mi uit Zurich, dat volgens berichten uit Parijs in het Fransche ministerie van Oorlog een reeks van besprekingen zijn gehouden over tlSaioniki-expediiic. waaraan de gedelegeer den' van Engeiaud, .Rusland en Italië deelna men. Uit Sofia zondt de Berlijnsche correspon- i dcr.i van de „Now-York World'", Von Wie- gar.d, een lang telegram over een interview, dat hij had met koning Ferdinand van Bul garije Vrede, zegt U! Wanneer? Waar? Doe?" ■Koning Ferdinand riep het met groeten na druk uit. Snel on 6cherp antwoordend op de vraag van den correspondent, met welspre kend gebaar, do handen uitstrekkend alsof h j vilde zeggen: „Laat kijken!" „Waar is do man, dio vrede kan maken De koning ^chudde het hoofd. En ineens zich omdraaiend inaar kroonprins Boris: „Zio jij iets dat op vrcfio gelijkt, mijn zoon?" Do erfgenaam van den troon van groot Bulgarije antwoordde door liet hoofd te schud den ..Het vredesücht, de vredesvorst, komt steeds uit heb Oosten," zei do correspondent. „Dat is waar," viel do koning hem in de ■rede, „maar ditmaal verwachtte do wereld 'don vrede uit het Westen, uit do nieuwe we- xckl. Daar verwachtte men het licht, dat, naar men hoopte de duisternis en den ohaos van Europa zou doorboren, .te zien verrijzen. Do wereld keek naar Amerika, naar de groote natie van George Washington, van daar moest de vredevorst komen, dio een ver dwaasd en uitgeput Europa weer op den weg des vredes moest brengen, des vredes en van de beschaving. „De wereld is teleurgesteld. De vrede? Ja. ■wié verlangt daarnaar niet? Maar wanneer, maar hoe? Waar is de man, die den weg kan [wijzen?" Een formeele audiëntie in hot paleis, dio naar do oorspronkelijke bedoeling een kwartier of twintig minuten zdr Vuren, was den correspon dent in het pa'.eis'he Sofia toegestaan. Daar-: MMA» rei» Bit JSèSÜÏj2BéSS2®S*' Bij Predeal, ten noorden van Siimia, welke laatste plaals wij op bovenstaande kaart zien, houden de Roemeniërs bijzonder krachtdadig stand, verdedigen zij hardnekkig zich tegen de opdringende Duitschers en Oos. tenrijkers. Dit is geen wonder, wanthet gaat hier om een bij zonder kostelijk bezit: de Róo- meensche petroleumvelden. Deze patroloumveldeu, die ten deele in Zevenburgen, ten deele in Roemenië liggen, zijn zeer be kend; de belangrijkste zijn verreweg da laatste en als do centralen zich daarvan kunnen meester maken, is dat een groote winst. Do bronnen belmoren gedeeltelijk aan den staat, ge deeltelijk aan particulieren. De Rbemeenscho petroleumVelden zijn van groote waarde 'en brengen elk jaar meer geld op. Het Fransche ministerie moet er daarbij toe zijn overgegaan, om tot een opgeven der onder neming op to wekken, aangezien Sarrail het I oorspronkelijke plan mei ten uitvoer zou kun nen hrengoji. De Engelsclie vertegenwoordiger moet mot alle kracht zich daartegen hebben verzet en de zending van meer versterkingen hebben .aangoMcn.. Volgens de algemeens op vatting gelooft men, dat Frankryk zijn voor stel zal wolen door to drijven. Ook Rusland had het Saloniki-avontuur van geringe waarde geacht en is niet ongeneigd zijn troepen terug tep|«§-- Oe we§ naar den vrede. De „Külnische Zeitung bevat een brief uit Berlijn, waarin de schrijver erop wijst-, dat in hetzelfde blad reeds vroeger met stelligheid werd verklaard, dat de rijks kanselier niet in gebreke zou blijven ook zijn meening te zeggen omtrent den Bond tot bevordering van het welzijn en den vrede onder do volken, zooals lord Grey zich dien voorstelt. Dat antwoord is Donderdag ge geven en het kan leiden naar het einde van het vreeselijkste ongeluk der mensehheid, wanneer het groote gronddenkbeeld wordt begrepen, dat de Duitschers geen politiek van geweld, maar van beveiliging voeren en de waarborgen moeten hebben, zon dei- welke, zoo als do ontwikkeling der „aggres- sieve coalities" getoond heeft, de vrede in Europa niet gehandhaafd kan ■'blijven. Zulke „aggreasieve coalities" mogen in het vervolg niet meer gevormd worden. De schrijver zet daarna uiteen waartoe het drijven naar den oorlog geleid heeft en stelt dan -de vraag wat heb resultaat is ge weest, een vraag, die hij natuurlijk van zijn •Duitsch standpunt, beantwoordt en waarbij de schaal vrijwel geheel en al naar de zijde van Duitschland en zijn bondgenooten over slaat. Lord Grey heeft oen verlokkend toekomst beeld opgebouwd op een valsche premisse, omdat hij, hetgeen in den oorlog niet is ge lukt, bij de nieuwe wereldregeling voor de Engelsche belangen tracht ts verzekeren en omdat hij de bondgenooten met alle kun sten der overreding op het Engelsche sleep touw wil houden. Hij wil op onmogelijke wijze Engelsche bel an geopolitiek en Euro- psesche toekomstpolitiek samenkoppelen. Het i3 denkbaar, dat hij werkelijk van mee ning was, dat het mogelijk zou zijn den oor log ondanks alles „Engelsch" te doen ein digen en toch den roem. te oogsten, met succes te hebben medegewerkt aan een nieuw vreedzamer Europa. Het Duitscho antwoord heelt hem getoond, wat de oor logsgebeurtenissen hem "hadden kunnen lee- ren. Op een agitatorische vraag is een „staatsmannisch" antwoord ontvangen. Grey heeft in het Engelsch gevraagd en is in het Europeesch beantwoord. Wie werke lijk vrede wil maken, moet ook Europeesch spreken. Het verlangen der volken naar vrede kan eiken dag gestild worden, de nut- teiooze slachtingen, van welke het Viervou dig Verbond" nog steeds den herbouw van Europa, volgens de plannen van Londen, Parij3 en Petrögrad, verwacht, kunnen morgen ophouden, wanneer de staatslieden van Engeland, Frankrijk en Rusland einde lijk gaan inzien, dat zij slechts ééne voor waarde behoeven te vervullen, die door Duitschland en zijn bondgenooten wordt gesteld, maar die waarlijk Europeesch is, n.l. dat, zcoals de rijkskanselier zeide, geen aggressieve coalities meer worden gevormd en te dien einde de waarborgen worden Het werd een informeel en zeer belangwekkend gsprek van ongeveer drie uren .een gesprek, 1st afgezien van 'net veel korter onderhoud met den paus wellicht het interessantste was, dat de correspondent in zijn journalistencarrilre van bijna 15 jaren bad gehad. Een interview mocht het niet worden, het zou anders, meent Wiegand. wei het- interessantste zijn. dat hij ooit schreef, mnnr hij had althans gelegenheid den koning te bestudeoren. Het is een zeer veelzijdige, zeer begaafde, zeer romantische persoonlijkheid. Sedert hij als jonge man in de Vereenigde Staten was geweest, was zijn leven vol gebeurtenissen. Sedert hij tegen do waar schuwingen van zijn vrienden in den troon van Bulgarije had aangenomen, nadat de Bul garen prins Alexander van Battenbcrg uit het land hadden verdreven, liet feit, dat hij Rus land trotseerde cn openlijk optrad togen de complotten on intriges, die ten doel hadden hepi te onttronen, bracht zijn loven voortdu rend in gevaar. Wat hij doorleefde, terwijl hij Bulgarije maakte tot een mogendheid, waar- roede Europa rekening moet houden is roman tischer dan.eenige rmna-n van Anthony Hope. Wiegand vernam daarover ook een en ander van den "chef van 's koninge particulier kabi net, Dowrowitsj, een man van aangename ma nieren en veel invloed, van wien de koning sprak als „den ouden zwarten man, met zijn hart van goud". Hij is reeds meer dan 26 jaar in 's konings particulieren dienst. Koning Ferdinand is een zeer democratisch -orst cn in het paleis van dezen koning ziet men minder gegalonneerde lakeien, dan jn menig© Ameribaansohe ambassade. Dobrowitsj bracht den correspondent naar do particuliere vertrekken van koning Ferdinand, waar de per soonlijke adjudant des konings hem ontving in een vóórvertrek, dat er uitzag als een arsenaal. De muren waren er bedekt met allerlei wa pens van de meert ar.iioke tot de meest mo derne. Op de tafel in het midden dc*r kamer stond een vrij groot model van een modern stuk veldgeschut. In do werkkamer begroette do koning den correspondent zaet dio hartelijke hoffelijkheid, verstrekt, dio Duitschland verlangt en voor wier eindelijk© vervulling het zekerheid heeft aan do onderpanden die het vast in handen heeft. Niet Lord Grey, maar de rijkskanselier heeft mot hetgeen hij gezégd heeft en dat door de partijen bekrachtigd is, do zaak gediend van den vrede, naar welken alle volken van Europa met verlangen uitzion". Amerihaansche steun voor België Op initiatief van den heer John Moffat word te IS ow-York de International Reconstruction League gesticht. Tot haar oprichting werkten do belangrijkste Amerikaansche organisaties tei len iging van den oorlogsnood mede en zij be gint haar taak met een minimum werkkapitaal van ÏO.UOO.OQO dollar. Als ecre-president treedt Charles W. Eliot, oud-president der Harvard-universiteit op, ter wijl zich onder de loden van het comité vjjf staatsgouvemours, vier senatoren, redacteuren, univeisLteiisprcsidenten en andere vooraan staande lieden bevinden. De drie voornaamste doeleinden der organisa tie zijn: 1. Voortzetting, zoolang de oorlog duurt, van den bijstand, welke aan de slachtoffers van den oorlog in Europa door Amerikaanscbo steun organisaties wordt gegevep 2. Amerikaansdie hulp te verleenen aan de geteisterde volkeren van Europa, wanneer zij zich, na afloop van den oorlóg, aan den weder opbouw van hun verwoeste streken zullen zet ten; 3. Een plan voor de ontwikkeling van de open bare mecuing met betrokking tot de practische uitvoerbaarheid, na den oorlog, van een over do wereld vertakte ragling, welke een permanenten vrede zal verzekeren, cn aan welk plan Amerika officieel zijn steun zal verleenen. Een onderdeel van do taak van het comité zal bestaan in steun voor den wederopbouw van steden en liet verschaffen op eon reusachtige schaal van nieuwe woningen aan landbouwers. Het ligt in de bedoeling om in verschillende landen nationale comité's op te richten, waarin ter gelegener tijd vooraanstaande personen in Europa zitting zullen nemen. ï^en hoopt door deze eomitó's tot een regeling te geraken, welke permanenten vrede zal waarborgen. De secretaris van heb comité, Frederic H. Allen, beeft een tweetal maanden in Frankrijk en België doorgebracht. Hij heeft over de toe standen in België een uitvoerig verslag uitge bracht, dat als basis zal strekken voor liet be gin van werkelijken reconstructie-arbeid in liet geteisterde land. De „Koningin-Regentes". De directie der maatschappij Zeeland is tot nu toe zonder nieuws van de „Koningin Regentes" Zij is echter van meening, dat d© boot eerst Vrijdag te ongeveer 4 uur te Zeebrugge aankwam en de noodige tijd ont brak om alles nauwkeurig te onderzoeken. Daar beslist geen contrabande aan boord is, vertrouwt de directie, dat de. boot zal wor den losgelaten na het ontschepen der Bel gen en Engelschen. Aan boord waren, volgens „De Telogr.", IS Engelschen, onder wie 12 vrouwen en kinderen, waarvan er acht in Duitschland waren vrijgelaten, 3 Amerikanen, onder wie een Amerikaansche koerier, 2 Italianen, 1 Noor, 9 Fransche vrouwen en kinderen, 5G Belgen, onder wie 27 vrouwen en kinderen, en 1 Belgisch koerier. Over de aanhouding vertelt het blad nog Toen de boot Vrijdagmorgen-op reis naar) Engeland was, verschenen in de nabijheid van hot lichtschip Schouwenbank twee Duitsch© watervliegtuigen, die heb vaartuig eenigen tijd volgden. Toen gaven do avia- tours seinen en onmiddellijk doken twee duikbooten op, die de boot aanhielden. Er waren Noderlandsche marine-vaartui gen in de buurt, die de plaats naderden. Een der marine-autoriteiten vroeg nadere verklaring van het gebeurde en de com mandant van een der duikbooten antwoord de, ordoro te hebben ontvangen de mail boot op te brengen. Deze voer daarna in de richting van de Belgische kust. Men zag dat er onder de passagiers groote opwinding heersckbe en één zelfs wanhopige pogingen deed overboord te springen, waarvan men hem met geweld moest weer houden. Van de -Vlaamsche kust naderden intus- schen Duïtsclie torpedobooten. Het Wolf f-bureau seint-, niet-officieel uit Berlijn Ter zako van het reeds vermel de opbrengen van do Nederlandsche mail boot „Koningin Regentes op weg van Vlisingeu naar Londen, vernemen wij nog,: Dadelijk, nadab het sc-hip aangehouden was werden een aantal zakken, die naar hot scheen poststukken bevatten, over boord ge worpen. Een daarvan werd door de beman ning van den onderzeeër opgevischt. Hij bevatte in hoofdzaak couranten voor het ministerie van buitenlandsch© zaken te Londen. Dertig voor den Militairen dienst ge schikte onderdanen van vijandelijk© staten, die-aan boord van het schip waren, werden gearresteerd, o.a. een. Engelsch soldaat uit irvan do Franschen zoo vaak toonen het geheim te bezitten. Een breedgeschouderde, forsche figuur, ge kleed in de eenvoudige, maar goed gesneden vt'lduniforiu. Op do epauletten gekruiste manr- schalkstaven. Op de tafels lagen vele boeken, rondom enkele kunstvoorwerpen van exquisen smaak. De koning steldo den correspondent voor aan tien kroonprins, ccm slanken, lenigen jongen man van 22 jaar, mvrij donkere ge laatskleur, levendige oogen en vlugge bewe gingen. Den correspondent werd een zetel aangebo den tegenover den Tsaar en den prins en bij vroeg, wat de koning dacht van de kansen op vrede. Hot antwoord werd in den aanhef ver meld. Hot gesprek, door den koning handig geleid, ging aldra over in meer algemeen© politieke banen. Zeer onvormelijk werden do verschillen de phasen dor politieke situatie van Europa der laatste jaren besproken. Maar, zegt Von Wiegend, herhaaldelijk had ik den indruk dat de koning den kroonprins een lesjo wilde geven hoe men een interviewer interviewt en hij daar van het voorwerp was. Herhaaldelijk als de journalist een vraag stel do, wendde do koning zich om naar kroonprins Boris, alsof hij wild© zeggen: zóó behandelen wij dat! Wat do correspondent hot meest trof wa-s do veelzijdigheid van den koning in dit gesprek. Hij citeerde Fransche, Engelsche; Duitsche, Russische, Hongaarsche werken (ook Turltsch cn Gri.-k-ch moet de koning good spreken) en do vergelijkingen, dio hij mnakio, de voorbeel den die hij koos om wat hij zei t© illustrooren of daaraan nadruk te geven waren ontleend aan andere natnor- of technische wetenschap pen. Herhaaldelijk bracht de koning den kroon prins in 't gesprek om zyn oordeel te hooron bevestigen of 't oordeel van zijn zoon te hoo- r*-n, want do prins, die een levendig aandeel nam in bot gesprek, bleek nog al eens van an der gevoelen dan zijn vader. En de manier, waarop de prins zich uitliet, maakt© de jour een Nederlandsch interneeringskamp, dio met verlof was. Aan boord van het stoomschip „Koningin Regentes" bevond zich, naar do „Gazette do Hollands" mededeelt, „Dan" Godfrey van do Timbortown Follies. Hij bevond zich in En geland met verlof en was teruggekomen voor do voorstellingen te 's-Gravenhage, Amster dam en Rotterdam ten bato van het Britsoho Rood© Kruis. IT ij ging naar Engeland terug om do rost van zijn verlof te genieten, noch is nu door do Duitschers gevangen genomen. De „Marina". NEW-YORK. Gemeld wordt, dat Duitschland, Amerika meedeelde, dat de quaestie van den ondergang van de „Ma rina" op 28/10 onderzocht zal worden, zoo dra de duikbooten, die op dien datum in actie waren, daarover gerapporteerd heb ben. De „Angelikl". ATHENE. Een commissie van deskundi gen, bestaande uit dri© Engelsche, drie Fransche en dri© Grieksch'e officieren, stelde Zondag in bijzijn van admiraal Du Fournet een onderzoek in op het stoomschip -„Ango- liki" en besliste, dat het schip getorpe deerd was. Gezonken sohepen. Lloyd's berichthet Amerikaansche stoomschip „Columbian" moot gezonken zijn. H. K, H. de Prinses. De toestand van H. K. H. Prinses Ju liana is goed vooruitgaande. Oorlogstijdherinneringen en indrukken van den;oud-mlnaster Treub. Er is een hoek verschenen, dat veel gelezen zal worden èn om den man, dio 'it schreef, èn om den inhoud: Mr. M. W. F. Troub over den „Oorlogstijd, herinneringen en indrukken", eerbiedig opgedragen aan H. M. de Koningin, „aan onzo begaafde Landvorstin, dio zich in •moeilijke dagen heeft doen kennen als oen waro Moeder des Vaderlands." Vooral in de eerste maanden van den oorlogs tijd had de schrijver hot groote voorrecht do waakzaamheid en zorgzaamheid van H. M. do Koningin voor het Nederlandsche volk van nabij to kunnen waarnemen en daardoor hoog to loeren waardeeren .Van daar zijn behoefte om dit bock van herinneringen aan dien veel bewogen tijd Haar to mogen opdragen en zijn erkentelijkheid dat H. M. hem dit wel heeft willen vergunnen. In een woord vooraf verklaart de schrijver het zee-r persoonlijk karakter van zijn boek: herinneringen en. indrukken kan mnu alloen hebben van hetgeen men zelf heeft meege maakt of van nabij gezien h©cft. Toch heeft hij het in zijn boek uitsluitend over zijn in drukken op economisch gebied, daar voor het- rn op militair gebied is voorgevallen z. i. tijd nog niet gekomen is en hij andoren voor de bespreking daarvan moer bevoegd acht. Het bock handelt, in 400 pag. over do hand having van 's lands souvere.ini.toit on neutrali teit, de levensmiudelenvoorzicniugen, voor komen cn lenigen van nood, gold en credicit in den oorlogstijd, het op gang 'houden der be drijven, do oorlogstoestand en do schatkist. in een nabetrachting zegt inr. Treub ziin meetlij* omtrent hetgeen na den vrede zal stand, waarbij hij vooropzet, dat de oorlogs werkelijkheid het mcnsoheljjk oordeel t.wingt tot voorzichtigheid met het uitspreken fan. ver wachtingen. Toch kan wol dit gezeo-1 worden, dat niet alle noodmaatregelen zoo maar op eens na het tot stand komen van den vrede zullen verdwijnen. Roods zijn dc noodregelingon op 't gebied van arbeidsbemiddeling en de werk loosheidsverzekering in blijvende verordenin gen overgegaan, en zoo zal ook op andere pun ten do groote vrijheidsbeperking gedurende den oorlogstoestand niet plaats maken voor volle dig vrijheidsherstel, maar zal men zich ook na den vrede oen gematigde vrijheidsbegrenzing hebben te getroosten. Het streven zal dan gericht moeten zijn op, een veel intenser internationaal verkeer, Waar- bjj Nederland zich zal hebben te hoeden voor een politiek van economische zelfgenoegzaam heid en voor dit ander gevaar van bij de plot seling© openzetting der grenzen in enkejo weken a.h.w. t© worden leeggezogen. In ieder gevalhet tijdperk van zeer ver hoogd© overheidsinmenging in het economische leven als gevolg- van den oorlogstoestand zal, als hot zwaard eindelijk in de scheedo zal zijn gestoken, niet aanstonds voorbij zijn. De ge leidelijk© terugkeer naar ■normale regoerings- bemoeiing zal even noodig zijn als het tijde lijk nog blijven optreden van de overheid op het terrein der economische defensiepolitiek, ook wanneer de krijg zal zijn uitgestreden. Daartoe zal niet minder kracht en niet minder inzicht in d© economische varhoudingen ver- eischt worden dan gedurende den oorlog het geval was. Dit overwegende zegt do heer Troub wordt men onwillekeurig herinnerd aan de strekking van het gebed, waarmede ge durende vele jaren de yorgaderingcu van Am sterdam's gemeenteraad werden geopend, en waarin den Hemel werd afgesmeekt dat Hij der overheid zou schenkenwijsheid, kracht en voorzichtigheid nalist begrijpelijk, hoe prins Boris zoo populair is bij de Bulgaren en vooral bij dc soldaten. De beweringen van den „man who dined with the kaiser" over dezen prins vond Wiegand aller minst bevestigd. De kroonprins lieeft den rang van majoor en staat bekend als een harde werker. Ook aan do beid© vorig© Balkan-oorlogen nam do prins deel. Boris was bij het leger, dat de Roemeniërs en Russen in d© Dobröedsjaversloeg en hen over do linie Czernavado-Constantsa dreef. Officieren van. den Duitschen generalen staf, di© zelfs ten aanzien van prinsen niet al te mild zijn met hun lof roemen zeer het heldere strategische inzicht van den prins. De relatie tusschc-n vader en zoon schijnt buitengewoon hartelijk te zijn en de koning, zoo werd h-m verzekerd, heeft dan ook geen geheimen voor den jongen man, dien hij per soonlijk voorbereidt voor den arbeid, die hem later wacht. De prins bekeek den militairen toestand met kalmen, objectieven blik, cn scheen niet geneigd tot overdreven optimisme. D© Tsaar zelf' maakte den indruk van een zeer schrander staatsman, van oen fijne diplo matic. Wat dén correspondent voorts trof was eon seldzam© gave de dingen van de humoris tisch» zijde te zien. De koning is een groot bewinderaar van George "Washington. Hij wees er 05, hoezeer do staatkunde in liet tegenwoor dig Amerika contrasteorde met die van Wash ington. Varrast hoorde de Tsaar op, toen de corres- ponlent hem verteld© van het reusachtig© werk dat het American Relief Fund in België en No+rd-Frankrijk doet, en d© geweldig© bedra- gei daaraan besteed. Dat nas nieuw voor hem. 3el geestdrift sprak de koning van de hou- dirg van het Bulgaarsch© volk. Zijn vader landsliefde en opofferingsgezindheid prees hij in wehprekende woorden. Hun zelfgenoegzaam heid moet inderdaad zeer groot zijn. In vier jarm hebben de Bulgaren dri© oorlogen door- gonaakt en als zij niet zoo weinig bohooftcn balden, dan zou nu toch hun vcehtsvermogen ernstig moeten hebben geleden onder de ont- tcringyn di© zij doqrmaakteg. De Bulgaarsche Verloven aan belastingambtnaren. Naar 't „H.bl." verneemt worden •orzoeken van ambtenaren, werkzaam bij de Adiinistratie der directe belastingen, enz. om lanjlurig ver lof buiten bezwaar van 's Rijks sclmkist, ten einde eon ander© betrekking waar t< nemen of om voor oigen rekening zaken to doa, voorloo- pig niet meer ingewilligd. D© oorzak van de zen maatregel schuilt in het tekortaan perso neel in de verschillende rangon. Valsche en echte zilverbons vin 5 2.50 De Minister van Financiën brengtter kennis, dat valsclio zilverbons van 2.51), waarop de handtcekening Ant van Gijn voorkort, in om loop zijn. De bons'dragen als scrio t U en als nummer 09978. Het verschil met de echt© bons is te onder kennen aan het volgend©: lo. Het watermerk 'staat te veel nar rechts en is iets kleiner. 2o. Rand en letters zijn grof. 3o. D© gole ondergrond ontbreekt. 4o. De blauwe ondergrond wijkt a: in teeke- ning. öo. De valsche bons kunnen gemakelijk on derscheiden worden door d© gladhei van het papier. b'o. De letters en cyfore, in het btoonder de serieletters en de letters van het olierschrift, houdende de strafbepalingen, zijn etwat ge dekt. 7o. Het geheel maakt een minde scherpen indruk en vertoont ©en blauwere kkir dan de echte bons. Aangezien valsche bons niet dooi het Rijk zullen vergoed worden, zal liet pibliek, ter voorkoming van geldelijke schade, goed doen nauwkeurig op de Iiem aangeboden ions toe te zien en dezen, indien zij kenmerkei van ver- valsching vertoonen, te weigeren if wel zoo veel mogelijk met inlichtingen omtrent de her komst bij den agent van het Mnisterie van Financiën te Amsterdam (Korte Spinhuissteeg no. 3) of bij een der betaalmeesters aan te bieden. /„St.-Ct.")j Voor den oud-indlsohen nilitalr. Do echtgenoot© van den voorz'tter van het hoofdcomitó voor do stieliting vaa een verblijf voor den oud-Indiscben militair, mevrouw Fok- kensEngelen, heeft aan een gfoot 'aantal echtgenooten van burgemeesters het verzoek gericht, in hare gemeenten dames-stadgenooten te willen opwekken tot het houdtn eenor inza meling ten behoeve van die stichting op eene ijze, die haar het best voorkomt. Examen radio telegrafist. De directeur-generaal der posterijen en tele- graphie maakt bekend, dat in de maand Decem ber e.k. een examen zal worden gehouden voor het verkrijgen van certificaten voor radiotele grafist eerste of tweede klasse. Verzoeken om tot dit examen, dat voor ieder is opengesteld en waarbij de Nederlandsche taal zal worden gebezigd, te worden toegelaten, moeten vóór 25 November a.s.. onder nauwkeu rig© opgave van naam, voornaam cn woon plaats, en met overlegging van eene gezegelde geboorte-akte, tót den directeur-generaal voor noemd worden gericht. Do eisolien, welko aan do '©nndidaten worden gesteld, zijn omschreven in het in do „St.-Ct." afgedrukte programma. Onlusten En Djambl. (Officieel.). Bij het Departement van Koloniën is het volgoude bericht uit Indië ontvangen Kolonel Kroesen is den 8sten dezer te gg.i.i-w-nyi -ixtroarct x amoesi, Paoe Sarolangoen, Bangko, Rantau Pand- jang, Moeara Boengo en Moeara Tebo te nebben bezocht. Nagenoeg de geheele bevolking is in hare dorpen teruggekeerd en biedt de behulp zame hand bij de gevangenneming van de opstandelingen. Van de zeventien hoofd leiders zijn er nu negen gearresteerd. Eenige verzetieiders bevinden zich nog in de boven Batanghari-streek nabij Telok Koeali, al waar verschillende afdeelingen aan het patrouilleeren zijn. De dood van controleur Walter. Aan een particulier schrijven uit Djanibi ont leende <Ie „Mak. Crt.'» het volgende: D© hoer Walter is door de opstandoljngen rermöord. Een goede, brave kerel is gevallen als slagtoffer van zijn plicht. Kalm is hy den dood ingegaan. Nadat .Mosara Tambesi was overvallen, 'de aanwezige pradjoerits vermoord en d© Europeesch© gebouwen verbrand, trok ken dc opstandelingen op naar Saroelaugoen- Djambb De heer Walter was daar achter geko men en had aan den eiviel-gezaghebber van Hoeroelangoen-Palembang om bijstand ge vraagd. Deze werd onmiddellijk gezonden, doch de afstand bedraagt een halve dag loopens. Dat bleek te lang. Vrijdag den 8en dezor werd de eiviel-gezaghebber van Soeroelangoen, de heer Gerth van Wijk, door den hoor Walter opge beld, cn vroeg hij, wanneer hulp kon worden verwacht. Op dit bescheid, dat dit elk oogeu- bliit kon zijn, antwoordde de neer Walter: „De opstandelingen dringen zeor op, wanneer ge over een half uur niets meer van mij hoort, kunt u er verzekerd van zijn, dat ik vermoord ben." Nog even duurde het g'sprek voort, toen werd ailes stii. tot plotseling do heer G. v. W. „brand, brand" boord© roepen. Het verschrik kelijke had plaats gehadcontroleur Walter was niet meer. -.ldaat kent volgens den koning zijns gelijke niet. Met een statistiekje werd don correspon dent bewezen, dat Bulgarije in verhouding tot haar betrekkelijk weinig talrijke bevol king in dezen oorlog meer soldaten in het veld had gebracht dan eenigo andere natie. Hoewel idealist van aanleg wordt Tsaar Ferdinand niot het offer van illusies, hij ziet do dingen zooafc z© zijn. dat heeft zijn harde carrière hem geleerd. Hoewel hij een „Roal- politiker" is. laat hij zich bij zijn besluiten toch niet alleen leiden door kool overleg, daarbij speelt ook zijn intuïtie een rol. In c-on gesprek mot Itadoslawof besprak Von Wiegand de Servische quaest.io en vroeg hom welken invloed, naar hij dacht, het Bal- kanprobleom zou hebben op do vredesonder handelingen. „Het Balk an probleem Dat is con schim. Het Balkanprobleèm is opgelost; het waart alleen nog als oen schim rond door do -kan selarijen van Europa. Wat ooit het lot van Servië mogo zijn, en wat do grenzen daarvan worden, hob ligt niot in_ inijü bedoeling dat' nu te bespreken. Zooveel is zeker, dat de Ser visch© grenzen nooit moor Macedonië zullen insluiten. Macedonië was do quaestie. Wat. bovendien duidelijk is, dat is, dab Rus land Ivonstantinopel nooit krijgen zal, moöh de Dardanellen veroveren. Nu doze zeer belangrijke dingen vaststaan, moest het gemakkelijker zijn den vrede to be reiken ,in hot Oosten dan wellicht in het Wes ten." En Roemenië? vroeg de correspondent. „.Hot is to vroeg om over Roemenië te spre ken," viel Radoslawoff den journalist in de rede. „Roemenië's dwaasheid om zonder eenige provocatie zich willekeurig in dezen afschuwelijken oorlog to storten, moest voor de heel© wereld wel duidelijk zijn on wellicht ook aan Roemenië zelf. Do prijs, 'dien hot land betaalt voor zijn dwaasheid cn zijn verraderlijk© houding tegen over de centrale mogendheden is nu reeds bitter hoog en wordt wellicht nog hpoger.'- Onze correspondent te Soerabaja seinde dd 9 November, dat op den speeialen trein den gouverneur-generaal tusschen Madioen Djocja mot bamboestaven is geworpen. F balkon van liet salonrijtuig werd beschadig Niemand werd gowond. Uit do Staatscourant. Bij K. B. ia met 16 Nov. benoemd by heb res. pers. der landm., 'met bestemming voin den dienst bij do landw., bij de inf. der landv, tot res. kapt. dc gep. kapt. der inf. G.'Aa r van het leger in Ned. Indië. Vergoeding wegens kostwinnerschap. Door den Minister van Oorlog is aan de bur gemeesters het volgend© schrijven gericht: Ten einde eon gelijkmatige toepassing i verzekeren van hetgeen is bepaald in hot hoofdstuk „Huwelijk na de opkomst" van mijn brief van 2-5 Februari 1916 (aan de eciitgenoc-. wordt over het algomeen geon vergoeding toe gekend, zoo zij vóór haar huwelijk samenwoon'"© met verwanten, die in haar onderhoud voc: - zagen, en na haar huwelijk met die verwant*" i is blijven samenwonen), heb ik de eer n me'..1 te doelen, dat het mijn bedoeling is, deze rege ling als richtsnoer te nemen, niet alleen ten aanzien van huwelijken na 25 Februari 191'J gesloten, doch ook met betrekking tot die. welke reeds vóór dezen datum zijn aangegaan. Van deze regeling mag slechts in bijzondere gevallen worden afgowoken, b.v. wanneer ia de geldelijk© of gezinsomstandigheden van do verwanten, met wie de echtgenoot© samen woont, zoodanige ongunstige wending is geko men, dat zij in het onderhoud der vrouw niet meer of niet meer ton volle kunnen voorzien. U gelieve zich in den vervolge, voor zooveel noodig, naar hot vorenstaand© te gedragen en d© uitbetaling van do vergoedingen, welko in strijd met dien regel mochten zijn toegekend', te staken. Op na te melden vraag van het Ka merlid, den heer W ij n b e r g e n, be treffend© to vool uitbetaald© vergoeding wegens kostwinnerschap, heeft de M i- nister van Oorlog het daaronder ver melde antwoord ingezonden: Naar aanleiding waarvan, op welk© gronden, en met inachtneming van welko rechtsbeginse len is onder dagteekening van 27 September 1 door den Minister van Oorlog aan „Heëre?! Burgemeestere dor onderscheidene gemeenten" gezonden de navolgende circulair©: „Herhaaldelijk wordt mij door burgemeester-, bericht, dat tengevolge van het niet of niet tijdig ontvangen van eon opgaaf, als bedoeld in 20 der Militie-Vergoedings-Instructie, 2'J der Landweerinstructie III, of 28, eerste lid. der Landstorm-Instructie, aan betrekkingen van dienstplichtigen te veel vergoeding wegens kostwinnerschap is uitbetaald. Meermalen echter verzekert de betrokken militaire autoriteit dan de opgaaf wel degelijk te bestemder tijd to bobben verzonden. Ik acht het nuttig, u thans in het algemeen te berichten, dat ik in beginsel in dergelijke gevallen do te voel uitgekeerde gelden ten laste van den burgemeestér moet laten, voor zoover ik geen aanleiding mocht hebben om do juistheid van de bewering der militaire' autori teiten in twijfel't© trekken. Antwoord van den keer Bosboom, Minis ter van Oorlog. (Ingezonden 9 November) De aanleiding van d© aan do burgemeesters gezonden circulair© is gelegen in het toenc^ mend aantal gevallen, waarin door burgemees ters te voel vergoeding wegens kostwinnerschap werd uitbetaald aan de betrekkingen van dienstplichtigen, niettegenstaande door de be trokken militair© autoriteit op tijd een opgaaf, als bedoeld in 20 der Milftiè-Vergoedings- Instructie, 20 der Landweerinstrctie IH of 28, eerste lid, der Landstorm-Instructie was verzonden. D© gronden ©n rechtsbeginselen, waarop de circulaire steunt, zijn deze, dat te' veel uitbe taalde vergoedingen geen vergoedingen zijn, verschuldigd ingevolge art. 84 der Militiewet, art. lóbis der Lanilweerwet of art. 9 der Land stormwet dat daaraan de betrokken Ministers liun goedkeuring dan ook niet kunnen li echten, en dat zij dus. ingevolge het tweede lid van art. 9 van het Militie-Vergoedings-Besluit, art. 9 van het Landweer-Besluit III en art 30 van het Landstorm-Besluit, niet ten laste van 's Rijks kas verevend kunnen worden. Naar de meening van den Minister van Oor log legt art. 84 dor Militiewet, waarvan het tweede lid bepaalt, dat, wanneer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden de militie geheel of ten deele buitengewoon onder de wapenen is geroepen, d© gelden, bënoodigd voor do uitbetaling van de in dat artikel bedoelde vergoeding, naar bij Koninklijk besluit to stellen regelen, voorge schoten worden uit do gemeentekas, op die ge meentekas een niet te ontkennen risico Hij vermag echter niet d© gemeenten van dit bij de wet opgelegd risico tc ontlasten. Terugbetaling aan dc gemeentekas van te veel uitbetaald© vergoedingen kan dan ook, zijns inziens, alleen feschieden in geval schuld of nalatigheid aan e zijde van de militaire autoriteit zoo al niet gebleken, dan toch aannemelijk is. Muziekkorpsen. Naar aanleiding van het foit, dat herhaalde lijk verzoeken worden gedaan om personeel, dat naar do landweer meet overgaan, ter beschik king te mogen houden, omdat het deel uit maakt van een vrijwillig muziekkorps bij dat onderdeel, heeft do Opperbevelhebber den in specteur der infanterie doen weten, dat, aan gezien de dienstplichtigen onder de wapenen Radoslawoff. dien men in Bulgarije gaarne den „Bisruarsck van den Balkan" noemt, ie<*d© in zijn gesprek met don journalist sterk den nadruk op wat hij kenschetste als de „onver breekbar© solidariteit dor Midden-Staten. irf don oorlog en ten aanzien van den vrede." „Inzoover als Bulgarije cn Turkije betreft en ik spreek alleen over dezo twee landen, daar ik daarvan meer weet deze kunnen den oorlog onbepaald lang volhouden. Mot kort© tusschenpooz. il is ons land nu binnen 5 jaren in den derden oorlog. "Wij zijn aan 't oorlog voeren gewend geraakt, al zouden wij da voorkeur geven aan vrede zooals ieder volk, maar dio vrede moet ih overeenstemming zijn met d© belangen van onzo bondgenooten. Tur kije is nu ai bijne 8 jaren in oorlog en het strijdt nu onder hetero auspiciën en heter© voorwaarden dan ooit t© voren in dio period© en het kan evenals wij en do andere bondge nooten volhouden tot men aan do overzijde in ziet, dat het nutteloos is door te vechten. Ook Radoslawoff was verbaasd, dat Amerika zoo weinig had gedaan om den wereldvrede te herstellen. Met eenigo complimenten aan het volk der Vereenigde Ötaten vroeg hij: „is or een werkelijk ernstig© wil in do vredesbeweging in uw land? Wat beteekent een „League to enforce peace" voor d© men schel ij Jclieid en do beschaving als die pas in actie komt, nadat de oorlog over is? Misschien ben ik niet goed geïnformeerd, maar het schijnt mij toe, dat de president, welko pogingen hij dan ook moge hebben gedaan, zich heeft bepaald tot drie der West-Europeesche hoofdsteden met verwaar- loozing van hot oosten, bovenal van Rusland. Zou het niet mogelijk zijn in liet Oosten den draad te vinden, dio hot mogelijk maakt het warnet van den oorlog te ontwarren en die leidt naar den vrede?" Met oprechten ernst gaf Radoslawoff uit drukking aan zijn vreugde over de proclamatie van het Poolsche koninkrijk. („N. Ct.)

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2