No. 352 Üfaensüag 15 Novmber T9TN Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws, Ons Oorlogsdagboek. ÖERDE JAARGANG. REDACTIE EX ADMINISTRATIE VALERIDSSTJ. 109, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PBR WEEK. DSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURlERS/1.50 P.K WART AAL Voor Advertentien wcado men zich tot onze Administratie, Valeriozutraat 100 Amsterdam. Prjjs der Advertentien per regel 30 cent. Voor Ingezonden Med©, deelingea op de tweede, derde ea Tierde pagina dobbel tarief, J3(| abonnement reductie. Ods plaatje laat ons zien, wat in werkelijkheid voorvalt, maar niet te vaak: de •anvoerders van hst legér der geallieerden in het Westen zijn hier bijeenhun portretten zijn welgelijkend. Van links naar rechts zien we.- Oen er aal Joffre, Generaal Douglas Haig en Generaal Foch. Geen audSentfet Blijkens bericht in de „Staatscourante ïvordfc Donderdag a.s. door den Minister van {jovlog geen audiëntie verleend. A; Os verspreiding van ons blad. Onderdoelen, die met het toegezonden aan tal Soidatenoouranton niet toekomen, worden verzooht ean groeier aantal te willen aanvra gen, opdat alle abenné's regelmatig een eigen exemplar.! kunnen bomachtïgen. WIJ brengen in herinnering, dat troepen- doelen, die soms door een of andere oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, tirlomnal per week, een pakket Soidatenoouran ton te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbroken. De toestand in den reuzenstrijd. do laatste dagen is het weer aan het Westerfront blijkbaar iets beter geworden^ en tengevolg daarvan is er nog wat heviger en hardnekkiger gevochten. In de eerste plaats wa$ de vliegersacti© in de jongste dagen groo- iter dan ooit. De Engelsche ook, maar vooral de Fransche vliegers hebben geweldig werk ge daan. Bij tonnen, 1000 kilogrammen, bereke nen de Fransche berichten de bommen, die er geworpen zijn op vijandelijk gebied en vijande lijke versterkingen. Vooral in het Saargebied, jok de Duitschers beriehton dit, zijn talrijke hommen geworpen; zoo Vrijdag een gewicht van twee tun aan projectielen op de staalfa brieken van Fobklingen ten noordwesten van Saorbruolren, en den nacht daarna nog ton Op dezelfde fabrieken, waarbij men van uit de 118e Week. Van 6 tob 13 November, -6 NoVj, Gisteren is de Fransche vlag ge- heaohen op de Grieksdhe lichte flottilje te Kerateini. JP President Wilson is herkozen. De geallieerden, bezetten het arsenaal en de eilanden Leros en Kyra, waar de munitiedepots der Grieksche vloot gevestigd zijn. In Roemenië weten de cen- tralen een hij Spini behaald suc ces uit te breiden. De Franschen nemen aan bet Somme-front Ablaincourt en Pro3soir. De Rijkskanselier houdt een rede, waarin hij spreekt over Lord Grey's voorstel tot het vormen van een statenbond voor den vrede. Asquith spreekt in Guild hall. In de Dobroedsja hervatten de Russiach-Roemeensche legers het offensief. De Duitschers werpen aan het Oostfront Qe Russen terug over de Skrobowa. in De Britsche en Fransche consuls te Janina dienen een protest in bij de Grieksche regeering tegen een overval vau Fransche en Italiaansche ambtenaren. tQ De Franschen voltooien de ver overing van Saillisel (Westfront). - De Fransche minister van oor log. generaal Roque, brengt een bezoek aan Saloniki en Athene. De regeering te Athene geeft Volkomen vrijheid aan ambtena ren en officieren om zich bij Veni- ■elos aan te sluiten, mits officie- $W fgiBt ftotslag nemen. hoogte op verschillende plaatsen brand zag ont staan. V an Engel schen kant werden bommen- aanvnllen gedaan op vliogparken én hoofd kwartieren, stations en treinen van den vijand achter het front. Volgens de Buitsche beriohten was de materieele schade van al die luchtaan vallen gering, alleen zijn er drie personen ge- dood, twee licht en twee zwaar gewond. Van hun kant hebben de Duitechers Vrijdagnacht Fransche steden gebombardeerd, zoo Nancy, Lnneville, Amiensin de laatste werden bur gers gwöuoa en g-_- Natuurlijk is er op den beganen grond ook gevochten, vooral weer aan de Somme en in de berichten lezen wij de oude tekende namen Lesboefs, Saillisel, Pressoir, Courcelette. Bij de laatste plaats slaagden de Engelsehen er in, ietwat vooruit te komen, zooals de Duitschers toegeven. Een Fransch telegram maakt gewag van de herovering van Saillisel, dit schijnt dus weer in handen van Duitschers geweest te zijn. Het geheele dorp was volgens dit bericht nog niet weer in handen der Franschen, de Duit schers hielden nog den oostkant van de plaats bezet en boden er wanhopigen tegenstand. Bij Pressoir, d.i. Zoo als men weet, ten zuiden der Somme, doden de Duitschers zeer hardnekkige aanvallen, maar die volkomen werden afgeela- ten. Bij Ablaincourt en Gemieoourt was Zater- ag do artillerie-actie zeer hevig, maar daartoe bepaalde de strijd zich ook. Er waren over 't geheel geen resultaten van belang. Van betrekkelijk gering belang Is nog steeds de actie aan het Oosterfronb. Dit wil niet zeggen, dat de strijd er rust, alleen van Let noordelijk deel kunnen we dit bijwij len zeggen, maar de resultaten zijn en blijven poover. De dagen zijn voorbij, dat de Russen bij kilometers vooruitkwamen over groot© breedte en dat zij hun krijgsgevange nen bij tienduizenden telden. En dit is geen tijdelijke verslapping, naar 't schijnt, zooals in den tijd van het felle offensief, toen ma een panr dagen verflauwens, de aanval mot nog grooter kracht en 6Uoces werd hervat, dit lijkt eerder op een doodloopen van do groote aanvallende beweging, en in den winter zal daarfn, wel geen verandering komen. Ook in «JÜ €3 Ea Naar het Duitsch. Hij was haar bediende. Zij had hem uit Indië meegebracht, waar zij met haar man,, den generaal, anderhalf jaar gewoon d/ha< In Indië was het zeer heet, heel mooi in de eerste plaats zeer exotisch ge wees De generaal was een gentleman, maa 6ud. En zij was een jonge schoonheid, be minnelijk en zeer deugdzaam. Buiteng woon^oeugdzaamNiemand kon ook maa het geringste op haar aanmerken, geen hare tallooze vereerders kon er zich op beroemen ook maar de kleinste gunst van kaar ge noten te hebben. Zelfs niet George Crawel de schoonste officier, die ooit in dit regi ment zijn koningin gediend had. In het huis van den generaal wemelde het van dienaars. Er waren blanken, kleur lingen en geheel zwarten. Zij deugden alle maal niets. In hun witte pakken slenterden zij rond, rookten en kauwden betel. Clark, de opzichter, moest de kerels met geweld naar hun dagelijksch bad drijven (de zwartjes moesten tweemaal daags baden). De vrouw van den generaal bekommerde zich niets om de luiheid der kleurlingen. Zij werd in ieder geval goed bediend. Zij had Joe immers! Daar had men wel wat aan! Joe rookte alleen in zijn vrijen tijd, baadde zoo vaak hij maar kon en betel kauwde hij in het geheel niet, omdat me vrouw daar niet van hield. Joe deed allee, waar mevrouw van hield en wat zij niet gaarne had, liet hij na. Het loven in zijn eentonigheid, met zijn lasten en zorgen zonder Joe? dat was een voudig ondenkbaar De voortreffelijke Joe was de welopgevoe de spruit uit een Europeesch-Afrikaansch huwelijk. Op een bijna herculisch lichaam zat, even bronskleurig, het mooi gevormde j^hqofdi Het geziebt .we;d versieai .door een d© jongste dagen is er aan het Oosterfront hardnekkig gestreden, niet het minst steeds nog aan de Narajowka en verder in do "Woud- karpathen, maar het resultaat is van geen beteekenis. Aan de Narajowka schijnen de Puitschere een gedeelte van een Russische loopgraaf te hebben bezetop een andere plaats namen de Russen twee heuvels in te int. Maar de toestand in het Oosten is in de laatste weken geheel ongewijzigd. In Zevenburgen hebben de centralen aan don Oostkant hardnekkige aanvallen afgesla gen, hier en daar zelfs vijandelijke stellingen bemachtigd en in de laatste dagen eon dui zend krijsgevangenen gemaakt. Zij weten daar dus den vijand tegen te houden, meer is het eigenlijk niet, doch van den anderen kant, en dat is van meer belang, worden zij tegengehouden aan de noordgrens van Roe menië, bij Predcal, daar verdedigen de Roe menen hardnekkig den toegang tot hun land en in de eerste plaats den toegang tot de rijke Roemeensche petroleumvelden. Zij doen dit blijkbaar met succes en van een ontmoe ting van Von Falkenhayn en van Mackensea te Boecharest, waarvan de Daiteöhera droom den, is voorloopig nog geen 6prake. Ook op het zuidelijk strijdterrein in Roemenië toch schieten de Duitschers en Bulgaren in do laatste dagen niet op, integendeel, we lezen thans van een oprukten der Russische en Roemeensche troepen naar 't ruiden, en zoo de Bulgaren over den Donau zijn getrokken, dan staan ze hlykbaar nog dichtbij die rivier, want w© lezen van zware gevechten ten weeten van Czernawoda. Op het Macedonische front hebben de Ser viërs weer een erucoee ito boeken. Aan de rivier de Ozerna, in de bocht daarvan, zijn zij vooruitgekomen en hebben het dorp Polog be zet. De Bulgaren kregen versterkingen en deden felle tegenaanvallen, doch zij werden niet slechts afgeslagen, de Serviërs 'drongen verder door en namen meer dan duizend vijanden gevangen, daaronder Duitschers, terwijl zij een hoeveelheid oorlogsbuit in han den kregen. Aan het Italiaansche front heerscht groote bewegelijkheid, volgens een telegram uit Rome, maar dat ie ook alles, en het Oosten- rijlmche stufbeiicht maakt alleen gewag van een aanval van vliegtuigen op Padua, waar bommen werden geworpen op het gebouw van den militairen commandant, het station en do infanterie kazerneer werden branden ver oorzaakt, die nog op 40 K.M. afstand te zien waren. DUITSCHLAND. Von Bethmann en Dernbu'-g. Op denzèlfden dag, dat de Rijkskanselier in de begrootingscommissie uit den Rijks dag zijn redevoering hield, waarin hij zich verklaarde voor het voorstel door Lord Grey geopperd over de internationale scheidsge rechten, bevatte het „Berliner Tageblatt" een artikel van den oud-minister Dernburg, waarin deze schrijft: „Mot volle overtuiging spreek ik de verwach ting uit, dat het Duitsche volk in de toekomst zulke ontzettende gebeurtenissen als deze wereldoorlog, met alle maclit vermijden wil, en alle middelen wil zien aangewend, die daartoe kunnen dienen. Ja, zelfs als men meent, dat vele middelen, vooral de pacifistische, ten slotte toch geen succes zullen hebben, mag inen reeds uit achting voor hen die daaraan wel gelooven, die middelen niet hoogmoedig afwijzen. Wij hebben op de Haagsche Conferenties verkeerd gedaan, wellicht niet omdat wij ten slotte geen gelijk hadden, maar omdat wij onze meening over de daar gedane voorstellen met, een zoo brutale zakelijkheid uitgeblaffc hebben, dat de andere zijde, die toch uit leidende mannen van do rest der werelu bestond, daardoor diep ge kwetst was. Dat was zeker geen kunst en nog minder goede diplomatie." Het is een goed teeken, zegt de „Vor- warts", dafc men in Duitschland begane fou ten begint in te zien. Die fout werd reeds vroeger door de sociaal-democraten in den Rijksdag en in de pers scherp afgekeurd. De bittere ervaringen der laatste jaren biedeq voldoende waarborgen, dat zij niet zal worden herhaald. ENGELAND. Een vredesbetooging. LONDEN. Onder aanvoering van de ar- beideraleidors Tupper en Stouton, welke laatst lid van het parlement is, beeft een aantal anti-vredesbetoogers te Cardiff een inval gedaan in een vergadering, die onder voorzitterschap van Winstono, den president van de South Walee Minera Fede ration, werd gehouden. Ondanks het optre den der politie slaagden de betoogers, die wel tien duizend man telden, den toegang tot de vergaderzaal te forceeren. Ramsay Macdonald (de bekende pacifistische arbei dersleider) nam daarop de wijk. Winstone en het parlementslid Thomas bleven echter en trachtten met de indringers overleg te plegen. Maar al hun argumenten gingen verloren, daar de betoogers vaderlandsche liederen begonnen te zangen. Thomas werd ten slotte naar buiten gedrongen. De betoogers hielden daarop zelf gaderiug, waarin ze een motie aannamen, krachtige voorsetting van den oorlog eischend. LONDEN. Zondag werd te Cardiff onder leiding van Ramsay Macdonald de meeting voortgezet, die Zaterdag door een groote menigte was verstoord. Dt dtenstpllohtquawtie In Australia. MELBOURNE. In een redevoering zeide Hughes dafc van de twee en een kwart mil- lioen kiezers de meerderheid met 60,000 stemmen tegen invoering van dienstplicht ia. Deze uitslag doet niets af aan Australia's verplichtingen tegenover het rijk geduren de den oorlog. De uitspraak moet worden aanvaard, zij het ook, dat in het vijandelijk kamp vreugde er door wordt gewekt. De plicht van de regeering is den oorlog krach tig door te zetten. De regeering zal de poli tiek doorvoeren, waarvoor zij is --1 koenen arendsneus met fijne, beweeglijke neusgaten, een zeer rooden mond met op vallend mooie, sterke lippen en een sneeuw wit gebit-. Daarbij kwamen groote,gitzwarte oogen, die meest half dqpr de breede oog leden bedekt waren. Het zwarte kröeshaar, dat in het geheel niet aan een neger deed denken, droeg Joe kort gesneden. Hij Vorm de het prachtstuk der uitbeejnsche verza meling, welke de vrouw van den generaal naar Europa medenara. Na haar scheiding! Nog in Indië waren de echtgemooten be scheiden. Den laats ten dag, dien zij in „White House" samen doorbrachten, di neerden zij zei fa nog met elkaar. Precies zooals zij altijd deden en alsof het altijd zou blijven. Joe bediende. Hij droeg een zeer kleine roode muts, witte kleeren en eeu helroode zijden sjerp om het slanke lijf. Alleen een kort buis van blauw laken met vergulde knoopen en de witte handschoenen aan de lange, smalle handen herinnerden aan de livrei van een bediende. De generaal maakte, na de koffie gedron ken te hebben, dat Joe in miniatuur zilve ren kopjes voordiende, een galante buiging voor zijn vrouw en stond van tafel op. Ter wijl hij over de zachte matten liep, zag hij door de glazen deur den bediende, die in afwachting van verdere bevelen tegen dm wand leunde. Joe strekte en rekte de bronr- kleurige ledematen als een gevangen pante:. Met wijd geopende oogen keek hij in gt- peins verzonken in de lucht. Toen zijn hee: naderde maakte hij met de handen over d« borst gekruist een diepe buiging. De generaal ging naar bovenEchter mei naar zijn eigen eenvoudig gemeubelde slaap kamer, waarin bet ijzeren soldatenbed met de harde matras stond, maar naar de weel derig ingerichte toiletkamer zijner vrouw. Daar gekomen plaatste hij zich voor deE driedèeligen grooten spiegel en beschouwde zich zoo nauwkeurig, alsof hij gedurende zijn zestig levensjaren nog nooit in de ge legenheid waB geweest zichzelf eens goed te tazieh, EMeJijk .wisc^te hij met d.e FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogster-rein» Het Engelsch-Framohe offensief PARIJS. De Franschen hebben de ver overing van Sallisel ten einde gebracht. De "iJuitscbers hebben zeer zware verliezen ge leden. Een groot aantal lijken bedekte de bodem. Het aantal ongewonde krijgsgevangenen bedraagt tot dusverre 220 manschappen en zeven officieren. Ook maakten de Fran schen acht mitrailleurs buit. Van de rest van het front valt niets te berichten. PARIJS. De corresp. van de „Liberté" geeft de volgende bijzonderheden over den 'strijd om Sallisel. De gevechten werden in den middag,van 11 Nov. hervat na een artilleristische voorbereiding, waardoor 's-vijands werken werden vernield. De Fransche stormkolonnes vielen op de ruïnes aan, waarop een wanhopig gevecht ontstond, daar de vijand zeer hevigen tegenstand bood. Niettemin bezweek de bezetting ter sterkte van twee Beiersche bataljons onder den dr-uk der Franschen, die weMra het grootste gedeelte van het dorp in handen hadden. De huizen werden oen voor een veroverdelke woning was voorzien van een of meer mitrailleurs. Om vier uur was de geheele kom van het dorp in onze han den. De strijd duurde nog den geheelen avond en een groot deel van den nacht voort. Uit een gevonden Duitsche order bleek, dat Saillisel tot het uiterste moe6fc worden verdedigd. LONDEN. Haig berichtDe vijan delijke artillerie betoonde Zondag bui- band nog eenmaal over het glas en lachte luid, kort en bitter. Den volgenden dag scheidden zij. Zeer kalm, zonder opzien te wekken, zeer vormelijk. Het was. zoo vree- selijk eenvoudig. Mevrouw reisde met Joe alleen af. Eerst naar Parijs. Een jaar later trof George Crawell, die zijn verloftijd in Londen doorbracht en naar Ostende was getrokken, haar daar weder. Zij was eleganter, schooner, beminnelijker en ongenaakbaarder dan ooit. Het was onmogelijk op intiemeren voet met haar te komen. Desniettegenstaande werd zij toch door een zwerm vJJeerders omringd; onder dezen bevond zich ook een jong attaché van het een of andere gezantschap. In het hotel „de la Plage" maakten deze en George Crawell kennis met elkaar, In de pauzen, die bij het diner ontstonden, ter wijl de onovertrefbare Antoine aan de tafel er naast de garnalen klaar maakte een gunst die niet ieder te beurt viel of de schotels wegnam en andere bracht, keuvel den zij. De attaché sprak bijna altijd over de vrouw van den generaal. George Crawell lichte dan. Maar het was een zonderlinge lich. Bijna alsof een halve zwakke zonne straal ergens een plaats van verwoesting be schijnt. Het. was jammer voor den attaché, dat hij de beteekenis van dien lach niet begreep. Zacht, bijna onmerkbaar viel de avond. mgzaam dook de roode zonnebal in den vloed. De bloemen van allerlei kleuren, die in vreemdsoortige vazen op de tafels waren geplaatst, verspreidden een bedwelmenden geur. De rook van fijne, zwa*» Bigaren ver mengde zich met dien geur. Toen was de zon verdwenen. Over de uit gestrekte zee lag de weerschijn van een angzaam aan den hemel wegtrekkend rood. De beide heeren voerden een ernstig debat of zij „Nuits" of „Romanée-Contizouden gebruiken en besloten t-ot het laatste. De attaché keek in gedachten verzonken voor zich heen naar de zee, of zijn oogen dwaal den mei hoopyglle gf^^htjn|j)yer den, dijk tengerwone activiteit, vooral in de buurt van Lesboeufs en Eaucourt l'Abbaya. Vroeg in den ochtend ea 'tt middags op nieuw deden do Engelschen met succes een gasaanval op do vijandelijke loopgraven ten noorden van de Ancre. Overigens valt er nieta te berichten. BERLIJN. (Officieel.fi Legergroep van prins Rupprecht van Beieren: Aan den noordelijken oever van de Somme slechte nu en dan krachtige artillerie-actie. Te Saillisel zijn Zaterdagavond nieuwe ge vechten begonnen, die op het oogen blik nog voortduren. Ten zuiden van de rivier nam het vuur in hevigheid toe in den sector Fresnee Chaulnes. Aan beide zijden van Ablaincourt. werd door de Duitsche artillerie de ontwikkeling van voorbereide aanvallen belet. Een luchtgevecht. PARIJS. De correspondent van de „Liberté" aan het Sommefront geeft eon beech rij ving van een luchtgevecht op 10 dezer boven de Duitsche liniën bij Bapau- me, welke strijd door duizenden toeschou wers in groote spanning werd gevolgd. Na mislukte pogingen om over de Britsche li niën te vliegen, besloten de Duitschers tot een geweldige expeditie, waarvan we door onze luchtverkenners op de hoogte werden gebracht. Onmiddellijk stegen drie Britsche eskaders, elk van tien vliegtuigen, op om de Duitschers tegemoet te gaan eer zij onze liniën konden pasaeeren, Een strijd volgde op een hoogte van 3000 meter. De Duifc- schere waren in het voordeel wat hun aan tal betrof, daar ze over tenminste 38 vlieg tuigen beschikten. Het was een spannende vreeselijke strijd en lang was de uitslag twijfelachtig. Vele toestellen werden in den strijc^rieergescho- ten, maar het juiste aantal staat nog niet vast. De Britsfthe vliegers toonden groote su perioriteit en bleven meester in de lucht. Met grooten durf vervolgden zij de vijande lijke eskaders, die een volkomen nederlaag leden en welker verliezen aanzienlijk groo ter zijn dan de onze. RUSLAND. Van hot Oostelijk oorlogsterrein. H»t Russische offr":9ief. PETROGRAD. (Bericht van den Groo ten Generalen Staf.) In de buurt van Lipica Dolno en Swistel neten beschoot vijandelijke artillerie Russische loopgraven, dio op den vijand heroverd waren. De vijand ging daarna met een talrijke troepenmacht tot een aanval over. Het hevige gevecht duurde voort tot aan den avond. Het ge lukte den vijand zich meester te maken van een gedeelte der half vernielde loopgraven. Op het overige gedeelte van het front ge weervuur en schermutselingen tusschen ver kenners. Ten zuiden van Dornawatra, in de buurt der dorpen Khollo en Tolduch, duren de vruchtelooze aanvallen van den vijand voort. Ten zuiden van Mlach Mezo maakten de Russen zich meester van twee beheerschen- de hoogten, waarbij zij vier officieren en 205 soldaten gevangen namen en een mi trailleur veroverden. BERLIJN. (Officieel.) Front van pnm Leopold- van BeierenAan den oosw- lijken oever van de Narajowka werd tef| zuidwesten van Folw Krasnolesie een nieuwe aanval der Russen op de door dë Duitschers veroverde stellingen afgeslagen. Front van aartshertog Karl: In het zuidelijk gedeelte der Woud-Karpathen wakkerde het artillerie-vuur weder a"&n. Er werden daar gevechten geleverd, die gun stig voor de Duitschers verliepen. Op dit uur, waarop men gewoonlijk dineer de, waren er niet veel menschen te zien. Hij wilde zich nog een glas Romanée in schenken en stortte eenige druppels van het roode vocht op het tafellaken. Als bloed teekenden de vlekken zich op het witte damast af. Crawell zag zijn buurman aan en liet zijn blikken van diens merkbaar bevende hand naar den dijk dwalen. Hij nam kalm een nieuwe oester en maakte die zorgvuldig sqhoon. Toen zeide hij slechts: De vrouw van den generaal ziet er weer prachtig uit!" „O, zij is de heerlijkste vrouw, die ik kenGij kv/aamt veel in haar huis niet waar.? daarginds in Indië!" j, Jawel!" „Zij moet zeer deugdzaam zijn „Zeker, buitengewoon deugdzaam!" We der dit veelbeteekenende lachje. „Ik zou tenminste geen... gentleman kunnen noe men, die zich toen op haar gunst kon be roemen." „En gij hebt gij die heerlijke vrouw niet lief gehad?" „Tot dol word ens toe!" De ander zag hem vragend aan. Toen zeide hij aarzelend en met nauw verborgen angst: „Is zij nu vrij?" George Graweu lachte niet meer. Hij maakte slechts een geruststellende en tege lijk afwerende handbeweging. Toen wierp hij de laatste leege oesterschaal op den schotel terug en schoof dezen van zich. Het diner werd voortgezet. Zij spraken bijna geen woord meer. De laatste roode wolkjes waren verdwe- I nen. Een gelijkmatig blauvre, met loodgrau- we wolkstreepen doortrokken avondhemel j spande zich over de zee uit. Terwijl de heete mokka op de tafel damp te, traden de beide heeren met hun siga- ren tot aan de leuning der veranda. Als 1 schaduwen zag men verscheidene gestalten op dep. dijk heen en we^r loqpqn. Hqt ©tens- OOSTEN RIJK-HONGARI JE. In Zevenburgen. BOECHAREST. (Officieel). Noordelijk en noordwestelijk front: In het TrotUadal bezetten de Roemeensche troepen na oon aanval den berg Alunis (acht K.M. ten noorden van Goioasa) en den berg Preote- sele (zeven K.M. ten noorden van Agas.) In het dal van de Uzul verwooBtte de Roemeensche artillerie de fabriek van Ua- rel^y. De vijand deed acht aanvallen in de richting van de Gernica (tuaechen Slanic en Oltoiz), die alle afgeslagen werden. Daarna gingen de Roemenen tot een aanval over op hot geheele front van Vrancea af tot Slanic (Moldavië). Zij bezetten de bergen Luncel en Fatamoartas. In het Buaeu-dal was een vijandelijk© aanval van den vijand op don rechteroever, die te zes uur 's avonds begonnen was, te acht uur reeds afgeslagen. Bij Tablabutzi, Bratooea en Predelua pa- fcrouillegevech ten In het Prahova-dal doet de vijand aan vallen in de richting Bareeti en Gandesti. Er is daar een gevecht aan den gang. In het Alt-dal maken de Roemenen nog steeds vorderingen aan den linkeroever. Aan den rechteroever deed de vijand een hevigen aanval. In het Jiu-dal waren de Roemeensche troepen door een krachfcigen aanval van den vijand genoodzaakt, ©enigszins terug te trek ken naar het zuiden. Hevige gevechten te Orsova. EERLIJN. (Officieel.) Aan het Zeven- burgsche oostfront werden door de Duitsche troepen ten noorden van de Oitoz acht maal herhaalde vijandelijke aanvallen afgeslagen. Bij het afslaan van den aanval der Roe menen op den Mte Trunte en den Mte Sate Sowio, en bij de verovering van vijande lijke stellingen aan beide zijden van de Alt werden, met inbegrip van de reeds ver melde 200 gevangenen, 18 officieren en meer dan 1000_ manschappen gevangen ge nomen en zeven stuks geschut buitgemaakt. Aan den weg naar Predeal, den Szurduk- pas en bij Orsova schoven do Duitechere hunne troepen vooruit. Legergroep-van Mackenscn: Uit de Do broedsja en van het Donaufrunt valt niets nieuws te berichten. Keizer Frans Jozef ongesteld. WEENEN. Do „Korrespondenz Wil helm" bericht: Naar wij vernemen lijdt de Keizer sedert eenige dagen aan een lichte katarrhale aandoening. De Keizer, die zijne dagverdeeling niet veranderd heeft, heeft do gewone bezoeken ontvangen. WEENEN. De lichte katarrhale aan doening ie zoodanig verminderd, dat de ongesteldheid, volgens de verklaring der geneesheeren, als geweken kan worden be- echouwd. Z. M. ontving heden den „Oberathof- meister" prins Montenuovo, len adjudant- generaal graaf Paar, baron Bolfr-w en mi nister-president v. Körber in audiëntie. ROEMENIË Aan de Roemeenscue noordgrens. Aan het „Berl. Tagebl." wordt d.d. S November uit het Oostenrijksche perskwar tier geeeind: Op de beide spoorwegen, waarover bet Roe meensche legerbestuur in het noordwestelijk deel van zijn ïront boschikt, iaat het alles aan voeren, wat het aan menschen en materiaal heeft, om het verder oprukken van het leger van Arz te verhinderen. De beide vertakkin gen van de groote spoor lijnon PlojecziFocsani, de naar de G yin es-pa© loopende lijn Adjoed TirgoelOcna en de naar de Bekaser en Töl- gveser pas loopende lijn BacauPatra vor men thans de hoofdaderen ran de Roemeensche uur wa3 voorbij. Men zag allee nog slechta in schemer. Plotseling drukte de jonge attaché met kracht Crawell's arm. „Daar is zij weer!" Gracieus, met een bijzondere bevalligheid de heupen wiegend, zweefde de vrouw van den generaal beneden, over het steenen pla veisel. Een hooge, trotsche mannengeetalte, die haar dicht was gevolgd, b'ukte zich snel en reikte haar in knielende houding het bewuste voorwerp over. George Crawell kon duidelijk de kleine roode muts èn de schar laken sjerp herkennen. Onwillekeurig hiel den de beide heeren de adem in ea luister den scherp toe. Eenige woorden met zachte stem gesproken, in de een of andere vreemde taal, drongen door de zwoele avondlucht bert hen door. De dame ging verder; nu scheen het, alsof de mannengestalte aan haar linker* zijde voortschreed, niet meer achter haar( Toen waren zij verdwenen en schenen zich naar de beneden aan zee gelegen badkoetsen begeven te hebben. De gloeiende sigaren staarden nog steeds als twee gloeiende oogen in de toenemende duisternis. Men kon geen vaste omtrekken meer onderscheiden. Met groote moeite kon den de heeren elkanders gelaat waarnemen. „Wie was dat, die man bij haar?" George Crawell deed een forschen haal aan zijn sigaar. Joe 1" „Joe, wie is dat?*'' De ander ging een stap naar hem toe. Hij maakte een boweging, alsof hij den ©rm van den attaché wilde grijpen. Hij bezon zich echter, maakte een onverschillig ge baar en stootte tegen de steenen leuning de, asch van zijn sigaar. Een kleine vonken* regen viel naar beneden. Op hetzelfde oogen- blik vlamden de electrische lichten der ver-, anda op. De attaché zag George Crawell's) oogen met een zonderlinge uitdrukking vast op zich gevestigd. rr'*'" i,,Dat is.... haar.-.i gediendeii'5

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1