Orgaan voor Leger en Vloot. Het Duive'sspook. Oorlogsnieuws. Ons nieuw adres. S j'vé§!v^M Onder redactie van D. MANASSEN. Ons Oorlogsdagboek. Valeriusstraat 109, Amstardam. :Liberi Oor/af voerende Zanden &eaJficerd.en Centra/en E 2rrt&Ac7tyK ZZ/uitStJiC Tlrjl yrt*»Ar.i XoZ dostenr. /iong'6. ffujf/anti TurAdje, e Italië I. doTs jSu/gevryè' E ^tf/gyV */SeZ, i jScrri'c /*7ovZe*ï*$r0 7brtUQ%Mo! T&ey&tij+s tfctpaiz °j;-.f\B ilie> k£ E =5rV.8olivija E Op per* 1 3)t£yot/{7»e I***'/,i 3?,374,700 a S./Ó. 994,276000 iU&KoZ. 23.125.300 628.6?4,000 /Vfuz No. 349 DERDE JAARGANG. WOSHSClSQ 8 NOVBUlllGr 1916 DE SOLDATENCOURANT Voor AdverteutiBn wtn<l« men rich tot ouxe Administratie, Valeriutstraat 109 Amsterdam. Prijs dor Advertei:tiën per regel 00 cent. Voor Ingezonden Mede- deelingen op do tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief, fijj abonnement reductie. heerschappij ontrukte Pooleche gebieden een gelukkige toekomst te bereiden, over eengekomen uit deze gebieden een zelfstan digen staat met een erfelijke monarchie en een constit-utioneele regoering te vormen. Een nadere bepaling der grenzen van het koninkrijk Polen blijft tót later voorbe houden. Het nieuwe koninkrijk zal in de aanslui ting aan de beide verbonden mogendheden de waarborgen vinden, die het noodig heeft voor de vrije onwikkeling zijner krachten. In een eigen leger zullen de roemrijke tradities der Poolsche legers nib vroegere tijden en de herinnering aan de dappere Poolsche medestrijders in den huidigen grootcn oorlog voortleven. De organisatie, oefening en bevelvoering zal in gemeen schappelijk overleg geregeld worden. De beide verbonden monarchen hopen en vertrouwen, dat de wensch naar een staat kundige en nationale ontwikkeling van het koninkrijk Polen verwezenlijkt zal worden, waarbij echter noodzakelijk rekening dient te worden gehouden met de algemeene poli tieke omstandigheden in Europa en de wel vaart en veiligheid hunner eigen landen. De groote westelijke naburen van hét koninkrijk Polen echter zullen aan hunne oostelijke grens met vreugde een vrijen, ge lukkigen en zich in zijn nationaal leven ver- beugenden staat opnieuw zien ontstaan en opbloeien. Op bevel van Z. II, den Duit- schen keizer, De gouverneur-generaal." Een manifest van denzelfden inhoud zal door den Oostenrijksch-Hongaarschen gou verneur-generaal te Lublin worden afge kondigd. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterrein. Het Engelsch-Francche offensief PARIJS. Ten noorden van de Somme deden de Duitschers geen aanvallen meer op de Fransche loopgraven in het bosch van St. Pierre Vaast. Heb aantal gevangenen door de Fran- 3chen in den sector gemaakt, bedraagt on geveer 50. Gedurende den nacht van tijd tot tijd artillerie-gevecht aan den rechteroever van de Maas en vrij levendige beschieting in de streek van Douaumont,, Vaux en Laufée ten oosten van het fort Vaux. PARIJS. De Franschen deden in den loop van Zondag ten noorden van de Somme met succes een aantal aanvallen en maakten een reeks belangrijke vorderingen van de streek ten zuiden van Le Transloy tot ten zuiden van-het bosch van St. Pierre Vaast Tusschen Lesboeufs en Sailly-Sallisel brachten zij hunne linies verscheiden hon derden meters vooruit in de richting van Le Transloy. Ten oosten van Sailly-Sallisel namen zij een loopgraaf en daarna het grootste ge deelte van het dorp Sallïsel. Ten zuiden van het dorp maakten de Franschen, die van drie zijden het bosch van St. Pierre Vaast aanvielen, een belang rijke vordering, namen drie loopgraven, die de verdediging vormden van bet noorde lijke punt van het bosch en de geheele linie vijandelijke stellingen aan de zuidwestelijken rand. Hevige tegenaanvallen werden met. hand granaten en de bajonet afgeslagen. De Franschen maakten 522 gevangenen, waaronder 15 officieren. Aan de rechteroever van de Maas artille rie-duel in de streek van Douaumont. De Franschen hebben het fort Vaux geheel en al bezet. Op de rest van het front is het rustig. BERLIJN. (Officieel.) Legergroep van print Rupprecht van Beieren: De artillerie-actie teu noorden van de Somme, die zich heeft uitgebreid tot op het front ten noorden van de Ancre bereikte een groote hevigheid. Vijandelijke partieele aan vallen vlak ten oosten van de Ancre, ten noorden van Courcelette, bij Gueudeccurt en ten noordwesten van Sailly werden afge- slagen. Legergroep van den Duitschen kroon prins: Op de in den laatste® tijd herhaal delijk voorkomende beschieting van plaatsen Ik vroeg, of de duivel ook in de andere mij- r 'i was gezien; doch do arbeiders zeiden van neen. zocht naar Kirohner, maar deze was niet op de plaats tegenwoordig. Wij hadden op een -ïistand van acht wersten nog een tweede uk- gestrektheid van dergelijke putten, en daar was hij, 's morgens vroeg al heen gegaan. Wij woonden te zamen in de directeurswo ning. Maar daar Kirch ner vanwege zijn arbeid op het afgelegen veld dikwijls afwezig was, had hij in het naburige dorp nog een eenvoudig ingerichte woning. Met groote moeite kreeg ik iwee man, die den haspel draaiden, en mij naar beneden zou den laten. Ik nam mijn revolver, die ik altijd bij mij droeg, in de hand; toen mij gezegd was geworden, dc duivel zit in de kuil, zette ik mij op het dwarshout, en liet mij lang zaam in den put naar beneden zakken. Niettegenstaande ik scherp naar beneden keek, zag of hoorde ik niets. Toen ik bijna den bodem van de mijn bereikt had, ontdekte ik twee groote vurige oogen. Ik gaf door een ruk aan het touw het tceken om stil to houden, en riep het wezen met krach tige stem toe. Er volgde geen antwoord, maar ik bemerkte duidelijk, dat de oogen zich be wogen. Ik hnalile de haan van mijn revolver over. mikte en schoot. Het schot weerkaatste in de diepte van de mijn met zooveel geweld, dat ik bijna van bet dwarshout'na ar beneden viel. Onder mij hoorde ik spartelen jdaarna was alles stil. Ik vuurde nog een tweede, derde en vierde schot af. Toen saf ik het teeken mij verder naar beneden te laten, voelde eerst heel voorzichtig met mijn voet naar het- zonderlinge wezen, mijn hak stootte op een lichaam. Teon ik er naar greep, ontdekte ik veeren ik maakte licht met de lucifers die ik had meegenomen, en daar zag achter hot Duiteche front in Champagne, die door de bewoners niet zijn ontruimd, van Reims rut, antwoordden de Duitschers gisteren met een beschieting van die stad. Rechts van de Maas hier en daar krach tiger artillerie-gevecht. Aan het front van Verdun en de Somma. PARIJS. De overwinning bij Vaux heeft zich verder ontwikkeld door een nieuwen vooruitgang voorbij het werk. De Franschen zijn belangrijk vooruitgegaan in bet N. en N.O., hebben de helft van het dorp herno men en zijn gekomen aan het begin van het dorp Damloup; zij vorderden tusscheu Dou aumont en den vijver van Vaux en hebben thans het geheele plateau van het fort Vaux in hun bezit, dat de vlakte van Woëvre behecrscht in de richting van Damloup, Dieppe en A ban court. Zaterdag verdreven Fransche afdeelingeu Duitschers, die de hellingen trachtten te verdedigen en wonnen meer dan -300 M. naar liet oosten en noordoosten toe. De operatie tegen het dorp Vaux werd zeer voorzichtig geleid met zeer kleine ver liezen. Fransche afdeclingen hebben vrij belang rijke vorderingen gemaakt op de zuidelijke hellingen van de hoogtekruin van Ilardau- mont. De vijand reageert nieten schijut dus berusten in de gebleken meerderheid van d? Franschen. Tusschen Saillisel en Rancourt deden de Duitschers na een krachtige beschieting van de Fransche stellingen ten westen van het bosch van St. Pierre Vaast een aanval ten einde de op 1 Nov. verloren loopgraven te hernemen. Een vuurgordijn van 75 mitrail leurs belette den vijand een enkel voordeel li behalen. Enkele manschappen, wie® het gelukt was na bijna al hun kameraden te hebben zien vallen, door het spervuur heen te komen, werden teruggeslagen of gevan gen genomen. Het kanon buldert nog steeds aan de fronten van Pieardïo en bij Verdun. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russischo offensief. PETROGRAD, (Bericht van den Groo t-en Generalen Staf.) Na een hevige beschie ting van het dorp Mojeika ten noorden van Postawa sloegen de Duitschers de Russische troepen uit dit- dorp. Door het vuur der Russen werden zij gedwongen bet weder te ontruimen, later echter heroverden zij het. In de streek van Gcrodistsji, ten noorden van Postawa, deden de Duitschers na ©en hevige beschieting van oen loopgraaf een gasaanval. In de streek ten westen van het dorp Boebnof en in de buurt van den weg van Brcdy naar Zolatsjef deden Russische af- deelingen verkenningen. In de buurt van'het dorp Mitsjistejoef en. het dorp Lepica Dolna is het gevecht ver flauwd. In de Woud-Karpathen twee werst ten zuiden van den berg Kapcel werd een vij andelijke batterij door het Russische artil lerie-vuur genoodzaakt fiaar stelling te ont ruimen. Ten zuiden van Domawatra maakten de Russische troepen ©enige vorderingen en be zetten zij hoogten tusschen den berg La- moenteloe en het dorp Hollo en ten zuidoos ten van Poeino. BERLIJN. (Officieel.) Front van prim Leopold van Beieren: Een goed voorbereide kleinere actie bracht de Duitschers bijna zonder verliezen in het bezit van liet dorp Mojakel ten oosten van Godoezisjki. De vijand liet meer dan 60 get vangenen en een aantal mitrailleurs en mij- nenwerpers in handen der Duitschers. Overigens is de toestand dezelfde geble- Duitsch offensief bij Riga. PETROGRAD. De offensive demonstra tie der Duitsche troepen aan het front van Riga.. in het begin der vorige week ondernomen, kan ai?, definitief geëindigd worden beschouwd. In de laatste dagen scheen de vijandelijke art-ille- »k. <iai ik een verbazend grooten steenuil had doodgeschoten Dat was uus het heele spook. De oogc-n van den uil gloeiden in het donker als vuur, en mijn bijgcioovig volkje had wel redc-n gehad om te schrikken, toen zij het dier in de diepte hadden gezien. ft overtuigde mij, dat de uil dood was, en besloot natuurlijk, hem mee naar boven te ne- «ien, opdat de lieden zelf konden zien, dat niet de duivel, maar een onschuldige uil in de mijn had gezeten. .vlaai- toen ïi; iiet dier opnam, kwam ik tob een zonderlinge ontdekking de vleugels van «"•en uil waren mei een -fliuk stuk touw t© zamen gebonden, zoodat het dier zich niet be wegen kon. Terwijl ik mij langzaam omhoog liet treken, kwam ik tot de overtuiging dat hier moedwil in 't spel was. liet was een groot gejuich, toen ik de arbei ders den dooden uil liet zien; zij moesten nu wel inzien, dat niet de duivel, maar de vogel hen verschrikt had. Kirohner kwam eerst s avonds terug, en na tuurlijk hield het voorgevallene van den och tend ons den geheelen avond bezig, totdat wij naar bed gingen. Wij haddon twee kamers «aast elkaar, op de eerste verdieping van het luns. Daaronder bevonden zich twee bureaux en een groote bergplaats voor allerlei materi alen, die voor het mijnwerk gebruikt werden. Kirohner beloofde mij te onderzoeken, wie ons die streek gespeeld zou hebben, en daar hij voel langer dan ik op deze plaats was, en alle t-oestanden en menschen kende, liet ik het na tuurlijk vol vertrouwen aan hem over. (Slot vólgt.j "REDACTIE EN ADMINISTRATIE VALERIUSSTR. 109, AMSTERDAM. DIT READ VBRSCHUNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS 1.50 P.KWARTAAL 117e week. 30 Oct. In de Dobroedsja zijn Russische versterkingen aangekomen. Beide partijen hebben weer voeling ge kregen. Heb Engelsche s.s. Marina" met een gedeeltelijk Ameri- kaansche bemanning, wordt zon der waarschuwing getorpedeerd. Zes Amerikanen verdrinken, In Duitschland wordt een Munitieafdeeling aan het Dep. v. O. toegevoegd. 1 Nov. Het nieuwe Oostenrijksche mi nisterie is beëedigd. De Duitsche handelsduikboot „Deutschland" is te New-Lon don (Connecticut) aangekomen. 2 De Duitschers 'ontruimen het fort. Vaux aan het Verduni'ront. De Italianen zetten ee® nieuw offensief in ter hoogte van Göfz en op het Karstplateau en drin gen den vijand enkele kilometers terug. 3 Venizelisten bezetten Katerini (47 mijlen ten N,0. van Larissa en 34 mijlen ten Z.W. van Salo- niki). De Atheensche regeering neemt hiertegen maatregelen. 4 De centrale mogendheden roe pen een koninkrijk Polen en een zelfstandig Galicië uit. 5 u De geallieerden bezetten Kate- xioi. Een Russische geschiedenis. „Barin (heer), de duivel is in de mijn!" Met deze woorden stormde een Mouschiü in mijn kantoor. De man zag doodelijk bleek en beefde over zijn geheele lichaam Daar ik het bijgeloof van de Russische boe reu kende, buiten Rusland kan men zich daar geen voorstelling >an maken, gaf ik mij niet de minste moeite, het hem uit het hoofd te pra ten, maar zeide „Waar is de duivel?" „In onze mijn, barin! Hij zit onder in de groote schacht, en niemand wil naar beneden gaan om te werken Ik heb de vier wersten aan één stuk doorgeloopen om het u te vertellen." „Het is goed," zeide ik. „Ik zal dadelijk met je meegaan en den duivel vangen." De Mouscliik sloeg een kruis, alsof hij daar door mijn lastertaal weer goed wilde maken. Ik beval hem, de paarden voor mijn tarantas te spannen, en weinige minuten later reed ik van mijn woning naar het naburige dorp, waar zich de mijnen bevonden. Deze mijnen hoorden aan de regeering, en ik was er sedert zes weken tot administrateur i directeur over aangesteld. Gedurende de vele jaren die ik in Rusland had doorgebracht, had ik mij hier geheel inge werkt, en mij met al de eigenaardigheden van do bevolking vertrouwd gemaakt. Ik had echter I nergens zooveel bijgeloof gevonden als in mijn nieuwen werkkring, en wanneer de lieden met wie ik te doen had, pvcrigens niet zulke ver- ptandige lui geweest waren, dan zou ik zeker gedacht hebben, dat zij allen aan een epide mische krankzinnigheid lijdende .waren. Bijna j iedereen had op klaarlichten dag de verschij ning van een heilige gezien. Nu is daar wel ecnigszins een verklaring van te geven; er vormen zich dikwijls in de droge lucht spiegelbeelden, die ik ook wel eens gezien heb, ja, waarvan ik zelf eens erg geschrikt was. En huiten deze visioenen, wel ke allen, zoovel mijn arbeiders als de hoeren uit het dorp gezien hadden, had de geheele bevolking een on uitroeibaren angst voor den duivel. Dan was hij hier. dan daar verschenen, ge regeld eiken dag stichtte hij een nieuw onheil. Vee en menschen had hij omgebracht, of hij liet ze verongelukken. Hagel, storm en wolk breuk veroorzaakte hij, en vooral sommigen uitverkorenen, namelijk personen, die bang voor hem waren cn aan hem geloofden, ver scheen hij dikwijls persoonlijk. Daarbij kwamen jiog allerlei bijgeloovige gebruiken en het geloof aan goede en slechte dagen. Vóór een bepaalden dag zou geen mensch een appel etendan had men weer ecu vasten oranjedag, dat wil zeggen, dat niemand vóór dien dag ecu oranje mocht eten, wilde hij niet over zichzelf, zijn familie, ja over het geheele dorp, groot ongeluk brengen. Ik had mij eens in de oogen van de lie den erg bezondigd, doordat ik, zonder nog met die gebruiken heleend te zijn, op zoo een bepaalden dag, een paar heerlijke oranjes, die in ónzen tuin groeiden, en die juist rijp waren, had opgegeten. Ik zou niet eens ge weten hebben dat het een oranjedag was, in dien Kirchncr mij er niet opmerkzaam op had gemaakt. Kirohner was onderdirecteur en evenals ik een Duitscher. Hy was in Duitschland een eenvoudige mijn werker geweest, die zic-h in Rusland tot onder directeur had opgewerkt. Door hem kreeg ik alleraardigste kennissen^ zooals Popen Sergius, een verlicht, verstandig en aangenaam mensch, dan den rechter Ivan Iwanowitsch, een even beminnelijk als rechtvaardig beambte, die ge heel de nieuwere school was toegedaan. Van deze heeren had ik heel wat merkwaar digs gehoord. Ik zelf had van dat bijgeloof nog geen last gehad, maar nu scheen ik voor het eerst er in moeilijkheid door te zullen komen. Met groote snelheid hadden wij het dorp Sta- rina bereikt, waar zich de mijnen bevonden. Ik zag dat de geheele bevolking op de been was en zich bij de groeven ophield. Daar waren verscheidene ondiepe schachten zoogenaamde putten, waaruit liet erts gehaald werd. Het grootste deel van de dorpsbewoners en de ar beiders verdrongen zich om een van die put ten, en toen ik uit mijn wagen stapte, kwamen er reeds boeien op mij af, die mij vertelden, dat de duivel op den bodem van den put zat. „Wie heeft den duivel gezien?" vroeg ik. Er kwam een kleine man naar mij toe, met een erg verhit gezicht. Hij deelde mij mede, dat hij de eerste was ge weest. die 's morgens in den grootsten put wil de afdalen, en daar den duivel had gezien. Volgens de beschrijving van den arbeider waren de roode oogen van den duivel'minstens zoo groot als molensteenen, en de stem was iets verschrikkelijks. De man had het noodsig naal gegeven, en, was dadelijk weer naar boven gehaald, daar was hij flauw gevallen. Tot opheldering van de zaak moet ik er nog bijvoegen, .dat het delven van het erts hoogst primitief uitgevoerd werd. Men groef putvor- mige dienten in de aarde, die naar onderen toe zoo nauw uitliepen, dat er slechts één man kon werken. Als deze kuil dieper werd, plaatste men. boven een windas, een zooge naamde haspel, en de man die neergelaten werd of dien men er uithaalde, zette zich op een stok, die aan oen touw was gebonden en weer over den haspel lieps Geen audiëntie. Blijkens bericht in de „Staatscourant'' Svordt Donderdag a.s. door den Minister yan Oorlog geen audiëntie verleend. Da toesiand in den reuzenstrijd. Na. Douaumont hebben, de Franschen thans ook het fort Vaux bij Verdun, weer bezet. De beide forten die de Duitschers indertijd ver overd hebben van de vele om de vesting, zijn dus nu weer in handen der Franschen. Vaux hebben zij zelfs gekregen zonder stormaanval, zonder infanteriegevecht, zonder verliezen bij de bezetting. Daar staat tegenover, dat do Duitschers eveneens hij de ontruiming geen enkelen man hebben verloren. Het fort "Vans is n.l. op zeer bijzondere wijze van de eene in de andere hand gegaan. In ons vorig nummer meldden we reeds, dat de Duitschers liet had den ontruimd en de Franschen het dus bezet. De berichten omtrent Vaux kwamen sleclits van één kant, van Duitschen. En wat blijkt nu? Dat de Franschen van die ontruiming niets wisten, dat zij de reeds verlaten vesting blijk baar nog een dag lang hebben beschoten, zon der dat er een man in was. Hebben zij ten slotte begrepen uit het niet 'beantwoorden van het vuur, dat de vijand deze positie had ver laten? Of vernamen zij dit eerst uit het Duit sche bericht? Hoe dit zij, thans zitten de Franschen er goed en wel, en was heb een onbloedige overwinning, zij is er evengoed eene, die van belang is. Zij kunnen nu vorder doorgaan en de Duitschers nog meer ontnemen van het eens veroverde gebied en daarmee zijn ze hard bezig. Er is lievig artillerievuur ge weest bij Douaumont en Vaux en de Franschen zijn gekomen tot voorbjj het dorp van dien naam, en zij hebben er nieuwe vorderingen ge maakt. Het dorp Vaux zou nu ook reeds ge heel in Run bezit zijnindien dit zoo is. maken de Franschen mooien vooruitgang bij Verdun. Overigens is er maar w einig nieuws van het Westerfront. De Fransche berichten maliën vooral gewag van aanvallen der Duitschers, die verloren terreinen bij het bosch van St. Pierre Vaast trachtten te herwinnen. Dit is hun ten slotte niet gelukt. Wel drongen zij, na een verwoed bombardement, na hevig roffel- en mitrailleurvuur, hier en daar de Fran sche loopgraven binnen, maar zij werden er snel weer uitgowrorpen. Het Engelsche staf- bericht maalit gewag van zware artillerie- gevechten bij Lesboeufs en Le Sal's, verder hij het kanaal van La Bassée en Messimes, maar omtrent de resultaten lezen we niets. Alleen schijnen de Duitschers "een zeer hevigen aan val gedaan te hebben hij Guinchy, waar ze de Engelsche loopgraven binnendrongen, maar er ook weer werden uitgeworpen. Duitsche staf- berichten vertellen van aanvallen van den vijand bij Courcelette, op de lijn 'Gueudecourt eii Lesboeufs en bij Sailly-Saillissel, maar die allo werden afgeslagen. Dit laatste spreken de Franschen weer pertinent tegenzij zouden in de buurt van Sailly-Saillisel niet juist onbe langrijke vorderingen hebben gemaakt-, loop graven der Duitschers hebben bezet en meer dan 550 dezer hebben gevangen genomen. Waarschijnlijk is' dit echter gebeurd bij de jongste aanvallen op Zondag, dus later dan waar de Duitsche berichten van spreken. Overigens blijft het weer stormachtig aan het- front en dit bevordert natuurlijk de operaties niet. Al lezen, we niet yan slecht weer aan de an dere fronten, /nieuws komt vandaar maar wei nig. De strijd tusschen de centraion en de Rus sen 'lijkt langzamerhand dood te loopende Duitschers hebben aanvallen gedaan iu 't noor den, de Russen in 't. zuiden van 't oosterfront, heide zonder noemenswaardige resultaten. De Italianen schijnen nog ietwat- hun vorderingen op het Karsteplateau te hebben voorgezet, maar niet zoo belangrijk, of zij spreken nu van het consolideeren van de gewonnen loopgraven, wat meestal wil zeggen, dat de overwinnaars een paar dagen gaan rusten op hun lauweren. Onverdiend is dit niet, de Italianen hebben in derdaad in liet gebied van Görz goede resulta ten bereikt. Zij hebben niet alleen in -le laatste drie maanden hun gebied daar uitgebreid, maar berekenen hun aantal gevangenen daar gemaakt op meer dan 40.000. Daarentegen ko men zij aan de TirooJsclie grens weinig of met vooruit en hier liooren we telkens van hernieuw de aanvallen der Oostenrijkers, zoo op het. vaak genoemde plateau van Asiago. waar hun artil lerie Zaterdag zeer actief was. I)e toestand lijkt er echter over ;t geheel dezelfde te blijven. Ook van elders is weinig belangrijks te melden, al wordt er hevig gestreden in den Balkan en Zevenburgen. Uit Ser vische kringen beklaagt men zich dat do Serviërs zullie ontzaglijke verliezen lijden en op die wijze de bloem en de kracht der Serviërs vernietigd wordt. En niet tegenstaande dat zijn de successen aan het Ma cedonische front maar luttel, nog altijd is het uitzicht niet groot, dat Monastir eerstdaags weer in Servische handen zal vallen, terw ijl aan de St'roema de strijd maar weinig opschiet. Uit- do Dobroedsja wordt zoo goed als niets van be lang gemelddaarentegen wordt er in Zeven burgen met afwisselend geluk gestreden Aan het oostfront daar hebben de Russen in den Folgyespas eenig voordeel behaald, maar had den de Duitschers en Oostenrijkers weer succes ten zuiden van den Predealpas, ofschoon in hun laatste berichten de Roemenen, vandaar ook successen seinen. De keizers van Duitschland en Oostenrijk- Hmigarije hebben een proclamatie uitgevaar digd, waarbij een koninkrijk Polen wordt her steld. Blijkbaar echter niet het oude Polen, want de deelen daarvan, die vroeger bij Gali cië of bij' oostelijk Pruisen zijn gevoegd, blijven Oostenrijksch en Duitsch gebied. Alleen Rus sisch Polen wordt een koninkrijk. De bedoeling is, dat liet een bufferstaat, zal worden tusschen de centrale mogendheden en Rusland, en, schoon met een eigen regeering, eenigszius af hankelijk van de central© mogendheden en dus bondgenoot van dezen in een nieuwen oorlog. Waarschijnlijk zal een Duitsche prins, keizer Wilhelm heeft nog vijf zonen, behalve den troonopvolger, koning worden van het nieu we rijk. Het hangt- natuurlijk af van den toe stand bij de vredesonderhandelingen, of er iets terecht komt van deze schepping van een nieuw Polen. Vóorlpopig geeft- Duitschland 'duidelijk genoeg te kennen, dat het Polen niet weer aan Rusland wil afstaan. Men heeft feestgevierd in Warschau en in Lemberg over de ..herleving van Polen". DUITSCHLAND. Een koninkrijk Polen. BERLIJN. Den 5 den November zal het volgende manifest door den gou verneur-géneraal te Warschau, graaf v. Beseier, worden afgekondigd„Aan de bewoners van het gouvernement-generaal Warschau. H.H. M.M. de Duitsche keiser en de keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije zijn, in het vaste vertrouwen op de definitieve zege hunner wapens en be zield door den wensch de door hun dappere legers met zware offers aan de Russische I De wereld in Oorlog. i ipit js niet alleen een Europeesche, dit is jjpen wereldoorlog. Daarvan geeft onze kaart Ijpani vandaag een duidelijk beeld. Geen [jenkele der vijf werelddeelen, of hei is in f.'jden oorlog betrokken en sommige er yan fföoeh. daaraan zoo goed als geheel mee. Op de kaart zijn de landen met -hun jeoioniën, die aan den krijg deelnemen, l'fiswait aangegeven, de neutrale landen en Men neme nota van het nieuwe adres van de Redactie en Admini stratie van „De Soidatencourant": hun bezittingen zijn blank gelaten.. Niet va® ad die witte landen is ide neutraliteit echter onverdacht, niet bijv. van Grieken land, noch van Perzië. Van Europa zijn er, Griekenland meegerekend, maar zeven der kleinere landen buiten den oorlog gebleven: n.l. Nederland, de drie Noordsche rijken, Zwitserland. Spanje en Griekenland. Van Afrika zlj« 'mCuhts Abessinië, dat zijn burgeroorlog heeft, en de Spaansche be zittingen wit, in Azië en zijn eilanden, al leen China, Siam, en de Nederlandsche en Amerikaansche eilandengroepen. Van al de werelddeelen is'Australië,het geheel zwarte; daarentegen vertoont Amerika het meest van het maagdelijke witte. Vooral Zuid- Amerika ziet er zeer blank uit-, alleen de Fransche koloniën in 't noorden er vin vormen een paai' duistere vlekk«-j'„ Wïi r^n ook nog Groenland en het eiland IJsland, evenals het moederland Denemarken. Doch deze blanke uitzonderingen vormen zeer de minderheid, zoowel wat oppervlakte als inwonertal aangaat. Wij mogen wel zeggen, dat drie vijfde onzer aarde in oor log is, en donker en dreigend, als onweers wolken, zien die zwarte massa's ons aan

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1