V m i sm wi it w iBf m Laatste Berichten. G. TREURNIET, <95 lüiL pip HP HP fffl i O f lü i§ i- Él I Él!! ;2§ üt !§fl pp j§j JlilLj t Bemengd Niieuws. 7. J. A. v. d. BURG, Koek- en Banketbakkershediende, Leeraar M. 0. PE SOLDATEKTCOURAKTT T?an Vrijdag 3 KTovemtoer 1316 I drik Zuidema door de stoomtram overreden en gedood. De handelsduikboot „Deutschland". NEW-LONDON (Connecticut, Ver. Staten.) De Duitscho handelsduikboot „Deutschland" is Woensdag vroeg hier aangekomen. Een Wolff-telegram meldt, dat te Bremen tot dusver nog geen bericht is ontvangen van de aankomst van de ,,Deutschland'' te New- London. De „Marina". LONDEN. De ..Daily Chronicle" meldt uit New-York, dat men te Washington zich ern stig bezig houdt met de quaestie van bot in den grond boren van do ..Marina". De bewering dat het schip door do Britschc admiraliteit zou zijn gebruikt wordt tegengesproken door de verklaring van dé douane te Baltimore, dat het schip een gewoon handelsvaartuig was. Ook de Britsche admiraliteit moet hebben ontkend dat het schip door de regeering was gechar terd. Het feit dat het schip in ballast voer maakt het bovendien onmogelijk dat bet con trabande vervoerde. De regèering te Washing ton wacht met spanning nadere berichten af omtrent liet lot van de Amerikanen onder de bemanning. Volgens consulaire berichten leg den de geredden beëedigde verklaringen af dat het schip niet gewaarschuwd werd. In "tie Roemeensche gre-nspassen, BERLIJN. Lit Boedapest wordt aan do ..Lokal Amzoigor" geseind dat de correspon dent van „Az. Est", bij hot logor van gene raal Falkenahyn, de jongste successen ten zui den van Prodeal, die met de inneming van Azuga hun hoogtepunt bereiktenals van bet grootste gewicht beschrijft. Deze stellingen werden maandenlang versterkt en waren feite lijk in staat, om langen tijd stand te houden tegen een hevigen aanval. Thans is er een groote bres in dezen muur geslagen. Een an dere correspondent hangt een tafereel op over de gevechten ten noordon van Kampoeloeng. Hij zegt daarvanDe Roemeensche stellingen in de streek van den Toraburger-pas werden sedert het uitbreken van den wereldoorlog zon der onderbreking versterkt door buitengewoon veel loopgraven, tal van wolfskuilen en groote hoeveelheden draadversperringen aan t© leg gen, en andere voorbereidende maatregelen. Doch de wijze waarop deze dekkingen gebouwd waren is in menig opzicht veranderd. Door verscheidene omtrekkingen hebben de Duit- sehers het grootste deel van de versterkingen, die nog_ over waren, reeds in bezit genomen. De verliezen der Duitschers waren gering. Het Engelsch-Fransche offensief. LONDEN. Sir Douglas Haig meldt, dat met goed gevolg invallen werden gedaan in vijan delijke loopgraven ten N. van Festubert en Messin ès. PARIJS. Officieel. Ten noorden van de Somrae behaalden de Franschen in den loop van Woensdagnacht nieuwe terreinwinst ten noord oosten van Lesboeufs. Woensdagmorgen de den de Duitschers een hevigen aanval, debou- cheerende van het noorden en het oosten, op het dorp Sailly Saillisel, welke echter door ons spervuur werd gebroken. De aanvallers wer den in hun loopgraven teruggeworpen. Onge veer 70 krijgsgevangenen bleven in onze han den. Aan den rechter Maasoever was de nacht be trekkelijk kalm. Ln de Vogezen mislukte een Duitsche aan val op een dor Fransche loopgraven bij Largit- zen ten zuidwesten van Altkirck in ons sper vuur. Verder niets bijzonders. BERLIJN. Officieel. Legergroep-prins Buppréeht van Beieren: Met helderder weer werden aan de Somme op verschillende plaatsen krachtiger artillerie-acties ondernomen. Dins dagavond gingen do Engelschen uit de Btreck van Courcelctte en met sterke troepenmacht uit de linie Gueudccourt-Les Boeufs tob den aanval over. De opmarsch ten N. van Courcelette kwam in ons afweorvnnr niet vooruit. Ten N. van La Transloy werd de aanval met verlies, en op enkele plaatsen in handgemeen, afgeslagen. Lcgcrgrocp-Duitsche Kroonprins: De artilleriestrijd aan den oostelijken oever van de Maas was slechts afwisselend levendig. Da strijd in Macedonië. PARIJS. Officieel. Op den linker Stroema- oever sloegen de Engelsehen in een aanval do Bulgaren terug, waarbij deze zware verliezen leden. Het dorp Barakli Szoema, dat krachtig door den vijand werd verdedigd, is na verwoed ge vecht veroverd; 315 krijgsgevangenen vielen in onze handen. Van het Doirannieer tot de Vardar afwisse lende artilleriebeschieting. Aan de Tsjerna sloegen (je Serviërs Duitseh- Bulgaarsche tegenaanvallen af. moet zijn, dan hebben de aanwezigen con flinke dosis gezondheid op kunnen doen hij hot optreden van dezen humorist. Hij i3 een artist die aanbevolen kan worden. Hier werd bewezen dat men een volkomen succes kan be reiken zonder juist banaal te moeten zijn. S5ijn voordrachten en coupletten zjjn van ge zonden frisscben humor en verwierven dan ook den groot-sten bijval. Ook mej. Blazer wist veel succes te verwer- Zij •beschikt over goed geluid, mooi© cos- "tuuros en inslaand repertoire. Het gezelschap werd door do heeren officie- Ten hartelijk welkom goheetcn, terwijl aan 'I slot door den len luitenant Berger een dan kend woord werd gesproken voor him succes vol (\p Ir eden met den wenscli hen spoedig weer te »ion. De pianist deed zich kennen als een uitste kend ncoompagneur. Dankbetuigingen. Bij dezen brengen wij onzen oprechten dank aan mijn stuks-comm., korporaals en man schappen van de 4e Bat.. A. 3o Rog. eld-Art 3e Divisie Veldleger. Mil. J. VONK en Echtgenoote. Aan H.H. onderofficieren en manschappen rrnde So Comp. Res. Bat. B. onzen hartelijken dank voor het waardevolle cadeau ter gelegen heid van ohs huwelijk ontvangen. Met kame raadschappelijke groeten. Mil. JAN KOEHEIN en Echtgenoot©. Bij dezen betuigen wij ondcrgcteeken-lon onzen welgemeenden dank aan do Wel Edel Gestrenge heeren Officieren, O.-Officieren. aan de korporaals en manschappen der Ie Comp. 1c Bat. 11 Reg Inf. Veldleger voor her, praentigo geschenk en do vele blijken van be langstelling wolké wij bij golegonheid van ons huwelijk mochten ontvangen. Th. v. KLEEF en Echtgcnoo-e. Pandoeren. Wij ontvingen de volgende oplossingen v het praatje van de pandoerclub Levenhouders 4.1.14 R.Ï., Veldleger in no. 345 der .Soldaten- courant" No. 1 sch. 8, No. 2 sch. 10, No. 3 seh. b. No. 4 seh. 9. No. 3 h. b., No. 4 h. b., No. 1 h. 7, No. h. aas. No. 2 ruiten vrouw, No. 3 sch. vrouw. No. 4 kl. h., No. 1 ruiten h. No. 3 ruiten aas, No. 4 kl. vrouw, No. 1 rui ten b*., No. 2 h. 8. No. 3 ruiten 10, No. 4 kl. b., No. 1 ruiten 9, No. 2 schoppen 7. No. 2 h. vrouw. No. 3 klaver 10, No. 4 h. 10, No. 1 h. 6. No. 2 kl. 7, No. 3 ruiten S, No. 4 li. 9. No. 1 kl. S. Dus op den zevenden slag hangt de prater op klaver 8. Klaver ars is weggelegd en schoppen is troef. Namens de Pandoerclub ..Had je me maar" Korp. VAN STEEN. Mil. H. M. JANSEN. J. JACOBS. P-. YETZO. Depót Kazerne, Karac-r 1-5, Schoonhoven. No. 1 Seh. 8; 2 Sell. 10; 3. Sch. b.4. Seh. 9. No. 3 H. k.4. H. b.1. H. 7. 2. H. aas. No. 2 II. vr.: 3. Kl. 10: 4. II. 10; 1. H. 6. No. 5 R. vr.3. -Scb. vr.4. Kl. b. 1. R. b. No. 3 R. aas; 4. Kl. vr.1. R, b.2 H. 8. No. 3 R, 10; 4. Kl. b.1. R. 9; 2. Scb. 7. No. 2 K!. 7: 3. R. 8; 4_. H. 9; 1. Kl. 8. Dus bij -hangt met den 7en slag op klaver 3. Namens de Pandoerclub .IClaverjat Do leden: Mil. DOHNIEN ARONS. SCHILL. SEEFMAN. No. 1 Sch. 8; 2. sch. 10: 3. sch. b.4. scb. 9. No. 3 H. k.; 4. H. b.1. II. 7: 2. H. aas. No. 2 H. vr.3. kl. 10; 4. H. 10; 1. H. 6. No. 2 R. vr. 3. -Sch. vr.4.K.!.-b. 1. R. k. No. 3 R. ars; 4. Kl. vr. -. 1. R. b. 2. II. 8, No SB. 10; 4. -Kl. k. 1. R. 9: 2. Sch. 7. No. 3 Kl. 7 3. R. 8 4. H. 9; 1. Kl. 8. Hangt dus op dt-ri 7en slag op Iv!<i Namens de pandoerclub ..De Hel" J. A. VAN DÉR HLREK. Willemstad. Verder ontvingen we nog oplossingen va hetzelfde praat je vande pandoerclub M. K W. Pest 7. Texel; de club .,Dc toffe jongens mil. hosp. Den Haag; dc club ,,De Duitendief'. 4e eie. 46 L. W. I. Veldleger; de pandoerclub ..Had je me maar". 3. I. 1 R. I. nTe Divisie, Veldleger; de club ..De Poppensop", 1 III 17 R-. I. lITc Div. leid de pandoerolub „De Knetterploeg 4. III. leger: de pandoerclub ..De Knetterploeg", 4. III. 5 R. I. IVe Div. Veldleger: de pandoer club ..Ons lampje gaat uit", 4. III. 14 R. T. IITe Di*-. Veldleger; de club „Altijd Kif". 2. II. 15 R. I. Ie Div. Veldlegervan de Loos- duinsche Pandoerclub te Oostkapellc. Hulde aan Roosendaal. (Van mil. P. Dommansohet.) Roosendaal, Ingangszsal Der Nbord-Brabantsch zóne. Roosendaal 'fc Is kolossaal. Dat men u durft honen. Roosendaal. 'k Lag eenmaal In die mooio stad. Ja ik zeg, 't Is oprecht Ik heb 'fc er goed gehad. Roosendaal, 't Was banaal, Dat ik u moest verlaten; Hoe ik morde Of ook knorde, Het mocht mij niets baten. Roosendaal, Ik kwam aan In het dorpje Heerle, 'k Heb er vertier, Noch pleizier. Dat speet mij zoo deerlijk. Roosendaal. 't Is voorwaar, Ge bezit veel goede liên, 'fc Wil wel weer Zooals weleer Hun de hand komen biên. Roosendaal. Ik kom dra Weerom uw stad bezoeken, Roosendaal 'k Roep dan... hoera!! Zco'wil ik u begroeten. P. DOMMANCHET. Een Jonge held. (Van mil. P. Leer in 't Veld.) Hij was nog jong en onbedreven, Toen hij verliet zijn ouderhuis. Om voor het vaderland te streven. Zijn lens was steeds: „het IJz'ren Kruis!" Vrijwillig meldde hij zich aan, Bii d'and'ren. er waren er nog velen, Mei. hen zou hij ten strijde gaar., Om lie: en leed. to deelen. Hij ging naar verre landen, En vocht daar als een held, Ja menig arme drommel Werd door hem neergeveld. En waar de strijd het hevigst was, Daar stond hij steeds vooraan. Ilii hr.d maar één gedachte: 'k Wijk nooi*. blijf immer staan. Eens. 't was op een zekeren dag, 't Was bij oen felle operatie. Omdat hij weer zoo dapper streed, Ontving by toen een decoration Toen. slecht3 na weinige dagen, Stierf hij op 't veld van eer; Al mer. do laatste afscheidswoorden: „Mijn Land!"en was niet moer. P. LEER IN 'T VELD, 2-11 16 R. I., 4 Div. Vel dl. „Verzuchting van m'n vriend Philip Antoon". (Door Joop van H. 2. It.I.) Meegesleurd door liefd© en geld! Nooit geen zorg op m'n beurs gesteld. Bleef ik hangen En ben gevangen. Door haar, dio goeie meid, Maar ben nu voor altijd M'n jong© leven cn.„. mijn vrijheid kwijt. JOOP. Schaakspel. Alle berichten, deze rubriek betreffende, te richten aan den heer B. J. van Trotscnburg Johannes Vcrhulststraat 78, Amsterdam. RUSSISCHE PARTIJ. (Gespoeld in den nationalen wedstrijd tc Amsterdam, den 31sten Juli 1916). Wit H. van Harfcingsvelfc. 1. Dr. Zwart A. G. Olland. Pg8—f6 d7d6 Pf6Xe4 d6d-5 LfSe7 1'bS—c6 4 2. Pglf3 3. Pf3x©-5 4. Pe-5—f3 5. d2—d4 6. Lfld3 7. 0-0 8. Lfl—C4i Gebruikelijk is S. e4 of S. Tel. De tekstzet is niet goed en is o.i. de oorzaak van het ver lees der partij. 8. LcS—g4 9. c2o3 g7go 10. Lf4g3 i Probleem No. 16 van H. E. Knott, Tenburv. British Chess Magazine. Zwart. a b c -cl e f g ii b c (1 e t g Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zetten mat. Wit: Kd2, Dh8, Tc-5, Pe3, Pg8, Lf2, Lh3, d4, ;2, g5. Zwart; Kf4, Pd3, Phö, c6, eo, g6, h4. It# tik i ri i i riff J6| i m - G d e t g h Beter was het den raadsheer weer naar el terug te zetten, immers door zwart's volgenden zet wordt hij nu geheel ingesloten. 10. f7—hö 11. U2—hé De tekstzet verzwakt den koningsvleugel, maar is noodig om dén Jooper te reddeu. 11. Lg4—hö 12. Ddlc2 Heb besteOp 12. Pbd2 bijv. zon volgen 12... Pd213. Dd2: f4, 14. Lh2, Lf31-5. gf3 00, enz.; op 12. Le-5 zou volgen 12... Po5 13. dec: 0—0 en zwart heeft een overwegende stelling. 12. "f.5—f4 13. Lg3h2 Lbo x f3 Hierdoor wordt het wit schier onmogelijk ;emaaltfc Lh2 weer in het spel te brengen, 14. g2 x f3 Pe4—(16 Beter dan Pf6, daar zwart nu gelegenheid heeft eventueel den looper, zoo bij naar f-5 gaat. af t© ruilen. 1-5. Ld3fö Om Dd7 to beletten; wit Termijdb terecht pion h7 te slaan en zwart een open h-lijn roor zijn toren te bezorgen. De volgende speelwijze rnogo dit aantoonen1-5. Lh7 D(17! 16. DgOt Kd8, 17. Kg2 (Dg7, Tf8) Kc8 (dreigt door Ld8 een stuk te winnen) 18. Dg7, If3, 19. Tel, Tf7, 20. DgSf Ld8, 21. 1,(13,. Pc7. 22. DhSPefö enz. met win- nenden aanval. 15Le7f6 Om na Pf-5te kunnen rocheeren. 16. Pbld2 Op 16. LeS (om zwart' de roehado to be- Oplossing van Probleem No. 13 (W. Nanning, den Helder^) 1.. Lg5! Een fraai tempo-probleem .als de zwarte Toren do f-lijn verlaat, volgt 2. Lf4±, als dé Toren do eerste lijn verlaat, volgt 2. Dali, na 1.fg-5 2. DhS±, enz. Oplossiug van Propleerp No. 14 (J. Schub), 1. Df7. dreiging 2. Dc7±. 1, Df7, Ivd62. Td5± Dd62. Db7:± Pd7; 2. Dd-5± b6; 2.Dc7± Tb62. DcT Ken zeer fraai, variantenrijk probleem. Goede opl. ontv. van No. 1-3 van: Serg. J. Visser, Vreeswijklvorp. K. Krams, Rotterdam; Van Meekeren, 's-GravenhageOpperw. J. G. Niepoort, Veghel; M. Hazelhoff Jr., Den Hel der: N. Duives, Venlo; B. Bos, Oosterhout; J\ M. van Baarle, Ede; Korp. J. Claesseus, Ltrechi; J. M. do Nooyor, Roozendaal. Goede opl. ontv. van No. 14 vanKorp. Ch. v. d. Peppel, 's-Gravenhage; Serg. J. Visser, Vreeswijk; J. M. de Nooyer, Roozendaal; N. Duives. Venlo; Opperw. J. G. Niepoort, Veghel; J. M. van Baarle, Ede: B. Bos, Ooster hout. In No. 14 lieten sommigen onzer oplossers zich verleiden door 1. De7dit faalt wegens 1. Lb6 waarop nu niet 2. Tdö± kan volgen. 1. Td-5+, faalt wegens 1. b7b5. Correspondentie J. G. N. te V. Uwe oplos singen worden zeer door ons gewaardeerd. Correctie. Wij verzoeken onzen oplossers in probleem No. 15 den zwarten pion op c2 door een witten fc© vervangen. letten) zou volgen: 16. 16. 17. Dc2 18. Tal- Nu dreigt Ld4 19. Dfö- Om het veld g8 i Pe7 en 17. Pd6 x f-5 0-0 Kg8hS Tf8—f7 de koningin Pf7. kol ijk to maken. De eerstvolgende zetten van Smokkelaarstruc. Op een der jongste, donkere Octoheravonden trekken een paar mannen met een koppigen stier in do richting onzer oostgrens, 't Beest toont af en too zijn nukkige kuren door pal te blijven staan of achterwaarts te loopen. 't Geeft zijn geleider heel wat te do«n. Eensklaps klinkt door de duisternis een donderend „halt" Kommies-soldaten komen uit het struikgewas to voorschiju om bun „prooi" te bemachtigen. Maar op 't zelfd© oogenblik wordt het woeden de beest aan zijn lot overgelaten; zijn geleiders kiezen 't hazenpad. Onzo kranige grenswach ters bedenken zich geen oogenblik en nemen hcfe dier „in beslag". Maar do stier toont al weinig respect voor do militaire wacht; hulp van andere wachtposten moet wérden ingeroe pen. En terwijl men met man en macht het woedende beest in bedwang weet te houden, ^aat er elders zoo verhaalt men een kleine veertig boeien „heel gewillig" de grens over. Tegen het smokkelen. Men schrijft van de Oostgrens aan de N. Ct.: Nu <1© nachten langer worden en bij onzo oostelijke buren de ontbering toeneemt, her leeft ook weder in sterke mate de kleine smok kelarij. Tal ran Duitschers komen het smokkelleger versterken. Met grensbewoners als gids komen zij in ons land verboden waar koopen en zij keeren dan zwaar beladen huiswaarts Onlangs werden zoo aan d© Oostgrens 's nachts door een paar rijksambtenaren negon smokkelend© Duitschers, waarvan, twe© met rovolvers gewapend, aangehouden- Zij vervoerden een groote vracht spek, vet _o enz., die in beslag genomen werd. Zij verklaar- hebben ten doel te geraken tot h7—hö den uit Dusseldorp t© komen. Doordat de de witte koningin te verdrijven van g4, granatenfabriek, waar zij werkten, uit gebrek hetzij naar g2, waar zij geheel werkeloos aan grondstoffen enkele dagen gesloten staat, hetzij heb vijandelijke leger in; blij- 1 kens zet 23 kie« 20. Tel—e6 21. Tfl—el 22. Kglhl l h7b-5 verwachtende! rit (terecht!) het laatste. DdSg8 Ta3f8 h7ho 23. Dg4—f51 Den h-pion te nemen zou ook nu zeer ge- larlijk zijn, bijv. 23. DhS: Th7, 24. Dg4, Tli4 (2o. Dg2, Dh7) 25. Dfö, Pe7, 26. DdJ, Dg7, enz. 23J?c6e7 Op 23... Ld4: zou volgen 24. Th6f! 24. Dföd3 Pe7g6 25. Tel—gl Tf7—g7 Zwart wil met de koningin naar cS, om van daar h3 aan te vallen, welk punt zeer moeilijk te verdedigen is. De tekstzet dient om het veld f7 vrij to maken voor Tf8. Na Tf8f7 kan zwart DgScS spelen. Schijnbaar slechts heeft de tekstzet ten doel op dc g-lijn door te breken. 26.» Tè6—el Tf8—f7 27. Dd3—b5 Alleen door 27. Dfö kon wit, doch slechts tijdelijk, zwart's plan (DgScS) verijdelen. Bet is verklaarbaar, dat wit het onveilige T/dd fö voor de koningin niet toelacht, bovendien zou deze na 27.... DdS, 28. De6, Pf8, 29. Pf5, Le7, toch den diagonaal cSh3 aan zwart moe ten afstaan. 27c7c6 28. Dboc-5 DgSc8 Het gewichtige punt h3 is nu voor wit ver loren. 29. Dc>d6 Dc8xfi3 30. Tel—c8f Een onschuldige aanval! Ook andere zetten kunnen het «witte spel echter niet meer redden. 30KhSh7 31. Dd6b8 Tf7e7 32. TeS x e7 Op Tglel zou volgen Ph4! 32Ï2" x e7 33. DbRd6 Lf6g7 Een vergissing denkt wit en speelt haastig- ai. Tgl x go Hierna annonceorde- zwart ma:, doch het eigende gög4 was toch niet meer to paroe- renbijv 34. DdS (om Te2te voorkomen) gl. 35. 'fg4 hglenz. 34Te7—elf 35. Tg5—gl Tel xgif 36. Khlxgl Pg6h4 Geeft op. Het mat op g2 is ondebbaar. Deze partij doet zien. hoe gevaarlijk het kan zijn af te wijken van de gebruikelijke openings zetten (Annotatie van dr. A. G. Olland in de „Am sterdammer' ')y hadden zij deze wij zo gekozen, om wat te ver dienen Herhaaldelijk verkoopen neringdoenden en met hen samenwerkend© particulieren aan zulke Duitschers waren tegen de vijfvondige waarde. Om dit te beletten zou het sluiten van win kels van zulke neringdoenden in do grens plaatsen de eenigo maatregel zijn. Die winkels zijn toch voor de eigen bevolking meermalen „uitverkocht". Het verkoopen aan smokkelaars cn hun handlangers is veel voordeeliger. Ook uit particuliere woningen worden soms karrovrachten met smokkelwaar gehaald. "Wanneer moïi nagaat, dat in Venlo op één dag eenige honderdtallen van smokkelende Duitschers werden aangehouden en over de grens geleid, krijgt men een denkbeeld van den omvang van het kwaad. Het is totaal onmogelijk de z.g. „dragende fraude" absoluut te weren, maar er moest meer gewerkt worden op het stoppen der aan voerkanalen van de smokkelarij. Sluiting van winkels, uitzetting van leveran- viers aan smokkelaars, inbeslagneming met ver beurdverklaring van smokkelvoorraden zijn probate middelen. Al die knoeiers komen nu ook met de Distri- butiewet in conflict. Artikelen onder de Distri- hutiewet vallende, zooals spek (uit de groot© steden in Holland) en aardappelen komen onder de smokkelwaren voor. Met het oog hierop lijkt het mij ook niet gewenscht, dat do landbouwers in do grensstreken verplicht zijn de door hen geteelde aardappels zelf te bewaren, want men moet de grensbewoners niet te veel in verzoeking brengen. Er is in Dnitsch- land aardappelnood te vreezen en wij hebben niets te missen. Waarom stelt men niet als eiseh, dat alle zendingen uit groote steden, op straffe van verbeurdverklaring, moeten gedekt zijn door een vrachtbrief ir.et een juiste en volledige omschrijving van den aard der verzonden goe deren. Dan is het gemakkelijker de bronnon der smokkelaars te vinden en door aanhouding en inbeslagneming de aanvoerkanalen van smokkelwaar te stoppen. De smokkelarij van paarden met valscho fce- leidbiljetten is eveneens hervat; er worden herhaaldelijk paarden in beslag genomen. Ook met rundvee is dit het geval. Er kan in dezen niet to krachtig worden ingegrepen. Wielrijdende grensbewakers ont broken nog steeds. Het branden van paarden en vee geschiedt in de grensstreek (voor het stamboek gebeurt het wel) veel te weinig en de controle is aller minst afdoende. Voor de par.rdoneontróle zijn de marechaus sees do aangewezen krachten, maar men go- 1 bruikt ze ©r niet voldoende» voor. Een passen- contröie i§ aan de grenzen hoog noodig, ten eind© ongewenschte elementen te weren. D« met werk overladen inspecteurs der directe belastingen hebben te weinig tijd om zich meer met do sraokkelhestrijding bezig to honden. Men moet do schraal bezoldigde rijksambte naars-marechaussees, dio uren aaneen op be paalde punten verborgen op smokkelaars zit ten tc wachten, in regen en wind, bewonderen, dat zij in hun strijd niet verslappen en zich niet laten omkoopen. De brutaliteit en do slimheid der smokke laars zijn ongelooflijk. In sommige plaaten onderhouden zij do gezinnon hunner veroordeel de collega's, gedurende den straftijd. Het effect der straffen is niet groot! Juist veroor deeld© smokkelaars informeerden, uit de ge rechtzaal komende, waar Buk te krijgen was. Er zijn ook als soldaat-kommiezen verkleedo smokkelaars gesnapt. Zij maakten jacht op smokkelaars, dio op de vlucht hun waar weg wierpen. Voor vorder transport naar het oos ten zorgden dan hun vroegere vervolgers. Stroopers. Zaterdagavond waren de jachtopzieners Lam mert en Nui Bos, vader en zoon, op surveil lance en betrapten in Horst onder Ermelo den stroop er Wouter B„ jagende met de lichtbak. Toen laatstgenoemde zich achtervolgd zag koorde hij zicli om en schoot hij zijn geweer af op Nui Bos, die het volle schot in het boven been kreeg. De geneesheer, dio spoedig gehaald word, achtte het noodzakelijk Nui Bos ter be handeling in het ziekenhuis, het Piusgesticiit, to Harderwijk te doen overbrengen. Na het ondergaan van een verhoor word de dader naar Zwollo getransporteerd. Van de grens. Van de grens wordt ons gemeld: Dinsdagnacht zijn twee jonge mannen van Salzaete, over het kanaal, naar de overzijde, naar Sas van Gent gezwommen; ze waren met duizend mannen van 25 tot 40 jaar, allen inwoners der gemeente Selzaete, aan gewezen cm in Duitschland te werken. Over de grens gekomen. Te Herwen arriveerde een Russisch krijgsge vangene uit Duitschland. Te Maastricht kw'amen vier uit Duit scho krijgsgevangenschap ontvluchte Russen aan. Oorlogswinst. Een handelaar in de gemeente Kolhimerland had een partij cichoreiwortelen. Verleden jaar hood men hem daarvoor 60.000, een hoogen prijs. De eigenaar ging echter niet op dat bod in en besloot do partij nog een jaar t© honden. Nu heeft hij ze verbocht voor f 175.000. Ongeluk. Maandagmiddag is bij Buitenpost de remmer bij de Staatsspoor, J. v. d. Heid© uit Gronin gen tusschen den goederentrein, waarop hij dienst deed, en de spoorbrug doodgedrukt. Bedorven vleesch. Te Breda zijn alle achttien zusters van de R.-Kath. Meisjesschool aan de Leuvenaarstraat ongesteld geworden, ten gevolge van het eten van bedorven vleesch. Door den practiseerenden geneesheer aldaar word vergiftiging geconstateerd. Heb onderwijs moest voorloopig gestaakt worden, zoodat dio schooljeugd van een extra vacnntie geniet. Een baronesse. Door do politie te Zwolle is na-ar haar ouders to Tiel teruggevoerd een minderjarige, die zich to Zwollo in een van de voornaamste hotels voor baronesse uitgaf en groote verteringen maakte. Toen bleek dat ze dezo niet kon beta len. werd do hulp der politie ingeroepen. Aan de politie vertelde ze dat ze wel geen baronesse was, maar toch behoorde tot een welgestelde familie te Tiel. Ook dit bleek onjuist; haar vader is een „klein" arbeider met eén groot gezin. Miöntje is thans weer bij haar ouders. Smokhelaar doodgoschoten. Do Iandbopwer H. Lansinb, te Tilligte, ge meente Denekamp, is bij het smokkelen van spek door kommicssoldatcn doodgeschoten. a Door een troin gedood. Dinsdagavond is te Eist d© postbeambte Derksen door een trein overreden en gedood. Arrestatio W. Broekhuys Jr. In verband met de arrestatie van W. Broek huys Jr., die een advocatenkantoor houdt te Rotterdam en uitgever is van „De Handels protector",. deelt „Heb Vad." het volgende merle. Vrijdagmiddag begaf de officier van justitie zich in gezelschap van een tweetal rechercheurs en een rijksveldwachter naar de woning en kantoren van den heer W. Broekhuys, in ver band met ec-n faillissement, ressorteerende onder het arrondissement Rotterdam, en waarin als curator optreedt rar. J. Drost, in welkö zaak Broekhuys verdacht wordt, zich te heb ben verstaan met een der debiteuren, ën zich aan oplichting in deze te hebben schuldig ge maakt. De zaak was reeds door de rechtbank in finesses voorbereid. Dg huiszoeking moet slechts enkele oogen- blikken geduurd hebben, en voldoende reden hebben opgeleverd om tot arrestatie over te gaan. Toen men echter hiertoe wilde overgaan, bleek Broekhuys in deze niet al te gewillig, en hij moet tegen den officier heel oolijfe ge zegd hebben: „Had je me maar!" en „Dat dat zoo maar niet ging!" De officier moet toen weinig capties met hem gemaakt hebben, en zijn begeleiders een voudig bevolen hebben Br. do handboeien aan te doen, waarop Broekhuys eieren koos voor zijn geld en goedschiks meeging. Twee menschen verdronken. Te DeesL ondèr Druten zijn een 18-jarig jongmensch cn een 21-jarig meisje, welke laatst in Den Haag diende, van de treeplank ©ener baggermachine gevallen en in de Waal verdron- ken. Zij waren half-broer en zuster. („N. v. d. D.") van D ij k is ingedeeld bij het ros.-25e regi ment infanterie. N3ar Ocst-lndië. Do bij hot leger in Ned.-Indiö benoemd© 2© luitenant der inf. W. F. V. Engelbert van Bevervoorde zal 15 December met het stoomschip „Goentoer" zijn bestemming volger Kleeding leerlingen Hoofdcursus. Bij Kon. besluit is bepaald, dat aan de leer lingen van den Hoofdcursus te Kainpon voort aan voor rijksrekening do voor hen vastgestel de kleeding en uitrusting zal worden verstrekt, vernieuwd en onderhonden. Bij het verlaten van di© inrichting, hetzij door bevordering tot officier, hetzij op ander© wijze, wordt de bij do leerlingen in gebruik zijnde kleeding hun eigendom. („N. R. C.") Ontslag tijdens de wintormaanden. 'De Minister van Oorlog heeft het volgende nopens ontslag tijdens do wintermaanden, ter kennis van dc betrokken' militairo autoritei ten gebracht Dg wcnschelijkheid is gebleken, om maat regelen to nemen ter voorkoming, dat mili tairen beneden den rang van officier, die voor de verdeto waarneming van den dienst lichi mei ijk ongeschikt zijn bevonden, langer in dienst worden gehouden dan noodig of in verband ook mot de belangen van de schat kistwensohelijk is te achten. Eerlang zal dus wijziging worden gebracht in de bepalingen nopens heb ontslag van be doeld© militairenin afwachting waarvan voorloopig bepaald wordt, dat do tot dusver geldenjlo maatregelom bun te vergunnen ge durende de wintermaanden in dienst te blij ven hetzij om in de kazerno mot z.g. kleine diensten te worden belast, hetzq om, in af wachting van ontslag, onder behoud van mi litaire inkomsten, met verlof te worden gezon den voortaan niet zal worden toegepast ten opzichte van ben, van wie bij het mili tair geneeskundig onderzoek gebleken is, dat ze niet huiten staat zjjn om in hun levensonderhoud te voorzien. Het vorenstaande moet door de zorg van de korpscommandanten tijdig ter kennis van belanghebbenden worden gebracht. Overgang naar da Landweer. Het is voorgekomen, dat dienstplichtige on derofficieren op grond van het bepaalde bij art. 79, vijfde lid der Militiewet, bij de korp sen van het leger tot reserve-tweede-luitenant werden benoemd, terwijl zij in het tjjdvak, gelegen tusschen de hen betreffende voor dracht, ter benoeming en de benoeming tot reserve-officier naar de Landweer overgingen. In verband daarmede is bij Ministerieele Beschikking bepaald, dat reserve-officieren als bovenbedoeld, alsnog zullen overgaan naar de bataljons Landweer-infanterie, waartoe zij, ingevolge de Indeelingsregeling, bij niet- bcnoeming tot officier, zouden hebben be hoord. De „Zeeland". Do beido maïlbbcten „Koningin Regentos" en „Prins Hendrik" zijn Woensdag t© half vier te Vlissingen binnengekomen. Ze hadden samen 77 passagiers, onder wie d© tweede stuurman van de „Moerdijk" en de stuur mansleerling Vorwaaijen van de „Fortuna". Ook was aan boord do steward van het En- gelsche schip „While Prince", dat in do Mid del land sch© Zee getorpedeerd is, waarbij een deel der bemanning omkwam. De overlevenden zijn over Frankrijk naar Engeland gekomen. De steward is geboTen in Suriname on kwam daarom naar Vlissingen door. Dd aangehouden trawlers. Blijkens ingekomen berichten zijn de stoom trawlers „Hercules", „Eendracht I" en „Oceanic", welke naar een Britsche haven waren opgebracht, eenigen tijcl geleden weder v»ijgelatcn, nadat zij kolen hadden kunnen innemen en in do gelegenheid waren gesteld de aan bord zijnde visch t© verkoopen. De schepen zouden zich op de een of anderewijze verdacht hebben gemaakt aan do Blritsche marine, doch bij onderzoek bleek, dat er voor die verdenkingen geen grond bestond. Uit het overstroomde gebied. Woensdag werd het baanvak EdamYolen- dam van de Noord-Hollandscho Tram wederom voor het verkeer geopond en daarmee is thans de volledig© dienst KwadijkVolendara her vat. Op het gckoele net der Maatschappij is nu het bedrijf, dat door en na den watersnood voor do helft stil stond, weder normaal. Op 1 Juli waren reeds do lijnen naar Amsterdam voltooid; heb gedeelte EdamVolendnm eisch- te echter omvangrijke voorzieningen. Ongeveer 31 kilometer baan zijn hersteld. Door do tram Te Becrta is Dinsdagavond door het te vroeg uitstappen de vrouw van den arbeider Hen- 1 Eervol ontslag. Aan don cadet der Koninklijke Militair© Acadomio van het le studiejaar J. 1 a Gr o, bestemd voor het wapen der artillerie hier to lande, is op zijn verzoek eervol ontslag uit den dienst verleend. Ingedeeld. De 2e luitenant der inf. O.-I. leger J. A. KUNSTTANDEN voor tmSiïairen, extra korting. Operation pjjnloos door bevoegd Tandarts. Spreekuur van 9—S uur. J. DE WIT, Rozengracht 13, A'dam. Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten is,, dat het komt uit de Fabriek Z O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. KADER EH MANSCHAPPEN j dat ge spoedig proefles aanvraagt van onze schriftelyke lessen in i Fransch, a Dultsch, Engelsch, -i Boekhouden, Nederl. Taal en Re kenen, 6Stenografie, 7Schoonschrijven, 8 Aardrijkskunde1 tot;',, vak ongeveer 10 c. per week. De lessen worden geleid door Leeraren M. O. en hoofdonderwijzers. Voor positiever betering, examenopleiding enz. de goedkoopste studie. Cursus „Zelfontwikkeling Bilderdijkstr. 88 Amsterdam. Tabak- en Sigarenfabrikant. Wesielndo DEH HAAG. Tel. H. 2959. Reeds jaren Cantine-leverancier. Gevraagd een goed Taai en Speculaas kunnende snijden, b(j Wed. L. v. HARLINGEN, Krommenie. Julianalaan 71, Naarden. Opleiding voor alle "xamens op administrati. f-comptabel gebied Schriftelijke oursusson voor J Praktykexamens en Akte M. O. p- J- MEUS ZOON, Fabrikanten v«n L. Hotelkeukenfornuizen volgens eigen systeem WASSEN AAHSCHE8TRAAT 1Ö-3, Scheveningen. Telefoon 654. Opgericht Anno 1770. Circa 200 attesten ter inzage. Stoom wasscherïj en Machin. Strijkinrichting „DE RUN" Mai-eslngel Tin - LEIDEN - Telefoon No. 31 Speciale en afgezonderde Inrichting voor Militaire Wasscnen. De wasschen worden in Den Haag an Omstreken per paard en wanen wekelijks afgehaald en bezorgc!. r

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4