DE SQDDATElxrcoiTH.AJJT xretn Vrijaag 3 November 1 91G Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vioot. Onbestelbare stukken. We geven hier een kijkje op Venetië, de stad der Lagunen aan de Adriatische Zee, een der oudste en voornaamste steden van Italië. Al zijn er nog geen vijandelijke troepen in de stad verschenen, men merkt in Venetië wel, dat er oorlog is. Herhaaldelijk hebben vijandelijke vliegtuigen boven de stad gezweefd en èr bommen laten vallen. Een enkele maal verschenen er ook Oostenrijksche oorlogsschepen. Bij den opmarsch de? Oostenrijkers in Lombardije, in Mei van dit jaar, scheen het een oogenblik dat Venetië, van verre bedreigd werd, maar 't gevaar is nu volkomen afgewend. De toren,' dien we op onze plaat zien is de bekende Campanila, waaraan voor een paar jaren groote herstellingen zijn gedaan, omdat men bang was, dat hij zou instorten. 3 jaren worden opgeleid tot militair vliegenier. Bed. R. Ch. J., Den Helder. Zoo u geldelijk geen nadeel hebt ondervonden, zijn er, zoover ons bekend, geen bepalingen, op grond waarvan u 'schadevergoeding zoudt kunnen krijgen. Red. G. W., Princenhage. Zie ons antwoord bij H. v. d. P., Leerdam in dit blad. Red. N. Tli., Den Helder. Zoo ge milicien zijt, feeniet ge dezelfde soldij als de overige mili ciens en bovendien op de dagen, dat gij dienst doet als kok en niet uit de menage mede-eet, een vergoeding wegens gemis levensmiddelen van 0.70 per dag. (Zie L. O. '16 B 18 Sub A jpunt 10)Red. L. v. d. K., Boxtel. Zoo de verbintenis van Vijf jaren is gesloten vóór den datum, waarop ce bij de militie moest zijn ingeschreven, zijt ge wél vrij van den dienst bij de militie, doch JandstormplichtigNaar we vernamen, behoeft ge echter waarschijnlijk niet voor werkelijken dienst bij den landstorm onder de wapenen te blijven. Red. A. C. D., Den Haag. Naar onzè meening behoort ge tot de lichting 1910 en gaat ge met deze lichting eventueel met onbepaald verlof. Zie voorts ons antwoord bij W. G.'H. te Ber- gen-op-Zoom in dit blad. Red. S. H-, Baarle-Nassay. Zie ons antwoord bij W. G. H. te Bergen-op-Zoom in dit blad. Daar wij* een der eersten zijn, die daarvan kennis krijgen, kunnen wij geen ander adres opgeven. Bed. G. J. H,, Amersfoort. Wanneer de en wel ke militie-lichtingen zullen worden afgelost, is nog niet officieel bepaald. Red. J. de H-, IJmuiden. Zie ons antwoord bij B. T. Goirle in dit blad. Bed. A. J. S. C., Jutpliaas. Aan landstormers, korter dan Sr en langer dan één maand in dienst, wordt eenmaal per two© weken verlof op Zondag verleend, met dien verstande, dat voor gezinshoofden of zij dié in overeenkom stige verhouding tegenover eenig gezin ver- keeren, alsmede voor hoofden van aalcen, be drijven, enz., die zich gunstig door gedrag en diénstijver onderscheiden, deze verloven mo gen worden uitgebreid tot en met den daarop volgende Maandag, terwijl aan de overigen éénmaal per vier weken terugkeer van verlof- op Maandag per eerste reisgelegenheid wordt toegestaan. Red. W. ter M., Haarlem. Gij, hebt u waar schijnlijk vrijwillig verbonden, nadat ge vóór de militie moest zijn ingeschreven. Is dit zoo, dan zijt ge werkelijk militieplichtig. Voor ver goeding wegens kostwinnerschap kunt ge een verzoek richten tot den burgemeester uwer woonplaats. Red. K.*G. D., Waalwijk. I. Indien ge met ver lor tot herstel van gezondheid 'zijt geweest, hebt'ge tijdens uw 'geheel© verlof recht op uw voile jaarwedde, en zoo ge in aansluiting met het verblijf in de ziekeninrichthig met verlof zijt gegaan, liebt ge geen recht op z.g. menage- gild, daar dit bij dienstonderbreking sleohts vier dagen wordt uitbetaald. (Zie L. O. '16 B 18 sub. A punt 12b ten eerste en L. O. '16 B. 98). il. Volgens L. O. '15 B. no 271 tyordt aan soldaten in een ke.ntonnements-ziekoninrichting 0.04 soldij per dag betaald. Red. H. te A. Naar onze meening zal men u met uwe lichting laten vertrekken en te zijner tijd oproepen. Red. T. N., Rotterdam. Zoover ons hekend is, is zulks niet geoorloofd, tenzij zulks in een bij zonder geval mocht worden bevolen. Red. J. W-, te Assen. Zie ons antwoord bij W. Br. te Harderwijk in dit blad. Red. W. N., Den Haag. Daar de legering der troepen geheim is, kunnen en mogen wij uw vraag niet beantwoorden. Red. O. Br., Princenhage. Nadat ge vier dagen in voorarrest hadt gezeten, hadt ge geen recht meer op mobilisatietoelage. Red. J. P., Sittard. De kosten van onderhoud van het schoeisel van alle militairen beneden den rang van onderofficier met uitzondering van de gehuwde vrijwillig dienenden in hunne vaste standplaatsen kunnen ten laste van het rijk worden gebracht. Het schoeisel van hovengenoemden wordt door den militairen schoenmaker (of als zoodanig optredend) her steld. Red. A. J. S., Ouddorp. Zie ons antwoord hij A J. S. C. te Jutphaas in dit blad. Red. J. B., Papendrecht. Zie ons antwoord bij H. v. d. P. te Leerdam en bij W. G. H. te Bergen-op-Zoom in dit blad. Red. S. te Goirle. Zie ons antwoord bij H. v. d. P. te Leerdam en bij J. A. S. te Amsterdam in dit blad. Red. K. B., Den Haag. Gij kunt rechtstreeks een verzoekschrift richten tot de directie der Art.-inrichtingen aan de Hem brugwe willen u er evenwel op wijzen, dat men daar- nie mand opleidt, doch alleen vakyienschen aan neemt. Zie voorts L. O '15 B 234. Red, H. J. v. V. v. B., Ede. Naar onze meening behoort gij tot de mil. lichting 1910 en gaat ge met deze lichting eventueel met onbepaald ver lof. Red. B. M., Oosterhout. Daar gij geen gezinshoofd en ook geen hoofd van een zaak of bedrijf zijt, kan aan u eenmaal per twee weken verlof op Zondag verleend worden, met dien verstande, dat bij gunstig gedrag en dienstijver, u één maal per vier weken torügkeer van verlof op Maandag per eerste reisgelegenheid mag wor den toegestaan. Gij hebt recht op éénmaal vrij vervoer per maand. Zijt ge ingekwartierd met voeding, dan hebt ge geen recht op z.g. mena- gegeldneemt ge doel aan de soldatenmenage, clan hebt ge recht op twee dagen z.g. menage- geld, zoo ge tijdig telkens hebt kennis gegeven, dat ge Zaterdags niet van den middagmaaltijd zoudt gebruik maken. (Zie.L. O. '16 B 18 sub A punt 12c.) Red. B. d. W., Deventer. Zoover ons bekend is, bestaat voor u geen gelegenheid, om aan de Hembrug geplaatst te worden. Omtrent heb vertrek der mil. licht. 1912 der Ber. Artillerie is nog niets officieels bepaald. Red. O. H. S., Rilland. Deelt uwen comm. mede, dat gij een vrijwillige verbintenis wenscht aan te gaan bij de landmacht, dan zal deze u wel den weg wijzen. Red. H. Th. I., Huijbergen. Naar onze meening zal men u wel onbepaald verlof verleenen. Reel. H. T., Rijsbergen. Voor ruiling of overplaat sing kunt ge langs den hiërarchieken weg een verzoek richten tot den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. Red. G. S-, B-Bosch. Alleen aan vrijwilligers wordt bot door u bedoelde onderschoidingstee- lten toegekend. Do mil. lichting 1906 (landw. 191.6e) is reeds met onbepaald verlof vertrok ken. Red. A.B., Legerplaats Milligen. Voor sommige gemeenten (bv. Amsterdam) wordt den betrok kene onbepaald verlof verleend. Red. W. Br., Harderwijk. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. licht. 1910, 1912 en 1914 is nog niets officieels, bepaald. Red. W. L., Ede. Zie ons antwoord bij W. Br., Harderwijk in dit blad. De landstormjaarklassc 1915 blijft voorloopig nog onder de wapenen. Red. O. G. V., Emmercompascuum. Zoo de afstand, dien ge op één dag moet afleggen (langs do kortste route) meer dan 30 K.M.. bedraagt, hebt ge recht op vrij vervoer. Red. R. T., Goirle. Zoo ge naar het buitenland met onbepaald verlof wilt, moet ge daartoe toestemming vragen nan den M. v. O. Red. P. F., Princenhage. Zie ons antwoord bij P. v, E. te Roosendaal in dit blad. Red. K. M., Bergen-op-Zoom. De burgemeester bepaalt voor ieder geval afzonderlijk, of er recht op vergoeding bestaat en zoo ja, tot welk bedrag. Naar onze meening hebt gij in uw r val niet te klagen. Mocht gij evenwel het be drag te weinig vinden, dan kunt ge een be zwaarschrift richten tot de commissie van voor lichting inzake bezwaarschriften wegens ycr- gocding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zenden aan den voorzit ter van die commissie in de hoofdplaats der provincie. Red. J. W. K., fort Everdingen. Ondanks in gewonnen inlichtingen is het ons niet mogen gelukken te weten te komen,, hoe het adres van den door u bedeelden administrateur was. Red. J. v. d. V-, Bussum. Gij kunt rechtstreeks een verzoekschrift, in briefvorm, en niet op zegel, en gefrankeerd aan de directio zenden. "YVe betwijfelen of go zult slagen. Red, P. v. E., Roosendaal. Het jaartal ,,1916" in het door u bedoelde antwoord is abusievelijk geplaatst en had niet moeten worden vermeld. Welke militïeüchtmgen zullen worden af gelost, is nog niet bekend, üooh zeker- niet de Lichting 1916. Red. H. v. d. P., Leerdam. Zie ons antwoord bij P. v. E. te Roosendaal in dit blad. In de door u bedoelde L.O. staat, dat de militie- lichtingen ook zullen wordjen afgelost. Red. A. v. K-, Princenhagen. De militielicht, 1909 (landw. 1916d) gaat waarschijnlijk 20 Novem ber a.s. naar de landweer over. Red. W. Th. V., Nekkerwegfort. Zie ons ant woord bij H. v. d. P. te Leerdam in dit blad. Red. W. v. VI., Haarlem. Zoo gij in do plaaits zijt getreden b.v. van iemand, die afgekeurd is, dan behoort gij tot delichting 1912 en zult ge met deze lichting eventueel met on bepaald verlof gaan. Red. D. v. L., Gorinchem. Ge richt langs den hièrarchieken weg oen verzoekschrift tab her keuring aan den Inspecteur van den Geneesk. dienst der landmacht. Red. W. G. H., Bergen-op-Zodm. Omtrent het vertrek der mil. lichting 1910 is nog niets officieels bepaald. Red. v. d. W., Oldebroek. Waar de belangen van den dienst bij do comp. zich tegen do inwil liging van uw verzoek zullen verzetten, het geen alleen ter beoordeeling is van uw comp.- comm., zal de door u bedoelde commissie in deze niets kunnen doen. Red. J. G. v. d. B., Den Haag. I. Voor zaken- verlof kunt ge een verzoek indienen bij uw comp.comm.voor vrijstelling van den dienst zijn geen termen aanwezig. II. Gij moogt zon der toestemming van den M. v. O. of den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht niet naar het buitenlandde bescheiden tot over schrijding der grens kunt ge rechtstreeks aan vragen a/het Dep. van Bnitenl. Zaken. Red. B. W. v. Z., Den Haag. Daar u slechts enkele dagen der week de lessen volgt, ge- looven wij niet, dat u in de termen valt voor een verlof, als door u bedoeld. Red. J. A. S., Ede. Een milicien, die onwettig afwezig is, heeft geen soldij van en met den dag na dien, waarop hij voor het eerst op een appèl ontbrak, tot en met den dag vóór dien, waarop hij door de bevoegde macht is aange houden. Zoo ge op den dag uwer aanhouding geen voeding hebt gehad, bestaat er naar onze meening recht op z.g. mepagegeld. Zoolang men bet noodig acht, kan men u in arrest houden. Gedurende den tijd, dat ge in voor loopig arrest zit (niet te verwarren met preven tieve hechtenis) geniet ge -uwe gewone soldij (zonder mobilisatietoclage)Red J. v. d. M., 'Oisterwijk. Omtrent het aflossen der mil.lichtingen is nog niets bekend. Red. H. J. P., Zundert. Zoo ge geen afgesloten bergruimte hebt en kunt aantoonen', dat het huiten uw schuld is zoek geraakt, behoeft ge naar onze meening het zoekgeraakte niet te vergoeden. Red. J. A. S., Amsterdam. Omtrent het vertrek der mil. lichting 1913 is nog niets officieels be paald. Red. P. D., den Helder. Het hangt van de om standigheden ter beoordeeling van den be trokken burgemeester, af, of u vergoeding za! worden toegekend. Geniet uw a.s. echtgenoot© b.v geen inkomsten of anderszins, dan zijn er wellicht termen, om vergooding too to kenoeo. Ge moet een verzoekschrift richten tot den bur gemeester uwer4 woonplaats. Red. W. B., Lage-Zwaluwo. Zi© ons antwoord hij P. D den Helder in dit blad. Red •1. A: S,, Haarlem, Omtrent bet vertrek mot inbep. verlof dor mi!, liuhtjng 1910 is nog niets officieels bepaald. Red. A, A., Rumpt. De datum van vertrek der mil. lichting 1909 is thans gewijzigd, en ge steld op 20 November a.s. Het ligt wel in de bedoeling, zoodra de land weer in zijn gebed is afgelost, ook do militie to gaan aflossen doch mot welk© lichting men zal beginnen is nog niet officieel bepaald Red. J. K., Etten. Langs geen anderen weg kunt ge overplaatsing verzoeken. Want alle verzoe ken moeten langs den hiërarchieken weg wor den ingediend. Tracht evenwel iemand te vin den, die met u ruilen wil, dan kan uw compics comm.nt. moeilijk advisceren. dat hij u niet missen kan, want dan kan degene, die met u wil ruilen als uw plaatsvervanger optreden. Red. D. N. K.t Rilland. Zulks hangt van allerlei omstandigheden af, zooals b.v van het door u begane feit, van uw persoon, enz. Red. W. H, de J., Boxtel. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1912 der bereden wapens is nog niets officieels be paald. Red. Adressen gevraagd van twee infanteristen. De twee artilleristen van den Artt. Mun. Trein 2o Divisie verzoeken de adressen van de twee Infanteristen in garnizoen te Deventer, welke eèn fiets hebben overgenomen op den Apeldoomschen weg. Kunnen ook de fiets op sturen aan J. K. Gcesink, A. M. T. 2e Divisie. Comité tor verspreiding van het boekje „jozus van Nazareth". Men 6chrijft ons De aanvragen om dit boekje zijn van de zijde der militairen, voor wie het kosteloos ter be schikking was gesteld, in zoo grooten getalo toegestroomd, dat de beschikbare voorraad reeds geheel is uitgeput. Een nieuwe uitgave is in voorbereiding, maar zeker zullen verschei den© maanden verloopcn voor deze gereed is. Men zende dus geen aanvragen meer aan den heer L. J. van Wijk, Heerengracht 366, Am sterdam, maar wacht© nader bericht te dezer plaatse af. Verkeerde cape medegenomen. Zondagavond heeft een milicien, die te Utrecht in den trein kwam en naast me zat, bij vergissing mijn cape medegenomen toen hij te Oulemborg uitstapte. Gaarne haxl ik dat die pensoon mijn cape in ruil van de zijne aan mij terug zond. S. FOPMA, mil. sold. Ie comp. 1c bat. 9e R. I. IV© Divisie Veldleger. Sabel in trein laten liggen. Den 22sten Oct. toen ik met trein No. 146 van 10.12 n.m. uit Rotterdam naar Amster dam reisde, heb ik bij het verlaten van dien trein een sabel in bruin foudraal laten liggen. Verzoeke beleefd opzending aan W. Wisman, 15e Reg. Inf. 3e Bat. Ie Comp. 1 Div, Veld leger. Verkeerde overjas medegenomen. Zaterdagmiddag is uit den Dein van 3 uur uit Roosendaal, richting R'dam, in vergissing door iemand de verkeerde overjas medegeno men. Mijn overjas draagt het w. no. 4694, en de jas, die is blijven üggen, en nu in mijn bezit, heeft het w.no, 23, Verzoeke beleefd bericht aan G. A. Sterk man, 4e Comp. 41 L. W. I. Tr. in Zeeland. Per abuis medegenomen. Ondergeteekende reizende Zaterdag j.l. van Roosendaal naar Rotterdam met trein 1215, overgestapt in L. Zwaluw© in den uit richting Breda koinenden sneltrein, heeft per abuis een verkeerde jas en pakje mede genomen, het pakje bevatte onderbroek, hemd en één paar sokken. Het pakje van mij bevatte overhemd en kussensloop, de jas is lang en is een arfcil- leriejas. Daar ik vermoed, dat de betrokkenen persoon in Rotterdam woonachtig is, noodig ik hem beleefd uit om het te komen melden ten mijne adres P. Deij, Benthuizcrstraat 74a, Rotterdam. Adres Hentzen of Heutzen gevraagd. In de maand Augustus is door de Zuid-Holl. Vereeuiging tot bevordering van kunstnijver heid en volkskunst een prijsvraag gehouden, waaraan o.a. deel genomen heeft een zekere J. Hentzen of J. Heutzen. Genoemde militair heeft een eervolle vermelding voor zijn inzen ding gekregen maar zijn adres is onbekend. Deze militair of hij, clie iets van zijn adres afweet, wordt beleefd verzocht daarvan raede- deeling te doen aan den res. Eerste Luit. der Grenadiers Sweep, arderling Ontwikkeling en Ontspanning, Algemeen Hoofdkwartier, 's Gra- venhage. Aan elkander gewaagd. „Je hebt toch gcljjk gehad, vrouwtje, toen j© van nacht zei dat ©r n dief iu huis was", zei mijnbeer, toen li(j 'b morgen» op het punt etond naar kantoor to gaan. „lioezoo?" vroeg zijn vrouw. „Heb je de sporen gevonden 1 Mis je wat? „Ja; toen ik gisteravond naar bed ging, had jlt veel meer geld ia m'n dan op 't oogenblik. Dus..." .Mevrouw viel ©ven uit haar rol en zei toen snibbig: „O, maar dat ia je eigen schuld, zoo n lafaard was, zou je opgi den dief li ebben ncorgövchof en „Ja... dat had ik kunnen doen", zei hij kalm; „maar Lucie, hob jo dan in 't geheel gc-n medelijden met me? Had ik dan nü n! weduwnaar moeten worden?" Goeie klant. Boertje van buiten: ..Meneer d© schilder, ik wou wel dat u m'n portret 'e maakte. Ik hen sl bij de photograaf geweest, mar.r d,© ,s me t© duur!" Als je niet zou je opgestaan zijn en in ïg Vertellingen met woorden. Ik kan timmeren. Zo hebben thuis een nieuw bnffet gekocht. Ik loer rijwiclberstellen. Mijn vader heeft mij een geducht pak nlaag gegeven. Ik loer electro techniek. Do telefoon cm de bel werken thuis niet meer. Een gevoelloos©. Eerst© Inndlooper: „Sommigo moniwhbn hfrb- bcn hoclornna! gecn gevoel. Ik vertel dien rent daar in di© villa, dat ik iederen nacht onder do bloot© hemel moet slapen..." 'Tweede: „En?'' Eerste: „Hij zoit, dAt ik nog biy'to© mag wezen, dat jk daar zoo goedkoop to© in do gedegenheid ben. Hij moet hetzelfde van don dokter doen ,zeit-i<-, ©n di© h©cft-i© nog' con boel geld moeten betalen om er achter U' ko men dat dat rx>o good voor 'ra is. B ij p a b 8 c n d. Hij: ,,Wat ben je mooi. Maric! Je bent a In 'n kostbare schilderij, zegl" Zij„En... zou jij me dan in ©en gouden lijst kunnen zetten? Loot je geld dat too?..." Dubbelzinnig. Mevrouw: ,.Je erkent toch zoker, Marie, dat ik m'n best gedaan heb om j© wat t© Ice- Marie„Zeker, mévrouw. Als u d'r niet waa, zou ik bet domste Bthepsel van dc wereld zijn I" Verdachte liefdadigheids zin. Ik had nooit gedacht, dat die gioi ig© Meijer nog zulk© opwellingen van liefdadig' hekïszin had, onlangs heeft hij zelfs rn een kof fiehuis ern collecte gehouden voor een arme weduwe, die baar huishuur niet betalen konl Dat dank je de drommel, dat is dc weduwe die ia zyn huis woont! Een kranige prestatie! Mil. wachtm. H. J. IClleman schrijft ona Hedenmorgen werd cloor eenige leden der Militairo Sportvereeniging D. M. S., co wel de korporaals Breeman, Schinkel, Priem, t. d. Woude, een oefening gehouden, dewelke be stond in het loopen van Voghel naar IOrp en terug, ongeveer 10 K.M., welke afstand in 36 minuten werd afgelegd. Voorwaar een kranige prestatie voor dio loden, tevens een goed voor beeld voor de andero leden der vereeniging. Zeer jammer is bet dat er nog niet genoeg leden aan zoo'n oefening deelnemen. Houdt goeden moedmannen van het 2© Pe- leton 2o Eskadron Een oud lid. Mil. Vacht. H. J. ELLEMAN. Muzikanten voor het Veldleger. Mil Korp. A. Dirix, muziek 111-13 R. I., sohrijft ons Een eigenaardig feit doet zich hier telkens voor, wanneer miliciens, van' pas onder de wa penen zijnd© lichtingen, van dc depót©, naar het veldleger overkomen. Wanneer men onder die mcnschen informeert of er ook muzikanten bij zijn, dan krijgt men meestal voor antwoord, „die zijn in Den Haag gebleven." Wat gebeurt daar dan? Er wordt gevraagd wie muzikant is, en genegen is om bij do muziek in Den Haag, mede te spelen. Degenen die er dan bij komen, blijven er dan ook bij wanneer hun ploeg naar het Veldleger overgaat. Men krijgt dan wel eens een paar muzikanten hier, dié zich niet opgegeven hadden in Den Haag, maar veel bij zonders is bet meestal niet Nu weet iedereen, dat wanneer de oudere niilitielichtingen naar de Landweer overgaan, dat dan ook verschei dene muzikanten (en dikwijls de beste) van het Veldleger weggaan. Nu komt men binnen r.frion- baren tijd voor het feit te staan, dat misschien verscheidene muziekkorpsen zullen moeten wor den opgeheven, omdat d© muzikanten di» naar de Landweer overgaan, niet door nieuwe, jon gere krachten kunnen worden vervangen. En dit zou toch, vooral hier in het- Veldleger, waar muziekkorpsen toch zeker even hard noodig zijn (om med» den goeden geest in den troop te houden), als in Den Haag, geep aangename ge beurtenis zijn. Ik wil hiermede echter ophou den, geachte Redactie. Ik s^al dan maar hopen dat deze korte mededeel ing zal bijdragen tot het in stand houden van dc mohilisatiemuziek- korpsen in het Veldleger. Kapelmeester !-4 R. I. Mil. A. G. Hoover schrijft ons: Tot kapelmeester van de Bataljcnsmuziek van het 4de Rcgiment-Inf.-.ntcric lste Bataljon is benoemd de heer M. Bolderdijk, die in gelijke betrekking werkzaam is aan het 2de Bataljon. Een promotie. v. d. Holst, 1-1-4 R. Vg -Art., Mil. J. P. schrijft ons: Heden mochten'wij ons r.llen in de rapon- niére verheugen, met de aanstelling tot milicien korporaal. van onzen wapenbroeder, den heer Smit J. A. Somber klonken ons hierbij soms de gcruch- j tén in de ooren, dat onze trouwe makker, door J deze aanétclling, ons zou moeten verlaten. Doch j groot was bij ons de vreugde, toen wij o/ficieel vernamen, dat deze geruchten onjuist waren cn wij hem in onze kringen behouden, konden. Wij zouden in hem oen persoon verloren "heb- ben, die ons altijd bezighield en nu vanzelf nog bezighouden zal met zijn verstandig© eo vloeiende redenaties, die ons verscheiden© avondjes in dien gedruktèn tijd, in de capon- niéro heeft zoek helpen maken. Zelfs zijn «*r bij ons nog velen, die hem tot heden toe veol te danken bebben, voor het onderwijs zooals uit stonographische en boekhoudkundig oog punt beschouwd wat zij van hem genoten nebben. Toch hopen wij allen, dat de aanstelling tot milicien-sergeant, hetgeen toch wel in de bedoe ling ligt, trots wij hem hierdoor misschien zou den moeten missen, niet lang op zich zal laten wachten. Uit naam van alle Capon-bcwonars v. h. 4© Reg. Vest. Art., 1© Comp., 1© Bat. Van Rottumeroog. „Neptunus" schrijft ons van Rottumeroog: Vrijdag 27 October wbb er op ons oiland feest. Het was n.m. de verjaardag van onzen commandant. Reeds lang te voren had het ge broeid (in de goede beteekenis) cn word beslo ten dezen dag niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Onder de manschappen en onderofficieren had een lijst gecirculeerd en was er geld bijeen gebracht voor een cadeau. Dit bestond bit een neel mooi geteekend huldeblijk, in breeden gou den lijst en een rookstel met koper montuur. In d© vroegte, voordat de commandant present was, werd dc driekleur in de seinmast gehewhon en waren aan liet verblijf van den commandant Hollandsche vlaggen bevestigd. Ook wa6 er g< - pavoiseerd. Om II uur waren allen in de carrtine tegenwoordig om het cadeau te overhandigen. Onder het spelen van het volkslied, tra? do commandant binnen en overhandigde de sergt.- maj. Trommel hem namens allen het cadeau, waarvoor de commandant ons hartelijk dank zegde. Ook kregen we extra-vertering ia de cantin© en iets bijzonderB hij ons brooa. 's Avonds was cr bal in de cantine. afgewis seld met voordrachten, cn met medewerking van een, door den commandant, uit Groningen geëngageerden pianist. Ik wil hier dan ook namens allen dank zeg gen .voor het onthaal, en tevens den wensen uitspreken, dat de commandant nog lang bij ons zal blijven en ik geloof tevens, dat, als do mo bilisatie voorbij is, hij steeds met genoegen terug zal denken aan het „Marine-detachement Rottumeroog." NEPTUNUS. Ontspanning voor militairen te lereeke. Men schrijft ons Het Ontspanningscommité voér Militairen gaf Vrijdag j.l. een welgeslaagde uitvoering waarbij optrad den heer De Laat, karakter humorist met zijn pianist. Hij heeft de be zoekers hartelijk doen lachen. Het comité had geen betere keuze kunnen doen. Het aan kunst en humor rijke programma werd uitstekend uitgevoerd. Onbedaarlijk applaus beloonde den artist voor zijn beschaafd en correct optreden. Een_ gezellig bal besloot, dezen feestavond. Naar wij uit goede bron vernomen hebben, zal de lieer De Laat eerdaags nogmaals te ierseke optreden met medewerking eener dame. Wij roepen hem gaarne een tot weer ziens toe Uitvoering fort bij Everdingen. Men schrijft ons: Dezer dagen werd den manschappen van bovengenoemd fort een gezellige avond aange boden. Voor deze gelegenheid was aangezocht de bekend© humorist Aug. de Laat uit Tilburg, die met medewerking van m'ej. Blazer uit Am sterdam do toehoorders op uitstekende wijz/ wist te amuseeren. Wanneer lachen gezond 4 van de op de verschillende Veldpostkantoren aanwezige onbestelbare, stukken, welke de reehtbebbenden alsnog onder vermelding v in hrl nommer dezer Ij/sl, door tusschenkomst van de Redactie van de Öoldatenoourant kunnen opvragen. b. Biief br. Briefkaart d. Drukwerk c. Courant Mülliausen Dussoldorf Breskous Doe:- Ul'g Brussel Tcvhejjdèn N.B. 's-Gr&venhage Antwerpen Tjimnri Helder Gin:: eken Soli even in gen Schoondjjko Middelburg Gil ze N.B. 's-Gmvenhage Amsterdnm Hooru Kjjmegen Ba aide-Nassau Eindhoven 's-ertogenb. Hardingen Niéuwessham Oisterwijk 's 1 lertogenbosoh Dordrecht? Brussel Schiedam Middelburg Rotterdam Botterdam VELD POST KANTOOR No. 1. Mathiou v. Ass, Veldleger, Holland. Korp. M. Bakkers? Inf. Keg. 1 Comp. I Bat. W Bnrvoets, 4 comp. 1 Bat. 16 Reg. Inf. 4 Div. Jul. Bleckmftnn, 1 Corip. 8 I. R. 2e Div. Sergeant De Bry c. J-, 4 Inf. 4 B. 4 Reg. Lw. Tilburg. Mil Kuz. Joh. v. Bussel, Tel. Afd. 3 Div. Mil. H. Coctjé, 1 comp. 3 Bat. Jagers 1 Div. G. J v. Dongen, sergeant, IJzendijke. Mil. Jos. v. Dun, 5e Reg. Inf. Amersfoort. Mil. D. Elkerbout, Vaandrig J, v. d. Harst, 3 Comp. 1 Bat. 6 Keg. H. ten Haven, sergeant v/d Werf straat Leiden. Mil. J. do Hoog, Res. Bat. III 4e. Comp. Sluis. F. Horsellenberg, 1 Afd. 3 Res. Brigade Haag. Mil. W. v. d. Houdt, 2 Batte. 3 compie 4 sectie. A. G. Kamp. A. Kehl, Mil. I/III Reg. Inf. 1 Divisie. Mors de Bois, I III 21 Rog. Inf. G- Kroes, Nieuwe Holl. Waterlinie Kuilen burg Mil. Gijs de Kuiper, 2 Comp. 2 Batt. 1 Div. Mil. Theo v. Manen, 2 Comp. 2 Bat. 24 Res. Rog. Inf. Mil. A. Mattkev, 9 Reg. Inf. 2 Bat. 2 Comp. D. Moin, Res. 25 Reg. Inf. Troepen in Zeo- land. P. A Miedema, Inf. 5 II 3 Veldleger. Sergeant A. Mulders, 3 Cie Res. II 23 R. I. Mil. Wim Naaktgeboren, Infanterie, Haarlem. Francois Notte, Landstorm 48e Bat. 3e comp. W. v. Oordt, 2 comp. 3 sectie 0 10 II depot Sergeant v. d. Poll, II Bat-. 3© Reg. Bergen op Zoom. Mil. J. H. Roosenboom, Re£. Bat. II 2e comp. Veldleger. L. Sanderse, Z. D. 3 c. 1 B, Veldleger, 's-Gravenhage 's Giavenhago Apeldoorn Leiden AfFcr den Gld. Arnhem 's-Hertogenb. Zierikzee Oude-God Breda Hellevoetsluis Bruftunen Tholen Bandoeng Rotterdam Amsterdam Oosterhont Tilburg Bergen op Zoom Til bur; Dongei sch© Frankrjjk .Amsterdam Goirle Montfoort Amsterdam J Apeldoorn Waalwjjk J. Timpelman, korps Res. Inf. 24 Reg. Zeeuwsck Vlaanderen. J. G. v. Veen, Inf. 4 D. Veld. alf. Mithalli. H. Yv. Voorthuis, Adj. Onderofficier Hoofd. Jonio Walter, 1 comp. 1 Bat. 12 Reg. Bureau. Mil. Th. Wyers,. 4 escadron Huzaren, IJzcndoorn, Zwarteweg N. Holland. VELD POST KANTOOR No. 2. Mil. Geradus Janssen, 1 I 1 R. I. Ede. G. Kleingruin 1 Bat. K. R. A. Mil. Lippie, 8ste Reg. II Bah. 2e Cie. Mil. Jonnio Platten, 1 cie l Bat. Bureau Milligon. Sergeant E. J. Veruly, I, 1 22 R. I. VELDPOSTKANTOOR No. 3, Boxtel, J. van, Tel. Afd 3 Div. Dierendonck J. van, B 264 4 Bat. 2 Comp. A. B. Elmpt P. L. v., 3 III 3 III Veldleger. G-olde, II. v., i II Telegrafist. Herrewijnon, P., i II 3 It. Bergen op Zoom. Hierden, H. v., 2 II Jansen, F. C., i 3 R. I. Meent, H. v. d., Esk. wielrijders Det. Din- telsoard. Meuloman, A., Hosp. Soldaat 14 R. I. Mooy, de, 3 III 3 It. I. Bergen op Zoom. Ooslerkoub, A. v., 1 II 3 R. I. Bergen op Zoom. Rijnberk, 2 III 16 R. I. Ill Div. Wijngaaiden, H. v. <3., Of Cces de Lange 4 II 3 R. I. VELDPOSTKANTOOR No. 4. G. v. Baaien, 3 II 20 reg. Inf. 4 Divisie Veld leger. Baklrer, Dirk, III 6 Reg. 4 Div. Veldleger. Bartgeesse, Henk, 18-3-2-4 Div. Veldleger. Bekkers, Frans 1 Comp. 7 Reg. Inf. Veld leger Limburg Holland. Bloemhól'f, Jac.. 2 Batt. 2 Comp. 4 Div. Veld leger. Booi, A. de, 5 R«. 1 B. 2 comp. 4 Div. Veld leger. Brink, C. v. d., R©«. 4 Comp. 1 sectie 4 Div. Veldleger. Ckambré, H. de la, II comp. II Bat. 4 Div. 's Bosch. Gomert, F. v., Wachtmeester 3-2-13-4 Veld leger. Haas, F. de, 9 Rog. 1 Domp. 3 Batj. Div. .Veldleger,. Sneek 's Gravenhage Tilburg Amsterdam Amsterdam Termunterzyl Schiedam Amsterdam Leeuwarden 's-Graveuhage A p sterdam 's-Hertogenb. Troepen in Zeel. Harderwjjk Rotterdam :s-Gravenhaga br. b. br. Oudemolen Tongoren b. Hoogerheide br. Boxmeer br. Vlissiugen Kaatsheuvel br. Oosterhouc Hp.rm-.en,i 1 Komp. 3 Bat. 16 Reg. 4 Divisie Veldleger. Hendriks, M., sergt. 20 Regt. Inf. 2 Batj. 2 Oomp. Amersfoort Kesseweg, v. d. Staf 9 Reg. Inf. 4 Div. Veld leger Vugt. Jaski. C., Wachtmeester Ged. b/d I. M. T. Staf. Kulblad, H., 16 R. I. 1 Batt. 3 Comp. 4 Div. Veldleger. Lint. C. D. de, 7 Reg. Inf. 2 Bat. 3 Comp. Veldl. IV Div. Linzen, Johsnn. 9 Regt. Inf. 3 Batj. 4 Comp. i Divisie Veldleger. Marcker, J., 4 Comp. 3 Batt. 18 R. I. ïnf. Veldleger 4 Divisie. Meyer hof, A., Veldleger Tilburg 4 Div. Meuldijk, 2 Bat. 3 Comp. 4 Div. Veldleger. Mos. F., 18 R, I. 3 Batt. 2 Comp. IV Div. Veldleger. Noggavath, J. H., sergeant 16-4-IV Div. Aardenburg Veldleger. Pol, Joh., 3 Bat. Comp. 4 Div. Veldleger. Rover, D., 7 Regt, 3 Batt. 3 Comp. Inf. Am sterdam Schuitemaker. N., korporaal 1 c. 1 B. 4 Div. 7 R. I. Veldleger. Veerdonk, H. v. d., 1 Bat. 4 Comp. 16 R. Oosterhout. Velden, W. v. d., 1.18.2 Veldpost 4. WéstrnA., 4 Batj, 3 Comp. 9 Reg. 4 Div. Veldleger, VELDPOSTKANTOOR No. 5. P. Knoppert, 40 L. W. I. VELDPOSTKANTOOR No. 6. J. de Bruin, serg. Landw. Nieuwenhoom. Th. v. Kessel, IV Reg. Vest. Art. III Bat. II Comp. Korporaal G. Landw. Bat. v. Ouwerkerk, 4e Comp. 37 VELDPOSTKANTOOR No. 7. J. v. Blat, 1 42 L. W. I. J. v. d. Bruggen, 2-42 L. W. I. Jac. Govaarts, Nieuwe Kazerne gebouw 13 kamer 7 nagezonden Willemstad. A- Horsten, korp. 5 Comp. 9 I. B. nagezon den 2 X 42 L. W. I. Mil. Jonge. dat. torp. 1 cie. Willemstad. J. v. d. Meijs, 2 III 11 R. I. nagez. 42 L.W.I. P. Micdema, 42 L. W. L Sommelsdjjk •Venlo-Arnh. III Gorredyk Enschede Baarle-Nassau Hoorn 's-Gravenhage V lissin gen St. Jansteen Njjmegen Leiden Breda Drogeham Amsterdam Maarssen' Schjjndel c. Wagéningen Groessen br. Rotterdam Bernmel b. Goriderak W^jk en Aal bur Rotterdam VeDlo-Blerich Legerpl. Zeist b. Arum br. Dordrecht br. Vaals br. Maastricht br. F:mlhoven br. Woensel br. Groningen VELDPOSTKANTOOR No. 9. J. v. Nederpelt, sergeant Helder, VELDPOSTKANTOOR No. 11. Lowi© Beckers, 23 Reg. II Res. Bat. staf 2 Clomp-. M. Biokpoel, 23 Regt. 2 Bat. 2 Comp. 4 Div. Eelke Boonstra, 23 Reg. Inf. VI Res. Bat. 4 Comp. 1 sectie. H. Bonten, 23 Reg. Inf. Res. II 4 Comp. 4 Div. J. Huntelerslag, Wachtmeester 3 Sec. Ie C. Cav. Brig. Hendrik Rohi te Eindhoven (Militair), Sergt. J. G. v. d. Sterren, 4 II Res. Bat. 23 R. I. 4 Div. J. H.-Welikamp, 2 Comp. Res. B.v. II. H. Westendorp, 23 Res. Regt. Inf. Res. Bat. II 3 Comp. VELDPOSTKANTOOR No. 12. B. Grocndijk, 3 II 24 R. I. F. v. Kruchten, 2e Cie. Res. VH. K. v. Ledrem, 4 Cie. Res. IX. P. Rijsedijk, J. v. Rooylst, Ie Bat. 25 R. I. W. Schaar, 2 I 24 R. I. A. Schakel, Res. Bat. 3 Cic. "O^jchutter, 2 III 25 R. I. Tij© v. d. Veen, Breskens. J. Wouters, 4© Cie. Res. VII. VELDPOSTKANTOOR No. 13. Bemmel, P. v.. Kazernezaal 10 Breda. Biezen, A. F. v. d., 3 III 10 R. I. 3 Div. Brugman, R., 2 13 R. I. 4 Div. Driessen, G..A., 3 Bat. 2 R. I. 3 Div. Duikers, A., I-I-2 R. I. Iloenselaar, Jolmn, 4 Escadron 4 Div. Breda. Koot, L-, 3 II 13 R. I. Krap M., 3 I 2 R. Lev, Jos. de, 2 II 13 R. 3 Div. Liér. P. r., 3 III 3 Reg. 3 Div. Menia G. B., Staf 2 R. I. 3 Div. Molenaar, Doek, 2 Rg. Inf. 1 D. Veldleger Militair 4 II. Oostendorp, W., in A. F. D. Rauroans, Leo, 4 Cio. 2 Regt. 3 Div, Prin cenhage. Ruvter, M. de, 2 III 2 R. I. Blerik L. Saus, L., 1 II 2 R. I. 3 Div. Vervoort, J., 3 II 13 of 1 R. I. 3 Div, .Wristers, Vaandrig 2 IU 2 R. I. br. br. br. br. br. br. br. br. br. d. br br. b.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3