Vrijdag 3 November 19X6 OP ZEE. Ean bezoek aan de Artillerie-Inrichtingen. Binnenland. Onze Koloniën Legerzaken. Marinezaxsn. CejTBSjjejidsntie, DE SOIjDATENOOÜRANT van Dezer dagen, hebben we melding gemaakt van het overlijden van den vroegeren koning Otto II van Beieren. Hij heelt echter niet geregeerd, dan in naam. In 1848 geboren, vertoonden zich bij hem in 1870 reeds verschijnselen van geest- verbijstering, die steeds toenamen, zoodat hij weldra moest worden opgesloten. Men bouwde voor hem het kasteel Fürstenried, en daar heeft hij veertig jaar doorgebracht en is er ook gestorven. We geven van het kasteel een afbeelding. 'komt, maar het is onzeker wanneer hij zal •omen. Geen mensch in het Duitsche Rijk zou bereid «yu, een vrede te aanvaarden, die do nederlaag «an Duitschiand in zich zou sluiten, die de j'eemoediging van Duitschiand, zijn verklei ning, zijn duurzame ellende zou bettekenen. Daaromtrent is geen verschil van meening. tlets anders echter is het en daarover hebben noch Hindenburg, noch Lndendorff zich uitge laten of de oorlog met wil en bedoeling van de politieke leiding des rijks moet worden voort gezet tot de volledige nederwerpmg van den vijand of dat men de mogelijkheidopen laat hem op een vroeger tijdstip te beëindigen, dat intreedt- zoodra de veiligheid van het lï ijk is gewaarborgd en de tegenstander tot vrede be reid is. Voor den soldaat is dat geen vraag; hij voert oorlog, zoolang bet hem bevolen is en hij strijdt, in zekere verwachting van de over- winning. Maar voor den politicus ia dat ook geen vraag; hij zal aan een vroegeren goed- koopen vrede, zoodra hij bereikbaar is, de voorkeur geven boven een latere, duur gekocht?, 4 indien ook al volkomener, overwinning. Ook daarover bestaat onder het Duit6cho volk geen verschil van meening; een goede vrede in het jaar 1917 is beter dan ©en volledige overwin ning in het jaar 1900 en in deze opvatting ligt geen tegenstelling mot de uitlatingen van Hindenburg, zij vormt or slechts de noodzakelijke politieke aanvulling van. Reeds alleen de gedachte, dat de vrede ons eerst in het jaar 1917 beschoren zal zijn, wekt bedruktheid in de harten. Tusschen don datum van het interview en het begin van het jaar 1917 liggen twee maanden winterveld- tochfc, ligt de Kersttijd, dien men eens den vroo- lijko, den zalige, den genadebrengende noemde. Maar sedert deze jaren zingt men dat lied niet meerEr ligt veel leed, dood en nood danrtusselien. Geen voelend mensch kan dat. wat ons tot dan nog wacht, anders beschouwen dan als een vreeselijko noodzakelijkheid. In zekeren zin hebben ook Hindenburg en 1/udendorff niet slechts als soldaten gesproken, maar ook als pol,itici. Nog steeds wapenen ooly de tegenstanders zich met vertrouwen in de overwinning, nog steeds verlengt het verleide lijke woord: „nous les aurons!" van de andere zijde dezen ontzettenden oorlog. Daartegen is Hindenburgs verzekering gericht: „Indien zij dat (de doorbraak) willen bereiken, kunnen zij nog dertig jaar aanvallen De Fransohen .too- nen in den tegen woord igen oorlog een groote taaiheid, maar zij roeien zich zelf door deze strijdwijze uit, en ook hun taaiheid zal hun niets baten, omdat ze ten slotte er niet meer zullen zyn." In deze woorden ligt een waarschuwing aan de Franschen verstandig te ziin en voor het belang van hun zelfbehoud niet verder een hindernis voor den vrede te zijn. Dezo waar schuwing zal te meer uitzicht hebben gehoor te vinden, boe duidelijker blijkt dat we zelt de rede bezitten, die wij anderen toewenschen, dat wij zelf geen hindernis zijn voor een spoedige beëindiging van den oorlog. Indien men dezen oorlog tot in het onzekere verlengt, dan zou betzelfde, dat Hindenburg van de Fran schen zegt. van allen golden: niet alleen voor Frankrijk, geheel Europa zou zich zelf uit roeien. Amerika en de gele wereld zouden dan de erfgenamen zijn. "Wij echter willen, dat Europa leeft, niet alleen dat heb Duiteche volk dat ook de andere volken leven, die zooveel bydroegen tot den vooruitgang van de mensckeiijke bescha ving en daartoe nog zooveel kunnen bijdragen. Wij wi'len dat ook Frankrijk zal leven, zien met oprechte droefenis dat land verbloeden, dat land. dat wij nimmer hebben gehaat. Voor Duitschiand, voor Frankrijk, voor Rusland eu voor Engeland willen wij den vrede, vrede voor dc-ze geheole bloedende wereld! II. (Slot.) „Elders" i> het munitiebureau van de A. I. gevestigd Hier wordt o.a. het materiaal opge slagen oestemd om door particuliere fabrieken .verder verwerkt te worden. De projectielen worden hier uit een massieve staaf geboord ol •wel geperst uit een massief blók metaal. En dan maakt men hier ook de springladin gen voor de geschutprojectielen. Daarvoor wordt een scheikundige stol' gebezigd, het tri nitrotoluol, bij verkorting trotyl ge noemd. Die stof wordt in schijven samen geperst en daaruit wordt dan de lading opgebouwd. Alle •patronen worden hier gemaakt, behalve de scherpe geweerpatronen, die in de vorige in richting gefabriceerd worden. Ook do patroon houders worden hier vervaardigd. Wat van do particuliere fabrieken komt, wordt in dit filiaal der A. I. gekeurd. De pro jectielen worden hier van een kaporen band ivoorzien om ze in den geschutloop te doen 'draaien. Do staven, waaruit de projectielen vervaar digd worden, komen gewalst uit het buiten land. Ze liggen in groote hoeveelheden opge stapeld: door het gewicht ervan is do bodém ingezakt. Merkwaardig was ook nog een kijkje in de werkplaats, waar de hulzen van do geschut- projectielen met kruit worden gevuld. Dat kruit bestaat uit holle bruine pijpen, welke aan... macaroni doen denken. Dit kruit komt uit Zweden, doch het wordt ook bier te lande vervaardigd Het wordt afgewogen cn vervol gens worden de hulzen er uit de baud met ge vuld. Weer ..elders" zijn de constructie-werkplaat ten gevestigd, waaraan den tweeden dag een bezoek gebracht werd. Hier legt men zich toe op het fabriceeron en herstellen vsn affuitage, artillerie-voertuigen, richtmiddelen, bedienir.gsgeroedschep, paarden tuig, waarnemingrinetrumenten, telefoocmate- rieel, optische instrumenten, afstandsmeters enz. Gedurende de mobilisatie :s hier nog ij geko men eon herstel- eu aanmaakplaat© voor rijwie len cn e«n herstelplaats voor motorrijwielen en ?uto'6. Het bedrijf heeft verschillende afdeelingon, metaal-draaierij, zadej-majterij, verve De Dultsche aanval in het Kanaal. LONDEN. In de Lagerhuiszitting zei.de minister Balfour, in antwoord op een vraag omtrent den Duitschen aanval in het Ka naal, dat het onjuist is, dat er geen Duit- oche torpedojagers verloren zijn gegaan. Er zijn Duitsche torpedojagers door het Engelsche artillerievuur geraakt, maar er was niet baweerd, dat ze door geschutvuur tot zinken zijn gebracht. Volgens bij de Admiraliteit ingekomen berichten waren twee Duitsche torpedojagers op mijnen ge- loopen, die zich in de daar gelegde netten bevonden, en zijn zij dientengevolge waar schijnlijk gezonken. Zes nettendrifters zijn verloren gegaan, maar de Queen" had kunnen behouden worden, zoo de kapitein tevoren had ingezien, dat het schip zes uren had kunnen blijven drijven. De torpedojager „Nubian", die de Duit sche flottilje bad aangevallen, werd getor pedeerd, doch had desondanks'naar de haven gebracht kunnen worden, als er niet een hevige storm gewoed had. De torpedo jager „Flirt" werd in het duister verrast en op korten afstand in den grond geboord. Zoo het de bedoeling van den vijand is geweest den uiterst belangrijken trays- Kanaaldienst te belemmeren, dan heeft hij dat-doel niet bereikt, ofschoon ^hij do voor dooien had van hem, die een strooptocht onderneemt, dat hij nl. zelf tijd, doel eu weg kan uitkiezen. De „U 53". BERLIJN, (Officieel.) De onderzeeër ,,U 53" is van zijn actie aan de andere zijde van den Atlan' ischen Oceaan behou den naar Duitschiand teruggekeerd. De „Marlna". WASHINGTON. De consul van de Vereenigde Staten to Queenstown heeft iiet departement van bui- tc-ulaudsch? zaken medegedeeld, dat het in den grond geboorde stoomschip „Manna" een bemanning had, bestaande uit Engel- schen en Amerikanen. Het was door kanon vuur tot zinken gebracht, zonder dat een waarschuwing vocaf was gegaan. Er zal onmiddellijk een onderzoek worden ingesteld, leueinde uit te maken of Duitsch iand zijn beloften aan Amerika heeft ge schonden. rij. Eu dan zijn er natuurlijk ook magazijnen voor materialen en espeditie. Tijdens de mobi lisatie is het belangrijk gegroeid: het aantal werklieden is bijvoorbeeld vijfmaal zoo groot als vóór de mobilisatie. Het personeel is voor een groot deel onttrokken aan de gemobiliseer den: in hoofdzaak werken hier vaklieden. In den aanvang ging het gemakkelijk in do behoef to aan personeel te voorzien doordat tal van par ticuliere werkgevers hun arbeiders ontsloegen. Doch daarna moest men ook tot de gemobiliseer- den zijn toevlucht nemen. Alle afdeeliogen 6taan onder leiding van offi cieren-werktuigkundigen onder dezen staan weer technische opzichters. Als beginsel geldt, dat wat de C. W. zelf niet kunnen presteeren, uitbesteed wordt; dit zijn belangrijke hoeveelheden. Daarnaast wensohto echter het departement van oorlog te beschikken over eigen werkplaatsen, ten einde op de hoogte to blijven van de eischcn aan de verschillende werkstukken te stellen. Men weet zoo ook welke prijzen door de particuliere in dustrie kynnen worden gevraagd. De hoofdbe doeling der C. W. is het uitvoeren van herstel lingen. Thans worden vooral goederenwagons gemaakt, keukenwagens en - keukenautomobie len, affuiten voor de veldartillerie on houwit- ser-afdeelingen, caissons voor deze laatste, za dels, wielen, materiaal voor het vervoer van mitrailleurs en do patronentdaarvoor, opzetten, kompassen, enz. Een voornaam onderdeel der werkzaamheden vormt de vervaardiging van rijwielen. Er wordt nu oen eigen rijwiel gemaakt-, dat voldoet aan alle militaire eischen. Eerst had ons leger rijwie len van één fabriek. Toen met de mobilisatie rijwielen gerecjutreerd werden, kreeg men ze uit den aard der zaak van allerlei merken, bin- nenlandsch© zoowel als buitenlandscho. Ten ge volge van een niet altijd even voorzichtig ge bruik door onze militaire wielrijders gingen die fietsen allerlei gebreken vertoonen. En nu was de moeilijkheid, dat men voor die veelsoortige stalen rossen niet over de noodige verwiasel- stukken beschikte. Zco is men er dan toe geko men een eigen legerrijwiel in elksar te zetten, een etevig karretje, dat beter tegen een stootje kan dan eon toermachir-e. Het rijwiel is ont daan van alle luxe: het heeft geen dubbele ver snelling, geen freewheel, geen rem. De voor naamste cnderdeelen worden uit het buiten land betrokken, n.l. van de ,,B. S. A." (Bir mingham Small Arms) fabriek. Men krijgt op die wijze een eenheidsrijwiel, waarvan da on derdooien kunnen worden opgelegd, evenals bij de geweren. Het rijwiel is wel reeds geble ken CCA belangrijk oydeuKel der bejvapeping Een telegram uit Newport News in Vir ginia deelt mede, dat er 50 Amerikanen aan boord van de „Marrna" waren toen het schip den 21sten September van daar ver trok. LONDEN. De reeders van de „Marina" verklaren thans, dat 86 man aan wal ge bracht zijn. Achttien man worden nog ver mist. LONDEN. De gezagvoerder en vijftig man van de equipage van de „Marina" zijn verdronken. Veertig overlevenden zijn aan land gebracht. LONDEN. De Amerika aai sche consul te Queenstown hoeft oen telegram ontvangen, berichtend dat 51 Amerikanen, die aan boord van de „Marina" waren, gered, zfs om het leven gekomen en twee gewond zijn. LONDEN. Een. telegram uit. Skibbereen (zuiden, van Ierland) deolt mode, dat de „Marina" aangevallen werd door twee Duitsche onderzeeërs. De duikbootenoorlog. EERLIJN. Drie onlangs naar de bases teruggekeerde duikbooten hebben in het Kanaal in enkele dagen te zamen 21 schepen met een gezamenlijken inhoud van 28,500 ton in den grond ge boord. Daaronder bevonden zich de volgen de in de dagbladberiohten nog niet genoem de schepen: de Fransche bark „Condor" van 760 ton, de Fransche bark „Canne- bière" 2454 ton, met verfhout, de Fransche driemaster „St. Charles", 521 ton, met een lading van 420 ton aan visch. De vaart op de Witte Zee. De Noorsche Reedersvereeniging heeft, vólgens een bericht van het bureau „Nor den", bekend gemaakt, dat de goheele vaart naar de Witte Zee en zoodoende alle toe voer van contrabande door middel van Noorsche schepen naar Rusland is stop gezet. Luit -kolonel Van der Weijden. De oorrespondent va nhet „Hdbl." te Soera- ba ja seint dd. 30 dozer „Luitenaut-kolonel J. van dex Weijden, do bekende schrijver van de brochure over de ver dediging van lndie, werd bij aankomst te Sin gapore, aan boord van de „Vondel", door de Engelsche autoriteiten van boord gehaald, die hem verschillende vragen stelden." Do proefvliegtuigwedstrijden. Maandag werden op d© terreinen der H. P. V. C. achter Houtrust, Den Haag, de wed strijden der proefaeropiaansporteommissie ge houden. Er was veel belangstelling van de zijde,van het publiek. De zeer krachtige wind werkte weinig me© om don wedstrijd te doen slagen. De uitslag nas: klasse A dubbelduwschroef- hnndsiarter lo pr. verg. zilv. med., uitgeloofd door 't. N. O. comité, J. H. W. v. d. Muelcn, 42 cec.2o pr., brenz. med., uilgel. uoor 't N. O. CV, J, Lipjes Jr. 31 sec.3e pr., verg. zilv. med., J. D. Carley Jr., 24 sec.; klasse B dubbe'.duwscli roef grond starter, le pr., verg. zilv. med.. uitgeloofd door 't N. O. C., J. H. W. v. d. Muelen, 15 sec.; 2e pr., bronzen med., uitgeloofd door 't N. O. C., H. v. Kysden, 8 sec.klasse C afdeeling a. trekschroefgrond- starter, lo pr., verg. zilv. med., uitgeloofd door het N. O. CV, J. H. W. v. d- Muelen, 31 sec.; 2e pr., bronz. med., uitgeloofd door heb N. O. O., H. v. Eijsden, 9 sec.; aid. b. enlielduw- schroefhandstarter, le pr., J. A. W. v. d. Muelen 4öJ sec. Na afloop reikte do heer De Booy de prijzen aan do winnaars uit. De Waterwegen. Dinsdag was het 50 jaren geleden, dat door den Prins van Oranje, onder do gemeente 's-Graveusande de eerst© spade gestoken werd op den Hoek van Holland, ter verbetering van den Waterweg van Rotterdam naar zee., ter wijl het Woensdag 40 jaar was geleden dat het Noordzeekanaal naar Amsterdam werd ge- r.p-rd en dit in waarheid een zeehavenstad werd. iii-Jt het oog op de tijdsomstandigheden is een feestelijke herdenking van Regceringswege van deze herinneringsdagen. achterwege ge laten. Mgr. dr. Andreas Jansen -j-. Op 67-jarigen leeftijd is te Jutphaas Mgr. dr. Andreas Jansen gestorven, directeur van hot Aartsbisschoppelijk Museum- Onder zijn bestuur kwam de regeling tot stand waarbij het^ Aartsbisschoppelijk Mu seum met de overige Ufcrechtsche collecties in één gebouw zou vereenigd worden; hij heeft de verwezenlijking van dit plan niet meer mogen beleven. t© zijn. Bij ons bezoek kwam juist een afdee ling militaire wielrijders haar karretjes voor het „eenheidsrijwiel" inruilen: nieuwe, groen geverfde karretjes met bruinieeren zadels. Voor het motorrijwiel is het „War Douglas"- systeem gekozen, dat ook aan bet Franscho frent in gebruik is De motormitraillenrseotie wordt bediend door een Hollandsche fabriek. Eysink te Amersfoort. Een doorioopemle bron van zorg levert voor de directie der C. W. liet feit op, dat men vooi liet materieel grooiendeels op het buitenland is aangewezen. Het bedrijf gaat zeer gebulrt onder invoermoeilijkheden. Zoo kan het bin nenland niet yoldoendo in de behoefte aan fietsbanden voorzien. In de smederij werkt o. a. een stoomhamer van 1000 KG. valgewicht; er staat een hydrau lische pers van 200 ton. De afdeeling metaal bewerking heeft o. a. special© machines voor het aanbrengen van verdeelingen. In de hout werker ij staan o.m. een speken- copieerbank en een stokkenbank voor het ver vaardigen van stokken voor draagbaren. De rijwielafdeeling is voorzien van een ce- menteerovcn voor het verstalen van ijzer. Ook in de autobranche komt deze inrichting te pas om 'assen on onderdeden van een stalen huid te voorzien. Tijdens de mobilisatie is een reparatie-inrich ting voor auto's en fietsbanden opgericht. Een bron van zorg leverde ook het feit op, dat men in liet begin der mobilisatie moeilijk heden had met het verkrijgen van „kalkoenen" (ijzeren punten die des winters in de hoeven der paarden worden geschroefd om ze vaster op hun heenen te doen staan. Die werden in o:is land niet vervaardigd en dus moest men ze uit Zweden laten komen. Nu maakt men die kalkoenen ook zelf daarvoor zijn speciale machines aangeschaft, roodftt men thans in de geheel© behoeft© van het leger kan voorzien. Enkele dier machines zijn uit het binnenland betrokken, zooals de valhamers. Evenals „elders" heeft men ook hier om in de behoefte aan werkr»ïmte t© voorzien, maga zijnen naar elders verplaatst. Zoo is een stee- nen loods tot nuto-afdeeüner ingericht en is ©en andere bergruimte tot zadelmakerswerkplaats Terheven. Daardoor zijn de hygiënische maat regelen ten behoeve der werklieden wel wat in het gedrang gekomen.... In de machineafdeeling werkt ook een nacht ploeg om zooveel mogelijk nut van de machines te trekken. De dagploeg, die veel sterker is, werkt drie dageii jjej yeok pvpg. Qp dltgép, TOcdt gr De ruimhartige en voclzijdig-begaafde mensch, wiens dood allereerst voor Katho liek Holland een verlies boteckent, zal ook daarbuiten bij velen een sympathieke her innering achtergelaten. Voorkoming van brandgevaar. Hot komt herhaaldelijk voor, dat bij werk zaamheden aan gebouwen brand ontstaat ten- gevolgo van onvoorzichtigheid der daarmede, belaste werklieden. Jn het bijzonder is dit het geval bij loodgieterswerk on bij het afbranden van oude verflagen door schilders. Door den Mi nister van Bi&nenlandsche Zaken is reeds vroe ger de wen schel ijk heul uitgesproken, dat van geinoeutcwego maatregelen tot voorkoming van dit gevaar worden genomen Tot dusverre wer den echter slechts in enkele grootere gemeen ten verordeningen te dezer zake in het leven geroepen. Daarom heeft de Minister den Com missarissen der Koningin verzocht nogmaals de aandacht van do gemeentebesturen te vestigen op het nut van de vaststelling van bepalingen tot bestrijding van brandgevaar, op de over treding waarvan straffen gesteld kunnen wor den. Onlusten In DjjambE. (Officieel.) Bij het departement vau kolo niën is het volgende bericht van den gou verneur-generaal van Ned.-Indië ontvan gen Kolonel Kroesen seinde dat een patrouille in de Ajorhitamstreck Hadji Makmoed, bij genaamd Paugeran Hadji Oemar, gevangen nam. De bevolking van Djemih, in het zelfde gebied, leverde twee hoofdleiders uit, van wie oen den bijnaam droeg van Pan- goran Ratoe. De bevolking van de Bov Toengkal keerde, met uitzondering van een dertigtal, in hare dorpen terug; die van Aoergading (aan de Tambesi) leverde twee vait do gewapende politie afkomstige kara bijnen uit. Gouverneur Staal. Do nieuwbenoemde gouverneur van Suriname, de hoor Staal, die Vrijdag 3 Nov. per s.s „Nickerie" van don Kon. "West-Indischen Maildienst naar do West vertrekt, zal dien dag per Hollandsche Spoor van 11.40 minuten dos ochtends do residentie verlaten. Landweer. (Of f i c i e e 1.) De dienstplichtige on derofficieren, korporaals en soldaten der Lanuweorlicbting 1916c? (militielichting 1909) worden op 17 November e.k. in het genot van onbepaald (klein) verlof gesteld. Uit de Staatscourant. Dc 2e luitenant dor inf. O.-l. leger W. A. M. Molenaar wordt 2 Januari gedeta cheerd bij de Kon. Mil. Academie. De voor liet O.-I. leger bestemde 2c luite nant der inf. If. J. deJamaer zal 17 No vember met het stoomschip „Kawi" zijn be stemming volgon. Do bij het leger in Ned.-Indië benoemd© 2© luitenants der inf. A. V o i g t en E. 'I Ken gen zijn onderscheidenlijk ingedeeld bij het 3e_ en 4öo bataljon landweer-infanterie. Bij K. B. is met ing. 1 Nov. aan den inmid dels tot majoor bevorderden gep. kap. der art. G. 1' Bouten (die op aanvrage weder werd 'in dienst gesteld) op aanvrage opnfeuw oen eervol ontslag uit den mi!, dienst verleend cn hem 'onder intr. van het voortd. pens. ad 1734 's jaars, hem vroeger toegekend, een vernieuwd voortel, pens. verleend van f 2275 's jaars. Mutaties. Bij Kon. besluit zijn benoemd: A. mei ingang van l November 1916, lo. bij den Gcneralen Staf, tot (uit.-kolonel, de ma joor C. van X nine n, van dien staf; 2o. -bij het wapen der infanterie, tot kapitein, de cer- ste-luitenaut II. M. W. L. van Benne- k o m. van het le regiment; 3o. bij het wapen der artillerie: tot luitenant-kolonel, de majoor op nonactiviteit F. Arónstcin. van het wapen; bij dc vesting-artillerie, bij hot Se regi ment, tot commandant van het korps, de luite- m.nt-koloncl D. G. van der Voort Maarschalk van hot le regimenttot ma joor, do kapitein F; H. Urabgrove, van het 3o regiment veld-artillerie; bij het 2e regi ment, tot inujoor dc kapitein J. van Gas tel, adjudant van het korps; bij de bereden artillerie, tot luitennnt-koloncl bij hun tegen woordig korps, do majoors J. (J. P. ,W. A. Steen kamp eu J. M. H. v a n der Grinten, 'onderscheidenlijk van het 3e cn van het le regiment vold-arrillerio; 4o. bij het wapen der genie, tot luitenant-kolonel, de ma- 'gewerkt van 6 uur 's morgens tot S uur s avonds niet een rust vau 12IJ en twee kleinere rusten van Sj9 en van 516. Dc «ormfte werktijd is vau 65J, met dezelfde rusttijden. Op onze nu volgende rondwandeling door de verschillende gebouwen, passeerden wij op het, binnenplein voertuigen van allerlei aard, welke er opgesteld stonden, als was zoo juist een legermacht hier binnengerukt. Zoo stonden Incr ook kratten voor het vervoer van ge-zon den, te plaatsen op chassis, welke voor dit doe! gerequiroord worden. Ze zijn vervaardigd volgens aanwijzingen van den directeur van den gemeentelijken geneeskundigen dienst van 's-Gravenhage. In de grofsmederij worden, bij hele stapels, de kalkoenen vervaardigd. In een ijzeren lint wordt het model geperst, heels reeksen achter elkaar. De kalkoen ,in zijn ruwen vorm wordt uitge.ponst, afgeslepen en van een schroefdraad voorzien. De hamer met zijn 1000 K.G. valgewicht was juist bezig een blok ijzer af te hakken van een gloeiendeu ijzeren balk van respectabelen omvang. Wat dc vervaardiging van keukenwagens cn -auto's betreft, do kisten en de onderstellen daarvoor worden door do particuliere nijver heid geleverd. I)e wagens worden echter aan de W. samengesteldde haarden en dc ketels worden hier vervaardigd. De keuken auto's zijn speciaal voor de cavalerie bestemd. In de ververij krijgen de verschillende soorten wagens de veldkleur, lichtbruin, met het oog op de weinige zichtbaarheid. Ook bran cards cn auto-brancards worden hier vervaar digd. Een speciaal keur lokaal is ingericht om al die veelsoortige ingrediënten te onderzoeken. Hier staan bijv. ook pionier-gereedschappen, als reusachtige houten hamers, welke gebezigd worden voor batterijbouw. De geweven stoffen, tentdoek bijv., worden in een trekbank ge keurd cn met oen waterdichtmeter beproefd. Een partij afgekeurde spoorwegassen, waarop dc directie der O. W. de hand beeft kunnen leggen, blijkt uitnemend materiaal te zijn, om daarnit gewone assen te draaien. In de smederij worden de affuiten en de vuurmonden herste'd, welke belangrijke repa ratie behoeven (de smeden bij de corpsen ver richten de kleine herstellingen). Hier, in de smederij, is men uitgerust met een autogene Inschinr'chtfne om nror en staal in vloeibaren toestand nan elkaar te verbinden. Dan worden hier de metn'en onderstellen voor do cavalerie- zadelg genmakt. joor jhr. E. W. van P a n h u y s van den •taf van liet wanen; oe. bij het reserve-perso neel der landmacht.: a. bij het wapen der genie, bij het regiment genietroepen, tot reserve-luit-, kolonel, do reserve-majoor P. A. M Hack- stroh, van het korpsb. bij do infanterie der landweer, tot reserve-majoor de reserve-kapi tein, met titulaireö rang van majoor, F. C. Kruyt, van het llo bataljon; B. met ingang van 30 October 1916, bij de in fanterie der landweer, tot landwoer-eerste-luit., do landweer tweede-luit. F. A. van Dorp, van het 28e bataljon.' Bij K. B is aan den tijdelijk benoemden rescrvc-cersto-luitenant der infanterie G. F. L. Doorn, op zijn aanvrage een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; is aan den re.sexve-majoor G. van S w i g- hem, commandant van het 47c bataljon land- weer-infaaterie, op zijne aanvrago een eervol ontilag uit den militairen dienst verleend; is aan den tijdelijk als zoodanig benoemden reserre-carsto-luitenant J. W. Hoekman, van liet wapen der infanterie, op het daartoe door hem gedaan verzoek, een eervol ontslag uit den militairen dienst verleend is benoemd, bij het reserve-personeel der landmacht, met bestemming tot reserve-tweede- luitenant-kwarfciêrmeester, bij het 39e bataljon landweer-infanterie, do reserve-adjudanfc-onder- officier-kwartiermcester J. F. C. Oud t, van het korps zijn benoemd bij het reserve-personeel der landmacht, bij het personeel van den Genees kundigen Dienst, tot reserve-officier van ge zondheid der 2e klasse, de heeren R. H. Arntzenius, J, H. M. Herman i en C. H. D e 1 p r a t, artsen; zijn benoemd, bij het personeel van den go- nesekundigen dienst der landmacht, tot officier van gezondheid der 2© klasse, do studenten in de geneeskunde (artsen) Y. Wiel'ing a en H. P o e t e r Militaire auto's. In verband met voorgekomen bezwaren te 's-Gravenhage, bij het afdoen van overtredin gen door militaire berijders van auto's, als ge volg van de omstandigheid, dat alle onder den motordienst resortocrende en aan het Rijk toe- behoorend© auto's hetzelfde provincienummer H 8385 hebben, is, naar de „Maasbode" meldt, ter kennis gebracht, dat de vracht- en bak- auto's bovendien het militair© nummer achter op moeten voeren, terwijl d« personenauto's dit nummer op een transparant cn op den linker chassisbalk dragen, de gevorderde auto's moe ten behalve dc militaire nummers het oorspron kelijke provincienummer behouden. Inlijvingen lichting 1916. Genietroepen. In hot tijdvak van 15 December 1916 zul len worden ingelijfd de dienstplichtigen der lichting 1916. toegewezen aan het regiment genietroepen, met bestemming -Voor opleiding tot milicien-telegrafist of telephonist on werk zaam hetzij bij' d© posterijen ©n telegrafie, hetzij bij de spoorwegmaatschappijen Alleen om zeer gewichtige redenen waar onder in dit geval ook studiebelangon kunnen .worden gerekend kan aan deze in te lijven dienstplichtigen uitstel van eerste oefening worden verl»ond, indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelf hun verlangen bij (ongezegcld) verzoekschrift ,aan den minister van Oorlog t© kennen geven, met overlegging van een deugde lijk bowijsRtuk omtrent het werkelijk bestaan van de reden der aanvrage. In het verzoekschrift zal de dienstplichtige behooren to rermeklon dc gemeente, voor welko hij is ingeschreven, alsmede lift korps en het korpsonderdeel, waaraan hij is toegewezen. Do dienstplichtigen zullen echter rekening moeten houden met do mogelijkheid, dat, het uitstel wordt ingetrokken, zoodra 3e omstan digheden daartoe aanleiding mochten geven. Vliijtulgsn vaor Indiö. De oorrespondent van het „Hlbl." te Soera- ba >a ©einde ons d.d. 80 dezer, de gleclitc qualiteit der uit Amerika 'ontvSrigen Vliegtui gen cn voegt daaraan toe dat 't ergste wel is, dat d© metste vliegtuigen al onderweg en be taald zijn. Reglamer.t hoofdcursus. Staatscourant 225 borat het Kon. Besl. van 21 OH. („St.bl." -179) toe wijziging van het Reglement voor den Hoofdcursus (Bovenklcc- ding voor muitair personeel cn leerlingen) ut werkmg tredtnde 1 Dec. a.s. Bult»rvi*w»n» basoning. De kapitein ter zco llcsang, chef van de af- deoiing Personnel aan het i>r; --rteinoni van Marine. heef: re zijr.:n biueele, aan den onlangs benoemden lu>tenant ter ze© der c».-do klasse -iv. F, Yas Dias, namens den Minister inet een korte toespraak een gouden borlogo ter hand gesteld, rr.e: een inschrift waaruit blijkt dat do Minister hem dit aandenken schenkt „als buitengewone briooning rot erkenning van de bijzonder goede eigenschappen door hem tij dens zijn verblijf aan het Koninklijk Instituut voor do Marine te V.'iilcm'soörd aan den dag ge legd". Een massa-r.rtijtei, dat hier wordt gefabri ceerd, is de plaatijzeren zool voor paardenhoe ven om het ,,br.Ueiv': van de sneeuw aan <lio te voorkomen. Dag ca nacht worden ze aan gemaakt. D© auto-brancard, welken ue in aanmaak zagen or. waarvan dc carosserio door do C. W. wordt gefabriceerd, biedt plant© voor twee liggende en twee zittend© gewonden. Houten patroon- on verbandkiston worden alir.eo in de C. W. gemaakt. In de zadelmakerij worden behalve dan de ruiterzadóls ook bajonetsohceden gemaakt en rijwielzadels, waarin een rubberkussen zit cn welke zeer duurzaam zijn. Ze voelen wat bard aan, doch op den duur voldoen zo toth heel goed. Speciaal voor de hajonotsclieeden is do zadel makerij belangrijk uitgebreid; do particuliere 'ndustrie kon de schenden niet leveren. Er worden in die zadelmakerij eenige duizenden K.G. leer per week verwerkt. De binnen'and- che industrie kon in do behoefte nan leer tot dusver voorzien. Heb was slechts can dor weini ge artikelen, waarin zij daartoe bij machte was, Een groote zolder herbergt dc rijwiel fabriek, aan den oenen kant zijn de reparatie-afdecling en het magazijn der onderdeden gevestigd, aan den andoren do afdeeling waar de lcger- karretjes worden vervaardigd. Er worden zooals we reeds vertelden voornamelijk B. S. A.-onderdeden verwerkt; de buizen en voorvorken komen echter uit Duitochland, terwijl een deel aan do fabriek zelve wordt gemaakt, zooals tasschen, zadels, handvatten, reparatiabusjes cn pompen. Ook d© sturen voor d© motorrijwielen zijn fabri kaat der C. W. Kettingen kunnen blijkbaar niet in Nederland worden gemaakt. Wat do bosten aangaat, in een half jaar tijds heeft men hier kans gezien den kostprijs in zulk een rijwiel met 6 te verminderen. Een freewheel wordt niet aan de legarfiot- sen aangebracht, om het tegen elkaar oprij den bij hot in colonne-rijdon t© voorkomen. Een proef wordt genomen met heb koppe len van een brancard aan een motorrijwiel. In de metaaldraaierij troont een afweer- kanon, waarvoor de affuit hier is ontworpen. Met een ander systeem worden nog proeven genomen. De instrumentmakerij dient in hoofdzaak tot het herstellen van optische instrumenten. Toch is ook hier wol eigen work to zien, zoo- als een afstandmeter voor d© kustartilleric. De seh a o rverrek ij kor, hier opgesteld, om over een borstwering of l-n «i een boom te kijken, is vau Duitsch fabrikaat. Bevorderingen Koninklijke Marine. A. Ljjst van onderofficieren, die met den aange geven datum werden bevorderd tot hoogeren ra:Tl;. Met 1 April 1916. I sergeant- |M. Dykman. j torpedisl- [Emma. torpedist j majoor j Met 1 November 1916. J. C. Jongmn B. van den Berg P. Fritz G. J. "Wieffering 2516» Schipper 24827 id. 25261 Bootsman 25183 id. 25377 id. 17992 Serg. der mariniers 17764 id. O.schipper W./S. II. smis id. Einrua. Schipper Kaz. A'dam id. W.,8. W/oord id. O.-I. •terg. -ma;. W./S. tier H/sluis mariniers id. Nooi'd- br. bant A. Wjjtsma B. Ljjst van schepelingen, die met den aan gegeven datum werden bevorderd tot den rang of aangesteld in do qualiteit, als achter hunne namen is vermeld. tot Stmb. No. Hang of stand I of aan te Istellen ah 3273 2325 1411 6330 4011 2728 2151 3013 2459 3C613 29475 3C236 12S2 31254 32175 324S2 617 Mot 30 April 1916 I stoker- I G. H. Chris-1 korp.-m. I Oost- I olieman tiani |dry'v.2o kl.j Iudió Met 31 Mei 1916. I stoker- IJ. J. H. Es-: korp.-m. O.-I, olieman senherg Idrijv. 2ekJ.| id. B. Pleit id. a id. P. T. U. j I Rjjsmus I id. j B Met 30 September 1916 I matroos- |A. de Graafl korporaal-' Zeeh, bottelier bottelier j Met 31 October 1916. 'marin. derj J. van de I matroos- 1 Emma le klasïe Wecrd torp.mak. C. van id. Srairren J. C.Hablousi matrocs- tinimerm. J. Lous stoker der 2e kl matr. der 2e klasse matroos- jziek.vcrpl. matroos- schrjjver matroos der 2e kl. korpo:. ziek-vérpl J. H. Storm korporaal- schrijver G. J. Beek- matroos man schrjjver G. Klein korpöraal- hofmeest. (holmeest. Met 1 Nov. 1916. kwart.m, G.H.Kiemeri booteman Geld.l. I I V-n SpcUk j Nep- i 'ar-us Sclior- I pioen W./S. I W o rd l.'en- I drik id. korporaal- "ïninerm. korporaal ziek.verpl korporaal- schrijver korporaal- Ihofmeest. ld. mans, id. id. id. C. J. van dei Pas G. C. van j Dnin C. 1). Mul- sergennt- kens liimncrm. J. Yreeken serjjoaut- piek.vfipl. G. de Zeeuw, se:te'--ant- j schrijver W.v.d.Wolki scgcant- hofrneest. C. W. Woi-j sergeant I o! bóer d. mar in. J. Brouwer id. W./S. !H,'sluis W./S. /oord M.M.S. Van Spt'ijK Verslagen van werkzaamheden. In „St.-Ct." 256 is opgenomen het Verslag der werkzaamheden van dc commissie van aan neming van adelborsten der 2de klasse 3Uè afdeeling, bij het Kon. Inst. voor dc Marino te Yfillcmsoofd het Verslag der werkzaam lieden van dc Com missie van aanneming van aclsp.-sdolb.'-jten bij do zeemacht voor het Internaat te Dordrecht. ONZE CORRESPONOENT1ERUBRIEK P«r ori«f wordt niets beantwoord. Allo vragen «orden rtgèlmxtis en zo a spoedig tn c-' ge S ij k cn gshec! kcsteiocs door ons op dc biurt tfgcXnan, zcodat het ovcrbKhj :s nog wtdsr eens tij nader sc'uitssn antwoord te ver- zaeuen. Wïo bij zijn vrncs 3 cent postzegel; insluit Krijgt apart ,,Oo Scldcloncoursnt" toege stuurd, naarin het antnoc.-ci cp zijn vraag vooi- karat.' C«»f steeds uw Juiste en volledige mili taire adr©- op. Tragen van fcursc.-s no.-ucn NIET öeantwoari. 1 bij K. F. B Den Haider. Zi.- c. P. v. E. te Roosendaal in dit bind. P^-J. C. G., Den Haag. Zoo go vcor 2 jaar bij de hichtvaart-afdecling wcnscht goslctacheerd te worden, behoeft ge, zoover ons bekend is. niet 't door u bedeelde vak t© verstaan. Zoo ge ongehuwd zyt, kunt go bij een verbintenis van Een optische herstelplaats is in aanbouw. De werklieden van do herstel pica te van motorrijwielen ontvangen onderricht in do theorie van den motor. Uit Zweden is onlangs houwitscrgricluit aangeschaft; het is afkomstig van de fabriek Bofors on dient als stiulic-m&tcri.aal voor onze ar'illeristische deskundigen. De houtvoorraden, die in afzcnderlijko lood sen zijn opgestapeld, zijn, naar het r/.hijut, niet toerciicend. In elk geval heeft men door onvoldoenden voorraad vóór dc mobilisatie, nu nicfc do be schikking over hout, dat voldoende gedroogd is. Vandaar, dat men tot een kunstmatige drooginrichting zijn toevlucht heeft moeten nemon. De stecnen loods, nu voor autoniohielherstei- plaats in gebruik, diende vroeger eerst voor horborging van arbillcriovqprïmgcn cn daarna tot-.verbandplaots. Hier staat nu oen aantal gerequircerdo auto's, welko naar do behoefte tot vrachtauto's' verbouwd worden. Do maga zijnen boven dezo afdeeling bevatten o.m. ecu groote hoeveelheid paardenhaar, hetwelk voor vulling gebezigd wordt. Eindelijk is dan no« in oen oud arsenaal - n stapolma'gazijn, dagteekenend uit d»n tijd der Oost-Indische Compagnie, oen fibaa! nu d« zadfilmnkarij gevestigd. In datsolfdp «a'J houw, sprekend van vroegere grootheid, ligt merkwaardige tegenstelling! het aller modernst© hulpmiddel in den modernen oorlog opgestapeld, de autohand, waaraan, blijkens den grooten voorraad, ons legox vooralsnog geen behoefte heeft. Zoo hebben we dan twee dageu vertoefd te midden van allerlei oorlogsgerci, waarvan gelukkig het gebruik in do practijk voor ons land nog niet noodig is. Maar waarvan het con geruststelling i te weten, dat or althans naar gestreefd wordt den voorraad zoo groot cn zoo volledig mogelijk te maken. Of de voormid v - doende is, of men d& volledigheid reeds nabij is gekomen, het staat niet aan dor leek dit te beoordeclen. Doch vast staat, dat er bij do A. I. hard en gestadig wordt gewerkt om het l?.nd heel wat weerbaarder te maken dan het was vóór Augustus 1914. C T S

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2