80. 347 Vrijdag 3 November 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Ons nieuw adres. ïtesslrsatli, Amsterdam. üorlcgsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Een Haarlok. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT Voor Adverteulifn weudo men zich tot onze Administratie. Valeriusstraat 109 Amsterdam. I'rijs 'It Advertentiën per regel 30 cent. Voor lngezond.n Mede. deel'ngen op de tweede, derde ea vierde pagina dubbel Uriel. Bij abonnement reductie. a s io- <e Eec van de beiangi ijkst© fronten in de laatste weken is wel dat in Zevenburgen ge bleken: we geven er hier een kaartje van. Belangrijk ook over 't geheel door de af wisselende krijgskans, zooals men weet. In het begin van den oorlog met Roemenië, nu ruim tweo maanden geleden, waren de Oostenr kers onfortuinlijk. Zij konden zich niet handhaven in de posities langs de grens en wekem al moer achteruit, zij lieten ©enige belangrijke plaatsen, zooals Kroonstadt of Brasso (zie op onze kaart), Iiermannstadt en andere, in handen der Roemenen. Dat duurde, zoolang tot de Duitschers onder von Falkenhayn to nulp kwamen en sedert moes- J 0. Ho ton de Roemenen terugwijken, Hermann- stait ging voor hen verloren; Kroons<.aoc werd door de centralen heroverd; bij den Vulkan-pas, bij den Rote-Turm-pas behaal den dezen overwinningen, zij kregen verder Törzburg in hun bezit, en drongen bij Pre- deal over de Roemeensche grens. Hier staan dus de centralen op Roemeenso'n grondge bied, doch zij ondervinden er blijkbaar he- vigen tegenstand en in de laatste dagen ruk ken zij niet verder op, ofschoon er ook reeds berichten kwamen van gevechten bij Azuga, een eind op weg dus reeds naar Sinaia, de bekende Roemeensdie stad, waar do ko ninklijke familie haar zomerverblijf heeft. Den 26en duurde de beschieting don go- heelen dag door. In den ochtend van 27 Oct. begon zij opnieuw. De Duitschers hebben het vooral gemunt op de omgeving van de kathedraal. Zoo moet Reims boeten voor den zwaren tegenslag der Duitschers bij Donaumont. Bij Verdun. De Parijscho correspondent van de Times" geeft de volgende bijzonderheden omtrent de Fransche overwinning bij Verdun, „Een zware wolkbank trok voorbij en de avondzonneschijn deed den heuvelrng van Dou- aumont, die zoovele litteckens draagt van pro jectielen, mijnen en loopgraven, en waarboven do ruïnes van het beroemde fort gelegen zijn, scherp uitkomen Langs den horizon, niet ver licht door den zonnestraal, lagen de andere plaatsen die Verdun's roem vestigden, in de dieper wordende schemering. Naarmate het licht op den heuvelrug tegenover ons sterker werd, konden wij het fort beter onderscheiden en juist even vóór opnieuw een wolk alles weer onduidelijk maakte, zag ik de poort van den citadel duidelijk afsteken van do puiuhoopen van het' fort. Boven dio poort, zooals trouwens boven de poort van ieder fort in Frankrijk, staat het be vel aan de bemanning geschreven„Begraaft u liever onder de puinhoopen van dit fort, dan u over te geven." De verdedigers hebben dit bevel tot het laatste opgevolgd en het is .juist de gehoorzaamheidvan het geheele Fransche leger aan dit bevel, die de legers van Verdun in triomf over den heuvelrug van Douaumont voerd Op weg naar Verdun en de posities in de om geving, bezocht ik eenigc minuten het hoofd kwartier van generaal Nivello, die het bevel over Verdun op zich nam toon „on-les-aura"- 1 i i Pétain tot commandant der centrale groep vi 28sten Oct. onoverwonnen, ten gevolge van ne_- do Fransche in het Westen werd be- vitcit niet geringer zijn, de resultaten zijn voor de centralen veel minder dan in de laatste we ken. Do Itoeraeenscho telegrammen melden, dat de Duitsche en Oostenrijkscho aanvallen verslappen, en daar lijkt het ook op. De cen tralen komen niet meer vooruit en dat .Roe menië weldra het lot zal deelen van Servië ia nog mogelijk, maar niet meer waarschijnlijk. Denkelijk zijn de Russen wat krachtiger opge treden, hebben zij versterkingen gekregenhet is in elk geval zeker, dat zij het den vijanden in de Karpathen lastiger maken, en ook in Wolhynië zijn Russische aanvallen afgeslagen moeten worden. Op dezo wijze helpen de Rus sen indirect de Roemenen. Daarmee hebben wij tevens al het nieuws verteld, dat er op het oogonblik is'van het Oostelijk front. Volgens ©en der jongste stafbcrichten van den kant der centralen is er van het Mace donische front „niets bijzonders" te vertellen. Het Ruigaarscho, feitelijk dus van denzelf den kant, zegt iets meer, maar weet toch ook alleen t-e verhalen van afgeslagen aanvallen en van pogingen dor Ser viërs om aan de Czerna vooruit te komen, pogingen die volkomen misluk ten. Een Fransch telegram meldt echter, dat de Serviërs verder doordrongen in do Czorna- bocht, dat andere geallieerde troepenmachten een klooster ten westen van het Presbameer hebben bezet en dat Engèlscke vliegers groote activiteit hebben getoond. Doch ook hier be lemmert het ongunstige weer de operaties. Ja, we ga3n weer den tijd tegemoet, dat die weldra zoo goed als stil zuilen liggen OUSTSCHLAND. Kapitein Bölcka. BERLIJN. Generaal v. Below, opperbevel hebber van een leger, heeft het volgende „ui memoriam" voor kapitein BÖlcke gepubliceerd: Midden in de hevigsten aanval viel den jchadiging van zijn vliegtuig, dé koene vlieger- I noemd Generaal Ni veile, de overwinnaar van kapitem Oswald Bülcke, chef van een „Jagd- I j__ ,i„„ mot. vriondeliike. staffel", ridder van*do orde „Pour le mérite. Men name nota van het nieuwè adras van (ie Radactie en Admini stratie van „De Soldatencourant": Üa Wiid in den reuzenstrijd. Gevechten aan alle fronten, hier moer, daar minder fol, maar zonder resultaten van groot Ixxang ergens, dat is de korte geschiedenis der laatste dagen van den groeten oorlog. Aan do (somme bijv. hebben de Pranschen bij Sailly Sajiflsel een voordeol behaald en zijn de En- gelschcn ©enigszins gevorderd bij Lesboéufs, maar daar staat tegenover dat de Duitschers zioh meester hebben gemaakt van La Maiso nette, een hoogte en hoeve daarop, bij Biaches, even ten zo''en van do Sommo. Die weder- zydsche voorvoelen zullen wel ongeveer tegen elkaar opwegen, en waar winst en verlies el kaar dekken, kan men moeilijk van eenig resultaat spreken. Behalve van het negatieve resultaat, dat aan beide kanten weer tal van dooden en gewonden zijn gevallen. Het weer schijnt trouwens aan het Wester front in de laatste dagen zoo ongunstig te zijn geweest, dat de gevechtsactiviteit er door Ibèlommerd word. De verschillende tegenaan vallen mislukken dan ook blijkbaar. Zoo doelt het Duitsche staf bericht mee, dat de aanval len der Engelschen op de loopgraven bij Les- boeufs werden afgeslagen, dat de Franschen tevergeefs beproefden om La Maisonnette terug te winnen Van don andoren kant mis lukten volgens het Fransche bericht hevige Duitsoho aanvallen ten zuiden dor Sommo op honvel 97, in do nabijheid van Maisonnette. Trouwons, het Fransche telegram geeft ecu volledige.bezwit,7.'; van den heuvel La Maison nette juot toe, siocnts een gedeelte der akkers bij do hoeve werden veroverd door de Duit schers en dit gedeelte staat tnans onder hevig vuur der Fransche kanonnen. Hoe tegen strijdig in sommige opzichten de berichten ook zijn, er biijkt wel uit, dat er aan de Soumie met groote hevigheid wordt gestreden en ooo do Franschen er duidelijk het offensief door zetten, met kraoht en met zonder succes, naar dat de Duitschers van hun kant zien dapper en hardnekkig verdedigen en dikwijls tot felle tegenaanvallen overgaan. Zij Dep er ken zich daaroij niet tot het bomme-front en Ver dun, doch hebben volgens de Lngelsche be richten ook een hevig granaatvuur geopend op Yperen. Verder wordt ais iets bijzonders gemeld, dat de Duitschers weer begonnen zijn zeer hevig Reims te beschieten en net daaroij vooral op den omtrek der kathedraal hebben gemunt. Hebben wij van het Westerfront weinig be langrijk nieuws te vermelden, van de andere oorlogsterreinen is met veel meer te berichten. Aan alle zijden wordt thans hardnekkig ge streden, maar van successen van belang lezen wo niet; wel ontmoeten we weer korte tele grammetjes als: „Toestand onveranderd!" „Niets bijzonders!". Uit de Dobroedsja bijv. komt van Russisch-Rumeensche zijde de mede- dceling, dat het offensief tegen de centralen is hervat, maar waar en met welk succes wordt niet gemeld. De Duitsche en Bulgaarsehe be richten daarentegen zeggen weer, dat de anden teruggedreven zijn tot aan den Donau in 't noorden en dat zij nog steeds worden ach tervolgd. Intusschen, men moet hier afwach ten. De Russen hebben reeds eerdér verrassin gen bereid, en het zou vreemd zijn, indien de Roemenen, aan wier zijde ook Serviërs strijden zich maar al lieten terugslaan. Bovendien, als de centralen verder oprukken over den Donau, wordt ook Russisch Bessarabië bedreigd en zelfs van verre Odessa en de kust der Zwarte Zee. Dat de strijd in de Dobroedsja uit is en de geallieerden dit als verloren gebied moeten be schouwen, achten we nog niet dadelijk waar schijnlijk. Aan liet Zevenburgsche front moge de actï- Naar het Duitsch van ADOLF HöLLERL. In een ellendig dakkamertje van een on aanzienlijk huis te Berlijn zit om een scho tel watersoep en een bord brood de familie Zeidler. Zeidler was lampenpoetser in den Hof- schouwburg. Zijn talrijk gezin bestond, be halve zijn vrouw, uit zes jongens en vijf meisjes, die allen een eetlust haddon, wel ken men in vele gevallen „gezegend" noemt. Een deftig heer, in een kostbaren pels gehuld, stijgt tegen den middag de trappen op naar hot kamertje, klopt aan en treedt op het vriendelijk bannen" het kleine, bedompte kamertje binnen, wenscht lachend den aanwezigen een ,,bon appetit" toe, legt oen „louis d'or" op de tafel en verlaat, na een paar woorden te hebben gewisseld, weder het vertrek. Oprechte zegenwen- schen en dankbetuigingen vergozellen hem. Zco'n „louis d'or" was iets nieuws onder de zon" in den huize Zeidler. De geschiedenis van den „louis d'or' was dezs: Wij spreken nu tot een geslacht, dat de namen Charlotte von Hagen en Karl Sey- delmann tslechts uit de geschiedenis der tooneelspoelkunst kent. Beide personen bchooren tot de glansrijkste sterren, die aan don thoaterhemel geschitterd hebben Diep getroffen staan wij en met ons het ge heele Duitsche volk aan de baar van dezen zegerijken, onvergelijkelijken held. Het loven en het sterven van dezen onver schrokken dapperen strijder, die ontelbare malen met doodsverachting tusschen hemel en aarde zijn leven op het spel zette, voor de eer van heb vaderland, wijst ons voorwaarts. Met trots, bewondering en dankbaarheid zul len wij steeds den naam van onzen Bölcke noemen. Zijn niets ontziende aanvallende geest blijve voortleven in ons geheele leger!" FRANKRIJK. Van bei Westelijk Oorlogster-rein. Het Engeisch-Franaoho offensief PARIJS. Het was Dinsdag betrekkelijk stil op het geheel© front. A".leen had een ar- tilleriegcvecht plaats bij Sailly en liet bosch van St. Pierre Vaast. LONDEN. Veldmaarschalk Haag be richt Onze artellerie en loopgraaf mortieren bombardeerden de vijande lijke linie in de omgeving van het Hohen- zollem-reduit en het La Bassée-kanaal. Krachtige artillerie-actie van den vijand bij Hébuterne, in den sector van Yperen en ten zuiden van de Ancre, in het bijzonder van de Stuff- en Schwaben-reduits en de Regina-loopgraaf. Overigens niets nieuws. BERLIJN. Officieel. Legergroep-Kroon prins Knpprecht van Deieren: Ongunstige weersgesteldheid beperkte de gevcchtsactie aan de Somme. De vijandelijke afdeelingen, die onze posities ten N.O. van Les Boeufs aanvielen werden door ons vuur verdreven. Een tegen La Maisonnette gerichte aan val ©ener Fransche compagnie mislukte. Eveneens mislukten pogingen van een af- deeling met handgranaten om in onze nieuwe loopgraven ten Z. van Biaches bin nen te dringen. Een aanva, van sterke Fransche afdeelin gen tegen Ablaincourt en aan de beide zijden van den straatweg ChaulnesLihons kon in ons afweervuur niet tot ontwikke ling komen. Legcrgroep-Duitsche Kroonprins: In het Maasgebied was het kalmer dan in de laat ste dagen. Slechts in de streek van St. Mihiel was het artillerie-vuur nu en dan krachtiger. Reims weder besohoten. PARIJo. - - -óf zijn de Duitschers weder begonnen Reims te bombardeeren.. Den eersten dag wier pen zij 250 bommen op de stad. den dag 1 tintelend* stevig van bouw, met vriendelijke, oogen onder zware grijze wenk brauwen. Ieder soldaat hij Verdun heeft de beteekenis van het Somme-offensief begrepen. Vroeger kreeg Verdun de beste Brandenburgers, de Garde en andere lievelingsregimenten van den Keizer tegenover zich. De Somme bracht hier verandering in, zooals duidelijk bleek uit de wekelijkschc toeneming van het aantal gevange nen. De Franschen zonden eveneens veel V3n hunne beste troepen en van hun Verdun-mate- riaal naar de Sommo over, maar Nivelle be hield desondanks eene meerderheid, groot ge noeg om de dreigende wig die de Duitschers door Fleury heen naar den binnensten fortengor- del van Verdun hadden gedragen, voortdurend los: te werken. Te Verdun heeft mer.. evenals langs de geheele rest van het front, alles ge daan om zooveel mogelijk te profitecron van het Somme-offensief, in Champagne, in de Ar- gonne en langs de Maas. Generaal Nivelle en zijn helper, generaal Mangin, die een der heftigste aanvoerders bij het Fransche leger is, hebben de gelegenheid die hun geboden werd, goed gebruikt. Het feit, dat het „uitgeputte" Fransche le ger den Duitschers zulk oen slag heeft kunnen toebrengen, terwijl het Sornme-front zooveel kanonnen en munitie noodig heeft, levert eene goede belofte voor het voorjaar, wanneer de enorme productie van de artillerie-nijverheid der geallieerden, de generaals op het westelijk front al de zware kanonnen zal leveren, waar naar zij hunkeren." De leiding van den oorlog. De Temps" Iaat zic-h, in verband met het Duitsche succes in do Dobroedsja en West- Roemenië, bits uit over de leiding van de geal- 1 eerden. Hetgeen in het Oosten geschiedt, bewijst, zegt het blad, dat de leiding aan de zijde der Entente nog niet is, wat deze zijn moest. De eenheid daarvan bestaat, in toe spraken en redevoeringenin de feiten is zij niet te onderkennen. Zijschijnt meer in voor den dan in werkelijkheid te bestaanzij schijnt meer in de bedoeling te liggen dan tot resultaten to voeren. Blijken uit onze Ooster- scho politiek do samenwerking en het begrip van den toestand, welke zoo onmisbaar zijn m do worsteling, waarin wij betrokken zijn? Neen. zegt de Temps". Aan w'en de schuld? Wij zullen daar niet naar zoekendaartoe is het te vroeg of te laat. Is deze of gene mogend heid schuld aan deze of gene mistasting? Laten wij er niet verder over sprekenbet kwaad is geschied. Als men maar dat Kwaad scherp ziet, zóó als het is. Als men het maar wil goed maken. En om te overwinnen, moet liet goedgomaakt worden. De quaestïe waar het hier om gaat en waarmede al onze jongste tegenslagen samenhangen, is de juues- tie van de leiding van don oorlog. Deze moet worden geschapen. Do tijd van aarzelingen, te laat komen cn woorden is voorbij: de strijden de, naties willen daden zien. BIJ Generaal Manoury. Do correspondent van het „Petifc Jour- nal" schrijft over ©en bceoek aan generaal Manoury, den overwinnaar van do Ourcq, die nu te Horbilly woont: „De overwinnaar van den Ourcq leeft nu op de wijze van een Cincinnatus. Zijn deur staat altijd wijd open voor de bewoners van het dorp en van do naburige gehuchten, die hem „vader Mancrury" noemen en hem steeds komen raad plegen over hun zaken. De generaal ontvangt een ieder met zijn gewone goedheid en geeft zijn wijzen raad. Hij gaat zelden uit, alleen 's Zondags om de mis bij te wonen in de kerk van Courbouson, en soms in die van Avaray. Des middags gaat do dappere soldaat naar het kerkhof van Mer, om er te knielen op het graf van zijn dochter Genoviève, een bekoorlijk meisje van achttien jaar, dat even voor den oorlog gestorven is. Daarna laat hy zich gelei den naar zijn oom, den eerwaardigen dokter Edmond Mercier, een bijna legendarische fi guur. die gedurende een halve eeuw de Voor zienigheid der gansche streek was. Generaal Manoury is bescheiden en aeer te ruggetrokken. Bijna nooit spreekt hij over de gebeurtenissen, waarvan hij getuige geweest is, of over de historische rol, welko hij gespeeld heeft. Maar aan zijn oom heeft hij toch ver teld, dat de schoonste dag van zijn leven den 9den September geweest is, toen hij zag, hoe de Duitschers op de vlucht gingen. Wij hebben hem gevraagd naar een incident, dat maar weinig bekend is. Toen de aanval aan de Ourcq begon, plaatste generaal Manonry zich achtereenvolgens aan het hoofd van ver scheidene regimenten, die zich opstelden tot den aanval... Op den natten en weemoedigen September- avond. toen de herfstwinden al over de vlakte van Beauce gierden, nam ik den hollen weg, welke zich kronkelt door het dal van Herbillv. Dicht bij de boerderij van Masnes zak ik tweo mannen zich langzaam voortbewegen. De eeno was groot en mnger, zijn arme oogen konden het licht niet moe: zienhij leunde op den schonder van den anderen, die jonger was en wiens linkerbeen was afgezet Dat waren de j overwinnaar van Ourcq en zijn zoon, de kapi- tein van de artillerie Louis Manoury. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. WEENEN. (Officieel.) Leger front, van prins Leopold v. Beieren: Bij Lipniea Dolna maakten Duitsche troepen en ten zuiden van Brzezany Turksche bataillons zich mpester van sterk verschanst© vijandelijke r stellingen. Bij Lobaczewka (Wolhynië) werden aan vallen der Russen afgeslagen. Charlotte von Hagen, die in tooneelspe- lerskringen nu nog de „Duitsche Déjazet" genoemd wordt, was een betooverende too- noelverschijning met een week, lieflijk klin kend stemgeluid en de geestige bekoorlijk heid van een naïef frisch talent. Dat na tuurlijke talent eigende zich vooral voor het fijne blijspel. De naam Karl Seydelmann beteekent voor den nazaat dien van een der voor naamste tooneelspelers van alle tijden. Als opvolger van .Devrient en voorganger van Döring staat hij als een waardig derde mid den in dat bondgenootschap. Zijn leven was veelbewogen, maar trots veler wan gunst, trots hofintriges en coulissenkabaal bleef hij de geboren kunstenaar; zijn origi naliteit en zijn ijver leden er niet onder. Eens op een avond, toen er in het Ko ninklijk Theater een. voorstelling was ge geven, waarin Charlotte von Hagen en Sey delmann optraden, bevend zich de laatste na alloi p in da Conditorei StehelyHij zat in een venstern is en bladerde in een tijd schrift, toen hij aan een tafeltje naast het zijne tweo heeren over liet voortreffelijk spel van juffrouw Yon Hagen hoorde spre ken. Zij waren beiden vol van lof, en de een zei de „Waarachtig, een hemelsch© vrouw, die Charlotte! Ik zou voor een lok van heur haar terstond een louis d'or geven." Nauwelijks had Seydelmann deze woor den gehoord of Wj stond op, begaf zich naar het tafeltje der beide heeren en zei: „Ik OOSTENRIJK-HONGARtJE. In Zevenburgen. BERLIJN. Officieel. Legergroep-prins Leopold van Deieren: Bij het aanbreken van den dag deden de Russen, na een korte inleiding van artillerie-vuur, een aanval op onze stellingen aan de Sjtara bij Kraschin. Zij werden bloedig afgeslagen. Aan de Hougaarsche oostgrens en in de Woud-Karpathen was het ock Maandag be trekkelijk rustig. BOECHAREST. Xoardtklijk en noord westelijk frontBij Tulghes en Bi'caz is de toestand dezelfde gebleven. Bij Bratocaa dood ©en kleine afdeeling een aanval op den vijand op den berg Rosea, sloeg hem terug en bracht hem zware ver liezen toe. In één enkele loopgraaf vond men twee doode officieren en 70 soldaten. De Roemeeusohe troepen namen den berg Rosea, maakten krijgsgevangenen en ver overden een mitrailleur en een zoeklicht. Bij Predeal verzdakt de beschieting. In het Prsuova- Al en üc s.van Dragcslave'e sloegen de Roemenen verschei den aanvallen af. Ten oosten van den Olt is een gevecht aan den gang. in het Jiul-dal wordt de- vervolging van den vijand vocrigczct. Eij Crscva verflauwt liet bombardement. In de Dobroedsja. ODESSA. De Russisch-Servisch-Rcemeen- sche troepen in de Dobroedsja hebben het offensief hervat. De strijd In Macadonië. BERLIJN. Officieel. Aan het Macedo nische front werden de Serviërs, na aanvan kelijk succes in het oostelijk deel van "den boog der Czerna, door een tegenaanval der Bulgaarsehe infanterie, met verlies naar hunne aanvankelijke stellingen teruggedre ven. SOFIA. Aan het Macedonische front: De Bulgaren sloegen zwakke vijandelijke afdeelingen, die een weinig voorwaarts go- rukt waren, ten zuidwesten van het Malik- meer terug. In het oostelijk deel van de Czoma-bocht deden de Serviërs aanvallen, zij werden eoh- ter door een tegenaanval teruggeslagen naar hunne stellingen. De Bulgaren sloegen ook een zwakken vijandelijken aanval af bij Dobropolje. In het Moglenitza-dal cri aan beide zijden, van de Vardar gevechten tusschen patrouil les. Aan het Belasitza-front en aan de Strcema beschoot de vijandelijke artillerie zonder resultaat eenigo bewoonde plaatsen voor het front. Aan de kust der Egeïsche Zee is bet rustig. LONDEN. Britsch legorbericht uit Salo- niki: Marine-vliegtuigen wierpen bommen op de spoorwegbrug van Simsvili ten oosten van Doiran en brachten dit schade toe. De toestand in Griekenland. LONDEN. De Times" verneemt uit Athene, dat onderhandelingen gevoerd worden tusschen den koning en de gezan ten dér geallieerden, om te komen tot bescherming van de belangen der Griek- sche officieren, die zich aansluiten bij de beweging to Saloniki. Om niet dc officieel© neutraliteit van Griekenland in gevaar te brengen, zullen die officieren waarschijn lijk hun ontslag vragen, met het recht om later weder te worden hersteld in rang. De Italiaansche gezant verzekerde de Regeering, dat de Italiaansche bezetting van Noord-Epirus slechts van voorloopi- gen en vriendscnappclijken aard ia, cn met van invloed zal zijn voor het- lot van die provincie, waarover de vredes-conferentfe zal moeten beslissen. Een botsing. SALONIKI. Er is een onaangenaam in cident Voorgevallen te Guida aan de spoor lijn tusschen Saloniki en Verria. Een batail- ion infanterie, dat van Verria naar Saloniki vertrok, om zich aan te sluiten bij het na tionale leger, werd nl. aangevallen door troepen van Ekaterini, die trouw zijn geble ven aan de regeering te Athene, Er werden eenige schoten .gewisseld en verscheiden sol daten gewond. Het bataillon eloeg zich ten slotte door de aanvallers heen. Dit is de eerste vijandelijke actie tus schen de twee tegenover elkander staande groepen van het Grieksche leger. VERENIGDE STATEN Een verklaring van Hughes. COLUMBUS (Indiana), Hughes ver klaarde in antwoord op de vraag of Lij ai of n;et is voor een verbod op den uitvoer van munitie en voor de aan neming van een motie door het Congres, waarbij de Amerikanen gewaarschuwd worden tegen het reizen met handelsschepen der oorlogvoerenden, dat hij ia voor hand having van elk Amerikaacsch recht, ook het recht om te reizen en het recht tot ver scheping. houd u aan uw woord, mijnheer. In een half uur breng ik u een lok van Charlotte von Hagen." Aangenaam verrast noodigde de vreemde heer don tooneelspeler, dien hij herkende, .uit, zijn belofte na te komen. „Maar het blijft bij den „louis d'or," herinnerde Seydelmann. „Natuurlijk. Mijn naam is baron Von Thalheim.' Haastig verwijderde zich de acteur die zich naar zijn gevierde medespeelster spoed de. Het was al vrij laat en Charlotte was al op 't punt zich naar bed te begeven. Toen echter Seydelmann werd aangediend, kleedde zij zich haastig aan en verzocht haar collega binnen te komen. „Wat voert u nog zoo laat hierheen?" riep Charlotte den kunstenaar tegemoet, toen hij binnentrad- „Ik weet," zei Seydelmann, „dat ge at- tijd bereid bent, een good werk te verrich ten, daarom zult ge ook niet boos zijn, als ik u de gelegenheid geef, dat nog lieden te doen." „Ik zal niet alleen niet boos zijn, maar u cok dankbaar wezen," antwoordde de kun stenares met hare groote beminnelijkheid, „als ge mijn zwakke krachten voor de vol brenging van een goed werk ncodig hebt." Seydelmann vertelde, wat ct in de Condi torei Sfcehely voorgevallen was en eindigde met te zeggen„Een louis d'or wil men voor één lok van uw haar bet-alen en hoe veel tranen kan men met dit goudstuk drogen, hoeveel ellende er mee verzachten. Ik ken een gezin, dat door dit geld uit eer. dringenden nood gered kan worden." Met een bevalligheid zonder gelijke nam de kunstenares een schaar, gaf die Seydel mann en zei, terwijl zij heur mooi lang haar losmaakte: „Knip de zegenbrengende lok er zelf maar af." Seydelmann deed het en ijlde cr mee naar Stelhely. Daar overhandigde hij Thalheim de lok en ontving den louis d'or, dien hij, wij we ten dat reeds, den volgenden dag de familie Zeidler ter hand stelde. Een jaar na deze gebeurtenis 't was in November 1896 bevonden zich juf frouw Von Hagen en Seydelmann in hunne kleedkamers in 't „Berliner Hoftheater", toen plotseling de deur van de kamer van Charlotte Von Hagen krachtig werd inge trapt en zij zich door twee armen voelde aangegrepen, die haar wegdroegen. „Help, help, een krankzinnige!" schreeuwde de ontstelde kunstenares. Doch deze hulpkreet bleef zonder effect en ging in de enge gangen der coulissen verloren. In minder dan een oogenblik zag zij zich neergezet worden in den foyer, waarop haar zwarte ontvoerder als een be zetene terugijlde en spoedig daarna terug keerde met een even lawaaimakenden rn tierenden last in zijn armen, 't Was Sey delmann, die hij droeg en dien men door Vredssvoc-ruitzichten. Dc „Vcrwarts" en de vrede. Naar aanleiding van hot interview van dr. Faul Goldmann mot Hindenburg en Luden- dorff bevat de „Vorwarte" oen artikel, waarbij het blad cr op wijst, dat do beide legeraan voerders hobben gesproken als so'daten,- maar dat ook de politicus naar aanleiding van hun uitlatingen wat zal hebben te zeggen. De overwinning is zeker, is hun oordeel, dat zij in het jaar 1917 wordt, verkregen is moge lijk. Do overwinningsdag is een dag, die zeker het huis hoorde brullen: „Ben je razend of bezeten door den duivelWat moet dat In den foyer aangekomen plaatste de gore drager Seydelmann tegenover Charlot te op een stoel. Zij waren beiden nog slechts half gekleed en keken elkaar verbluft en vragend aan, terwijl de raadselachtige ont voerder zich het zweet van het voorhoofd veegde met zijn vuil boezeroen. Toen zij den man wat betc-r opnamen zagen zij, dat zij den lampenist Zeidler voor zich hadden. „Wat moet dat'beteekeueuriepen nu beiden als uit één mond. In plaats van te antwoorden, ging Zeidler naar de zaal, opende een vleugel van de middendeur en toonde hen de rood en geel kronkelende vlammen, die.behalve de coulissen reeds het orkest en de voorste zitplaatsen hadden aan getast. Nu drong ook brandlucht, eeu be nauwende walm, en rook den foyer binnen, en deze ongeluksboden spraken luid ge noeg voor zich: „Wee degenen, die niet ge red zijn Toen die drie elkander de hand reikten, zullen zij wel gedacht hebben aan den louis d'or, den prijs voor één haarlok. Meer dan een halve eeuw was sinds ver- loopen. Seydelmann en Zeidler waren reeds lang doed, maar Charlotte von Hagen leef de nog. Zij woonde in haar geboortestad Miinchen en nam nog steeds met belang stelling kennis van alles wat op het thea terleven betrekking had. Eens op 'n dag toonde men haar een zeer bijzondere adver tentie, geknipt uit een Münc&iener blad, die luidde: „Voor verzamelaars van zeldzaam heden Billijk te koop: Een rijzweep van Lola Moutez, een ganzenpen, waarmee Birch Pfeiffer haar roman „Grille" heeft geschreven, een haarlok van het jaar 1835. Te bevragen bij de administratie van dit blad." Charlotte von Hagen gaf last naar den eigenaar dezer zeldzaamheden onder zoek te doen en vernam toen, dat deze aan aan lager wal geraakte baron, Thalheim geheeten, was. ..Thalheim?" zei de oude tooneelspeel- ster, „dat is dezelfde baron, die indertijd voor een lok van mijn haar een louis*d'o gaf. Als het hem zoo slecht gaat, wil ik hem mijn lok weer afkoopen." En zoo gebeurde het ook. Zij zond den ouden baron dezelfde som, die hij 55 jare: geleden er voor betaalde, en mocht het be wustzijn hebben, met deze haarlok twee maal uood en ellende verminderd en tra nen gedroogd te hebben. Toen zij een jaar daarop, den 23en April 1891, stierf, vond men in hare nalaten schap de haarlok, met een lichtblauw zij den bandje er om, liggen in het „Alle Theater-Lexïkonvan Blum, Herlossob: en Markgraf, bij dezelfde bladzijde waar op men hare biografie aantrof. Hoeveel zal er in hare gedachten zij: voorbijgegaan, toen zij na 55 jaren deze her innering aan de zonnige dagen van har" schitterende jeugd, van haar geluk en ha ren roem, ter hand nam en hier een plaats gafl

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1