Binnenland. Onze Koloniën Le perzaken. Correspon den tie. Marinezaken. Uit onze Moppentrommel. Uit Leger en Vloot. DE3 ar>T .Q ATElxrCOXm-A MT van Woensdag X JJovember 1916a dat dit do inleiding kan zijn van een verdere ontwikkeling van de energie ter zee. Waar schijnlijk is de nachtelijke aanval van Donder dag een aanwijzing in welke richting de ont wikkeling zal gaan. Sedert Zeebrugge een basis werd .voor de actie der torpedoboot jagers i» het gebied dat door den patrouilledisnst var Dover wordt bewaakt vaak in berichten ver meld, maar de vijandelijke successen waren van geen groote betcekenis, dank zij de waakzaam heid van onze kruisers en torpedobootflottille. De schrijver wijst er verder op, dat bij de !>e scherming van het zeetransport in het Kanaal de Franschc marine mede goede diensten ver leende. Be Engelsche mijnvegers. De maritieme medewerker van de Times bespreekt het door de admiraliteit mede gedeelde verlies van den mijnenveger „Genista", warbij alle officieren zes in aantal benevens 73 man omkwamen. Erkend dient te worden, schrijft hij, dat de klasse, waartoe de „Genista" behoorde onfortuinlijk is.geweest, zelfs wanneer men het soort werk, dat zij verricht, in aan merking neemt. Officieel heeten deze sche pen „mine-sweeping sloops". De eerste die verloren ging, .was de „Arabic"; het schip zonk tijdons een nachtelijken aanval van een torpedoflottilje op 10 Febr. 1.1. Drie officieren en 21 man werden gevangen ge nomen. De Duitschers spraken toen ten on rechte VEjn „kruisers" en meenden, dat het hier een nieuw type gold. De twee volgende waren de „Primula' én de „Nasturtium". De eerste werd getor pedeerd op 1 Maart tijdens een patrouille- tocht in de Middellandsche Zee; de beman ning werd. gered. De „Nasturtium" stootte op een mijn; de ondergang van het schip werd op 1 Mei vermeld; zeven man werden vermist. Transportschip getorpedeerd. LONDEN. Uit Athene wordt bericht: Het''stoomschip „Angeliki", dat vrijwilli gers overbracht naar Saloniki, is getorp; deerd. De onderzeeërsoorlog. Het „Berl. Tagebl." ontleent aan „Af- tonbladet" een bericht uit Christiania, dat het station voor draadlooze telegrafie op de Moermankust Zondag 22 October weder gebombardeerd werd. Bij het eerste gevecht om dit station werden vijf man aan boord 'van een Russicchen torpedojager gewond. Zondag werd de Russische torpedojager te zamen met een bewapend zeilschip op het land gedreven en door Duitsche duikbooten .vernield De „Lok. Anz." neemt uit „Afton Tid- ningen" het bericht uit Oregrund, dat vol gens mededeeling van den kapitein van het stoomschip „Anna" uit Helsingborg, die uit Finland aangekomen is, niet minder dan veertien stoomschepen voor de ltU6t van Finland door duitsche duikbooten in den grond geboord waren. Acht schepen waren voor Rauma en zes voor Maentyuoto ge torpedeerd. Vier van de bedoelde schepen waren Finsche stoomschepen, die van Zwe den kwamen. Het Zeppelin-bezoek. (Officieel.) Uit de ingekomen rap porten omtrent het ovei-vliegen van Neder- landsch gebied dooj- een Duitsch luchtschip op 22 dezer is gebleken, dat het luchtvaar tuig nabij Vijlen (Zuid-Limburg) te 6 uur namiddags boven het Nederlandsche terri toir is gekomen en daarop zijn weg in Noordwestelijke richting heeft genomen over Geul le, Bergeyk, Valkenswaard, Nieuwendijk en Werkendam, vanwaar het zijn koers heeft gewijzigd en Oostwaarts over Westervoort naar Duitschland >i teruggekeerd. Het luchtschip is op ver schillende plaatsen beschoten. In de om streken van Werkendam heeft het voorwer pen uitgeworpen of laten vallen. Het van Regeeringswege ingesteld onderzoek van de gevonden stukken heeft aangetoond, dat deze vermoedelijk afkomstig zijn van reser voirs. Met zekerheid kan worden vastge steld - dat zij geen onderdeelen zijn van spring- of brandprojectielen. De Regeering heeft terstond Hr. Ms, ge zant te Berlijn opgedragen ter zake van deze nieuwe schending van het Nederlandsch gebied door 'een Duitsch luchtschip een erustig vertoog tot do Duitsche Regeering te richten. Brievenmalen. Gele; igunlieid tot verzeuding van brieven, er.z. naar Nederlandsch Cost- en West- Intiië gedurende het tjjdvak van 3 t/m 19 November ltilC. Landen Ytljl bestemming. Ned. "West-Indi';: b A ruba, Bonaire, Curacao Saba. St. Enstatius St. Martin. Yerzendingsweg. Data van vertrek der stoomsche pen uit Nederland. rechtstreeks Amsterdam t Kaap de Goede Hoop ■eobtstroeks van Rotterdam via Kaap de Goede Hoop Vlissingen en Engeland (alleen op erzóek van den afzender) rechtstreeks van Amsterdam via VÜssingen en Engeland rechtstreeks van Amsterdam via Vlissingen Engeland rechtstreeks va Amsterdam 3, 10, 15 en 17 Nov. 3 November A en 15 Nov. vermoed el. iTNovember Spintster-resident van Riet f. Aan een particulier schrijven ontleedt de N. C. oenige bijzonderheden omtrent het overlijden op 31 Augustus j.l. en de begra fenis van den Ne-deriandschen buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Buenos- Ayres, den heer L.vau Riet, die aan long- ontsteking dverleed. „Algemeen hoorde men hier, hoe buitenge woon bemind en gezien de heer Van Riet in Argentinië was, wat ook wel bleek uit de over- groote heiang-'Hlui;/ - Is -mn Ar terflvis en nog veel meer ter begraafplaats. Nog nooit zag ik zulk oen indrukwekkende begrafenis. Voor de lijkkoets gingen drie rijtuigen, bela den met kransan, terwijl een eindelooze reeks dejiaar volgde. Om half vier van het sterf huis vertrokken, bereikte de rt t vy yons den crooten afstand eerst over viif uur hnt kerk hof, waar achtereenvolgens ten aanhoore een groote menigte gesproken werd door den minister va-n buitenlandscho zaken, den pau selijken gezant als oudste van het corps diplo matique, den Nederlandschen legatie-secreta ris, d'Artillac Brill, en uit naam van de^ Ne derlandsche kolonie door den heer Dirks. Voor al de eerste spreker, die de Argentijnscho re geering vertegenwoordigde, deed door zijne woorden gevoelen, welk 'een gewaardeerde en geziene plaats dc heer Van Riet hier bekleed de"„Wat aan de plechtigheid bovendien een bijzonder aanzicht gaf, was de militairo eer, den overledene bewezen. Bij de begraaf plaats stonden infanterie, artillerie en cavalerie opgesteld, terwijf de treurmuziek en later de gebruikelijke kanonschoten den indruk nog ver hoogden." Examen klerk. Bij beschikking van den Minister van Bin- nenlandsche Zaken is bepaald, dat het examen voor candidaten voor de betrekking %ran klerk bij een der Departementen van Algemeen Be stuur zal plaats hebben op Donderdag 16 en Vrijdag 17 Nov. a.s., aanvangende 's m. 9 u. Onlusten in Djambi en Palembang» Onze correspondent te Soerabaja seint ons nog d.d. 27 dezer, dat bij de ontmoe ting tusschen eane patrouille van M. Boengo en eene bende opstandelingen te Poeloe Ba- toe twee rebellen -werden gevangen geno men, terwijl het gevallen inlandsch hoofd het districtshoofd moet' zijn geweest. De Soenge^ Djoedjoehan waarvan sprake waa in een vroeger bericht, is een linker zijrivier van de Batang Hari, ontspringt in de, tot de Pa- dangsche Boven-cilanden behoorende Ba- tang Hapi-districten, en mondt ten N. van M. Boengo, op ca. 20 K.M. beneden strooms van Poeloe Batoe, dat aan de Djoedjoehan ligt en waar het treffen tus schen de< opstandelingen en eeue patrouille van M. Boengo plaats had, in de Batang Hari uit. Tebingtinggi ligt ca. 30 K.M. beneden strooms van het meermalen genoemde Sing- kati Gedang, dat ook aan de Batang Hari Dorpsbrand in Korintji. Onze correspondent te Soerabaja meldt dd. 27 dezer De controleur van do onderafdeeling Korintji meldt, dat in den nacht van 24 op 25 dezer de dorpen Doesoen Baroe en Semoeroep, dig 40 huizen bevatten, door een nog onbekende oorzaak in vlammen zijn. opgegaan. Er gingen 30,000gantangs rijst verloren. De totale schade is nog niet be kend. Doesoen Baroe on Semoeroep liggen in N.W. richting omstreeks 10 K.M. van de hoofdplaats van Korintji, Soengai Penoek. Do gantang is zoowel inhoudsmaat als gewicht. Als gewicht is 9e gantang gelijk te stellen met 10 kati's 6.17 K.G. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo gelijk en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord to ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „Do Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Uit de Staatscourant. Bij K. B. is met 30 Oct. a.s. aan den kol. J. J. Sc li i 1, commandant in het 3e genie-commandcment, behoudens zijn recht op pensioen, eervol ontslag uit den mil. dienst verleend, en is benoemd, bij het wapen der ge nie, bij den staf -van het wapen, tot kol., de luit.-kol. A. D. J. Berkhout, van dien staf. - Bij K. B. is mr. L .A. N ij pels, adv. en proc. te 's-Gravenhage, met 1 Nov. a. s., tijdelijk werkzaam gesteld aan het Dep. van Oorlog. Bij K. B. is aan den graveur le kl. bij de Topogr. Inrichting L. G. Kierdorf f op verzoek, met 1 Nov. a. s. eervol ontslag verleend. Bij K. B. zijn voor den. tijd van ten 'hoogste 3 jaren gedetacheerd bij de landmacht m West-Indië, de le-luit. der inf. van het _jer in Ned.-Indië H. M. C. van Dijk en J. van der Zee. Mlnistrieel Bezoek. De minister v^n Oorlog, generaal-majoor Bosboom, vertrok Zaterdag, vergezeld van zijn adjudant, den kapitein van den generalen staf jhr. R-oell en van majoor Insinger, ohef van de afdeöling Generale Staf aan het departe ment, naar Noord-Brabant ten einde een be zoek te brengon aan aldaar gelegerde artil lerie. Mimstorieele beschikkingen. Do vrijwilliger bij den Landstorm (2e-luit.) •T. F. T o u p k e n, commandant van de le Cie. Delft van heb L. S. korps Zuicl-Holland-Wcst, is bij beschikking van den Minister van Oorlog d.d. 25 October 1916, lie Afd. no. 95 bevor derd tot de positie gelijkgesteld met den rang an eersto-luitenant. Tevens is genoemde offi cier door den Inspecteur van den Landstorm aangewezen om op te treden als commandant van do met ingang van 30 October a.s. opge richte 3e Cie. 's-Gravenhage van genoemd korps. Namens den Minister van Oorlog is bij be schikking van den inspecteur van den Land storm d.d. 27 October 1916, L. S. M. no. 4462, den in positie met den rang van 2e-luit. gelijk- ?estelden vrijwilliger bij den Landstorm A. M. M e r t e n s van de le Cie. 's-Gravenhage van het L. S. korps Zuid-Holland-West, op zijn ver zoek eervol ontheven van zijn 'verbintenis, daar hij geneeskundig ongeschikt bevonden is voor de verdere waarneming van den dienst bij den vrijwilligen landstorm. Bevorderd. De luitenant-kolonel A. D. J. B er k h o u t, an den staf der genie, toegevoegd aan den inspecteur van het wapen, is bevorderd tot kolonel en de luitenant-kolonel J. J. Schuil is gepensionneerd. Schietoefeningen te Hellevoetsluis. Den 2en November a. s. zullen schietoefenin ;en gehouden worden van de kustbatterij te ïellevootsluis. Er zal gevuurd worden met kanonnen van zwaar kaliber, waarbij onveilig gemaakt wordt sector, begrensd door dc ware richtingen W.N.W. en W.Z.W. (45 gr.) tob op 6000 M. an het fort. Op dpu dag, waarop gevuurd wordt, zal van ie kustbatterij een roode vlag waaien, die 3 uren vóór het begin der oefening halfstok en één uur vóór de oefening geheel voorgehescheu ■ordt. Bovendien zal op den avond vóór en op den dag, dat ge.vuurd wordt, een waarschuwings bord geplaatst worden op do markt te Helïo- ■oetsluis. Stoomvaartuigen, tot het verleenen van sleep- hulp aan kleine vaartuigen, zullen vermoede- lijk aanwezig zijn. Bij K. B. zijn, met 1 Nov. a. s., bevorderd tot leap.-luit. ter zee, de luit. ter zee le kl. G. J. t e W i n k e 1, on tot luit. ter zee le kl». da luit tar zee 2e kL JL K e e xa. G. K„ Maastricht. Zoo uwe verbintenis is tot stand gekomen krachtens art. 8 der landstorm wet. kunt ge thans naar onze meening vrij willig bij don landstorm blijven. Zoo ge reeds behoordet tot den landstorm ingevolge de wet tan 31 Juli 1915 vóór het tijdstip, waarop go uwe verbintenis als vrijwilliger bij don land storm gesloten hebt, dan had men u niet tot deze verbintenis mogen toelaten en zijt ge thans verplicht als landstormpüchtige onder de wapenen te komen. Is dit laatste niet het geval, dan is zeker verzuimd aan de bevoegde autoriteiten kennis te geven van uwe vrijwil- ligo verbintenis bij den landstorm. Red. G'. A. K., Roozendaa'l. Volgens de wet kan voor inkwartiering zonder voeding voor een onderofficier of soldaat 0.20 betaald worden. In gevallen echter, dat de kwartiergever niet behoeft te voldoen of kan voldoen aan zijne wettelijke verplichtingen (bijv. als de inge kwartierde zijn eigen cfckens meebrengt), wordt het hiervorengenoemde bedrag naar omstan digheden verminderd. Red. S. N-, Eist. Geeft aan uwen comp.ies. comm. uw verlangen te kennen. Bij eventueele aanvraag zal daarmede rekening kunnen wor den gehouden. Gij leunt ruiling of overplaat sing verzoeken. Red. 1'. v. R., Harderwijk. Gij hebt u schuldig gemaakt aan een strafbaar feit en dus moet u daarvoor gestraft worden. Red. J. P. B., Baardwijk. Naar wo vernamen zal de mil. lichting 1908 der bereden korpsen mis schien omstreeks December met onbepaald ver lof vertrekken. Red. M. M., Breda. Do mi!, licht. 1910 gaat niet vóór 1 Augustus 1917 naar de landweer over, doch zal waarschijnlijk vóór dien datum met onbepaald verlof vertrekken. De juiste datum y u is BOX Biet bepaald. Het bedrag der vergoe- vrijTel-rara fl'nrr wm-rlr. hennam Orw-vr fron niip^omAector ding wordt bepaald door den burgemeester, naar gelang van omstandigheden. Red. 31. B., Amsterdam. Zoover ons bekend is, wordt geen bewijs verlangd. Red. P. L., Scrooskerke. Zoo ge gezinshoofd zijt in overeenkomstige verhouding tegenover eenig gezin verkeert, hebt ge recht op 2 X 2 dagen verlof per maand. Red. H. A. v. d. H., Lochem. De ziekensoldij tijdens uw verblijf in het ziekenverblijf moet worden betaald door het onderdeel, waarbij ge te Arnhem in betaling waart. Tijdens uw verlof in afwachting van ontslag uit den dienst wegens ongeschiktheid hadt gij recht op soldij en z.g, menagegeld; dit moet worden uitbe taald door uwe compagnie. De M. v. O. kan een gratificatie verleenen, zoo daartoe een voorstel is ingediend. Red. J. W. v. D., St. Oedenrcde. Het hoofd haar moet over het algemeen kort geknipt zijn; een bepaalde lengte is niet aangegeven. Red. W. A. Br., 's Bosch. Men kan zich over 't algemeen niet verbinden als trompetter. U zult dus een verbintenis moeten sluiten bij het wapen dor Artill. en dan, aoodra uwe verbin tenis goedgekeurd is, opgeven dat u wenscht opgeleid te worden voor korporaal-trompetter. Nadat u afgericht bent en hebt voldaan aan de eischen- voor korporaal-trompetter, wordt go bij eventueele vacature aangesteld als zoo danig. Zoo uwe tegenwoordige verbintenis nog niet geëindigd is, zoudt gij om overplaatsng kunnen verzoeken (als soldaat) bij de Veld Artillerie. Daar de africhting voer de troepen te paard geheel anders is dan die voor de Genie, kunt gij natuurlijk niet in uw tegen- woordigen rang overgaan. Red. J. H., Middelburg. Tot den landstorm be- hooren zij die niet vóór 1916 het 30ste levens jaar hebben volbracht. Voor don landstorm kunnen worden ingeschreven, zonder daartoe te behooren, zij die vóór 1916 het 30ste. maar nog niet het 40sto levensjaar hebben volbracht. Red. G, D„ Roozendaal. Ten einde een juist antr- woord op uwe vraag to kunnen geven, zouden wij gaarne weten of uwe ouders of één uwer ouders in Nederland wonen, en zoo ja sinds wanneer; of u steeds in Nederland verblijf hebt gehouden; hoe oud gij zijt; of uw moeder ge boren is uit eon in Nederland wonende moeder waar uw ouders eventueel gewoond hebben, vóór ze in Nederland hunne woonplaats had den. Red. J. R., fort a/d Hoofddijk_ In de betrekkelijke order wordt gezegd, dat aan alle militairen, die optreden als, enz. een extra-verlof wordt verleend, zoodat naar onze meening ook aan u extra-verlof kan worden gegeven. Réd. L. H. Zw„ Gorinchem. Blijkens uw schrijven zi.jt ge destijds op uw verzoek met twee jaar uitstel geweest, zoodat ge, naar onze meening behoort tot de mil. lichting 1913 en ge even tueel aneib deze lichting met onbepaald verlof vertrekt. Red. J. L. v. d. M., Besoijen. Daar verzoeken tot ruiling niet meer in ons blad geplaatst worden, geven we u in overweging, om persoonlijk in de door u begeerde plaats een onderzoek in te stel len of er iemand genegen is, die mot u wil rui len. Hebt ge zoo iemand gevonden, dan kunt ge Langs don hiërarehieken weg eon verzook richten tot den Opperbevelh. van L. en Zee macht. Red. J B,, Boxtel. Omtrent het vertrek met on bepaald verlof der mil. licht. 1913 der bereden korpsen is nog niets officiééls bepaald. Red. E K., Oosterhout. Daar aw verzoek inge st?6 destijds bestaande bepalingen waar schijnlijk niet voor inwilliging vatbaar was, zult ge ingevolge L. O. '15 B 154 geen ant woord ontvangen. Waar thans mildere bepalin gen omtrent verlof bestaan, goven we u in over weging thans uw comp. comm. om zakenverlof to verzoeken. Deze kan u waarschijnlijk zelf verlof verleenen. Red. R Leiden Bij verlof in afwachting van ont slag uit den dienst wegens ongeschiktheid voor den dienst, heeft een soldij-genietende recht op soldij, z.g. menagegold en vier dagen mobili- satietoelage. Red. G. W., Breda. Zulks hangt af van de heve len van uw commandant, en van de plaatse lijke polivie-verordeningen. Red. D. N., Doesburg. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1910 is nog niets officieels bepaafd. Red. D. de Kl., Etten. Zoodra de landweer in zijn geheel is afgelost, worden de militie-lich tingen, die Imnne eerste oefening hebben vol- bracht, geleidelijk naar huis gezonden. Red. P. K., Heumen. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1914 is no- niets officieels bepaald. Red. J. d. Gr., Eindhoven. Wat de straf zal we zen, kunnen wij niet mededeelen, doch uw va der zal er wel met eene lichte boete afko men. Red. J. J. K. BI., Amsterdam. Omtrent het ver trek met onbepaald verlof der mil. lichting 1913 is nog niets officieels bepaald. Zie voorts ons antwoord bij P. K. te Heumen in dit blad. Red. J. G., R m ;d. Hij moet nadienen iet geweest; omtrent de strafmaat kunnen we u niets rnededeelon, daar zulks van alle-lei om standigheden afhangt. Red. J. G. B., Velsen. De burgemeester uwer woonplaats zal, wanneer ge vergoeding aan vraagt, beoordeelen. of u in "-nmerking komt voor vergoeding. Red. G. D., Terkeijden. Daar nog niets omtrent hot vertrek met onbepaald verlof der golieele mil. lichting 1914 is bepaald, is ons natuurlyk niets bekend, met welke lichting de najaar»; ploeg oer lichting 1914 met kle.n vorloi za,! vertrekken. Red. s J. A. C. van M.. Ede. Uw straf gaat gewoon door; zoo kan hot dus geschieden dat uw straf feeds geëindigd is vóórdat ge voor den Krijgs raad komt. Red. J. W., Utrecht. Ge moet een verzoek tot huwen aan den M. v. O. richten, de M. v. O. kan onder door hem to stelien voorwaar de-u, toestemming daarvoor verleenen. Zoo ge htnvt zonder toestemming van den M. v. kunt ge onmiddellijk uit den dienst worden ontslagen, ltcd. W. H., Den Haag. Zie ons antwoord bij J. G. B. te eisen m dit LLad. Red. P. H. O.. Breda. Gij rnoet den M. v. O. toe stemming verzoeken, om u naar het buitenland te mogen begeven zie, L. O. '15 B 243. Red. A. W. W.j Roozendaal. 1. Vraagt uwen sergt. maj. het R. M. 1914 even ter inzage. II. Zie het antwoord bij J. W. te Utrecht in dit blad. HT. Wij hebben u de bladz. van het R, M., waar ze vermeld staan, 'opgegeven. Red. J. A. S. Roermond. Zoover ons bekend iB, bestaat daarvoor nog geen gelegenheid. Red. H. do Gr., Niouweraluis. Gij kunt een be zwaarschrift richten tot de oommissie van voor lichting in zake bezwaarschriften wegens ver goeding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zenden aan den voorzit ter van die commissie in de hoofdplaats der provincie. Red. Een landstormer. De landstormjaarklas.se 1912 gaat niet met de mil. licht. 1912 met klein verlof. Red. H. f. ^1. de Gr., Noordwijk. Zoo go niet militiepiicktig zijt, wordt ge iandstonnplichtig; naar we vernomen hebben behoeft ge voor den landstorm voorloopig niet onder do wapenen te komen. Red. H. J. 1<\, Oisterwijk. Alleen aan gezinshoof den en aan hen, die in overeenkomstige ver houding tegenover eenig gezin verkeeren, als mede aan hoofden van -zaken, enz., kan per orden verleend, verleend bij Voorts wordt alleen vrij :verlof en niet bij bewegingsvrijheid. S. C., Amsterdam. Zoo ge militieplichtige zijt, gaat ge naar onze meening tegelijk met de mil. lichting 1911 met onbepaald verlof. Red. B. de W., reg. Gren. Wend u om inlichtin gen in deze tot het Hoofdbestuur van de Na tionale Vereeniging tot Steun aan Miliciens, Beursgebouw, Amsterdam. Red. T. H., Helder. Omtrent do quaestie ..Hadt je me maar" of: „Had je me maar?" is al va ker meeningsverschii geweest. De zaak is nog ai eenvoudig, als men haar met andere overeen komstige uitdrukkingen vergelijkt. Dan blijkt, dat het werkwoord, dat op j e volgt, steeds, of ten minste meestal, een t krijgt, terwijl de t steeds wegblijft, als het vóór je staat. Zoo schrijven we: „Ben je hier?" maar ,.je bent hier", leer je goed?" maar „je leert goed", „wil je komen?", maar: „je wilt komen"' „spreek je goed?" maar: „je spreekt goed", enz. Deze voorheelden zijn met tallooze te vermeerderen, en wij volgen dus een alge meen geldigen regel als wij schrijven: „Had me maar?" zonder t. Red. ^Grgf'. JW. K., te Bath. Wij kennen dé regelen voor het tric-trac-spel niet. De uitgever J. F. van der Ven te Baarn heeft echter een handleiding voor Schoelbak, trictrac, enz. uit gegeven u kunt deze bij eiken boekhandelaar bestellen. Red. P. L. L., Willemstad. U moet daartoe zelf do aanbiedingen van cursussen in ons blad raadplegen. Uw vraag omtrent de lijsten be grijpen wij niet. Dat hebt u zeker ergens anders gelezen. Red. Facteur le Comp., Westhoven. Geef duidelijk het adres op, waaraan wij het pakket Soldatencouranten moeten verzenden. Anders kan aan uw verzoek geen gevolg gegeven worden. Red. Adressen gevraagd. Ondcrgeteekende verzoekt beleefd opgave van de tegenwoordige adressen der mil.-sold, der Inf. W. v. d. Weghe, vroeger gediend bij 3e R. I, le Bat.B. Bens, vroeger gediond bij 6e R. I. 2e Bat. A. W. SPROKOP Mil.-Hospitaal, Bergen-op-Zoom. Adres Kentzen of Heutzen gevraagd, In de maand Augustus is door de Zuid-Holl. Vereeniging tot bevordering van kunstnijver heid en volkskunst een prijsvraag gehouden, waaraan o.a. deel genomen heeft een zekere J. Hentzen of JHeutzen. Genoemde militair heeft een eervolle vermelding voor zijn inzen ding gekregen maar zijn adres is onbekend. Deze militair of hij, die iets van zijn adres afweet, wordt beleefd verzacht daarvan mede deeling te doen aan den res. Eerste Luit. der Grenadiers Sweep, afdeel'ng Ontwikkeling -n Ontspanning, Algemeen Hoofdkwartier, 's-Gra venhage. Lantaarn vergeten. Den milicien, welke bij de aangifte van de rijwielen op Zaterdag omstreeks 3£ uur op het station Gorinchem mijn lantaarn even over nam en welken ik geheel vergeten heb door de enorme drukte, wordt verzocht zijn adres op te geven. Alle eventueele onkosten worden hem vergoed. Lspl. A. C. Kleyn, Genie teleph., Brakelfort, B rakel. Geweer in den trein laten liggen. In den trein op den 5en October laten liggen een geweer M. 95, W. N. 532 C. Verzoeke'be leefd terugzending tegen de gemaakte onkos ten of inlichtingen aan C. Bee-ts, le Como. le Batt. 16e Deg. Inf. 4e Div. Veldleger. Ja waarom? Moeder Ja Frits.:.... Waarom trouwdo u met pa? Ik trouwdo je pa, Frite, omdat hij me redde toen bij het roeien do boot orndocg en ik bijna verdronken was, als je vader niet spoedig was gekomen. Een oogenblik stilte. Dan Frits: Maar waarom wil u dan per sé niet heb ben dat ik leer zwemmen, im>c? Gevat. reerndebng wilde eon aljxnitocht onder en gaf dit den waard van het hotel Eon nemen kennen „Wilt u dus voor oen ezel en een gids zor gen r" vroeg hij hem. „Kan u rmj mot gebruiken?" vroeg spottend een jonge boer, die het gesprek gehoord had, »naar er niet al te snugger uitzag. .0 ja!" zei do vreemdeling en meteen riep hij den waard achterna: „Ik moet enkel nog maar 'n gids hebben E e n r o b d i g, U zegt. dat do i Wonderlijke h i s t o r Op de kermis wordt een godrosseerdo zebra vertoond, „het grootste wonder van onzen j Verdediger: U zegt. dat do muur acht „Maar dat is geen zebra! zegt eon van de voet hoog is cu dat gij op den g/ond stondt, kijker»; ,,'t is 'n gewoon wit paard, 't heei't dus niet op oon ladder of zoo iet»? geen strepen". I Getuige: Juist. „Die hèt-ie vroeger gehad", legt de man uit de tent uit, „maar ze stonden 'm niet. Toch is-ïe naar Afrika gegaan en daar hêt-ie z'n stre pen tegen 'n gurnmiboom afgewreven". zoo Injur a]s hü gedeserteerd en in arrest is treden, waaraan saarna tyerd voldaan. Bevorderingen, mutaties enz. De milicien-kanonniers L. v. d. Werf van 2-III-4, L. Traas van 3-II-4 en J. A. Wakkéo van l-ÏII-4 R. Vg. A. zijn met ingang van 24 October bevorderd tot milicien-korporaal. Ned. Vereeniging „Ons Leger",' Men meldt ons Het secretariaat van bovengenoemde Ver eeniging zendt aan eiken militair te velde op aanvrage gratis zes mooie „Ons Leger" prentbriefkaarten. Men werdt beleefd ver- rocht eventueele adressen duidelijk te ver- ma-den aan bet secretariaat van „Ons Leger", Korte Wijnstraat S, Rotterdam. Opening winterseizoen 1916-'17 Fort Everdingen. Men schrijft ons van fort Everdingen: 'fc Was Donderdagavond feest voor de bezet ting van het fort Everdingen. Dank zij do wel willende medewerking van den fortcomman dant en de officieren commissarissen van de cantine, werd het duo August de Laat uit Til burg en mej. Blazer uit Amsterdam, onder me dewerking van den pianist A. Suwebulzen u:: Rotterdam, uitgenoodigd om voor ons op te Verdediger (triomphantelijk)- - Dan zult u misschien wel zoo vriendelijk willen zijn uit te leggen, hoo u, eea man van iet» boven do vijf voet, over een muur van acht voet lieen H o e 't k o n I 'i0n Z'°n om handelingen van den beklaagde ..TW i. rnm ook rol con, int., d»t jo Kr n. pt in dra met kunt betalen?" muur_ „Neen. Mijn vrouw heeft me trouwens, zoo lang we getrouwd zijn, nog nooit ergens om gevraagd". „Dat 'e sterk. Vertel eene, hoo heb je dat aangelegd?" ..Aangelegd? D'r valt niote aan te leggen. Ze koopt 't eenvoudig zelf, of ik 't goedvind of niet!" Zoo 'n zonderling. „Hij is 'n kundig architect, maar 'n boe tja excentriek". „Excentriek? Hoo bedoel je?" „Wel, hij geeft too dat er andoro-architecten zijn, die óók wat kunnen Alvorens genoemd trio de voordrachten be- Bat. XI 23 R. I„ Veldleger; van do pandoer- gon, hield de le luit. Berger een toespraak, waarin hij don fortcommandant en overige aanwezigen, waaronder ook ecnigo dames, wel kom heette bij de opening van het wintersei zoen 19161917 en het genoemde trio aan hem voorstelde. Spreker vertrouwde, dat we ona zou den amuseeren en dat hetgêen verricht werd zeer op prijs zou worden gesteld. Met het ver zoek een driewerf hoera aan te heffen op onze Koningin, waaraan spontaan werd voldaan, besloot spreker zijn welkomstwoord. Het eerst werden we verga3t door het optra den van genoemden heer Smechuizen, wiens spel door allen zoor gewaardeerd werd, wat te merken was aan het krachtige applaus dat hem bij ieder stuk dat hij speelde ten deel viel. Om be%urten gaven daarna mej. Blazer en de heer Aug. de J,aat eenige zeer leuk© voordrachten ten gehoore, die zeer in den smaak vielen. Het geheel was een genotvolle avond, die nog lang bij ons in herinnering zal blijven. Wij gelooven dan ook dat, waar het trio zal optreden, het op een groot succes zal kunnen rekenen. De oudste sergeant-majoor-instructeur. Men meldt ons: Te Kampen had toot het front van bot Instructiebataljon de uitreiking plaats van de gouden medaille aan den sergeant-majoor J. W. J. M a n d os. Hierbij waB tegenwoordig de generaal-majoor Buijze, inspecteur van het wapen der infanterie, die, na een toespraak van den commandant van het Instructiebatal- therinnering bracht dat de jubilaris do oudste sergeant-majoor-instructeur is van bet wapen der infanterie. Na thuiskomst van den troep werd den jubi laris door kapitein J. A. II. Abeleven een gouden horloge namens alle officieren van het I.-B. overhandigd en door den korporaal Her mans een tafel namens de 2e compagnie. De kapitein Van Kaathoven vereerde hem een gou den medaille namens de vier laatste comman danten der 2e Compagnie, 's Namiddags in de cantine werd hem door den adjudant-onder officier F. H. Spruitenburg, uit naam van de onderofficieren, een gouden horlogeketting aangeboden. Van fort a/d St. Aagtendijk. Men schrijft ons namens 'de Commissie Donderdagavond j.i. trad de vereeniging „Oefening zij ons doel" uit Amsterdam 1 ij ons op en saf ons in twee één-acters een avond -van stemming en vroolijkhcid voor de afwisseling in het eentonig leven alhier. Voor de moeite, die de dames cn heeren zich hebben getroost, ons aller welgemeenden dank Dankbetuiging. Langs dezen weg betuigt ondcrgeteekende zijn 'welgemeenden dank voor dc blijken van goede kameraadschap, en voor het prachtig cadeau ^em ter gelegenheid van zijn huwelijk geschonken door de miliciens der 4e Sect. 4e Compagnie le Bataljon 8 Regiment Infanterie. W. WILLEMSEN en Echtgenoot©. Pandoeren. De pandoerclub „De groote Zwart" 3-II-15 Li. 1. zendt ons het volgende pandoerpraatje-. No. 1. S- 10; H. 8; R. 7, 9 en b.Kl. 7, 9 No. 2. It- 8; H. 9 en vr.S. 8 en a; Kl. 10, vr. en k. No. 3. H- 6, 7 en a.S. b„ vr. en. k.Kl. a Nm 4 S. 7 en 9; KL 8; R. 10, k. a.H. 1« en b No. 1 speelt S. kaart. H. en vr.R. 10 10 als troéf, H. k. als kijk- Pandocrclub ..De groote Zwarte". A EIJSDIJK. H. BOER. L. VAN OS. J. HOLEBEEK. 3-II-15 R. I. De pandoerclub „Gekke Jaap", 3-II-15 R. I. le Div. Veldleger, zendt'ons het volgende p"nTh. s; s. 7'; r. 7, 8 ra 9; Kl. 7, 8 No. 2. S. 9 en k.; Kl. 9; R- b. en vr. No. 3. H. a.; R- b. en k.Kl. a. en 10; S 8, 10 en b. No. 4. Kl. b. en vr. Ruitenvrouw weggelegd als kijkkaart. H. 8 opgespeeld als troef. Namens de Pandoerclub „Gekke Jaap", J. ROODENBTJRG. A. v. d. HEUL. LüTH. HOOG-ENBOEZEM, VAN BEIEREN. 3-II-15 R. I. Veldleger 1© Divisie. De Pandoerclub „De vroolijke Jongens" 3-il Re^- Grenadiers, le Divisie Veldleger, zendt ons"het volgende pandoerpraatje No. 1. B. h., b„ 9 en 7; Kl. 10 en 7; H. 6; o." 2. H. a„ b., 10 en 9; S. vr. en 8; R. en 8- o. 3. R- a. en 10; Kl. h.; S. h„ b. en 9; H. 9 en 8. No. WKl. vr., b„ 9 en 8; S. a. en 7H. h. KL a. op stok. No. 1 komt uit met S. 10 als troef. Namens de Pandoerclub „De vroolijke Jongens", L. VOXCKEN. J. STARMANS. A. RIETDIJK. C. FRANKEN. Van het pandoerpraatje van de club ,,'t Ge broken Armpje" ontvingen wo nog goede op- incm vn de pandoorclub: ..Had je me 3-11 Rcg. Gren. le Dixirie Veldleger; club Altijd", 2-1II 20 R. I. IYo Divisie Veld leger Van het praatje der club „Dc Knots" lau den ons nog goede oplowsingen de pandoerolub ..De luis aan d© ketting", 3-II Reg. Gren. le Divisie Veldleger en mil. J D ren tb, 2-III-20 R. 1. IVe Divisie, Veldleger. Verzamelen van Prentkaarten. Gemobiliseerden. die uit elke Plaats Jn Nederland eene prentbriefkaart voor bunno verzameling wenschen te ontvangen Sergt.-maj. Frank, Hoapit. Middelburg. Serg.-maj. der Art. C. J. Mol Jr., Smidstr. 14a, Den Helder. Sergt. C. W. v/d. Leeden, Hospit. Middelbnrg. Mil. aergt. J. Vollaard, 6e R. L L Bat. 3e Cle. III Div. Veldleger. Mil. sergt L. Ingelse, 6e R. J. L Bat. 3e Cia. III Div. Veldleger. Mil. serg. s. J. van Pelt, 17 R. I. Bat. 2 Cle. Ille Div. Veldleger. Mil. serg. J. C. Bouwman, Ie Depot Bat 5e Cie. G. de Vries, milie.-sergeant Hansw<-ert (Zeel.) Mil. sergt. .T. v. d. Mejj Jr., 8e Comp. Wiel- rydérs, Veldpost 4. Serg. J. Maassen, 11—13 E. L Ille Div. Veldleger. Serg. F. Magdelyns, II13 R. I. IIIc Div. Veldleger. L. de Voogd, Wachtmeester, Artillerie Muni tie-Trein, 3e Divisie, j Kroonserg. der Inf. A. J. Kalff, Vaandrig cursus. Depotbat, Vie Jnf. Brigade. I G. E. Passeni'-r. mil.-korp., Hoofdkwartier, Staf wacht-Veld leger. H. S., korpor.. Hospitaal, Zweedyk. Middelburg. Korp. B. W. Leuverink, 3 II 8 li. I. lie Div. Veldleger. Tvorp. J. H. Goossen, Hulp-kornmies te Emmer- compascuum adres J. M. Hidding. Korp. C- Vivie, 5 Batt. 3 Afd. 1 R.V.A. 4e Div. Veldleger. Korp. W. Bel jaar.46 L. W. 4 Cie Veldleger. Mii.-korp. A. Ni Weezie, Mitraill.-kazerne, Maastiicht. Korp. C. L. J. Ligthelm, 7e batt IVe Afd. 2e Regt. Veldart. Korp. B. Borduin, 8e Comp. Wielrydert, IVe Div. VeldJeg'-r. Mil. korpl. P. Schmidt Jr., opl. seiner, Rot- tummeroog. Loip. J. Kroc-se, 3. II. Reg. Gren. 1 divisie, Veldl. Mi!, korpl. B. W. Leuverink. 8e Reg. Inf. 3e Comp., 2e Bat. 2e Div. Veldleger. Mil. A. Af. Walters, 2e Cie. 1 Bat. 13 Reg. 3e Div. Veldleger, Mil. L. v. Hoon. P. A. D. Ille Div. Veld leger. Mil. B. GroenwoM. Res. Bat. F. 2e Compagnie. J. H. Schaap, Ie Mitr. Comp. Vest-Art, Veldp. Mil. C. Heordink, Detach. Adm.-Troep. L. Toren3tr. ltott. Grenadier S. Bok, Soetensstraat No. 6Scheve- ningen. J. W. Lodder, Battery Vischmarkt, steil. Den Helder. H. Mulder, Grensw. Hardenberg. Mil. A Teenw, Kustwacht Vlieland. E. Seilberger en J. Schipper. 13—HI Beg. Vest Art. H. Caarls, ie Mitr. Comp. Vest. Art Veldpost. Jan Ligtendag, 2e Bat. 4e Comp. 14e Reg. In;. III Div. Veldl. Milicien Jean Mouter spoorwegafdeeÜDg Kroinhoutkazerne Utrecht. S. Boot, Mil. facteur 314 vest-art. Mil. J. C. Mol, 4-1-3 Vest. Art Jac. v. Dedein, a/b. Hr. Ms. .Holland", Den Hrider D. van Eek, milicien Lange Torenstraat, Detach. Adm. troep, Rotterdam. Mil. G. L. Jordaan, Paul Krugerlaan 280, Den Haag. A. A. Nuraan, 2e Comp. le Bat Reg. Jagers, Veldleger, Ie Divisie S. Blok ze Comp. le Bat. Reg. Jagers, Veld leger le Divisie. H. A. v. d. Engh, Mil. Hospitaal, Middelburg. A. Putman, Stafkwartier le divisie. J. Kuylaar», telegrafist, Diefdjjk by Leerdam. S. de Vries, 4e comp., 41e L.W. BW. C. Broekhuisen, le Houwitser Battery, 3e div. Veldleger. G. M. Heyda, Vffl C. W. IV div. Veldp. No.4. E. Hut, Mi! Telegrafist, Krommenie-dykfort. N. Westerink, Mil. Telegrafist, Kremmenie- dykfort. J. de Kreek, 2-H-3 R. I. in Div. Veldleger. L. v. d. Zanden, 2e Reg. Inf. 2e Bat 4e Comp. 3e Div. Veldleger. H. .T. Hakkers, 45 Bat. L. W. I., 3e Comp. C. M. v. Tatenhove, 2e sectie V. P. A. Troe- i en in Zeeland. A. M. J. Verhoeve, 2e Corop^ Ie Bat Reg. Jagers, Veldleger Ie Divisie. C. A. By'ster, Detaoh.-Adra.troepen, Lange Torenstraat 59, Rotterdam. K. Henstra, 3e Comp. Wielryders, 4e Divisie Veldleger. Kanonnier H. Bok, 2e Oosterparkstr. 153, Amsterdam. Lsp. J. Schepper, 8e Comp. Wielryders, Veld post 4. J. C. V. Biondina, 3/ni Grenadiers, le Div» Veldleger. G A. Schollaardt, 3TII Grenadier», le Div. Veldleger. A. v. d. Krans, 3/TII Grenadiers, le Div. Veldleger. A. Doze, 3 ill, Grenadiers, le Div. Veldleger. J. A. Sohaarman, S/III. Grenadiers, le Div. Veldleger. F. J. Evers. 39e Lw. Bat. L 2e Comp., troepen in Zeeland. C. van den Dries, 39e Lw. Bat. L 2e Comp. troepen in Zeeland. J. A. Clarijs, 39e Lw. Bat. I. 2e Comp., troe pen in Zeeland. A. Erangers, oppasser zaal 3, Militair Hospi taal te Middelburg. Brief van 'n moeder aan haar zoon, die ia dienst is. Wijze: „Moeders brief, van Speeohoff'. (Van sergt. G. Persklomp.) M'n lieve Jan, ik mot oe toch is schrijven, Hoe lank deukte nog weg te motte blijve, Oe rooér, die zit hier nou toch zoo alleen, Niks as de kiepe heb ik om me heen, 'k Zee daar straks al zoo in m'n gedachte, Wa reui- gevaren, dat oe zoo al wacht©, Ge bent nóg nooit zoo ver van buua gegaon, van de club ..'t Zal wel eaan". Se Pie. Res. j Nooit kwamde van menne pappot vandaoq,.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3