No. 346 Woensdag 1 November 1916 Orgaan voor Leger en Vlooi. Ons nieuw adres. oorlogsnieuws. ïaleriusstraatl, Amsterdam. Ons Ooriogsdagboeic. Een bezoek aasi dg Artillerie-Inrichtingen. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN* ADMINISTRATIE VALERICSSTH. 109, AMSTERDAM. DIT RtAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOORBURGERS 9 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT- BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50 P. KW ART A AL Voor AdvertentiCn wende m*n zich tot orizo Administratie, Valeria «vraat J09 Amsterdam. Prü» dor Advcrtontitn per regel 80 een'. Voor Ingrzondm ïkdo- deelingen op «Is tweede, derdo en vierde pagina dubbel tarief, lij abonnement reductie. Ais bondgenooten van Duitschland en Oostenrijk-Hongarije hebben de Turken het niet gemakkelijk. Zij worden geholpen door Duitschers in hun strijd, An bijv. aan de Dardanellen hebben dezen zeker veel bijgedragen tot de haranekkige verdediging, maar van den anderen kant helpen zij op verschillende fronten mee, aan het Oosterfront tegen de Russen, in de Dobroedsja tegen de Roemenen, zij vechten bovendien harnekkig in den Kaukasus, in Mesopotamië, in Egypte. Wij zien hier een Tursch veldgeschut in Mesopotamië, gericht tegen.de Engelschen in het land tusschen Tigris en Eufraat. Men neme nota van het nieuwe jdres van de Redactie en Admini stratie van „De Soldatencourant": Geen audiëntie. Blijkens bericht in de Staatscourant'" trordfc Donderdag a.s. door den Minister van Oorlog geen audiëntie verleend. De verspreiding van ons blad. Onderdeden, die met het toegezonden aan tal Soldatencouranten niet toekomen, worden «erzocht een greoter aantal te willen aanvra- jen, opdat alle abonnó's regelmatig een eigen ixemplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen in herinnering, dat troepen- loeien, die soms door een of and9re oorzaak ran ons blad verstoken zijn, slechts een aan draag tot ona te richten hebben om regelmatig, trlemaal per week, een pakket Soldatencouran- ien te ontvangen. Nergens mag ons „Orgaan Voor leger en vloot" ontbreken. ui toestand in dsn feiiienstnjd. Het merkwaardigste, dat wij uit de oorlogs- geoi. medenis der laatste dagen hebben te mel den 13 eens weer... een zeeslag. Eens weer! Deze oorlog verwent er ons niet mee, en als we daai uij bedenken hoeveel millioenen en millioe- nen de groote mogendheden, Engeland en Duitschland voorop, aan hun zeemacht ten koste hebben gelegd! Na den slag aan de kust van Jutland, den iaatsten dag van Mei, heeft er geen treffen ter zee plaats gehad en do zee slagen, die daaraan vooraf gingen in bijna twee jaren kunnen we tellen. Het opmerkelijkste in dezen zeeslag ,-is, dat zij niet in de volle zee, maar in het Kanaal plaats vond. Opmerkelijk in do eerste plaats al, dat een Duitsch eskader zich zoover durfde wagen, maar in de tweede plaats ook, dat het zich zoover heeft kunnen wagen. Want volgens de Duitfiche berichten kwamen deze oorloegsschepen uit de Kielor Bocht, achter Helgoland weg, moesten ze dus de heele Noordzee oversteken en hebben ze dat gedaan, zonder door Engelsche oorlogsvaartui gen gehinderd werden. Do Engelsche berichten vertellen «enigszins andersdeze Duitsche flot tielje kwam niet van de Duitsche lcust, maar van de Belgische, die zooveel dichterbij is, van II6e week. Van 23 tot 29 Oct. 23 Oct. De Roemeensche havenstad Con- etanza is door de Bulgaarsche cn Duitsohe troepen ingenomen. Viscount Grey betoogt in een redevoering, dat Duitschland in Aug. 1914 de aanvaller is geweest en dat Duitschland geen „waar borgen tegen een nieuwen aan val kan eiscken. 24 De Franschen heroveren het dorp en fort Douaumont, de steengroe ven bij Haudromont, terwijl zij een stelling bezetten aan den weg Bras—Douaumont. Mackensen bezet Carmurat, Medjidia en Rasova. De Vlaamsche Hoogeschool te Gent wordt geopend. 25 Mackensen bezet Tsjerpavoda. Do Roemeniërs laten de Carol- spoorbrug springen. 26 Tien Duitsche torpedobootjagers doen een aanval'op de Engelsche verbindingslijn FolkestoneBou logne, waarbij eenige wachtsche pen in den grond worden ge boord. M Sh Duitsche rijksdag staat een Zeebrugge Het is moeilijk te zeggen, wat in dit geval waar is. Evenmin als over de herkomst van het aan vallende eskader, zijn de berichten van beide kanten het eens over den geleverden slag zei ven, over de resultaten ervan. Dn Duitschers beweren, dat zo hier weer een overwinning ter zee hebben behaald, de Engelschen, dat de onderneming der Duitschers geheel en al mis lukt is en niets heeft opgeleverd. De verliezen worden ook geheel verschillend gegeven: do Duitschers verklaren, dat twee of drie Engel sche iorpodobooten vernield en twee andere zwaar beschadigd zijn, bovendien hebben zij elf roorpostschepen benevens de mailboot Queen, oen transportschip, in den grond geboord. Neen, zeggen de Engelsche telegrammen: één torpe doboot zal wel vergaan zijn, één was zoo zwaar beschadigd, dat zij op strand moest loopen, ter wijl een Jecr v-msportsoliip vernield werd; dat is alles. De Engelschen beweren ver der. dat er twee Duitsche torpedobooten ver nield zijn, terwijl de Duitsohe berichten mel den, dat heel de uitgevaren flottielje zonder verlies in de'havens terugkeerde. Er is dus nog al tegenspraak in de telegram men. De gioote vraag is echter, of de tocht van het Duitsche eskader voldaan heeft aan het doel, waarmee het uittrok, n.l. afbreuk te doen aan den transportdienst tusschen de Engelsche en de Fransohe kust. Indien het werkelijk aan do Duitsche vloot gelukte om hot vervoer van troepeü en gewonden daar te belemmeren, zou dit een zeer zware slag zijn voor de geallieerden, zon daardoor het volhouden van den oorlog misschien onmogelijk worden gemaakt. Maar de Entente-mogendheden behoeven zich blijk baar daarvoor niet bezorgd te maken. Een kra nig stuk heeft do Duitsche vloot zeker weer ge leverd, dat eenige barer schepen in het Kanaal wisten te komen, zonder dat ze verhinderd wer den. De waakzaamheid der Britsche vloot werd dus verschalkt. Doch dat is ook alles, of ten minste bijna alles. In het gunstigste geval heeft het Duitsche eskader één transportschip, de Queen", vernield. Verder heeft 't geen stoor nis, geen de minste belemmering kunnen bren gen in het zoo levendige transportverkeer tus schen Dover en Galais. Héb Kanaal is veilig gebleken voor de Duitsche aanvallen. En voort aan zal de Efagelsche vloot nog eens zoo waak zaam zijn, en een herhaling van dezen aanval zal wel niet mogelijk wezen. Van de oorlogsterreineu te land komt maar bitter weinig nieuws. Het offensief' bij Verdun is door de Franschen niet doorgezet; zij zelf geven toe, dat alleen de artillcriestrijd er voort duurt, dat de infanterie niet optreedt. Indien er aanvallen geschieden, zijn het tegenaanval len van Duitsohen kant, die echter ook geen ander resultaat hebben dan een aantal dooden en gewonden, en dat ze de Franschen tegen houden. De merkwaardige winst der Iaatsten bij Verdun is dan zooals steeds meer blijkt, bij verrassing gemaakt, voor een grootsch offensief als aan de Somme, schijnen de Franschen hier niet in staat. Wat zij de vorige week bij Ver dun gedaan hebben, is trouwens bewonderens waardig genoeg en weerspreekt de Duitsche meening, dat Frankrijk uitgeput is en zelf moord zon plegen, als het nog een jaar den oorlog voortzette" nieuw oorlogscrediet van 12 mil- lard toe. De O.-H. minister van finan- tiën v. Körber heeft de opdracht een kabinet te fortneeren, aan vaard. De Bulgaren bezetten Hisjova. O.-H. troepen dringen bij Dorna Watra over een front van vier K.M. de Russische stellingen binnen. „Ergens iu Nederland" met het oo» op de veiligheid van den Staat mogen wij geen plaatsnamen noemen zijn, over een drietal plaatsen verdeeld, de Artillerie Inrichtingen gevestigd, welke sedert enkele jaren een Staats-bedrijf zijn geworden. De Minister van Ooi-log heeft dezer dagen de pers in de gelegenheid gesteld een bezoek aan die A. I. te brengen ten einde ons door eigen aanschouwing te doen kennisnemen van de wijze, waarop onder de tegenwoor dige omstandigheden in de ami vu Hing en aanmaak van wapens* munitie _en verdere Aan de Somme staat de strijd niet stil in de laatste dagen, maar do resultaten zijn vrij poo- ver. Volgens de laatste berichten zijn dc En gelschen weer iets vooruitgekomen bij Les- boeufs, waar zij een loopgraaf veroverde^. Overigens niets bijzonders hier. In 't Oosten niet veel meer. Do Russen vallen blijkbaar weer heviger aau bij de Stochod; waarschijnlijk om de Roemenen wat te ontlasten van den druk der Duitschers en Oostenrijkers. Van de Do broedsja komt weinig werkelijk nieup-s; de Russen en Roemenen trekken er blijkbaar nog steeds terug; maar in Zevenburgen schijnt het to gelukken om de Russen te ontlasten. Wo lezen in elk geval van heftiger tegenstand, ter wijl daarentegen de Centralcn hier betrekkelijk weinig meer vooruitkomen. Maar vooruitkomen doen zij toch nog, zoowel ten zuiden van den Rote-Turm-pas, waar zij Azuga bereikten, als bij Predeal, waar zij iets opschoten in do laat ste dagen. Daarentegen melden do Roemenen een zegepraal in hot Jiu-dal, waar zo een 2000 krijgsgevangenen maakten, Ook aau het Mace donische front is maar luttel verandering go- komen, de Fransche troepen hebben een dorp veroverd en vooral de Sends olie troepen zijn iets verder opgeschoten naar den kant van Mo- nastir, maar zonder dat er uitzicht ti op een spoedige inneming dier plaate, welke de geal lieerden reeds voor eenige weken weldra iu hun bezit dachten te hebben. Aau heb Italiaansche front artilleriegevech ten mijnenwerpersvuur, zwakke artillerie-aan vallen, maar geen resultaten aan een of ande ren kant. Zoo gaat de groote oorlog langzamer hand den derden winter in, zonder dat een dor partijen een resultaat heeft bereikt-, dat kern volledige hoop kan geven op de eindelijk© over winning. Het kan niet anders, of allo zijn zeer verzwakt in het laatste jaarwant allo hebben vreeseiijke verliezen geleden in hun measchen- materiaa-I. De inmenging van Roemenië beeft geen wijziging gebracht in den algemeenen tod- stand, noch de vorderingen aan de Somme, noch feitelijk het voortdringen der Russen. Over 't geheel, al hebben de Cenbralen meer klappen gekregen in het laatste jaar, zooals de geal lieerde in het eerste, wegen hun krachten nog tegen elkander op. Z3I men. den geweldigen strijd, die de volken doet doodbloeden, nu nog een jaar voortzetten? Als er dan een overwin naar is, zal die haast niet minder zwaar gesla gen zijn dan de overwonnene! DUITSCHLAND. Een onderhoud mot Hindenburgen Ludendorff. De „Neue Freie Presse" bevat het ver slag van een onderhoud, dat dr. Paul Goldmann, Berlijnsche oorrespondent van het blad, in hot Groote Hoofdkwartier niet Hindenburg en -den chef van diens staf Ludendorff heeft gehad. Uit dit verslag, aan de „Voss. Zeit." geseind, nemen wij het volgende over De beide generaals wonen in het Groote Hoofdkwartier in een villa, welker beneden- salons als ontvangkamers dienen. Goldmann werd uitgenoodigd aan het souper, aan hetwelk ook de hoogst geplaat sts officieren van den Generalen Staf deel namen. Het menu was buitengewóón een voudig: haring met aardappelen, brood en kaas; aan tafel wijn, later bier. Omtrent den oorlogstoestand verklaarde Hindenburg: ,,De zaken staan zoo ghnstig mo gelijk en alles- zal ook verder goed gaan. Op de vraag: ,,Hoe lang nog?" gat' hij ten ant woord: ..Dat zal van onze vijanden afhangen; profeteeren is een ondankbaar iets, in den oor log moet men iyfC'beslist nalaten. Het is mo gelijk, dat in het jaar 1917 de gevechten zullen plaats hebben, die de beslissing zullen bren gen. Ik Weet het niet, niemand weet het. Ik weet, alleen, dat wij zullen doorvechten tot aan do beslissing. Ludendorf voegde daaraan toe: „Wij denken aan geen vrede, wij zijn vast be sloten den oorlog voort te zetten, hetgeen trouwens duidelijk genoeg blijkt uit alle maat regelen der bondgenooten." Volgens een verdere uitlating van Ludendorff was de munitie weliswaar niet alles, en niet de granaat, maar de geest van den soldaat brengt de eindbeslissing en de geest is bij de Duitsche en O.-H. soldaten beter dan bij de vijanden. Maar toch is de munitie in den mo dernen oorlog van ontzaglijk groote beteekenis. De opvoering van den aanmaak van munitie t-ot het hoogste punt is de belangrijkste taak in do oorlogvoering en deze maxtmum-produc- tie moet werkelijk do uiterste grens zijn, die men bij mogelijkheid kan bereiken. Allo krach ten van het land moeten medewerken bij den aanmaak van munitie. Dat geschiedt bij onze vijanden en dat moet ook bij ons gebeuren. 'Op de vraag, of de Russische massa's uitge put raken, antwoordde generaal Ludendorf „Zij raken reeds uitgeput, daarvoor zor gen in de eerste plaats de Russische leger aanvoerders. Maar ook in Rusland groeien nieuwe geslachten op. Dat geeft echter niets. Ook wij hebben menschen genoeg, Duitsch land kan beschikken over overvloedige aan vulling en ook in Oostenrijk zijn de reserves neg lang niet uitgeput. Wij zijn nooit bang geweest voor het groote aantal der Russen. Wij kennen geen overmacht", waarop Ludemlorfi liet volgen: „Overmacht nis gevaar bestaat slechts voor den zwakke. Wie zich over het noodlot beklaagt, moest zicli eerder over zich zelf beklagen. Een vaste wil maakt zijn eigen tot. er bestaat geen noodlot". Dr. Goldmann vroeg verder: „Kan het Prnnscho volk deze ontzettende verlie zen nog lang volhouden?" Hindenburg .mtwoorddo daarop: „Do Franschen betoo- nen groote taaiheid. Maar zij roeien zich zelf door deze strijdwijze uit en ook hun taaiheid zal hun van geen nut zijn, daar zij er teu slotte niet meer zullen zijn. Het Fran6che -olk heeft dit lot iu de eerste plaats te dan ken aan de Engelschen. Do Franschen roepen de Engelschen i© hulp e;i de lmlp. di>< deze bondgenooten bieden, bestaat daarin, dat zij hen dwingen zich te hunnen behoeve te ver nietigen. In het offensief aan do Somme is een groot gedeelte van het Fransohe leger ge vallen. Mochten de Engelschen in bet voorjaar een nieuw offensief in denzelfden stijl verlan gen. dan zullen zij Frankrijk daardoor van de itót vaat zijn leger en zijn volkskracht beroo- ven. Wij vinden dat natuurlijk goed. Het is toch vreemd, dat de Franschen niet merken hoe duur hun bondgenoot hun te staan komt. In do meening omtrent de waarde dor mili taire prestaties van Engeland zal ook deze oorlog weinig verandering brengen de groote >'.ratègen zijn ook ditmaal uitgebleven." „In Zevenburgen", zeide Hindenburg ver sus-, „gaat het uitstekend. De Roemenen trek- 1vt> terug en krijgen hun verdiende loon. Ik lob hun toetreden tot den oorlog tnet. blijd schap begroet, omdat wij daardoor van den positie-oorlog verlost werden." Na tafel vertelde Hindenburg onder een glas bier, dat hij van het begin van den oorlog f slechts eens een verlof van zeven dagen had gehad om zijn familie te bezoeken. De hoofd zaak achtte hij den slaap. Do soldaat moet kunnen slapen. „Kan een legeraanvoerder slapen als groote beslissingen op handc-n zijn?" werd gevraagd. „Waarom niet?" was het antwoord. „Als niet alles naar wensch gaat slaapt men misschien iets minder vast. Gaat het echter goed, dan slaapt men natuurlijk als een mol!" Een nieuwe minister van oorlog. .BERLIJN. (Uit het Groote Hoofdkwar tier.) De Keizer heeft den minister van oor log Wild v. Hohenborn belast met het bevel over een legercorps in het westen en den commandant van het 14de reserve-corps, 1'tenant-generaal v. Steiu, benoemd tot j^ruisisch oorlogs- en staatsminister. Deze verandering is het gevolg van de noodzakelijkheid, dat de over militaire maatregelen in het land beslissende minis ter van de toenemende voornaamste behoef ten van het veldleger door groote ervaring als trcepenaanvoerder op de hoogte moet zijn. Kapitein Bölcke. f BERLIJN. Kapitein Bölcke botste den 28en Oct. in een luchtgevecht met ri'i vlieg tuig tegen een andere machine p: *1 -onge lukte bij de daarop volgende land.;, achter de Duitsche linies. Den 27en Oct. had hij het 40e vijandelijke vliegtuig naar benedeu defensiebenoodigdheden wordt voorzien. En dan mag als algemeene indruk van dit, tweedaagsch bezoek onder deskundige leiding worden vastgesteld, dat er sedert de mobilisatie hard is gewerkt om in. te halen wat in vredestijd te kort kwamdat leering i3 getrokken uit de practijk vau dezen oor log dat vaak gewoekerd moest worden met de beschikbare ruimte, zooals bet hier en daar wel „behelpen" is geworden. Daarnaast heeft het bezoek ons ook den indruk gegeven, dab de Minister er goed aan heeft gedaan de pers tot' haar bezoek in de gelegenheid te stellen. Want belang wekkend was het ontegenzeggelijk en wan neer wij van dit interessante hier het een en ander gaan vertellen, zal dit er ongetwij feld toe bijdragen, dat ook dit voorname onderdeel onzer defensie wat meer bekend, wat meer gewaardeerd zal worden. Na den vrede vanin 1679 besloten Ge committeerd 0 raden van Holland en West- Friesland tot het vestigen van een affuit makerij te... Dat was het begin dei' artillerie- inrichtingen. Vóór dien tijd bestond er wel een geschutgieterij, doch dit was een particu liere instelling. Die affuitmakerij voerde lan gen tijd een kwijnend bestaan. Men had ook toen reeds in vredestijd weinig over voor do defensie... In 1750 werd te.... een geweer- fabriek opgericht. Zij bleef bestaan tot aan dc vereen'ring wt Rclri©. Tn f nil- 1,-nn men toen zooveel beter terecht. Na do afsehekling van België .werd do geweermakerij een pnd.er- J Hoog bezoek. BERLIJN. De Keizer en de Keizerin bezochten Zaterdagmiddag de c-cntrale keuken voor volksvoeding in de Berlijn sche centrale raarkthalle en namen daar een proefje van het gerecht van den dag: witte kool met- vleesch. Het keizerlijke paar liet zich zeer waardee- rend uit over de groote inrichting. De Keizer voerde op vroolijken toon een ge sprek met schoolkinderen, die hunnen maaltijd kwamen gebruiken. Het keizerlijk paar werd bij zijn verblijf in de keuken en bij zijn aankomst en vertrek door het publiek hartelijk toegejuicht. ENGELAND. Be Kanaal-tunnel. Deze dacen heeft Asquith een deputatie ontvangen uit het parlement, die den steun van de regeering kwam inroepen ter bevor dering van den bouw vau de reeds zoo lang besproken Kanaal-tunnel. De deputatie drong aan op een nieuw onderzoek van het vraagstuk, thans iu het licht van de erva ring van dezen oorlog. De afgevaardigde Fell, die het woord voerde, wees erop, van hoeveel nut eu voor deel een timnel thans zou ziju geweest. Of ficieren-leden van het Channel Tunnel déél van de stapel- en geschutmagazijnen, die voortgekomen waren mt de reeds genoemde affuitmakerij. Men had toen in dio onge noemde plaats bij elkaar den geweerwinkel, de constructiewerkplaatsen, de ijzergieterij, de patroonfabriek en de vuurworkerij. In het laatst der 19e eeuw nam het Rijk de bestaande particuliere geschutgieterij over In 1887 werd alles vereenigd tot de artillerie-inrichtingen en tien jaar later, in 1S97, ging alles over naar behalve de constructiewerkplaatsen, welke te... gevestigd bloven. In 1904 werd de geschut- gieter opgeheven. Ons bezoek gold dan eerst de wapen fabriek. Vooraf kregen we wat bijzonder heden ter toelichting van de zijde van 'de direptio der A I. Aanvankelijk bestond er alleen een geweer- fabriek voor het herstellen der geweren en om als school te dienen. Maar in 1901 werd dan be sloten de geweren ook zelf te maken. Men ver vaardigde toen het wapen zelf voor twee derdo deel. In 1904* werd de fabriek ook ingericht voor het nog ontbrekende derde. Zoo kon men dus het heele geweer zelf maken, maar liet be zwaar deed zich toch voor, dat hetzelfde werk tuig voor verschillende onderdeden moest wor den gebezigd. Sedert de mobilisatie echter is men zoo volledig geoutilleerd, d3i alle onder deden naast elkaar kunnen worden vervaardigd. De daarvoor noodige werktuigen heeft men uit het binnenland moeten verkrijgen. Vat er bij het maken van een geweer zoo al komt kijken, kan h ieruit worden afgeleid, dat een geweer uit et minder dan acht en tachtig onder- n bestaat! l'- i mOg«t samengesteld* ondft' deel, bet „Staartstuk", heeft niet minder dar honderd aokt as d e r t i a bawerkin- Committee hadden met klem op den bouw aangedrongen na hun terugkeer van het front. De commissie was tot do conclusie ge komen, dat het geheele land nu den bouw verwacht. Ec-n ander spreker betoogde, dat men in Frankrijk er algemeen vóór is, terwijl ma joor Courthopo verklaarde, dat iu militaire kringen algemeen de opinie bestaat dat een tunnel noodig is. De heer Asquith antwoordde, dat de re geering al het mogolijkc zou doen om tijd te vindon ook deze hoogst belangrijke quaesüe in studie te ueinen. De premier deelde nog mede. dat in Juli 1914 de Verdedigings- coznmissje een tot dusverre niet gepubli ceerde beslissing had genomen in het tun- nelvraagstuk, waarvan de conclusie luidde, dat „de strategische omstandigheden niet zoodanig veranderd waren, dat daardoor een afwijking van do beslissing der regeering in 1907 gerechtvaardigd zou zijn". Asquith erkende, dat inderdaad de erva ring van den huidige» oorlog een nieuw licht op de aangelegenheid werpt, hetwelk een grondig onderzoek terdege wettigt-. FRANKRIJK. Van het Wentelijk Oorlogèterrein, Het Engelsoh-Fransche offensief. LONDEN. De Engelschen maakten Zon dagochtend nog vorderingen ten noord oosten van Lesboeufs en namen daar een loopgraaf van den vijand. De Duitschers beschoten hevig verschil lende gedeelten van het Engelsche front ten zuiden van de Ancre. Overigens niets andera dan nu en dan beschieting en actie van bommenwerpers. Ondanks den hevigen tegenwind deden Engelsche vliegers gisteren een aantal nut tige verkenningen. Een Engelsche machine wordt vermist. PARIJS. Na een hevige beschieting deden de Duitschers Zondagnamiddag een aauval op de Fransche stellingen ten noor den en ten zuiden van Maisonette, waarbij zij gebruik maakten van vloeibaar vuur. Het Fransch#mitrailleurvuur brak de aan vallen der Duitschers. Dezen werden terug gedreven naar hun eigen loopgraven. BERLIJN. (Officiec-1.) Legergroep van. jrrhti KupprcchtDo ben he vig vuur tusschen Gueudecourt en Les Boeufs zich ontwikkelende aanvallen wer den grootendeels door de Duitsche artille rie gestuit, en, waar het tob gevechten kwam, met verliezen - afgeslagen. Daarbij werden twee gepantserde auto's vernield. Later drongen twee vijandelijke compag nieën in de voorste Duitsche loopgraven. Daar wordt nog gestreden. Legergroep run den Dnittchen Jcrcejn- prine: Alleen aan den oostelijken oever van de Maas werd het artillerie-gevecht nu en dan tob groote hevigheid opgevoerd. Bij Verüun. PARIJS. Do Duitschers bombardeer den lievig da Fransche stellingen tus schen het Haudremont-bosch. en de spoor lijn DouaumontVaux. De Franschen losten schoten cp de batterij en gin gen overigens vc-orb met den arbeid tpt versterking der veroverde stellingen,- die zij op verschillende punten verbeterden. De vijandelijke infanterie deed geen tegen aanvallen, de bloedige verliezen van Don derdag eu Vrijdag j.l. hebben haar onte genzeggelijk verzwakt. Fransche infanterie deed een volkomen gelukte plaatselijke operatie ten noordoos ten van Douaumont; zij nam n.l. de steen groeve ten zuiden van het Hassoule-bosch, die vlak voor het Yauche-bosch ligt, waar in Februari j.l. verwoede gevechten hebben plaats gehad. De krachtig versterkte steen groeve diende tot steunpunt voor de Bran denburgers. Dezen vluchtten naar de bos- schen van Hardoumont eu Hassoule. De regen belemmert nog steeds de ope raties in Picardië. De Duitschers hebben geen nieuwe aanvallen gedaan. Die kalmte wordt ten deele toegeschreven aan een ze kere verzwakking der troepen tengevolge van het defensief, dat'zooveel offers heeft gekost. Dit blijkt uit een order van gene raal v. Bülow om de tegenaanvallen te beperken tot de hoogst noodige gevallen. gen noodig vóór het gereed is. oor de ver vaardiging alleen van dit staartstuk zijn dan ook twee verdiepingen in gebruik. Het aantal werklieden is door de reusachtige toeneming der werkzaamheden sedert de mobi lisatie belangrijk vergroot. Dat toont een graphiek, welke in do directiekamer is opgehan gen. In het begin «Ier mobilisatie stijgt de lijn, welke het aantal werklieden aangeeft, zeer snel. Zij daalt weer in October 1914 men dacht toen namelijk nog, dat de oorlog spoedig uit zou zijnom vervolgens weer vrijwel gestadig ie stijgen. He; aantal werklieden is thans dan ook ongeveer' v ij f en twintig maal 7.00 groot als toen de wapen- en munitie fabriek hier pas was en tienmaal zoo groot als bij het begin der mobilisatie. Naar die mate is ook de productie toegenomen. Bij die ontzaglijke uitbreiding van het perso neel deed zich nog deze moeilijkheid voor. dat het toezichthoudend personeel vrijwel hetzelfde bleef, zoodat hiervan heel wat gevergd werd en nog wordt, want het verloop onder het perso neel is nog steeds vrij groot. Weliswaar zijn de werkzaamheden, van eiken man gevraagd, over het algemeen vrij eenvoudig, maar ze moeten hem toch eerst geleerd worden. In de nijpende behoefte aan fabrieksruimie werd voorzien door den inhoud van verschil lende magazijnen naar elders over te brengen. Maar desondanks is het nog behelpen gebleven, omdat die ruimten nu eenmaal met voor fabriek waren ingericht. Voor Nederland -vc-é n 1 ',a"ve gewone r-, r ii'rb'Vi! karabijnen Prnóhili- 'at e ook ©rn bajonet gekregen, in verband naai da «rrarinaen van den loongravenoorlog. Tn de bladen wordt het feit herdacht dat juist een jaar goleden een handjevol Belgi sche soldaten én Fransche fuseliers en ma trozen vier Duitsche corpsen op den weg naar Calais tegenhielden eu een grenslijn trokken, die sindsdien nooit overschreden werd, zoodat aan België een gebied over bleef, groot genoeg om er zijn vanen te planten. Aan de Somme. LONDEN. „Reuter s" zJjzondere corres pondent bij het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk seint: „Zondag was liet tamelijk inooi weer, ofschoon er ook een paar «tort- buien vielen, de wind droogde de regen op, maar de grond in do gevecht-zon?» blijft ontzettend week en de ©ppérvlakte bestaat slechte uit lagen modder. Desondanks behaalden onze troepen iu kleine operaties tegen d© Duitaohe stellin gen tusschen les Boeufs en 1© Transloy een© zeer nut-tigo terreinwinst. D© vijandelijke loopgraven en versterkte granaattrechters zijn in slechteren toestand dan de onze, wat ongetwijfeld moet toege schreven worden aan het feit, dat zij groo tendeels iu lager gelegen terrein liggen. Men is in zekere kringen van mecning. dat er waarschijnlijk opnieuw een loopgra venoorlog zal komen, zooalj die in den vori- gen winter heerschtc. Ofschoon het weder actieve operaties ge durende belangrijke perioden zal kunnen be letten, moet men dit onderscheid wel in het oog houden. Verleden jaar vielen wij niet aan, omdat wij niet geheel gereed warenj Dezen winter is het offensief aan ons en zijn wij. wat manschappen en materiaal betreft, gereed ora de Duitschers te blijven terug slaan! Gedurende de jongste gevechten in d© streek van le Transloy bezetten onze man nen een loopgraaf, waar de post juist aan gekomen was. Deze werd genomen. Er wer den vele pakjes met brood en worst en flev schen rum gevonden. Uit verschillende brie ven bleek, dat in Duitecnland de meeniiig heerscht, dab de soldaten niet genoeg te eten krijgen. De verliezen van den vijand op den rech tervleugel van ons front, waar do jongste gevechten meestal plaats hadden, zijn zwaar geweest en er liggen een groot aantal lijken in veldgrijze uniform in Niemands land, dat op sommige punten meer dan 12U0 meter breed is. ITet valt op, dat de gevangenen steeds meer gaau vragen, h©e lang de oorlog nog duren zal Terecht of ten onrechte wordt er beweerd, dat de Duitsche Keizer den troe pen definitief beloofd had, dat er geen der de oorlogswinter zou zijn. Ifct schijnt dat Duitschland er op gerekend heeft, dat de oorlog voor Kerstmis uit zal zijn. Aan het westelijk front heerscht bij den vijand weinig geestdrift om het succes van von Mackensen in den Balkan. Integendeel wordt alles wat oorzaak kan zijn van eene verlenging van den oorlog, in de Duitsche loopgraven vervloekt. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRAI). In de streek van Dorna Watra is de vijand in den Iaatsten tijd zeer actief geweest. Hij slaagde er in aan de lin kerflank twee hoogten te nemen, ten zuiden van Dorna Watra gelegen; maar de poging tot een algemeen offensief is mislukt. BERLIJN. (Officieel.) Front ran prin* LcoqteJ.d- v. li eieren: De Russen hielden bijna de geheele Stochcdünie onder een levendig vuur, dat ten westen van Loezk buitenge woon hevig werd. Een aauval der Russen uit het bosrii- gebied ten oosten van Szelwof liep dood in het Duitsche spervuur. De strijd aan de Narajoefka. Wilhelm Hegeier seint aan het „Ber.i ner Tageblatt" uit het hoofdkwartier vai. generaal Von Gerok, d.d. 21 October: De hevige slag aan de Narajoefka, die zeven dagen heeft geduurd, is heden geëindigd. JJ. droom der Itussen van hieruit naar Lembei. door te breken, is vervlogen. Volledig vers!; gen en terug geworpen op den oostelijken oevi van den stroom, dio door het bloed van duize: den gekleurd is, beleeft de vijand eea bittr-i De marechaussee-karabijn heeft dit bijzonder, dat de bajonet ervan kan worden nec-rgekiap Dan hebben nog afzonderlijke modellen genie, pontonniers en torpedisten en de wb~ rijders- en mitrailleur-afdeelingen. De kalouü hebben weer andere soorten karabijnen. Voor de sabels is naar men weet k. klewang-mode! gekozen,' dat eveneens door A. I. vervaardigd wordt. De lange sabel won in vier soorten aangemaakt. Ook revolvers met toebehooren word- door onze artillerie-inrichtingen gefabriceer. Er zijn er al duizenden afgeleverd. Het hout voor do geweren is notenhout. groote productie van dit oorlogstuig heeft hf noodig gemaakt, dat de directie der A. I. heel.- noteboomen aankoopt, ze elders laat zagen en dan uit de planken de „laden", dat is de koü met het verlengstuk, waarop de loop rost, laat zagen. De afval wordt niet weggeworpen, cocn dient weer voor bet vervaardigen van onder deden, zooals handbesehermers. De loop word» eerst gesmeed uit een stuk staal en" daarna uitgeboord en getrokken. Zooals men w©e:. loopt in het inwendige van den l«v»p e6n spi raaldraad, waardoor het projectiel bij het ver laten van het geweer een draaiende "beweging krrtit van eventjes 3-500 omwentelingen per seconde! In het algemeen geldt voor de onderdeden, welke uit ijzeren oi stalen platen worden gesla gen. dat 6.7 van het materiaal wordt wegge haald en dat het resteerende 1'7 het voltooide stuk vormt. Zoo hebh>n rim eerst door de fa briek rond toegekeken ty de ver vaardiging line zoovt.el mogelijk i aeweeriadea uit één plank worden gezaagdj

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1