No. 345 Zondag 29 October 1916 Orgaan voor Leger an Vloot. Oorlogsnieuws. M0BIUS1TIE-CEDIC1TEK. üe toestand in de Taminiau's JAM DERDE JAARGANG, DE SOLDATENCOURANT BEDACTIE ES ADMINISTRATIE PALESTRINA8TR. 10, AMSTERDAM. DIT btad Verschijnt drlemaai per week. losse summers voor MILITAIREN 1 CENT, VOOR BERGERS 3 CENT. ABONNEMENT BET VOORCIT- BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BERGERS I .M P.lVaKTAAL Voor AdvertentiOn wend© men zich tot onto Administratie, Palestrlnaatraat JO Amsterdam. Prys der Advertentie por regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- dwd'ngen op de tweede, derde en vierde pagina dubbel tarief. Bij abonnement redQoVe in d© laatste weken was de strijd bij Ver dun op den achtergrond geraakt. Wij boor den meer van cle aanvallende beweging aan de Somme, we roeiden er meer belangstel ling voor. Ook leek bet offensief voor Ver dun van cle Duit sobers doodgeloopen Thans is echter de strijd hervat, ditmaal niet door de Duitschers, nu van Fransche zijde, en de Franschen bobben, er een beslist succes behaald. Wij geven van dit- strijdterrein nog eens weer een kaart; wij vinden daarop Verdun zelf wal niet het is links-beneden juist afgesneden, maar we>l het terrein, waar de Franschen zoo uitnemend hun slag hebben geslagen.. Dat is om en bij het fort' Douaumont, dat we boven, iets naar links, op onze kaart vinden 'liggen. Daar hebben de Franschen niet alleen dit fort bemach tigd, maar bovendien het rjorp Douaumont bezet en een st.uk van het bosch van Hardou- mont, iu 't gèhe&l een terrein van zeven K M. breed en drie K.M. diep. Arm Roemeniëzijn wij geneigd om uif te roepen. Nog geen twee maanden ïb het mee gesleept in dezen oorlog, en reeds is Constan za, daarop Czernawoda gevallen. De eerste plaats moge een belangrijke haven zijn aan de Zwarte Zee, de belangrijkste van Roe menië, de Duitschers en Bulgaren mogen er waarschijnlijk nog heel wat koren, petro leum, enz. hebben gevonden, al is veel daarvan in brand gestoken door de aftrek kende verdedigers, van nog grooter ge wicht is misschien de inneming van Czerna woda. Dit is eon betrekkelijk kleine plaats, met niet meer dan 3500 inwoners, bekend door haar doorvoerhandel vat de Zwarte Zee ne..ar 't binnenland van Roemenië, maar verder van niet veel beteekenis in gewonen tijd. Wat. echter aan Czernawoda beteekenis geeft in dezen oorlog, is de prachtige spoor wegbrug, die hier zich spant over den dub belen arm van den Donau. De brug is een beroemd bouwwerk, 17 KM. lang en 37 M. hoog boven den waterspiegel vau den Donau. Zij vormt de verbinding tusschen Boecharest en de Zwarte Zee. Wie haar in handen had, kon nog den spoorweg beheer- schen Thans hebben de centralen Czernawoda bezet. En de Rusean en Roemenen zijn verder teruggetrokken naar 'fc noorden. Maar de brug hebljen de Duitschers en Bul garen nog niet, die hebben do Roemenen Denk er eens over! (Van sergt. C. W. v. d. Leeden). Komt een soldaat zich melden," Beschonken aan do wacht, Wordt bij in veel gevallen In 't .arrest-lokaal gebracht. Des and'ren daags dan wórdt hij Gestraft voor d' euvoldaan, Maar d'oorzaak van het drinken Wordt zelden nagegaan. Doch dit doet niets ter sake, Aan mq past niet de taak, Het recht hier nit te maken, 't Behoort niet tot mijn zaai. Als ik u raad mag geven, Laat staan dat duivolsch vocht, Verstomp toch niet uw leven Door 't drinken van dat bocht. 't Geeft aan soldaten straffen, 't Ontneemt allo waardigheid. Wil toch de dwaasheid laten, Die naar 't verderf u leidt. Och, laat. o niet verleiden' Door uiterlijk vertoon, Maar wil alleen bedenken Wat 'b drinken geeft voor fton. Sergeant C. W. v. d. LEEDEN, Hospitaal Middelburg. DevHerfststorm. (Van korp. Zwccdijk.) Ds wind waait door do hoornen, De regen klettert tegen bet vensterglas; De herfst is weer in 't land gekomen. Guur en koud ruisckt hij over 't gras. Weg is d® mooie, zachte zomer, pi* odb altijd zoozeer verblijdt, vernield. Het .zal hun zwaar aan het. hart zijn gegaatr, 'kunnen we ons voorstellen. Doch het moest wel, want zonder de brug is de overgang over den Donau hier moeilijk, door de breedte der rivier in de eerste plaats, de eene arm is 13 K M. breed, d.i. van Amsterdam naar Mui den, maar ook om dat de oever vrij moerassig is. De vraag ia echter, of de prachtige brug geheel is ver nield, of de overwinnaars niet in etaat zul len zijn haar ten deele te herstellen en te gebruiken. Zw-are slagen zijn reeds aan Roemenië in dezen korten oorlog toegebracht; de inne ming van Czernawoda sluit het eigenlijke Roemenië af van de Zwarte Zee, vanwaar het zooveel voorraden ontving. Zullen er nog zwaardere slagen volgen? Het land wordt piet alleen uit het zuiden, ook uitbot noor den bedreigd. Aan den eenen kant Mackqp- sem aan den anderen Falkenhayn, men vreet nieé, vie van beiden haast het gelukkigst opereert- De laatste drijft de Roemenen terug naar en tot over cle grens; hij heeft' den Rote-Turm-pas, den Vulkaanpas, en nu weer Predeal genomen, hij vervolgt hen al meer op hun terugtocht. Nu eu dan houden de Roemenen stand, doen zij heldhaftige tegenaanvallenmaar die helpen hen weinig. En de hulp, die zij van de Russen krijgen, in de Dobroedsja en in Zevenburgen schijnt niet groot, is in allo geval niet. voldoende. Rusland moet dadelijk een leger van een half millioen zenden, al schorst, het daar door ook 't offensief tegen Lemberg en Ko vel," schrijft men in Fransche bladen.Maar van een Russisch offensief is in de laatste dagen eigenlijk niet méér sprrake, de Russen komen niet verder vooruit, en de Duitschers Nu moet ieder blijven in zijn'woning, Tot aller groot© Spijt. De ellende breekt nu op het oorlogsveld aan. Vol smart, kommer en bittor lijden, Velen ziet men naar het hiernamaals gaan, Die den volgenden herfst er niet meer zijn. Ook in die groote wijde zee, Heeft men het- kwaad te Terduren; Viffichors vluchten nao.r veilige ree, Waar ze zij aan zij liggen, als goede buren. Ach, was die lieve lente-zon daar weer, Met haar gouden, zachte warme stralen; Geen Inden voor het slagveld en zieken meer, Hun aller gelaat zou van vrongde stralen. Korp. O. ZWEEDIJK, Hospitaal, Hellevoetslnis. In garnizoen te Eda. (Van korp. G. A. te Ede.) Wq liggen in ons garnizoen te Ede, Met ongeveer achtduizend man, Maar toch, we hebben nog al te eten, Al krijgt de een soms drfder uit de pan. Wij liggen in ons garnizoen te Ede, Met. vijf kameraden bij elkaar Al zijn we soms wel wat vervelend, We vliegen elkaar 'toch niet in 't haar. Dit laten we maar aan and'ren over, Aan wien daar meer plezier in heeft dan wij, Wij jongens achten ons nog hooger, Dan mee te doen aan een vechtpartij. Wij liggen in ons garnizoen te Ede, En leven als broeders met elkaar Heeft d® een wat, dsn deelen we -mede Van den overvloed, door kom gegaard. Ik zal u» dan on6 vijftal voorstellen, Dat ge zien kunt wat het is, Dit kan ik u wel vast vertellen Dat 'r korporaals zijn, 't. is gewis. Do oudst© en grootst© van ons clubje Is Oris, een jongen zonder bahrd, Dan volgt Bertus, uit oen gehuchtje, O neen* 'fc is een dorp m Bommelerwaard, behaalden aan de Narajofska aolls een klein succes. En hoe kan Roemenie vnn den on dergang worden gered, tenzij door Rusland' De andere geallieerden kunnen er geen hulptroepen heenzenden, en in Macedonië komt Sarrail lang niet hard genoeg vooruit om voldoende afkdding te geven. Toch moet men zek«r de oentraleu van Roemenië afleiden door hun meer werk te geven aan andere fronten. Hebben we daaraan ook den geweldigen aanval der Franschen bij Verdun te danken, die leidde tot een belangrijk succes? Eén ding is daar Ijewezénhet Fransche leger, dat. volgens de Duitfeche berichten, zijn reserves reeds heeft gebruikt, heeft toch nog kracht genoeg om liet Somme-offonsicf door te zetten en tevens «en aanvallende beweging van cle hevigheid als bij Verdun te doen. De Duit- .•chers zullen daarvoor respect moeten heb ben, zoo als men van den anderen kant -ont zag moet gevoelen voor de krachtsinspanning der Duitechers op zoovole fronten, voor hun stevige aanvallen op Roemenië en aan het Oosterfront. De uitputting van. het Buiteene leger kan niet aoo groot zijn, als de gealli eerden zoo gaarne willen gelooven. Ook za! men evenwel de knappe strategie van Von Hindenburg moeten prijzen; aan diens organisatie zal het voor een groot deel liggen, dat de centralen zich nog zoo aan cle verschillende kanten kunnen weren. Dat die strategie en organisatie echt-er in zich sluit een verzwakking op som mige punten, om andere te versterken, zou den wij willen opnjaken uit de Fransche over winning bij Verdun.; daar hebben, de Duit schers ai oh blijkbaar laten verrassen en waren zij niét krachtig genoeg den hevige® stoot te weerstaan. Thans sullen er wel weer nieuwe troepen heengezonden zijn en we lezen dan ook reeds can hevige tegenaanval len der Duitschers, maai- niet van nieuwe 'vorderingen der Fransehen- Wij hebben overigens weinig nieuws te vertellen van de andere fronten- Noch aan het Oostepfront, noch in Macedonië, noch tusschen Italië en Oostenrijk is iets van be lang voorgevallen. De strijd duurt er voort met aanvallen en tegenaanvallen, met ge weldig'artillerievuur nu en dan, maar re sultaten zijn er in de laatste dagen zoo goed als niet verkregen. Het. zijn en blijven het Westerfront. en de Balkan, waarheen do oogen zich richtenMaar hoe daar, ten min ste in afzien baren tijd, een beslissing zal wor-' den verkregen, is nog niet te zien. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oovlogatorreln» Het Engslsoh-Fransche offensief. PARIJS, 96 Oct. (Reuter.) Commu niqué. Ten noorden van de Somme werd ©en vijandelijke aanvalspoging tegen het bosch van La,bbo- ten zuiden van Boucha- vesnes gemakkelijk afgeslagen. Hevig art.il- lerieduel in de streek van Sailly Sallisel en ten zuiden van de Somme in don sector Yermandovillers-Chaulnee, Vier hevige Duiteche tegenaanvallen hij Douaumont, voorafgegaan en begeleid door een verwoed bombardement, werden door artillerie- en geweervuur verpletterd. De vijand trok in wanorde terug, hetyFransch© front ongebroken latend. Tot dusver zijn ruim vijfduizend gevangenen geteld bij Verdun, ongerekend nog vele honderden ge wonden, door de ambulances opgehaald. LONDEN. Sir Douglas Haig meldt: Een vijandelijke aanval Donderdagmorgen tegen de Stuff loopgraaf, ten noorden van.de Stuff redoute, is afgeslagen met aanzien lijke verliezen. Onze artillerie had krach tige uitwerking. De vijandelijke artillerie was actief ten zuiden van de Ancre en in de streek van Loos. Ondanks het ongunstige weer bombardeerden onze vliegtuigen vele vijandelijke kwartieren en depots. Drie van onze machines keerden niet terug. BERLIJN. Officie*?!. Legergroep-kroon prins Ruppreckt rem Beieren: Onze artille rie beschoot de loopgraven en batterijen van den vijand aan beide zijden van de Somrae. Onze stellingen benoorden de rivier wer den door de tegenstanders krachtig onder vuur genomen, als inleiding tot Engelsche aanvallen ten N. van Courcelette, Lc Sars, Guendecourt ©n Lee Boeufs. Geen dezer aanvallen gelukte; zij kostten den aanvaller» slechte offers. Legerffroep-DuUsch e Krooiyprvrtt: De Dinsdag ondernomen Fransche aanval ten N.-O. van Verdun werd door nervelachtag weer begunstigd; d© aanvallers drongen over de stukgeschoten loopgraven tot net fort. en hot dorp Douaumont door. Het brandend© fort- was door de bezetting ont ruimd. Onze troepen namen groetendeels eerst op gegeven bevel en tegenstrevend do dichtbij gelegen, noordelijker en vooraf ge reedgemaakt© stellingen in. In die stellingen werden alle verdere Fransche aanvallen afgeslagen, vooral de hevige aanvallen op het fort Vaux. De strijd om Verdun. PARIJS. Het persbureau geeft tfet ver haal van ©e nmiLitair ooggetuige Cmtrent de overwinning bij Verdun. Generaal Nivelle, commandant van het Tweede Legercorps, droeg generaal Mangin de uitvoering op der operatie, die zich over de geheel® linie Haudromont-Hardecourt- uitstrekte. De voorbereiding tot den aanval door de artillerie was evenredig aan den omvang van het te bereiken doel. Onze verkenningsvliegers gaven nauwkeu rig de uitwerking van het artillerievuur ca tevens de opstelling van 130 batterijen aan, waarvan er gelukkig zestig tot zwijgen ge bracht werden. In den avond van 23 Octo ber waren er reeds hQnderd gevangenen aangevoerd, uit welk feit bleek, dat de vij and in verwarring was geraakt.. Bij ons was de geest onder de troepen zoo danig dat allen vroegen de moeilijkste taak, n.l. den aanvS.1, op het fort Douaumont, te mogen ondernemen. De aanval werd tegen 24 October 11 nur 40 minuten bepaald en zou uit twee phasen bestaan; de eene zou de steengroeven van Haudromont, de ander© «het dorp Douau mont, het fort en den vijver van Vaux en de batterij bij Damloup tot uiterst© punt heb- ben. De aanval werd op heb vastgestelde tijd stip aangevangen, ofschoon er. een dikk® mist hing. De vliegmachines moesten laag vliegen om de operaties te kunnen volgen. De verbinding werd uitmuntend onderhou den door loopfers, post/duiven, en optische en acoustische seininrichfcingen, welke de stukgeschoten telefoonlijnen vervingen. Het eerste doel werd met onbeteekenende verliezen bereikt. De gevangenen bleven aanstroomen. Do troepen gebruikten de vast gesteld© rustpoos om het terrein te organi- «oeren, waarna zij optrokken ora het tweede doel' te bereiken. Tegen half twee trok de mist op en toen vertoonde zich een toover- achtig schouwspel; onze mannen werden als Chineesche schimmen zichtbaar op den heu velrug bij Douaumont, die het fort omsluit, om vervolgens daarin binnen te dringen, terwijl een lange rij gevangenen er uit kwam. De vijand begon het door ons veroverde terrein eerst tegen vier nur te bombardee ren, zoo onwaarschijnlijk achtte hij zulk een succes. Tegelijkertijd gingen onze vliegers de lucht in om den bevelhebber bericht te brengen omtrent onze vorderingen. Van alle rijden kwamen berichten binnen die er op wezen, dat de overwinning belangrijker was dan verwacht werd. De troepen waren zoodanig door hun élan meegesleept, dat zij verder doordrongen dan de opgegeven stellingen, iederen weerstand verpletterden en bosschen, ravijnen, forten en dorpen in een onweerstaanbare charge namen. In enkele uren was de overwinning vol komen. Troepen uit alle provincies hadden Nummer drie, dat is ons Dirkje, Komiek is hij ten allen tijd, Nummer vier noemt zich ook Kavelt je, Zeer rorBOt op een mooie meid. Ik ben de jongste van het. geselschap, Den niet te groot en niet te klein. Geniet ven allen echte vriendschap, Zooals dit met vrienden hoort te zijn. Nu «en n geachte heer Manassen. Plaats dit gedichtje in nw courant, Zeker is 't, dat gij er mede zult verrassen Een jongen dienaar van het Vaderland. G. A., Korp. Ede. Had J8 nw Miaarl (Van korp. D. Glastra.) Wij Bijn in Maal bergen op detachement, Een gat op de landkaart niet bekend, En doen daar dienst om den anderen nacht Aan de neutraliteit wordt goed gedacht. Moeten patrouille loopen langs de grens, En 'kruipen als slangen, niet als meneoh. Door bosch en hei om goed te waken, Dat vreemden niet over onze grenzen raken; Moeten op smokkelaars letten, die booze lieden, Dat zo niet met Buk over de grenzen vlieden. Zio je <t een, j© loopt- hem na En roept wel tienmaal „halt" en „#t&", En heb je hem haart, het ach eelt een haar, Springt hij over do grens en roept: „had je me maar." Korp. D. GLASTRA. Wielrijdersliedje. (Van wielrijder Jan Pi eters©.) Wijze i „Ais Jnliaantje jarig is"« Wij wielrijders pitten overal, In stad en dorp, in duin en dal; Wij rijden soms een uur of tien, Tot dat je van slaep niet meer kan zie®, Van ransel-dragen rijn wy wq\ Overal rijn wij hot vlugst er bij. Wij zitten dadelijk op het wieïj j Als de vijand ons overviel. Een ieder riet een sold as tje graag, I Met een wieltje op -zijn kraag. Refrein: Zoo lang ons corps blijft bestaan. Randt geeneen ons Holland aan. En rit de vijand voor de baan, 't Zal wed kunnen, maar 't ral niet gaan, Ts het er eenmaal van gekomen, Niemand had. het kunnen droomen, Dan nemen wij hun geducht- tor handen, Voor de Koningin der Nederlanden. Rijden wij door een drukke straat, En ais er een aardig meisje staat, Zegt Jan of Piet tegen rijn maat, ..Kjjk eena, wat een lieve meid daar gaa't". De eene kijkt haar in 't gericht, De andere knijpt een oogje dicht, De dorde^grifpt al naar haar hand Dra kqkt heel boos de commandant. Ja en terwijl het meisje lacht. Roept de commandant: „Geeft acht!" Refrein: Is je fondamentje dóór, Dan trek je de hospit. aan zijn oor, 'Die heeft wat fijne smeer er voor, Je rijdt dan weer heel lustig door, j Doet het soms een beetje zoor," Dan smeer je het nog maar een keor, i Je krijgt toch dienst, mijn beate maat, I Als je voor den doktor gaat. I I.aet ons niet denken aan die pijn, Maar ringen het refrein. Refrein: J. P., 5 C. W., Veldleger, Verlor» Celuk. (Tan een „Opmerker" ran 1-HI 14 R. I.) In dan hoek van Brabant Nabij het dorpje Wouw, Hoeft Jan er eens ontmoet Een schoon© jonge vroun* met evenveel yuur aan den aanval deol ge nomen. Generaal Joffre woonde den slag bij en gaf den overwinnenden troepen zijne tevre denheid te kennen. LONDEN. De „Times" verneemt uit Pa rijs: Een in do nabijheid van hét. dorp Vaux gewond offcior vertelde het volgende over de actie van zijn onderdeel in het Vaux- Chapitrebosch. Onzo actie was zoo ploteoling en onver wacht', dat 's vijand# eerste drie verdedi gingslinies, geëcheloneerd 'over 800 yard», door ons werden genomen zonder dat wij veel tegenstand ondervonden. De Duitsohers vluchten ,en wierpen wapens en uitrusting stukken weg of wei gaven zich bij groepjes over. Voor het oerst in dezen oorlog zag ik een Duitachon kapitein ©n twee luitenante bij onzo nadering de wapen# wegwerpen ©n de handen opsteker.. Ruim 200 man volgden dit voorbeeld. Nimmer zag ik den vijand zich in zulken jpotal© overgeven. Op oneen rechtervleugel aan den westelij ken rand van het Fuminbosch gaf zich ©en Pommersch bafyriijon met den staf over. Een en ander is ongetwijfeld het gevolg van-on# verrassend optreden. Bij den Vauxvijver had een hevige strijd plaats, tusschen ©en onzer compagnieën en 500 man van den vijand, die haastig verzameld waren. Na een kwartier waren de Duitschers totaal uiteengeslagen; rij vluchten hals over kop in alle richtingen, met achterlating van 200 dooden. Wij maakten op daartoe verkregen bevel halt vlak buiten het dorp Vaux. Portu'geesche troepen In Frankrijk? Uit Basel wordt aan de Duitsche bladen gemeld, dat volgens de „Imparcial" van Madrid de eerste afdeeling Portugeesche troepen in. Frankrijk is aangekomen. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterrein. Het Russische offensief. PETROGRAD. In de richting van So- lotsjefsk in de streek van Zoyjena namen kloine vijandelijke afdeelingen het offensief, maar ze werden telkens teruggeslagen. In de Woud-Karpathen deed de vijand ter sterkte' van ongeveer twee compagnieën een aanval op ©en hoogte ongeveer S -yrerst ten noordweeten van den Ca poel. Hij werd door ons vuur tot staan gebracht. BERLIJN. Officieel, legergroep-prins i Leopold van Beieren: Ten n. van het Miad- riola-raeer deden de Russen Woensdag zon der aucces een gasaanval. Met hetzelfde middel bereidden zij ten N.-O. van Gpro- d its je een aanval voor, die met vérlies werd afg06lagen. In den sector Zubilno-Satarzy, ten W. van Loezk, deden Woensdagavond de Rus sische bataljons ©en aanval zonder artille- rie-voorboroiding. In ons dadelijk onderno men spervuur werden de aanvalscolonne# neergcschoteu. Front-aartshertog Karl: Tusschen do Gouden Bysstryza en de oostelijke hellingen van Kelemen-gebergte werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. OOSTENRIJK-HONGARIJE. In Zevenburgen. BERLIJN. Officieel. Aan het oostelijk front van Zevenbergen verdreven in het Trotusal-dal de Oostenrijksch-IIongadrsche troepen, op de hoogten ten Z. van Par Oituz de Beiersche troepen de Roetneniërs. Aan de straatwegen van Sinaia en Kern- poe! oen g wonnen wij bij een aanval terrein. Front-Mackcnsen. De operaties ia de Do- broedsja gaan voort. Welke beteekenis de Roemeniërs hechten aan hun nederlaag blijkt hieruit, dat zij de groote Dotfhubrug bij Tsjemawoda in de lucbt deden vliegen. On» luchtschepen wierpen in den naeht v».n 24'op 25 October bommen op de spoor- weginrichtingen bij Feteste (W. van Tsjer- nawoda). Eist bij Arnhem. Hij was een flinke man Van vijf en twintig jaar; Met rood©, friascbo wangen, En donker, krullend haar. Geen wonder dat- een meisje dus Op hem eens werd verliefd. Hij riep steeds ..goeden dag, sus", 'tWas ieders hartedief. Toen hy op zekeren avond. Ging wendelen langs „de Zoom", Ontmoette hij daar, raz bof, Eea meisje, wonderschoon. Fluks richtte hg hefc woord, Tot de jonge vtouw. Hij heeft haar hart bekoord, Dst bracht haar ten roaw! Ze gingen samen wandelen, "Wand'len in het plantsoen. Z© gaven daar elkaar, Een recht geineenden seen. Zrj brachten Qo avonduren, Gezellig keuvelend door. Hrj eprak: ik ben de uwe, Do uwe Toor eeuwig, hoor. Doch aan allés komt een einde, De klok sloeg reeds tien uur; Toen zijn zij gescheiden, Dat oogenbiik was xuur. Sinds heeft zij haar lieveling Nooit weerom gezien, Hij liet haar ccn herinnering; Dat had zrj niet voorzien. Gebroken is haar hart, Geschonden haar eei% i En zij denkt met smart, Asn d'uren van weleer. Dat dit gedicht moog' wezen, Een waarschuwing voor hen, Die epotten met hun eere, Dan leg ik neer mrjn pen. EEN OPMERKER. .Z-m 14 R. I. ROEMEN In de Dobroedsja. SOFIA. (Officieel.) Aan de Zwarte Zee kust heerscht rust. Aan het geheel© front in de Dobroedsja is de vijand in overhaasten terugtocht naar Tulcea, Braila en Ilarsova. De vervolging duurt voort. Woensdag na men we 15 officieren en 771'man gevangen en vermeesterden we 15 mitrailleur». BERLIJN. De ,,Lok. Anz." verneemt uit Sofia, dat de Roemenen het gewicht der stel lingen bij Rasova, Cobodina en Toezla in ziende. dezo in den laatstcn winter mot allo middelen der modern© veidvereierkingskunet haddon aangelegd; 120 bataljons waren voor de verdediging bestemd, n.l. 50,000 Roemenen, 20,000 Serviër# en 50 bataljons Russen. In een driedaagscben strijd werden deze stellingen, ondank» hevigon tegen stand, veroverd. Het gelukt© onzen batal jon# eerst den linkervleugel der Roemenen terug te werpen, terwijl de #t©rk uitge- bouwde sleutelstellingen bij Cobadina op den 2len October werden genomen. Nadat die gedeelten der Roemeensche stellingen waren gevallen, waren de overige stellingen, waarin de vijand nog weerstand bood, on houdbaar geworden. De Russen en Roeme nen moesten over de goheele linie den te rugtocht aanvaarden, die deels op een vlucht geleek. De overwinning der ver bondenen is volkomen. Het aantal gevan genen groeit gestadig aan eu groote voor raden oorlogsmateriaal vielen den overwin naars in handen. PETROGRAD. De Roemeensche troe pen slaagden er in', in het noorden bet op dringen van overmachtige %-ijandelijke strijdkrachten tot staan te brengen. Aan het Dobroedsja-front verzwakt hefc vijandelijk opdringen iets. De ontruiming van Constanza. LONDEN. Uit Odessa wordt dd. 25 Ocfc. gemeld: De Britsche, Russische en Fransche consuls, die hier van Constanza aankwa men, waren onder de Jaatsten die de bran dende stad verlieten. De ontruiming ge schiedde op ordelijke wijze. Iu de laatste week leden de inwoners zeer door de Duit sche en Bulgaar&che vliegtuigen, welker aantal steeds toenam. Vrijdag j.I. werden door niet minder dan vijftien vliegtuigen bommen goworpen. Het Caeinó, dat tot hospitaal van het Roemeensche Rood© Kruis was ingericht, werd half vernield. Vijftien gewonde officieren en soldaten werden ge dood. Denzelfden dag werd het geschut vuur op de stad geopend. De laatate vluchtelingen verlieten de stad Zaterdag. De autoriteiten bleven tot het laatst aan het werk om de voorraden, langs den spoorweg en oveT zee weg te voe ren. Het laatst trokken d© troepen, steeds achterhoedegevechten tegen den overmaeh- tigen vijand leverend, terug. Zij werden goed gesteund door de oorlogsschepen^di© de kanonnen richtten op de toegangen tob de stad en den vijand zware verliezen toe brachten. Zondagmorgen waren de vooruitgescho ven troepen van den vijand nog slechts vijf mijlen van Constanza. Het weer was toen winderig en regenachtig. Geen vliegtuig liet zich zien. De laatste trein vertrok in de richting van Tsjernavoda toen de vijand reods verschillende deelen van den spoor weg bombardoerae. De vijand concentreerde nn een hevig onafgebroken geschutvuur op de haven, maar d© Rustfirche zeelieden werkten dap per onder het bombardement. Zij staken d© graanelevatoren, d© voorraden granen, meel, benzin©, naphta, welke er geen tijd was weg t© voeren, in brand. De flotill© trok niet weg eer in de haven alles wat den Rijsbergen. (Van mil. „Eupido".) Rijsbergen, oh schoon© stad, I)at p.en meer van die paradijzen had; Met zijn groote breed© straten, Altijd druk, nooit verlaten Met zijn bruggen en zijn pleinen, Maar duizend clectrische lichten 6chijnen; M©t zijn villa's en paleizen. Die men hemelhoog ziet verrijzen. Monumenten magnifiek En een flinks gasfabriek. Bioscopen en theater, Daarin elaat heb ook gean flater; Daarbij nog een reuzenk6rk, Ook niet mis, een prachtstuk werk. Danszalen en cafe's chantant, Voor een schouwburg bestaat een plant (In de uitgestrekte pracni-plantsoenen) Wandelende dametjes bij milioenen. Een menigte concertgebouwen, Voor degenen, die daarvan hoüen. In de nabijheid van d© markt Ligt het achoone wandelpark. Aan de groot© bierbrouwerij Bouwt men steeds gebouwen bïj. Naast de electrisch© spoor 't Pest- en telegraafkantoor. Het beungebouw is ook niet mis, Met daarnaast de gevangenis. Evenmin het ziekenhuis. Daarheen brengt men je gratis thai», Als je een ongeluk overkwam Met do electrisch© tram. Vorder zullen we maar niet gaan, Alles to noemen gaat niet aan; 't Stadhnis is nog vermeldenswaard, Want dit worde bijzonder gespaard. Wat daarmee nu te beginen.' Wel, bij slecht weer haalt men 't binnen; Schijnt de zon weer door /le ruiten, Dan zet men het dapper buiten. EUPIDO.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1