Valeriusstraat 109, Amsterdam. No. 344 Vrijdag 27 October 1916 Orgaan voor-Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. 0 Redactie en Administratie van De Soldatencourant worden WOENSDAG 1 NOVEMBER a.s. verplaatst van Palestrinastraat 10 naar En de wateren stegen. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALESTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BIJ VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS/1.50P.KWARTAAL Voor AdverteiitiC-n wende men zich tot onze Administrate, Palestrinaitrut 10 Amsterdam. Prys der Ad verten tien por regel 30 cent. Voor Ingezonden Mede- deehngen op de tweede, derde en Tierde pagina dubbel tariff. lijj abonnement reductie. Een tooneel uit liet groote Engelsche offensief, dat 1 Juli begon. In i eerste dagen reeds werd toen het door de Duitschers bezette en zwaar versterkte dorp Mametz bestormd. We zien hier de Engelschen het voor een groot deal reeds plat geschoten dorp binnenvallen, dat nog door de Duitsehers werd verdedigd, toen zij rondom hen <^e huizen zagen instorten. Ten slotte echter moesten zij vluchten, ook die nog in "de loopgraven, ware onderaardsclie holen, verborgen zaten. Een der zoo hevig aangevallenen gaf zich over. De verspreiding van ons blad. Onderdeden, die met het toegezonden aan tal Soldatencouranten niet toekomen, worden verzocht een grooter aantal te willen aanvra^ gen, opdat alle abonné's regelmatig een eigen* exemplaar kunnen bemachtigen. Wij brengen In herinnering, dat troepen- deelen, die' soms door een of andere oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts oen aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal per week, een pakket Soldatencouran ten te ontvangen. Nergons mag ons „Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. Ons Volk in ons Leger. Met deze woorden door den Comman dant van het Veldleger op den „Leger"- dag te Breda uitgesproken tot titel, schrijft jhr. J. Graafland in het be kende maandblad: ,,Ons Leger" een scherp 'artikel tot protest tegen dezulken, die aan onze gemobiliseerden inkwartiering wei geren. ..De inkwartiering in dit kloin-sta'dscke „keurige" kantonnemeut begon. De mannen kregen hunne biljetten en er waren er, uiu bel den en klopten en riepen aan coquette villatjes met plantsoentjes voor de deur en met kant- afgewerkte, crème-kleurig© gordijntjes voor de klem-geruite oud-Hollandsche ramen. Niemand vertoonde zich. En moe van de verhuizerij en Tan den marsch gingen ze zitten op de. granie ten stoepen van de elegante huisjes en vach ten als bedelaars op de spoeling en de kruimels van de tafels der rijkaards. Nogmaals geklin gel. 't Leek een nachtbei in een leog, hol liuis. De kapitein kwam er bij. Vermoedde onwil, hetgeen juist bleek te zijn.. Zette een schild wacht voor de deur om to constateeren, dat er werkelijk bewoners aanwezig waren, dit 't niet hooren „wilden" en dus soldaten kwartier wei gerden t" En vol verontwaardiging roept de schrij ver dan uit: ..Leden van „Ons Leger!" Nederlandse^© schildwachten moesten geplaatst worden om Nederlandsche burgers te dwingen Nederlund- sclie militairen, een onderdak volgens do in- kwa.rtiermgswet te verschaffen.Bah, ik ver afschuw dio zoogenaamde „Nederlandsche" burgers als minderwaardigen, dio Nedorland- sche soldaten als lepra-lijders toegang tot liunno huizen weigeren ik verafschuw die ,,would-be"- Nederlanders als zaaiers van een slechten leger- geest. De soldaten, die zij wegtrappen, staan ook voor hen in ;t geweer, voor hun erf en hun kroost, voor hun geld en hun goed." Wij deelen jhr. Graaflands verontwaardi ging eii afschuw volkomen. Aan de anti nationale, maar tevens volks-vijandige hou ding van zulke hottentotten kan geen be kendheid genoeg gegeven worden en zeker zou het beteekenis hebben, wanneer gepubli ceerd werd, ve het zijn, die aldus als ..vreemdelingen" in ons midden verblijf houden. Want voor een werkelijken Neder lander is een soldaat een welkome gast. Gelukkig staan tegenover zulke gevallen van kwartierweigering, zeer vele van de meest voortreffelijke verstandhouding tus- sch'en burgerij en haar geuniformde mede burgers. En al moet de band tussehen Volk en Leger nog veel nauwer worden toege haald een dankbare taak, waarvan ook „Ons Leger" zich onvermoeid blijft kwij ten toch mogen wij als gelukkige tegen hanger niet dia laten te wijzen op den lof, dien zoo talrijke inzenders in „De Soldaten- courant" in proza en poëzie hun kwartie ren hebben gewijd. Ditzelfde nummer bevat nog in de rubriek „Uit Leger en Vloot" zulk een bijdrage van G. Toch doet dit alles niets af aan het erger lijke van kwartierweigering, gelijk jhr. Graafland signaleerde. Eendrachtige ar beid is noodig om te bereiken, dat in zulke gevallen onder de burgerij zelve een storm van verontwaardiging opsteekt. Dat moet bereikt worden! De toestand in den reuzenstrijd. C'onet-anza, de voornaamste Roemeensche haven aan do Zwarte Zee, ie in handen der Duitschers en Bulgaren, en dezen hebben reeds een gedeelte ,van den spoorweg bezet, welke de hoofdstad Boecbarest- met de zee verbindt! Dit is wel het zeer belangrijke bericht, dat wij in ons vorig nummer nog onder Laatste Berichten konden meedeelen. Roemenië bereidt in dezen oorlog een groote verrassing. Er is gejuicht in het kamp der geallieerden, toen deze Balkan- staat' aan hun zijde in den oorlog ging; dat stond gelijk met het begin eener overwinning, meende men. Nu konden de Russen door Roe menië oprukken naar Bulgarije, naar Turkije, en er waren vooruitziende geesten, die de Rus sen reeds te Konstantinopel zagen en de Dar- danellen open voor de vloten en de handels schepen der Engelsdien en Fransehen. Dat Roemenie meedeed, was voor Sarrail een groote steun, die uit het zuiden oprukte tegen de Bulgarendo Roemeniërs zouden verder de Donau-monarohie aanvallen in Zevenburgen, zouden weldra doordringen in Hongarije en den Russen daarheen den weg openen. Het is geheel anders geloopen! Een terug tocht is niet altijd een nederlaag, onze De Ruyter bewees het nu en dan in den oorlog op zee, dc Oostenrijkers hebben het weer ge toond in Zevenburgen. Zij trokken daar maar al terug en de Roemeniërs drongen er verder binnen, bezetten er zelfs eenigo plaatsen van belang. Maar daarna keerde do kans. 't Is waar, dat do Duitschers «'.r eerst aan te pas moesten komen; Kalken hay n wist met zijn troepen en die der Oostenrijkers de Roemeniërs terug te dringen tot aan, hier en daar zelfs over de grens. In de Dobroedsja stonden dezen tegenover de Bulgarenkregen zij hulp van de Russen, de Duitschers hielpen hun bondge- nooten m den Balkan en een der beste Duitschc generaals, von Mackensen, werd opgedragen den vijanden den weg naar Konstantinopel te betwisten. Dat is goed gelukt. In den beginne al dadelyk vielen Toetrakan en Silistria in handen der centralen. Bij do Zwarte Zee wer den de Roemeensche troepen eerst tegenge houden, daarna teruggeduwd: voor een paar dagen werd Toezla aan de Zwarte Zee ge nomen, op 20 K.M. van Constanza, en weldra daarop werd deze havenstad zeif bezet. Die bezetting is belangrijk om de stad zelf, waar do Russen gemakkelijk uit do Zwarte Zee troepen aan wal konden zetten, maar niet minder .om den spoorweg, die Constanza ver bindt met Boecbarest. Deze spoorweg is dus nu in banden ten deelc nog van de Russen en Roe meniërs, ten deele in die van de Duitschers en Bulgaren. Het gaat nu om den overgang over den Donau bij Czernawoda en dc spoorwegbrug daar. Dc centralen en hun bondgenooten zijn op weg daarheen, en dat zij deze gewichtige verbinding te bemachtigen, is lang niet meer •on waarsoh ij n I ij k Waarlijk, de strijd irr den Balkan levert groote verrassingen op. Nauwelijks acht weken is Roemenië in den ooriog en het heeft den centralen gelegenheid gegeven om suc cessen te behalen, waarop zij met recht trotsch kunnen zijn. In plaats van de schaal te doen dalen ten gunste van de geallieerden, hebben dezen nu te beraadslagen over den ougeiukki- gen toestand, waarin misschien weldra Roeme nië zal verkeeren. Nog is het lang-niet zoover, dat dit het lot van Servië zal deelen, en het is de vraag, of de Duitschers in 't noorden en 'i zuiden Van het land bun veroveringen kuij- nen' voortzetten. Ook komen iri Macedonië de geallieerden, niet de Serviërs, vooruit en be dreigen zij daar al meer de Bulgaren. Maar het gaat daar niet liard, niet snel genoeg in elk geval, om Roemenië voor een neerlaag te }>ehocden. Voorloopig zal, naar :t schijnt, in den Balkan geen beslissing vallen ten gunste van de geallieerden. Telegrammen uit Londen melden echter, dat men de inneming van Con stanza niet van- te groot belang moet- reke nen de val der stad was te voorzien, toen de Duitsche kanonnen voorbij Toezla stonden en de haven, konden beschieten. De Dobroedsja wordt bovendien in Roemeensche kringen be schouwd als een operatieveld van ondergeschikt belang. Daarmee in strijd is wel eenigszins het aantal krijgsgevangenen, dat de Duitschers en Bulgaren in de laatste dagen maakten: meer dan 6700, terwijl zij tevens 12 kanonnen, 52 mitrailleurs en anderen oorlogsbuit in handen kregen Er wordt ook elders hardnekkig gevochten, maar de resultaten zijn minder duidelijk. Aan het Westeri'ront behouden de goallieerden de overhand. ondanks al de krachtsinspanning der Duitsqjiers en hun felle tegenaanvallen. Groot moge de winst der Fransehen en Engel schen in de laatste dagen aan de Somms niet zijn, de eersten zijn althans weer ieta vooruit gekomen bi.j Cliaulnes, ten zuiden van de Som me. Een eenigszins verrassend bericht komt omtrent den strijd bij Verdundaar heb ben blijkbaar de Fransehen een krachtigen aanval gedaan, die gelukte. De Duitsche li nie werd over een breedte van 7 en een diepte van 3 K.M. ingedrukt; het dorp en het fort Douaumont, de steengroeven bij Haudromont werden genomen en andere stellingen bezet. Daarbij werden meer dan 3500 Duitschers ge vangen en een grooten buit behaald. Een suo- ces, dat meetelt! Van de overige fronten valt heel weinig nieuws mee te deelen. De toestand is er on geveer gelijk gebleven ondanks hardnekkige gevechten hier en daar, ondanks geweldig ge schutvuur. Aan het Russische front blijft bet kalm. Korte stafberiehten van Russi.sclien kant, en van die der centralen volgen elkaar op, bijna gelijkluidend melden zij: niets van belang. ,Tn Zevenburgen wordt de felle strijd van Duit schers en Oostenrijkers tegen de Roemeniërs voortgezet;; de centralen schijnen nog steeds hot geluk aan hun zijde to hebben, zij hebben o, a. Predeai bezet, waar 600 gevangenen wer den gemaakt. Daarentegen moet ook melding gemaakt worden van een 300 krijgsgevangenen, die.den Roemeniërs bij Oitnz in handen vielen; deze laatsten verdedigen blijkbaar krachtig de toegangen tot hun land in 't noorden. Van het Italiaanscho front wordt, vooral op het Karstplateau, hevig geschutvuur gemeld van het Macedonische front levendige actie van verkennersafdeelingen en zwak artillerie vuur, maar geen successen van eenig belang. Een belangrijke en interessante rede heeft de Engelsche minister van buitenlandsche za ken Grey gehouden. Natuurlijk viel hij eenigs zins in de lijn van de andere ministers, van vrede, die dadelijk kpmt, is nog geen sprake, maar wel kan men tussehen de zinnen door lezen van verlangen naar een oplossing van het ontzettende conflict, dat zich afspeelt op de slagvelden. Wij hooren or in, den toon van een bezadigd en hoogstaand staatsman, die verder ziet dan vele anderen, welke alleen van een overwinning droom en, die den tegenstan der vernietigt. #-§6 ENGELAND. Een rede van Viscount Crey. De Britsche minister van huitenlandscho zaken. Viscount Grey, heeft dezer dagen een redevoering gehouden aan een maaltijd, hem aangeboden door do „Foreign Press Associa tion", de vereeniging der buitenlandsche jour nalisten dus. De minister begon met uit te leggen, hoe het Duitschland was. dat tot den oorlog dwong, hoe de Tsaar van Rusland het twist- ^eschil voor liet arbitragehof in den Haag wilde brengen, boe Frankrijk nog op den dag der oorlogsverklaring de plechtige belofte af legde dat het België's neutraliteit zou eerbie digen, indien Duitschland dit ook deed. Hij sprak daarna van de plannen van Duitschland ten opzichte van Frankrijk en Rusland en van de pogingen om Engeland te bewegen ^euiraal te blijven. Doch dat. kon Engeland niet zon der zich te verlagen eu te schandvlekken, Zoo barstte do wereldoorlog uit en thans moet die. volgens Grev, worden voortgezet tot de geal lieerden liet beginsel en liet rCcht van vrije ontwikkeling onder gelijke voorwaarden waar onder iedere staat, groot of klein, volgens eigen aard zich kan ontwikkelen als lid van het gezin der beschaafde menschheid, beves tigd zullen hebben. Om dit doel te bereiken, is vooral eensgezindheid noodig. „Duitschland'', vervolgde de minister, „tracht- ons thans van elkander te scheiden, ten einde zijn doel te bereiken. Er gaat geen week voorbij, waarin ons besluit om met onze bondgenooten door te zetten niet bevestigd wordt en ik vertrouw dat do herinnering aan den moed, die ons thans gemeenschappelijk staande lioudc, een altijddurende band van sympathie tussehen onze regeer in g en ons volk zal blijven." Vervolgens besprak de minister, wat de neu tralen zouden kunnen doen, vooral na den oor log, eii hij besloot zijn rede met de volgende woorden „Het is het belang der neutralen te zorgen dat er iet-s geschiedt om te zorgen, dat er in de toekomst wetten zullen bestaan en gehand haafd worden op eene wijze, waaruit het iede re natie, -die -daarvan afwijkt, blijken zal. dat de geheele wereld haar als een vijand van het menschelijk geslacht beschouwt. Jaren lang hebben wij onder de steeds somberder worden de schaduw van het Pruisisch militarisme ge leefd. Er moet nu geen andere vrede komen dan een, die do Kurnpeesche naties jn do toe komst van die schaduw bevrijdt en haar laat leven in de frissche lucht en in liet licht der vrijheid. Daarvoor strijden wij!'?- FRANKRIJK. Van het Westelijk OorIog«terrein. Een Fran9ch succes bij Verdun. PARIJS. Aan het front bij Verdun hebben de Fransehen de Duitsche linie over ©en front van zeven kilometer en eon diepte van ten hoogste drie kilometer ingedrukt. Zij namen het dorp en het fort Douamont, de steengroeven bij Haudromont en bezet ten eeno stelling langs dan weg van Bras naar Douaumont. Er werden reeds 3500 gevangenen, ■waar onder honderd officieren geteld. De buit in nog niet opgenomen. De Fransche verlie zen zijn gering. PARIJS. De strijd werd op den rech ter Maasoever met dezelfde kracht her vat. als :"n d© dagen van. den meest heftigen slag bij Verdun© en do dag van Dinsdag zal teilen onder de meest roem rijke van Frankrijk, wijl een overwinning behaald is, waarvan het resultaat schitte rend is. In* ©en enkelen aanloop namen wij de steengroeve van Haudromont, bet werk en de hoeve van Tkiaumont, het dorp en het fort Douaumont, het Caillette-bosch, het Chapitre-tjoscb, Fumin en Chesnois en de batterij van Damloup. Een onw.eerstaan- baar offensief dreef den vijand over zijn geheele linie terug, over een front van zeven kilometers. Douaumont, eens door den kei zer de hoeksteen aan de verdediging van Verdun genoemd, toen de Duitschers er op 25 Februari binnendrongen, is voor de tweede maal in onze handen gevallen, want wij namen het. reeds op 25 Mei. Wij bereikten het dorp Vaux, dat wij van drie zijden omsingelen. Dit belangrijke succes bevestigt op krachtige wijze de de fensieve stelling, die de Fransehen reeds meer dan acht maanden op de Maashoogten tegen de Duitschers verdedigen, en brengt daar den toestand terug tot hetgeen hij on geveer vijf maanden geleden was. De dap pere koloniale aanvalatroepen, onder gene raal Mangin, die onder het opperbevel van generaal Nivelle inet een minimum-verlies zulke belangrijk© stellingen hernamen, ver dienen lof. De aanval der Duitschers op Verdun moest de algemeene-offensieve beweging der geallieerden tegenhouden, zco mogelijk be letten. Niet alleen is het offensief begonnen aan de Somrae, maar wij konden ook met succes overgaan tot het offensief in den sector van Verdun. Het Engelsch-Franscbe offensief. LONDEN". Sir Douglas Haig seintHel, Maandag gewonnen terrein in de buurt van Gueudecourt en Lesboems is volkomen be vestigd. De troepen, dio Zaterdag duizend gevangenen maakten hadden slechts 1200 dooden ©n gewonden. BERLIJN. Officieel. Front-kroonprins Ruprcclit van Beieren. Evenals de 22e Octoeber, was ook do 23e October voor den slag aan de Somme een dag van hoogste krachtsontwikkeling. Om de door braak tot iederen prijs te verkrijgen, zetten de Engelschen en Fransehen met- sterke troepenmacht de aanvallen door. Zij leden echter, ondanks de groote strijdkracht, ten N. van de Somme slechts zware, bloedige nederlagen. Volgens berichten van het front liggen voornamelijk ten W. van Lc Transloy groote hoeveelheden dooden op elkaar. De houding onzer troepen was boven eiken lof verheven. Vooral onder scheidden zich liet Brandenburgscho regi ment infanterie No. 64. het Brunawijkscho reserve-regiment No. 92, bet Rijnlandscbo inlanterie-regiment No. 29 en de Beierscho reserve-regimenten infanterie Nos. 1 eu 15. Ten Z. van de Somme kon een in voorbe reiding zijnde Fransche aanval in den sec tor AblaincourtCliaulnes in ons artille rievuur niet tot ontwikkeling komen. t roid-Duitscht Kroonprim. Do vijand wilde zijn aanvallen aan de Somruc steunen door aanvallen bij Verdun. Onze stellingen op den oostel ijken oever der Maas werden onder krachtig artillerievuur genomen. De vijandelijke infanterie werd', door ons krachtig artillerievuur** in de loopgraven gehouden. De aanvalspogingen zijn daar door verijdeld. Joffre en zijne manschappen. Een correspondent schrijft ons: Iedereen kent liet «houwspel eener uit- deeling van medaille» aan eenigo Fransche officieren en soldaten, dio pas van bet front rijn gekomen. Jcderpeu heeft het gezien in do bioscoop-theaters. Mn ar in werkelijkheid ziet, men het niet dikwijls. Het is oen inspiratie. Zelfs do kus op dot beido wangen der gedeco reerden, volgens Engelsche opvattingen zoo weinig soldatesk, wordt eene ceremonie vol be teekenis. Het is de belichaming van den broe derlijken geest van hot republikeinsehe Frank rijk, dat met den vijand op voet van oorlog staat, tnaar inwendig zoo eensgezind is. Ik heb liet vanochtend gezien onder den '■gaai grijzen wolkebozsen bemH en werd ge troffen door de zelfhcheersching, dio er uit sprak, de ernstige zelfbeheeiWhing van L ev il u-.te kracht. Het geschiedt op een wijde gras vlakte tegen een achtergrond van herfstgele hoornen. Alles en ioderoon was vreemd stil. De toeschouwer» fluisterden tot elkander al» zij i'Is te zeggen luidden. Behalve het gesnor vau een aeropJaanmotor boven in de lucht en nu en dan een kort afgebroken bevel van eon offi cier, klonk er bijna geen geluid, tot jdotseling een marscJi weerklonk, daarna bet „Man-bons. mardionsder Marseillaise en toen verschoon de generaal. Er was niets Tan het vertoon uit vredestyd. Hij was in klein uniform gekleed en kwam'ie voet, begeleid door twee officieren. Opgesteld met bet. gelaat in de richting van waar hij komen zou, stonden danr do helden van Mau- Xe-pas, het 1ste infanterie-regiment vau hei- fransche leger, dat onlangs bij dagorder ver meld is —/-en lang, bewegingloos gelid van een dof grijsblauw, dat zich een oind.ver uit strekt. Met tamelijk zwaren stap, maar verrassend vlug voor zijn bouw, stapte de generaal naar deu rechterflank van het gelid er» tofcn danr- langs tot het einde toe, zonder een woord of gebaar, behalve het saluut aan hot legimeuts- vaandel bij het middelste hntaillon. Toch heerschte er al dien tijd en tot op het oogon- bkk, dat do generaal het- terrein weer ver liet, diezelfde doodsche stilte. Zelfs toen hij do medailles vaetspeldo op de borst van hot handjevol mannnen, rlie voor de drie baraillons opgesteld stonden en toen hij het regiments- V a an del met het Oorlogskruis, het irotsche on- dcrstheiding-Ueeken, dat bij Maurcpas verdiend was, versierde, klonk er geen geluid. Generaal, soldaten en voile zijn den oorlog en den dood te vee! nabij, om aan do lawaaiige dc- i inonstraties uit vredestijd te denken. De meeste vrouwen waren in het zwart gekleed bijna al de mannen in uniform. Het regiment zelf was pos van het front gekomen en zal er I spoedig weer heen gaan de vijaud zal spoedig merken waar dat precies zal zijn. I Daar was de droefenis, maar ook de ernst t en -vastberadenheid van den oorlog in do lacht. oen droefenis, die zelfs klonk uit de vlugge j marsch, die- het muziekkorps van het regiment speelde toen het regiment voor den generaal j defileerde als een woud van slanke, glanzende bajonetten lange zwaaiende kapotjasc.cn -en I stalen helmen. Én achter hen aan kwam een i der kanonnen, die meegeholpen hebbpn om den door C. PofoSmann. Dik en dicht liing dc mist over <le Oost- f-riesehe wadden. Tussehen dc eilanden "Wieker- oog en Bintzum roeiden twee mannen, en aan. het roer van het. schuitje zat e.cn forsche, Irissahe jonkman, van het echt Oostfriesche type. rossig blond van ha-ar en blauw van oogen, meteen sold-atenpot.op het hoofd. De mannen, boeiden zwijgend. Maar dc aan het roer zittende praatte onophoudelijk. Hij vertelde, liij vroeg, hij lachte, geheel vervuld van het blijde vooruitzicht, van straks, op den Kerstavond, thuis te zullen zijn. "Want hij wa-s verlofganger. De zee. rolde traag haar léigrauwe golven aan. Hier en dnar schommelde zich een rootle of witte boei. Meeuwen zwierden rond, al krïj- schend. Het was eb lm. De zee rustte, als onder de zwaarte van den nevel neergedrukt. „Ik zou denken, dat we al dicht bjj Bintzum moeten zijn," zeide de ééne roeier. „Da£ zou ik óók meenen," bromde de andere. „Mét den tijd komt 't wel zoownt uit." „Ja ja, dat kan niet veel schelen." De jonge man aan het roer trachtte met zijn scherpe oogen den nevel te doorboren. „Daar heli je 't al!" riep bij vroolijk. „Kijk nitiar recht vooruit daar ligt Bintzum "We komen aan het Hellingduin aan. Ik zie 't. Een kwartiertje gaans links moet het dorp liggen." „Ja, waarachtig, dat is Bintzum! Nou, Edzard, nóu zal 't blonde Myke niet lang meer op baar schat hoeven to wachten, hé?" E.u de verwoorde "gezichten der schippers grinnikten. Lang en wit lag vóór hen het strand. De boot knarste over liet zand. Een schaar meeuwen vloog verschrikt, op. wWeet je wel zeker, Edzard, dat het dorp maar een kwartier weg ligt?.'' vroeg de eone schipper. „Wis en zeker, Hinrich! Ilc zal toch Bintzum wel kennen! Keeren jullie maar dadelijk om. Aanstonds moet de vloed opkomen. Jullie moeten maken dat je thuis bent vóór de mist nog dikker wordt." Hij greep zijn soldatenbundeltje eu reikte den mannen de hand. „Nou, saluut, hoor Houdt je maar taai. En nogmaals wel bedankt Zoo la.koniek was het afscheid. Edzard Dirk- sen keek nog even boe, hoe Hinricli dc. boot van den wal afduwde en hoc de beide mannen zich weer aan de riemen zettenBinnen tien tellen was het vaartuigje in dcu mist verdwe nen. Een paar riemslagen nog dan stilte. Edzard wendde zich Westwaarts. Daar moest het dorp liggen. Hij stapt© flink aan. De oudelui. de broers en zusters, en Myke, het blonde Myke, zoo rozig en zoo frisch Wat laobten liaar blauwe oogen Vanavond zou hij met haar naar de kerk gaan. Het leek hem een eeuwigheid sedert hij de kazerne had ver laten van morgen vroeg. En tien in den trein en verder met de stoomboot uaar Wie- kcroog. Maar de zeilboot naar Bintzum kon hij gebrek aan wind niet varen. Edzard was wan hopig. Hij moest en zou vanavond nog thuis wezen op den Kerstavond toeh, om met Myke naar de kerk te gaan. Hij bood geld geld en goede woorden. Eindelijk besloten de schippers Djark Djarksen en Hinricli Hinrioli- een. hem over te zetten. F.n zoo was hij dan nu toch nog op weg naar zijn dorp. Hij versnelde zijn schreden zijn voeten verzonken in liet mulle duinzand.... Nu moest bij toch baast de lichten zien van zijn dorp... Maar, neen! Geen schijnsel of schemering kon hij bespeuren.... Hij tunrdo door den .nevel. Niets, Niets dan duisternis en het ruischen vau de zee, en af cd toe een schelle meeuwen- schreeuw. Eensklaps huiverde bij. Zou hij verkeerd geloopen zijn, door den nevel de richting naar het dorp geanïst heb ben?.... Hij liep den jyeg terug, dien bij ge komen was in zijn eigen voet-sporen-Hier hielden zij op. Hier moest hij uit de boot aan wal gesprongen zijnMaar do plek was reeds verdwenen. De vloed zatte op. Het water was gestegen. Edzard keek rond. Een domme, dwaze- angst deed hem eensklaps verstijven een angst voor de stilte en de eenzaamheid.... Waarheen moest hij zich wenden? Het eiland was groot, en in het duin liet een'weg zich moeilijk onderscheiden.... Maar bij moest hom toch vinden! Hij moest immers met het blonde Myke, naar do Kertsmette! Op goed geluk liep hij het eiland in. Maar aan het strand kwam geen einde. Waar be gonnen clan toch de duinen, achter welke het dorp lag?.... En nu kwam er over den een zamen wandelaar iets vreeselijks iets ont zettends, .dat hem oen ijskoude rilling over den rug joeg, zijn hart verstijven, zijn haren te berge rijzen deed.... Hij was niet op Bintzum. Hij was op een vóór het eiland gelegen zandbank. Hij en de schippers hadden zich vergist. Hij was ver loren. Binnen enkele uren zou deze zandbank door liet wassende getij overstroomd wezen en zijn lichaam weggespoeld worden in de Noord zee iudien het- hem niet gelukte t-c vluchten. Maar waarheen Waarheen Do ijskoude ontzetting, diehem heb bloed in de aderen had doen st-ollen. week nu voor een wild naar het hoofd slaanden gloed. Edzar.d rende naar het strand terug cn schreeuwde naar de mannen, die, door den mist evenzeer bedrogen als hij, hem hierheen hadden gebracht, hem onwetend hudden over geleverd aan den dood. Hij schreeuwde en schreeuwde. Ach, hij had do boot zien verdwij nen in den gruwelijken, ondoordringbaren nevel, die zijn noodkreten versmoorde. Een meemv, door de menscTielijkc stem ver schrikt. vloog op. Daar, waar zij heenvloog, lag het land lag Bintzum. En Edzard rende mee in de richting, waarheen de vogel gevlo gen was „.Sterven! Sterven!" scheen de krijsoliende kreet van. het dier -hem toe te roe- pen» En de wateren ruischton en stegen. De gol ven rolden haar schuim reeds booger en lioo- ger tegen de witte zandstrook op. Edzard stond nu op den tegenoverliggenden oever der zandbank. En daar deelde plotseling zich de nevel, en door de scheur heen meende de jonge tnan het strand van zijn eigen eiland te ontwaren. In het volgende oogenblik had hij laarzen en uniformjas uitgetrokken.... Zwemmen zwemmen naar den overkant zwemmen! Maar een oogenblik nadenkens deed hem het onmogelijke dezer onderneming beseffen, De machtige stroomiifg zou hem wegsleepen het land lag veel te ver en hij was ook geen geoefend zwemmer En nogmaals verhief hij zijn stem. Hij schreeuwde over bet water de namen zijner ouders en broeders den naam van Mvke. De waanzinnige hoop. dat een verdwaalde vi.s- schersschuit of een eenzame wandelaar hem hooren zou, bezielde hem. Maar geen geluid kwim er terug uit het donker. Slechts het rui schen en gorgelen van het water van den stijgenden vloed. Hij viel op de knieën. Hij schreeuwde niet meer naar de niense.hen, naar menschelijke hulp. Zijn beangstigde ziel vond den weg tot God. Hij wrong de gevouwen handen. Hij riep tot den Allerhoogste hij bad en smeekte om zijn leven, om zijn jonge, hoopvolle leven „Hohofio!" grolde het over de wateren. De vloed steeg. Edzard staarde H3ar de golven, welker hoogte nu bijna reeds de hoogte der zandbank had bereikt. Hoe lang hij nu reeds in deze ont zettende eenzaamheid was geweest hij wist liet niet.... Daar kwam, daar naderde hij, de groote Koning de groote heerscher over alle levens. Op de zwarte golven reed hij aan, on ver miHwbaar. Niet ver van Edzard lag een doode meeuw. Z'ij lag op den rug de vleugels uitge spreid, de starre oogen naar boven. Zoo zou ook hij liggen straks over een uur reeds'wanneer de vloed hem meesleurde ïn deu eiudeloozen oceaan.. Een afgrijzen doorhuiverde den eenzamen i man het natuurlijke afgrijzen van het war- me leven voor den dood. Eensklaps schoot hem door het hoofd een ge dachte. In zijn soldatenbundeltje was een flesch punehsiroop, die hij voor zijn ouders had willen meebrengen... Dit was de redder. If-ij wilde drinken drinken tot een nevel van ver- getelheid zich bedwelmend legde over zijn zin- nen. En dan mocht komen de Dood Met de tanden trok hij de kurk uit de flesch. Maar eensklaps overviel bem een walging. Neen! Niet dronken, niet als een lafaard wilde hij den dood onder de oogen treden maar flink, rechtop, gelijk een dapper soldaat den vijand. En iiij slingerde de flesch Ter van zich af in de bruisende zee. Daarna kwam er over hem een diepe stilte. De stilte der overgave, der berusting. En die bracht vrede. De doodsangst week van hem. Hij' kon weer klaar en rustig denken. En naar de rij af dacht hij aan allen, die hem 11a stonden, nam hij van hou allen afscheid, van zijn ouders, van. zijn meiaje. van zrjn broers en zusters, van vrienden en kamera den thuis en in de kazerne, met wie hij van morgen nog schertsende woorden gewisseld kad. Een paar tranen gleden over zijn wangen. En met die tranen nam hij afscheid van het leven. N11 bekroop hem een stompe onverscbillig- heid. Hij bespeurde met doffe oogen hoe de bodem al weeker werd, hoe onder zijn voeten zich kleine holten vormden.die zich vulden met bruine vochtigheid. Alles oin hem heen soheen te verzinken. Het was als of er overal bronnen uit het zand te voorschijn welden. Nu vloeide een der kleine kuïkj'es over en dau weer verder een en weer verder een. De doode meeuw scheen plotseling te leven. Het water hief den eenfn dan den tweeden vleugel op. Het was alsof het diertje zich be woog. Maar do dood was het-de dood, die door al die geultjes en kuiltjes kwam aan geloopen... Daar rolde een buitengewoon groote golf aan. Huppelend, tuimelend, met schuim gekroond, naderde zij en spreidde zich breed, a! sissend uit. Dan ijlde zij wcêr terug als luidde zij zich onvoorzichtig, gewaagd op vijandeliik ee- bied. Een tweede kwam. rolde driftig aeft en schoot voort tot binnen een halven meter vau Edzard's voeten. En al meer kwamen er. en al nader, als ge stuwd door onzichtbare handen, als ©verechni- meud van stoutheid en machtsgevoel. En. do jonge man voelde het water tegen zijn roeien spelen, voelde onder zijn natte zolen" den bo dem wegzinken. Het donderde en rolde rond om hem heen. De zee brulde en greep r.aar haar offer met al lauger zich rekkend© vin geren Weldra was de gansehe zandbank over stroomd, en de doode meeuw was reeds weg gedragen, zwalkend op dc ziedende wateren. Daar eensklaps drong er een toon door dc duisternis een toon van metaal.hoog en Tein. Kerstklokken, kerstk'okken. d;» rct. de metto nepen liefelijk heilige kerstklokken!... N11 gingen zij allen het smalle kerkepad op: de vader, de moeder en Myke. het blonde Myke. Zij zaten naast elkaar in de oude. bruine bank naast den preekstoel en zij dachten aan hem' en bader, voor hem... Steeds al klaarder en melodlseher dro*g het zoeto gelui doorden mist. Het tri ld» heen over het rollen en dreunen van do zee, over het ploffen en sissen der aanstormende blinding- Daar knielde de jonge man neder, en luid en krachtig brak het var. zijn lippen ..Onze Vader, die in de hemelen zijt Het- volgende oosenblik nam een zware golf hem mee. Niemand heeft hem ooit teruggezien.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1