SPOED Laatste Berichten. W. J. JAARSVELD, 6. TREURNIET, Neeren COMMISSIELEDEN der WIS! ■4:DE SOLiDATENCOTTB alVT van Woencidag ga October 19 1© Rechtzaken. Spert. Nieuwe Uitgaven. Gemengd Nieuws. De aandacht van militie- plichligen wordt gevestigd ap het lelt, dat zij die een ver bintenis volbrengen als matroos bij de Koninklijke Marine veer den tijd van 3'/: jaar werkelijken diens! en IV2 jaar reservediens! geheel vrijgesteld zijn van hunne militie- en landweerverpiich- Leeraar M. 0. Boekhouden, Men kan zich ook verbinden voor 4jaar werkelijken dienst en 1/2 jaar reservedienst en eveneens vrij na is plm. f 400 (bij Vh jaar) an plm. f 550 (bij 41;2 jaar). Vraagt nadere inlichtingen per briefkaart aan Privaatles 25 cent. HOLARHOF, Amsterdam VRIJGESTELD LOUIS DOBBELMANN Ltd. Rotterdam. J. J. A. v. d. BURG, Richt Uwe aanvragen voor THEE tot de firma Meerdere cantines geregeld en zijn tevreden. deze No. 1 h. 7, 2. r. S, 3. r. a.. 4. h. a. No. 3 ech. vr., 4. sch. 16, 1. fwh. b., 2. r. 9. No. 2 Fch. a-, 3. h. b., 1 sch. 8. 1. 6ch. 9. No. 2. sch. h., 3. r. h., 4. kl. h., 1. sch. 7. No. 3 b. tj\, 4. h. h.. 1. h. 6. 2. kl. ft. No. 4 kl. 8. 1. kl. 7, 2. r. 7, 3. r. 10. No. 3 kl. 10, 4. li. 10, 1. kl. 9, 2. r. vr. No. 2. kl. b., 3. h. S, 4. h. 9. 1. kl. vr. Hi; is er aan op den Sst©n slag met kl. vr. De pandoerelnb van 4 C., 1 B., 14 Reg. lnf. No. 1 "h. 7, 2. r. 7, 3. r. a., 4. h. «as No. .3 h. rr., 4. h. h., 1. h. 6. 2. kl. aas. No. 4 kl. 8, 1. kl. 9. 2. r. 8, 3. r. 10. No. 3 s. vr., i. s. 10. 1. s. b., 2. r. 9. No. 2 s. 3.h. b., 4. s. 8. 1. s. 9._ No. 2 s, h., 3. r. h., 4. kl. h., 1. s. Nó. 3 kl. 10, 4. h. 10, 1. kl- 7. 2. v. b. No. 2 kl. b., 3. h. 8, 4. h. 9, 1. kl. vr. Alzoo op den achtsten slag op kl. vr. ei in. R. rr. was weggelegd De Pandoerelnb „Tot Middernacht Namens do leden: P. KOOLE. C. OUBBENS. A. VBRnSOHOOB. G. BANDS. No. 1 h. 7, 2. kl. aas, 3. h. vr., 4. h. aas. No. 4 kl. 8, 1. kl. 9. 2. r. 7, 3. r. aas. Nó.-3 sell, vr., 4. sch. 10, 1. sch. b., 2. r. b. No. 2 sch. aas, 3. h. b„ 4. sch. 3. 1. solt. 9. No..2 soh. h., 3. r, h., 4. kl. li-, 1. solt. 7. No. 3 kl. 10, 4. h. h., 1. kl. 7, 2. r. 9. No. 2 kl. b.. 3. h. 8. 1. h. 10, 1. h. vr. De pandoerelnb ..Bakkie doen". De leden M. TROMP. K. zr.ip. A. NOORDEN. H. GRAVE. Verder ontvingen we goede oplossingen van de pandoerelnb ..De vier Vlamingen" te Roo sendaalvan de club ..Altijd Kif 2. II 15 B. I.; van de pandoerclub ,,Had je me maar' 3 I 17 R.. I. ITIe Divisie; van do club „Mil. Hospitaal" saai 36. Harderwijk. Eindelijk van de pandoerclub ..Klaverjas" 8-1-1 R. I. IVo Divisie en van de club ,,Dc rier gemobiliseerden" 3-1 Gren. Ie Divisie. „Zijn afscheid". (Van Korp. H. S. Zweodijk.) Daar gaat hij met den ransel op den rng Weer naar z'n huis terug. .Want hij werd voor don dienst nu afgekeurd, En werd van zijno vrienden afgescheurd. Hij had in dienst ervaring leeren kennen, En kon 't daar goed gewennen. Hij leerde kennen vreugde en verdriet, Zooals men 't daar bij uitstek ziet. •En met een sombren blik voor d'oogen, -Nam hij gebogen, Een roerend afscheid van z"n vriendenschaar, Die allen dachten ,,'tach en maar!" Naar huis gaat hij met leed in 't harte j Droef d' oogen na geleden smnrte, En voor z'n geest ziet hij 'n visioen, Der toekomst, heden, en van 't toen. .Van 't toen, want ja, nu moet hij scheiden, Van hen met- bitter lijden. Bat als zijn hand den laatsten handdruk biedt, Merk dan boo 't oog vol tranen schiet. Hij gaat nu heen, ontmoedigd en bezwaard, Want 't was niet onverklaard, Dat bij zoo zwak, in 't burgerleven, Weer al z'n kracht aan 't vak kon geven Drie maanden laper ach, zoolang Veer hem zoo bang Totdat, aan al dit aaïQsche strijden Do dood een eind maakt aaq z'n lijden/ Zoo was ook deze periode Een droeve episode, Die geeft tc zieij het broze leven, Opdat het ons ten heil zou wezen. Korp. ZWEEDIJR, M'burg. Neerlands Vlag. (Van landafc. sold. D. JKunet.) Gij vlag die ons ten strijde voert, Ais wij door 's vijands oog beloerd, Geplant op Neerlandseh wallen. Voor V ten strijd, voor D ons bloed; Die U belaegt of scheuren doet, Gij Hollands vlag, Uw roem zij boven allen, Waar uri ook immer zijt geplant. Blijft gij de roem van 't Vaderland! Het- aan, omhoog, vereend in 't lied. Voor Neerlands houw cn trouw Langs zee en strand en berg en vliet, Vaar de Vorstin ons ook gebiedt-, Daar staan wij pa! te strijden. Voer 't dierbaar erf, 't Oranjehuis, En staan in nood aan dijk en sluis. Om "t land van tyrannic te vrijden. Landst. soldaat D. J. KUNST, Res. Bat. I 2e Compagnie. Vergeet mij niet! (Van landst.-pl. L. Visser.) Vergeet mij niet, is het woord der liefde, Vergeet mij niet is 't woord van de min. Vergeet mij niet is 't wcord der waarheid Vergeet mij niet sluit alles in; Vergeet dus niet- uw dierbaar meisje Dat'u steeds liefde biedt. En hij, die dit heeft geschreven, Vergeet haar in den dood zelfs niet. Landst.-pl. L. VISEER. Vervlogen Tijd. (Tan mil. J. A. v. Hattem.) Vervlogen tijd, vervlogen tijd, Waar xyt gij toch gebleven? Toen ik nog ©p de schoolbank zat, Ha nu in "t militaire leven Toen ik ots jaar geworden was, Moest ik op school gaan leeren, Kb oercikte toen de hoogste klaa, Ahe ik op drie maanden na doorloopen was. Toen moest ik er af om wat te verdienen, Wamt je moet weten, we waren met ons tienen, U begrijpt dira, lezer, dat het noodig was, En ik als kleine jongen in m'n sas. Maar vader kwam het duur te staan, En moest twee daagjes brommen gaau, •Want er bestond een leerplichtwet En daar had vader niet op gelet. Ik had mijn 19e jaar bereikt, En was rijp voor militair, o wat spijt, Want ach, ik trok nummertje één En moest van moeders pappot heen. Eerst moesten we naar Arnhem, Met onze gemeentebode van M., En dra hoorden we al ras roepen Callaars en v. Hattem, ingedeeld vestingtroepen. We werden toen naar Gorinchem gestuux-d, Dat is Tan Tiel uit dicht in de buurt, We kregen direct te zoute snert to bikken, Dat we 's nachts van dorst haast moesten stik ken. Maar ik moet zeggen, ik was a! gauw gewend, En trof een kameraad, een leuken vent, Zijn naam is Leonardus, bijgenaamd Jaap, Direct beste vrinden, zooals dat gaat. We gingen eens een avond samen op stap Maar o jé, wat werd dat een grap, Ve raakten verzeild bij ..Moeder Sien" Dart- kon je aan Jaapie nog zes weken zien Ik relt kwam den anderen dag hij den kapitein En moest verantwoorden orer die gijn, Er was iets gebeurd op de chain brc© En dat grapje viel heu*oh niet mee. Ga voor dokter, zei de kapitein, Kn laat die constateeren of hei. waar zal zijn. Ik voor den dokter en wat keek ik raar, H» «•ij b bent een slaepwandelaarl Het jaar diensttijd was spoedig voorbij. oor al als jc zoo'n vriend hebt zooals hi Jk hoop maar. dat hij dit gedicht zal lezen Ik wil altijd nog zijn beste vriend wezen. Dus jc moet, oude vriend Jaapie do Grnauw, Je kameraad ©c-ns schrijven gauw. 11: zal de post eiken dag tegenturen. Jc moot weten ik ben nog op fort. Vuren. Waaide lezer, jk weet niet meer tc dichten. En heb je icte van m'n vervlogen tijd willen inlichten, Nu ga ik naar bed om wat uit te rusten, En wensch jo allemaalwelterusten. Mil. Kan. J. A. v. HATTEM, Fort bij Vuren. Krijgsraad. I)c krijgsraad tc s'-Graveuhago veroordeelde H. H. 13.. landweer-infanterist, te RiTland- Bath, wegens het in zijn winkel tc 's-Graveu- hage voorhanden hebben van ondeugdelijk vlcesch,. tot 3 da-gen hechtenis. A. L. H., landstorm-infanterist-wielrijder afkomstig .uit Gouda, wegens lo desertie, tot 2'maanden militaire detentie met aftrek van preventieve hechtenis van 10 tot 23 September, Th. H., milicien der infanterie, afkomstig uit Amsterdam, wegens le desertie, tob 1 maand militaire detentie. 3'. A. B., milicien-tamboer der grenadiers, afkomstig uit Den Haag. wegens diefstal in do chanbrée, t-ot 5 maanden militaire gevan genisstraf, ingaand© 29 September, met ont zegging van bet recht om tc dienen voor den rijd van 5 jaren. 1'. K.. huzaar, afkomstig uit Voorburg, wegens le desertie, tot- 2 maanden militaire detentie, in te gaan 19 Augustus. Vrijgesproken uerd E. W.. landstorm-in fa n- tenst. afkomstig uit Leiden, die terechtstond wegens beschadiging van een rijksgeweer. be voetbal-uitslagen van Zondag. Westelijke af d.Eerste klasse. UtrechtHerculesH.F.O21 Haag: QuickH.B.S14 Rotterdam SpartaV.O.C Dordrecht: D.F.C.Blauw-Wit 23 HaarlemHaarlemU.V.V0 Oostelijke af d.Eerste klasse. Zutphen: Be QuickEnschede 02 Derenter: U.D.Quick (X.) 01 Hengelo: TubantiaRobur et Vel. 1 ArnhemVitesseG.V.C51 Zuidelijke a f d.Eerste klasse. VenloV.V.VM.S.V2—: Noordelijke afd.Eerste klasse Groningen: ForwardAchilles 42 Winschoten: W.V.V.—Frisia 4—3 F. C- Gijsen, De Duitsehe Taal, nieuwe en volledige taalmethode voor zelfonderricht in zes maan den. Duitsch Leesboek met Hol- landsch© vertaling. Uitgaven van Engelhard, Van Embden en Co., Uitgevers Boek handelaars te Amsterdam. Na de Engelsche en Fransche „Zelfstudie" is nu ook de Duit-sche versohenen. En tegelijk het daarbij behoorend leesboek. De methode an den heer Gijsen lijkt ons ook in deze nieu we uitgave uitstekend toe. Wij hebben met aandacht en belangstelling het boek doorgezien en weer viel ons op de groot e massa stof, die do schrijver ju het betrekkelijk niet dikke boek heeft samengeperst. Wij zouden niet durven beweren, dat ieder dit boek in zes maanden doorwerkt, dat hangt natuurlijk af van de scli ran derheid van den leerling, maar ook van den tijd, dien hij heeft. Doch wel zijn we over tuigd, dat wie dit boek ernstig en met volhar ding heeft bestudeerd, zich schriftelijk en mondeling in het Duitsch zal kunnen uitdruk ken en een gesprek zal kunnen voeren met den vreemdeling in die taal. Men moet na tuurlijk willen en volhouden als bij alle zelf studie, dit boek is dan de weg om zoover te ko men. Het bijbehoorend Leesboek achten we zeer nuttig; het is een uitstekende leidraad om zijn krachten te probeeren, om te zien, of men u i t en daarna weer i n het Duitsch kau vertalen. Zondagschool-uitgaven en Feest geschenken, uitgaven van J_ M. Brcdée, Rotterdam. Deze uitgever is voor onze getrouwe lezers geen vreemdeling. Zij hebben gelezen van zijn boeken cn boekjes, die alle een ernstigen Christel ijken geest ademen. We ontvangen thans zijn nieuwen catalogus 1916-1917, fraai geïllustreerd, en bovendien een aantal nieuw uitgekomen boeken. Daarvan kunnen we in do eerste plaats* zeggen, dat zij er uiterlijk zeer netjes uitzien en gewoonlijk fraai geïllustreerd zijn. Bovendien laten zij zich vlot en prettig lezen. Do meeste zijn kinderwerkenDaartoe K-hoort echter niet het boek waarvan we in 't bijzonder gaarne gewag maken. nl. von de nieu we uitgave van het beroemde werk van den Engelscnen schrijver John Bunyau „Eens Chris tens rei ze naar de Eeuwigheid". De nieuwe druk ziet er zeer prettig en smaakvol uit en wij twijfelen er niet aan, of het oude boek, dat eens in bijna alle Christelijke gezinnen gevon den werd, zal weer zijn geloovigo lezers vinden. Vertier werden ons ter aankondiging ge- zonden: Wilhelm Emmanuel, Anna-Rose; A. Verhorst, Marais van St-. Aldegonde or de Zceuwsche Vrijheidsheld; D. Alcock, De Vreemdéling der Valleien; dr. C. G. Barth, .Jerra Creed; Dezelfde., De kleine. Negerknaap; Reinoud, Onvoorzichtigheid gestraft; Joh. Breevoort, Hein, de kleine Meubelmaker; Het heerlijke land en Freule van Sw-a-nensteyn en haar vriendje; Y. D. Muller Massis," Een Kerst sprookje, Louise Femmina, Was dat niet aar dig? I'. A. Sparenbnrg Jr., Dc Helden van Loos; Reinoud, Loon naar werk. Ondanks eerewoord ontvluchte geïnterneerden. Men schrijft aan de ,,N. Cfc." In het midden van September 1.1. keerde do Einjakriger (onderofficier) C. Petersen, geïn terneerd te Wierickerschans niet van verlof terug, ofschoon hij alvorens met verlof te gaan, schriftelijk had verklaard, dit wel te zullen doen. Nu is uit Duitschland bericht ontvangen, dat hij aldaar behouden is aangekomen. Vóórdat geïnterneerde officieren met verlof gaan geven zij schriftelijk hun eerewoord, niet to zullen ontvluchten, militairen beneden den officiersrang geien daartoe een schriftelijke belofte, die even bindend is. In het begin van 1915 ontvluchtten een Duitscho officier en een Duitsclie onderofficier uit het interneeringsbamp te Bergen na schrif telijk verklaard te hebben, terug to zullen komen. Zij braken daardoor hun ecrewoord en wer den door de Duitsehe regeéring naar rteuerland terug gezonden. Men mag nu ongetwijfeld verwachten, dat de Einjahriger Petersen, die zijn vlucht schijnt te hebben voorbereid en in een interneeringsdepofe voor officieren verblijf mocht houden, onverwijld naar Nederland zcl worden teruggezonden. Een paar maanden ge leden ontvluchtten enkele Duitsehe militairen uit Bergen en braken kdh belofte, op hun terugkeer wordt hier nog steeds gewacht. Belgische graven. Dc Raad van Harderwijk heeft besloten op de begraafplaats aldaar een afzonderlijk gc- dcelte aan te wijzen voor de begraving van Belgisch© geïnterneerden vrouwen en kinde ren. waardoor de Belgisch© ingezetenen gele genheid zullen verkrijgen om die graven in i oigendom te bekomen en die te versieren zoo- als dat in hun vaderland gebruikelijk is. Overreden. Vrijdagmiddag is de landbouwer Verheul aan den Haarlemmerweg toen hij van een boer derij kwam en den weg overstak door de E.S.M. overreden cn gedood. Op een auto gechoten. De wacht aam het Inundatiekanaal te Tiel heeft Zaterdagnacht twee schoten gelost op een auto, waarmee kermisgasten een ritje maakten. Hot twee schot noodzaakte, doordat de band geraakt werd, de auto tot stilstaan. Do inzit tenden werden niet gedeerd. Onder vaischa vlag. De militaire douane te Zevenaar heeft een aantal monsters zonder waarde aangehouden, welke voor Duitschland bestemd waren en elk een reep IC watta''-chocolade en een stuk zoop bevatten. Als afzendster stond op die monsters vermeld de... Nederlandsehe Handel maatschappij Onnoodig te zeggen, dat de N. H. M. van deze monsters- geheel onkundig is. Blijkbaar moest- haar naam dienst doen als do vlag, die de lading dekte. Over de grens gekomen. To Rotranohemenife zijn twee Duitsehe sol daten uit Knock© over de grens gekomen. Te Maastricht, kwamen weer vier uit Duit scho krijgsgevangenschap ontvluchte Russen aan. Te Neede zijn drie Fransche krijgsgevange non aangekomen. Vrijdag kwam bij Oldenzaal over de grens een Russische luitenant. Hij was in April 1915 l ij Warschau gevangen genomen, toen hij reeds gewond was. Op 20 Sept. was hij met een collega voor den tweeden keer ontvlucht uit het gevangenkamp Bad-Steur. Zijn metge zel was echter bij R-heine door een Duitschen wachtpost gevangen genomen- Inbraak. Onlangs is ingebroken in de woning van mr. H. C o s m a n. bankdirecteur. Koningslaan 2 hoek Emmastraat te Amsterdam. Tijdens de afwezigheid dor bewoners (de heer Cosman was den 13en naar Bussum vertrokken, waar zijn echtgenoote vertoefde) n de inbrekers over het tuinhek geklommen en hebben zich toegang tot de woning verschaft door het ruit van de keukendeur ïn te trappen. De kasten werden met- valsche sleutels geopend of open gebroken. Al het tafelzilver bleek te zijn ge stolen, benevens een groot aantal gouden en zilveren sieraden, waarvan sommige met juweo- len bezet waren. Ook een aantal vreemde gouden en zilve ren munten werd ontvreemd alsmede een paar jassen. Hot-gestolene vertegenwoordigt een waarde van niet minder dan ongeveer 20.000. De inbraak werd Woensdag ontdekt, toen de bewoner in huis terugkeerde. Een nieuwe vinding. Men schrijft ons: Een bij vele werktuigkundigen, vooral ook in het buitenland, welbekend mechanicus uit het dorp Losser, de heer Frans Osse, die op zijn studiereizen reeds verschillende landen bezocht in thans sinds eenigen tijd in Noord-Amerika ertoeft, heeft daar een motorrijwiel uitgevon den, dat technisch alle andere in zijn soort moet overtreffen. Het Amerikaansche dagblad .The Sun" van 24 Aug. j.l. maakt er ook mel ding van. Het blad zegt o. a.De heer Frans Osse, een Hollander van afkomst, die in den korten tijd dat hij in Amerika vertoeft, zich reeds als een mechanicus van pieer dan gewone bekwaamheid heeft doen kennen, heeft volgens een geheel nieuwe constructie een motorrijwiel vervaardigd, dat de beste machine in haar soort is en heter dan wat er ooit op dit gebied ver vaardigd werd. Op de in Augnstus j.l. in Ame rika gehouden werktuigkundige tentoonstelling werd ze dan ook met de hoogste ouderschei ding liekroond. Een groote Amerikaansche antofabrick hoeft den „Motor-Frans" zooals hij bij patent geoctrooieerd werd voor grof geld aangekocht met het recht, hein verder to exploiteeren." Een mooie schenking. De directie der H. IJ. S. M. heeft aan het bestuur der Coöperatieve Yereeniging „Voor Allen der H. I-J. S. AI." de gelden aangeboden, benoodigd voor aankoop der villa!6 ..Jeanne", en „Jetta" te Egmond aan Zee. waar des zo- i de kinderen van leden der coöperatie tegen een billijke vergoeding buiten kunnen zijn. (,,N. v. d. D.") Arme lijsters. Duizenden lijsterstrikken zijn in de Friesclie Wouden in de kreupelbosschen opgehangen, maar de vangst is zeer gering. De prijs der lijs tens is hoog - 16 tot 18 cent per stuk. Hout snippen zijn in het geheel nog niet gevangen. Voor „kleine luyden." To Miinchen bestaat een „Instituut" dat klei ne lieden laat groeien voor 200 mark per centi meter, waarschijnlijk bij vooruitbetaling. Wio 2000 mark er voor over heeft kan zo gemakke lijk terugverdienen als reus. Het Instituut deelt den ontwikkelden 20e eeuwschen lezer mede, dat Prins George van Griekenland, de Grieksche kroonprins en de hertog van Spara zóózeer van dc* doeltreffendheid der kuur overtuigd zijn', dat zij het voornemen hebben te kennen gegeven zich gedurende zes maanden aan de behandeling te onderwerpen. De kuur zal nog wel wat uit stel moeten lijden, want het reizen is tegen woordig niet gemakkelijk, en Griekenland zal zich voorloopig met zijn tegenwoordigen voor raad groote mannen moeten tevreden stellen. („Deutsche med. .Wochenschr.") Moderne Adelbrieven. Er is een nieuwe categorie van advertenties in de kranten verschenen. In elke krant af zonderlijk komt ze nog maar sporadisch voor, dc nieuwe advertentie, maar wie dagelijks vele kranten leest, daarbij ook met zorg de adver tentiepagina's doorspeurt, wel wetend dat juist dié vaak een meest volledig en interessant jeeld geven van 's levens ups and downs, ky zal ervaren dat de nieuwe advertentie inder daad een algemeen verschijnsel is geworden. En hij zal zich daarover verheugen. Want. bekend met de wet dat de vraag het aanbod bepaalt, zal hij begrijpen, dat, nu de nieuwe advertentie meer en meer in de bladen ver schijnt, de vraag naar hetnu ja: artikel..., dat in die advertentie wordt aangeboden, steeds grootor wordt. Dat is zeker een rede tot verheugenis. Velen, die hun in normale tijden maar schrale beurzen zoo zagen gedijen door smok- I kei- en oorlogswinst, dat zij waarlijk daohten I de min of meer louche scharrelaars, die zij waren, te kunnen worden tot ...hoeren", trachtten dit te bereiken door hun buiken dik, i hun hoofden rood te stoken, cn op te sieren door een omhulsel van high-art-dothmg' Maar ach, "t hielp niet! Want als zij dan toevallig hier of daar een heuschen „heer" ont moetten, dan begrepen zij, dat 't hun mot hun ..heer"-schap toch niet glad zat. Du6 zoch ten zij nieuwe middelen ter verheffing. En zij vonden de Automobiel, Zij kochten automobie- len. groote. glanzende, protzeriee automobielen, cn reden daarin rond langs e Hoeren wegen Helaas! zij droegen, m en op hun auto's, hun eigen verraad voor zich, uit en achter zich aan een auto moet een nummer hebben, en al gauw ujsi iedereen, dat een autonummer boven ©en zeker duizendtal h©t kenmehk was van een oorlogs- of smokkel winst-auto. Toen verscheen de nieuwe advertentie in de kranten, de advertentie waarin'lage autonum- rr.ers te koop werden aangeboden. Zooals vroe ger aan nouvcaux-richea de gelegenheid werd gegeven zich ecu heerlijkheid, met titel én bla zoen, te boopen, zoo bieden nu autobezittere vau oudsher, die onder den druk dezer tijden, waarin men nog weer eens leert, dat „den een z'n brood,' den ander z'n dood" is, hun auto's hebben moeten aan kant doen, zoo bieden nu oude auto-edelliedem hun blazoen te koop, da: hun loge nummer is. Dé oude, vervallen auto-adel plaatst adver tenties tot aanbieding van een laag nummer- blazoen. Het aanbod stijgt-, wat. zooals wij zei den, bewijs is van groeiende vraag. En dat is i erheugend. Want wie d i t blazoen koopt, doet dat niet uit ijdelheid, maar uit schaamte, om dat hij het op zijn auto gedrukte oorlogswinst- stempel maar liever vervangt door een blazoen van normaal verkregen rijkdom. Zoodat, willen wij maar zeggen, er toch nog ccn beter gevoel blijkt te bestaan dan de nei ging alleen tot pronken met dikke buiken, rood© hoofden, ,,high-art-clothing" siga-ren- met-bandjes- Eon Nederlander in Engeland gevangen. Met de mailboot „Prins Hendrik" kwam Vrij dag te Vlissingen aan een Nederlander, die reeds 36 jaflr in Engeland heeft vertoefd, te Londen zaken dreef en daar pok eigenaar van huizen is. Deze heer was een week of zes gele den per trein van Londen naar Liverpool ge reisd. Toon hij zich daar bij de politie aanmeld de werd hij gearresteerd, omdat hij geen ver- lofoewijs bij zich had voor die reis. Ongeveer zes weken werd hij gevangen gehouden en liom werd geen gelegenheid gegeven zich met het Nederlandsehe consulaat of met Engelsche bekenden in verbinding t© stel len. Ook heeft hij zijn vrouw en kin deren niet mogen zien en is hij uitge zet. Zijn bagage, die aan het station Liverpool stond, heeft hij niet mogen afhalen, geld van de bank halen werd hem ook niet toe gestaan. Onderzeesche bioscoop-opnamen. Nog geen twee jaar geleden deden door de geil lust roerde tijdschriften van de geheele we reld een paar tafereelen de ronde, die waren ontleend aan een groote kinomatografische op name onder water. Twee Amerikanen, de ge broeders Williamson, zijn intusschen met- hun proeven doorgegaan en zijn op het oogenblik bezig een filmdrama onder water op te nemen. Als stof hebben zij genomen het werk van Jules Verne, 20,000 mijlen onder de zee.° De opname is nog niet geëindigd, daar zrj wegens vele moeilijkheden zeer tijdroorend is. Aller eerst werd, volgens een Amerikaansch vakblad, een eigen duikboot gebouwd, die ongeveer 30 meter lang is en ruimte biedt aan 30 personen. Het merkaardigste van het geheele schip is een klep in den bc^em, waardoor de inzitten den het onder water verlaten en bij het ver- toonen der film is het een van de merkwaar digste tooneelen, als de menschen uit de duik boot in duikerpakken, waaruit de luchtbellen naar boven parelen, onder water de boot ver laten, omzwermd van visschen, zich een weg banend door de planten op den zeebodem, en één der hunnen in de diepte begraven. De op namen zijn alle aan de kust van Jamaica ge daan, op een plaats, waar het water der Ca- raïbische Zee zoo helder is, dat er met dag licht- kan worden gewerkt. Zoodra de zee on rustig ia, neemt de helderheid af. De duiker pakken met een voorraad versche lucht heb ben zich deugdelijk betoond; ook de haaien, wier tegenwoordigheid den artistén eerst min der aangenaam was, bleken echter-onschade lijk, daar deze dieren zich reeds door bewegin gen lieten verjagen. Afaar een andere risch van de tropische zee, de Barrakouta, bleek niet alleen lastig, maar ook gevaarlijk; deze visschen kwamen somtijds met- gansche scholen en vielen de menschen aan Op de Staatscourant. Benoemd tot offirier van gezondheid le kl. die der 2c kl. H. d c G r o o t. Een bont geworpen. Zondagnrond t-> halfnegen werd in den om trek van Gorinchem op geringe hoogte pen Zep pelin waargenomen, die naar bet noorden af dreef. To Hoogblokland, 5 K.AI. van Goreum, liet men uit- het luchtschip een bont vallen, welke een diep gat in den weg sloeg, waardoor <'ie weg voor dc passage van voertuigen belem merd is. Men meldt nader uit Gorkum Zondagavond omstreeks kwart voor achten verscheen op een hoogte van ongeveer 60 Meter een Zeppelin boven het station van Ar- kel en dreef in de richting van Hoornaar, Gorkum naar Leerdam. Het- geraas van de mo toreu was duidelijk hoorbaar, zoodat velen zich naar buiten begaven en het luchtschip hebben waargenomen. Buiten het schip hing een ge kleurd licht-, dat later ingehaald werd. Een vlag of een naam was niet te onderscheiden. Tóen het groote luch-.monster boven den Blok- landschcn weg gedreven was, viël plotseling een brandbom naar beneden die nabij „Het Heul tje" in Hoogblokland terecht kwam. Een ontzettende knal wérd overal in den om trek gehoord In den weg werd een gat gesla gen en tevens wei-den eenige boomen ontwor teld. Het onderstel van de bom is geheel uit •clkanr geslagen. De overblijfselen van de boni werden ten stadhuize van Gorkum gedeponeerd. Do dia-meter van de bom is ongeveer .50 c.M. Er heerschto een paniek. Gelukkig hadden er geen persoonlijke ongelukkeu plaats. Ook veraemen wij dat er op liet luchtschip is ge schoten, echter zonder doel te treffen. Het luchtschip dreef yervolgeus naar het X.O af. Het luchtschip, dat te Hoogblokland hij Gorkum een hom heeft laten vallen, is ook te Buren bij Gorkum waargenomen, alwaar het met- zoeklichten werkte. Het ,.N. v. d. D." vertelt nog: De bom uit het luchtschip van onbekende nationaliteit, nabij Goreum geworpen was ecn brandbom. De bemanniig trachtte vermoede- tot- zinken is gébracht. Tien leden «Ier bemanning zijn te Newhave reost, dat de overigen zijn omgc geland. Afen i komen. De ramen der ï-redden zijn- de le rranrni,,, -Moerdijk, de 2e stuurman. A. Yerwnyen, de .le stuurman J. Rihhens. de leerling G. Hoogeu- kamp, de bootsman P. Bjoorenquist, de bedien de G. Hart, de leergasten P. do Beer en 1'. Klop, dc matroos J. Bakker en dc stoker S Piek. De vuren op de noordelijke eilanden. Afaandag is eeu deputatie uit de schippers- leden van-den Algemeenen Nedcrlandsclu-n Zee mansbond met een lid van het hoofdbestuur van dien bond naar Den Haag vertrokken, tr-r audiëntie bij den Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel, om de mogelijkheid te he spreken tot- het ontsteken van do vuren op do noordelijke eilanden, naar aanleiding van het verongelukken vau den haringloggcr ...IJmul- Constanza genomen. BERLIJN. De Roemeensche havenstad Obn- stanza, het eindpupt van den grooten spoor weg Boecharest—Zwarte Zee, is Maandag, juist acht weken na het uitbreken van den Roemcen- scheu. oorlog, door de Bulganrscho en Duitscho troepen geuo'men. Opstand in Montenegro. LONDEN. De „Daily Telegraph" verneemt uit Rome, dat een opstand uitbrak in Montene gro, die hegon onder do bevolking van bet dis trict Kriwosijë en zich snel uitbreidde over l>et geheele gebied van. Montenegro en Herzogowina. De Oostenrijksche gnrnizoenen waren vermin derd, ter versterking der troepenmix ht aan tic Italiaansche en Roemeensche grens. Het schijnt dat in drie garnizoenen de troepen vermóórd werden door de opstandelingen. Versterkingen z:jn gezonden uit- Dalamatic en Pola. om den opstand te onderdrukken, wat echter tot dusver niet gelukte Luchtaanval op Oost-Friesfand. 2. H. K. Prins Hendrik naar Rotterdam. Do Prins der Nederlanden zal 2-5 November een bezoek brengen aan de Rotterdamsche pad vinders. lijk zich te oriënteeren De gesprongen bom ije-rt t tx- ntc: -tri is door de Gorcumsche politie in beslag gëno- i ,-)t/ - fideel.. In ochtend van 22 non en l«r Wiikiine Ier militaire autoritei- i v.j.odehjke «TitorvliegtuiRen een ten gesteld 1 ,an al °P onze Oosfc-Fnesche havens en eilan- den. De aanval is zonder resultaat geweester Zeppeths, w*rd geen schade aangericht. In den namiddag van 22 October werden een onzer watervliegtuigen met succes bommen geworpen op het station en de dokwer- Zondagavond omstreeks negen uur werd (joor boven de spoorbrug to Rhenen een Zeppelin waargenomen, komende uit de richting van de Betuwe. Na gekruist ie hébhen boven de zand- «teenfabriek, koersté het leraart© in do rich ting van de Vehiwe. Ongeveer half tien werd waarschijnlijk hetzelfde luchtschip boven Wage- ningen gezien koersende in de richting Nijme gen, terwijl het ook te Redtnm op zeer groote Ondanks den stroomenden regen en den hoogte duidelijk kon wordei waargenomendoorweekten bodem rukten de verlionden troe- I;t Zevenaar wordt gynipd: pen in de Dobroedsja met onvermoeide, snelle Zondagavond koerste bovetOud-Zevenaar een marschen den vijand na. iederen tegenstond ken te Sheerness aan de Thecms-monding. In de Dobroodsja, BERLIJN. Officieel. Aan don .Prodcal-pas werden -560 Roemeniërs en 6 officieren gevan gen genomen. Ondanks den Vliegtuig, vermoedelijk een Zeppelin, komende uit ons land in Duitsehe richting. Er werd door de militairen op gevuu-d. Zondag kruisten noordeli.k van Schiermon nikoog drie Zeppelins en td va^ vliegtuigen. Vreemd© strijdmichten. Alen meldt ons uit IJmuic'en Het van Skutskar binnmgekomen Neder landsehe stoomschip „Wilhehüna" passeerde Zondagmorgen benoorden- Teijehelling een vloot vnn 18 kruisers, torpedojagers en torpedobooten, vier onderzeeboot-en en een fausportschip, in gericht voor het medevoerex Tan watervlieg tuigen. Eene der törpedojagrrs, gemerkt 81, zonderde zich af en praaide le „Wilheimina", om naar herkomst en bestimming te infor- rneeren.- Nadat alles in orde bevonden en toe stemming tot doorvaren gegcren was, voegde deze torpedojager zich weder bij de andere schepen, die, zooals uit hot nut den comman dant gehouden gesprek bleet, van Britsche nationaliteit waren. Later op dn dag zag men vier Zeppelins, waarvan een zer goed waar neembaar het nummer L. 16 droeg, en een Duitsch vliegtuig met' het nunmer 722, welke blijkbaar op verkenning waren b verband met de rondkruisénde Britsche vloot van den vijand brekend. De spoorweglinio len 0. van Mnrfatlar én Constanza zijn door onze troepen reeds bezet. Op den linkervleugel naderen wij C'zer- nawoda. Een onzer rnarinevliegtuigcn Iandd© ver achter den rug van den vluchtenden vijand, vernielde twee daar liggende vliegtuigen en koerde onbeschadigd terug. Onlusten In Indlë. Het Departement van Koloniën verstrekte ons do volgende inlichting: Het in de pers verspreid bericht omtrent do ontdekking ©ener wijdverstakte samenzwering op, Java houdt vermoedelijk verband met het feit, dat inlanders Tan Kediri afkomstig, in de afdeeling Alagetan, niet ver van de hoofdplaats Madioen in de. residentie van dien naam gele gen, djimats (reepjes papier waarop Koran spreuken zijn geschreven) hebben verspreid, die den houders onkwetsbaarheid moeten waar borgen, wanneer mettertijd het nieuwe .lavaap- sche rijk zal worden gesticht. Do zaak ijs dooi den regent aan het licht gebracht en door de gewestelijke' bestuursambtenaren als van gge- nerlei politieke beteekenis geacht. Bij gedane navraag bij het Departement van Koloniën vernamen wij, dat de opdracht van den Gouverneur-Generaal aan het lid vau den Raad van Ned.-Indie Liefrinck, om ©en onder zoek in te stellen naar den druk der heeren- diemsten en belastingen in de buitenbezittingen in de residenties Snmnt.i-T'c 5V7nj,_ De „Fortuna" gozorken. Een Router-béricht uit Lórien meldt, dat het Nederlandsehe s.s. „Fortuin" gezonken is. Tien man der équipage zijn Maaidagnachfc aan- Cn met name in de residentie* Sumatra's West gebracht door een patrouillevaartuig. Men kust, Tapanoeli en Lampongscho Districten vreest, dat de kapitein en 15 nau verdronken geen verband houdt met de onlusten in som- zlJn- mïge gedeelten der buitenbezittingen. De beer (Het soomscnip „Fortnna v® de Kon. Ned. - Liefrinck zal dan ook eerst tegen het midden Sioomh. Ai ij. vetrok 20 dez?r van Rotterdam j van November zijn dienstreis aanvangen, naar Cardiff. Red.) De directeur van binnenl. bestuur Carpen- De directie heeft eveneec; een bericht out- tier Alting zal in de volgende week ter bespre- vangen, dat het stoomschij „Fortuna" in de king van den toestand naar Djambi en Pale in huurt van Newhaven door en torpedo of mijn bang gaan. VAN DE GRENZEN. Mobilisatie herinneringen. Een geestig geschreven werkje wemelend vsn humoristische satyre. A'erschy'nt wekelijks 10 cents per nummer of 50 cents per maand fr. p. post, by vooruitbetaling. Wie wil zich van elk onderdeel belasten met de verspreiding tegen goede provisie? 't Is voor een goed doel. Inl. verstrekt de Heer A. DEN HOEDT, Jaffadwarsstr. 37a, R'dam. Julianalaan 71, Naarden. Opleiding voor alle examens op administratief-comptabel gebied Schriftelijke cursussen voor Praktijkexamens en Akte M. O. cursus voor het eerstvolgende KOMMIESEXAMEN in April 1917. Arraagt d- interessante Studiegids m. alle inlichtingen. J. H. v. d. VLIET, Nieuwendijk 50, Amsterdam. Aanmelding spoedig. HOE MOET IK SOLLICITEEREN? naar betrekkingen iuNeilerland en IndiU. Prjjs 25 ct'Posts, worden aangenomen. Üitg. ZILVER, Claes de .Vrieselaan 4a, Rotterdam. den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Plaat selijken of Garnizoens commandant. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde OEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds jaren Cantina-leverancler. Boekhouden, Eng., Fransch, Ned. taal en Rek., samen 25 cent p. w. U ontvangt de les franco p. post, stuurt p. post uw werk in cn ont vangt het (nagezien) p. p. terug. Yoor kind, on volw., o, zoo ge makkelijk en vlug! Vraagt eerst maar even gratis Prosp. met proef. Adres: vin den militairen dienst worden vele agenten van plifie. Bekwaam U voor het Politiediploma. (ratis prospectus. EERSTE NEDERLANDSCHE POLITIESCHOOL, Domselaerstraat 7 huis, Amsterdam. Vraagt In de Cantine uitsluitend de TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN van Bizonder aanbevolen: B. Z. K. Pruimtabak D. 81. B. Rooktabak Rott. Heerenbaai Portorlco No. 1 en No. 2 Zwarte en bruine Roltabak SIGARETTEN: Maryland Olifant Basma Drake Deer Scyraml en Sirene SIGAREN: Valk Iris Regal o Vuelta La Coluna Alles wat U van Koek en Banket behoort te weten ia( dat het komt uit de Fabriek van Z, O. Binnensingel 1 F, PEN HAAG. P. D. SCHILTE, Den Haag. betrekken KOOPT BIJ DE ADVERTEERDERS IN DE „SOLDATENCOURANT".

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4