!Dl±3 SOtiDATENCOITM.a KTT van Woensdagr S3 October 1916 S Onze Koloniën, Legerzaken. fViarinezaken. Correspondentie. öst onze SVloppentrommeL Uit Leger en Vloot. ling tc troffen, waardoor aan (le werkzaam heid van geïnterneerden, die door de tusschen- komsfc van de afd. Interaeering en van de Centrale Arbeidsbeurs in eene onderneming zijn te werk gesteld, een einde komt, zoodra die onderneming in eene werkstaking of eene uitsluiting wordt betrokken?" („Het Vo'>") Onlusten in Indië. Onzo correspondent seinde d.d. 19 dezer Het Soerabajaascb Handelsblad deelt mede dat de troepen niet dadelijk nadat om hen gevraagd was, naar Djambi waren afgezonden, daar het legercommando het plan koesterde, eerst de leger-manoeuvres te laten afloopen. Officieel wordt medegedeeld dat te Ra- Iwas alles rustig -is. Onze ecorrespondent tq Soerabaja seint ions Vrijdag: Het Nieuwsblad van Palemba,ng bulleti neerde heden, dat de opstand in Soeroelan- goen (Rawas) geheel gebroken is, alle hoof den van den opstand en de oproerlingen in hechtenis genomen zijn en dat het er nu rustig is. Dit nieuws is nog niet bevestigd." Aan Be Telegraaf werd Vrijdag het vol gende uit Weltevreden bericht: Set N. v. d. D. v. N.-I. verneemt, dat een ■uitgebreid complot is ontdekt, <lat zich uit strekt over Kediri, Djombang, Ngandjoek en Madioen. De leider van deze opstandige be- iweging is een zwendelaar, Dietz, zichzelf noe mende Pangeran Mobamed, zoon van de. ver bannen Ratoe Kedatoh. Hij verklaarde, dat het- zijn bedoeling was een nieuwen staat te grondvesten. Het onderzoek naar de kleine opstootjes van .de vorige week, die< ontijdig uitbraken, heeft het gouvernement op het spoor van het complot gebradht. [Ratoe Kodaton, die in 1873 een poging deed, om door een opstand haar zoon pangeran Soerjenglono op den Djokja-sclien troon tehel- pen, werd naar Menado verbannen en is daar i 25 Mei jl. overleden. Dietz, die zich uitgaf voor een zoon van bovenbedoelde Ratoe Kodaton, heeft meerma- j Ion de aandacht op zich gevestigd. Nog on- langs .vond men in de Indische bladen het bericht, da/fc hij in het Poerworedjosohe dji- mats (talismans) verkocht voor beveiliging bij 1 pen eventueelen oorlog. 1 Er schijnen echter geen voldoende bewijzen i te zijn geweest, welke tot eene veroordeeling Iszouden kunnen leiden. Van eene vervolging is [toen toch niets gekomen, voor zoover wij we ll ten. Red.) Een order van den commandant van het Veldleger. De commandant van het Veldleger heeft, Jiadr de „Tel." bericht, dezer dagen een order uitgevaardigd, betreffende het optreden van alle militairen in het openbaar, welke hior volgt „Ieder militair van eiken rang moet er ee. jeer in stellen in het openbaar door houding eu gedrag tc toönen, dat hij in den goeden zin yan het woord soldaat is, en soldaat, waarop het Nederlandsche volk trotsch kan zijn. De flinkheid van liet leger geeft moed en (vertrouwen 'aan het volk, verhoogt het aan zien van ons vaderland in het buitenland en .vermeerdert het ontzag, dat men heeft voor (de tyederlandsche natie. De houding der troepen bij de'jongste legor- manoeuvres, hun flink marcheer en, zelfs op den laatsten dag van den terugkeer naar de gewone kantonnementen, hun groot uithou dingsvermogen en hun opgewektheid gaven een denkbeeld vau de innerlijkekracht van «pns leger en moeten op een ieder, die de troe pen zag, een 'ver.trouwenwekkenden indruk hebben gemaakt. Maar ook buiten het gelid, ook wanneer de militair zich afzonderlijk of in gezelschap, op de openbare straat of in een voor hot publiek toegankelijk lokaal bevindt, ook wanneer hij met verlof is, alzoo onder alle omstandigheden moet de Nederlandsche militair er aan indach tig zijn, dat het oog op hem gevestigd is, «'at niet alleen zijn landgenooten maar ook de bui tenlanders eu er zijn er thans zoovelen in ons land zijn doen en laten gadeslaan. Zijn op treden moet zoodanig wezen, dat do Neder landsche burger den buitenlander met trots lean wijzen 'op den Nederlandschen militair. De wijze, waarop die vormen worden in aebt genomen, zijn voor zeer. velen, vooral voor den burger een'maatstaf van beoordeeling en daar naar wordt dikwijls afgemeten de innerlijke (Waarde van den troep. Het elent.eren met de handen in de zakken, het staan hangen op hoeken van de straat, het in grijd met de goede vormen den meerdere nopen een trottoir te verlaten, heb achteloos groeten, dat alles geeft een indruk van slap heid, van minderwaardigheideen indruk, die geenszins in overeensemming is mét hetgeen de troep inderdaad waard is. Ik weet zeer goed dat er nog heel wat meer nöodig is, dan de uiterlijke vormen en ik waardeer wat de troep ikan en bewezen heeft te kunnen. Maar, zooals gezegd, ook de uiterlijke vor men moeten worden'in acht genomen; elke yerwaarloozing daarvan maakt naarbuiten een engunsigen indruk, dien den troep door zijn overige goede hoedanigheden niet verdient. De minder, gunstige beoordeeling heeft de troep dan aan zichzelf te wij tenen dat moet niet. Daarvan moot de troep in zijn geheel door drongen zijn. De vormen door den mindere tegenover de in rang hoogeren- moeten correct worden in aclit genomen; zij moeten door den meaj'deren wórden verlangd en even vormelijk door hen Worden beantwoord. Dat alles is noodïg, omdat heb zoo behoort. Maar ook noodig, oinclab ieder weldenkend toe schouwer achting heeft voor den gene, die doet .wat zijn plicht is cn in zijn hart minacht den- gene, die zijn plicht verzaakt of zich daaraan onttrekt. De minderen, die begrijpen, <wat de •waarde is van do achting, die het Neaerland- Bche volk aan een flink Nederlandsch leger zal, toedragen, moeten elkander aansporen om, bok ten aanzien van 'het in acht nemen van een flinke houding en een uitstekend gedrag Sn heb openbaar, ©en goeden indruk te maken zij moeten daarnaar streven, niet uit vrees voor 6traf, maar omdat een Nederlandsch mili tair wil» zijn-een flink militair en hij zich schaamt, wanneer de buitenlander een ongun- stige-n indruk omtrent hem verkrijgt. Die zaken moeten met den troep ampel en breed en vooral opwekkend worden besproken, ik verwacht daarvan veel heil. Tegen degenendie uit gebrek aan goeden wil of uit onwil incorrect- bandelen, moet uit den aard der zaak, streng corrïgeerend worden opgetreden." Verzenden van munitie. Rij den Opperbevelhebber zijn klachten inge komen dat door commandanten van onderdee- len scherpe patronen per post zijn verzonden. Onder verwijzing naar heb Kon, besluit van 1-5 October 1885, waarbij vervoer van ontplof bare stoffen met 'de brieven- en pakketpost is verboden, is thans, volgens de „Avp.", be paald, dat aan deze bepalingen streng de hand moet worden gehouden. Oefeningen met hospitaal-personeel. Door den tijd', off. van gcz. 2e kl. J. van Oven is een methode van onderwijs voor hos pitaalsoldaten «ntworpeHj, welke den Opper- vclhebber voorkomt van zooveel' nut to kunnen zijn, dab zij op zijn la6t bij het leger moet wor den toegepast. Deze methode vereischt eenige voorberei ding, waaraan ettelijke bezwaren zijn verbon den, doch niet van dien aard, dat zij een rui mere toepassing in den'weg behoeven te staan en mogen staan. Do off. van gez. behoeven daarbij de mede werking van do troepen-commandanten, aan wie is opgedragen hunne medewerking te ver leen en. Een schets van de methode zal aan alk officieren van gezondheid en commandanter boven den rang van kapitein worden uitge reikt. Avp.) Naar de Landweer. De dienstplichtigen der milil.ieiichting 190!), die bestemd zijn voor de landweer-bataljons 1. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 21,'26, 27, 31, 33, '37, 38, 39; -14, 43, 46, 48, zullen van do infanterie brigades overgaan 'nuai de landweer, met uit zondering van de wielrijders en hot hospifcaal- personeek (Avp.) Studiaverlof. De lieer Tydeman beeft de volgende vraag ingezonden 27 September, betreffende het ver- leenen van verlof aan studeerenden aan inrich tingen van Hooger Onderwijs, die onder do wa penen zijn Is de Minister bereid te overwegen of er in 's lands belang termen zijn aan de studeerenden aan inrichtingen van Hooger Onderwijs, die op 1 Sept. 1916 gedurenle twee jaren of langer niet als beroepsmilitair onder de wapenen zijn geweest, op hun verzoek een onafgebroken ver lof van één jaar of tot aan de groote vacnntie van 1917 toe te staan voor de hervatting en voortzetting hunner studiën? De Minister van Oorlog, de heer Bosboom, beeft daarop het volgende antwoord ingezonden 19 October Bij de in de Troonvde medegedeelde overwe ging van de mogelijl'beid om,- met handhaving onzer weerbaarheid, den druk der mobilisatie te verlichten, werd neds de vraag of in 's lands belang aan studeermden aan Hooge Scholen gedurende den duur van een cursus onafgebro ken verlof zou kumen worden verleend, onder de oogen gezien. Het resultaat vai een en ander is vervat in L. O. 1916 B. 265 welke order is opgenomen in de „Nederland.the Staatscourant" van 14 October j.l., no. 2'-2. Besmettelijke dekten in gezinnen van militairen. De Minister van Binnenlandsch© Zaken heeft do burgsnee6ters doen. uitnoodigen voortaan bij da aan de inspecteurs-van de Volksgezondheid in te zenden opgaven om trent besmettelijle ziekten, voor zoover moge lijk te vermelden of die ziekten zijn voorgeko men in gezinnei, waaruit militairen afkom stig zijn, zulks ter voorkoming van het ver spreiden van besnettelijke ziekten in het leger. Gein inkwartiering. Door den comnandant der Stelling Amster dam is beslist en in dien zin aan bet Gemeente bestuur van Veten berioht, dat de militairen bij opheffing vm het tentenkamp niet zullen worden ingekwartierd. Detac'neeing in het N.-I. leger. Krachteais gemeenschappelijke beschikking van de Ministoè van Koloniën en van Oorlog, is de gelegenheil om onder genot ©ener premie van 300 tot 5QU bij het Nederlandseh-Indi- solie leger ie worden gedetacheerd voor de militairen van.iet Nederlandsch© leger (la-ncl- stormplioht i genjda ar onder begrepen) nogmaals met drie maanien cn alzoo tot 1 Januari 1917 verlengd. Naar Ooat-lndië. Do voor deiidienst Ln lndië bestemde. 2e luite nant der artilérië G. J. Reerink zs;l 17 No vember met iet stoomschip1 „Kawi'Klzijn be stemming voljen. Iflarinebegrootircg. De leden Ier commissie van rapporteurs uit do Tweed» Kamer over de marine-begroo- ting voor 19.7, stelden zich. bij liun bezoek aan Den Iielder op de hoogte van de in richting van werven en van het anti-luchb- vaartgeschutlvan de methode van do Zweed- sclie gymnasf/iik en bezochten eenige onzer oorlogsschepen, onderzeebooten en andere oorlogsvaart .iig<n enz. Bij de verschillende bezoeken werden de hoeren rondgeléd door den vice- admiraal Naudin ton Cati. Uitgeleide. De minister tan marine kapitein ter zee Rambonnet en lijn adjudant luitenant, tor- zee le ld. mr. Jager déden Vrijdagavond bij het vertrek ui. Rotterdam aan het stoom schip. ,,Sind«ro naar Nederlandsen-Indië, den met dat schij vertrekkonden schout- bij nacht Bron, tenoemd tob commandant van de zeemacht ;n Indië, uitgeleide. Uit de Staatscourant. Bij beschikking d. Min. van Marine zijn geplaatst met 25 «fezer: luit. t. z. 2de kl. G. van Heter en a,b. „Koningin Emma" met 16 Nov. id. le tl. J; C. P. Ecftinck Schatten kerl a/b. „Kortenaer", als le off. TV". Canters a/b. „Holland'''; id. kl. L. Keers f/b. „Kortenaer", H. van Rooy belast met let bevel over „Freijr", .J. A. V. S wenk er a/b. „Holland", M. J. K ruy t a/b. „Nep-.unus". Ingevolge K. B. mn 19 Oct. heeft de Min. v. Marino 1 Nov. vaitgestekl als datum waarop Hr. Ms. „Hertog'Hendrik" uit dienst en Hr. Ms. „Hebmskeick" in dienst Wordt ge steld en-is met dien datum kap. t. z. W. B. K. Boom eervol ontheven van het bevel over „Hertog Hendrik" en hem opgedragen het bevel over „Heemsknck". Bij K. B is met 1 Nov. a.s.: lo. aan den apotheker lo kl. bij de zeemacht P, A. II u- bor, pp verzoek wegens langd. dienst eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder teek. van pensioen, groot 2000 's jaars 2o. tijdelijk aangesteld tot burgerapotheker bij de marine M. Wagenaa r, werkzaam als assis tent op de cbemlsch-pharmac. afd. van het laboratorium ten behoeve van dé volksgezond heid te Utrecht. De „O. 6". De op do werf De Schelde te Vlissingon ge bouwde onderzeeboot 0.6, bestemd voor de binnenlandsche marine, heeft bij de proeftoch ten aan alle eischen voldaan en zal dezer da ge n^aan de inarm© worden geleverd. Overgeplaatst. Bij besch. van den Min. van Marine zijn de adj.-commiezen bij 's Rijks werven TV. C. Bruggink en H. A. van Vliet, met 1 Nov. a.s. overgeplaatst resp, van 's Rijks werf te Willemsoord naar Marine-etablissement te Amsterdam, en van bet; Marine-etablisse ment te Amsterdam naar 's Rijks werf te Wil lemsoord. Nota van Inlichtingen betreffende een klacht van den heer Duymaer van Twist. Door den Minister van Oorlog is aan de Tweede Kamer toegezonden om ter griffie ter inzage van de leden neder te leggen een Nota, bevattende de inlichtingen, welke door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië zijn verstrekt betreffende een klacht van deu heer Duymaer yan ïwipt over; een vermeend onrocht. dat den oud-gezagvoerder bij do gou vernementsmarine in Nederlandsch-Indië, den heer D. C. Poortman, zou zijn uangedaau. onze correspondentierubriek Per brief wordt niets beantwoord. Allo vragen worden regelmatig en zoo spoedig mo- g e I ij k en geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt, Ceef steeds uw Juiste cn volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. II. C. P., Beek. Voor het door u opgegeven feit zul men u wel niet onder de wapenen houden, doch u, wanneer go voor den krijgs raad moet verschijnen, een dag .terugroepen van verlof. Red. L. L., Eindhoven. Het dragen van een jek ker en do door u bedoelde broekspijpen is, zoover ons bekend, alleen toegestaan aan ben die behooren tot de compagnieën wielrijders- Omtrent het overige hebben wij nimioor iets vernomen. Red.' A. P„ fort bij Hoofddorp. Hot grooto aan tal dergelijke aanvragen zal do oorzaak zijn, dat xi nog geen verlof is. verleend. Red. Joh. P., den Helder. Vermoedelijk staat in uw ëngagemontsakte, dat go na eindiging uwer dienstverbintenis onder do wapenen leunt wor den gehóuden, zoolang de dienstplichtigen ge heel of ten deele, krachtens artikel 185 der Grondwet, onder de wapenen zijn, en op grond van deze bepaling moet go in dienst blijven. Red. P. v. D., Bergen-op-Zoom. Heb ligt in het voornemen, om zoodra de landweer in zijn ge heel is afgelost, ook de militie af te lossen. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der militie-lichting 1913 is nog niets, officieels be paald. Red. J. B-, Waalwijk. Naar onzo meening gaat ge met de lichting. 1915 eventueel met onbe paald verlof. R e d. A. P., Zundert. Zie ons antwoord bij F. v. D„ Bergen-op-Zoom, in dit blad. Red. K. H. M., Waspik. Naar onze meening gaat go met de lichting 1912 eventueel met onbe paald verlof. R e d. G. v. D„ Den Haag. Richt langs den hierar chic-ken weg een verzoekschrift tot den Opper bevelhebber van Land- en Zeemacht. Red. N., IJzendijke. Zie ons antwoord bjj F. v. D., Bergen-op-Zoom, in dit blad. Red. V. G., Den Helder. Aan landstormplichtigen, die nog geen 8J maand in dienst zijn, worden na de eerste dienst maand eenmaal per twee weken verlof verleend op Zondag, met dien verstande, dat voor hen, die gezinshoofd zijn of in overeenkomstige verhouding tegenover eemg gezin verkeeren, <jf wel hoofd van een zaak. enz. zijn. en zich guhstig door gedrag en dienstijver onderscheiden, het verlof mag wor den uitgebreid tót eu met den daaropvolgenden Maandag, terwijl, ondpr gelijke bedmging, aan de overige landstormplichtigen, éénmaal per vier weken terugkeer van verlof op Maan dag per eerste reisgelegenheid wordt toege staan. Aan alle vorenstaande verloven is de vergunning verbonden, om daags te voren te mogen vertrekken. Red. J. Z., Hellcvoetsluis.Aan Nederlanders, hier te lande woonachtig, kan vergunning wor den verleend, om aan Nederl. bloedverwanten in liet buitenland één keer in de zes weken een postpakket (ten hoogste 4 Iv.G. bruto) met levensmiddelen van inlandsclien oorsprong te zenden (b.v. erwten, boon en,, vet, spek, worst, boter, enz.) Een ingevuld aanvraagfor mulier, welks model ge op aanvrage kunt ont vangen bij de Centrale sub-comm. in zake voeding van Menséh en Dier, Amaliastraat 2 Den Haag, moet gericht worden aan het Dep. van financiën, bureau uitvoer, Amaliastraat 2 's-Gravcnhage. Red. j. v. Kl., Nicuw-Weerdinge. Gij gaat naar onze meenmg met- de lichting 1911 eventueel met onbepaald verlof. Uw verzoek aan den M. v. moet ge indienen bij uw ootnp. eoinm. en deze adviseert zulks. Wij vermoedeii dat uw verzoek zeer waarschijnlijk om der ge volgen wille zal worden afgewezen. Red. P. K., Giiuieken'. Zoo ge in uw kwartier geen afgesloten bergplaats hebt, kan men u naar onze meaning niet voor liet weggeraakte verantwoorde!ijk stellen, als u ten minste kunt aantoonen, dat bet voorwerp werkelijk buiten uw schuld is zoekgeraakt. Red. A. H., Ede. Volgens onze meening is de gene aan wien go de opdracht hadt gegeven, om voor het goed te zorgen, verantwoordelijk en moet deze de te vergoeden voorwerpen be talen. Vergoed moet worden het bedrag der waarde, waarvoor de kl Gedingstukken zijn ont vangen; dit geldt ook voor te vervangen schoe nen. Zie voorts ons antwoord bij P. K„ Gin- neken, in ons blad. Red. J. C. P., Den Helder. Het door u gelezen "bericht omtrent het straffen met verstoken van verlóf betreft meer bepaaldelijk de land macht. Naar we van bevoegde .zijde verna men, wordt bij de zeemacht, krachtens bevelen van hoogerhand, wel in enkele gevallen, ter beoordeeling van den betrokken commandant, met inhouding van Verlof gestraft. Trouwens als iemaud der landmacht langer met verlof 'bi ft, dan hém was toegestaan, worden do te veel genoten verlofdagen op de eerstvolgende verlof beurt-of -beurten gekort. Red. D. O. v. V., Yenlo. Krachtens het gestelde in L. O. '15 B. 172 hebt ge als ongehuwde per maand recht op éénmaal 'vrij vervoer. Verder is uw verlof geregeld door den inspec teur van den Gen. Dienst dor landmacht, welke regeling ons niet bekënd is. Red. J. H. J. e.a. Leiden. Bij uwe eerste vraag hadt gij niet medegedeeld, wat u ons thans laat weten. U zijt werkelijk niet vrij van militied-ienst, daar ge uwe verbintenis hebt gesloten na het tijdstip, waarop ge voor de militie waart ingeschreven. Red. H, v. A.. Borgen op Zoom. Richt langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift tot den ^Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, R e d. J. M. J. v. Buuren. TYnt het eerste gedeelte n uwe vraag betreft, verwijzen we u naar ons antwoord bij J. Z, ITellevoetsluis in dit blad. Naar onzo meening kan uwe echtgenoote al uw kleeren zonder aanvraag uit Duitsck- land met- zich medevoeren, wanneer zij weer naar Holland terug keert. Red. A. B. te Harderwijk. Zoover ons bekend, worden geen landstormers voor treinsoklaat opgeleid. R e d. J. Leiden. Vrij vervoer kan uitslui tend worden toegestaan voor reizen naar de woonplaats of tijdelijk verblijf van het gezin van den verlofgnnger (in xiw geval Rotterdam) clan we.l naar de plaats waar de aanwezig heid van den verlofganger dringend noodza kelijk is, of naar het dichtst nabij een dier plaatsen gelegen station. Voor reizen binnen eene gemeente wordt geen vervoer voor rijks rekening toegestaan (Zie L. O. '15 B 172). Red. J. P., Veldleger. Aan u wordt hetzelfde ver lof verleend als aan de recruten, die één maamd in dienst zijn. Zie daarvoor ons ant woord bij P. G., den Helder in dit blad. R o cl. F. L. Gr., TVormerveer. Als ge niet zijt in gekwartierd met .voeding, jiebt ge recht pp z.g. L. mcnagegeld. Zie punt 7, en 12 sub A O. '16 B no. 18. Gij moogt- rechtstreeks eert verzoek richten tot don m. v. o., doch Wn verzoek wordt door den M. v. O. ter adviser-- ring toegezondenaan uw ontniddcll ijken cl iet Red. J. JI. J. JT„ Doesburg. Naar we van bevoeg de zijde vernamen, is thans nog do opleiding aan de rij- en hoefemidscbool, voor hoefsmid bij d© infanterie geschorst. Bovendien zult gij als militair der lichting 1913 niet meer in aanmer king kunnen komen voor bovengenoemde oplei ding daar van uwe lichting waarschijnlijk reeds het voorgeschreven aantal miliciens tot hoef- smid zal z'jn opgeleid Red. M. v. Z., Den Haag. Gij hoort naar onze meening tot do mil. lichtiug 191U cn gaat met deze lichting naar buis. Omtrent het ver trek dezer lichting i» nog niets officieels be paald. II. Een korporaal, die op transport moet en niet door deelneming aan ©en soldaten- menage of door inkwartiering met voeding in zijn voeding kan voorzien, ontvangt boven zijne mobiiisatietoelage ongeacht het aantal uren dat hij op reis is een vergoeding wegens ge mis van levensmiddelen ad 0.60 per dag. Moet hij voor eigen rekening in zijne huisvesting voorzien, dan wordt de mobiliaatietoelngo ver hoogd met f 0.50. Red. TV. V., Monster. Per man en per dag mag worden verstrekt 0.10 Kg. kaas of 0.03 Kg. boter. In plants van kaas kan ook koek gege ven worden. De regeling der verstrekking wordt voortaan den l>etrokken commandant overgelaten. Red. W. v. TV., Oudenbosch. In verband met de belangen van den dienst kan geen indeeling plaats hebben, zooals u dat gaarno weneht. 1 Red. A. It. H., Eist. I. Omtrent opkomst der mil.- lichtïng 1917 is nog niets officicls bepaald. II. Eén jaar na den datum, waarop bij aan vankelijk ouder de wapenen had moeten ko men. III. De landstorm jaarklasse 1909, wordt waarschijnlijk niet eerder opgeroepen dan in de tweede helft van December a.s. Vermoede- 1 k echter zullen de meesten dier jaarklnsse eerst in 1917 onder de wapenen behoeven te komen. Red. M. v. d. T Arnhem. Het hangt van de omstandigheden af, of ge vergoeding zult ge nieten. Heeft uw a.s. echtgenoote geen in komsten, dau zal u waarschijnlijk vergoeding worden toegekend. Ge behoort een verzoek schrift om vergoeding te richten tot den bur gemeester uwer woonplaats. Rod. H. M., Vaals. Zoo een broeder reeds inge deeld is, moet hij zich met een verzoekschrift wenden tot den M. v. O. en anders bij den provincialen adjudant der provincie, waarvoor hij ingelijfd is. Red. J. K„ Ede. I. Daartoe moet ge toestem ming vragen aan de Duitsche autoriteiten. II. Alleen levensmiddelen van inlandschen oorsprong mogen worden uitgevoerd; wendt, u voor uitvoer tot het deaprtement van finan ciën, bureau uitvoer,Amaliastraat 2, Den Haag. Red. F. H„ Delft. Een verlof als door u bedoeld, kan wel onafgebroken verleend worden. Het hangt echter af van den aard van den cursus, dien ge moet, volgen, en of er geen andere militairen zijn die allereerst voor verlof in aanmerking komen, of aan u wel zoo'n lang durig verlof zal kunnen worden verleend. lied. S. J. v. P„ Veldleger. I. Zoo ge tot verlofs officier wilt worden opgeleid, moet uwe ont wikkeling zijn opgevoerd tot het peil, dat aan de voor toelating tot het reservekader gestelde eischen, het meest nabij komt. Zie VQor deze eischen axt. 10 van het K. B. van 8 Mei 1906 no. 96 (R. M. V. B. M. 2o stuk blz. 1589). Verder moet ge aan een degelijke ken nis van uw vak, veel ijver eu een doorloopend zeer goed gedrag, een voldoende beschaving paren en tijdens uw diensttijd blijken geven van ornst, plichtsbesef en waarheidsliefde. Voldoet ge aan bovengestelde eischen, dan kunt ge verzoeken een va-andrigsoursus te mo gen volgen. Hebt ge zoo'n cursus met gunstig gevolg doorloopen, dan wordt go voorgedragen voor aanstelling tot officier. II. Als reserve-officier voor speciale diensten worden over het algemeen rechtskundigen, of die daarvoor studeeren, voorgedragen. III. TVenscht ge voor sergeant-majoor-admi- nistrateur te worden opgeleid, dan moet ge verzoeken den eer9tvolgenden cursus te Kam pen voor dien rang te mogen volgen. Die cur sus duurt ongeveer twee maanden. De thans aan den gang zijnden cursus eindigt pi.in. 8 November a.s. Na afloop van den cursus wordt het examen afgenomen. Zoo ge dan slaagt wordt ge.bij eventueele vacature aan gesteld of anders in de functie van serge ant ina j.-admïn. werkzaam gesteld. Uwe straffen zullen naar onze meening wel een sta in den 1 weg zijn voor eventueele opleiding tot officier. Red. L. v. d. H.. Amsterdam. Tot de mil.-lich ting 1908 (landweer 1916c), die 24 October a.s. met klein verlof gaat, behooren niet de miliciens dor iorpe'disten. Naar we bij ge ruchte vernamen gaan deze omstreeks begin December a.s. met onbepaald (klein) verlof. Red. A. B., fort Veldhuis. Omtrent het vertrek met onbepaald (klein) verlof der miliiHelichting 1911 is nog niets officieels bepaald. Red. J. A., Zwartemeer. Gij kunt een bezwaar schrift richten tot de commissie van voorlich ting in zake bezwaarschriften wegens vergoe ding aan kostwinners voor uwe provincie. Dit bezwaarschrift te zenden aan den voorzitter va.n die commissie in de hoofdplaats van uwe provincie. Red. Z. T. A. 111. Aan de door u bedoelde cate gorie (3e) wordt door den M. v. O. zoo noodig verlof verleend voor een langer tijdvak dan door de compies.-commandanton, enz. aan de militairen van categorie 3c kunnen worden ge geven. Het wil evenwel niet zeggen, dat ze in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Red. J. R., TVeesf). Of er een nieuwe cursus voor sergeant-maj.-adm. te Kampen zal worden ge houden. is, zoover ons bekend is, nog niet be paald. Red. TV. v. D., Den Haag. Aan u lean, naar onze meenmg, volgens I. O. '16 B 123 ©en verlof van zeven dagen worden toegestaan. Red, G. v. d. H., Doesburg. De straf is geëindigd met de reveille van Donderdag 26 October a.s. (zoo de Straf aangevangen is op 16 October). Red. J. R„ Oudenbosch. Waar ge niet vermeldt, welk distinctief ge bedoelt, kunnen we uwe vraag niet positief beantwoorden. Over het algemeen is het dragen van distinctieven ook door niet vrijwilligers geoorloofd. Red. J, v. E., Veldleger. Zoo de deken door nw schuld, of gebrek aan zorg is weggeraakt, moet ge ingevolge artikel 63 en ad. art. 196 ,.R. v. A. 1916" drievierde van de waarde aks nieuw vergoeden. Kunt gij aantoonen. dat de deken geheel buiten uw schuld is zoek geraakt, dan moet gehandeld worden, zoonis is voorgeschre ven in 2 ad. art. 196 ,,R. v. A. 1916". Red. A. H.. Zeeland. Daar ge gemiddeld per week méér dau 180 K.M. aflegt, hebt ge recht op een toelage van f 0.20 per dag. Zie L. O. '15 B 82. Red. J. M., Oudenhoseh. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil, licht. 1910 is nog niets officieels bepaald. Red. J. E., Egmond a/Zee. Gij kunt langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift indienen bij den Opperbevelhebber van L. en Zeemacht. Red. A. W. V., Roosendaal. Aan gehuwde vrijwil ligers wordt geen vergoeding voor kostwinner schap gegeven; wel jTordt aan sommige ca te- Hinderde niet. Mevrouw. Dat moet ik je j avonds eten mijn man en ik ,>V<! den schotel Keukenmeid. O. mevrouw. In do vuurlinie. dug Z'n I,r Muur dj Gemoedelijkheid, Bij oen hevigen storm atond één man op lu; schip heel bedaard zijn «ige.ar t© rooken, ter wijl alles in rep cn roer, in angst cn verwar ring war». Liter vroeg men hem, waarom hij zoo bedaard was gebleven. Wel, was hot antwoord, ik had er niet mee noodigIk waa passagier. Uuraankondiging. Een troepjo straatjongens maakt© hot oen heer lastig dour hem to volgen on minder vlei ende opmerkingen over hem t© maken. Om hem nog meer to hinderen vroeg een van hen don wandelaar hoe laat' het was. Eén uur, antwoordde do hoeer, cn gaf den rakker meteen een flinke oorvijg. Allo drommel*, riep de jongen, wat ben ik blij dat ik het je niet een uur vroeger gevraagd heb. Bi; den d o r p s t a n d a r t Patiënt: Hoeveel kost 't ais ik .ine bij u '■n tand laat trokken? T*n'inrts (u-vuua barbier): Doe uw mond •ens open. Eerst moet ik dc taudt n zien, nl- rorens ik 't zeggen kan. De patiënt apert' den mond wijd open cn vop 'n kie». Tandarts: Dat is ©cn geweldige kies; maar 1 ik zo! 't schappelijk met u makeuvijftig cent per uur, Dc nieu wo hoed. Mevr. A. AJ weer een nieuwe hoed, mo- j vrouw MullerI" schijnt nog mot. iced -t van de benarde tijdsomstandigheden te hebben, j Mevr. Muller. L' vergiet u, mevrouw.... ik heb hem m'n man uit z'n mond g©sp*ard. D© nieuw© barbier, D© compugnic©-barbier was gesneuveld cn daar g'^en der anderen in het burger-loven hot sak van barbier uitoefende, nam een soldaat, d e meende het wel te kunnen, het seheerzaakje over. Nadat de nieuw© barbier zijn eersten klant in hot zweet zijn» nane©hijns had gekrabt, nam deze een slok uit z'n voldflesch cn schudde hef tig met het hoofd. Toen «ie barbier hem vroeg, wat dat te betee. kenen had, antwoordde het offer: Ik wou maar cons even probeoren, of mijn mond nog waterdicht ia. gorieën van gehuwde vrijwilligers een geldelijk© steun ton bedrage van hoogstens f 2 per dag verleend. Or de door u bedoeld© vrijwilliger hiervoor in aanmerking komt, kunnen we niet zeggen, zoolang" we niet weten, of hij tot een dier categorieën behoort. (Zie voor 3ie catego rieën li. M. 1914 blz. 685.) Red. J. G. N. H. tc Nicuwersluis. leder officier, onderofficier, korporaal of soldaat, die er prijs op stolt het boekje „Jezus ran Nazareth" tc bezitten, kan het op aanvrage g rat iB ont vangen, zoo hij zijn adres meldt aan den heer Ij. J. van Wijk, Hccrengraeht 336, Amster dam. Red. Taschje in den trein vermist- Den 7cn Oct. j.l. ben ik met den trein ver trokken naar Dordrecht cn verder naar 's Huge. In deit trein vermiste ik mijn city-bug inhoudende 1 Iloomsch kerkboek, waarin mijn naam 6taatDe ltuyter, s.m.a 4 I 17 R. I. een rozenkrans, 1 Franach-, Engelsch- en Duitseh- lcerboekje, sigarenkoker cn nog meer klein© gerieflijkheden. Do vinder woj-dfc beleefd om bericht of terugzending verzocht. Muziekpartijen verloren. Onlangs heb ik in Amsterdam aan het station Weesper poort aan 't loket 3e klas een boekje met muziekpartijen van de le tuba laten liggen. Verzoeke beleefd l>ericht aan K. Pou- rassehen, mil. 1/1 Jagers, le Divisie, Veldleger, Verzamelen van Prentkaarten. Sergeant L. lngelse 3-1-6 R. I. schrijft ons: Italië, alhoewel veel later in den oorlog ge- koihon, heelt toch ook zijn© oorlogszegcls. Eerst werden er slechts two© verschillende uitgege ven, een. van lO-t-5 cu de andere van 15 5 ccn- tesimi. Zij hebben een franltoenvaard© van 10 en 15 centesimi, dc toeslag van c. vliedt naar het italiaansche lloode-Kruis. De eerste toont ons het ontplooido nationale vaandel, de tweed© een. adelaar met op do borst het Italiaansche wapen. Leiden zijn zij voorzien van het rood© kruis en liet opschrift „Croce Rossa" (Roode Kruis). Toen in den loop van 1916 het biunen landsch© brievenport werd .verhoogd, verscheen d© 15 c. zegel mot dan overdruk „20". Deze voorloopige postzegel is nu eindgeidig vervan gen door ecu nieuw© van 20 c. in veranderd© kleur. Dus zijn in 't geheel in dit land 4 ver schillende oorlogsposizegels verschenen. Voor zyn© koloniën gaf It-alic ook oorlogspostzegels uit, die wo later s/ul!en bespreken, l'rentkaai- ten met Italiaansche oorlogszegels ontmoet men reeds in iedere verzameling. ln verschillende stadjes cn dorpen op Oos- tenrijksch gebied, doch door de Italianen bezet, zijn ook Italiaansche postkantoren geopend, die dezelfde postzegels verkoopen ais in 't- overig© Italië V© komen tot Grool-Brïttanje. Engeland heeft tot hiertoe geen© oorlogspostzegels uitgo- feven, alhoewel in verschillende steden van 'rankrijk Engeiscbe legerpostkantoren zijn ge vestigd, die herkenbaar zijn a:ni den stempel „Army Post Office". Ook de Britsche veldpost aan het front is ideaal ingericht. Daar stem pelt men „Field Post Office No...'..." De Indi sche gekleurde hulptroepen Houden er hunne eigen© post op na, zoowel in Frankrijk als in Egypte, enz. Men gebruikt daar de mooi© post zegels van Britsch-Indië met het gekroonde hoofd van den Keizer (Koning van Engeland), doch deze zegels onderscheiden zich van dege nen, die in Indië gebruikt worden door den overdruk E. F." wat ..Indian Expeditionary Force" (Indisch expeditie korps) beteekent. Slechts zeer weinig verzamelaars is bet gelukt prentkaarten te bekomen met deze zegels ge frankeerd, zij zijn dan ook uiterst- zeldzaam. Ik zag er een paar bij den reeds meermaals ver meiden vriend. Ook Canada en andere Britsche bezittingen ©n koloniën bleven niet ten achter om oorlogszegels uit te geren. Daarover later in een afzonderlijk artikel. 'Groot-Britannië ie het eenigst.e der oorlog voerende landen dat het verzenden van welk* danige prentkaart ook niet toelaat, zoolang de oorlog duurt. En Rusland dan? Neen. vriend lezer, het onmetelijke Tsarenrijk bleef evenmin ten ach ten Het grootste der Entente-landen liet ook de grootste oorlogspostzegel 't licht zien. Zij met-en niet minder dan 3J op 4 c.M. en zijn fraai uitgevoerd met zinnebeeldig© figuren. Volgende waarden zijn uitgegeven: 1, 3, 7 en 10 kopeks, doch zij worden voor 2. 4. 8 en 11 kopeks verkocht. De toeslag Tan 1 kopek dient tot ondersteuning der weduwen en weezen van gevallen krijgers, 10 kopeks is circa 12£ cent Hollandsch. Later verschenen 3 dezer zesels op ongekleurd papier. Prentkaarten, met deze reuzenzegels gefrankeerd, zijn een sieraad voor elke verzameling. Ik zag kaarten, verzonden aan het Oostelijk front, gestempeld met den blauwen Russischcn v e 1 a-poststempel Reeds lang vóórdat bet aan den oorlog deel nam, verscheen er in Roemen i een nieuw soort toeslag-pcatzegel, dien men nevens den gewonen frankeerzegel Op de brieven enz. moest plakken. Die vertegenwoordigde een soort taks of belasting, geheven tot bestrijding der ma- bilïsatiekosten. Het zijn gewone postzegel?, met den overdruk „Tïmbrn de Ajutor". Sinds en kele weken zijn deze zegels vervangen door een nieuw type, een „spinnende vrouw" verbeel-1 dend. De eerstgenoemde waren ter waarde van 5. 10 en 50 bani (1 bani is 1 centiem, is circa et. Hollandsch). Vóór bet deelnemen van Roemenie aan den oorlog, ging het veel ge makkelijker prentkaarten uit dit land te ver krijgen toen ging de post nog over Honga rije/Oostenrijk, Duitachland. Heden over Rus land. 't Duurt dus veel langer. In een volgend artikel spreien we over Turkije, Bulgarije en Servië. Sergt. INGELSE, 3-1-6 R.I. De mobilisatie-schetsen. De heer A. den Hoedt, die thans den dienst mer. onbepaald klein verlof heeft verlaten, schrijft, ons: In No. 325 van de Soldatencourant stond onlangs een, stukje onder den titel: Nationale Vereeniging tot steun aan milio. enz. Dit naar aanleiding van eon tweetal stukje-s. ingezonden iu No. 318 en 321, van mijn hand, waarin ik l onder de militairen stoun vroeg ons to helpen bij do verspreiding van ©enige Mobilieatie- sefict-sen, waarvan net batig saldo komt ten behoeve van eenige behoeftige L.W.-menschen. Vergun xnij bij deze hier even op terug t© komen. Aangezien het hier ©en goval is, waarbij slechts een tweetal militairen betrokken zijn, wiens zaken door do huidig© mobilisatie te loor gingen en do N. V. t. S. a. M. in dezo hun niet geheel bij heroprichting ©en bestaan kun nen garandeeren, willen ook wij een poging doen hen t© helpen. Kunnen wij hierin door den steun onzer collega's in het leger niet slagen, dan zullen wij gaarno bot overige in handen geven der Nat. V. t. S. a M overtuigd als wij zijn. dot dan door een gezamenlijke hulp hun een nieuwe positio in de burgermaatschappij zal worden bereid. Zeker, werk is er in ons land voor den ge demobiliseerde wel to vinden, doch allo hout i© geen timmerhout. Ken timmerman is eenmaal geen smid. En zouden zij desniettemin oen nieuw handwerk gaan opnemen, dan zouden zij er wellicht in blijven hangen als half-workman met minimum loon, terwijl het vooruitzicht om hun verloren bestaan to heroveren dau vrij wel verkeken is. Dat willen wij voorkomen. TVij zullen oen ©erst:n stoot geven. Dc Nat. Ver. tot Steun aan miliciens het overige. Jn het bewustzijn hiermede een goede «laad t© hebben verricht, schreef ik beide ©tukjes, en moot ik toegeven, dat het bij buitenstaanders den schyn gaf, alsof er geen weg was om be hoeftige L.W. menschen te helpen. Dit lag ech ter geenszins in mijn bedoeling en met kracht en klem wil ook ik thans herhalen, dat de Nat. Ver. t. fjt. a. Mile, voor behoeftige militairen do aangewezen organisatie is, ora hen bij ver trek uit den dienst tc helpen. tutusschen moesten wij in den vorm van uit gifte dér bedoelde mobilisatie-schetsen ©enige wijzigingen brengen. Waren wij oorspronkelijk van plan '»pze by 48 pagina's druk» a 20 cent per exemplaar verkrijgbaar te stellen, thans -«even wij het in kleiner formaat voor den prijs van 10 cent per week en per afl. Zoodoende is hot voor niemand een bezwaar. TVat den inhoud betreft kan ik zeggen dat het een zeer vloeiend geschreven samenvatting is van alles wat in die twee jaren van mobilisatie ons is gepasseerd. Vele leuke soldaten typen ko men er in. voor, terwijl er ook de geschiedenis jn voorkomt van ©en gemobiliseerd©, aan wien een klein© romantiek is verbonden, ©n welkd gedeel telijk aan de grenzen wordt afgespeeld. De titel is.- „Van de Grenzen Enfin, dc volgende week komt bet uit. Koopt ©r eentje, of belast u met den verkoop en oordcel zelf. Met genoegen zal u ze dan blijven volgen. De' prijs i? 10 cent per ex. of 50 cent per maand franco per post bij vooruitbetaling. TVilt u verzekerd ?ijn van een gerégl^e ont vangst, zendt dan spoedig een postwissel a 0-50 en wij zullen het u gerégeld toezenden. Vooral duidelijk adres opgeven. Zie advertentie voorkomende in dit blad. Met de verspreiding belast zich de heer A den Hoedt, Jaffadwarsstraat 37a. Rotterdam. Nog een woord tot afscheid. Af en schrijft ons: Den 7en Oct. nam met hartelijke woord©» de Ritm. Drijfhout van. Hoofft, na 4t maand het Eskadron te hebben gekommandeerd, van ons afscheid. Het deed het Esk. leed dat het dezen commandant weer moest- zien vertrekken. Dc O-rrnnand. en het Eskadron waren-dan ook een. Het ga- 'u goed Ritm.is de wensch yan het 2e Eskadron 4e Regim. Huz. Dankbetuiging. Bij deze betuigen wij ondergeteekenden onzen oprechten welgemeenden dank aan don TVelEdel O est ren gen heer luitenant Van Driel. onderofficieren, korporaals en manschappen der le compagnie, 3e Bat. 13 R. T„ T eld'.eger, voor het prachtige geschenk en de vele blijken van belangstelling welke wii bij gelegenheid van ons huwelijk mochten ontvanzon. p. h. Oorvers en Echtgenoot©. Pandoeren. Pandoerpraatje van de pandoerclub t Ge broken armpje' No. 1 h. k., h. 10, h. 7, h. 6, r. 7, r. 8, k. 9, scb. k, No. 2 k. aas, k, k.; k. b„ k. 10, r. k., r. b., scb. 9, sch. 8. No. 3 sch. v.. sch. b., sch. 10, k. v., k. 7, b. v., h. b., r. 9. No. 4 sch. aas, r. aas. r. v.. r. 10, h. aas, h. 9, h. 8, k. S. No. 1 speelt uit schoppen koning als troef. 't Gebroken Armpje", S. F. V B H. Je Afdeeling IVe Divisie. Pandoerpraatje van de club „De Knots". No. 1 scb. b., 10, 8, 7, kl. rr.. 8, 7, h. 8. No. 2 sch. a., h. 9, r. a.. vr., 7, kJ. 10, h. 7. No. 3 kl. a.. b., 9, r. k.. b., 8, h. b., 10. No. 4 h. a.. k., 9, 6, kl. k- sch. rr., r. 10. 9. H. vr. op stok. R. troef. No. 1 speelt 1». 8 uit. De pandoerclub „Do Knots", Vierpolders. Van bot pandoerpraatje der pandoerclub „De Gezelligheid", opgenomen in no. 341 van de „Soldatencourant" ontvingen we de volgende (inlossingen No. l h. 7, 2. r. 8, 3. r. 10. 4. h. 10. No. 3 sch. vr.. 4. sch. 10, 1. scb. b„ 2. r. 9. No. 2 sch. a., 3. h. vr.. 4. sch. 8. 1. sch. 9. No. 2 ech. k-, 3. r. k„ 4. kl. k.. 1. sch. 7. No. 3 h. 8, 4. h. a., 1. h. 6, 2. kl. a. No. 4 kl. 3. 1. kl. 9, 2. r. 7. 3. r. a. No. 3 kl. 10. 4. h. k., 1. kl. 7. 2. r. b. No. 2 kl. b„ 3. h. b.. 4. h. 9, 1. kl. vr. Hangt dus met den 8©n slag op kl. vrouw. Pandoerclub „De Knots", BOS. VAN PUTTEN, v. d. schalie, d. JSNDE,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3