SOLD ArPJBISJ-QO QlFg A.1VT Woensdag a 3 In bijna allo landen van bot Balkanschiereiland woedt nu do strijd. Misschien f is het nog het rustigst in Montenegro, waar de Oostenrijkers thans het bestuur uitoefenen. Doch ten zuiden van dit land der Zwarte Bergen ligt Albanië, dat Oos- tenrijkers en Italianen elkander betwisten. Weliswaar hooren we in den laatston tijd slechts terloops van gevechten daar, doch er wordt nog steeds gestrodon, al schijnt het resultaat niet belangrijk. Do strijd is er trouwens niet gemakkelijk, het is - een woest, bergachtig land met vele schuimende riviertjes en vele kloven. Overzoo'n rivier zien we hier een oude steenen brug, waarover militairen tiekken. geen fcompagnieën een onstuimigen aanval en na men drie vijandelijke posten. Een aanval van den vijand aan den kant Van de Bakow-hoeve aan de rivier Ka- •raioewka, twee werst ten zuiden van het 'dorp Swistolniki, werd afgeslagen. In de Karpathen ligt de sneeuw reeds zeer toog. Ten zuiden van Dornawatra deed de vijand een aanval op een Russischen post. Deze sloeg met steun van een escadron Ko zakken den aanval af en noodzaakte den vijand de vlucht te nemen. De Russen maakten een mitrailleur en een. loopgraaf- jmortier buit en namen cenige vijanden ge hangen. BERLIJN. (Officieel.) Front van Leo- jpold v. Beieren: Voor het midden van de (legergroep van generaal v. Woyrsch en ten ^westen van Loezk nam in eenige sectoren de beiderzijdsche artillerie-actie iu hevig- 'teid toe. Gevechten op het voorterrein ten westen ,van de Boven-Strypa verliepen gunstig voor de Duitschers. Duitsche troepen onder bevel van gene raal Gerok hebben na de plaatselijk nauw begrensde geslaagde aanvallen van de laatste dagen in een gezamenlijken aanval tusschen Swistelniki en Skomorochynowe den vijand opnieuw teruggeslagen, Slechts ©en klein "stuk terrein aan den westelijken oever van de Narajowka is nog in zijn ban den. Zijn tegenaanvallen mislukten en hij leed zware, bloedige verliezen. De Duit- Bchers namen acht officieren en 745 man schappen krijgsgevangenen. De strijd bij Swistelniki. BERLIJN. Gemeld wordt vau (het Ooste lijke oorlogstoon eek Den 2 Oen 's morgens hebben de Poxnmersche grenadiers, on der generaal von Gerok, ten zuid westen van Swistelniki eon g}azuu-ijU»n uitval gedaan. Een kort maar krach tig trommelvuur van ouzo artillerie ging den aanval vooraf. De Russen had den voortreffelijke stellingen bezet, waaraan zij weken lang hadden gewerkt en die een loopgravenstelsel vormden van twee tot drie linies sterk; vooral het zuidelijk van Swistel niki gelegen gehucht was tot een kleine ves ting gemaakt. De Russen lagen op 250 me- i ter van ons verwijderd. Door sappen was de afstand tot 70 Meter verkort. Terwijl ons roffel vuur a^n den gang was bleven de Rus sen in hun onderaardsche stellingen afwach ten in de veronderstelling, dat de regen van ijzer, die gepaard ging met een hevigen regenval, gedurende een paar uren zou aan houden. Doch plotseling, na verloop van 20 minuten, hield het vuren op en voordat de vijand tot bezinning kon komen, waren de Pommeren reeds tegen de hoogte gestormd ©n stonden met handgranaten en sabels ivoor de Russische loopgraven. Het succes was overweldigend. De meerderheid van de bezetting liet het niet tot een gevecht komen, doch vluchtte of hief de handen om hoog. De Pommeren zetten de bestorming voort, maakten zich meester van de be- heerschende hoogte en versterkten het voor st» gedeelte. Tweeduizend gevangenen, onder twie 14 officieren, vielen in onze handen. OOSTENRUK-HONGARIJE. Do Oostenrijksche minister-president graaf Stürgkh doodgeschoten. 'WEENEN. De minister-president, graaf Stürgkh, werd Zaterdag bij het middag eten door den uitgever van eon hier ver- Schijnend tijdschrift, Adler, doodgeschoten. (Karl, graaf Stürgkh, Oosten- rijlmch minister-president, geboren 30 Octo ber 1859 te Graz, trad 1881, na volbrachte juridische studiën, in bestuursdienst bij de stadhouderij en werd in 1888 onder-secre taris aan een ministerie, in 1894 tot hofraad bij het departement van onderwijs benoemd. Hij werd in Stiermarken tot lid van het Huis van Afgevaardigden gekozen en 6loot zich daar aan bij de constitutioneel© groot grondbezitters. Als minister-president in 1 een ambtenaarskabinet zond hij, in 1914 toén de obstructie d©r Duitschers dec Rijksraad belette te werken, dit parlement naar huis, en sedert regeerde hij zonder volksvertegenwoordiging, met keizerlijke besluiten. Waarschijnlijk staat de moord op dezen ambtenaars-minister in verband met zijn weigering thans het- Huis van Af gevaardigden in Oostenrijk bijoen te roepen.) WEENEN. Omtrent den aanslag op graaf Stürgkh verneemt de ,Wecner Aligom. Zeit." van ooggetuigen het volgendeGraaf Stürgkh zatzooals eiken dag, in de eetzaal van het hotel Meissl und Schadu, ditmaal in gezelschap van baron Aehrenthal. een broeder van den overleden minister van buitenlandsche zaken Drie tafels van hen af zat de Weensche schrijver dr. Friedrich Adler, zoen van Dr. Victor Adler, lid van den Rijksraad. Adler stond plotseling op, liep drie schreden voorwaarts naar de tafel, waar Stürgkh zat, en loste drie revolverschoten op dezen. De minister-president zonk onmiddellijk dood neer- Eén schot miste on wondde baron Aehren thal aan den voet- Baron Aehrenthal nam graaf Stürgkh dadelijk op en eteide de i redding-maatschappij in kennis met het ge- beurde. Toon de schoten vielen snelden de aanwe zige Oostenrijksch-Hongaarsche en Duitsche officieren onmiddellijk op den dader toe en trokken hunne sabels. Adler gaf zijn naam op en zoide: „Mijne heeron, ik weet wat ik heb gedaan, ik zal mij kalm laten arrestee ren". Op de vraag van een officier waarom hij liet, Und, l»»j« ,.T3afc wal il« het gerecht zelf te verantwoorden hebben". De inmiddels aangekomen geneesheer van de reddingmaatschappij kon nog slechts den dood van Stürgkh constateeren. Eenige ©ogenblikken later kwamen de boofden der ministeries van binnenlandsche zaken en handel, de stadhouder Bleylebon, de landmaarschali prins Liechtenstein en de politie-president Corup. De dader werd in hechtenis genomen en aan de politie overgeleverd. De tijding, dé door extra-bladen snel verspreid werd h de stad, wekte overal verontwaardiging over de krankzinnige daad, van welke de minister-president liet slachtoffer was gïworden. En daarbij bleek hoe groot de synpathie was, waarin de minister-presiden. bij het volk stond. (Friedrich Ader is de uitgever van het tijdschrift „Der lampf", lid van de redac tie van de Arbiterzoitung" en secretaris van de officieel Oostenrijksche soc.-dem. partijnij ging steeds door voor een zeer geëxalteerd man. In den laatsten tijd was hij in verzet gebmen tegen zijn partij en speelde eenigszin de rol van Liebkngcht in de Duitsche sc.-dem. partij. De Oostenrijkshe soc.-dem. partij heeft, zooals ons van betrouwbare zijde wordt medegedeeld, nies met den aanslag te ma ken en de „Abeiterzeitung" evenmin, want beide steuen thans de Red.) klonken zoo verward en ongerijmd, dat men reden mcont te hebben om aan zijn toere kenbaarheid te twijfelen. Eenige bladen dooien mede, dat een zuster van Adler roods jarenlang in oen kranzinnigengesticht wordt verpleegd. Ooggetuigen van de arrestatie verklaren allen, dat Adler den indruk maakte uiter lijk volkomen kalm te zijn en dat hij zich zonder verzot naar de politie-gevarigenis had laten brengen. Het Browning-pistool, waarmede de moord gepleegd werd, bezat Adler reeds voor den oorlog en hij droog het steeds bij zich Uit alle informaties, die na den aanslag ingewonnen zijn blijkt, dat do aanslag de daad is van één man alleen, die> tengovolge van ingespannen arbeid en geschillen met zijn partij en zijn vader in een toestand van j geestesoverspanning en ernstige zenuwover- prikkeliug verkeerde. Adler betoonde bij zijn verhoor spoor van berouw. De Hongaarsche minister baron Ross- ner begaf zich dadelijk nadat, hij de tijding van den moord ontvangen had, naar de wo ning van den minister-president om per soonlijk uit naam van de Hongaarsche re geering zijn diep leedwezen te kennen te geven. Alle bladen in de monarchie wijden weemoe dige artikelen aan den vroegen dood van den minister-president, wiens politieke en persoon lijk© eigenschappen volstrekt niot van dien aard waren, dat men had kunnen verwachten, dat do een of andere fanaticus plotseling zijn levensdraad zou afsnijden. Zij stellen do groote verdiensten van Stürgkh jegens de monarchie in het licht en verklaren eenstemmig, dat het rijk een zwaar verlies heeft geleden. De bladen zoggen, dat het een dwaasheid zou zijn, de daad van een krankzinnige in ver binding te brengen met de politiek en spre ken do meening uit, dat ze ook geen politie leen terugslag zal hebben. Ook de sociaal-democratische bladen van allo Oostenrijksche nationaliteiten veroordeèlen de daad van Adler op principieele en mensehe- hjko gronden en verklaren ze voor te onbegrij pelijker, daar het slachtoffer iemand was, dio zijn taak mot den grootsten ernst opnam, die oen eenvoudig, vPijtig werker was, en er steeds naar heeft gestreefd de politieke^ nationale en sociale verschillen tot hun kleinste afmetingen terug te brengen. In Zevenburgen. BOECHAREST. In den sector Bronsteni Bistritzadal sloegen de Roemeensche troe pen den vijand terug naar de grens. Bij Toelges hevige artillerie-acties. Bij Bicaz omsingelden Roemeensche troe pen een vijandelijke afdeeïing, die den berg Sisphes bezet had, van alle zijden, namen 500 man gevangen en maakten twee kanon nen, vijf mitrailleurs, munitie en ander oor logsmateriaal buit. In het Trotus-dal duurt het gevecht voort. De Roemenen namen een officier en 104 soldaten gevangen en veroverden twee mitrailleurs. In het Uzul-dal werd de vijand met zware verliezen afgeslagen. De Roemeensche troe pen handhaven zich in hunne stellingen. In het Oituz-dal, voornamelijk tusschen de Oituz en Slanic, deed de vijand hevige aanvallen, hij werd echter teruggeslagen naar de grens. diepen dank mijn bijzondere waardeering. In een dagorder aan leger en vloot brengt do keizer hulde aan de troepen, die aan den Isonzo, in de Alpen, op het Russische oor- logsteoneol en in Zevenburgen met helden moed d© vijandelijk© aan\allen weerston den. Do kek'-er brengt den aanvoerders en soldaten en ook den bondgenooten zijn dank en verleent onderscheidingen aan generaal v. Borövic, den bevelhebber van het Isonzo- leger, aan generaal Terstyansky en den ge neraal der cavallerio, aartshertog Joseph. ITALIË. Aan het ftaliaansche front. ROME. (Officieel.) Op den Monte Pa- subio beletten mist en sneeuw de operaties. Desondanks hebben wij eenige vorderingen gemaakt in d© Boite-zone en 32 man vau een Kaiser jager-regiment, waarbij één offi cier, gevangen genomen. Op de oostelijke hellingen van den groo- ten Lagazuoi en in hel, dal van de Trave il anzes (Boiie) omsingelde onze Alpini tij dens een storm eene sterke stolling van den vijand en maakten zich daarvan vervolgens na een hevig bajonetgovecht njeester. Dc vijandelijke macht werd volkomen vernie tigd. Achttien overblijvenden werden ge vangen genomen en er werd een belangrijke hoeveelheid wapenen, munitie en verschil lend materiaal buit gemaakt. Aan heb overige front niets belangrijks. WEENEN. (Officieel.) De dag verliep 1 kalm. Aan den zuidelijken oever van het Toblina-meer is een klaarblijkelijk door den storm losgerukt omhulsel van een Italiaan- scho kabelballon aangespoeld en door de Oostenrijkers geborgen. Q otoTbor loie De Bulgaren sloegen een zwakken aanval i af op het dorp 'i'arnova in het Mogleuitza- - da] en aan beide zijden van do Vaj-dar. Zwak artillerie-vuur aan den voet van ds Belksiiza Plainna. Aan het Shoema-fronl, Hier en daar zwakke kanon nade en gevechten tusschen verkenners-afdcelingcn. Aan de kust van de Egeïsche Zee beschoot de vijand hoogten bij Orfano en Leffera. De opmarsch der Serviërs. LONDEN. De correnp. van de „Times" aan het Servische front seint, dat de plotse linge voorwaartsche stoot van de Senders op Dinsdag over de Tsjerna de Bulgaarsche troepen over de heuvels terugdreef. De cor respondent noemt deuopmarsch van het hoogste belang voor het gehoele operatie plan tegen de linie van Mouasbir-Kenali. De loopgravcnlinie, in sterkte alleen to ver gelijken met die liniën aan het westelijk front, waartegen Zaterdag een krachtige fronta&nval onvoldoende bleok, is nu geo- gra.phisch gesproken omgetrokken. De Ser viërs aan de Bulgaarsche linkerflank zijn nu achter de hoofdlijn van het vijandelijk front dank zij de noordwaartsche beweging in de bocht van do Tsjerna op Dinsdag. De resul taten van het offensief overtreffen de ver wachtingen van de Serviërs zelf. ser „München" uaar ziju basis terugkeerde. dio licht beschadigj E« »omm,n„i,v,l oor,ogMchepen BERLIJN. (Officieel v i £rj ee" "ii'S.eriias;3 tuigen ©f k i Jer voor de -uccas ecu bominenaa; VI,Ionischs kilst Alle vliegtuig^, koorden do do liev) BULGARIJE. Het hoogverraadsproces. Een opzieubarend proces is te Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, geëindigd. Het proces was gericht tegen den vroegeren mi nister Genadiew en ceaigo medeplichtigen. Zij werden, behalve Genadiew, die 10 jaren kreeg, tot acr.t jaren tuchthuisstraf veroor deeld. Tot de medeplichtigen, afgevaardig den behooreu o.a. de broeder van Genadiew, zijn schoonvader Halatsje on de agrariërs leider Torlakof. De beklaagden werden schuldig bevonden van den Fransehen agent Declosières, on der voorwendsel van een trasactie met graan, 24 millicen fres. te hebben aangeno men of volgens zijn opdracht te hebben ver deeld, om de regeering van Radoslawof van het kussen te werpen en een pro-Entente- gezind ministerie aan het bewind ie bren- gen. De veroordeelden werden, behalve de zieke Genadiew, onmiddellijk weggeleid. Het vonnis treedt na 24 ureu in kracht, wanneer het althans niet door den minister van oorlog gecasseerd wordt. SERVIË. De strijd om Monastir. regeenng. De twee woonboten bij het doodendal. De oorlogscorrespondent van de „Deut sche Tageszeitung" in het westen schrijft: Bij Clerv was een inzinkink van het terrein, die onze mannen het Doodendal genoemd had- Gen, Van alle gruwelijkheden van het slagveld was hier het gruwelijkste gebeurd. Vroeger was hier een ma6sa-graf gegraven. Een Fran sche 23 centimeter granaat sloeg midden in het graf. Nu kon men er niet me<|r passeeren en wie daar verdwaalde, kwam ontsteld terug. Mannen, die geen spier vertrokken hadden in een moorddadig handgemeen, begonnen to tril len, als zij van het doodendal vertelden. Dicht bij dit dal waren twee onderaardsche Bchnilholen. Hier had de commandant van een Saksisch reservecorps zich ingericht omdat hij geen verbinding meer kon krijgen met zijn gevechtslinie en het daarom noodzakelijk acht te, zelf zoo ver mogelijk naar voren te gaan. De regiments-art« ging hem na, nadat hij zich overtuigd had dat het terug brengen van de gewonden vee! tijd kostte en oomdat hij het niet te vereenigen achtte met zijn plicht als geneesheer de gewonden bloot to stellen aan de toevalligheden van een lang transport, voor men hen helpen kon. Twee vierkante nieter groot was hfet woonhöl van den regiments commandant. De verbandplaats, die op veertig meter afstand lag, was iets grootor, een hol, ruw met ptankeo betimmerd en geschraagd. Aan heide holen moest voortdurend gegraven worden, opdat de toegangen niot bedolven Plakten. Bjj regiip^ty.oip^ap'ia n t dedeo WBBNEN Vojens het „Fremdenhlatt" weigerde Adler, e moordenaar van minis ter-president Sti%kh, antwoord te geven op velschillend vragen en ver- klaarde hij Irhaaldelijk, dat zioli de draagwHte van zijn daad vof- komen bewust wa geweest en hot besluit ertoe na rijp overb genomdu en den moord zonder daartoe aagezot te zijn en zonder van iemand hulp j hebben gehad, te heb- ben gepleegd Oir zijn volledige verant- woordelijkheid wile hij eerst voor de recht, bank mededeolinga doen. De verklaringei van den moordenaar dat de telefoon-repiatcurs. die in een nabu rig hol woonden. Ai liet hol vau den dokter groeven, voortduromlichtgewonden en het ge beurde meer dan efc, dat eén troep zoo juist aangekomen licht gvonden eerst den dokter, die met andere getnden bezig was, moesten uitgraven, voordat ij geholpen konden wor den. Beide holen lagi in het dichtste granaat- vuur, maar er waiver in den omtrek geen veiliger plaats te vÜen. Vele kilometers meer naar achteren bestnidc de vijand eiken akker met zware granater Tot hier vlogen oogenblik gehoele zwei men van machineg-eerkogcls. Een gewonde, die juist verbonderwas, viel bij den ingang van het doktersholnet een luiden schreeuw om. Een mitraillenngel w as hem door het dij been geslagen. NUegenstaande zij zoo dicht bij elkaar waren,mdden regimentscomman dant en dokter elkr in vier dagen met ge- spreien. Zij haddecr nauwelijks aan gedacht dat zij in eikaars ijboid vertoefden, in het zelfde helsche vuu: waaruit geen van bekleu mocht hopen levei te voorschijn te komen. Heel verschillen gebeurtenissen speelden zich af in deze 'dc holen, gegraven in den krijtbodem van Picljë. De regimentscomman dant kreeg de benten uit do verwarde ke ten van granaatgai, zooals men de Duitsche linie zou kunnen Gchrijven. Deze linie moest och ter tot eiken pi gehouden worden, gehou den tegen voortrende stormaanvallen van een overmacht, diteeds met versche troepen Jcwam. Ginds bij vijand hoopten zich de mnron van lijken Maar ook do schare van verdedigers 6molt uur tot uur. Bij de com- j pagoje,_ ver yoorgg^choy^ maar djo door j In heb dal van de Butzi waren de Roë- meousohe troepen genoodzaakt terug be trekken op Gura Spitului. Zij namen vijanden gevangen en. maakten drie mitrail leurs buit. Bij Tabla Butzi en Bratooea is niets voorgevallen. Bij Predelus en Prodeal is een actie aan den gang. In den Bran-pas ten zuiden van Dragos- lawel sloegen de Roemenen bloedig een aanval af. Rechts en links van de Olt zijn hevige gevechten aan den gang. In het Jiul-dal en bij Orsova is de toe stand dezelfde gebleven. BERLIJN. Officieel. Aan de grenzen vau Zevenburgen duren, bij sneeuwval en vorst, de woud- en berggevechten mot 'suc ces voort. De Roemeniërs lijden daarbij zware verliezen. Aan het front-von Mackensen, ontwikke len zich in de Dobroedsja gevechten ten onzen voordeele. De verbonden Duitsch- Bulgaarech-Turksche troepen drongen op verschillende punten in de vijandelijke hoofdlinie Rasova-Agemlar-Toezla binnen en namen Toezla. Ook de hoogten ten N.O. van Topraisar (Toprosari) ten N. van Co- cargea en ten N.W. van Mulbiova werden na hevigen strijd genomen. "Wij namen 3000 Russen, onder wie een regimentscomman dant, eenige honderden Roemeniërs gevan gen en maakten 22 mitrailleurs en eenige mijnwerpers buit. De Duitsche luchteska ders namen met succes aan den strijd deel. Keizer Franz Joseph draagt het opperbevel over. WEENEN. „Streffleurs meldt, dat de keizer een schrijven richtte tot den Militarblatt" eigenhandig veldmaarschalk aartshertog Friedrich, waarin hij zegt: Ik draag u mijn leger- en vlootbevel van heden af over en betuig u dcu legeropperbevelhebber en den zoo beproefd gebleken chef van den staf, generaal Freiherr von Conrad von Hatzendorff, in bet flankeerend machinegeweer de aansluiten de rogiments-sectoren belangrijk ontlast, vallen do Franschen aan. Vijf aanvallen zijn in den loop van den dag reeds afgewezen. 'legen den avond waagt de vijand den zesden aanval. De compagnie slaat hem af. Maar zij meldt: de laatste officier ia gesneuveld. De onderoffi cier.'.. heeft in de boete dagen van den Cham pagne-slag bewezen, dat hij het hoofd niet ver liest. Hij kent de stelling- Hij zal haar hou den. Maar spoedig daarna meldt de compagnie: ..Onderofficier... door een schot in het hoofd gewond." En kort daarop: „de laatste officier van de comjiagnie is gewond. Weinig infanterie- ammunitïe, mijnwerpers geen ammunitie meer." Vicc-feldw ebel... van compagnie... moet onmiddellijk het commando op zich nemen. Tolefoonrocp naar de compagnie. Geen ant woord. Misschien over de divisie? Telefoon- roep naar do divisie. Geen verbinding. Door middel van het opper-conunando? Geen verbin ding. Alle leidingen zijn stukgeschoten. Do telefoon-ordonnans probeert het nog eens. Zon der twijfel, men is afgesneden. Alle draden ver nield door granaatsplinters. De regimentscom mandant wendt zich tot twee telefoon-repara teurs in het aardhol daarnaast Zij moeten er onmiddellijk op uit om de afgesneden verbin ding te herstellen. Den chef bloedt het hart, als bij dit bevel geeft, want de twee kerels zijn vandaag ten minste al tien maal buiten ge weest, om de doorgesneden draden te midden van een hagel van granaatscherven aan elkaar te lnioopen. Nu wilden zij een kop koffie koken en kijken moe en droomerig in de blauwe spiri tusvlam Maar zij staan onmiddellijk op. De stem van. dem commandant stekt-- Mw van LONDEN. Reuter's bijz. correspondent bij het Servische leger seint dd. 21 Oct.: Gis teren deden de- Bulgaren, gesteund door 3>ui+r"6>io -rcrot-crlnugon, fcog-c-noaiiva/llcn op de Serviërs, die echter alle terreinwinst be hielden en negentien Duit-sobers gevangen namen. Do Serviërs zotten zioh nu vast in 's vijands tweede linie van weerstand, vooral op een hoogen scherpen bergtop, waar van zij de helft bezet hebben. De Duitsche- krijgsgevangenen, die twaalf dagen gereisd hadden van Kiselin en toen in den strijd waren geworpen, zijn in hoofdzaak 'Elzas- sers. die bohalve voor een korten tijd te Wladimir Wolynsk, niet aan het front ge bruikt zijn. ROEMENIË In de Dobroedsia. BERLIJN. Legergroep v. aartshertog Karl. Niettegenstaande hun hardnekkige verdediging van de toegangen tot hun land werden de Roemeensche troepen op verschil lende punten teruggeslagen. Het gelukte hun niet. het reeds verloren gebied in tegen aanvallen te heroveren. Legergroep van MackensenDe den 19n Oct. begonnen slag in de Dobroedsja is be slist ten gunste der Duitschers en Oosten rijkers. De Russisch-Roemeensche troepen zijn met zware verliezen op het geheele front uit hunu© reeds in vredestijd aangelegde stel lingen geworpen. De sterke steunpunten Toprahi6sar en Cobadinu zijn genomen. De troepen der bondgenooten vervolgen den vijand. Griekenland on de geallieerden. ATHENE. De Fransche attaché militaire stolde Vrijdagmiddag aan den koning ver schillende eiscben, o. a.' tot overbrenging van de geheele militaire macht van Thes- salie naar den Peloponeeus en tot uitleve- ï'ing aan de geallieerden van al h©t oorlogs mater ïeel, bestemd voor de Thessalische troepen. De andere eischen zijn niet bekend. ATHENE. Uit de ineest betrouwbare bron wordt in verband met den eisch der geallieerden tot overbrcng;ng van d# geheele Griekscha strijdmacht in Thessalië naar de Peloponnetus ©u de uitle\ering aan de ge allieerden van het oorlogsnateriaal van die strijdmacht, vernomen, dat de Koning zich boreid verklaarde toe te stemmen in alle maatregelen ter beveiliging van generaal Sarrail's basis noodig, nuar dat hij erop wees, dat het overbrengen van de Thessali sche troepen daartoe niet toodig is. Derhalve kan d© Koning de beweegrede nen van den eisch niet Vegrijpen; wordt hem een nadere verklarin; verstrekt, dan zal hij de quaestie in ernïige overweging nemen. De Fransche militaire atlachc nam daar op de nota terug, teneinde 's Konings te genwerpingen te bevoegder plaatse over te brengen. Koning Konstantijn en het leger. BERLIJN. Het „Berl. Tagcblatt" ver neemt uit Athene dat konng Konstantijn bij de beeediging der recruien van de lich ting 1915 de volgende toetpraak heeft go- houden: „Recruten! Door den eed, dien gij hebt af gelegd, zijt gij soldaten van pet vaderland en soldaten van den koning gevorden, dus mijn eigen soldaten. Maar trouw dleen is niet vol doende. Gij moet willen uw- superieuren en door dezen ook uw koning bindelings to ge hoorzamen. Wanneer ieder ©ldant doet wat hom goeddunkt en bovendien'wat zijn vader land achnadt, en zich «en - elg^r? ooi tlcoi aan matigt, dan wee den staat, die zulk een leger er op nahoudt. Men zal ulicden verschillende dingen vertellen om u te misleiden. Aan 'deze inblazingen moet gij niet het oor Iconen, want zulke lieden huichelen vaderlandsliefde en verkwanselen die. Gij moet ton niöt gelooven. Gij treedt in een leger, vaarvan de geest wonderbaarlijk is, en dat vol' tradities rijk is en waarbij gij van den geest der offervaardig heid zult worden doordrong®. Vergeet niet wat ik u gewgd heb en blijft getrouw, zijt nederig en helt vertrouwen op de woorden van den Koning incLtegenstar n beschieting, behouden terug. Gezonken schepen. LONDEN. Lloyds bericht: Het Eugci- sche stoomschij) ..lluguenot" is gezonken Tien man vau de equipage zijn te Newcastle aan wal gebracht; men veronderstelt, d?'- de andere gered en geland zijn. Het Engelscho 6toomscbip „Cliburn" is gezonken. De bemanning werd gered doei het Noorsche stoomschip „llavdrot". Het Engelscho stoomschip „Marchioncrs of Glasgow" is gezonken. De geheele bemanning is geland. (De Iiuguenot" had een bruto tonnen inhoud van 1032 ton, was gebouwd in 1892 en behoorde aan de Huguenot S. S. Co. Ld., te Newcastle. Red.) KOPENHAGEN. Een telegram uil Kragerö (Noorwegen) meldt dat het s.^. „Athene", van de stoomvaartmaatsch&ppij „Ada", met prts van Narvvik naar Enge land, onderweg in den grond is geboord. Het s.s. „Ada-" van dezelfde maatschap pij is voor 14 dagen gezonken. (Het 3.s. „Athene" was groot 1846 br iocs en werd gebouwd in 1914. Red.) LONDEN. Lloyds bericht: D Noorsche zeilschepen „Cottica" en „Guldas" zijl", vermoedelijk gezonken. Het Noorsche stoomschip „Dido" is ver- moedeliik £ezouken uit ■Cock of the Walk den 3deu Öit 5t?°mschiP Het. ™-t„ra_ .Cinstiaiua vertrokken Het zeilschip (Het stoomschip „Dido" was -tin i- S°den r^.r7Egt"dId- '«hoort Het stoomschip „The Dut" m 1890 376 ««f. S«ot. beh«t t9G£: JCW thuis. Rod.) «W», Volgens oen Lloyds-bericht i. hot Noorsehe stoomsch.p „Fulvio" tndc" groad D« "c- Do Engekihs barges „Grif en „Prin- 55 2'JU gCM"kCa' De 7>eniann'ngen Z. K H. Prins Hendrik. Z. K. H de Prins kwam van het Loc, voir enkele „ren te s'Gravenhage tot het lente,van ecno vergadering ,a„ bet Krai- Va" h<* Netleri"-ldsche Roode De „Tubantia". De heer B. Niorstrasz, lid der Jeridrt aaljr' h°?." dö volgende vragon S2taken- vau BuiHfatlaud- rJi td,e H,eSeeri?g van oordeel, dat in de bovre a nhantia" een voorloopi» bevredigende uitkomst is verkregeu moT n cg£ering bereid de overeenkomst mtSS? waarvan in de malton? g °Peubai"- 3 Heeft de Regeering zorg godraven dat het bewtjsmatoriaal van Nederfandsche rijde OP ZEE. m behoorlijken, autkentieken, onaanvecht traftYf"; ïaaf^egd' met 1 deskund^lf'in"g0U a"° GRIEKENLAND, De strijd in Macedonië. SOFIA. (Bericht van den Gen. Staf.) Aan het Macedonische front: Geen veran- denng in <Jeu toestand. Tusschen het Presba-meer en de Tsjerna zwak artillerie vuur. De tegenaanval der Bulgaren in de bocht van de Tsjerna ontwikkelt zich gun stig.. fi wee, een man op jaren reeds, reikt hem de (le tw w hand en zegt; Kolonel, het is vandaag toch geen Zondag, dat we vrij af mogen hebben, nu or.z© kameraden afgesneden zijn en ons noodig hebben". De commandant drukt beiden stom de hand. Een granaat slaat op tien pas afstand in en werpt alle drio om. De beide telefoon arbeiders staan op en rennen weg. Maar een hunner roept den commandant nog na „Kolo nel, neem toch dekking. Wanneer de kolonel er aan gelooven moot. clan is alles verloren." Do telefoonarbeidors zijn nauwelijks weg, of do telefoon fluit. De divisie roept. Die heeft zelf gemerkt, dat de verbinding verbroken was en haar reeds hersteld. Een reserve-com pagnie rukt tot hulp van de in het nauw ge jaagde maènen op. Heeft het regiment nog gi noeg ammunitie? Ja, meer dan genoeg. Vijf vrijwilligers, sjouwen munitie voor de mijnwerpers in de voorste stelling. Zij sjou wen door het vijandelijke gordijnvuur. Te middernacht komt bericht, dat de vijand nu kalm is. Maar tusschen do beide linies hoort men nu het roepen van de gewonden en er is gebrek aan hospitaalsoldaten. De halve regi- mentsmuziek mocslj aantreden om gewonden te halen. Het is niet voldoende. De geheele regimentsmuziek dan! De paukenist en de fluitist gaan door het trommelvuur, alsof ze nooit anders gedaan hebben. Voor het hol van den dokter hoopen zich de gewonden op, vriend en vijand. Ook do Franschen hebben hun gewonden in „Niemandsland". Men be schiet elkaar niet, men ruilt zelfs, indien twee colonnes elkaar ontmoeten met hun bloedendon last, de gewonden, maa tefieD map^ eeft even gr.oot aantal, De „Nlckerie'. Het Ncderlandsoho s.s. „Nckorie" van den Kon. West-Indiechen Maildieist, dat, in den nacht van Zaterdag op Zomag te IJmuidpn had kuunen binnen komen, s eerst ruim 12 uur later gearriveerd. Op d Belgisch© kust was het schip door Dnitsce torpedobooten aangehouden en naar Zeebjigg© opgebracht. Na een opderzoek van do idin«rpap.eren ©n passen der bemanning en 'an dc passagiers werd een tc New-York aan)?monsterde chef kok, van Italiaansche nai'.-iolaiiteit en dienst plichtigen leeftijd medegenoten. Het schip kreeg daarna yrgunning de reis voort te zetten. Een Duitsche kruiser gtorpedeerd. LONDEN. De Admiralleit bericht, dat een Engelsche onderzeeër den l'9den Oct. een Duitschen kruiser va. de „Koiberg"- klasse in de Noordzee georpedeerd heeft. Toen de kruiser het laat*, werd gezien, be woog hij zich met moeite nort op weg naar zijn basis. BERLIJN. Naar aéileiding van het bericht van do Engelehe Admiraliteit, dat een Engelscho onderzeeër den 19n Oct. in de Noordee een Duitschen kruiser van de Kolborg-llasse heeft getor pedeerd, vernemenwij va bevoegde zijde, dat het getorpedeerde schp de kleine krui- i zien ervan herd, dat het Duitsche bewijsmateriaal zeer in zoodanigen vorm zoo ja, op welke w ze 1 even- vastgolegd, en Aanvoer van cacao stop gezet. Naar wij vernomen is de aanvoer van cacaoboonen voorloopig weder goheel «top gezet. De N. O. T. heeft aan do Kon. Neder- landtche Stoom boot Mij, Kon. Holland- sche Lloyd en Kon. Weri-Indische Mail dienst verzocht, tot nader order, geen cacaoboonc-n, resp. vau Portugal, Braziiië en West-Indië naar Nederland te vervoe ren, ook niet, die partijen waarvoor reeds vergunning was gegevenDaar do Neder- landsche fabrieken het ruwe product in hoofdzaak uit deze landen betrekken, wor den dezo door den genomen maatregel zwaar gotroffen. Geïnterneerden bij werkstakingen. Door het Tweede Kamerlid Albarda is de volgende schriftelijke vraag gesteld aan de Ministers van Waterstaat en van Oorlog: „Herhaaldelijk is heb voorgekomen dat interneerden, die onderneming Maar de nachtelijke vre© duurt niet lang. Nauwelijks begint het te dgen of een nieuwe Fransche aanval wordt ondrnomen. De vijand heeft in het donker van icn nacht verschil lende regimenten in de sbrmstcllingen ge bracht. De versterkte comiagnie wordt alge- sneden. Oumiddelllijk moeteen poging gedaan worden haar to bevrijden.Deelen van t .ee compagnieën worden ei op uit gezonden. Twintig minuten later rordt den comman dant gemeldEen mnn lornt om rapport te maken. „Het was zel^jr bel moeilijk om er door te komen?" vraajt de commandant. „Het machinegewocrvuur vas vervloekt ake» lig. Maar wij hebben do Franschen afgcsla- gen-" Een paar minuten later komt nog een man aangerend. Een man ,vnn do compagnie, die afgesneden was. Spreken t)n hjj niet. l'jj viel in zwijm neer. Toen hijtit bezinning kwam in het hol van den dokter,nurmelde hij: „Ik moet melden, dat do Frantlien er niet door gekomen zijn..." En weer riel hij in zwijm. Intusschen werd de tocgai< tot het hol an den commandant weer litgegravon. Dien morgen raakte hij bedolvn onder het vuur van do Frar.sche granaten. Met zonsopgang vloog een Frajische vlieger boven de stelling. Hij vloogheel laag, keerde tweo maal terug cn allen achten, dat nu het trommelvuur weer beginnen sou. Maar er viel geen granaat meer in de hurt van d© ver- bandplaate. Do Fransche yfegers hadden ge zien, dat dertig tot veertig Fransche gewon den. in don loop van den lacht binnen ge bracht, op transport wachten, voor den toe gang tet het hoi .van des hkter, En zij liad- dat ge- werkzaam waren in een hot i m aar ccu «takm6 uitbrak, aan net werlc bleven en zoodoende den strijd der rege- Ned er land sche arbeiders bemoeilijkten. „Zijn do liecren ministers bereid eeno den hun artillerie gewaarschuwd. Do doktor deed het bovonmenscholijke. Dag en nacht werkte hij met zijn paar man perso neel en enkele licht gowondeii, die hem hiel pen Ontzettende dingen werden er van den dokter geëischt. Verschrikkelijke tooneelen moest hij bijwonen. Een Franschnmir lag dicht voor onze linio in oen plas. Men hoofde hem dagen lang om hulp roepen. Maar niemand kon bij hem komen, omdat hier voortdurend met machinegeweren geschoten werd. Ton slotte rochelde hij nog maar. Eindelijk gelukte het een patrouille den man te halen door een geul, di» men spociaal voor dit doel ge graven had. Het eerste, wat do dokter doen moest was den man een prop vilt uit den mond halen, een prop vilt van gekauwd gras, dat de half doode van honger in mond en keel gestopt had. Onder de hand van den dokter knapte de man weer op. Hij huildo als een kind van dankbaarheid. Toen liij op een tent- baan in de zon lag te koesteren, viel een Fransche granaat, die hem onder den grond bedolf. Toen hjj enkelo minuten later uitge graven werd, was hij gestikt. Het regiment, had zijn stelling gehouden en was afgelost. De regimentscommandant en de dokter zaten weer voor do eerste maal bij elkaar in het kwartier. Twee menschen uit verschillende werelden, die door den oorlog dicht tot elkaar gebracht zjjn. De kolonel weer in de puntjes, de dokter wat bleek van te weinig slaap en to veel werk.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2