Valeriusstraat 109, Amsterdam. ¥o.1ïï Woensdag 25 October 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Onder redactie van D. MANASSEN. Redactie en Administratie van De Soldatencourant worden WOENSDAG 1 NOVEMBER a.s. verplaatst van Palestrinastraat 10 naar De toestand in den reuzenstrijd. Ons Oorlogsdagboek. 0e hnnenkeus. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT BïtfïAl W - - - - Voor AdverteutiCn wende iner- zich tot onze Administratie, Paiestrinaetraat w Amsterdam. Prijs dei Adverter.tiPn per regel 30 cent. Voor ingezonden Mede- deelingen op do tweede, derde en vierde pagina dobbel tarief. Bjj abonnement reductie. >v ij wuraeu iner' verplaatst 111 Roemenië, maar imndarbm ons iiet land dan wel het. volk te laten zien. Roemenië is betrekkelijk weinig bkend-bij de Westerlingen. Het volk bestaat ook uit. verschillende stammen; dat, laat onze plaat duidelijk zien, Voorg6<st3ld Jworlt ons een marktplein in een der groote Roemeensche steden; ner gens trouwens kan men beter dan op een markt de verscillende volkstypen bestu- deeren. Hier zien wij een bont9 menigte van koopliedn en koopers. van boeren en burgers, van mannen en vrouwen, alle gekleed in de bnte, verscheidene kleedij. Geen audiëntie. Blijkens bericht in de ,JStaatecourant,, i.Wordfc Donderdag a.s. door den Minister van 'Oorlog geen audiëntie verleend. Maakt het zooveel uit in dezen geweldigen oorlogstijd, nu elke dag haast zijn duizenden dooden telt. of'er een man meer of minder valt? Eigenlijk niet. en toch maakt do dood van dien eenen. indruk, als hij een eerste mi- 1 mister i3 en vermoord wordt. Te meer indruk nog misschien, omdat hij minister-phesident is van datzelfde Oostenrijk, dat dezen oorlog heeft ontketend om den moord op zijn troon opvolger, aartshertog Ferdinand en diens ge malin. We weten wol, dat dezo dubbele moord niet de eigenlijke reden is van den wereld brand, maar toch de aanleidend© oorzaak. Zoo groote gevolgen kan natuurlijk niet de moord op minister-president Stürgk hebben. Als die thans uitwerking van gelijken aard zou heb- bon, moest het zijn, dat hij een voorbode van -den naderenden vrede was, en dat gelooven i jjrij Ejeenszius. Wel hebben we liier zeer waarschijnlijk niet «en politieken moord te doen. De letterkundige ;«n politicus dr. Friedrich Adler, die den moord 1 pleegde, deed dit niet uit persoonlijke wraak- jsuöht. AI was hij u aarschijnlijk in opgewonden toestand, zijn daad getuigde van overleg en ihij volvoerde die als lid, als voorstander van leen socialistische partij. Jn den persoon van j Stürgk wilde hij blijkbaar de regeering treffen. :De moord was een uiting van ontevredenheid. Ontevredenheid over den oorlog? Dat is nog I niet zeker, maar wel denkelijk van ontevreden- Iheid over den politiekcn toestand. In de ver schillende oorlogvoerende landen kwamen, zij het ook niet geregeld als vroeger, in den oor log toch. de parlementen bijeen. Zelfs in Rus land heeft meermalen de Doema vergaderd. En in het zusterland Hongarije heeft het Huis van Afgevaardigden telkens gezeteld. Niet zoo in Oostenrijk de Rijksraad, die was verdaagd van 't begin yan den krijg en bleef verdaagd Om welke reden is misschien niet zoo licht te zeggen. Mogelijl vreesde men voor een al te openhartige bespeting over oorlog en vrede in het parlement. Mogelijk ook was men bang voor den strij der nationaliteiten in den Rijksraad. In el geval waren er in het land velen, die zich otevreden toonden over dozen toestand, en wa. er ook ornstig verzet tegen; en niet onwaarsèijnlijk hangt de moord op den Oostenrijkschen renner daarmee samen. Nadere bijzonderheden eer den moord geven wij in de telegrammen eters. Het holang^jity? lipuws, öut et" op,oos^n- blik van de x>rogsterrein£»n is, komt uit de Dobroedsja. kt Zuidelijke deel van Roemenië Daar hebben de Duitschers met de Bulgaren bli|khaar weei en overwinning behaald. Vol gens hot Bulgiaueh# etrafbericht is er in de laatste da#ui fevig gevochten; alle vooruit springend# vijaidclijke posities en. een deel zijner hoofdstelhg zijn in bezit der Centralen «n hun bondgeootcu. Meer dan 3500 krijgs gevangenen weien gemaakt en bovendien eenige oorlogsbit behaald. Do Duitschers en Bulgaren aan nu voorbij Toezla aan do Zfrarte ie, nog maar 10 K.M. ten Zuiden tn Constauza, de bekende Roemeensche avenverder landinwaarts hebben ze Troysari bezet, waar de vijande lijke linie blijktar werd ingedrukt. Het doel dezer operatiess stellig om don Donau te Ijereiken en zit daar meester te maken van de spoorwegbru hij Czernawoda, waarover dc spoorweg kxt, die de hoofdstad Boeeharest verbindt met Vnstanza. Die hebben de cen- tralen eahter 35 lang nïefc, en voor zij haar krijgon, zullen e Roemenen haar wel in de Inoht Jaten vlijen, maar het verlies ervan zou hen beroou van de verbinding met de Zwarte Zee ene bezetting van den spoorweg zou voor de Risen en Roemenen zeker van ernstige gevolg zijn. Aan de Somr worden in don laatsten tijd minder zegeprai bebaakl dan vroegere dagen wel eens bracht aan de geallieerden. Do winst is nog steeds «4 de zijde van dezen, maar de Duitschers steil zioh Icra-ohtigcr te weer en doen bovendienteeds hardnekkiger en feller tegen -a an vallen De laatste dagen hebben dan ook voor de Frachen en Engelschen weinig of geen winst opgererd. Do eersten hadden zelfs bij Biaches, (ten iden van de Somme, een ver lies van 300 M.jopgnaaf, door deDuitschers gewonnen bij vcassing en door het gebruik van brandende leistoffon. Daarentegen heb ben do Engelsch bij de hevige aanvallen tus schen de Schwen-redoute en Le Sare een duizendtal vijarni gevangen genomen. Ook daar echter lievige tegenaanvallen dor Duit schers, die wel werden afgeslagen, maar die toch nieuwe successen dor geallieerden verhin derden. Do Russische berichten zijn in de laatste da gen wel echaaj'sch. Is de krslclrt van don reus reeds verslapt? Dat in de Dobroedsja do Rus sen met de Roemenen terugtrekken, is al geen goed teeken, dat zij dozen laatsten geen rug gesteun geven in Zevenburgen is zeker beden kelijk, maar ook aan hot Oosterfront, weten zij in den laatsten tijd geen successen te behalen, en de berichten der jongste dagen gewagen niet van krijgsgevangenen door de Russen gemaakt, maar omgekeerd van Russen, die in handen der Central on vielen, 't Aantal is echter niet groot, nog geen 800, "en er werden geen eigenlijke resultaten behaald. Men kan dus gerust den toestand aan het Oosterfront ongewijzigd 310e- men. Ook aan het Italiaansche front geenerlei wij ziging; evcDmin iets van belang in Zevenbur gen. Hier duren echter aan do grens dë ge vechten met onverminderde felheid voort, en naar de Duitsche en Oostenrijksche berichten meldden, zouden nog steeds de Roemenen te ruggeduwd worden. Overigens echter worden I èn in Zevenburgen èn op het Italiaansehe front pde krijgsoperatiën belemmerd door het. slechte weer: regen en sneeuw. De derde winter doei op de oorlogsterreinen reeds zijn intocht. De geallieerden stellen steeds nieuwe eischen aan Griekenland, steeds wonderlijker eischen, die het land in zoo goed als volkomen afhan kelijkheid brengen. Nu heeft weer de Fransche zaakgelastigde tc Athene aar^ Koning Kon- stantijn gevraagd, dat de geheele Grielcsche legermacht van Tiiessalië naar den Poloponnei- sus wordt overgebracht, en dat al het voor di» legermacht bestemde oorlogsmateriaal aan d« geallieerden zal worden overgegeven! Er word; ovr Griekenland haast precies beschikt, alsof het een overwonnen volk ware! Er zijr nog meer eischen, welke nog onbekend zijn maar deze eene is waarlijk al pijnlijk genoeg. Voorloópig heeft de koning er dan ook nog niet aan toegegeven, maar hoelang zal hi kunnen blijven weigeren 116e week. Van 16 tot 23 Oct. 16 Oct. Generaal v. Mackenseu richt een manifest, tot de bevolking van Grieksch-Macedonië. Jï Volgons een officieelo verklaring •worden te Athene geallieerde troepen aan land gezet ter ver sterking van de politie. De geallieerden beantwoorden de Amerikaausche nota van 24 Mei 1916 inzake het postvervoer. Volgens verklaring van presi- dent Wilson heeft zijn oproep aan de Staatshoofden van Europa om samenwerking voor het verschaf fen van voedsel aan het bezette Polen geen succes gehad. 13 Redmond dient in het Lagerhuis een motie in, waarbij het tegen woordige regeeringsstelsel in Ier land wordt afgekeurd. De Franschen veroveren op het Westfront Sailly-Saillisel. Politis is benoemd tot, „direk- teur" van buitenlandscho zaken bij de voorloopige regeering' te Saloniki. 19 Minister Eouar Law verklaart in het Lagerhuis dat de geallieerden ernstig overleg hebben gepleegd over den toestand in Roemenië en dat daaraan thans al het moge lijke wordt gedaan. Duitscho diplomaten te Was hington erkennen, dat de ,3Bre- is_gegaaSA Aaden Duitschen gezant te Christiia is opgedragen ernstig te preste eren tegen de houding der iorsche regeering in zake de behdeling van duikbooten in N ooreczeegebied 20 De Ihsckers hervatten het of- fensiefi de Dobroedsja. De aliauen bezetten in Oost- AlbaniLjaskowiza. De Oenrijksche premier graaf Stürgkwordt doodgeschoten door den eodem. journalist dr. Fritz Adler. De ussen en Roemenen wor den in» Dobroedsja verslagen. BELGIË. Een luchtgevecht. LONDEN. De Admiraliteit berichtIn den ochtend v*n. 9.Q deraar- de/vl een marsj aëroplane een aanval op een vijandelijken waarnemingsballon bij Oosterde. Deze kwam brandend naar beneden. Een andere aëroplane leverde een gevecht aan een groote vijandelijke hydroplane. De bestuurder en de waarnemer van het laatst genoemde vliegtuig werden doodgeschoten. De hydroplane viel op drie K.M. afstand van Oostende rechtop in zee. Later zag men de overblijfselen op het water drijven. De Engelsche vliegtuigen bleven beide on beschadigd. ENGELAND. Bommen op Shoernoss. LONDEN. (Officieel-) Eea vijandelijk vliegtuig, dat zeer hoog vloog, kwam Zondagmiddag te ongeveer 1 uur 45 Ixrveu Sheer ness en wierp vier bommen naar beneden, waarvan er drie in de haven neerkwamen. De vierde viel neer in de buurt van het spoorwegstation en be schadigde verschillende rijtuigen. Engelsche aeroplanes stegen onmiddel lijk op. De aanvaller vloog weg in noordoostelijke richting. Omtrent, persoonlijke ongelukken wordt niets gemeld. LONDEN. De Admiraliteit berichtEen vijandelijk watervliegtuig werd Zondagmid dag omlaag geschoten en vernield door èen Engebeh vliegtuig. Het viel in zee. In verband met den tijd, waarop het vliegtuig werd neergeschoten is het waar schijnlijk hetzelfde zeevliegtuig, dat Shear - ness bezocht. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlog«terrein, Het Engelsch-Fransch» offensief. PARIJS. Drie hevige Duitsche pogingen ora Sailly-Sallisel te hernemen werden met groote verliezen afgeslagen. Ten zuiden -van de Somme hadden verbitterde gevech ten plaats tusschen Biaches en La Maiso nette en vooral in de streek van het Blaise- bosch. De Duitschers werden overal terug geslagen behalve ten noorden van het bosch, waar zij voet kregen in een voor uitgeschoven loopgraaf. Tegelijkertijd be haalden de Franschen een schitterend euc- ces in de streek bij Chaulnes, waar de ten noorden van de plaats gelegen bosschen genomen en 250 gevangenen gemaakt wer den. PARIJS. I11 de streek van Chaulnes de den de Duitschers hevige aanvallen op de nieuwe Fransche stellingen- Zondagmorgen deden zij een poging om de Franschen te verdrijven- uit de bosschen, die deze Za- tordag genomen hadden. De poging bleef vruchteloos, maar kwam hun op zware verliezen te staan. De Franschen behielden hunne aanwin sten van den vorigen dag ten volle. Aan de andere gedeelten van het front bij tusschenpoozen kanonnades. Aan liet Somme-front schoten Fransche aviateurs Zaterdag drie Duiteche vliegtuigen naar boneden, vijf andere moesten wegens beschadiging landen. LONDEN. Haig bericht. Het aantal ge vangenen, dat bij de operaties van Zaterdag tusschen dc Schwaben-redoute en Da Sars werd gemaakt, bedraagt 1018, waaronder 19 officieren- Zondagochtend liet de vijand twee mijnen springen ten zuiden van Yperen. Hij be zette den rand van den trechter en wordt daar onophoudelijk beschoten. BERLIJN. (Officieel.) Legergroep van prins Rupprccht van Beieren-: De slag aan de Somme wordt met-verbittering vOtrtigwvI-. A*u wArrl 7.3 t-\r dag de artillerie-actie buitengewoon hevig opgevoerd Trommelvuur op ae loopgraven en de daarachter gelegen terreinen leidde aanvallen in van de Engelschen, die van de Ancre tot Courcelette en aan weerzijden van Gueudecourt herhaaldelijk stormliepen. Met inzet van buitengewoon veel men- schenmateriaal en daaraan overeenkomstige offers gelukte het den vijand in de richting GrandcourtPys terrein te winnen. Bij Gueudecourt werd hij afgeslagen. De hevige gevechten bij Sailly bleven zonder resultaat voor de Franschen. Ten zuiden van de Somme heroverden de Duitschers in een tegenaanval een aantal onlangs verloren loopgraven tusschen Bia ches en Maisonnette. De Duit-schers namen hier drie officieren en 172 manschappen ge vangen en maakten vijf mitrailleurs buit. In gedeelten van het boech ten noorden van Chaulnes wordt sedert Zaterdagavond weder gestreden. Legergroep van den Duitschen kroon prins: Aan de Maas duurt het levendige artillerie-vuur voort De verloren loopgraaf. De oorlogscorrespondent van de „Yossische Zeitung" schrijft; van het Somme-front De bataljons-commandant, die sedert uren n een schuil plaats in oen boom zit en den verrekijker niet van de oogen heeft, springt met een wip op den grond. Hij heeft dat de blauwe staien helmen van de Frau- eclien bliksemsnel uit een laag gedeelte van het Terrein aangestormd komen en dat zij zich moester gemaakt hebben van de voorste Duit sche stelling, die nog van kruitdamp rookt. Er mag geen minuut getalmd worden, want de afstand tot het bosch, waann het reserve- Naar het Duitsvan PETER ROSEGGEE. Kibiets van Kitsheim was al twintig jaar geweest. Dat waog niet heel lang geleden en zij stond nog. in» vollen bloei harer schoon heid, maar het vtoeh tijd om naar een man om te zien. Zij t niet van plan zich te laten kiezen ïuaar zelfa keus te doen en daar had zij recht op meo ze, want ze was eigenares van een groote Ixierij mot veel land. Zij keek dappcm zich heen maar de keuze was moeilijk. OmI waren mannetjes genoeg, maar geon cie man, geen flinke sterke man. een hcerscnatuur, die alles bedwong. Op haar plna had men op zekeren dag rundvoeafrichtiiyVfen moest de jonge runde ren ploegen lei. Dat was een aardig ge zicht. Zij ixioestivoor den ploeg gespannen, regelmatig in dor© door het land trekken. Niet altijd ging, even gemakkelijk maar te langen leste sch mep zich toch. Er waren veej tsg^chp^wjÊJ Nu kwam do beurt aan een jongen, zwarten stier. Hij snoof geweldig als de knecht hem het juk op de schouders legde. Hij wendde den grooten kop naar den ploeg, alsof hij vragen wilde, wat zal er nu gebeuren. Toen de knecht hem het eerste: „Vort zwarte!" toeriep ver roerde liij zich niet. Toen hij hem eveuwel een flinke zweepslag gaf, deed hij een geweldigen sprong, zoodat de ploeg in het land geslingerd werd. De tweede knecht pakte hem bij de horens, het volgende oogenbiik was de man een eind weggeslingerd en de stier liep met wilde sprongen het land in. De knechts trachtten hem weer op te vangen. Van den weg hoorde men verschillende raadgevingen. Toen kwam een man in het land een jonge, sterke kerel met een grooten snorrebaard en riep: .Jullie brengt het nooit klaarHij brak een flinke lat van de omheining en naderde langzaam den stier. Het was baas Absang, do smid van het dorp. De stier stond stil en keek zijn tegen stander uitvorschend aan. Do smid sneed de touwen door en legde een strik zacht om de korte horens. Heb dier liet een kort gebrul hooren en begon den grond met de pooten om t© woelen, terwijl de smid met de beide knechts hem aan een boom bonden. Kibiets had gespannen toegekeken, zij zou nu eens zien wie de sterkste was. De smid pro beerde de lat, hij was taai. Toen deed hij een slag door de lucht, die floot. „Niet slaanP' riep een dun stemmetje van den weg. „Slaan niet!" De menschcn lachten. Het was Floor de horlogemaker, een teer kereltje zonder baard met zachte kinderoogen. Aan zijn raad werd geen gehoor gegeven. Integendeel de smid deed een regen van kraehtigen slagen op den sier neerkomen De stier sprong met het achterlijf in de hoogte, zoodat de boom kraakte, maar de strik hield zich goed. „Dansen of springen wacht maar je zult mij de hand nog kussen, riep de smid en een nieuw pak slagen kwam op het dier neer. Hij brulde luid, sloeg met de popte^ tfpfe aen den bf>t hfelg gjgta, de bataljon ligt, is niet groot. Do alarmroep. „Aan het geweer", Bchrikt de moede slapen» wakker. Zij grijpen naar de goweeripyramidoe en hebben onmiddellijk den rand van het bo6ch bezet. Hot gordijnruur komt nader. Het begint langzaam to schemeren. In den nacht moet do stolling heroverd worden. Om olf uur komt het bevel, dat do volko men uitgeputte compagnieën, dio in do voor ste loopgraaf in handgemeen tegen den vijand vechten, afgelost moeten worden. liet zijn nog slechts negen afdoelingen, ongeveer honderd man, dio hiervoor icr beschikking .'taan. Om middernacht begint de opmarsch. De den vijand welbekende verbindingsweg liet go- heel onder zijn vuur. De weg is ten deole ver nield en door den regen bijna onbegaanbaar. De vuurvlammen slaan links en rechts uit den grond. Klompen ijzer en stukken aarde vlic- fen over de hoofden der soldaten. In den fak- eldans der granaten bieden in elk geval dc wanden van den verbindingsweg nog eenige beschutting, valt echter een achrapnell in de geul, dan kan men van geluk spreken, wan neer men er heelhuids van af komt. De voe ten zuigen tot de enkels in de modder, die eon zacht bed vormt voor de dooden en gewon den. Wie een verkeerden weg in slaat in den pikdonkeren nacht, vindt den goeden niet meer terug. Tusschen vier en vijf uur mor gens zijn de twee kilometer;» afgelegd, de voorste stelling is bereikt. De bezetting daar heeft eon gedeelte van do loopgraaf kunnen hemden. Het grootste gedeelte echter is door do Franschen genomen. Zoodra dc dag aanbreekt, laat de comman dant poolshoogte nemen in de verwarring. De patrouilles komen aan weerskanten van de loopgraaf niet ver. Zij atootèn op barricades die van den anderen kant met handgranaten verdedigd worden. Het blijkt, dat de linie rechts en links ver in het bezit van den vijand is en dat. de bezetting dus van alle kanten omsingeld kan worden. De Franschen trachten do loopgraaf van voren aan te vallen, do stormtroepen worden neergeschoten. Daarna werken zij aan de flanken zich voorwaarts met handgranaten- Zij weten zich vast. te zotten in enkele granaattrechters, omdat de Duit schers geen handgranaten meer hebben. Maar verder komen ze niet. Er worden mannen naar achteren gezondenom den staf van het batal jon te melden, dat de toestand onhoudbaar wordt. Het is echter twijfelachtig of zij er door kunnen komen. Op het front VermandovillersChaulnes is dit de eenigo loopgraaf van de voorste Duit- ecne steumg, uio-nog stanc" houdt: De vijand zit reeds rondom in de tweede Duitsche linie. In de sappen liggen Duitsche en Fransche ge wonden. Zij deelen de rest van hun voorraad in de ransels. Een patrouille van drio man, die zijwaarts gezonden was, brengt twee Fransche officieren en drie en tachtig man. Zij hadden deze vijanden voorgelogen, dat de bezetting van onze loopgraven zeer sterk vaa en dut het hun mets zou baten tegenstand te bieden. Een vijandelijke vlieger, die op Iwee honderd meter hoogte boven de loopgraaf snort en dezo met machinegeweervunr bestrijk«n wil, wordt om laag geschoten. Ook in den volgenden riadit wagen de Fran schen het niet op te treden tegen de bezetting van deze vooruitgeschoven oopgraaf, die elke poging tot naderen verijdel. Daarom worden de mannen den volgenden sorgen om zes uur onder trommelvuur geuoma. Doch de verlie zen zijn niet groot. Nu demt men stellig, dat zij onschadelijk gemaakt zij. En men bekom mert zich niet om hen, nittegenstaande hun. stelling zich als een paal worn if steekt in het vleesch. Dc Duitsche soldaen zijn nog frisch en opgewekt. Zij kijken oplatend, wat er in de naburige Fransche loopgiven gebeurt. En merken, dat de stormaanvl op Vermandovil lers spoedig zal plaats viden. Vlug wordt door den toenaderingsweg cn ordonnans naar het regiment gezonden, 'sdiddags rennen de Franschen uit de loopgravn om het dorp te bestormen. Een deel van o bezetting Van de vooruitgeschoven Duitscli stelling maakt rechtsomkeert en schiet de tormtroepen in den rug. die hierdoor ongeveertwee Londerd man verhezen. De st-ormaanval iislukt. Een tweede aam al schijnt op handen I zijn. Dit vertellen. Fransche soldaten, die in en namiddag over- loopeu. De Franschen weten nu^at zij van de flank uit niet verder kunnen :ombn, indien niet eerst do loopgraaf van juitschers gezuiverd smid bleef doorslaan. „Zoo," zei de smid. „Nu weet je, wie de sterkste is Kibiets had de zaak met gemengde gevoelens aangezien. Dat was een man, brutaal maar hij zegevierde. Het dier was tam geworden. De temmer maakte hem los van den boom. pakte hem met beide lianden vast aan de horens, bracht hem naar den ploeg en spande hem in. Het dier stond stokstijf en verroerde zich niet. Dc smid trok een knecht een zweep uit de han den en lirt haar met kracht neerkomen op het dier. Metrtuid gebrul rukte het zich los. smeet den smid tegen den grond en ging er hollend in door met den staart in de hoogte. Allen vlogen op zijKibiets liep naar den smid, zij vond hem nog in leven, vloekend over den stier. Hij krabbelde op de been, beant woordde de vraag of hij ergens pijn had met een trotsch „neen" en ging heen terwijl hij de vuist tegen den stier balde. Toen het publiek uiteen ging, zei de kleine, horlogemaker tot zijn buurman „Ik zal wel eens willen weten, of dat dier. niet te temmen was. Ik zou het wel eens willen probeeren." De man werd uitgelachen, doch den volgen den dag vernam men dat Floor het wilde be proeven. Ieder spotte met het denkbeeld. Kibiets wandelde den volgenden morgen de smidse binnen, om te hooren hoe Absanghet ongeluk bekomen was. Zij vond hem met ge spierde. bloote armen aan den arbeid, een beeld van kracht. Na een kort, inleidend gesprek sprak rij plotseling: „Absang, willen wij samen gaan trouwen Hij liet den arm met den hamer zinken, koek vragend het rijko boerinnetje aan en zei: „Als dat je ernst is „Wat zou liet clan zijn? Uit gekheid trouwt men niet." ..Kan ik je bij je woord nemen." ,,Je kunt me heelemaal nemen." Trots ging zij de deur uit, zich afvragend, wat WjjB doen aan. Hii ijtqd ereflrtj nieta en zij ging heen. 's Avonds leeg zij een brief en een gedicht. Dat viel tegi, hij had haar moe ten nemen als de stier bije hoorens en nu dat gewauwel. Zou hij ten ofte niet beter zijn dan de andere mannen? Den volgenden morgen ou de horlogemaker den stier temmen. Twee tech ten brachten hem voorzichtig uit den stalrj was nog altijd on rustig. Een der knechts c Floor den zweep. „Die heb ik niet ndig en ga jullie ook weg," zei de man. Hij rad bedaard op den stier toe, vatte met- den rhter hand eeif hoorn en keek met zijn kinderoen in het groote oog van het dier. Tegelijk stride hij het aan den hals, krabbelde het op dekop cn liep zachtjes naar de vore. „Hi, hi f'riep hij en de stier iiep rustig alleen vooruitn liet zich voor den ploeg spannen. En nu dule hij aan den ploeg en de stier begon langzairhand te trekken on hij ploegde rustig het lan wat de twee knechts er. de sterke 6mid niet liden gedaan kunnen krijgen. „Maar Floor!" liep Kets vriendelijk den horlogemaker toe. die dc stier bedaard naar den stal terugbracht. „B heb je dat gedaan gekregen ..Hij moest wel." antvrdde de man. Een der volgende dag liep Kibiets langs de smidse. Hii riep haarns Kinnen tc komen. Met eenigen tegenzin tr.zij binnen en bezag met vrouwelijke nieuwscigheid zijn woning. Daar vond zij een kleding van gaas met bandjes. „Wat is dat, iing?" „Och niets, dat beteek niets, dat ligt hier bij toeval." „Maar het moet toch s zijn. Ik wil het „Een snorrebaardsba Dat bindt men 's nachts voor. dat hij oDog groeit." Zij barstte in een spoid gelach uit. Snel deed zij haar doek om eerliet het huis. zon der eeen woord te spre. Dat was dus een echte man. Den stiern hij niet temmen, maar een versje maken «en snorrebaard dra gen. Neen^ zoo jesjandlde ze piet tot man is. Nogmaals doen zij eon aanval, weer zonder succes. 's Avonds klinkt hoerageroep. De hoofden, kijken boven do loopgraaf uit cn men ziet dat uit Vcrmanortllers de Duitschors een tegen aanval doen. Maar aan de tuiwohcnstelïing wordt halt gehouden. Daaruit leidt dc com mandant van de vooruit geschoren compagnie nf, dat men de oude Duitsche loopgraaf, waar in iiij mot zijn mannen i*, niet bereiken kan en hij besluit 's nachts om half twaalf met zijn soldaten door te broken naar de tueschenstel- ling. De voorbereidingen worden in allo kalmte zorgvuldig getroffen.-Tot groot verdriet van do kameraoen moeien do gewonden in don steek gelaten worden. In do avondschemering wordt et-u patrouille van twee man uitgezon den om te onderzoeken welke plaats het meest geschikt IS voor een «loorbrank. Do twee ga*n sprongsgewijze vooruit, komen in flankecrcnd ma.hinegeweorvunr. De c-n krijgt een schot in de patroontasch. zoodat alle patronen ont ploffen. Door d<-n gasdruk wordt hij ter aard© geslingerd. Toen hij weor tot Ixv,inning kwam, merkte hij tot zijn verbazing, dat hij geen letsel gekregen had. Nog half verdoofd, rolt hij twee honderd meter verder over den grond tot de Duitscho loopgraven en geeft daar tee- kens, dat hij er door gekomen is. Het gat, waardoor de compagnie sluipen kan, is ge vonden. Om elf uur worden de posten terug gehaald en de mannen verzameld. Zij kruipen eerst op handen cn voeten voorwaart», worden echter toch door den vijand bemerkt en het regent projectielen op hen. Een paar sneuvel den. Toen zij honderd mrter verder gekomen waren, suizen handgranaten hen tegemoet. Nu kan alleen nog maar een stout atukio heipen. Zij staan vlug op en stormen naar de loopgraaf, dio door do Franschen bezet en voor de ver dediging ingericht is. De Fransohen, die do gedaanten zien aanstormen en het hoerageroep hooien, kiezen hot hazenpad. Do Duitschers springen over de loopgraaf heen, loopen zoo hard ze kunnen. Nogmaals komen zo bij een loopgraaf die bezet is. Maar het blijkt, dat daar alleen verdwaalde en van hun troep afge sneden Franschen zijn, die. niet wetende waar ze zijn, uit hun konijnenholen kruipen cn zir-h gevangen geven. Zij volgen de loopgraaf, waa:- in vele Fransche lijken liggen en komen na twee honderd meter bij een stelling, waar een Duitsche schildwacht staat. Een kogel vliegt la'ngB hen. Maar een krachtige Solarische vloek heldert het misverstand op. Men had de com pagnie reeds volkomen ^>pg«ft<-ren. Eene belangrijke bijeenkomst. I/ONDEX. Volgens eenq officiee'e ini- dedeeling Jieeft op 20 October te Bou logne eene bijeienkorr st van vertegen woordigers der Fransche cn Engelsche regeeringen plaats gehad, teneinde van ge dachten te wisselen omtrent den militairen en politieken toestand. Aanwezig warenBriand, Ribot, Bour geois, Roques, Lacaze, Thomas, Joffre, As- quifch, Grey, Balfour, Lloyd George, de chef van den generalen staf Robertson en veld maarschalk Haig- De ministers waren begeleid door hunne diplomatieke, marine- en militaire raads lieden. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterreln. Het Russische offensief. PETROGRAD. (Bericht van den Grooten Generalen Staf.) In den sector kolonie Juliauowka-kolonie Alexandrowka, ten noorden van Kisselin, artillerie-duel. In de streek van Chelwow en ten westen van Bobnow drukke verkenningen door Russische éclaireurs. In de streek van het dorp Jaroslawitej. ten noordoosten van den spoorweg Taruopol Zlotsjow, deden afdeclingen van een Rus sisch infanterie-regiment, die gedurende den nacht door de draadversperringen hadden weten te komen, een schitterenden inval in een hcofdloopgraaf, velden allen, die tegen stand boden, neder en maakten gevangenen. In de buurt van het dorp Komoekhe in de richting van Tarnopol deden drie Ruseiache hebben. En den kleinen horlogemaker was hij gewillig gevolgd. „Omdat hij wel moest." Zij wilde ook moeten. En nu spookte Floor haar in 't hoofd om, Floor mot zijn mooie oogen en rechten neus. In de kamer had zij een Schwarzwalder klok. zij nam het gewicht van den ketting, toen ging de slinger nog een jjaar maal heen en weer en bleef dan staan. Zij zond een boodschap naar den horlogenmaker, dat haar klok niet meer loopen wilde. Hij kwam in den namiddag cn bekeek «le klok. „Natuurlijk," zei hij, „het gewicht is et af." „He, dat ze dat ook niet gezien had. Ber je nu al klaar? Heb je zoon haast? Ga eren zitten. Wat ik zeggen wou. Floor, wat zou je er van denken, als wij samen gingen trouwen'" Hij schoof nog een beetje aan de klok, tot- hij goed hing en zei toen Samen gaan trouwen Er kon wel eens oen hinderpaal zijn, zou ik meer-en.'* „Mensch Heb je een ander je waord gegc- „F.en ander? Goddank niet?" ..Zijn w;j soms te na in de familie?" ..Ja, van vaders en moeders kant. Van Adam en Eva!" Ze trok hem schalks aan zijn oor. „Jou grappenmaker, wat voor hinderpaal zou er zijn?" „Mijn wil. mijn zin!" ..Dien zult ge hebben." „Juist daarom trouw ik niet." ..Maar mij bevalt juist de man die een wil heeft." „Mij ook. Daarom blijf ik ongetrouwd." Nn werd zij boos en vroeg, wat zij hem schul dig was. „Tien cent." En z;j bleef ongetrouwd, maar niet omdat zij had „gewild" maar omdat zij had „gemoeten". Zij had zich dat „moeten" anders voorgesteld.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1