Correspondentie. Uit Leger en Vloot. Ui! onze Moppentrommel. IDE; SOEDATBIMCQlj jeiAIXri? van gondag O October IO 16 Kennisgevingen gwl voor *<5^* Verloving, Ondertrouw, Geboorte, enz. - In vita tién. Dankbetuigingen, Mene'a Programma 3, Balboekjes, Visitekaarten, Luxepapier, Artistiek Stempelwerk - E. van Mantgem, Hofleverancier fliagel 562, hoek Vijzelstraat, Amst ONZE CORRESPONDENTiERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alio vragen *o;-üon regelmatig en 200 spoedig mo ge I ij k on geheel kosteloos door ons op de beurt afgedaan, zoocla't het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver- gooken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „Da Soidatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Geef steeds uw juiste en volledige mili taire" adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Adres Mil. J. Hentren gevraagd. De gemobiliseerde J. Hentzen heeft eeu eervolle vermelding ontvangen voor een tafeltje op de tentoonstelling van de Zuid- Holi. Vereeniging tot Bevordering van Kuntsnij verheid en Volkskunst. Een nader adres is echter onbekend. Thans wordt mil. Hentzen of andoren, die zijn adres kennen, beleefd verzocht dit ten spoedigste te wil len opgeven aan heb Algemeen Hoofdkwar tier afdeeling Ontwikkeling en Ontspanning van de gemobiliseerde troepen te 's-Graven- hage. F. S,, Dubbeldam. Ricbt eren verzoek tot uw oomp.-comm.nt., onder overlegging van de noo dig© bewijsstukken, dat uw verlof dringend tnoodzakekjk is. Zoo aan u verlof verleend wordt, behoeft gij natuurlijk niet uw wacht over to geven, daar men u dan niet voor dezen dienst zal aanwijzen. Indien gij nog geen 81 maand in dienst zijt, hebt gij nog geen aan spraak op bijzonder verlof. It ed. AIT. v. E., Middelburg. Om bij de adm. troepen geplaatst to mogen worden, kunt gij reods onmiddellijk een verzoek indienen; in dit verzoek kunt gij dan tegelijkertijd laten blijken, dat u gaarno bij een militaire bakkerij zoudt willen worden geplaatst. Red. H. t.en B., Middelburg. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1912 der bereden wapens is nog niets officieels bepaald. Zoo gij geen bedrijfsleider of hoofd der zaak zijt, kan men u geen bijzonder verlof ver- leenen. Red. H. M., Utrecht. Gij staat in rang gelijk met een sergeant en zijt alzoo verplicht voor een sergeant le klasso te groeten. Red. J. N. K., Amsterdam. Daar gij geen kost winner zijt in den goest der wet, kan hier geen sprake zyn van vergoeding voor kostwinner- schap. Red. A. P. B., Ede. Bij verblijf in een ziekenin- richting heeft men de eerste vier dagen recht op mobilisatietoelage, zoo men vóór de opnam© toelage genoot. Zie punt 12 sub AL. O. '16 B 18 en zio L. O. '16 A no. 103. Red. A. L-, Hilversum. Positieve bepalingen be staan daaromtrent niet, doch daar gij Waar schijnlijk niet bewapend zijt, kan men u uit den aard der zaak geen gewapende diensten opdragen. Bovendien zult gij slechts kort aan het militaire onderricht hebben deelgenomen en uwe verplichtigen bij wach- en patrouilledien sten niet kennen. Red. C. v. G., Wouw. U krijgt geen toelage en men kan u alle dieusten opdragen, die men noodig acht. Red. H. B. K-, Kamp van Milligen. Richt langs ddn hiërarchiekon weg tob den Opperbevelh. van L. en Z. eon verzoek tot overplaatsinghet 'beste is, dat u iemand zoekt, met wien gij ruilen kunt. Red. D. B., Oudenbosch. Zie het antwoord bij M. B. to Roosendaal in dit blad. Red. W. J. do R., Utrecht. Bij veiTof tot herstel van gezondheid heeft men voor iederen verlof dag recht op "z.g. menagegeld en op soldij. In. verband mot een richtigo admirtistrati© ver dient het zelfs aanbeveling, dat gij aan het einde van elke week het u toekomende in ont vangst gaat nemen. R e d. H. W. K. te 's-Bosch. Heb door u bedoelde verlóf zal te zijner tijd door do daartoe be voegde autoriteit worden vastgesteld. Red. H. B-, Veldleger. Omtrent do opkomst der landstormjaarklasse 1908 is nog niets officieels .bekend. Red. W. O., kamp Velzen. Gij kunt rechtstreeks 'een verzoek richten tot de Directie der Art.- inrichtingen aan de Heinbrug; zie voorts L. O. '15 B no. 234. Red. G. J. H., Doesburg. Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der mil.licht. 1910 is nog niets officieels bekend. Red., C. K„ IJmuiden. Zie heb antwoord bij A. L. te Hilversum in dit bladzie overigens R. M. ,V. B. M. blz. 1442. R e d. A. v. L., Utrecht. Een verzoek richten tot uw Comp.-comm.wij gelooven evenwel niet, dat gij kans van slagen zult hebben. Red. G. F. de M., Leeuwarden. Volgens order van den Opperbevelh. van L. en Z., dd. 13 Novem- her 1914, Beh, Landmacht no. 2640 R/9070 en dd. 26 Nov. 1914 Beheer Landm. nr. 2111/9867 mag in het algemeen niet worden gestraft met verstoken van verlof. Red. N. te Koudekorke. Zoo gij Woensdag en Zondag niet aan den middagmaaltijd deelneemt en ook niet met voeding zijt ingekwartierd, hebt gij recht op vijf dagen z.g. menage- geld. Red. C. B., Roosendaal. Bij vrijstelling van alle diensten behoudt gij slechts tot en met den vierden dag xno'bilisatictoclage. Red. P. v. A. te West-Souburg. Over do dagen dat ge niet aan den middagmaaltijd deelneemt, of niet met voeding zijt ingekwartierd, liebt ge over bet algemeen reeht op z.g. menagegeld. Na do cersto dienstmaand hebt gij recht op eenmaal per twee weken verlof en op tweemaal vrij vervoer per maand, zoo ge gezinshoofd of hoofd van een zaak enz, zijt. Red. W. M-, Arnemuidon. Alleen zoo men u kan aantoonen, dat hot goed door uw schuld is zoele geraakt, behoeft gij bet zoek geraakte te •vergoeden; zio art. 63 ,,R. v. A. 1916". Kan unen c'ipu schuldige niet vinden, dan moet ge handeld worden, zoonh is bepaald in 2 ad, art. 196 ,,R. v. A. 1916". Red. J. B., Blerik. Bij vertrek met onbepaald vet- lof krijgt ieder verlofganger een vervoerbewijs op crecüet en heeft alzoo vrij vervoer. R e cl. L. v. d. H., Torpediston. Omtrent hei ver trek met onbepaald verlof der mil.licht. 1908 der tornedisten is nog niets officieels be paald. Red. G. M. J. v. B., Veldleger. Alleen aan Nederl. bloedverwanten in het buitenland mag iets verzonden worden. Red. W. A, B., Arnhem, Daar gij vijf jaren als jt^wüjigei; fc<jdy?nd hebt, zijt gij vrij van rnili- i ticdienst, doch na afloop utver vrijwillige ver bintenis, wordt gij landstormplichtigVoor- loopig behoeft ge evenwel bij den landstorm niot onder de wapenen te komen. R e cl, W. B. v. D,, Rotterdam. Gij hebt tijdens uw geheelo verlof recht op jaarwedde (vol) en in dien gij onmiddellijk voor uw verlof dienst hebt verricht, dan ook nog de eerst© vier dagen op mobilisatietoelage (zoo go deze reeds genoot) en op z.g. menagegeld. Red. M. R. te Ede. Waar omtrent hot genieten van verlof 11a ontslag uit een zickcninrichting, wat aangaat het verlof, dat samenviel met het verblijf in zoo'n inrichting, niets is bepaald on men ploegsgewijze volgens rooster met verlof gaat, hebt u niets te reclameeren. R e d. M. H. Hoorn. Nadat van den Inspecteur van den Gencesk. dienst der Landmacht bericht is ontvangen, dat heb door deze autoriteit ter zake uitgebrachte advies aan het D. v. O. is ingezonden, kan, in gevolge het bepaalde in 2 ad. art. 37 van het ,.R. v. A. 1916", dooi den commandant van 't korps of korpsgedeclte ter plaatse aanwezig, op uw verlangen aan u verlof, in afwachting van ontslag uit den dienst, worden verleend. Rod. C. de G. Veldleger. U kunt onder overleg ging van uw diploma als 3e stuurman een verzoek richten tot don Minister van Marine, om benoemd te mogen worden tot buitengewoon adelborst der Marine-reserve. We geven u in overweging daarmede niet te lang te wachten, daar in den regel tegen Januari dergelijke be noemingen plaats hebben. Red. J. v. M. te Oost-Ivapelle. Op den kustwacht- post zelf wordt het gebruik van de zwarte regenjas wel toegestaan, doch overigens is het streng verboden ze te dragen. R e cl. J. M. v. A. Bergen-op-Zoom. De eerstvol gende cursus voor militair-kok vangt aau in bet begin van Januari a.s. Red. C. P. fort Veldhuis. Gij kunt herkeuring aanvragen; wordt gij niet geheel ongeschikt bevonden voor den dienst, dan kunt gij ver zoeken bij de administratietroepen overge plaatst te mogen worden. R ed. H. J. N. IJmuiden. De A. T.-troepen van de lichting 1913 gaan op den gewonen tijd behoudens onvoorziene omstandigheden naai* de landweer over. Door het vorenstaande ver valt uw tweede vraag. Red. G. M. Veldleger. Richt een verzoek aan uw oompios.comm. om bij de door u gewenschte opleiding geplaatst te mogen worden. Red. G. S. fort Marken-binnen. Zoo aan do toe kenning geen terugwerkende kracht is ver leend, hebt gij geen aanspraak op de vergoe ding vóór don datum der toekenning. Gij kunt een bezwaarschrift richten tot do commissie van voorlichting inzake bezwaarschriften wegens vergoeding aan kostwinners voor uwe provincie. Red. M. H. v. D. Wouw. Wij kunnen u omtrent heb vertrek der lichting 1911 tot heden in 't geheel niet inlichten. Red. W. J., Veldleger. De onbereden treinsoldaten gaan tegelijk met do overige miliciens naar do landweer over. Red. Aan B. te O. Naar ons van bevoegde zijde werd medegedeeld, is omtrent een geldelijke be- iooning aan militaire onderwijzers aan cursus sen voor gemobilisecrden nimmer iets bepaald; zij worden reeds beloond door het geven van extra-verlof aan hen. Red. A. B., Numansdorp. Oogstverlof betreft zoo wel oogst van granen als van aardappelen en ■bieten. Bij groote bedrijven evenwel kan ten behoeve van oogsben die niet in eenze.Ado tijd perk vallen in totaal hoogstens vier w'eken ver lof worden verleend, te verdeden over één of meer perioden. Red. J. G. J., Tuil in 't Waal. Tabak en sigaren mogon worden uitgevoerd; wendt u voorts tot het departement van financiën, bureau uit voer, Amaliastraat 2 te 's-Gravenhage. Red. D. H. te Amersfoort. Ge .kunt uw comp.- oomm. om verlof verzoeken. Voor vrij reizen bij zakenverlof zoo het bij tusschenpcozen telkens niet langer duurt dan vier dagen moet gij een verzoek richten tot den rijksont vanger onder wiens kantoor uw woonplaats be hoort en voor ^vergoeding voor kostwinnerschap een verzoek richten tot den burgemc-oster dor gemeente, waar gij staat ingeschreven in liet inschrijvingsregister van den landstorm. Beide verzoeken moet gij indienen bij uw comp.-comm. J.T e d. I. B., Helvoet. Of een patiënt, als door u bedoeld, verlof tot herstel van gezondheid krijgt, wordt bepaald door den chef van het hospitaal naar gelang van omstandigheden. Iemand, die afgekeurd is, krijgt evenwol zóo'n verlof niet. Een gunstige bepaling, omtrent toekenning van 4 maanden traktement bij af keuring, bestaat niet en beeft nimmer bestaan. R e d. M. den H., Middelburg. In verband met het schrijven van den O. L. en E. d.d, 4 Aug. '16 O. V. I no. 09553/Afd. G. S. no. 6503 gaan, zoover ons bekend, de ziekendragers niet naar de landweer, om aldaar voor hun vertrek met onbepaald verlof, nog werkelijken dienst te doen. Rod. M. H., Roermond. Bij detacheering naar Ned.-Indië, houdt de vergoeding onmiddellijk op. Bij een detacheering van drie jaren of lan ger is men vrij van herhalingsoefeningen. Red. M. B., Roosendaal. Na een onafgebroken ver blijf onder de wapenen voor eerste oefening van 8J- maand en onder de wapenen gekomen na 1 Januari 1915 geniet een onbereden treinsol- daat f 0.10 plus 0.03 plus f 0.10 0.23 per dag. Red. J. B., Veghel. Aangezien gij geen 5 jaren dienst hebt als vrijwilliger moét gij in dienst blijven, totdat uw liehtjng met verlof gaat. Rod. H. J B Kamp bij Laren. Zoo do compies comm.nt. het niet meer noodig acht, dat u langer verlof geniet, dan kan het onder opgave van redenen worden ingetrokken. R e d. C. D. te Helvoirt. Richt langs den^ hicarchie- ken weg een verzoekschrift tot den Hoofd intendant. Red. P. v. O., Ede, Gij kunt natuurlijk een ver zoekschrift tot den M. v. O. richten (langs den biearchieken weg); wij gelooven echter niet, dat gij kans van slagen zult hebben. Red. W. K. te Tilburg. Noch omtrent het -ertrek der manschappen, noch omtrent het kader dor licht. 1911 is iets bepaald. Red. J. A. K. en C. K., Borgen-op-Zoom. Zoo u als stoker dienst doet^ dan hebt gij recht op 0.15 soldijverhooging per dag. Zijt gij geen stoker, dan hebt gij geen aanspraak op toelage. Red. N. R.. Westhove, Elke volwassen Ie en lie klasse passagier mag zonder verhooging van kosten 0-6 M3. (20 kubieke voèt) bagage mode- nemen. R e d. J. E., Weert. Er mag verstrekt worden per man en per dag 0.10 K.G. kaas of 0.03 K.G, boter. Krijgt nu b.v. twee dagen in de week ieder 0.10 K.G. kaas (bo:-n de boter), dan kun per man en por dag slechts pl.m. 0.02 K.G. boter verstrekt worden. Red. Adres sergl.-maj. Do Bj-esser gevraagd. Wie helpt mij aan het tegenwoordig adres van 6ergt-majoor De Bresser. In Maart 1916 was het adres nog te Briello. Bij voorbaat mijn besten dank. H, M. van Zuidam, 4-47 L. W. I. Veldpost, Adras sergeant De Weerdt gevraagd. Gaarne wenschte ik liet tegenwoordig adres te vernemen van rcs.-sergt. De Weerdt, nu waarschijnlijk vaandrig, vroeger' gediend hebi bende bij epn der compagnièn van 1 Bat. 3 Re giment. Mil.-soldi), B. Wabeke 1-III-14 Reg. I m\ - - Karabijn 6031 J zook geraakt. Tijdens do jongste manoeuvre in Brabant in den morgen van 26 Sept. bij het klooster te Uden blijven staan een karabijn nummer 6031 J. Verzoeke beleefd bericht aan W. Goh steijn lsto mitr. Comp. Vest-Art. Pakje verloren 1 Dinsdagavond 26 Sept. j.I, in trein 11.03 van Alkmaar naar Haarlem kartonnen doos ten liggen, inhoudend: 1 scheermes gemerkt „Joh. Bakker. Coiffeur, Munsterschevold", kwast, verder tandpasta met borstel, aluin- steen en haarkam. Verzoeke beloofd opzen ding of bericht aan J. v. Galen. mil. sergeant, le Comp. Depót Batojon te Alkmaar. Verloren ransel. Tijdens de manoeuvre 1.1. bon ik mijn ran sol zoek geraakt, gemerkt W. X. 6282, inhou dende één paar buitenmodel schoenen, één eetketel, 2 hemden, één onderbroek en eon handdoek. Verzoeke beleefd bericht aan W. Veugelus, 3e Compagnie, 3e Bataljon, lie Re giment Inf. Pakje laten liggen. In den trein naar Amsterdam laten liggen op don morgen van 1 October een pakje""in houdende 1 paar sokkon ©n 1 handdoek, beide genummerd 13 E., 55 3. Gelieve opzending aan J. v. GILS H. S., le Comp. II Bat. 13 Reg. Inf. Bevorderingen, mutaties enz. De zee-milicien-kustwachter, J. P. Spruit, is bij ministerieel© beschikking benoemd tot adsistent voor de afdecling Werktuig-bouw- kunde bij do Technische Hoogeschool te Delft. De L. S. soldaat Schumacher W. H. S, is bevorderd tot L. S plichtig korporaal. Voor do militairen. Zoolang de voorraad strekt, gratis aan te vragen met portovrije briefkaart voor militai ren onder den rang van officier: papieren gezclschapspelen (Dam, Schaak en Domino), om zelf to plakken. Adr^sC. P r i n c. Prinsenhof, Drie bergen. 24 uur-rit voor wielrijders: Sergeant F. H. Ouwehand, wielr. der gre nadiers, schrijft ons: De inschrijving voor dezen rit is openge steld tot 9 October to middernacht. Wanneer het aantal inschrijvingen van mi litairen niet minder dan 25 bedraagt wordt er een extra geldprijs' beschikbaar gesteld voor hem die met het minst rmntal strafpun- ten den 24-uur rit volbrengt. Waar blijven Uwe inschrijvingen? Een mooie avond voor het Zesde. Mil. Korp. M. Heiueman en Mil.. S. Man daat van 2-I-Ö R.-I. schrijven ons Daar wij Woensdag 4 October getuigen wft'ron van een uitvoering van het prachtig tooneel- gezelschap, gegeven door Het Militair Toonecl Verbonden a/a afdeeling O. O. Alg. Hoofdkwar tier, kunnen wij niet nalaten een kort verslag daarover te geven en brengen vooral buide aan den heer T. Ruys, welko do leiding van het gezelschap op zich heeft genomen. Als voorwoord maakte de heer T. Ruys ons in rijmdicht met het doel en de werking van zijn gezelschap bekend. Na hem trad de heer J. v. Altenburg op en declameerde het bekende stuk „Do Kurassiers van Canrobert" en ontroerde ons door deze mooie voordracht. De Liefdesverklaringen (van den heer T. Ruys),. transformatievoordrnoht, deed het publiek schateren van het lachen. Dan kregen' wij te zien het dansnummer (Amerika-Holland Co.) der heeren J. v. Altenburg en G. Hamoir, werkelijk een pracht, vooral do gezamenlijke stepdans- was reusachtig. Hierna volgde de 2do Rapsodie van Liszt, piano-solo, meesterlijk uitgevoerd door den heer W. Mathies; hij toonde op do piano geheel meester to zijn. Vervolgens tracl op de hoor Marcel Barger en gaf ons te hooren zijn prachtigs rijke tenor stem in een aria uit. „La Vie de Bohème". Na een kleine pauze liet de heer Mathies eenige prachtige walsjes op de piano hooren, waarna het optreden van den heer J. v. Alten burg met liederen uit den Soldatenbundel wedcom het noodige succes behaalde. Als wer kelijk mooie attractie kan vermeld worden Ka-tsi-pocki. muzikale exentrique (de hoer Hamoir). Deze heeft ons met zijn buitenge wone kunstjes evenals door zijn prachtig muzi kaal talent verrukt. Wederom kregen wij eenige prachtige nummers van den heer Marcel Bar ger to hooren. Als buitengewoon kan zijn lied „Stille nacht. Heilige nacht" genoemd worden, dat buitengewoon succes oogstte. Tot slot kregen wij een gevangenisschets in één bedrijf „In Vrijheid" te'zien, waarin wederom de heer T. Ruys zijn buitengewonen gaven als artieet liet blijken. Zijn typen waren nauwkeurig nagemaakt. Voorwaar een goed geslaagdo avond en wij hopen dezo artiesten nogmaals bij ons aan bet voetlicht te zien verschijnen. Ook nog een woord van hulde aan de afdeeling strijkorkest van het 6de (stafmuziek)welke hunne beste krachten aan dezen avond hadden gewijd, als- aan de heeren officieren welke de militairen van het 6de zoo een genoegelijken avond hebben verschaft. Trouwe liefde, Oorlogsschets door A. J. van Oosterom, mil.- kan. to Ooltgenspiaat. (Vervolg en slot.) Eenigo weken later maakte men zich klaar voor een langen marsch. Het eigenaardige voor Jo was, dat men marcheerde in de rich- Ting van zijn woonplaats. De marsch duurde dagen lang. Omtrent ruim een dagreis van Beekbron stuitte men op vijandelijke infan terie. 't Was weer, zooals eerst, toen Jo geword werd, men groc-f zich ijlings in en wachtte af. To eigenaardiger was het voor hem, dat hij in bekend© streken kwam. Hij aanschouwde de vruchtbare landouwen, straits misschien platgetrapt. Een vorig jaar doorwandelde hjj zulke landouwen met zijn Louise. Louise! Hij dacht' steeds aan haar. Al zijn liefde, die groot en geweldig was, droeg hij haar toe en die oneindige liefdo be zielde hem in den strijd. Hij vocht als een leeuw. Ellendige aanvallers, die zelfs den voon hem gewijden grond, zóó dicht bij huis, dor sten betreden nier. zulke voornemens! Hij vocht, met het aangezicht naar. Beekbron ge keerd. Op een moment zag hij zijn kapitein, van wien bij zooveel hield, die zoo goed voor hom was, hij zag hem in gevaar. Men was elkaar dicht genaderd, een bajonetaanval was begonnen. Jo schoot toe en eer de vreemde soldaat er op bedacht was, greep hij de ba jonet* gericht op het hart van den officier, die zich reeds verloren waande,-"'drukte het staal terzijde en doorstak den aanvaller. De geredde zag hem aan. Zij begrepen elkander. Énkel0 uren later was de strijd geëindigd, do vijand trok af en vele lijken bedekten de aarde. Het koren hing slap terneer, besmeurd met mensehenbloed. De commandant riep Donkersloot. Hij was er niot. ,.Zoek hem", gelastte dc kapitein, welke hem reeds dood waande en zelve angstig meezocht. Hij werd gevonden, maar met gewond, doch vriendelijk en hulp vaardig als steeds, eigen vermoeienis vergetend, de gewonden helpend, met anderen. „Kom mee, Donkersloot, ik heb jo wat te zoggen'-'. Deze salueerde. „Een oogenblik, kapitein. Reze hiér is stervende^ ik blijf bij hem, tot hij sterft, hij was mijn trouwste vriend en buur" Do kapitein was goroord over zoovele edele zelfopoffering. Even later nam hij Jo alleen. „Gij hebt mij mijn leven gered, 6preck, is uw wcnsch?' Jo zweeg. „Nu, ia het billijk, dan stem ik too", drong hij aan. „Kapitein, gindsch, waar do zon ter neder zinkt, ruim ren dagreis van hier, woont mij a meisje; zoudt gij mij 24 uur willen geven? Dan ben ik weder hier „Ga, mijn jongen, ik vertrouw jc. het bete' Wat was Jo blijde, in het nabije, verlat'' dorpje vond hij een fiets en zonder talmen ging hij op weg en bereikte in den morgen Beckbron. Hijgend cn zwee-tend stapte hij thuis af. Welk een wederzien! Na vele gevaren weder bij ziin ouders, zijn lieve moeder, die hij zoo teer beminde. Wel rilde zij, bij het zi'-n van hjoed aan zijn kleeren, maar zij dankte den Heer. dat hjj nog leefde cn hij vertelde van den oorlog en bloedige slagen. Het was hem een eer voor het vaderland to vechten, voor den grond en d© vrijheid der zijnen. Daarop ging hij rusten, want sedert ruim twee dagen had hij geen oog toegedaan, hij zeer venpooid van 'do laatst© marschen en den slag van gisteren. Heerlijk sliep hij op het oude bed. Zijn moeder kwam ©ens kijken, hij sliep als een roos en zij liet hem rusten. Eerst 's mid dags ontwaakte hij. Vlug kleedde hij zich en at: wat speet het hem, dat hij nu maar kort bij Louise kon zijn, voor wie hij toch gekomen was. Maar trouwe moederzorg en liefde had hem behandeld en de rust had hem goed gedaan. Nu nog ©ven nanr zijn meisje. Hij nam afscheid van zijn ouders en zou op den terugtocht even bij Louise aan rijden. Zijn hart zwol van innerlijke ontroe ring, als hij het bekende huis ziet, het' prieel in dén tuin, waar hij vaak met haar was. Hij zou haar verrassen. Zachtkens liep hij langs het groen, langs het huis, tot onder het ven ster barer kamer. Hij hoorde stemmen, Ja, 't was hakr stem even lief nog als vroeger. O. wat had hij haar lief! Doch, doch... hij hoorde nóg een stem een mannestem... Hij luisterde... Hij wankel de... wat was „O, Theo, ik heb je zoo lief! ik Jo hoorde niet meer, hij was als versuft, zijn gelaat toonde smartelijke trekken zoo vroolijlc en vol liefdesverlangen naar hier ge komen en nu zij... ontrouw?... Duidelijk her kende hij de stem van Theo van den burge meester, die hem altoos zoo afgunstig was. Hij nam zijn geweer van den schouder, lei de pal over, richtte door het venster Zou hij... neen, hij was te manlijk... 't Geweer zonk te rug Hij richtte zich op, gebroken, en ging even behoedzaam als hjj gekomen was het pad op, sprong op de fiets en reed verde,r. 't Was als waren zijn beenörj lam. Als hjj echter dacht aan zijn regiment en dat hij slechts 24 uur had en op tijd terug moest zijn, zetto hij door, wantplicht voor alles!... Bedrogen!,.. Wreede ontnuchtering!... Op denzelfden- tijd, dat hij den vorigen dag van zijn regiment reed, meldde hij zich bij zijn kapitein, welke hem verheugd ontving. Hjj poogde t© glimlachen, om zijn leed t© verbergen. Niemand mocht het weten, nie mand had er mee noodig, alleen zou hij 't dragen. „Pas toch op, Donkersloot, begeef je niot roekeloos in zoo'n gevaar! Blijf tóch wat daar achter Hij luisterde niet naar zijn commandant. In 't heetst van het gevecht; wierp hij zich, hij vocht met ware doodsverachting, zooals iemand, die op de krachten zijner wanhoop leeft, buitengewoon heftig, onwoerstaanbaar. Als de slag afgeloopen is, laat de kapitein naar hem zoeken, onder ds lichamen, die ge wond of ontzield de aardo bedekken. Op een hekkendam vindt men een lichaam. Bij 't schijnsel der bloedig wazig© maan zien de zoekenden den vredigen glimlach op dat bieeko gelaat. „H\j is het!" roept de officier, „arme jon gen!" Zijn borst is doorstoken door het spitse staal. Men giet hem brandewijn in de keel. Een oogenblik later opent Jo do oogen en ziet in die van den kapitein. „De strijd is gestreden... 't is goed zoo... Ik bleef eeuwig do uwe... dat zeide zij eens... mijn Louise... o, waarom deed... gij dat... kapitein. een brief...- in mijn jaszak... voor haar... ik vergeef Louise..." Een zacht gereutel en hij wa-s niet meer. Hij was reeds stervende, en de weinige woor den kosten hem zóóveel inspanning, dat hij niet vermocht verder te spreken. De kapitein drukto zijn vriend de oogen toe. „De longen en het hart geraakt," constateerde de dokter. De kapitein zorgde voor den brief. Louise Vermeere zat met Theo van Lind in de kamer, toén de bode een brief bracht. Zij las. Een blos overtoog haar blank gelaat. Zij voujvdc hem toe en zeidë tot haar Theo „o, 't is niets bijzonders!" A. J. v. OOSTEROM, mil. te Ooltgenspiaat. Afscheid van den heer v. Gunst. Men meldt ons uit 's-Gravcnhago Na 45 jaren trouwen dienst beeft het afscheid plaats gehad van den heer E. van Gunst, bode bij den chef van den gen. staf. In tegenwoordigheid van vele officieren en do overige boden van den gen. staf bedankte de Opperbevelhebber hem in hartelijke bewoosdin- gen voor de trouwe ijverige plichtsvervulling, di© de heer Van Gunst gedurende zoovelo jaren betoond heeft, en wenschte hem, onder aanbie- j van een blijvende herinnering, nog vele jaren van welverdiende rust toe. Daarna had het afscheid plaats van het ove rige personeel, werkzaam op de bureelen van den chef van den Staf, welk personeel eveneens den'vertrekkende een stoffelijk blijk van belang stelling aanbood. Een feestje voor 2-11-19 Reg Inf. Mil. D. van Voorst schrijft ons Dat een legermanoeuvro ook zijn aangename ijde kan hebben, werd door de jongens van do 2e en 4e Sectie van 2/II 19e Reg. Inf. onder vonden. Waaruit die aangename zijde voor ons bestond, zal ik hier laten volgen. Wij werden Zaterdag 23 September inge kwartierd in een eenzaam plaatsje en werd ons aangekondigd dat wij daar vermoedelijk eenige dagen zouden blijven, in ieder geval den Zondag daaropvolgend. Dat was nu geen aangenaam -oonutzieutde oorlogstoestand was 24 uur opgeheven, doch wo mochten de plaats niet •order verla.ten dan in een straal van 5 Kilo meter, en een grooter en gezelliger verblijf be- ond zich binnen dien .omtrek niet. Doch, hoe fleurden al die teleurgestelde gezichten op en hoe dankbaar waren wij later dat het zoo gc- Icopen was toen wij uitgenoodigd werden dooi de Eerwaard© broeders Franciscaners om, den Zondag gezellig door te brengen in de Recrea tiezaal van het Seminarium, alwaar onzo strijd makker, do heer A. Renssen, leeraar voor viool aan do Muziekschool te Deventer, een kunst avond zou geven, geaccompagneerd door den WelKcrw. Zeer Gel. Heer Pater Dismas. Des middags werden wij reeds onthaald op eeniga schoon e solo's, cn werden wij docr eenigo Paters rondgeleid in hot klooster, heigeen voor velen iets nieuws was. Eindelijk brak het aangekondigde uur aan, dat wij van do heerlijke muziek zouden kunnen gaan genieten. Precies 8 uur n.m. begon de heer Renssen, en hield ons tot bijna 11 uur onder do bekoring van zijn verrukkelijk spel. Ook een woord van hulde en waardeering aan den pianist, Pater Dismas, die op een vleugel den violist zoo meesterlijk begeleidde. Ter af wisseling kregen wij ook een enkel solospel t© hooren, voor viool o.a. „Am Meer", „.Legende", „Ave MariaT van Schubert en een stuk ie. Misverstand. Kantonrechter: Do kottse wordt u gelaten: Een dag hechtenis of 0 gulden. Beklaagde: Mag ik dan om do 3 gulden ver zoeken Baas boven baas. Eerst© kindW:j hebben thuis een nieuw broertj" geUrcren. Tweede kind: En wij oen nieuwen papa. K i n d e r 1 ij k. Oom (tot vijfjarig neeije): Nu Karei, boe vind jo dat op ooni- knie to zitten? Korcltje.- O nogal prettig, oom; mnar giste ren heb ik meer pr.?; gehad, want toen heb ik op een heuschen ezel gezeten. Geen bezwaar. A. Zoo, dus go zijt. verloofd? Ik feli citeer u; zeker een goudvisch met het noodig© klein geld. li, .Ni«-n alleen groot...' maar ik zal hot wel klein krijgen. Wio 't laatait lacht... A. Waarom lacht di© man zoo? B. 'Hij heeft o©a paard erg goedkoop ge kocht. A. En waarom heeft di© andere man zoo'n ploizier? B. Hij verkocht 't paard. Uit kindermond. Mama. hooren mijn ooroa tot mijn go- zicht of mijn hals Waarom vraeg-je dat Fritaje? Wel u hebt de juffrouw göugd, dat ze mijn gezicht moest w.-.sschen en au wil ze '6 mijn ooren ook doen... D© voorbeelden. Klant. Waarom gebruik jo je haarmid* del niet zelf, als dat zoo good i Kapper. Kon kwestie van taktiok, me neer. Kijk u een» naar mijn bediende. Wat 'n bos haRrDie vertegenwoordigt het „na ge bruik". Ik het ,,v<5ór gebruik". In do tram. Boodschappenjongen mot veel pakje» komt de tram in on betaalt den conducteur met ccn rijksdaalder. Do conducteur (grappig). 't Zit er an, maak jij die zelf? Jongen. Neen, daar bob ik m'n monachen voor. Slochte raad! Jo hebt mo toch immers aanbraden om mot ealmoniakzeep do vlokken uit rniin ja« te maken cn hom dan '3 nnohta buiten te drogen te hangen; dat heb ik dan ook gedaan... En... zijn do vlokken weg? Ja, maar de ja» <S<SkI waarin do violist het bewijs gaf hoo hoog zijn techniek staat, het was een solo waarin men stfods het zingen en fluiten een or kanarie weervond, heerlijk zuiver was do flageolet1. Ook van den pianist kregen wij prachtig solo- werk te hooren, o.a. eenig9 doelen urt Faust- Toen dan ook do Kamonncrnentsoommanda'nt de ren. 2e-luitenant Haijen, in een paasendo toespraak ons uitnoodigde een driewerf hoera uit te brengen op d© broeders van het klooster die ook zoo royaal voor den inwendigen mensch gezorgd hadden, en op den violist en pianist, bleet niemand onzer achterwege en stemdo volmondig hiermede in. Tot slot gaf de hoer Renssen nog eens her kanariölied hetgeen hem door eenigo kunstliefhebbers verzocht waa en herinnerde de Serg. Majoor Instructeur v. d. Ven er ons aan dat het tegen 11 uur liep. Om 12 uur zou de oorlogstoestand weder intreden en moesten wij op onze tellen passen om bij alarm direct strijdvaardig te zijn. Ook hij bracht nog een woord van dank namens ons uit. Werkelijk deze legermanoeuvre heeft een aan gename zijde voor ons gehad en zal nog lang bij ons voortleven. Nogmaals dank aan de broe ders Franciscaners cn onzen kameraad A. Renssen. Soldaat H. D. VAN VOORST. 2,'II 19© R, Inf. Concours Hippique te Scesterberg. Men meldt ons: Donderdag werden op het terrein van de Luchtvaartafdeeling te Soesterberg wedstrij den te paard gehouden, die goed geslaagd mo gon heeten. Het weer, dat zich aanvankelijk erg dreigend liet aanzien, knapte allengs Op, zoodat toen do deelnemers aan den terreinnt, welko tusschen station Soest en het vliegkamp was verreden, binnen kwamen rijden, een vroolijlc zonnetje ter begroeting aanwezig was. Nadat de muziek van dc Belgische geïnter neerden er de stemming wat had ingebracht, werd met het springconcours voor jachtpaarden over hindernissen aangevangen. Buiten de hoo- go prijzen was er voor dit nummer nog een wisselbekcr uitgeloofd door mevrouw L. TI. DaendelsVan Riick. Deze beker moet min stens drie maal in liet geheel door den win naar gewonnen w.orden om definitief eigendom te worden. Dit springconcours met hindernis sen, bedoeld voor de Nationale Olympische Spelen 1916, was alléén open voor officieren en heerrijders. De uitslag van dezen wedstrijd is de vol gende; Eerste prijs 250 gulden cn zilveren wis selbekcr, uitgeloofd door mevrouw L. H. Daen delsVan Rijca, gewonnen door le luitenant jhr. S. de Marees van Swinderen op Game cock, eigenaar lt. Chev, de Selliers de Moran- villetweede prijs honderd gulden gewonnen door den' luitenant der huzaren Bisschoff van Heeraskerck met Bertha; dordq prijs vijftig gulden door den luitenant der huzaren R. Wil son op Buffalo Billvierde prijs vijf en twintig gulden door jhr. L. M. van Reigersberg Ver- sluys op N. N. De eerste prijswinnaar had tien, de tweede elf, dc derde twaalf en de Vierde zes-en-twintig fouten. Hierna nam het Jachtspringconcours voor onderofficieren een aanvang. Op dé af te leg gen baan waren acht natuurlijke en vaste hin dernissen van een meter hoogte Aantal inge schreven deelnemers vijftien, die allen aan den start verschenen. D© prijzen waren respec tievelijk, vijf-en-twintig gulden, vijftien gul den, tien gulden en vier van vijf gulden. De eerste prijs werd gewonnen door sergeant Scheltman mee nul fouten, de tweede door 5'orgcantt Beunen eveneens met nul fouten, do derde Joor sergeant Ringteur met twee fou ten, do vierde door sergeant Van Elk met vier fouten, de vijfde door sergeant Castricum met acljt fouten, de zesde door sergeant Kruitwage met acht fouten en de zevende door sergeant Tilburg. Bij een gelijk aantal fouten, besliste gemaakte tijd. Bij dezen wedstrijd zijn eenigo sergeants bij het nemen van hinder nissen gevallen, gelukkig echter zonder dat ongelukken voorkwamen. Van de vijftien deelnemers hebben slechts zeven hot parcours kunnen volbrengen. Hierna, bet was inmid dels laat. geworden, ving d© jachtrit met eindwedloop alléén open voor officieren en heerrijders aan. De jachtrit was 2400 M. en de eindwedloop 800 Meter. Dezo wedstrijd was door de inmiddels inge vallen duisternis niet goed meer te volgen. Jhr. C. Repelaer gezeten op Cerococo dio van meet af do leiding had, wist die met een mooien voorsprong tot het eind to© to behou den daarmede beslagleggende op den eersten prijs, zijnde vijftig gulden. Do tweedo aanko mende was de heer F. Willing op Lorna welke hiermede den tweeden prijs van vijf-en-twintig gulden won. De derde prijs tien gulden werd behaald door den heer Gastman op Monkey. Door den ritmeester jhr. J. W. Godin de Beaufort werden hierna de prijzen uitgereikt. Do jury bestond uit do heeren ritm. jhr. J. "1". Godin de Beaufort, do eerste luitenant licger A. N. S. W. L. Coblijn en de eerste luitenant der huzaren jhr. L. M. van Reigers berg Verriuis. Schietwedstrijden geneeskundig personee' te Delft. Men meldt ons: Donderdag hebben op dc Schietbaan te Delft edstrijden plaats gehad van het geneeskun dig personeel der le divisie, waarvoor zien een commissie gevori. d had. bestaande uit de heeren M. van der Weerd, Dirg. off. v. gez. 3e kl. chef V. B. der le divisie, Dr. J. C. Diehl, Dr. G. W. Boland, A. H. J. Hintzen, off. v. gez. De wedstrijden waren verdeeld in 4 afd. Ru briek I, het vervoer van zieken en gewonden in geaccidenteerd terrein met gemeenlijk ter beschikking staande hulpmiddelen; rubriek II het verleenen van eerste hulp, III het aanleg gen van verschillénde verbandenIV het ver- ardigen van improvisaties op liet gebied van eerste hulp en transportwezen. Als eerste vereischte werd gesteld, dat d© improvisaties vervaardigd moesten zijn mot eenvoudig, steeds verkrijgbaar -materiaal. In de jury hadden o.m. zitting de generaal- majoor b. d. J. P. Koolemans Beynen, lid van het hoofd-comité van het'Ned. Roode Kruis,- Om te tirailloeren of éxeroeeren, do kolonel Schade©, commandant Ned. Rood© Kruis 1© divisie, de officieren van gez. le kl. W .O. Kinossen en dr. E. J. Denekamp. Voor de eersto drio rubrieken werden per regiment en per sectic van dn rerbandplaats- afdeeling 8 groepen, elk van 3 personen aan gewezen. De wedstrijden werden o.a. bijgewoond door don hoofdcommissaris ran hot Ned. Boodt Kruis, do generaal b. d. Tonn©t, do hcoren dr. Romya en Paré, roup, leger- en divisie-arts. De mobilisatieschetMn. Mil. A. den Hoodt, 3-34 L. W, I. schrijft ons: lAiiga dezen weg moet ik melden, dat wij wegens militair© oefeningen verhinderd zijn ons boekwerk 1 October uit tc geven. Dit zal fn 't laatat dezer maand geschieden. Nederlandsche Athletiek-Unie. Men meldt ons uit 's Gravenhagc: Het Bestuur der Nederlandsche Athletiek- Unie heeft besloten om bij gcnocgzam© deel name op Zondag 1-5 October 1916 Atletiek wedstrijden uit to schrijven, op het Sportter rein „Montrust" te 's-Gravcnhagc. Het programma bevat: 1. 100 M. hardloo- pen. Kampioenschap van Nederland; 2. 4 maal 400 M. estafette, idem 8 Polsstok verspringen, idem; 4. Verspringen zonder aanloop, idem; 5. Duitsche driesprong met aanloop, idem. B<-palingen1. Dc Wedstrijden worden ge houden onder de reglementen tier X. A. U. 2. Alle deelnemers moeten lid der X. A. U. zijn en aan hunne geldelijde verplichtingen hebben voldaan. Deelnemers aan no. 2 moeten aan het Secretariaat aU lid van de desbetref fende vereeniging bekend 6tann. Hunne names moeten bij dc aangifte worden opgegeven. 3. Do wedstrijden vangen nan om 12 uur pre cies. Finale 100 M en do prijsuitdeeÜng zullen in do pauze van'den voetbalwedstrijd plaató vinden. 4. Inleggeld, met uitzondering ran no 2, in clusief bijdrage Olympisch fonds N. A. U. f 0.50 per nummc-r. Van dit bedrag wordt bij tijdige aanmelding aan de controle op vertoon van deelnemerskaart 0.25 gerestitueerd. In- leggeld voor no. 2/1.per ploeg, van welk bedrag niets zal worden gerestitueerd. 5- Alleen opgave vergezeld van inleggeld wordt geaccepteerd. 6. Voor alle nummers worden bij genoegzame deelnam© 3 prijzen beschikbaar gesteld 7. Inschrijvers ontvangen tijdig hun deel nemerskaart. Startnummers zullen op bet ter rein afgegeven worden. 3. Inschrijvingen sluiten onherroepelijk Don-, derdag 12 October hij den Secretaris-penning meester der N. A. U„ Valkenboschplin 5, Den Haag. Namens het Bestuur der N. A. U. P. W. SCHARROO. Voorzitter. E. DÉ HERDER, Secretaris-Penn. Dankbetuigingen. Bij deze betuigen wij, ondergeteekenden, onzen opreclrten en welgcmeendcn dank aan den WelEdelGestrengen Heer Luitenant Kam, onderofficieren, korporaals cn manschappen der lo Sectie lo Compagnie 3© Bat. 13© Keg. Inf., Veldleger, voor het prachtigo geschenk en do vele blijken van belangstelling, welke wij bij gelegenheid van ons huwelijk mochten ontvangen. H. BREULS en Echtgenoot©. Hierbij betuigen wij onzen hartelijken dank aan onderoff., korporaals en manschappen van dc 4e compagnie II Bataljon 3 Regiment-Infan- terie voor het prachtige cadeau ons aangeboden bij ons huwelijk. A- ROKS en echtgenoot©. Pandoerpraatje. De pandoerclub„de Kifcoekers" te Den Helder zendt ons het volgende pandoerpraatje: I. Schoppen: 7, 8 Cn aas; Ruiten: 8, Har ten 6 9 en 10. II. Schoppen: h., Harten: 7 en aas, Klate ren: h. en 9, Ruiten 7, 9, 10. Hl. Hartenh. en b. Schoppen9 en 10. Ruiten: h. Klaveren: 7. 8, v. IV. Klaveren; b. en aas. Ruiten: b. v. en aas. Schoppen v. Harten8 en v. Ruiten is troef en Klaveren 10 is weg ge legd No 1 komt met Ruiten 8 op. De Pandoerelub „de Kifzoekers". Ken U zelve t (Van sergt. De Doiripiérre.) Wanneer een onzer geliefden Bezwijkt in den kamp van den dood, En wij ons allen griefden, Om wat ons 't leven bood, Dan zeggen wij in tranen: O! God, wat is dat wreed! Wij diep bedroefd ons wanen, Om wat ons 't leven deed, Maar als wij in de velden In akkers, eens zoo schoon, Aan lijken ciui^?nd telden, Dan wanen wij ons vroom! Want, God, die ons deed slagen Heeft onzen strijd beloond: Do vijand is verslagen, Zooals het aantal lijken toont! Sergt. De Dompierre. Mobilisatie-leven. (Van korp. D. Glastra.) In t dichten ben ik niet bedreven. Maar wil probeeren wat weer to geven, Wat in 't soldatenleven geschiedt, Al ziet een burger dat niet. Terwijl menigeen zich op een lekke* bed kan keeren, Slapen wij op de lange veeren Dat wil zeggen siroo in ©en zak, Maar wij liggen *och op ons gemak, Want na arbeid is het zoet rusten, En reken, dat we ons kuggie ook lusten. Maar nu ter zake. 'k ga verrellen, Wat wij in den dienst hebben te stellen; Want 's morgens om half acht Worden wij naar de hei gebracht,

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3