Mo. 335 Vrijdag 6 October 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN. Gezondheidsleer Gewaagd en Gewonnen. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENCOURANT BED ACTIE EN ADMINISTBATIE PALE8TBINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS '6 CENT. ABONNEMENT BU VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS150 P.KWARTAAL Voor Advorteatien weude men /.ich tot on*« A.lrnilifotro.tie, Pul «striuust nutt 10 Amsterdam. Prijs der Adverteuttèn per regel :,o r.i.-ut. Voor loeeeoodan M«d deeHngea op de tweede, derde eu vierde pagina dubbel tariei. By abontiomeu: redactie. Op deze plaat worden wij gevoerd naar een ver en vreemd land, een ander werelddeel, maar waar de oorlog heeracht zoo goed als in 't onze. De stad zelve, die hier is voorgesteld, is nog in vrede, al wordt zij belaagd uit bet noorden en het zuiden. We zien voor ons Bagdad, de bekende stad in Mésopotamië, waarop de Engelschen aanrukken uit het zuiden, de Russen uit het noorden. Turksche troepen houden voor de Omar-Moskée een parade en de cavalerie kan daarbij haar 'befaamde rijkunst laten zien. doorJ. P. BIJL, officier van gezondheid. LXHI. Typhusbestrijdicu.g te velde. In een vorig opstel hebben wij het een en ander medegedeeld''over Nekkramp en daarbij gewezen op het eigenaardige feit, dat al naar gelang van het jaargetijde de een of andere ^besmettelijke zielite grooter gevaar voor uitbreiding oplevert. Terwijl b.v. nekkramp bij yoörkeur epide- miën Vormt in het voorjaar, zien wij dat ty phus de grootste verbreiding krijgt in den na zomer. Bêt zal dus misschien vele manschappen belang inboezemen om in dezen tijd iets naders over die ziekte te hooren. Wij zullen daarbij weer de gewoonte volgen om niet uit te weiden over do ziekteverschijnselen en over het verloop dor ziekte, maar om ons te bepalefi tot dë wijze waarop typhus zich verspreidt en tot de maatregelen die genomen moeten worden om besmetting te voorkomen. Ook zullen wij niet spreken over de maatregelen, die bijzóndere kennis van geneeskunde vereischen. Reeds in het begin van de mobilisatie heb ben wij in deze courant den soldaten een vluch tig overzicht gegeven van typhus als legerziek- te. Wij hebben er tóen óp gewezen, dat ;de smetstof van de ziekte, do typlmsba'Cü, zich vrijwel uitsluitend in het meüschélijk lichaam vermenigvuldigt, maar dat zij dagen en weken lang buiten. heb monsehélijk liehaam, in water, aarde, vuil enz. kan blijven leven. Eoh vermenigvuldiging in die stoffen komt wel voor, maar is van véél minder belang dan de vermenigvuldiging in het mensohelijke lichaam. De vermenigvuldiging van de smetstof ge schiedt in de eerste plaats, in het lirhaain van lijders aan typhus en van degenen die do ziekte onder de leden hebben. De typhusbaeillen ver laten het liehaam dan mèt de ontlasting en de urine. Maar ook volkomen gezonde personen kunnen do smetstof uitscheiden. Dergelijke personen worden bacillendragers genoemd. Zij worden vooral gevonden onder vrouwen. Soms zijn het mensclien, die vroeger de ziekte gehad hebt en, soms personen, die nooit ziek geweest zijn, maar in de nabijheid van^ zieken verkeerd hebben. Men moet dan aannemen, dat zij be smet zijn gewoi'den, maar om de een of andere reden onvatbaar voor typhus zijn, zoodat zij, hoewel de ziektekiemen in hun lichaam aanwe zig zijn, geen ziekteverschijnselen gaan vertoo- nen. Dikwijls ook ziet men dat de bacillen uit gescheiden worden door menschen, die schijn baar aan een andere ziekte lijden. Typhus toch kan in allerlei vormen optreden, nu eens als dé bekende hevige ziekte, dan weer als een uiterst licht verloopende ongesteldheid, of als een influenza, een niernntsteking enz. Ook de- Senen, die een dergelijke abnormaal verloopen- g typhus hebben doorgemaakt, die volgens hun meening dus nooit typhus hebben gehad, kun nen jarenlang de ziektekiemen blijven uit Een verhaal uit Hoorwegen. Toen - Aslaug eenmaal een volwaseen meisje geworden was, was er geen vrede meer in het dorp. De flinkste jongens ran selden elkaar avond op avond af, veel meer dan ergens elders in. den omtrek. Het ergst was het 's Zondagsavonds. Dan ging de vader, de oude Knut Husaby, nooit naar bed, zonder tenminste zijn groote laarzen aan te houden en een fliuken knuppel naast zijn bed te zetten. - Nu ik een aardig dochtertje heb, zal ik ze ook weten te beschermen, zei Husaby. Thorn Nesset was slechts een daglooners- zoou en toch waren er menschen, die zei den, dat hij het meest op bezoek kwam bij de boerendochter op Husaby. Maar dat be viel den ouden Knut niet. Hij zei, dat dit niet waar washij had hem er tenminste nooit gezien. De menschen mompelden ech ter toch onder elkaar, dat hij, wanneer hij maar goed op den hooizolder had willen zoeken, waar Aslaug zooveel bezigheden had, Thom zeker gevondön zou hebben. De lente kwam en Aslaug took naar de bergweide met de kudde. Wanneer het over dag heet werd in de dalen, de rots zich hoog en koel verhief boven den drukkenden dampkring, de bellen der kudde klingelden, de herdershond, blafte, Aslaug jodelde en op den hoorn blies, dan werden de jongelingen van het dorp aangegrepen door heimwee, als ze in de nabijheid, eii dat schüpw- «I gadesk>t>ge», scheiden. De ontlasting van al dergelijke per sonen levert natuurlijk groot gevaar op Voor de omgeving. Hoe kunnen de typhusbaeillen uit dergelijke ontlasting iemand besmetten? Bij de beant woording v'an deze vraag moet men bedenken, dat de bacillen üitèrst en uiterst klein zijn (hun lengte is ongeveer één a twee duizendste mili- metêr) èn dat zij, om besmetting te kunnen geven, dn dén mond van een gezonde terecht moeten komen. Men kan dus zelf nagaan op wélke wij zo het mógelijk is, dat zoo'n uiterst gering, onzichtbaar spoor ontlasting of urine in den mond van een ander terecht kan ko men, m.a.w. welken weg de typhusbacil kan afleggen. Hoe vaak ziet m.en niet-dat privaten loozen op de elöót, waaruit het water gedronken- wordt, waarin emmers omgespoeld worden, groenten gewasschea worden. Hoe licht kan niet op déze wijze da smetstof overgebracht worden. Maar al te vaak ziet men nog, dit privaten of beerputten op korten afstand zijn van drinkwaterputten. Hc9 gemakkelijk kan dan één spoor van den inhoucT door kleine de fecten in den wand van de putten doorsiepelen en -het drinkwater besmetten.- Maar ook zonder tusschenkomst van. water ziet men de besmetting verder gaan» Ja, tegenwoordig wordt aangenomen, dat de meeste gevallen van besmetting meer recht streeks tot stand komen en de mogelijkheid voor een dergelijke recht-streeksehe besmetting is vooral t© veld© maar al te veel aanwezig. Men 'bedenke slechts, dat een weinig urine of ontlasting gemakkelijk aan de handen kan komen. Met dergelijke handen geeft men do kug over aan. een kameraad, bezoedelt men d© lepel van een ander of besmet men de handen van een makker. Hóe vies en smerig zien maar al te vaak de latrines en urinoirs er uit. Het is soms onmogelijk om ér, als 't donker is, ge bruik van te maken zonder zijn echoenen te bevuilen, om van erger niet te spreken. Het vuil wordt dan meegenomen naaf de kwartie ren, waar stroo of stroozak onzindelijk wor den. Tallooze mogelijkheden bestaan dus om een uiterst geringo hoeveelheid ontlasting of urine verder te brengen. Iedor kan'zelf be denken, op hoeveel andere manieren dit nog mogelijk is, Men bedenke dan hierbij, dat één druppel urine gemakkelijk een millioén typhus baeillen kan bevatten. De Engelsehen en Amerikanen zien verder nog een groot gevaar in vliegen als overbren gers van de smetstof. Deze insecten zitten het eene oogenblik op ontlasting en even later op allerlei voedingsmiddelen en de kan* dat zij zoodoende besmetting daarvan veroorzaken is niet gering. Om de ziekte teweeg te brengen is het even wel niet voldoende, dat er typhusbaeillen zijn en dat deze in den mond- terecht komenhet lichaam van den besmetten persoon moet ook vatbaar zijn. Hier komen, wij op een vrij on bekend terrein. Weinig is nog bekend waarom de eene persoon, die smetstof naar binnen krijgt, ziek wordt, terwijl de andere gezond blyft. Dikwijls ziet men dat degenen die uit En op den eersten Zondagavond den b^- ten sloop de een na den ander naar boven. Maar zo kwamen veel sneller be-neden, dan zo boven gekomen tvaren, want boven stond een stevige knaap, die oppaste. Hij ontving ieder, die boven kwam, en .d-eed hem zoo in do rond© tollen, dat hij zijn geheel© leven lang de woorden onthield, die deze wijze van ontvangst begeleidden Kom op een anderen keer maar eens weer, dan kunt ge nog meer krijgen. Voor zoover do jongens kouden nagaan, was er in het district slechts één, die er zulke vuisten op nahield, en dat was Thorn Nes set, en de rijke boerendochters verklaarden, •dat het toch een beetje erg was, dat de dag- loonersdochter Aslaug Husaby het hoogst aangeschreven stond. Dat meende ook de oud Knut, toen hij hoorde, wat er gebeurd was, en hij zei, wan neer er dan niemand anders was, die dien jongen aankon, dan zou hij dat zaakje zelf wel eens in orde maken. Knut begon wel oud te worden, maar al was hij ook over dé zestig, hij mat toch nog graag zijn krachten met zijn oudsten zoon, wanneer hij zich in huis verveelde» Naar de Husaby-weide voerde slechts een enkol pad, en dat liep door den tuin van de hoeve. Toen Thorn den volgenden Zaterdag avond naar de weide wilde en zachtjes over den grond van de hoeve sloop, herademend toen hij do behuizing maar eerst voorbij was, stoof een kerel regelrecht op hem los. Wat wilt ge van mij zei Tbom en sloeg hem in 't gezicht, dat zijn ooren suis- I den. j Dat zult ge gauw genoeg weten, zei j een, ander achter. terwijl hij hein in geput en ondervoed zijn, of misbruik maken van alcohol, minder weerstand hebben tegen besmettelijke ziebten-dan anderen. Vooral voor een leger te velde ri dit van groote beteekeais. Aan den anderen kant ziét men dat menschen, die eenmaal een besmettelijke ziekte hebben doorgemaakt, ook al is deze ziekte zéér licht verloopen, zelden voor den tweeden keer die ziekte -krijgen. Zoo gebeurt bet sleohts bij uit zondering, dat iemand tweemaal typhus krijgt. Op dit laatste feit herust de Inenting tegen typhus, zooals die tegenwoordig op reusachtige schaal wordt toegepast. Door de inenting ver oorzaakt men een uiterst licht verloopenae on gesteldheid, waarna een groote mate van on- optreedt, (Wordt vervolgd.) De toestand in den reuzenstrijd. De vreugde in Dujtsohlan-d over de over winning in Zevenburgen is blijkbaar .wat voorbarig geweest. Dat ex1 een succes ia be haald, is waarschijnlijk, dooh het lijkt een succes zonder veel resultaat. Want 3000 krijgsgevangenen is «iet zooveel en yam een verder vooruitdringen der centralen lezen we niet. Evenals na de groote overwinning ,van vcm Mackensen in de Dobroedsja, is ock in Zevenburgen het behaalde voordeel niet vervolgd; er wordt over den slag- jn den Rote-Turm-pas niet meer gesproken. Inte gendeel de Roemenen hebben op andere punten sucoes behaald en hebben zich bij genoemden pas hersteld. Oprukkende Duitsch-Oosteïirijksche troepen zijn daar ge- stooten op overmachtigs Roemeensóhe troe pen en zij moesten zich voor de aanvallen- van- dezen terugtrekken. Elders in de buurt poogden de Roemenen door te breken, maar het is hun niet gelukt volgens een Duitsoh telegram, dat overigens volstrekt niet zege vierend klinkt en van geen verder voortdnn- gen gewaagt. Vermoedelijk is het succes der centralen bij Hermannstadt dus niet van zoo groote beteekeuis geweest, als men eerst meende. Een beslissing heeft de slag daar zeker niet gebracht, en over 't geheel is er aan dé terugtrekkende beweging der Oosten rijkers nog geen einde gemaakt. Van den anderen kant hebben de Roeme nen een betrekkelijk stoutmoedig stuk ge daan; zij. hebben troepen over den Don-a gezét bij- Rahowo, tusschen Roetsjoek en Toe trakan, zijj riju'.dus op. deze spijze in Bul garije gevallen. Verscheidene Roeme^nsche bataljons zijn namelijk over den hier zee® breeden Donau gekomen, pp zich zelf een gevaarlijk werkje yoor de troepen, maar dat dezen in een benarde positie kan bren gen. Waarschijnlijk is de inval bij verras sing geschied; hadden dé Bulgaren hier een sterke macht staan, dan zon de overtocht zieker niet mogelijk zijn geweest. Volgens een Duitsoh staf bericht zouden de Roeme nen over feen pontonbrug zijn gekomen en zon deze vernield zijn door Oostemrijksch- Hongaarsche monitors. Een Bulgaarsch tele gram geeft den overtocht toe, maar verze kert, dat de invallers spoedig zullen worden teruggejaagd. Dit is voor de Bulgaren en Duitschers, die in de Dobroedsja staan, te hopen, want als de Roemenen hun forceo- ri-ng van den Donau voortzetten, staan zij in den rug der centralen en zullen deze ijling terug moeten. Voorloopig blijkt daar echter nog niets van, en als Oostenrijksche monitors werkelijk de pontonbrug hebben vernield, beheerschen zij dus nog den Donau daar, en wordt de positie der overgetrokken Roemenen gevaarlijk. Noch van 't Oosten, noch van 't Westen overigens veel nieuws. In de berichten wordt geklaagd over slecht weer, regen. We zijn weer in den herfst en de mooie, zonnigê, heldere dagen zijn voorbij. Is het groot© werk van 1916 reeds gedaan en begint allengs de derde winterveldtockt met zijn verslapping van den strijd? In dat geval is\ de beslissing nog niet vér gekomen. De cen tralen staau nog steeds op vijandelijk ge bied in Oost en West, en van de geallieer den heeft alleen Frankrijk een klein stuk Elzas-Lotharingen, Roemenië een strook van Zevenburgen bezet, staan de Italianen op Ooetenrijksch terrein langs de grens. De voorbijgegane zomer heeft daarin betrekke lijk weinig veranderd, maar ons laten zien, en dit is van belang, dat de centralen niet onoverwinbaar zijn, dat zij achteruit gedron- gen worden. Zóó langzaam echter, dat, lijkt het, de strijd nog jaren kan duren, als het niet sneller gaat, en als men niet op een andere manier "bot den vrede geraakt. Ook nu, na de goed gelukt© aanvallen der vorige week op heb Westerfront, hebben de geallieerden ons weinig nieuws te vertellen, 't Regent hard in de laatste dagen en daar door worden do operaties weer belemmerd. Wel ziju de Engielschen eiFranse-hen nog iets vooruitgekomen, de eersten, bij; Eaucourt l'Abbaye, de laatsten aan den weg naar Peronne, maar 't heeft niet veel te beteeke- nen. Aan het Oosterfront is in de laatste dagen heviger gestreden. Zeer ernstige aanvallen hebben, volgens het Weensche stafbericht, de Russen gedaan in Wolhynië, waar het gemunt scheen op de vesting Wladimir- Wolhynsk. De opnieuw gecompleteerde Rus sische garde werd opgeofferd, maar tever geefs, de aanvallen werden afgeslagen, en daar en elders maakten de centralen in de laatste dagen meer dan 2600 krijgsgevange nen. Ook de Russische berichten gewagen van verbitterde gevechten, gewagen insge lijks van krijgsgevangenen; van 30 Septem ber tot 2 October vielen 5000 Oostenrijkers en Duitschers in handen der Russen. Op enkele punten zouden de laatsten stukken van de vijandelijke loopgraven hebben ge nomen, maar de vijand bood er verwoed tegenstand. Hevig werd vooral gestreden aan de Czernowka en de Zlota Lipa, waar de cemtra-len versterking hadden! gekregen, doch van weerskanten heet het, dat de aan vallen zijn afgeslagen. De felle gevechten, dezware verliezen brachten dus zoo goed als geen resultaat. "Van de strijdterreinen in den Balkan komt geen nieuws, dat van belang is. Hindenburg heeft zijn 69ston verjaardag gevierd en werd door den keizer in een toast, door de pers in geestdriftige artikelen herdacht als de volksheld; het Duitsche volk zal daarmee wel volkomen instemmen. Een bijzonderen indruk maakt het wel, dat de vergadering van den Rijksdag nog weer ©enige dagen, is uitgesteld. In den regel Wordt de kanseliersrede dadelijk b&ant- •wdor.d-j.nu- werd dit eenige' dagen uitgesteld, enTdit' uitstel is nog weet verlengdDuidt d.ijtop^eeu ernstjg. gevaar voor den politieken vrixle' !i n^Duitschland den nek greep. Dat was de tweede zoon. En hier is de derde, zei de oude Knut en ging hem te lijf. Thorn voelde zich sterker worden in het gevaar. Hij was slank en buigzaam als een wilg en sloeg om zich.heen, dat het klonk. Hij wendde zich om en wrong zich en bukte zich. Waar een sleg viel, was hij niet; waar niemand het verwachtte, deelde hij klappen uit. Hij bukte zich en sprong op, maar werd met dat al toch verschrikkelijk toegetakeld. De oude Knut zei echter later, dat hij nog nooit met een dapperder jongen gevochten had. Zij ranselden er op los, tob er bloed vloeide; toen zei de oude Husaby „halt51 en daarop liet hij zich de woorden ontval len - Wanneer ge den volgenden Zaterdag naar boven kunt komen, den ouden Husaby en zijn jongens ten trot-s, dan zult gij bet- meisje hebben. Thorn sleepte zich naar huis, zoo goed hij kon, en ging dadelijk naar bed. Er werd druk gesproken over de vechtpartij bij Hu saby eu ieder zeide Wat deed hij er ook! Slechts ééne was er, die dat niet zei, en dat was Aslaug. Zij had- hem dien Zater dagavond verwacht, maar toen zij hoorde, wat er tusschen hem en haar vader was voorgevallen, begou zij te schreien, en zei bij ziehzelve Wanneer ik Thorn niet krijg, zal ik geen vroolijken dag meer hebben. Thorn bleef Zondags to bed liggen en toen de Maandag kwam, voelde hij, dat hij nog moest blijven liggen. De Dinsdag kvfam, .en dat w^s een; pracht-igedag. Het BELGIË. Luchtaanval op do Brusselsche luchtschepen» loodsen. LONDEN, Officieel. Wij deden op 2 Oct. een nieuwen luchtaanval op de Inchtscho- pcnloodsen bij Brussel. Eeu onzer machines keerden niet terug. Een luchtgeveoht. BERLIJN. Dinsdagnamiddag vervolgden marine-vliegtuigen van het vliegstatioai Zee- brugge een vijandelijk eskader marine-lucht schepen. In den loop van het gevecht, dat zich ontwikkelde, werd een vijandelijk vlieg tuig naar beneden geschoten. Alle Duitsche vliegtuigen zijn onbescha digd teruggekeerd. DUITSCHLAND. De 69ste verjaardag van Hindenburg. BERLIJN. (Officieel.) Ter viering van den verjaardag van „Gsnei'al-Feldmar- schall" Hindenburg had bij den Keizer een diner plaats, waarbij de militaire gevol- machtigen van do bondgenooton, de chef van den Admiraalstaf eu de afdeelingcöhefs van den General en Staf uitgenoodigd waren. Aan tafel hield de Keizer de volgende toespraak: „Uit naam van het geheele le ger breng ik u mijn hartelijken geluk- weusch. Door het vertrouwen van nw ,,al- lerhöchsten Kriegsherr1' zijt gij aan het had 's nacht geregend. Het groen zag er zoo heerlijk frisch uit. Het venster stond open. Krachtige lentegeuren stroomden naar binnen. Men kon de koeklokjes op de bergweide hooren luiden en daarboven jodelde iemand.... Waarlijk, wanneer zijn moeder niet in de kamer gezeten had, zou hij geschreid hebben. Het werd Woensdag, en nog lag hij te bed. Donderdags begon hij er over na te denken, of hij Zaterdags nog niet beter kon zijn, en Vrijdags was hij weer op de been. Hij dacht slechts aan de woorden, welke Aslaug's vader tot hem gé- sproken had Wanneer ge den volgenden Zaterdag naar boven kunt komen, den ouden Knut en zijn jongons ten spijt, dan zul je het meisje hebben. Hij keek herhaalde malen naar He Hu- saby-hoeve en dacht na. Zooals gezegd is, ging. er slechts één pad naar de Husaby-weide. Maar eenflinke kerel moest toch ook wel op een ander© manier naar boven kunnen komen, als de gewone weg ontoegankelijk voor hem bleek. Wanneer hij b.v. de landtong oproeide en dan bij de rots aanlegde, zou het mis schien mogelijk zijn naar boven te komen, hoewel het daar zoo steil was, dat gemzeu ternauwernood er bij op konden klauteren. En die plegen toch niet bang te zijn in de """borgen. De Zaterdag brak aan en Thora ging reeds 'a morgens vroeg uit. Het was een prachtige dag. De zon straalde en overal in het rond was leven. Op de bergen werd gejodeld en gezongen en geblazen. Toen de dag ten ein de liep en een lichte nevel naar de bergen opsteeg, zat Thorn voor, zijn huisdeur,. jdij hoofd van den Generalen Staf gepla&tel en gij geniet tevens het vertrouwen van het Duitsche volk en ik mag wel zeggen van alle bondgenooton. God geve, dat het u beschoren zal zijn den geweldigen wereldoorlog tot. een definitief zegevierend einde te brengen, tot eeu zege, die aan de met ons verbonden volken de vrijheid zal Bchenken, voor welke wij strij den. God steune u bi j uw besluiten en schen- ke u gezondheid. Ik hef mijn glas op met den uitroep: Z.Exc. de Qeneral-Feldmar- schall Hindenburg leve!" De Keizer verleende naar aanleiding van den verjaardag verschillende orden aan of ficieren van den Generalen Staf. Goud voor Ijzer, De familie van graaf vou Siorstorpff- Endersdorff to'Breslau heeft haar geheelcn kostbaren gouden familieschat ingeleverd voor de vermeerdering van den goudvoor raad. De „Frankf. Ztg." spreekt de verwach ting uit dat dit voorbeeld navolging zal vinden, vooral bij de Duitsche hoven, wier kostbare gouden tafelserviezen voor de bezitters van minder beteekenis zijn dan de minder waarde hebbende kleine gouden erfstukken der burgers. FRANKRIJK. Van het Westelijk Oorlogsterreln. Het Engelsoh-Franscha offensief. PARUS, Officieel. Ten noorden van de Somma vrij hevige artillerie-strijd ten noor-, den van Rancourt. De Duitschers poog den te déboucheeren uit het St. Pierre Vaast-Bcsoh, maar ons spervuur van de artillerie en ons mitrailleur-vuur wierpen hen terug. Wij. maakten enkele gevangehen. Overigens is alles rustig. Maandag schoot een Fransche vlieger een Duitscher neer bij Vouziers. De sergeant Sauvago 6choot zijn vijfde slachtoffer neer in den loop van een luchtgevecht ten zuiden van Le Transloy. BERLIJN. Legergroep-prins 'Rup- precht van Beieren: Da slag aan. de Somma wordt .voortgezet onder voortdurende ..geweldigen wederzijdsehen inzet van artillerie. Ten noorden van Thiepval en noordwestelijk van Courcelette ontrukten, wij'den Engelschen eenige stuk ken loopgraaf, waarin zij zich genesteld had den en veroverden wij eenige mitrailleuses. Bijzonder verbitterd was de' strijd tusschen Le Sars en den weg Ligny-Thilloy-Elers. Met buitengewoon zware offers wisten de Engelschen hier een kleine terreinwinst te maken aan-'weerszijde van Eaucourt l'Ab baye. Tusschen Gueudecourt en Morval dwong onze artillerie, na het afslaan van een oin vier uur 's morgens uit Leeboeufs gedanen aanval, de vijandelijke infanterie in haar etormstellingen te blijven. De Franschen drongen bij krachtige aanvallen aan en westelijk van den weg SaillyRan court zoowel als in het bosch van St. Pierre Vaast gedeeltelijk door in onze voorste ver dedigingslinie. Zij werd in een handge meen weer gezuiverd. Ten zuiden van de Somme werd de artil- leriestrijd aan het front aan weerszijden van Verrnandovillers afwisselend vrij hevig. Een Fransche aanvalspoging werd in ons sperVuur verstikt. De gevechten bij Eaucourt l'Abbaye. LONDEN. Onze correspondent bij het En^elsche leger aan de Somme zegt in een beschrijving van de gevechten bij Eaucourt l'AbbayeEenige onzer nieuwe gepantser de wageus, zoogen. tanks, hebben groote diensten bewezen bij het weg ruimen van eenige moeilijk neembare verschansingen en mitrailleurstellingen. De vijandelijke troepenmacht bestond hier 10 uit het 17de Beiersche regiment van de zesde divisie. Deze divisie heeft eenigen tijd in garnizoen gelegen te Bijs- sel en was, naar men meent, een van de laatste formaties aan het westelijk front, die nog niet de vuurproef aan de Somme had doorstaan. Iets meer naar de linkerzijde bleek ook uit den krachtigcn tegonatand, dat men to doen had met versche troepen. Dé hier gemaakte krijgsgevangenen wa ren matrozen. Zij erkenden, dat de eomo en do tweede brigade van de eerste marim divisio van de kust hierheen waren go bracht om de verdediging te helpen. Dit wijst er beslist op, dat de vijand moeite heeft met het bijeenbrengen van nieuwe reserves. Er werden ook manschappen krijgsge vangen gemaakt, die behoorden tot de 7de Beiersche divisie. Deze divisio was pas aan het front gekomen en was, volgens de mededeeling van gevangenen, die ertoe hadden behoord, verpletterd door de kracht van hst bombardemont der Engel schen en de onstuimigheid van de infante- rie-aanvallen. Een ander merkwaardig feit is, dat tor- wijl de eerste verdedigingslinie der Duifc- Bchers ten zuiden van Eaucourt 1' Abbaye blefek een oud werk te zijn, de tweede en de ondersteuningsloopgraven eerst sedert den Isten Juli aangolegd zijn. Dit zijn na tuurlijk yoor een aanval minder sterke .ver dedigingswerken. De luohtooriog. LONDEN. De „Times" zegt, dat hét on mogelijk ia het juiste aantal op te geven van de aan het westelijk front in September neer geschoten vliegtuigen; maar* uit de offi cieoio opgaven blijkt, dat er meer dan 300 slachtoffers in den luchtoorlog zijn gevalleD. De Engelschen zouden hiervan honderd hebben gedood. Zij erkennen van hun zijde het verlies van 48 Britsche machines. De Fransche militaire autoriteiten mel den, dat in September door de Ijyansché vliegers 100 Duitsche vliegtuigen zijn neer geschoten en dat zes andere tot landen gei dwongen werden, van welke de meeste ook nield zouden zijn- Volgene do opgaven in de dagelijkscbe legerberichten der Duitschers, zouden deze 116 vijandelijke vliegtuigen hebben vernie tigd. RUSLAND. Van hst Oostelijk oorlogsterreln. Het Russisohe offensief. PETROGRAD. (Bericht van dep Grooten Generaion Staf.In de streek ton oosten yjn. Nowo Aléxandrqwsk kwamen Duiteóhe ai- deelingen tegep zea uUp Dinadnga^&nd een beschieting uit hunne draadVerspéittpi- gen te .voorschijn, zij wedden pdhiOT cj&io-r Het vuur der Rassen teruggcdfevèö naar Sttbna loopgraven. Aan de rivier Serwetsj beschoot dé yiiaqd de Russische Etellingeh ia "tfen secffü- Kmijii- Ostowsjino. Te écn uur 's nachts had zich een gevecht ontwikkeld, dat door liét yuur der Russen gestuit werd. In de streken van Zatoersy, Wolja, Za- dor3ki en Sjelv/of worden verwoede gevech ten geleverd. De Russische troepen naaien hier en daar ge-derlten van de stelling van den vijand. Deze verdedigt zich met da grootste hardnekkigheid. Aan de Tsjeniowki en in de streek van de hoogten aan den reen teroever van de Zlota Lipa houden do hevige gevechten aan. De vijand, die aan zienlijke versterkingen had gekregen, deed een tegenaanval, dien de Russen terugsloe gen. Zij brachten derf vijand daarbij zwaxe verliezen toe. Het verwoede gevecht duurt in deze streek voort. Den 2en Oct. maakten de Russen 'daar meer dan 1000 krijgsgevangenen. Heb aantal krijgsgevangenen, gc-maakt op 30 Sept., 1 en 2 Oct., bedraagt in een rond cijfer 5000 man, onder wie acht offi cieren en 600 Duitsche soldaten. WEENEN. (Officieel.) Legcrfrpnt 'van aartshertog Karl: Ten noorden van. Bobo- rodezany ten zuiden van Stanislau, Gali- cië) werd een poging der Russen om over de Byötryca Zolotwinka te trekken verijdeld. Ten zuidoosten van Bfzezany deed de vijand buitengewone moeite om in het bezii ■van de Lusonio-hoogte te komen. In verbit terde gevechten werd hij teruggeslagen. Legerfront van pnn-S Leopold vBeuren: keek naar boven. Het was daar zoo stil. Hij zag naar de Husaby hoeve en toen sprong hij in zijn bootje en roeide de landtong om- Voor de hut zat Aslaug. Zij was klaar met haar dagwerk, en dacht er aan, d^t Thorn dezen avond wel niet zou kunuén komen. Maar nu zoudeu er wel zooveel te meer andoren in zijn plaats komen. Zij maakte dus den hond los, zei niets en ging haar gewonen gang- Zij ging zóó zitten, dat zij in-het dal kon zien. Maar er steeg een nevel op en zij kon niet tot boneden zien- Daarop koos zij een andere plaats en zonder er over te denken, ging zij zoo zitten, dat zij de fjord in het oog had. Het gaf haar zooveel vrede, wan neer zij zoover het water kon zien. Terwijl zij daar zoo zat, kwam zij in een stemming, om iets te zingen. Zij koos een lied met „lange tonen" en het klonk ver over de bergen. Zij hoorde zichzelf gaarno zingen en begon dus van voren af aan, toen het ten einde was. Toen zij het echter voor de tweede maal. gezongen had, scheen het haar toe, alsof iemand heneden antwoord de. Hemel, wat zou dat kunnen zijn, dacht Asiaug en ging tot aan den rand van de rots, waar zij haar armen om een slan ken beuk sloeg, die daar half over den af grond hing. Zoo zag zij naar beneden. Maar zij zag niets. De fjord lag daar stil en rus tig- Geo'n vogel scheerde er over het water. Aslaug ging weer zitten en begon opnieuw te zangen. Daar werd weer geantwoord en het klonk dichterbij dan de eerste maal Dat geluid was geen echo. Aslaug sprong weer, op eg. feogg zipfe.pppieytg .ovet^ deg rand van da rots- En daar zag rij beneden aan den rotswand ieta, dat daar waa vastge maakt. Het zag eruit als een notedopje zoo klein, omdat het zoover af was- Zij blikte zoekend rond en bemerkte spoedig een bon ten muts en daaronder een man, die langs de bijna naakte rots naar boven klom. Wie kan dat rijn? vroeg Aslaug, ter wijl rij den beuk losliet en terugsprong. Zij waagde het niet, haar eigen vraag te be antwoorden, want rij wist heel goed, wie het was. Zij gilde en groep zich opnieuw vast. Zij bad God hem te helpen, maar toen. viel het haar in, dat .deze onderneming, van Thora, God verzoeken was en dat hij dus ook geen hulp van boven kon verwachten. Slechts deze ééne maal, bad rij. Ter- hoor mij slechts deze eene maal en help hemTeen omarmde rij den hond, alsof dat Thorn was, dien zij moest vasthouden. Zij drukte zijn snoet dacht tegen zich aan en het scheen haar tee, alsof de tijd ein deloos was. Maar daar sloeg plotseling do hond aan en sprong op. Opnieuw blafte hij en daar verscheen een ruwe muts boven den rand van do rots en Thora lag in haar armen. Daar lag hij een gansche minuut, zonder dat eon van "beiden in staat wa3 een woord te spreken en in hetgeen rij tpen zeiden, wan voor een verstandig mensch slot noch Toen de oude Knut dat hoorde, sloeg hij met do vuist op tafel, dat het klonk, en zeide Die jongen is het waard! Hij zal het meisje hebben 1

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1