£3 In de Dobroedsja. BERLIJN. Officieel. De onder het opperbevel van den generaal-veldmaar- schalk Van Mackensen staande Duitsche en Bnlgaarsche strijdmacht zet den op- 1 marsch in de Dobroedsja voort. Op den Donau. LONDEN. "Uit welingelichte Roemeen- ,sohe kringen vernemen wij, dat de Oostenrijksohd riviervloot op den Boven- i Donau tengevolge van de bezetting van Orsovo door de Roemenen niet meor bij. machte ia hulp te varkenen aan of in verbinding te treden met Oostenrijksche troepen ten zuiden van Ors'ovo. Volgens betrouwbare mededeelingen he rvinden zich slechts twee Oostenrijksche mo- nitors henevena eenige kleinere schepen in ['de Roemeensche wateren. Zij zijn alle onder het bereik van1 het vuur der Roemenen en liggen verborgen tusschen de dicht be- groeide eilanden in den Donau, waar zij del j gelegenheid afwachten om voor den dag te komen en Roemeensche steden te beschieten. [In de afgeloopen week echter zijn zij daar- j-toe nog niet overgegaan, hetgeen wel bewijst, fdat zij bang zijn voor de Roemeensche Ka- nonnen. Het gedeelte van. de rivier van J Silistriè, af tot de Zwarte Zee is open voor !"de Roemeensche scheepvaart. De Donau is [langs geheel Roemenië met mijnen be strooid. De nieuwe operaties van de Russisch-Roe- meensche troepen in de Dobroedsja en de I noordelijke grens van Bulgarije zullen, naar mén gelooft, de kleine voordeelen, die Bul garije behaald heeft, te niet doen. GRIEKENLAND. Ministererlsis in Griekenland. 'ATHENE. Het kabinet-Zaimi3 is afge- treden. ATHENE. Het is vrij' zeker, dat liet ont slag van Z ai mis aangenomen is. Er is daar- omtrent, echter nog geen officieele mede- deelirg gedaan. ATHENE. Zsirnis blijft 'volharden bij zijn. verzoek om ontslag van het kabinet In officieele kringen is men van meehing, cat zelfs de koning de zaak niet weder in orde kan brengen. De strijd in Macedonië, i.' BERLIJN. Officieel. Aan het Macedo nische front levendige artilleriegevechten in bhefc Wardargebied en voor de Bulgaarsche troepen met succes, bekroonde gevechten aan de Stroema. 1 PARIJS. Officieel. Engelsche troepen leverden. aan het Stroemafront levendige 'gevechten, waarbij het dorp Nevalijn in 'storm werd genomen. j Ten Z. van het Doiran-meer zeer hevige artilleriestrijd. De batterijen der geallieerd 'den bombardeerden met succes de Bulgaar- 'gche versterkingen in den sector-Mackoe- 'kof. Ten westen van de.Vardar een krach- jtig offensief der geallieerden ten noorden J.van de Majadagk, dat goede resultaten opleverde. i Alle Bulgaarsche loopgraven werden ver- 'overd over een front van drie K.M. en een diepte van 800 M. ongeveer. Wij maakten - krijgsgevangenen. Ten wésten van het Ostrovomoer was de Servische artillerie zeer actief bij Banika. Ten zuidwesten van ,het meer leverden partieele ondernemingen 'den ge'allieerden enkele voordeelen op. i Eén Bulgaarsche aanval werd afgeslagen door ons vuur. De vijand leed zware ver liezen. h LONDEN. Officieel. Het detachement ''dat Maandag de Stroema overtrok bij •Nechori, veroverde loopgraven op den oos- 1 jtelijken oever. i ',Êen Eransche troepenafdeeling veroverde in samenwerking met de Eugelschen 'tdorp lYenim.ah en maakte dertig krijgsgevange- Een trompetter in den nacht! Dan moet er natuurlijk koel wat bijzonders aan de hand zijh. En dat is er ook, men merkt het aan do ver blindende zoeklichtbundels, die zich bewegen door de ruimte, die iets zooken, en wiet op den geganen grond, maar hoog in de lucht. Men hoeft hot gesnor vau eon motor gehoord en het gedraai dor propellers, een Zoppelin is op komst, is reods dichtbij misschien. Aan hot volk wordt nu meegedeeld door hot sig naal van den trompetter, dat er gevaar is, dat mon alle lichten mo&t dooven en een beschermende schuilplaats moet zoeken, zoo dat. eenigs- zinsmogelijk is. Intussohen zul len weldra do afweerkanon- neu donderen, maar zal men ook do neergeworpen bommen hooren ontploffen en zien uit eenspatten pn verwoesting rondstrooien. non. De vijand leed hierbij zware verliezen door het geweer- en artillerievuur bij zijn tegenaanvallen en gedurende zijn terug tocht. CHINA. China en Japan. Uit Washington wordt gemeld, (volgens een V. D.-telegram uit Berlijn) dat Japan naar aanleiding van de botsing tusschen Japan- sehe on ('hineesciio troepen in Cheng Chit Uiig op 13 Augustus geheime eischen tot 'China gericht heeft. De toestand zou zeer ernstig zijn. Volgens geloofwaardige berich ten zou door do bedoelde eischen de heer schappij van China over geheel Mongolië be dreigd worden. In officieele kringen te Washington slaat men de ontwikkeling van den toestand met grooten zorg gade, daar men een niéuwe Chi- ncosch-Jnpansche crisis vreest, waardoor de be langen van Amerika ernstig in hef- gedrang zouden kunnen komen. Vliegmachine tegen Zeppelin Het feit, dat bij den laatsten Zeppelinaan- val op de Oostkust van Engeland een Zeppelin door een vliegmachine geheel vernield werd, heeft het vertrouwen in. dit afweermiddel tegen aanvallen der luchtschepen natuurlijk vergroot. Toch was het, zooals de „Yorkshire •Post" schrijft, volstrekt niet de eerste maal, dat oen gevecht tusschen twee zulke tegen standers ongunstig voor het luchtschip ver-' liep. Pas korten tijd geleden had hoven de Noord-Zee een strijd plaats) dio een medewer ker van het blad aldus beschrijft: „De vliegmachine was slechts voor een en kelen man ingericht, terwijl de Zeppelin, van 't modernste type, met eene bemanning van minstens dertig koppen, zware'bommen mee voerde en op het bovenvlak speciale afweer- lianonnen tegen vliegmachines droeg. „De Zeppelin kwam tot op. geringe hoogte boven een stoomschip neer, blijkbaar met het doel, het aan te vallen en terwijl de mannen j aan boord van bet schip bleven uitkijken en c afwiehten of het luchtschip bommen zou wer- pen, zagen zij een watervliegtuig met grooten 1 spoed en op zee? groote hoogte komen aan- I' vliegen. „Blijkbaar had cck de uitkijk op den Zeppc- j lin het gevaar ontdekt, want er kwam bewe- clag in de gondels en toen de Zeppelin wend- Vredesvocruitzichten. Vreedzame toskomstdroomen. Do „Morning Post" bevat een opstel van professor Muensterberg, den. bekenden Duit schen filosoof der Harvard universiteit, dat in den ..Sunday Heraid" van Boston verschenen is ónder den titel van „Duitschland, Engeland en de Vcreenigde Staten als toekomstige, bond- genooten." Muenstorberg verklaart eerst een tegensta nder te'zijn van onzijdige vredelievende voorstellen, zooals bijv. do internationale ver plichting om een jaar met een oorlogsverklaring te wachten, weiko slechts ten gevolge zou heb ben, dat do volkeren zich nog op krachtiger wijze en op breeder grondslag tegen elkaar wapenen. Van veel meer v aarde zou zijn een verstandige politiek van bondgenootschappen na den oorlog en Duitschland zou, wanneer eenmaal do vrede gesloten is, kunnen beslissen over bet toekomstige politieke aanzien der wereld, omdat bet Bussisch-Engelsche bondge nootschap vauzeif zal ophouden te bestaan, door do tegenstrijdige belangen der beide 'sta ten. Duitschland zal dan tusschen beiden to kiezen bobbon. Do mogelijkheid bestaat, dat de Middcn-Stntcp. dan met Rusland en Japan, Indiij en Egvpto bedreigen en dat Rusland, door hen meegesleept, ecu zuiver oorlogszuch- t-igo politik, zal volgen, welke zal leiden tot een nog verschrikkelijker oorlog dan de huidige. Echter is het oolc_mogelijk, dat do Midden-Sta- ten zich aansluiten hij Amerika en Engeland en dan zou do vrede zeker wel voor een eeuw gewaarborgd zijn. Daartegenover staat, dat een ontzettende haat is ontstaan tusschen Engeland en Duischlnnd, maar deze heeft misschien zijn hoogtepunt reeds overschreden. Muensterbergs ideeën over den toekomstigen poiitieken toe stand zijn de volgende: Duitschland moet geen vierkanten nieter van het veroverde gebied in Frankrijk of België verlangen. Dit gebied levert een overvloed grondstoffen op. welke Duitsch land noodig heeft, maar Duitschland moet daarvan afzien en dit zou de grondslag moeten zijn voor een dozen winter te sluiten overeen komst. Bovendien zien de~ Duitschers met open oogen.dat zij groote r-n pijnlijke koloniaie ver liezen zullen lijden. Het zal daarom slechts voor Duitschland een kleine territoriale vergoe ding zijn, indien liet de oude Duitsche provin cie Koerland van Rusland krijgt en misschien andere koionies van Frankrijk, België en Por tugal, waar Duitschers .weliswaar niet leven kunnen, maar vanwaar zij ten minste do grond stoffen kunnen krijgen, noodig voor de Duit sche nijverheid. Duitschland schijnt 'zelfs van zins om, in het belang van den Europeesdieu vrede, Polen weer tot een koninkrijk te maken, verbonden met Oostenrijk. Jlet is mogelijk dat Bessarabië aan Roemenië komt, maar in elk .geval zal Rusland geen reden tot klagen heb ben, Het zai een zeer rijke belooning krijgen, want do wereld 'zal bet gaarne geheel Perzië geven en daarmede de havens, welke geen ijs kan blokkceren. Misschien zelfs zal Rusland Afghanistan krijgen. Engeland, zooals altijd, zal een overwinnaar zonder verliezen zijn. Het diamant'iand van Wost-Afrika zou bij Rhode sia gevoegd kunnen worden. Maar Engeland ,zal ook Egypte in bezit.krijgen, nadat het voor een tijdje vergeten heeft, dat het Egypte nog niet bezit. Frankrijk zal het land, dat Duitsch land heeft bezet, terug krijgen en het is moge lijk dat do' vredesconferentie het dat gedeelte van Lotharingen toezegt, dat liet thans bezet, misschien in vuil voor een goed deel van Marokko, opdat Duitschland ten minste eenigen vasten voet in Afrika krijgt, waar Duitschers in een gematigd klimaat kunnen leven. België znj zeker aan de Belgen teruggegeven worden. Het is gemakkelijk to voorzien, dat< er eenige ontevredenen zullen zijn, inaar hun beklag zal zwak klinken in het koor van Duitsche goed keuring. Dan zullen lange goederentreinen loopen tusschen Berlijn en Bagdad. De druk in liet Oosten en Westen zal opgeheven worden. De zee zal vrij zijn voor Duitschiands nijver heid en wereldhandel, terwijl do ring van af gunst eens en voor altijd is verbroken." OP ZEE. do en in Oostelijke richting trachtte te ver dwijnen, dook het vliegtuig en vloog hetj lucht schip met zoo grqote snelheid tegemoet, dat de bemanning van het schip met angst toekeek. „Het leek eerst, alsof do vlieger het lucht schip van die duizelingwekkende hoogte af wilde rammen. Maar toen hij er eon honderd meter vandaan was verminderde hij plotseling zijn vaart en begon hij een rooks merkwaar dige bewegingen uit te voeren. Terwijl lii.j boven het luchtschip bleef cirkelen, begon hij het mot granaten of vuurballen of iets derge-. lijk's te bekogelen. Telkens als er een viel, kon inc-n een vlam onderscheiden en de projectie len vielen vlak bij den Zeppelin neer. .,I-Tij moest echter rekening houden met de kanonnen van het luchtschip één daarvan had het vuur geopend zoodra dé vlieger in zicht was gekomen. Rondom de vliegmachine barst ten deze met wolkjes uiteen. Sommige sche nen de draagvlakken te raken en" te doorboren en één keer dacht de bemanning van het schip, dat- alles voorbij cn de strijd in het be lang van den Duitscher beslist was. „Een granaat hafl het voorgedeelte van het vliegtuig geraakt; het schuddo en wankelde, maar in plaats van als ccn wrak in zee te val len, bleef bet in het rond vliegen, herstelde zijn evenwicht, steeg tot op een grootere' hoogte doch een van de drijflieharaen was aan- stukken geschoten, „Weer begonnen de vlammende sterren op het luchtschip, dat nu zeer snel voer on blijk baar trachtte te .vluchten, neer te vallen, ter De „Zeomeeuw". Do volledig© equipage van do motorboot „Zeemeeuw", firma Vermeer en Van den Arend, die door de Duitschers is opgebracht, is reeds te Rotterdam teruggekeerd. Uit mededeelingen van kapitein Mulder blijkt, dat hij spoedig na het vertrek uit den Waterweg door een Duitschen onderzeeër werd aangehouden, dio last gaf do vuren to dooven en hem te volgen. Bij (aankomst te Zoobruggo moest de geheel© bemanning naar beneden, doch de kapitein mocht mot den roerganger op de brug blijven. Onmiddellijk na aankomst werd begonnen met de lossing der lading, dio uit ongeveer 350 ton levensmiddelen bestond. Daarna is het 6chip opgevaren naar Brugge, waar het is opgelegd naast de „Brussels", „Zaanstroom", „Niobe", die reeds zijn neer- golegd. Onmiddellijk kreeg de kapitein daarop vrijheid om met zijn equipage, zij het voor eigen rekening, naar Rotterdam terug te koe ren. De- „Zeemeeuw" is tegen molest verze kerd. De „Leonardo da Vinei". „Ag. Slefnni" seint uit Rome een. uitvoerig bericht over het, vergaan van het oorlogsschip „Leonardo da Vinei" in den avond van 3 Aug. Zonder waarneembare oorzaak, doch zeker niet ten gevolge van eenige vijandelijke actie, ont stond er aan boord brand bij het munitiemaga zijn in bet achtergedeelte van het schip. Do ka pitein liet heb kruitmagazijn tinmiddellijk onder water zetten, zoodab voorkomen werd, dat het vaartuig geheel vernield werd. Toch had er r.og eeno ontploffing plaats, die een lek veroor zaakte, ten gevolge waarvan het schip in 11J nieter water zonk. Het grootste deel der bemanning kon gered worden,' ofschoon van', de 34 officieren en 1156 minderen 21 -officieren en 227 man verdronken. Do minister, van marine heeft eene commissie benoemd, waarin een aantal technici, marine officieren en parlementsleden zitting namen, welke een onderzoek zal instellen .naar de oor zaken van het ongeval en do omstandigheden waaronder dit plaats had. Déze' commissie zal haar onderzoek ook uitstrekken tot andere voor vallen, waarbij kwaadwilligheid was gebleken en die verband kunnen houden met deze ge beurtenis. Gezonken schepen. LONDEN. Lloyds bericht.: De Noorsche stoomschepen „Fura", „Fredavor©" en „Polynesia" zijn, volgens hiér ontvangen berichten, gezonken. Van de equipage van de „Polynesia" zijn 24 man te Pensance gelandvier worden vermist. (Heb stoomschip „Fredavore", groot 1493 br. t., was gebouwd in 1882, en be hoorde aan de Akties Fredavore te Farsund. Het s.s. „Polynesia" had een bruto ton neninhoud van 6022 t., .was gebouwd in 1904 en behoorde aan de Ansarlio Whaling Co. Akties, te Larvik, Red.) LONDEN. Naar Hoycbf verneemt is Let e.s. Ly clerk or n" van Bergen gezonken Do 'bemanning werd gered. (De, „Lyderhorn" was ©en stoomschip van 936 ten bruto, in 1906 gebouwd toebc- hoorende aan do reederij V. Torkildsen. lted.) H. OW. de Koningin in Zeeland. Middelburg was Dinsdag in feesttooi ter cere van het koninklijk bezoek. Te 10:42 kwam de koninklijk© trein daa.r aan. Aan het station bevonden zicb ter 'begroe ting de Commissaris der Koningin, de burgemeester, ^le schout-bij-nacht com mandant in Zeeland, met den chef van den staf. Door een doel der stad werd per auto naar den buitentuin gere den, waar H. M. de Koningin baar paard besteeg om zich naar 't Molenwater te be geven, waar de troepen uit Walcheren wa ren opgesteld. Op het Molenwater waren duizenden getuige van de inspectie. Onder het spelen van volksliederen dooi- de ver schillende muziekkorpsen reed II. M. langs de opgestelde troepen, die vervolgens voer haar 'defileerden. Te 12.10 verliet H. M. Middelburg weer per koninklijken trein en reed door naar Vlissingen. De koninklijke trein kwam kwart over twaalf te Vlissingen aan en reed voor het zuidelijk perron. In den trein werd eerst de lunch gebruikt. T© kwart over een verliet H. M. den trein en werd begroet door den burgemeester van Vlissingen. Door de koninklijke wachtkamer begaf H. M. zich naar de ponton, waar zij zich aan boord be gaf van den inijnenlegger „Balder", waar mede de tocht naar Breskens wordt ge maakt. Het talrijke publiek juichte H. M: toe; de Jantjes aan boord van de oorlogs schepen stenden in paradevorm opgesteld en joelden. Men meldt ons uit Oostburg: Over Breskens, Schoondijke, IJzsndijke en Waterlandkerkje is H. M. de Koningin wijl hot stoomschip met volle snelheid volgde om het resultaat van het gevocht to zien. On geveer een halfuur later trof de vlieger zijn doel. „Een van zijn bommen had het achtereinde van den ballon geraakt en dat ernstig be schadigd, want het grooto gevaarte begon leoiijk over to hellen cn snel te dalen. „Heb kwam zoo snol naar benedon", vertelde de kapitein van het stoomschip, „dat ik dacht dat het vlnlc vóór ons in zee zou vallen. DaVir wij tamelijk snol voeren, bedacht ik, dat het mij in dat geval "onmogelijk zou zijn het niet to rammen. Dat was een moeilijk oogenblik, want ik moest ook aan mijn bemanning en aan mijn schip denkon. De Zeppeliii kwam echter weer recht te liggen voor hij het water raakte en. vloog weer voort. Blijkbaar waren de machines nog iu staat om te werken. „Het is jammer, dat op dat oogenblik ook het vliegtuig zich in moeilijkheden bevond, want wij zagen het 'in de richting van do kust weg vliegen. Het moet zoodanig zijn beschadigd geweest, dat het den aanval nic-t kon voortzet ten, maar ik hoorde later mot genoegen dat het veilig aan. zijn basis teruggekomen was." Een Duitsch vliggerr Een correspondent vande New-Yorlc World heeft oen onderhoud gehad met kapitein Bölckc, den Duitschen vlieger, die twee-en- twintig vliegtuigen zijner vijanden heeft ge- hier met gevolg aangekomen. Het gezel schap verliet de auto's op den Zuidzand- schen straatweg. Dë'Koningin inspecteerde de troepen onder toejuiching vau vele toe schouwers. Nadat M. M. den commandant had toegesproken vertrok zij met het gevolg om verder over Zuidzande, Nieuwvliet en Groode naar Breskens te gaan. In alle ge meenten wapperde de vlag. H. M, do Koningin keerde Dinsdag to zes uur to Vlissingen terug en begaf zich per koninklijken trein naar Middelburg, waar cp het stationsemplacemcnt in den trein de nacht zou worden, doorgebracht. Woensdag werd bezoek gebracht aan Oostelijk Zc-cuwsch-Vlaanderen cn des mid dags hield li. M. révue over de oorlogs schepen op de reedo van 'Vlissingen. De miliairo vlieger, die gedurende do te Middelburg door H. M. de Koningin ge houden. inspectie boven het terrein vloog,- moest onder St. Laurens oen noodlanding maken wegens defect aan do motor.. Hij kwam echter zender letsel beneden) Ofiüusüen Jn Djamb (Officieel.) Blijkens oen van den gouverneur-generaal van Nederïandsch- l'ndië ontvangen telegram is de kolonel F, JKrassen te Batavia aangewezen om de leiding der militaire actie in Djambi op zich te nemen. Dinsdag vertrok nog een compagnie infanterie en een sectio genie troepen derwaarts, do laatste tot herstel van telefoon- en telegraafverbindingen. Tevens is van Palembang mededeeling ont vangen dat de controleur Walter 2 dezer te Saroelangan is vermoord. Aaröbeuêns to Eanjoemas. O*™ bijzondere berichtgever seint uit Soorabaja: Hevige aardbevige zijn Maandag en ook Dinsdag waargenomen. In' Soorabaja zijn geen ongelukken voor gekomen. Ernstige schade is echter aange richt in de residentie Banjoemas, voorna melijk te Maos, Keboemen en te Banjoe mas. Te Maos werden negen hevige schok ken .gevoeldmet een groot geraas vielen alle huizen in. De brug over de rivier de Serajoe is beschadigd. De rails van den spoorweg werden ontzet, zoodat de spoor wegdienst gedesorganiseerd is. Te Maos kampeeren duizenden vluchte lingen in de open lucht. De meening, dat do Slamat iu werking trad, is nog niet bevestigd. De Slamat, in bovenstaand bericht ge noemd, is na den Smeroo de hoogste berg op Java, on verheft zich, als een majes° tueüze kegel, uit de laaggelegen meerb&k- Kon van Banjoemas. Ook aan de noordzijde hêit de berg zich zeer hcog boven 't T-egal- sche heuvelland, waar tusschen hij in do rivierdalen zijn door iosse p rod uk ten over dekte lavastroomen ver uitzendt. Aan de west- on oostzijd© rijst de centraal-keten van Midden-Java tot hoog tegen den Sla mat cp. die in zijn hoogste punt eene hoogte van 3472 M. bereikt. Uitbarstingen van den vulkaan zijn be kend uit 4e jaren 1772, 1825, 1835 en 1860. Heb nu geteisterde Macs ligt aan de stiatsencorlijn, dio van Batavia over Djokja naar Socrabpja loopt, ter hoogte van de havenstad Tjilatjap, waarheen van Maos oca zijlijn voert. GeneraaH-'maJo.or A. Peins f. Omtrent den plotseling overleden gop. gene- ïani-majooi- A. J. Prins wordt nog liet volgen- do gemeld iu 1S67 benoemd tot 2e-luitenant bij do in fanterie, werd hij in 1871 le-luitenant,'in 1875 kapitein, in 1890 majoor, in 1891 luitenant- kolonel, in 1S97 kolonel, waarna hij in 1900 werd benoemd tot, generaal-majoor, comman dant van do 2o divisie. Do overledene, dio in 1846 geboren was, verliet in 1904 den mili tairen dienst, waarna hij zich metterwoon té Velp vestigde. Generaal Prins was ridder in de orde van den Ned. Leeuw. Jftr. mr. Sk. P. C. van Ka.rnsbeek, Donderdag .den 14 September vierde de Minister van Staat, de 'Oud-Minister van Bnitenlandsché Zaken en voorzitter der Car- negicstichting jhr. mr. A. P. C. vau Kar- nebeek zijn 80en verjaardag. Eon Frenscl'imars cvor ons Sand. Onze correspond ant to Parijs schriift dd. 1 Sept.: In het heden verschenen nummer van de „Revué des Deux Moncles" publiceert de heer Maurice Gaudoiphe een résumé van de indrukken, door hem tijdens zijn ver blijf in Holland opgedaan omtrent onze houding in 'den wereld-strijd. Het is een eerlijke uiteenzetting, berustend op een ernstig onderzoek, dar, gesprekken met tal Van leidende persoonlijkheden omvatte, en het doet goed er (Ie tegenspraak in te lezen vau sommige dwaze praatjes die vooral in het begin van den oorlog hier omtrent ons land de ronde gedaan hebben, en waar van naar gebleken is de bron dikwijls niet in Frankrijk te zoeken valt. Sprekende over de zucht van Holland en de Hollanders om toch maar vporal neu traal te blijven, vooral geen enkele uiting te doen die als éen partij-kiezen zou kunnen worden opgevat, erkent de heer Gandolphe, na enkele soms wat kinderachtige vormen van voorzichtigheid te hebben aangehaald, dat deze scrupules niettemin door de inter nationale positie van Nederland ruimschoots void. De vliegers van verschillende nationali teit hebben een soort ridderlijkheid, welke op merkelijk is met hot oog op de buitengewone verbittering, dio bij andere wapens meestal heerscht. Met twintigste vliegtuig, dat Bölckë deed, dalen, werd bestuurd door don Eugelschen ka pitein Wilson, dm boven de Duitsche linies vloog, toen Bölckc landde dicht bij bom. Ge vangen genomen, vroeg "Wilson den naam van zijn aanvaller. Toen .hij hoorde, dat die Bölclce was, vergat hi,j al zijn spijtigheid en mis noegen cn reikte hij Bölckc de hand, met de woorden: „Als ik neergeschoten moest worden, ben ik blij, dat het zulk een goed man was, die het deed." Bölclce noodigclc Wilson uit met hem koffie te drinken.De Engelscho vlieger betoonde zich dankbaar voor de behandeling, welke hem ten doel viel en zoide, dat de Eugelschen de Duitsche vliegers zeer waardeeren. De correspondent vroeg Bölckc, hoeveel van zijn verslagen tegenstanders levend den grond bereikten. „Maar twee, helaas", antwoordde Bölckc. „Allen streden zoo goed, dat het mij speet, dat het geluk hun niet diende. Ik denk dat ,clt> meesten der ,18 vliegers gedood zijn, door kogels van mijn machinegeweren of tij dons den val, weinige wellicht door het neer komen op den grond." Op de vraag, hoe Bölckc dacht over d^-En- gelafcho oir Fransche vliegers, in vergelijking met elkaar, antwoordde hij aarzelend en zeide. dat hij geen groot onderscheid had opgemerkt. gerechtvaardigd zijn. Hij citeert daavbii do volgende teckenachtigc definitie van die positie door Johan de Meester: „Wij zijn een heel klein land dat heel groote zaken doet, en al onze moeilijkheden vloeien'voort uit dezo wanverhouding. In de jungle der mogendheden bewegen wij ons als een arm eekhorentje dat met zijn groo ten staart balanceert om den val van zijn klein lichaampje te verhinderen; de staart van Holland is zijn marine, zijn handel, zijn koloniën. Wij trachten ons evenwicht te be houden cloor dat alles rond ons eng vaste lands-leventje te bewegenDaarvoor is veel soepelheid noodig, en het is erg ver moeiend..." De houding van de regeering wordt over het algemeen''goedgekeurd, vervolgt de heen' Gandolphe, men verwijt haar wat te groote geheimzinnigheid, zonder al te veel aan te dringen op inlichtingen die men vreest dat onaangenaam zouden zijn. v Het is waar (lat liet flegma der zakenmen- sehen do edelmoedige geesten die hun voorzich tigheid wel door eeii weinig illusie omringd zon den willpn zien teleurstelt, maar zelfs zij erkennen dat ze er zich bij neerleggen. „Onze houding is roemloos", zeide mij oen van bon, „ze is zonder vreugde en niet zonder risico. Eiken avond slapen wo in met den indruk dat wo don volgenden morgen erg boos zullen moe ten zijn tegen iemand, maar zonder precies te weten tegen uien. Maar wat to doen, wat to willen? Wo hebben niets te winnen, en veel, misschien alles, te verliezen. Do onthouding is oen soort van plicht, een plicht' tegeriovei; ons zelf." Het respectecren van dezen „plicht" is een populair dogma geworden, waarover.het nutte loos en zelfs bijna onbehoorlijk zou zijn to dis- cutecrcn. Door een curicuse auto-suggestie mceuen de Hollanders dat zo verplicht zijn dezo ónthoudingswet, dio zo zelf welbewust hebben aanvaard, te ondergaan; gebonden/ door hun eigen wil vergeten ze den oorsprong ervan en denken nog slechts aan den drang. Men zou waarlijk zeggen dat er in een of ander geheim zinnig tenalmachtig wetboek een artikel is dat Nederland onder allo omstandigheden tob neu traliteit veroordeelt. Dit koppige onthoudingsstelsel sluit zelfs in zijn uiterste logica een mogelijke entente met andero neutralen uit. „Wie neutraliteit zegt zegt noodzakelijkerwijze eenzaamheid," ver klaarde professor Stniyeken, do Katholieke hoogleeraar, wiens woord gezag heeft, tot mij. Do historicus van do Kroon, professor Colon- brandoi' voegt erbij„Onze geographisehe lig ging, dio ons alle hoop op winst aan de zijde van een der oorlogvoerenden ontzegt, veroor deelt ons het eerst de ergste gevaren te loopen aan do zijde der neutralen. Hoe zou Nederland zich kunnen aansluiten aan oen bond waarin do Vereenigde Staten, vrijwel onbereikbaar achter bun oceanen, hot ovorheorschendo element zou den vormen? Wij vormen do voorhoede, do gijzelaars, die elke bond van neutralen aan do oorlogvoerenden zou ovéneveten, 't Zij bet militaire gevechten of economische schokken betreft, w ij zijn aan het gevechtsfront de ge tuigen van den ooylog. En wij zijn minder kwetsbaar in een isolement dat ons onze- vol komen vrijheid van manoeuvreeren laat. Feite lijk zoowel als rechtens moeten wij buiten het gedrang blijven en onze integriteit door ouze eigen middelen verzekeren." Over de werkzaamheid van de N.O.T. schrijft do lioer Gandolphe met groote waardeering, Hij zet haar arbeid uitvoe rig uiteen, en concludeert dat de resul taten ervan absoluut afdoende zijn: „Mijn indruk als getuige een nieuws gierige' getuige is duidelijk: de smok kelarij beperkt zich thans in Holland tob enkele auecdotischo gevallen. Onze vrien den in Holland zijn zeer gevoelig voor heb uit gewoonte volhouden van do be schuldigingen, die door do Eransche publieke opinio zijn uitgesproken. „Ge ziet wat go van onzen handel >gcinbakt hebt, en go blijftons maar obstinaat voor een volk van smokkelaars uitmaken", zeiden ze bitter tot mij. Deze onbillijkheid is inderdaad iets dat tot het verleden be hoort. De geschiedenis van de Hollandsche smokkelarij is misschien heel interessant, maar zo behoort tot dio oude geschiede nis, die eindigt met do eersto maanden van 1915". Dat. op de open markt de Hollander verkoopt aan den meestbiedende,- in casu don Duitscher. vindt do schrijver zeer begrijpelijk. Als do geallieerden; dat voor komen vrillen, moeten ze maar evenveel bieden. „Op do geallieerden fust de dringende plicht Duitschland de vrije, Ilollanclsche markt te betwisten. We kunnen hier slechts rekenen op onze commercieel© machtsmiddelen. Zeker, do Hollandsche landbouw en veeteelt' zijn indirect onder worpen aan de controle van de meesters der zee, die den aanvoer regelen van den kunstmest, noodig voor een vruchtbare productie. Maar Duitschland is vrij den uitvoer te beperken van zijn steenkool,, zijn machines, zijn bewerkte produlctep. Deze woderzijdsche indirecte ^pressies zijn met elkaar in evenwicht. De concurrentie blijft geopend." De heer Gandolphe betoogt verder, dat de geallieei'den in alle gevallen openlijk zijn opgetreden en dat ze zich steeds beperkt hebben tót de handhaving van hun economische belangen, terwijl het beurtelings heimelijke en brutale optreden van Duitschland, dat politieke doeleinden beoogt, voel gevaarlijker is. „Een suggestief voorval, tot dusver zeer wei nig bekend, heeft reeds in liet begin van Augus tus 1914 d& Duitsche methode onthuld. Duit sche gevangenen, gepakt in België, gegradueer den voor het meerendeel, hebben in hun zak een paar Hollandsche guldens, Hollandsche •briefkaarten, Hollandsche pakjes tabak; op het De Eugelschen leken hom hun werk meer op te vatten als een sport-oefening, terwijl 'do Fransehen meer ernst betoonden. Bölcke is verscheidene malen gewond, maar nooit ernstig. Hij draagt de uniform van kapi tein der infanterie, waartoe hij vroeger be hoorde. De meeste'vliegers blijven hun oud© unifor men. dragen, alleen do jongere, tijdens den oorlog in dienst getreden vliegers, dragen een eigen pakje. Bölclce verzocht den correspondent do be richten van LonjJensche bladen tegen te spro ken, welke medegedeeld hadden, dat hij jn Amerika zou hebben gewoond cn daar als lift- jongen zijn vlieger-ervaring had opgedaan! Na eerst afs waarnemer en daarna als be stuurder dienst te hebben gedaan, was Bölcke om zijn scherp gezichtsvermogen en zijn stalen zenuwen bij liet govechtslletachoment inge deeld, waar hij niet anders dééd dan vijande lijke vliegtuigen aanvallen, wolk© boven de Duitsche linies kwamen. Hij vliegt altijd rri- leen, zooals do meeste Duitsche gevechts vliegers. Bölcke zeide, dat de Duitsche vliegers op verkenning wol boven de linies der geallieer den vlogen, maar do gevechtsvliegers deden dit minder, omdat zij een tijdlang de inrichting van hun nieuwe toestellen geheim wilden hou den en voorts do wacht hielden om verkennin gen van den vijand to voorkomen. Later veranderden de omstandigheden en vlogen .de Duitsche geyechtsviiegers oy«M-l, ar zakboekjo van een Feldwebel is als nachtver blijf voor een of twee dagreizen opgegeven „bij bravo menschen in Hodand". Anderzijd - hielden bij het binnenkomen van sommige'Bc.- gischo dorpen do Duitschers do Hollanders sri voorbeeld voor. „Doet dan toch zooals zij... Z ij laten ons door... Z ij schieten niet, het zij.i onze vrienden." Een nauwgezet onderzoek n i heeft' mij in de gelegenheid gesteld te const.v toei'en dat deze zoogenaamde schending van bet grondgebied gewoon verzonnen is. Geen enkele Duitsch© soldaat heeft de door het Hoi- landschp icgcr streng bewaakte grens obci- schreden. De guldens, de briefkaarten, de tabak, die gemakkelijk door burgers in de grensdorpen, verkregen waren, zijn uitgereikt aan militaire figuranten van dio grensschcn- nis, aan wie men ccn fictieven weg gedicteerd heeft. Dubbele gemeenheid, waardoor Duitsch land trnchtto België to ontmoedigen en Holland in de oogen van do geallieerden te compromn- toeren. De eerste dreiging word te-niet-gedaa:i door de onwrikbare beslistheid der Belgendo tweede stuitte af op do helderziende fiinkhci'l van de Nedcrlan,dsehe regeering. Maar dc schandelijkheid van deze eerste manoeuvre was veelbelovend. „Ik ken niets bclcedigenders dan dit denkbeeld, dit in elkaar zetten van on:, imaginair verraad*," zei mij een hooggeplaatst ambtenaar in Don Haag, met een verontwaar diging die in. werkelijkheid zeer weinig neutraal was." De lieer Gaudoiphe bewijst dan verder hoe ons land financieel en economisch onder den ooriogs-tocstand heeft geleden en nog lijdt, al werden door sommigen groote win sten behaald, Zoowel de staat als d© groot"; meerderheid der particulieren staan er slechter voor dan vroeger, velen gaan een donker© toekomst tegemoet. Eindelijk bespi'eekt hij hetgeen door Hol land gedaan is en wordt voor d© Belgen, voor de Fransche oorlogsslachtoffers, de protesten van kunstenaars e-n geleerden tegen Duitschiands daden. Voor Frankrijk vond hij niets dan sympathie „Wij kunnen en wij moeten de groote oprechtheid begrij pen, die ons hier tegemoet komt." En hij besluit „Wij wachten af, zónder haast, zonder wantrouwen. Wij vragen van onz© vrienden in Nederland slechts een weloverwogen oor deel en een [vrijmoedig getuigenis, wij staan voor hen met onz© daden, kalm en zwij gend." Japan on Bndië. Gelijk algemeen bekend, heeft Japan in. den laatsten tijd door de uitbreiding van. zijn han del schatten verdiend. Munitie, kramerijeu; chemicaliën, glaswerken, speelgoed, enz. heb ben heel wat geld in het Japansche laad je ge bracht. Wij vernemen o.a. ook dat do apothe kers besloten hébben om na. afloop van den oorlog fleVsehen van Japan to blijven betrek ken, aldus het Hat. Ebt. Deze ruime inkomsten komen aan Japan's economisch© expansie-neigingen zeer ten goe de. Zoo.is nog niet lang geleden in Japan een ■maatschappij opgericht, met een kapitaal van 30 millioen yen, ten doel hebbende in' Indië particulier© landerijen op te koopou, welke ge schikt zijn voor do rijst- en suikerteelt, van welke beide cultures,do Japanners de noodige kennis en ervaring bezitten. Met do voortvarendheid en energie, aan hot Jnpanscho volk eigen, heeft die maat schappij aan haar voornemen reeds uitvoering gegevon. Haar vertegenwoordiger is kort ge leden te Batavia geweest en hooft met ver scheiden© makelaars alhier besprekingen ge houden teneinde hun aanbiedingen betreffen de bedoeld© landerijen en ook betreffende concessies, te doen. Do vertegenwoordiger titer to of t thans itd Socabaja. alwaar hij blijkens de telegrafische berichten van eenige dagen geleden, ook reeds- doende :s particulier©landerijen op te koopen. Waar de rogeering voornemens is, de par ticuliere landerijen voer tot het,staatsdomein teug te.hengen, goc-fb het Bat.'Hbld, haar ten dringendst©, in overweging spoedig aan haar voornomen uitvoering te geven, daarbij natuur lijk met de grootste landerijen beginnende. .egerzaken. IJlt 'ds Staatscourant. Bij K. B. zijn benoemd b. h. res .-pers., tot res. 2de luit. b. d. art, der landw., do lnnd- stormpl. serg. J, L. Jansen, v. rl. art.; b. h. 2e reg. vest art., de mil,-serg. M. Solig- mann, v. h. korps. Bij K. B. is benoemd to,t paardenarts 2de lcl„ do veearts J. L, V o r k i n lc. Bij K. B is aan kap. jhr. O. M. Storm a n 's-G r n v o s a n d e, adj. IXde inf. brig., verg, verb tot het aannemen ou dragen der' onderacheidingstèckenen van eere-ridder Orde li St. Jan. Mutaties. Bij K. B. zijn benoemd, bij bet reseive-per- neol der Landmacht tot reserve-tweede- lui|:ennnt: bij het wapen der infanterie: bij het Ie regiment, de milieien-sergeant M. L ö- \v ons torn, van het regiment Jagers; by''" het 2e'regiment, do milicien-sergeant G. M, van Baste n Bat© n b u r g, van het korps; bij het 3o regiment, de milicien-sergeant L. J. Vogel s, vau hot regiment Grenadiers; hij het 4e regiment, do milicien-sergeanten H. L. 0. T. Kunt»© en P. A. We'mink, onderscheidenlijk van liet regiment Grenadiers en van het korpsbi j het 6o regiment, de- mili cien-sergeanten M. A. J. de Bruijn.en J. G, P. Ho z e m.a zj s, heiden van het korps; bij het 7e regiment, de milicien-sergeant A. P. M. And rot S c li, van heb regiment Ja- eer.';: bij het 9© rep., de milicien-sergeanten H. Turks tra., cn J, W i j n i a, beidon van het korps; bij hot 13e regiment do milicien-ser geanten -J. J. A. Lambert i, A. J. N. Boos ten on C. H. F. F. Schrödov, on derscheidenlijk van het korps, van het regi ment jagers cn van hot korps; bij het 14o regi ment de milicien-sergeant M. C. M. vau K a 1 m t h o u t, van het korps bij het 15e regiment do milicien-sergeanten G. d o K w a a- s t e n i e t, JG. Dour on V-- C. Koek, Bölcko achtte het wenschelijk zijn tegenstan ders te doen dalen binnen de Duitsche linies, daar dan cl© vliegers, zoo zo nog leefden, gevan gen genomen konden worden cn het toestel be slist voor don vijand verloren was. Bölcke schrijft zijn succes voor een groot deel toe aan geluk. Wat de door hem toegepas te method© betreft, zei hij: „Ik volg geen bij- "zonder systeem, behalve dat ik steeds tracht te treffen, vóór hij mij treft." Na een beschrijving te hebben gegeven vau het vliegtoestel van Bölcke en de bewapening daarvan, zegt do IT'orfd-correepondent, dat- do Duitschers do Engelsche vliegers beschuldigen, gébruik te maken van brand verwekkende projectielen, die grooter zijn dan de gebruike lijke kogels van machinegeweren en ontplof baar zijn, waardoor ernstige verwondingen aan Duitsche vliegers zijn toegebracht. Do journalist kwam ook in aanraking met een paar gevangen genomen Engelsche vlie gers, luitenant Ronald Walker cn luitenant Smith, die hem vroegen te melden, dat zij in veiligheid waren. Him kapitein Salmoncl was aan den neus' gewond, terwijl zijn oogen ge spaard bleven, en de waarnome'r van Balmond kreeg een kogel in den nek- Ook een Fransche vlieger was gevangen genomen. Balmond zeide. dat de Engelsche vliegers hun Duitsche collega's gunstig beoordeelden en dat zij vooral-voor Bölcke waardeering koes terden.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2