Miü| ns ilie en Wirer. km MKIELEDE1 der CMIHESt ONS LEGER'-IEEPEI.I Laatste Berichten. II JE FUT, Breda. «3, PES SOIjPA'X'-tillxrCOTmArJT tan WoensQag IS September 19 16 Rechtzaken. Gemengd Nieuws. Privaatles 25 cent. HOLARHOF, Amsierdam. Oriefopisiding meester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studie ongeveer 1 jaar. f i ,50 per maand. H. M. v. d. VEER Roo-Valkstraat 14, Rotterdam. J. J. A. v. d. BURG, G. TREURNIET, aamiacht van militie- plichtigen wordt gevestigd op liet ieit, dat zij die oen ver bintenis volbrengen als matroos bij do Koninklijke Marine voor den tijd van 3Vz jaar werkelijken dienst on l'/a jaar reservedienst geheel vrijgesteld zijn van hunne militie- en landweerverplich tingen. Man kan zich ook verbinden voor 4'li jaar werkelijken dienst en Va jaar reservedienst en is dan eveneens LOUIS DOBBELMANft!Ltd. Rotterdam.! Richt Uwe aanvragen voor THEE tot de firma na dienstemdiging is plm. 1 400 (bij 31/a jaar) en pk. 1 550 (bij 4'/a jaar]. Vraagt nadere inlichtingen per briefkaart aan JJ Nederlandsche Militaire Cantines. Leest de in de reepen verpakte Reclame-biljetten. groote liefde zocht Hij het verlorene: Zocht hij ons. Wanneer onze ziel dat verstaat, ontstaat er ■wederliefde. Wanneer de zondaar tot hot besef komt, dat nl zijn 'zonden door Jezus Christus godragen zijn aan het kruis. Wanneer do zon daar leert verstaan, dat hij werkelijk eon kind van God is geworden, omdat de zoon van God 1 hem het. kindschap hoeft verworven; in één woord, dan wordt do Persoon van Jezus Ohris- tus hem dierbaar boven allen, en het is zijn i grootste begeerte, zijn Heiland en Verlosser .'Steeds beter te loeren kennen. Kaïn maden, die kennis kunnen wij verkrij- gen langs twee wegen, ten eerste, den weg van Viet onderzoek der H. Schrift, en ten tweede, l <len weg der gehoorzaamheid. Indien gij mij liefhebt, 200 bewaar Mijn geboden,1', zegt ons !->"do Heer© Jezus. Hij heeft Zijn liefde jegens 1 ons getoond door voor ons in den dood te '-gaan; Oolc wij kunnen onze liefde tot Hem 1' toonen, dooi; te doen wat Hij ons te zeggen heeft. En dit is wel het eerste, dat wij jief- Jhebhen. En Hem liefhebben is de broeders en I zusters liefhebben, onze naasten, onze vijanden r mpeten wij liefhebben. Kameraden, wees niet laf, als gij Jezus liefhebt, dit dan ook te j toonen in uw omgeving, waar gij ook zijt ge- 1 (plaatst. 'Een kapitein zeide eens tegen een soldaat ,,Je bent een lafaard!'' „Neon", zei de soldaat, /jtn'n hart is dapper genoeg, maar als er ge- ,vaar dreigt, gaan m'n laffe beonen mot dat dappere hart er van door." Zoo is het ook met vele Christenen, die do 5 moeilijkheden van het leven niet als een trouw fjaoldaat van Jezus Christus aandurven, maar ver Voor op don loop gaan. Wat doet bij? Zult gij ook kunnen zeggen gelijk onze oude ;Btichter van het Leger der Heils, Generaal Booth. Hij sprak in een van zijn samenkom- ■iVten die hij leidde: ,,Tk ben gered om te red- den." Moge dat ook het verlangen van elk sol- f"<jaat zijn, om zulk een getuigenis te, bezitten. Hebreërs, 4:16. Vrijwillig Militair Motorrijdorskorps. Men meldt ons: De leden én tijdolijke leden van het bij Ko- minklijk besluit van _2S Augustus J.l. opge- jvfheven vrijwillige militaire motorrijderskorps l'hebben te Utrecht, onder leiding van den rgewezen commandant van het korps, den 'jdo-iuitenant Rob. R. Toe Laer, een buitenge- •'jwone vergadering gehouden, die druk was be- yaoeht. In zijn openingswoord heeft de voorzitter ^herinnerd aan de historische eigeiraardigheid, •dat. er thans in dezelfdo zaal, waarin indertijd dtot oprichting van het korps werd besloten, in lichtingen zullen worden verstrekt aangaande f.de wijze van zijn verdwijning. Hij sprak de rlhoop uit, dat straks de oudleden zouden be- fsluiten tót oprichting van een nieuwe vereeni- y.jging, teneinde de band, die gelegd is, te doen Voortbestaan. Spr. achtte dit mede gewonscht i'knot het oog op den praclitigen grooten door JEL. M. de Koningin uitgeloofden zilveren wis- ,-éëlbeker, die nu bij den 'pas gehouden 36-uurs-, ,ïjit is verreden, maar oorspronkelijk is geschon- iken voor het houden van internationale mili- Itaire motorwedstrijden. De bespreking van het besluit "top opheffing Van het V. M. M. K. nam geruimen tijd in beslag. Van verschillende zijden werd de op merking gemaakt, dat de opheffing niet alleen te plotseling, maar boven'dien op alles behalve delicate wijze was geschied. Bovendien werd er geklaagd over de eigenaardige en uiteenloopen- de wijze, waarop sommige kwartiermeesters de voorschriften betreffende het verleenen van (vergoeding uitleggen en toepassen. -In verband hiermede sprak de vergadering de wenschelijhheid uit om een audiëntie te verzoeken bij den minister van oorlog, teneinde de juiste voorschriften to leeren kennen en tevens aangaande de rechten van do motor rijders beter te woTden ingelicht. Door een der aanwezigen werd gevraagd of de vaandrigs, 3iu ze zijn overgeplaatst naar do depót-af dea ling van den motordienst, ook in aanmerking komen voor bevordering. De voorzitter, die op doze vraag geen bepaald antwoord kon geven, zegde een onderzoek toe. Met algemeen© stemmen werd hierna beslo ten tot. oprichting van de vereeniging van oud- leden van het V. M. M. K., nadat de heer Toe Laer op diverse vragen inlichtingen had ge geven. Lawntennis. Dé militaire kampioenschappen. De wedstrij den om bovengenoemde kampioenschappen zul len dit jaar niet meer plaats hebben, maar in het begin van liet volgend seizoen door de Centrale Sportcommissie en den Ned. Lawn- tennis Bond georganiseerd worden. Oplossing raadsel C. Wolfers, fort Pampus. Demobilisatie. Tiel (Gelderland geen Zuid- Holland). Model (moet zijn 3,4, 1, 2, 7 en niet 6 4 1, 2, 5). Elsa, Medaille. Edam. Tataai. Mil.-pontonnier GOUDSWAARD. Verder ontvingen we èen goede oplossing van jj. Waasdorp, korp. mitr. P. 4 R.-I. D. V. (Wij geven den oplosser toe, dat het raadsel slordig gesteld is; ook het laatste woord is «fout en niet „Tataai", maar „Taai-taai". Red.) Schoondijka W. Z. V. (Van Mil. L. v. d. .Waal.) Ik ben al eens bezig geweest over eigen bedrijven, Doch nu wil ik eens wat van Schoondijkc gaan schrijven, Wjj liggen hier haast al een week of tien, Dat kan men al goed aan mij zien. Het is hier te stil, vergeleken bij Rotterdam, Daar kan ik niet tegen en wordt er al mager van. Toch tref ik er geen slecht kwartier, 'En lig thuia hjj de familie Tellier. Dat zijn heel goede mensohen voor de soldaten, Wij kunnen er 's avonds gezellig zitten praten Den meesten tijd wel tot een uur of tien, Dan is het tijd om naar ons stroozakje te zien. Dce morgens zijn zij weer heel vroeg ter been Én roepen om zes uur ai,,'t is tijd Leen!" Ook heb ik nog gelegen bij de familie Larooij, Dat was een reuzenkosthuis en. wat mooi! Jk kom nog dagelijks bij die menschen, En zend hun bij deze mijn beste wenschen, Ook voor die logee, die destijds daar was, Komt wel een hartelijk woordje van pas. Dat was de baas zijn zuster, zij kwam uit Den Haag, Die zagen wij op Schoondijkc heel graag. Zij' kon het ons recht aangenaam maken, Zoo eenig zonder ©en ander te raken, dammer, dat 't was voor zoo'n korten tijd, Want na veertien dagen raakten wij haar weer kwijt. Eerst nog een week naar 't dorpje Biervliet, Dus al dien tijd zagen wij haar ook niet, Toen naar Den Haag, misschien wel voorgoed, En dat grapje ging nog al met spoed. D© trem was al aan de gang, Zjj durfde er haast niet in, want zij was wat bang. Ik kwam nog net bijtijds met haar handtafichje aandragen, Anders had zij de reis zonMer geld moeten wagen, Maar gelukkig heb ik vernomen," Dat zij goed in 't Haagje is aangekomen; Dat doet\.mij wel groot pleizier Doch ik had haar liever hier. Wij zullen er maar .niet te veel opletten, En ©na er maar weer over henen zetten, ■Zoo u dus ziet, lieb ik het.met mijn kwartieren goed getroffen, Terwijl de meeste van mijn kameraden er niet over boffen. jHet mag echter wezen wat bet wil, Schoondijke vind ik toch" te stil Wij weten roet onz' vrijen tijd geen raad, Nu zal ik maar niet veel meer zeggen, Als dat ik hoop spoedig weer eens in een stad te legjytn. Dus zal ik maar eindigen over Schoondijke, Totdat ik eens in een ander plaatsje-kan kijken Wie d't heeft geschreven, begrjjpt men hier wel Dat is milicion-soldaat v. d. Waal L. Mil.-sold.L. v. d. WAAL. Onze bedo. (Van C. R. S. te Hans weert.) 't Hevige gebulder dor kanonnen, Men hoort het wijd en zijd; Zal het dan nooit verstommen, En eindigen decz' volkeren strijd ?- Laat zakken dien wreeden haat, Welke doet aan 't mensohdoin zoo'n kwaad. d'Oorlogsdcmönen, tor holle daarmee, Wij wachten zoo lang reeds op vrêe Doch het woord „Vrede zoo vaak reeds begeerd, Wordt op aard, helaas, weinig geëerd. Bedenk toch: twee jaren Vol oorlogsgevaren 1 Het slagveld bezaaid met lijken, Doch niemand wil wijken, Dagelijks worden dooden en gewonden Bij duizenden gevonden. 0 God, welk toekomstbeeld grijnst mij daar aan, Wanneer is toch t oorlogvoeren gedaan? Armen, weezen, kreupelen en blinden, Ja, geheel 'Europa zal men in rouw eens vinden I Dierbaar land, ons ter bewaking gegeven, Gij zijt boven alle verheven, Hier heerscht nog welvaart en vrede, Dat 't steeds hier zoo blijve, is onze bede. C. R. S., te Hansweert. V redes verlangen. (Van mil.-sold. L. v. d. Waal.) Dikwijls lees ik'over vredosgeruchten, Maar nu begin ik er toch van te zuchten; Deez' oorlog duurt nu ruim twee jaar, En is, naar het schijnt, nog lang niet klaar. Toch. veelvuldig lezen wij in de couranten, De vrede is in aantocht van alle kanten Maar tot mijn spijt zijn dat ijdele woorden, En gaat men nog steeds door met moorden. In plaats van vredesvorderingen, Hooren wij juist tegenovergestelde dingen: Weer van oorlogsverklaring lezen wrj nou, Maar van den vrede staat nog niets op touw. Of mogen wij daarvan niet meer genieten? Wordt het dan gewoonte dat bloedvergieten? Hoeveel zijn er nu niet reeds in den rouw, En smeeken: o dierbare vrede komt toch gauw Maar die laat nog steeds op zich wachten; Toch, hoopvol zijn nu onze gedachten Op al de neutrale staten, Die beginnen toch over den vrede te praten; Tot zelfs Amerika, ver over zee. Spreekt ook een duchtig woordje mee. Doch om tot dien vr^de te komen, Moest hij eerst naar Europa toe stoomen. Er is toch nog wel beter werk, Dan al dat moorden en dat schieten. Dat nuttelooze bloedvergieten. Ja, er was nog heel wat goeds te maken, Als men met 't vechten maar wildestaken. Daarom smeeken wij keer op keer, Aan alle oorlogvoerende Staten Leg de wapens zoolang neer, En laat het over aan de diplomaten, Onze hoop is nog niet vervlogen, M ij leven nog met goeden moed, Doch wij kunnen het slecht gedoogen, Dat alles er zoo onder lijden moet. Ik eindig met dezen eénen wensch, Geuit door menig droevig mensch: Dat er toch spoedig vrede mogen komen. L. v. d. WAAL, Krijgsraad. De krijgsraad te 's-Gravenhage veroordeelde J. C. B., milicien der inf. afkomstig uit Leiden, ter zake van diefstal van een porte- monnai met geld tot 6 weken gevangenis straf in te gaan 27 Juni; F. J. van H., milicien der inf. afkomstig uit Leiden, wegens 2e desertie tot 3 maan den militaire detentie in te gaan 3 Juli; J. van V„ milicien der inf. afkomstig uit Laren wegens 2e desertie en het met woor den dreigen van een luitenant tot 15 weken militaire detentie in te gaan 25 Juli; Chr. Th. P. van der E., milicien der inf. afkomstig uit Leiden wegens 2e desertie tot 15 weken militaire detentie in t© gaan 24 Juli; C. B., milicien der- inf. geplaatst in de tuchtklasse te Hoorn ter zake van 2e desertie te Den Helder tot 3 maanden militaire de tentie in te gaan 18 Mei; H. P., milicien der inf. afkomstig uit de 'tuchtklasse te Hoorn tot 5 maanden militaire detentie in te gaan 2 Juli ter zake .van 2e desertie en het verkoopen van kleeding. Spionnage in ons land. Gearresteerd zijn de Duitscher Hanssen te Vlaardiugen en de Hollander Jacob Dirk zwager te Maassluis. Er moeten sterke aan wijzingen zijn, dat het tweetal de hand heeft gehad in het in brand schieten van den Hollandschen motorschoener „Zeearend" verleden week Vrijdag. En volgens „De Tel." zijn nog sterker de bewijzen, dat zij de Duitschers op de hoogte hebben gesteld van vertrekuur, lading en pas sagierslijst van de „Batavier IV". Het blad deelt o.a. het volgende mede „Jacob Dirkzwager had dit bericht gestuurd aan den Dpitscher Hanssen te Vlaai-dingen, Deze zond het verder naar de Duitschers. De directie van de Batavierlijn, die tijdig op de hoogte was gesteld van deze schurkenstreek, heeft het vertrek van de „Batavier IV" toen een dag opgehoduden en liet stoomschip 24 uur aan den Hoek van Holland laten liggen. „Reeds lang had de directie der Batavierlijn vermoedens, dat het doen en laten van hare schepen werd bespionneerd, doch nog vóór dit vermoeden zekerheid was geworden, had de Rotterdamse!)© rivierpolitie, die in deze zaak met groote bekwaamheid en voortvarendheid heeft gewerkt, op eigen initiatief reeds een onderzoek ingesteld. Do gangen van Hanssen en Jacob Dirkzwager werden nagegaan, met het gelukkig gevolg, dat men thans meent, de7 bewijzen tegen het tweetal in handen te heb ben. „Wat de Zeearend" en het bespionneeren der Nooraehe schepen betreft, zijn de aanwij zingen ni-et zoo sterk. Wel is gebleken, dat Jacob Dirkzwager reeds geruimen tijd be richten over verschillende schepen, ook over Engelsche oorlogsschepen, die in de nabijheid van Hoek van Holland g waren gezien, aan Hanssen heeft gezondent „Onder het mom van zijn agentuur- en com missiehandel had Hanssen een groot aantal personen in zijn dienst pm de berichten, die hij van Jacob Dirkzwager ontving, 'verder door te zenden. „Thans hebben er uitgebreide huiszoekingen plaats gehad bij verschillende handlangers van Hanssen en Dirkzwager. Er hadden nog geen nieuwe arrestaties plaats, doch ze wor den wel verwacht." Het blad verneemt nog, dat Jacob Dirkzwa ger tot Maart van dit jaar optrad als Britsoh consulair agent te Maassluis. De Engelsche con- sul-generaaJ te RotU&dam heeft hem echter wegens zeer geldige redenen zijn ontslag ge geven en plaatste een annonce in de hladen om tegen liet heerschap te waarschuwen. Uit wraak schijnt Dirkzwager zich daarop in dienst te hebben gesteld van Engeland's vijanden. „Er is nog oen eigenaardige Inzonderheid bckeod van de wijze, waarop hij de hand heeft gehad in het ontsnappen van Duitsche sche pen uit de Rottcrdamsche haven. Het is ge bleken, dat hij, hoewel aangesteld als Lloyd's agent, het vertrek van Duitsche schepen van Rotterdam en Hook van Holland geregeld 24 uur te laat opgaf, zoodat bij het verzenden van het bericht de vaartuigen meestal reeds veilig te Embden gearriveerd waren." Herhaaldelijk kwamen voor ecnigen tijd ad vertenties voor, waarin bijverdiensten werden, aangeboden aan vertegenwoordigers van bui- tcnlanclsche huizen en aan hen, die in het bui tenland zaken deden. Op deze advertentie werd, naar aan de „Haagsche Ct." van be trouwbare zijde uit Rotterdam wordt gemeld, door verschillende menschen geschreven. „Een dezer schrijvers, oen te Rotterdam woonach tig heer, ontving naar aanleiding van zijn brief antwoord en geraakte ten gevolge daar van in connectie met eqp zekeren E. Laatst genoemd persoon doed zoodanige voorstellen aan genoemden heer, dat deze begreep, dat E. volstrekt niets met handelszaken in het buit* tenland had te maken, maar de desbetreffende advertenties had geplaatst met het doel, in aanraking te komen mot personen, die mis schien wel in de gelegenheid en geneigd zou den zijn, spionnage werk te verrichten in het buitenland, voornamelijk in Engeland, en Frankrijk en ten nadeele van genoemde la"n- den. „De .heer die E. aan den praat had gehou den zei, dat hij wel iemand wist, die er toe ge negen was en begaf zich vervolgens maar naar de Haagsche- recherche. Het kwam hem voor, dat een Haagsche recherche-ambtenaar in dit geva.l te prefereeren zou zijn boven een Rot-' terdamsch rechercheur, wijl E„ te'Rotterdam geboren, goed bekend is met die verschillende recherche-ambtenaren aldaar en allicht één van hen, ,wanneer de heer dien met E. in rela tie zou brengen, zou herkennen. „De inspecteur der recherche, de heer T. M. Lucas, zou door den heer aan E. worden voor gesteld als een candidaat-spion. „Tussehen inspecteur Lucas, den heer en E. had vervolgens in een bierhnis te Rotter dam een conferentie plaats. E. stelde aan den heer Lucas voor, in het buitenland te spion- nee ren ten nadeelo der Geallieerden. Men kwam overeen, dat E. en inspecteur Lucas ge zamenlijk naar Beek, waar de hoofdspion zat, zouden reizen om een nadere afspraak te tref fen. Wat den financieelen kant der zaak be treft, vertelde E. aan den heer Lucas, dat hij zich daarover niet bezorgd behoefde te ma ken. Het loon voor de spionnage zou zeer aan zienlijk zijn. „De heer Lucas was zoogenaamd geheel op het voorstel van E. ingegaan. Donderdagmor gen te 7 uur vertrokken heiden. Te Rotter dam overhandigde E. in den trein aan den heer Lucas een papier, waarop eenige aanwij zingen geschreven stonden, hoe hij zich aan de Hollandsch-Duitsche grens had to gedragen om er gemakkelijk over te komen. Echter ver klaarde E„ terwijl de trein tussehen Delftsche Poort en Beursstation reed, dat hij zelf geen gelegenheid had, den heer Lucas naar Beek te vergezellen, daar hij dien dag andere bezighe den had te verrichten. „De recherche-inspecteur maakte alsnu aan E. hekend, wie hij was, en arresteerde den ronselaar. Hij werd meegenomen naar het po litiebureau te Rotterdam. Daar werd hij ge fouilleerd met het gevolg, dat er gewichtige papieren op hem werden gevonden, betrekking hebbende op spionnagezaken in het buiten land. Het betrof informaties, die in hoofdzaak in Frankrijk en Engeland moesten worden ge nomen. Op last van den officier van justitie werd E. in het Huis van Bewaring te Rotter dam opgesloten. Hij weigerde pertinent, zich over de bij hem bevonden stukken uit te laten en wenschte geen enkelen naam te noemen, maar voor het overige'bekende hij alles. „E. is 62 jaar oud en had opgegeven, in normalen tijd reiziger van beroep te zijn." Een dootieiijk ongeluk. Uit Weltevreden wordt aan de „Tel." ge seind De officier van justitie te Makassar, nr. S. L. J. M. van Sebailc, had het ongeluk, ibij het schoonmaken van zijn revolver door een kogel te worden getroffen. Hij was onmiddellijk dood. Een Duitsche vlieger. Bij Sittard is een verdwaalde Duitsche vlie ger wegens gebrek aan benzine geland. Hij was des morgens te Keulen opgestegen. Vlie ger en Vliegtuig zijn geïnterneerd. („N. R. C.") Over de grens gekomen. Een Duitsoh soldaat, die reeds geruimen tijd aan het front had gestreden, zoude tijdens een paar dagen verlof zijn vrouw en kinderen, die te Denekamp wonen, aan de grens ont moeten. Toen hij daar Donderdag aankwam en hij zijn vrouw en kroost aan de overzijde zag staan, werd het hem te machtig: hij snelde' in de armen zijner gelieven, om het groote vaderland voorgoe-d vaarV.-el te zeggen. Te Maastricht kwamen Zaterdagmorgen twee uit Duitsche krijgsgevangenschap onvluchte Russen aan. _e Grave zijn uit het krijgsgevangenkamp te Munster aangekomen twee Hollanders, die in het Fransche leger dienden en krijgsgevangen waren gemaakt. Zij zijn naar het vluchtoord te Uden overgebracht. Inbraak met diefstal. Men schrijft van uit Weesp Na Watergraafsmeer, Dicmen en Weesper- karspel is thans Weesp aan de beurt. Het zaakje gaat blijkbaar zoo goed dat de inbrekers hoe langer lioo driester worden. Vrijdagnacht half- drie werd bij den horlogemaker J. M. Koole in de Slijkstraat, midden in de stad, onder het volle licht van een lantaarn, tien stappen van het politiebureau, een winkelruit ingegooid, 't Gerinkel werd alom in de buurt geboord. Hoewel de heer Koole, met schrik wakker ge worden, direct in zijn winkel was, hadden in middels de dieven hun slag geslagen en zich met medeneming van 20 gouden en 6a 8 doublé kettingen weten uit de voeten te maken. I)at men hierbij overhaast is te werk gegaan, blijkt hieruit, dat de doorgescheurde kaartjes nog aan de haakjes hangen en een er vlak naast hangend restant gouden kettingen is blijven hangen. Van de dader is nog geen spoor gevonden. De juiste schade is nog piet vastgesteld maar is door verzekering gedekt. De Burgemees ter heeft 100 belooning uitgeloofd aan hem of haar, die der politie zoodanige aanwij zing verschaft, die tot ontdekking leiden kan van den dader. Eindelijk losgelaten. Mevrouw De Jong en haar zoontje, die uit Hamburg naar Groningen wilden terngkeeren en 6 weken in Duitschland ongehouden werden zijn Vrijdagmiddag teruggekomen. Varken3 als melkdieven. F.nkcle koeien van don veehouder S. te Lopik hadden el kon morgen bij 't melken leeg© uiers. Niemand begreep hoe dat kwam. Dezer dagen betrapte men de dieven op heeterdaad: vief groote zeugen zogen de uiers zoover leeg tot ze verzadigd waren. Een melkkoetje) Do veehouder M. Koorn te Abbekerk (N.-H.) heeft een koe, die (na het kalven in Juli) 43 liter melk gaf per dag, thans nog 36 a 37. In Duitsche gevangenschap. Schipper D. Taal, van de Geertruidais, vergezeld van matroos Arie Visser, uit een zeer langdurig© Duitsche gevangenschap ont slagen en behouden te Seheveningen terugge keerd. Aan een onderhoud dat de Haasjsche Ct. had met schipper Taal is het volgend© ont leend Het begin van al mijn rampspoed was het in den grond schieten van ons mooie schip de Geertruida, dat pas sedert vijf weken in do vaart was. De prachtige boot is op 5 Juli, in do Noordzee, op ongeveer 57 graden 30 minu ten Noorderbreedte en 1 graad Oosterlengte in den grond geboord door zeven schoten van een Duitschen onderzeeër 1 Dit is ge schied niettegenstaande onze nationaliteit met. reuzenletters langs de zijden van het schip was kenbaar gemaakt. Wij hcschén eon vijf meter lange roodwitblauwc vlag. Des ondanks ging het schieten door! 't Was hel dor zicht en men kon gemakkelijk een zeven mijlen weg zien. De andere, leden der bemanning van <e Geertruida gingen op een Hollandschen log ger over eu wij drieën moesten aan boord van onderzeeërs gaan. Dó officieren van den onderzeeër beschul digden mij, dat ik een kanon aan boord had oh dat ik den onderzeeër had willen rammen. Zij hebben blijkbaar mijn stoomspil voor een kanon aangezien. Wij zijn acht dagen, op den onderzeeër ge bleven ik werd als gevangene behandeld. Donderdag 13 Juli kwamen wij te Emden aan. Toon werden we naar Wilhelmshafen ge bracht en daar in het arrestantenhuis der marine opgesloten. In deze gevangenis heb ik ruim een week gezeten voordat ik vqor den eersten keer voor aen marinekrijgsraad verscheen. De beschuldiging, dat ik den onderzeeër had willen rammen, werd tegen mij gehand haafd. De desbetreffende krijgsartikelen wer den voorgelezen en ik werd ondanks een ver dediging van don mij toegeroegden advocaat (waarvan ik overigens niet veel verstond) tot de doodstraf veroordeeld. Ik hoorde d© voor lezing van het vonnis aan en dit begreep ik wel.... Do machinist en de matroos werden voor dien krijgsraad vrijgesproken, maar bleven in bewaring om als getuigen te kunnen optreden. Ik heb vervolgens weer drie-on-een-halve week gevangen gezeten, voordat mijn zaak voor een krijgsraad in tweede instantie kwam. Ho© hadt ge bet in gevangenschap? In één woord: verschrikkelijk! Al die vele weken hebben ze me in m'n eigen zee- manskleeren gelaten, waarin ik van bet schip was gekomen. Schoon ondergoed gaf men mij niet. Ui moest mijn lijfgoed éénmaal 's weeks wasschen in een emmer water, dat ik eerst had gebruikt ter reiniging van mijn lichaam. Het middageten was meestentijds eenvoudig onherkenbaar. De aardappelen, die ik kreeg, waren voor varkensvoer niet goed genoeg. De eerste drie weken worden wij in het geheel niet gelucht en de eerste vier weken werd ik niet geschoren, Later verraste men mij plot seling met een pondje tabak en... een kam. In tweede instantie werd weer de doodsttaf tegen me geëischt. Ik herhaalde opnieuw mijn plechtigen eed, dat. ik onschuldig en waarlijk neutraal was. Nadat de krijgsraad in raad kamer was geweest, werd ik vrijgesproken' wegens gebrek aan bewijs. Eindelijk, Donderdagavond, toen het defini tief bekend werd dat de openbare aanklager niet in hooger beroep zou gaan, werd ik in vrijheid gestéld. Wij vertrokken naar Bentlïeira en ondervon den hier moeilijkheden met de passen. Men wilde ons eerst terugsturen, naar Wilhelms hafen, maar de heer Akkermans (vertegen woordiger van den reeder, den heer W. den Duik Jzn.) wees er op, dat dit wat f\l te gek was. Toen konden we naar Munster gaan, waar een Hollandschen consul is. Door middel van heel wat getelegrafeer naar Holland ver kregen we ten slotte de vereischte verklai-ingen en konden we de grens overgaan. Maar het gevoel, dat me bezielde, toen ik woer Hollandschen grond onder de voeten had! Van uitputting gestorven. De mailboot „Prins Hendrik" kwam Zondag avond te kwart voor zeven te Vlissingen bin- nen met de quarantainevlag in top. Aan boord bevonden zien 45 Duitsche geïnterneerden, vaii wie één onderweg was overleden. Nadat de quarantaine-dokter had geconstateerd dat de man, ongeveer 40 jaar oud, van uitputting was gestorven, mochten de passagiers na een klein half uur oponthoud het schip verlaten. Hot lijk werd naar de Algemeene Begraafplaats vervoerd. De andere geïnterneerden verklaar den dat hun landgenoot reeds maanden ziek waszij kourden het sterk af dat hij was weg gezonden. Een goed zaakje. Het volgende komische verhaaltje, dat ■werkelijk gebeurd is in een voorstad van Berlijn, lezen we in een Duitsch blad. Een slager had tijdens den oorlog zoo veel verdiend, dat zijn vrouw een reeds lang gekoesterden wensch in .vervulling meende te kunnen brengen. Zij ging naar een juwelier, om een sieraad met briljanten, waarnaar ze reeds maanden verlangde, te koopen. Haar keus viel op iets, dat 2000 M. moest kosten. Aangezien de juwelier den prijs met geen énkèlen markt wilde verlagen en de vrouw het juweel dolgraag wilde hebben, vond de vrouw er iets op, om haar man, die zeker niet van plan was zóó veel uit te geven, tot. dén koop te doen besluiten. Zij betaalde 900 M., die ze in den loop der maanden had gespaard en kwam met den juwelier overeen, dat haar man het sieraad zou koopen en dat liera als prijs het resteerende bedrag, dus slechts M. 11Ö0 zou worden genoemd. Aldus geschiedde. Maar op den terug weg kwam de slager verschillende beken den tegen, aan wie hij van den koop ver telde en aan wie hij de goedkoopebril janten liet zien. Toen een van zijn vrien den hem voor deze M. 1300 bood, meende hij, die steeds op verdienen belust was, een goed zaakje te doen en de briljanten gin gen ijl andere handen over. Hoe groot was zijn verbazing, toen bij zijn thuiskomst bleek, dat zijn vrouw met die handeling heelemaal niet ingënomen was. Onder tranen bekende zij hem haar mislukte list. De slager was natuurlijk woedend en groote ruzie tussehen de beide echtgencoten was, helaas, het gevolg van het liedje, waarom ze. door hurfl vrienden nog uitgelachen werden op den ®koop toe. de afsluitings- en droograa* H. M. de Koningin In Zeeland. Na aankomst te Middelburg hield H. M. de Koningin Dinsdag inspectie over de' troepen op Walcheren op het Molenwater, waarbij het publiek toegang had tot het sportterrein, dat onmiddellijk aan het exercitieter rein grenst. Generaal-majoor Prina j-. De gepensionneerde generaal-majoor A. J. Prins, wonende te Velp, is Zondagavond plot seling te Arnhem overleden. Ter hoogte van de Zijpsche poort is de heor Prins plotseling ineengezakt. Door dr. Wieringa kon slechts de dood, ten gevolge van hartverlamming, wor den geconstateerd. Droogmaking Zuiderzee. Zaterdag is bij de Tweed© Kamer het wets ontwerp ingediend tot afsluiting en droogma king der Zuiderzee. Het werd niet onmogelijk geacht dat het reeds Maandagavond in druk zou worden rondgedeeld. Iutussehen verneemt het Haagsche Corres- pondentiebu reaudat het wetsontwerp omvat de uitvoering der werken, waarbij in de eerste plaats tot afsluiting van de Zuiderzee door een afsluitdijk, loopeude van de Noord-Holland- scho kust door het Amsfceldiép naar het eilan 1 Vieringen, én van dit eiland naar de Friesche kust bij Piaan; in de tweede plaats voor de droogmaking van vier gedeelten van de afge sloten Zuiderzee, n.l. een noordwestelijk cn een zuidwestelijk, een zuidoostelijk en een noordoostelijk gedeelte. Voorts wordt gerekend op de wetten tot voor ziening in de belangen van waterkeering, af watering en scheepvaart, voor zóóveel deze door de afsluiting en droogmaking geschaad worden. Voorgesteld wordt maatregelen te treffen en werken uit to voeren, waarbij tot voorziening in de belangen der landsverdediging in verband met vorenbedoelde werken. Die maatregelen an werken voor de landsverdediging' zullen echter bij afzonderlijke wet. worden vastgesteld, waar bij dan tevens zal worden bepaald welke van de daarvoor noodige uitgaven zullen gebracht worden ten laste van een nader bij de wet vast te stellen fonds, dat zal worden gesticht ten behoeve kingswerken. Omtrent dat fonds wordt nog medegedeeld dat daarvoor gedurende de eerste 14 iaren ten laste van de Staatsbegrooting oen bijdrage zal. wordon toegekend van f 1.750.000. Gerekend wordt bij het wetsontwerp op een tegemoetkoming aan de Zuiderzee-visscherabe- volking wegens de door de a.fsfuiting haar te berokkenen schade. Verder wordt bepaald, dat door de Kroon een commissie benoemd wordt (aan welke de leiding der werken onder de bevelen der betrokken ministers geheel of gedeeltelijk kan worden ©Op gedragen), om de Regeering van advies t© die- non omtrent de voorbereiding en uitvoering der werken. Het Correspondentiebureau vernam nog, dat met de uitvoering van de afsluitings- en clrooemakingswerken niet zal worden begonnen vóórdat zal zijn tot stand gekomen de afzon derlijke wet betrekkelijk de maatregelen der werken in het belang der landsverdediging, ter wijl het jaar, waarin met d<; uitvoering van de werken voor de droogmaking van een zuidoos telijk en een noordoostelijk godeelte wordt be gonnen, nade'r bij de wet zal worden bepaald. De totale kosten van het beperkte plan, on gerekend de kosten voor de defensie, worden geraamd op 110 millioco, waarvan voor de af sluiting 66 millioen en voor do droogmaking 44 millioen gerekend wordt, en dat de uitvoering van het beperkte plan zal kunnen geschieden in 13 jaren. De moeilijkheden aen de Hembrug. Do commissie uit de Rijkswerkliedenbonden ontving op haar adres aan den ministerraad het volgende antwoord: De Raad van Ministers, gezien het adres Tan de organisaties van personeel in Rijks dienst, waarin den Raad van Ministers wordt verzocht de herziening van de arbeidsvoor waarden van de Rijkswerklieden ter hand te willen nemen, door verhooging van de be staande loonen geeft adressante te kennen, dat de Raad van Ministers met leedwezen vernomen heeft, dat er een voortdurend toenemende ontevre denheid onder alle arbeiders in Rijksdienst bestaat overwegende, dat uit de aangevoerde gron den van dezen slechten geest afgeleid mag worden, dat aan de artillerie-inrichtingen, de ontevredenheid het grootst is; overwegende, voorts, dat liet aanbeveling ver dient een onderzoek te doen instellen naar de grieven, welke omtrent de arbeidsvoorwaarden aan die inrichting moohten bestaan, ten eirid© maatregelen te kunnen beramen, om aan die grieven, voor zoover noodig en mogelijk, tege moet te komen, deelt de adressante mede, dat een onderzopk als hiervoor bedoeld aanstonds zal worden in gesteld. (Het Yólji.) Naar Oost-lndië. De voor het leger in Oost-lndië bestemde of ficier van gezondheid Se klasse II. Dei bel. zal 3 November met het stoomschip „Prinses Ju liana" zijn besteming volgen. Cedetaoheerd. De majoor G. H. O. Cramer van het 7e re giment infanterie is gedetacheerd ten bureel© van den inspecteur der infanterie te 's-Gra venhage in afwachting van het definitief' tóe- gevoegd worden aén dien inspecteur. Tot vaandrig benoemd. De milicien sergeant A. H. W. Hacke van het regiment grenadiers is benoemd tot vaan drig cn overgeplaatst bij het 4e regiment in- fantci'ic. Grondverschuiving. Nabij Durgerdajn had Zaterdag bij het Kin- selmeer een belangrijke grondverschuiving plaats. Nadat het zand tot bp 2 Meter hoogte langs den dijk gespoten was en door 20- man dagelijks gewerkt was om daarlangs een dam op te werpen, zonk Zaterdag plotseling de heele massa, over een lengte van 30 meter, 5 meter diep weg en verdween in bet meer. De werklieden moesten zich snel uit de voeten maken. In de nabijheid werd een lok in den "Waterlandschan dijk ontdekt, waar zeewater doordrong. Dit werd terstond gedicht. Aardbevingen op Java. Onze oorrespondent te Soernbaja seint, dat Zaterdagavond te 7 en 11 uur hevige aardbe vingen plaats hadden in Midden-Java, vooral Djokja, Poerworedjo en Ma©6, waarbjj ©en groot aantal huizen instortte. Zelfonderricht 80 ct. —In den I Boekli." of anders, na toezend. postw. v. 80 ct. aan RIËNTS BALT, Den Haag. Voortd. verwerven hiermee personen een goede Betrekk- of belangr. salarisverhoogingon. Boekhouden, Eng., Fransch, Ned. taal en Rek-, samen 25 cent p. w. U omvangt de les franco p. post, stuurt p. post uw weTk in en ont vangt het (nagezien) p. p. terug. Voor kind. en volw., o, zoo ge makkelijk en' vlug! Vraagt eerst maar even gratis Prosp! met proef. Adres: HOE MOET IK SOLLICITEEREN? naar betrekkingen iri Nederland en Indië. Prjjs 25 ct. Postz. worden aangenomen. Uitg. ZILVER, Claes de Vrieselaan 4©, Rotterdam. Allies wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit d^Fabriek van Z. O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeinde DEN HAAG. Tel. H. 2959. Reeds Jaren Cantine-leveranclor. Vraagt in de Cantine uitsluitend de TABAK, SIGAREN en SIGARETTEN van Bizonder aanbevolen; B. Z. K. Pruimtabak S. K. D. H. B. Rooktabak Roti. Heerenbaai Portorico No. 1 en No. 2 Zwarte en bruine Roltabak SIGARETTEN; Marszland Olifant Basma Drake Deer Scjrami en Sirene SIGAREN: Volk Iris Regalo Vuelta Da Coluna P. D. SCHILTE, Den Haag. Meerdere cantines betrekken deze geregeld en zijn tevreden. den Commies van Aan neming der Marine te Willemsoord of bij het Bureau van den Plaat selijken of Garnizoens commandant. Nieuw! Concurreerendl Heerlijke chocolade Uitsluitend ten dienste van de

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4