Correspondentie. Uit Le§er en Vloot. Uit onze RfioppenirommeL DE .pATENUO UMA JJT van Woensdag X 3 Kepccm"ber 19XG 3 Lobbeek, van kot 5e regiment; M. dé Lange, van het 14e regiment; P. Rijp ma, van het 10e regiment, B. Niemantsver- driet, van het 15e regiment; A. M. M. Franok, van het 13o regiment; J. II. C. Kok van het 2o regiment; J. H. A. Moyor ZuSohlochteren, van het lo regimentA. P. A. F, Kuypors, van het 2e regiment; J. M. A. Klijn van hob 11e regiment; W li. van dor Kamp van het 8e regiment; b. Mole man van het 9e regiment; H. van Vlo ton, van het 22o regiment; C. B. Re in hold van het 17e regiment; H. J. G. van Boxtel, van het 22e regiment; A. M. E. Papenhuyzon van het 5e regiment A. P. T. van der Kruk van heb 9e regi ment; E. J. Bulder van het 12e regiment; Jl. 11. -\ iter ink van het 3e regiment; G. .Velds v;yn hot lie regiment; A. R os- li a c h van het 19e regimentA. G. van Loth ran het 8e regiment; A. I. Bakker enjt. de Vries beiden van het lo regiment; S. Wijnberg van het 12e regiment; H. M. Planten van het oe regiment; M. J. H-aagmans van het 13e regimentL. Hart van het 16o regiment; b. bij het wapen dor genie de vaandrig I' K. van Lohuizen van het regiment genie troepen. Bij K B. zijn benoemd: met ingang van 10 September 1916: a. bij het wopon der infanterie: tot eerste-luiteuant bij hun tegenwoordig korps ,de tweede-luitenants J. B. E. van Meir van het 6o regiment; J. J. Harts van liet 14e regiment; V. E. Nierstrasz van het 16o regiment; P. J- F enne ma van het 17e regiment; J. C. W. N. Moonen van het 6e regiment; M. C. van D.ij k van het 16e regiment; G. Elder mans van hot 10e regiment; D. Brouwer van het 21o regimentJ. G. M. van do Plassche van het 16e regiment; J. H. J. Raat van het 21e regiment; L. van E1 van het le regiment; J. S. J. van Haagen van het 3e regfthentL. 0. van der S"*c h e e van liet 20e regiment; J. F. Weynman van het 2e regimentG. W. L. Verst eegh van hot' 13e regiment; T. M. Houwert van het 9o regiment; C. W. Duyne van het instructie-bataljon; N. Tibo van het 20e regiment; G. E. Kies van het 12e regi ment; H. A. M. E. Jan s son va.n het 9e regiment; N. H. L. Epkema van het 13e regiment; C. J. Voigt.van het 2e rogi- ment; A. J. K. Jacobs van het le regi ment; W. J. Lambert van het 10e regi ment; h. bij het dienstvak der militaire administra tie, bij het personeel der kwartiermeesters: tot eevste-luitennnt-kwartiermeester bij hun tegenwoordig korps, de tweede-luitenant-kwar- tierraee-sters' J. H. Oonk van het 8e regi ment infanterie; W. E. van Keeken van het 5e regiment infanterie; H. A. M. Aal- hors van het 6o regiment infanterie; G. H. Boomer van hst 2e regiment huzarenL. L. H. H. Bell aard van het regiment genietroepen 2o. met ingang van 12 Septombet 1916: bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, tot paardenarts der. le klasse, dé paardenartsen der 2e klasse H. W. Klerk de Reus en A_ Kuiper s,< heiden van dat personeel. Vergoeding wegens kostwinnerschap. Men meldt aan de „Nieuwe Courant"; Van 1 September 1916 af, behouden de be trekkingen van niet-beroepsniilitairen het recht op kostwinnersvergoeding over den duür van het algemeen verlof, ongeacht het getal dagen van zoodanig verlof. Bestendigd is, dat iover den duur van het uïtzondcringsverlof, in de verlofregeling genoemd, het recht op vergoe ding blijft behouden, voor zooveel dit verlof niet meer danvier achtereenvolgende dagen beloopt. Wielrijders. Van de 32,105 dienstplichtigen van' de lich ting van 1917 zullen 348 worden geplaatst bij een der compagnieën wielrijders. Daarvoor zul len worden toegewezen zij, die goed wielrijder zijn, van wie bij voorkeur in aanmerking komen zij die ten minste 1.65 M. lang zijn en bedre venheid bezitten als motorwielrijder of rijwiel hersteller. i Zij, van wie bekend is, dat zij cenig spraak gebrek hebben, worden niot toegewezen. Militaire zendingen. Do luitenant-kolonel Muller Massis en de majoor Do Quay, belast met militaire zendin gen onderscheidenlijk te Berlijn en te Parijs, zijn dezer dagen naar hun besteramingen ver trokken. Eervol ontslag. Bij K. B. is do ritmeester der cavalerie van het ioger in Ned.-Indië J. de Koning h, a la suite van do koloniale reserve, op verzoek, ■wegens volbrachten diensttijd, eervol uit den militairen dienst ontslagen, onder toekenning van pensioen. iarinezaken. liit de „Staatscourant". Bij beseb. v. d. Min. v. Marine zijn geplaatst: an". 16 Sopt.: off.-mach. 3q kl. D. W. Kwade en° G. A. Vormeule n, resp. a/b. „Holland" en „Gelderland" off. v. gez. 2o kl. H. II. van der Meer en B. Bosch, reep. te Vlis- singon en a. b. „Zeehond"; ing. 30 Sept.: luit. t. z. lo kl. T. Akkerman eervol ont heven van hot bevel over „Triton" id.. 2e ld. ïl. L. Timmers Verhoeven en -N. A. Rost van Tonningen, resp. belast met 5 dit bevel en gepl. a/b. „Hydra"; ing. 1 Oct.: luit. t. z. le kl. W. VooxbeytelCannon- ibürg, adj.-chef mil. kustwacht, eervol van deze betrekking ontheven; en id. 2e kl. H. Iv e y s o r, belast met deze betrekking. 27 Augustus 1816. V. A. schreef in Onze Vloot: Steeds onbeschaamder werden de aanvallen 'der Algerijnsche zeoroovers op onze en andere Europeesche handelsschepen; steeds brutaler werd het optreden van den Dey tegenover de Ibetoogingen der betrokken regeeringen; steods groeide op de Barbarijsche kusten het aantal Christenslaven aan, dat in 1815 op omstreeks 40,000 werd geraamd. Allerwege nam in Europa dan ook de ver ontwaardiging toe, qn daarmede de begeerte om krachtdadiger tegen do roovers op te treden. Rusland predikte een kruistocht, Spanje, Napels, do Paus en Sardinië maakten toebe reidselen maar de Algerijnen zetten hun wreed bedrijf voort en toonden alleen eenig ontzag voor een Noord-Anjerikaansch eskader, dat kruiste in do Middcllandsche Zee. Onder die omstandigheden waren het Neder land en Spanje, dio besloten gezamenlijk in te grijpen. Deze heide mogendheden sloten n.l. op 10 Augustus 1816 te Alcala de Henares een defensief traetaat tot beteugeling van den zeeroof. Doch alvorens hieraan eenig gevolg kon worden gegeven, bood zich voor de Hol- landers een schoone gelegenheid aan, om, ge- zamenlijk met een Engolsche strijdmacht, de Algerijnen aan to ta-sten. In do Middeliandsche Zee bevond .zich toen n.l. een Nederlandsch eskader, onder bevel v an vico-admiraol Van Capellen, welk eekader 'bestond uit do „Melampus", „Diana", ,,Een- dragt", „Dageraad" en „Frederica Sophia Wil- helmin»". Deze macht vereenigde zich den 9öu Augustus te Gibraltar mot een Engelsch eskader, bestaande uit 2 driedekkers, 3 twee- dekkers, 6 fregatten en 4 bombarden, welke beide eskaders den 1-ien Augustus, onder op- j' perbevel van den Britschen admiraal Lord Ex- i mouth, jaar Algifrs onder zeil giggen. Den 26en kwam uien te Algircs aan, en püd&t Exmoufch nog een poging had aange wend om den Dey tot inkeer to brongen, deed hij den 27en Augustus 1816, de» namiddags ten 1 uur het sein tot don aanval op do stad: „immediately if the wind doee not fail". To 2 uur werd de linie van bataille geformeerd, waarbij Van Capellen zich aan het hoofd dor Nederlanders stolde. Nog vóór 3 uur lag hot geheole Nederlandsch-Engilsch eskader dicht onder den wal, en opende het vuur op do Algerijnsche schepen, op do stad en haar batterijen. Het vuur werd hevig beantwoord en onze scheepsmacht had het aan ook zwaar to ver antwoorden. Het admiraalschip van Van Ca pellen, de „Melampus", geraakte onder een kruisvuur van meer dan 109 etukken, terwijl do „Dageraad" een fort en eon deel van een batterij tegenover zich had. Dit laatste schip loed dan ook zwaar aan tuig eu rondhout, en kreeg 15 schoten in den romp, waaronder 2 grondschoten, doch had niettemin slechts 5 ge wonden. Omstreeks 10 uur in den avond begonnen de zware Engelsch» schepen zich terug te trekken, reeds lang toch stonden piet alleen de Alge rijnsche schepen, maar ook de stad zelve op vele plaatsen in brand. Op het Néclerlandsclio eskader heeft het vuren echter nog tot over elven voorgeduurd. Onze verliezen bedroegen 13 dooden en 52 gewonden, die der Engelschen 123 dooden en 690 gewonden. Den volgenden ochtend vielen 3 6choten van den wal, ten toeken, dat de Dey aan alle getelde voorwaarden voldeed. Hij salueerde de Engelsche en de Nederlandscbe vlag met 21 schoten, en reeds op 29 Augustus werden 1083 Christenslaven in vrijheid gesteld, waaronder 23 "Nederlanders4 schippers, 3 stuurlieden en 21 matrozen 1 Hiermede was de actie, bekend als „het bom bardement van Algiers" afgeloopen, Nederland had wederom getoond, dat het niet alleey be reid, maar ook in staat was, om met kracht van wapenen voor zijn rechten en belangen op te komen, en dat het zijn handelsschepen dan ook niet straffeloos liet mblesteeren. Den 27en Augustus j.l. was dit juist 100 jaar geleden Wedstrijden der Kon, Ned. Zeil- en Rosivereeniging. Zaterdag en Zondag lieeft bovengenoemde vereeniging (kortweg bekend als „De Konink lijke"), haar wedstrijden gehouden, die zeer belangrijk waren. Den eersten dag woonde Z.Exc. de Minister van Marine de wedstrijden bij, evenals de- Commissaris der Koningin in de volgboot gezeten. Onze marine heeft zich bij deze wedstrijden niet onbetuigd gelaten. Zoo werd Zaterdag in de handicap-klasse B de eerste prijs, een mar meren beeld met brons Fakir", uitgeloofd door H. M. de Koningin, gewonnen door „Fqr- tuyn" van do Kon. Marine-Jachtclub te Wil lemsoord; Zondag had het nummer: Sloepen der Kon. Marine, den volgenden uitslag: le prijs Hr. Ms. „Bellona", stuurman luit. t/z. L. W. E. Rauwenhoff, Willemsoord, in 4 uur 36 min. 56 sec,: 2e prijs Hr. Ma. „Neptunus", stuurman luit. t/z. H. van Ramshorst, Wil lemsoord, in 4 uur 42 min. 14 sec. Generaal Ophorst had een medaille ter be schikking gesteld, die door het bestuur bestemd was voor do beste start; zij werd gewonnen door Ernst Crone, den 6tuurman der „Mer- cuur". De K. 1. Hr. Ms. Onderzeeboot „K. I" zal 12 Sep tember a.s. van Nieuwecliep vertrekken, xer aanvaarding van de reis naar Oost-Indië, ge sleept door de sleepboot „Witte Zee", De boot gaat via het kanaal van Suez. Op de reis zullen Vigo, Port Saïd, Aden en. Columbo worden aangedaan, tervvjj] eerste bestemming in Oost-Indie Sabang zal zijn. Verschillende Berichten. De luitenants ter zee 3e klasse A. Scheffe? laar, W. Harmsen en P. Kronenberg, allen die nende a/b. Hr. Ms. „Kortenaer" zijn aangewe zen voor den dienst in O.-I. Zij zullen in verband daarmede met 1 Octo ber W.s. ter beschikking worden gesteld en hun bestemming opvolgen per s.s. „Sindoro" dat 20 October d.a.v. zal vertrekken. De officier van administratie 2e kl. H. P. Verschuur diedende in de directie der ma rine te Willemsoord zal 17 November a.s. per s.s. „Kawi" naar O.-I. vertrekken om te wor den geplaatst bjj den administratieven dienst der zeemacht aldaar. De luit. ter zee le kl. B. Brutèl de la Rivière is bestemd om op te treden als com mandant van de bij de Maatsohappij Van Scheeps en Werktuigbouw Feijenoord aange bouwde torpedoboot Z 7. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen worden regelmatig en zoo spoedig m o- g o I Ij k en geheel kosteloos door ons op do beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Spldatencourant" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt, Ceef steeds uw juiste en volledige mili taire'adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Algemeen antwoord. In antwoord op een betrekkelijke vraag van vele leasers van ens blad, kunnen wij hun thans mededeelen [men zio ook de rubriek Legerzaken in ons vorig nummer] dat de mil. lichting 1907 (landw.' 1916b) 29 September e.k. en de mil. lichting 1908 (landw. 1916c) in de eerste helft van No venvber met onbepaald verlof vertrekt. Voorts gaat de milc. licht. 1908 (landw. 1916c) 10 October a.s- en de mil.licht. 1909 (landw. 1916d) 20 November a.s. over naai de landweer, terwijl mil. licht. 1909 (landw. ].916d) waarschijnlijk in de 2e helft van December met onbepaald verlof vertrekt. Omtrent het vertrek met onbepaald ver lof der mil. lichtingen 1910 tot en met 1914 is nog niets of'fioioels bepaald. Red. J. R. H. te fort Marken-Binnen. Zoo er op uw eigen fort geen kleermaker meer geplaatst kan worden, kunt gij langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift richten aan den groepscommandant. Red. J. v. d. H. te Waalsdorp. TJ hebt reeds mo- bilisatiotoelagedo z. g. kamptoelage bestaat tijdens de mobilisatie niet. Bovendien worden in het algemeen niet twee verschillende toela gen tegelijk toegekend. Red. B. v. W„ Breskens. II wordt beschouwd te behooren tot de lichting 1914 en gaat dus met die lichting 'met onbepaald verlof. Omtrent hot vertrek met klein verlof der mil.lick. 1914 is nog niets officieels bekend. Red. W. L., Mil, Kustwacht. Omtrent hot ver trek met klein verlof der zeemiliciens-kust wachten, licht. 1910 is nog niets officieels be kend. Red. W. R. B. te Drunen. le. Alvorens uw vraag te kunnen beantwoorden, zouden we gaarne weten, om welke reden u met de lichting 1912 hebt gediend. 2e. Is nog niets officieels van bepaald, 3e, JJ bedoelt zeker de landstorm- I jaarklasse 1907; hieromtrent ia nog niets be- paald. Red. J. K. te Assen. Zoo u niet door grondige re denen verhinderd zijt geweest, om op tijd aan den trein tc wezen, hebt go u schuldig ge maakt aan ecu strafbaar foit en nfoet go der halve do gevolgen daarvan dragen. U kunt evenwel aan het Centraal Bur. van de Ned. Centraal Spoorweg Mij. to Utrecht, onder op gave van motieven, verzoeken het proces-ver baal te willen intrekken. Red. A. S. te Utrcokt. lo. Dc iuobilisatietoelagc bodraagt voor een korporaal of mindere 0.10 per dag; 2o. Sinds het begin der mobilisatie 3o. Do mobilisatietoelago heeft daar geen betrekking op; u bedoelt misschien de schade loosstelling wegens derving van bijverdiensten, krachtens liet K. B. van 7 September 1914 no. 68 (R. M. 1914 blz. 744); 4o. Op de hiervoren aangehaalde schadeloos stelling hebt u geen recht, doch, indien u dienst verricht, wel op de mobilisatie-toelage; 5o. Dc mobilisatie-toelage is op grond van een K. B. bij beschikking van den M. v. O. geregeld 6o. Om te kunnen beoordceleh, of de door u genoemde bedragen wegens' soldijen juist zijn, moet u ons nader den rang van de betrokkenen opgeven. Red, V, H. te Ooltgcnsplaat. U behoort tot de lichting 1915 en gaat dus met deze lichting met onbepaald verlóf. Red. E. A. K., Veldleger. De eerstbeginnende cursus vangt pl.m. 2 October a.s. aan. Red. J. H., Harskamp. Naar gelang van. om standigheden kan aan de betrekkingen van een gehuwd milicien-sergeant vergoeding we gens" kostwinnerschap worden toegekendu kunt wederom een verzoek iüdionen bij den burgemeester uwer woonplaats, of ook wel een bezwaarschrift bij de commissie tot voorlich ting in zake bezwaarschriften wegens vergoe ding aan kostwinners voor uwe provincie. Red. A. B. W., Zeouwsch-Vlaanderen. Slechts op vertoon van een verlofpas, reiswijzer of marsch- ©rder. Red. Th. Gr. te Uitwijk. Het adres luidt: Aan den hoer voorzitter der commissie van voor lichting in zake bezwaarschriften wegens ver goeding aan kostwinners voor de provincie Noord.-Brabant te s-Hertogenbosoh. Red. P. F. Joncken te Waalsdorp. Richt langs den hiörarchièken weg een verzoekschrift tot den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht. lied. J. A. C. te Waalsdorp. Naar onze meening zal-zulks niet gaan, doch spreek er met uw compagniesoommnt. over. Red. A. H. B. te Rotterdam. Do mil.-lichting 1900 (landw. 191Gd) gaat 20 November over naar de landweer en vertrekt vermoedelijk in de 2e helft van Docembor' met onbepaald ver lof. Red. H. v. L., Veldleger. Naar onze meening mag voor een huwelijksfeest, zoo het uw eigen huwelijk niot betreft, geen extra-verlof worden verleend. Door ruiling van verlofbourt had uw compieseoxnmrit. u op den dag van het hu welijksfeest periodiek verlof kunnen verleencn. V Red. A. L. te Den Haag. Waar de mil.licht. 1909 (landw. 1916d) e.erst den 20en November a.s. naar de landweerbataljons overgaat, zoo den ken we niet, dat u thans kans van slagen zult hebben. U bent nu al uit een dienstbelang bij het door u genoemde depót geplaatst, zoodat men slechts om zeer gegronde redenen zulks zal veranderen. U kunt evenwel langs den hierarchieken weg een verzoekschrift richten aan den Opperbevelhebber van L. en Zee macht. Red. J. W. te Leiden. Aan' een gehuwde, langer in dienst dan ééne maand en korter dan 8J maand, kan bij goed gedrag en veel dienstijver, eenmaal per twee weken op Zondag en den daarop volgenden Maandag verlof verleend worden, met do vergunning om daags te voren mogen vertrekken. (Zie punt 10 der regeling der algcmeeno verloven.) Omtrent het vertrek met onbepaald verlof der lichting 190S en 1912 der bereden wapens is nog niets officieels be paald. Red. L. v. R. te Zevenbergen. Omtrent het ver trek met onbepaald verlof der mil.lichting 1914 is nog niets 'officieels bekend. Volgens liet ge stelde in do punten 7, 8b, 12c en 12a heeft een soldijgcnietendo over de. dagen, dat hij niet aan den middagmaaltijd deel neemt of bij do inge zetenen met voeding is ingekwartierd, recht op vergoeding voor levensmiddelen en bij .verblijf in een hospitaal de eerste 4 dagen recht op mobilisatictoelage. (Zio ook L, O. '16 A. no. 103.) Red. D. C. B Veldleger. U hadt de kazerne niet mogen verlaten. Zoo u in de meening verkeer- det, dat u ten onrechte gestraft was, hadt u bij uw Compagniescomm. over uw straf moeten gaan reclameeren en zoo deze de straf hand haafde, hadt u een klacht kunnen indienen bij uw Bataljonsconun. In afwachting evenwel, wat de beslissing op uw klacht zou zijn, liadt u in de kazerne moeten verblijven. Red. L. te Best. Het door u bedoeldp depot is tegenwoordig alleen te Apeldoorn. Red. Korp. J. te Legerpl. bij Oldebroek. Waar het u er waarschijnlijk om te doen is in garni zoen to konjón ter plaatse waar u in Maart 1914 onder de wapenen zijt gekomen, moet gij een verzoek, om overplaatsing naar die plaats, bij uw onnviddellijken chef indienen. Wat uw vraag betreft omtrent de mil. licht. 1914 ver wijzen we u naar het „Algemeen antwoord" in dit blad. Red. v. d. Z. te Utrecht, lo. Zoo er nog een 'vol gende opleiding izal gegeven worden, begint deze toch niet vóór 8 November a.s. 2o. Is geen vereischte. Red. J. Th. te Ede. Kepi's, afwijkende van de voorgeschreven modellen, mogen nimmer ge dragen worden. Do model blauwlakensehe kepi's mogen tot 1 Jan. 1918 worden afge dragen. Omtrent do lichtingen 1911, '13 en '14 zie het ..algemeen antwoord". Red. C. S. te Legerplaats bij Oldebroek. Dien een verzoekschrift, om bij eventueele gelegenheid bij do door u bedoelde opleiding geplaatst te mogen worden, bij uwen comp.-comm. in. Te gelegener tijd krijgt u dan mededeeling, of u geplaatst wordt en zoo ja, wanneer. Red. J. v. M. te Eindhoven, Waar u nier, aan het bevel van den stationscommandant hebt vol daan, hebt ge u schuldig gemaakt aan dienst weigering en daarvoor bent u gestraft. U hadt aan het bevel van den stations-comm. moeien voldoen en daarna hadt ge u kunnen •beklagen bij uw comp.-comm., om reden be paald is, dat in de eerste plaats militairen vervoerd worden en het publiek slechts toe gang heeft voor zoover er plaats is. Red. C. B. te Amersfoort. Misschien is op grond van heb gestelde dn L. O. '16 B. nr. 71 bij enkele korpsen een bedrag uitgetrokken voor feesten op den verjaardag van H. M. de Ko ningin. en dit bedrag besteed door aan de manschappen eene kleine toelage te geven. Ook kan zulks zijn bestreden uit do winsten der cantines. Waar H. M. do Koningin evenwel als Haar wensch te kennen heeft gegeven, dat op Haren verjaardag geen feestelijkheden zouden plaats hebben, zoo wil heb ons voorkomen, dat het van hoogerhand niet de bedoeling is ge weest, om gelden voor bovenvermeld doel te be steden. Zoover ons bekend is, zijn geen straffen geschonken. Wij vermoeden, dat de daders niet bekend zijn en do .kosten van herstelling van het beschadigde voorwerp van kazerneering over allen van het onderdeel zijn omgeslagen. Red. L. K., Veldleger. Zie het antwoord bij J. A j v. D, te Vróuwepolder in dit .blad. Red, A. B. te fort Everdingon. Waar de afge- kcurdon geen uitrukkende diensten verrich ten, wijst men, om zooveel mogelijk man schappen bij den practischcn dienst te heb- ben, dc afgekeurdon in den regel aan voor diensten, als door u bedoeld. Red. W. v. d. L. te Bergen-op-Zoom. Do mil.- licht. 1909 (landw. IQlöd) guat 20 November over naar de landweer en vermoedelijk in de 2c helft van December met onbepaald verlof. Red. A. W. dc Jong te Hoogc Zwaluwe. De door u bedoelde persoon behoort tot do landstorm- jaar klasse 1908; omtrent keuring en npftomst dezer klasse is nog niets officieels b<;toald Red. J. de J. te Leerdam. Uw broeder zal door den Krijgsraad worden gestraft. Red. S. de V. te Middelburg. II hebt geen recht op boter, kaas en brood. Do vergoeding be treft het gehecle ration. Red. J. II. D., Reg, Gren. le. Volgens onze mea ning zal men u niet vrijstellen van den dienst: u kunt evenwel een verzoekschrift aan den M. v. O. om vrijstelling indienen. Ook zoudt a bijzonder verlof aan d#en M. v. O. kunnen vra gen. (Zie punt 19 der verlofregeling, L. O. '16 B. 131) 2e. Zoo de door u bedoelde persoon zich moet vestigen in Indiü, bestaat er wel kans voor hem, dat hij op zijne- aanvrage van den militairen dienst wordt vrijgesteld, llod. G. H. to Giessen. Zoo u in de plaats zijt gesteld van een werkman als bedoeld onder 5e B van de tabel Lett. A., behoorendo bij de R. b. o. m kan op grond van het gestelde in do 2e alinea in punt b van L. O. '16 B. no. 60 de naaimachine voor rijksrekening worden aangeschaft.' Vooraf moet evenwel door uw commandant daarvoor machtiging worden ge vraagd aan den betrokken controleur van de InD. Adrn. der korpsen. Red. H. B. te Loosduinen. Dc mil.-lichting 1908 (Landw. 1916c) guat waarschijnlijk in de eerste helft van November met onbepaald verlof. De mi!.-lichting 1909 (Landw. 1916d) vertrekt ver moedelijk op den door u vermelden datum met verlof. Red. J. R. te Alplien a/d. Rijn. Zie het antwoord bij J. A. v.. D. te Vrouwepolder in dit blad. Red. J. W. L. te Deventer. Als u van uit het hos pitaal met verlof in afwachting van ontslag wegens ongeschiktheid voor den dienst zjjt ge gaan, hebt u vanaf den eersten dag van uw verlof tot on met den dag van ontslag uit den dienst roaht op soldij en menagegeld. U leunt zoowel uw klcoding opzenden als inleveren bij den burgemeester. Rod. E. A. W. v. R. te Weosp. De wacht-commdt. kan al datgene verbieden, wat volgens zijne meening in strijd met de belangen van den dienst is. Red. C. v. M. te Assen. Zoo u beroepssorgeant zijt, komt u als gehuwde niet in aanmerking, om opgeleid te worden tot vliegenier. Voor vordc-ro inlichtingen verwijzen wo u naar liet gestelde in L. O. '16 A no. 41. Red. E. G. v. "W. te Scheveningen, Richt een ver zoekschrift tot den burgonieester uwer woon plaats om verhooging. Omtrent het vertrek met klóin verlof dor lichting 1910 is nog niets offi cieels bepaald. Red. A. Th. J. te Schoonhoven. Zio het antwoord bij J. A. v. D. te Vrouwepolder in dit blad. Red. A. v. d. St. te Delft. Zie hot antwoord hier voren. Red. J. L. te Klaaswaal. Zie het antwoord bij J. A. v. D. to Vrouwepolder in dit blad. Do mil.-lichting 1908 (Landw. 1916c) gaat waar schijnlijk in de eerste helft van November met onbepaald verlof. Red. J. R. te Bussum. De mil.-lichting 1909 (Landf. 1916d) gaat waarschijnlijk in de 2e helft van December met onbepaald verlof. Red. v. K. té Zwolle, le. Over de dagen, dat u niet aan den middagmaaltijd deelneemt of met voeding zijt ingekwartierd, hebt u recht op numagegold; 2e. van recht is geen sprake; het is een u-unst, die alleen bij zeer goed gedrag en goeden dienstijver wordt verleend en dan nog slechts voor zoover de dienst zulks toe laat. Waar steeds eenigo manschappen voor wacht- en andere noodzakelijke diensten, maar ook ter verzekering van de veiligheid achter moeten blijven, is het billijk dat ook uw vriend •op zijn beurt voor iaatstvermelde diensten wordt aangewezen. Red. J. A. v. D. te Vrouwepolder. Van het ver trek met onbepaald verlof der mil.-lichtingen 1910 tot en met 1914 is nog niets officieels be kend. Rod. J. T. te Yeghel. Er staat o.a. in het ant woord (vorig blad) vermeld: „krijgt deze mn het Rijk een toelage, enz"; dit mc-t ve zen „krijgt deze van den werkman eeae toe lage, enz. Red. Koffertje laten liggen. 5 September van verlof terug keerende heb ik mijn koffertje in don laatsten trein van Rot terdam naar Venlo laten liggen. De inhoud is: 1 pakje boter, 1 stukje kaas, 2 paar rijks sokken, 4 roode zakdoeken, 1 half pond tabak, 10 sigaren en een grijzo kwartiermuts, wapen- - nummer 1483 in den rand. Degene die het heeft mede genomen gelieve het rembours op te zenden aan hot adres Van Gelderen, 17 R. I. Bat. 2 Comp. III Divisie Veldleger. Militaire demonstratios op Houtrust Men schrijft ons nader uit Den Haag; Donderdag werden op het sportveld „Hout- rust" to 's-Graveabage de demonstraties in lichamelijke oefening voor Leger en Vloot voortgezet, voor een niet al te talrijk pubkek. Wat de uitslag van de wedstrijden van Vrij dagmorgen betreft, deze is o!6 volgt; winnende ploegen, terrein A 3e Cio. II Baton. 19 R.I. terrein B. Grenadiers en Jagers; terrein C 4o Cie. II Baton. 11 R. I.terrein D. cavalerie brigade. Gelijk voorgeschreven werd des mid dags de kamp tusschen de winnende groepen voortgezet en een voetbalwedstrijd gespeeld tusschen de Brigade grenadiers en jage'rs en do Stelling van Amsterdam. Het nummer Zweedscke gymnastiekles ge- rqlgd door athletiek door de ivoninkl. Marine, moest wegens een telegram van verhindering door oefeningen van mitrailleurs en motorrij ders worden vervangen. Zaterdagmiddag woonden H. M. de Koningin met Z. K. H. Prins Hendrik de. militaire de monstraties op Houtrust bij Zij kwamen onge veer 3 uur per auto op het terrein en werden ontvangen door den generaal majoor Kleyn- heus. De Koninklijke auto reed onder het spe len van het Wilhelmus tot voor het Koninklijk Paviljoen. In de volgauto waren gezeten de adjudant van H. M. kapitein ter zee jhr. Hooft Graafland, de Hofdame Freule Rengers en de adjudant van den Prins le luitenant-ordon- nance officier jhr. Backer. Na aankomst van het Koninklijk echtpaar werd direct aangevangen met de vrije en orde oefeningen. Op de tribunes en het terrein waren, aanwe zig de minister van Oorlog generaal majoor Bosboom, de burgemeester, de minister van Koloniën en verschillende generaals, inspec teurs van wapens en dienstvakken, divisiecom- mandanten en andere militaire autoriteiten uit het geheele land. In het Koninklijk paviljoen werden o.m. ge- noodigd de opperbevelhebber van Land- en Zee macht generaal Snijders, de minister van Oor log en de gep. luitenant generaal graaf Dumon- ceau. Op de tribunes bevonden zich vele leden der Prettige v«rg«ljjking. Een landbouwer zat de* avonds na volbrach ten arbeid bij dc kachel. Zyn ataljongen, die hem goruinuri tijd strak had aaugekeu, zegt opeens Baas, je ziet er uit als een loouw. De man, niet weinig gevleid, merkt toch aan Maar jo hebt nog nooit oen leeuw gezien, jongen. Nou, zeker baas! Maar waar dan Bij Piet don molenaar. Domme jongen, dat is geen leeuw, maar een ezel. Nou, dien meen ik dan. Hinderlijk volgen. Een paar jeugdige rechtsgeleerden maken een uitstapje, maar zijn tot een streek ge naden], waar geen boom meer staat en do z»n ongenadig op hun krtikker brandt. Ze wü&chen zich herhaaldelijk hot zvreet ran het voorhoofd. Eindelijk merkt de een op, wijzend op do zon: „Zeg. zou io di« daar niet erbij kunnen lappen voor „hinderlijk volgen"?'1 Debangoman. -- Eindelijk schijnt mijn mau er aan te den ken om zich den tand té lat<-n trokken, waar aan hij reeds dagen zoo'n lievige p:ui hoeft. Vanmorgen heeft hy uit dc courant alle adres sen 'opgeschreven van tandartsen die mot vacantio waren 1 £oliedc klant, Ken winkelier in een klcinè stad, die van alles on nog wat verkoopt, kreeg dezer dagen boodwhappeujongeu, dio niet van de snug- gerst la. Onlangs liud dezo bij oen familie oen par tijtje gerookte paling te bezorgen. Bij 't al'go- ven vroeg hij aan do vrouw des buizos: En hoeveel boter? Boter? wa* de verwonderdo vraag. Ik heb geen boter besteld, jongen En do patroon zeidenk er om, zoo dik wijl» als je naar deze mevrouw gaat; boter bij dc visch 1 Dat vu hot ergst'-! Sigarenhandelaar (tot do r van zijn dochter). Schaa eerst laat u, meneer Krui, -- - o»Ün dochter smadelijk in den atoók, on nu zet u nog dc krooi eu koopt uw sigaren eklcra! uw laagheid Grondi go redenen. Nu, wanneer i* jo trouwplechtigheid? O, dl» K uitgesteld. Waarom toch Omdat zy met een ander gaat trouwen! J>o eigenlijke reden. Ik weet warempel niot meer, waar Hc met mijn geld blljren zal! - Hoe zoo? Heb je dan zoo verbazend voel? Dat niot. maar al in'n zakken *ijn stuk! Hofhouding onder het zeer talrijke publiek, be nevens zeer vele officieren met hunne dame». Na do ordeoofoningen werd het jachtpar- cours gereden door patrouilles cavalerie en artillerie, dio in 3 dagmarschen van hun stand plaat': Zaterdagmorgen hier arriveerden. De winnende groepen van Zaterdagmorgen waren hot 26e bataljon Landweer.Infanterie en het Fort Pannerden, I'rijswinners waren: 1. 2Go Bataljon Land weer Infanterie2. reserve-bataljon E.3. 7© compagnie wielrijders; 4. 4e cdmpic. 3e Bat, 16e liegt. Inf.5. lo compie. 3o Bat. 13e regi. ment Infanterie; 6. Jagers; 7. Fort Pannerden; 8. Mitrailleurs 3e Kegt. Infanterie; 9. Cava lerie brigade; 10. lo Comp. 2© Bat. 11e Kegt. Infanterie, Behalve door voornoemde pryswinnorx werd een prys behaald door do Marine Den Holder en een extra prijs door de 3o compie. II Baton. 9e R. I. welke groep, hoewel niet geheel aan dé voorschriften hebbende voldsuin, bijzonder fraai had gewerkt Ook aan enkele manschappen af zonderlijk werd een prys toegekend voor hoog springen en snolloop. Fn het soringeoncourB werd verder een le prijs behaald door den luit. Colenbrander le regt. huzaren, 2e pr. door lt. Snorn van het 4e regt.. veld art., terwijl van de patrouilles artillerie luit. Temmen le regt. veld art. een le prijs verwierf,«luit. Trapman depot art. een tweeden, voorts van de patrouilles cavalerie luit. Blom 2e regt. huzaren lo prijs, luit. Colenbrandor le regt. buz. 2e prijs H.M'i dc Koningin cn Z. K H. de Prins, die met belangstelling hot programma volgden, de den in den loop van den verderen middag ook den commandant van hpt veldleger den luit.- gen. 'Van Terwisga en den majoor der cav. Van Heemstra verzoeken in het Koninklijke Loge te komen. Na afloop van de demonstraties werden door H M. de Koningin eigenhandig aan (le eerste prijswinner-groep de medailles uitgereikt, ter- wij' Z. K. H. de Prins aan den leider tfer tweede prijswinner-groep de medailles ter hand stelde Hierna roden de beiden hofauto'.s voor en vertrok over half zes hot Koninklijk Echt paar en gevolg onder luide toejuichingen v»n de deelnemers en het publiek. Hierna nam de opperbevelhebber generaal Snijders het woord, toesprekend allen die tot het welslagen dezer demonstraties hebben bij gedragen. A11 eer eerst richtte hij een woord san dank tot generaal-majoor Kleinhens, do comi- té's en juryleden maar ook tot de mannen zelve die hie- kwamen demonstreeren. Vel.meent hij zijn er bij ander© wedstrijden wel eens groot-er prestaties geleverd door den enkeling, maar het geldt hier algemeene lichaamsoefening voor proepen en dat is goed tot zyn recht gekomen. Dat is het ook wat wij behoeven, een gpoefen den troep en geoefend volk. Stelselmatige en veelzijdige lichaamsontwikkeling welke de ge zondheid bevordert, de spieren sterkt en bet karakter staalt, ziedaar wat noodzakelijk is bij de vorming van den soldaat. En, vervolgt de generaal, als ik dan hier al dio jonge gezor.dé mannen voor mij zie, pij die de vertegenwoor digers zijt van duizendc-n kameraden, dan heb ik een govoc-1 van vertrouwen in mijn soldaten. Als allen het einde.der toespraak „Leve Ne derland, Leve de Koningin" met een driewerf Hoera hebben toegejuicht, zet de generaal Snij ders de priisuitdeeling voort.waarbij bij nog een kort woord richt tot den kleinsten en jongsten deelnemer aan deze demonstratie, den lö-jari- gen matroos Geldhof; wion een extra prijs werd toegekend. Als hierna ook do generaal het terrein gaat verlaten wordt hem een enthousiast. ..Leve de Opperbevelhebber" toegeroepen. Weldra gaan nu allen uiteen, waarna deze sportfeesten v.eer tot het verleden behooren. Militaire sportwedstrijden. Mil. sergeant .J. Rosier schrijft ons uit Alfen a/d. Rijn Begunstigd door het mooie weer, konden Woensdag j.l. de sportwedstrijden, welke ver leden week door de hevige regens moesten worden gestaakt, worden voortgezet. Voor de verschillende winners konden, mede door de welwillende medewerking van enkelo milde inwoners vun Alfen en omstreken, ceni ge aardige prijzen worden aangekocht. De feestelijkheden werden geopend door een afdeeling der heste soldaten dor comp^nie. Voorafgegaan door het Mil. muziekkorps werd in kranigen pas en keurige orde het terrein afgemarcheerd en eonige eenvoudige, doch correct en stram uitgevoerd© figuurmarjehen, met tot slot een gekroonde „W~" te zien ge geven. Na afloop hiervan werd een anmng gemaakt met het afwerken van de diverse nog op 't programma staande nummers. Het zou ons te ver voeren alle onderdoden der wedstrijden op zich zelve to besprek» i. Vooral werd de aandacht getrokken ©r de partijen sabel en' geweerechermen en het pols stokhoogspringen. De hindernisloop. waarbij een militair bericht moest worden overgebracht en waarbij enkele deelnemers een onderdom peling maakten in dc sloot, gaf aanleiding tot groot e hilariteit bij de toeschouwers. Tot siot had het uitreiken der prijzen plaats en wer den met een driewerf „Hoera" voor cn ge liefd Vorstenhuis de feestelijkheden leafifcri. Een woord van dank mag zeer zeker niet worden onthouden aan allen, die hebben mede gewerkt tot het welslagen van deze wedstr j- den. In 't bijzonder zij hier een woord van dank gebracht aan den res. 2e luit. G. Pieter- son, welke zijn beste krachten gaf en geen po gingen onbeproefd liet om onzen soldaten een genoegelijken dag te bezorgen, hetgeen hein dan ook volkomen mocht gelukken. Alfen a/d. Rijn, 7 Sept. '16. J- R. Mil. sergt. 1-1-3 R.Vg. A. Sportfecst 2e Esk. 4e Reg. Huzaren. Wachtm. le kl. Stevens 2e Esc. 4 R. Huz., schrijft ons: Op den Sen September had bij het 2e Esc. van het 4e Regt. Huz. een geanimeerd sport- fc-est plaats. Nasr aanleiding van do bevelen van den Opperbevelhebber van Land- en Zee macht, om zooveel mogelijk de sport in het leger to bevorderen, had op initiatief van. den esc.-commdt. bovepgenoemd feest plaats. Voor d« verschillende nummer», die op bet program- ma voorkwamen, hadden zich ©cn groot aantal deelnemers opgegoten, en ziin dc prijzen be haald door onderstaande onderofficieren kor poraals on huzaren. 100 M. h ar d 1 o O p e n; I© prijs Wm. Krook2e prijs Huz. V oortman3d prijs Re-».- Wm. Ver we ij4© prijs Huz. do Rijke. Polsstok hoogspringen: lo prijs korp). Moyenne2© prys korp!. v. P.aan; 3© prijs Wm. Vork. Hoozap r i n eon: le prijs Huz. de Rijke; 2o prijs korpl. Galm; 3o prijs korpl. 31' ijoring; •io prijs Wm. Krook, Kogels to o ten: le prijs korpl. May*» ring; 2e prijs huz. v. Ingcn 3e prijs huz. Mou- loman. Discuswerpen: lo prys korp). Kor- tink; 2o prijs korpl. Meijering; 3o prys korpl. Bartel*. Vorapri ngon: lo prijs korpl. Meijering; 2e prijs wachtm. Krook; 3e prijs korpl. Looijs; 4e prijs korpl. Gallé. Veidioop: lo prijs wachtm. Krook; 2o prijs wachtm, Janaon; 3© prjj» ru*.-wnchtra. verweij4e prijs huz. IJdcma .5© prijs hu*. Kroeze; 6© prijg huz. da Rijke; 7© prijs wachtm. Vork 8© prijs wachtm. Marsman 9o prijs huz. Ten Henncpo10© prys korpl. \f. ,d. Iloogon; 11e prij» huz. Pierik. Na afloop reikto d© ritmeester Drijfhout van Hooff mot een hartelijke toespraak de prijzen aan d« winnaars uit. Z.E.G. deed daarbij uit komen de noodzakelijkheid van do beoefening der sport voor den soldaat. Do moderne oorlog «tolt zulk© hoogo eiscbon dat, wil men mot suo- cez de daaraan verbonden vermoeienissen kun nen doorstaan ,e©n degelijk© sportieve oplei ding een noodzakelijkheid is. Dat dit feest in den smank viel en de com mandant van het oscaaron den dank zijner ondergeschikten oogstte, behoeft geen verdnr betoog. Een woord von dank brncht ZJ1G. nog uit aan den lo luitenant Bocliaard, als den leider van het geheel. Het feest werd opgeluis terd door do muziek van het regiment, welks medewerking de feestvreugde niet weinig ver hoogde. Op Retraite. Men schrijft ons uit do 3e Comp. Roa. Bat. VI: Nee, jongens schrik nou niet van dit op- schrift. Je krijgt hier geen verhandeling van me over het gróote nut en de prachtige voor deden van een retraite. Ik ben geón godgeleerde, maar alleen 'n ge won© Hollandseha jongen met den rang van gewoon milicien. Ik wou jullie alleen maar 's vertollen, hoe fijn en hoe goed het is op retraite. Nee, i'coni sche jongens, sla dit nu niot over, ik bea heusch geen fijne, hoor. We weten allemaal, hoe het in dienst gaat, niet waar? Thuis deed je nog wel eens wat aan j© plichten, deed je t misschien heel goed, maar die dienst. Jon gen, dan was er bij velen nog al e-ena een steekje aan los. In de ruwe sleur ging het fijne, het plichtmatige er zoo'n beetje af en als je nog Roomsch was, dan kon d'it alleen maar blijken uit je doopbewijs en je vrij zijn op speeefiek Roomsch© dagen. Want, dan ging je fijn wandelen, al* 'n ander met z'n spuit do hei in moest. Dan was 't wel aar dig Roomsch te zijn, maar voor de rest, hu! je kon nog lang genoeg in d© kerk zitten. Zoo dacht ik, je kent me toch niet, er ook over en zoo ongeveer dachten eenige kame raads van me er ook over. Maar, en nou gaat 'fc beginnen op een keer kwam er een pries ter bij ons en nne Roomachen werden naar do kerk ge dirigeer!. Daar zaten wij nu. Ik hoorde alle mogelijke goede dingen van do retraite, maar, lati-.v zin. Sommige gaven zich op. „Toe, jo, geef je ook op, doe 't ook!" Ik? Wat heb ik er dn? 'k Zou je danken, ik heb toch niet al te veel verlof, o nee, merci. Toch, na lar:g talmen, zei ik ook mee te willen gaan. Maar niet graog. Toen ik toegestemd had. had ik al epijt. Maar. ik had 't beloofd, dus ging ilc. Nou, ik zal je maar direct zeggen, 't Ia me reusachtig meegevallen. Jongen, wat was dat heel anders, dan ik me had voorgesteld. Wat was dat fijn. Ik had direct bij willen teekenen. Natuurlijk moet je er at en toé bidden ook, maar dat vind j© heuach geen penitentie hoor; do dagorde is zoo prettig, dat 't avond is, voor dat je eigenlijk goed weet dat 't al morgen en middag geweest is Ja, die patere hebben er slag van je je thuis te doen gevoelen. We zijn cr wezenlijk beter van teruggekomen, naar ziel en naar lichaam. De „veldkeuken" was er prima. Als jo zoo eens tijd hebt, om nog aan andere dingen te denken, dan aan waóhiies kloppen en marschen maken, dan ga je toen wol inzien dat je je hemeldienst niet als een goed soldaat gedaan hebt. Zoo onmerkbaar voel je dat, hè. We zijn op retraite geweest en ik ben er zooals ik reeds zei, uiterst content over. Fiin ben ik er nog niet geworden. Maar, dat ïioeft ook niet, alleen heb ik 't leven weer eens in z'n ware bedoeling leeren zien. Ik wij allen, die er geweest zijn, weten nu hoe goed het is, zoo goed, dat we meenden 't aan anderen ook eens te zeggen. Daarom Roomscbe militairen, als je de gelegenheid geboden wordt, grijpt 't dan met beide handen aan en jo ik teeken nog voor drie jaar in Hr. Ms. dienst, ais je er niet even voldaan vandaan komt al© wij. Eenige oud-Rotraitanten, van 't 23e Reg. Res. Bat. VI 3© Comp. Veldleger. Een woord aan mijn kameraden in Nederland. Landweer-soldaat X. Leget, 2-23 L-. W. I., schrijft ons onder dit opschrift; God heeft u lief, Hebt gij God lief? „Liefde wekt wederliefde. Het was de liefde van Christus, die Hem drong Zijn hemel te verlaten, de gestaitenis eens dienstknechts aan te nemen, ©n te lijden en te eterven voor de zonde. Niets was er in den mensch, waarom Hij het zou doen; nieta was er, waarom Hij den mensch zou liefhebben. Maar de liefde was in Hem; Hij was dq iiefde, en uit deze

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3