No. 325. Woensdag 13 September 1916 Orgaan voor Leger en Vloot. Oorlogsnieuws. Onder redactie van D. MANASSEN'. Ons Oorlogsdagboek. WOEKERAARS. DERDE JAARGANG. DE SOLDATENGOURANT REDACTIE EN ADMINISTRATIE PALËSTRINASTR. 10, AMSTERDAM. DIT BLAD VERSCHIJNT DRIEMAAL PER WEEK. LOSSE NUMMERS VOOR MILITAIREN 1 CENT, VOOR BURGERS 3 CENT. ABONNEMENT BLT VOORUIT BETALING VOOR MILITAIREN 0.75, VOOR BURGERS 1.50 P.KWARTAAL Voor Advertentien w©nde men rich tot onze Administratie, l'.iie&trinasiraat 10 Amsterdam. Fry's der Advertentie-u per regel 30 cent. Voor Ingezonden Mcdo- deel'ngen op do tweede, derde eu vierde pagina dubbel tarief. Bjj abonnement reductie. Uit den aard der zaak krijgen we van het Westelijk oorlogsterrein meer kiekjes en teekeningen dan van het Oostelijk; het is voor ons dichterbij en in 't zuiden van ahs land hoort men 'tsoms, als er hevig wordt gevochten.. Ziet hier echter een plaatje Van 't Oosterfront, uit Rusland. Een loopgraaf bij Smcrgon, in welks omtrek in deu laatsten tijd hardnekkig is gevochten. De bedekking wordt hier, zooals men ziet, door zandzakken gevormd. Achter die dekking zien we op eenigen afstand de prikkel draad-versperringen. In de verte bemerken we Smorgon, half platgeschoten. v Geen audiëntie. Blijken» bericht in de Staatscourant" ffebrdfc Donderdag a.s. door den Minister van J jOorlog geen audiëntie verleend. De verspreiding van ons blad. Onderdeelen, die met het toegezonden aan tal 8oldatenoouranten niet toekomen, worden verzooht een grooter aantal te willen aanvra gen, opdat alle abonné's regelmatig een eigen exomplaar kunnen bemachtigen. WIJ brengen in herinnering, dat troepen- deelen, dio soms door een of andere oorzaak van ons blad verstoken zijn, slechts een aan vraag tot ons te richten hebben om regelmatig, driemaal per week, een pakket Soldatencouran- ten te ontvangen. Nergens mag ons Orgaan voor leger en vloot" ontbreken. Nationals Vereeniging tot Steun aan Miliciens enz. In Nr. 318 van do ,;Soldatencourant" hebben wij een stukje opgenomen van kameraad A. den Hoedt van 3-34 L.W.I., •waarin hij een beroep op de gemobiliseer- den deed, om hem te helpen in het welsla gen van zijn sympathieke plan tot steun yan landweermannen, die door ongunstige financieele omstandigheden genoodzaakt waren onder de wapenen te blijven. In Nr. 321 van ons blad deelde mil. Den Hoedt een en ander van het resultaat mede en deed opnieuw een beroep op de kameraad schappelijke gevoelens, om bedoelde land weermannen te helpen. Beide stukjes hebben wij met genoegen een plaats'in de „Soldatencoura-nt" gege ven., en het verheugt ons, dat ons blad nier- door opnieuw iets in het belang van gemobi- liseerden heeft kunnen doen. Echter nood zaakt een en ander ons om opnieuw en jnet nadruk te wijzen op het bestaan van de 'Nationale Vereeniging tot Steun aan 'Miliciens en Landweerm-aimen, Algemeen Hoofdkwartier te 's-Gravenhage, wellre in die gevallen, waarover de heer Dein Hoedt ons schreef, ongetwijfeld een dankbaar ar beidsveld gevonden en zich volgens onze ■innige overtuiging niet onbetuigd gelaten zou hebben, wanneer maar een beroep op haar medewerking in deze zou zijn gedaan, liezen buitenstaanders de hier bedoelde stukjes in nummers 318 en 321 van ons blad, dan zou het toch voor hen den schijn Jrunnen hebben, alsof er geen weg wa£, .waarlangs voor in nood verkeerende land 110e week. Yan 3 tot 10 September. jS Sept. In een krachtig offensief bezetten de Engelschen en Franschen een gedeelte van Ginchy en Guille- monfc, Clery en Forest, terwijl ook oostelijk daarvan terrein werd gewonnen. De Franschen drongen door tot in de buiten wijken van Combles. Ten zuiden van de Sommo bezetten de Fran schen S'oyecourt en de buitenwij ken van Berny. De Russen oefenen krachbigen druk op het Karpathenfront, in aansluiting met de Roemeensche actie ia Zevenburgen. Een Bulgaarsoh-Duitsoh le ger is in opmarsch in de Do- broedija. De Griekscbe fegeering staat, terwijl een Engelsch-Fransche vloot in den Piraeushaven Duit- sche schepen in beslag neemt, aan de Entente verschillende eischen toe, o.a. dat deze con trole oefent over de Grieksche posterijen en telegrafie. '4> ft Dar-es-Salaam, de hoofdstad van het Duitsohe O.-Afrikaausche protectoraat, wordt door de Z.- Afrikaan*che trctepen bezet. 9 De hevige strijd aan het Som- mefront duurt voort, de geal lieerden blijven terjein winnen; weermannen iets zou kunnen worden ge daan. Daarom zij met nadruk herhaald, dat de Nationale .Vereeniging, hierboven bedoeld, er geheel voor is om den terugkeer van hen, die den lande als soldaat gediend-hebben, in de burgermaat schappij mogelijk en gemakkelijk te maken. Het is voor deze organisatie, wier be stuur zich. geen moeite ontziet om den ge- mobiliseerden hulp te verleenen, geen pret tige gewaarwording, in gevallen waar juist zij als de eerstger oepene nuttig werk zou kunnen verrichten, voorbij gegaan te .wor den. Wij weten, dat alleen in Den Haag soms meer dan f 500per week aan klee ding en gereedschappen voor gedemobili- s eerden uitgegeven en tientallen van hen aan arbeid geholpen worden, en ook elders zal ongetwijfeld reeds heel wat zijn g'eschied. Hèc lijkt ons dus in de eerste plaats in het belang van de gedemobiliseer- den zelf gewensclit, dat in voorkomende gevallen superieuren en minderen zich wenden tot aat lichaam, dat voor hulpver leening gereed staat: de Nationale Ver eeniging tot Steun aan Miliciens enz., Al gemeen Hoofdkwartier, 's-Gravenhage. De toestand in den reuzenstrijd. Err wordt weer hard gevochten op de verschillende fronten. Waar het hardst op 't oogenblik Dat zouden we niet durven zeggen. Van/het Westerfront komen aller eerst berichten van zwaron strijd, en wel op verschillende punten. Hardnekkig zijn de gevechten aan de Somme, doch ook bij Verdun bek am pan de tegenstanders elkan der en bovendien schijnen de Engelschen een nieuw aanvalsfront te hebben uitgeko zen, nl. bij Yperen hebben zij voor eenige dagen weer het offensief geopend en hij La Bassée trachten zij den vijand terug te dringen. Geheel mislukt schijnt dit niet te wezen, Duitsche loopgraven zouden ver overd zijn, dcch daar verder geen bijzon derheden worden meegedeeld, vermoeden we, dat do resultaten daar niet bijzonder groot zijn. Wel zijn blijkbaar de Engelschen in do laatste dagen fortuinlijk geweest aan het Somme-front. Tusscben do bossclien van Foureaux en Leuze deden zij Zaterdagmid dag een aanval over een frontbreedte van 6000 yards (een yard is, zooals men weet, zij bezetten Chilly en Deniécourt en naderen Chauïnes. Ook een Italiaansch oorlogs schip ligt in de watereu van de Piraeus. De Russen drukken tusscben Zlota Lipa en Dnjester het. vijan delijk front in Halitsj.wordt door hen beschoten. Duitsch-Bulgaarsche troepen ver overen het Donau-bruggehoofd Toetrakan, ne'men. 20,000 man met 2 generaals en 400 andere officieren gevangen en veroveren 100 kanonnen. Portugal bereidt een economi- sche actie tegen den vijand voor. De Engelschen bezetten. Ginchy. Silistria is _gevallen. door DETLEV VON LILIENCRON. (Slot.) Fritz Wedderpfahl zwoeg een oogenblik en keek voor zich uit. Toen zeide hij be daard „Als u mij de vierduizend mark voor vier jaar leent, geef ik u ieder jaar duizend mark terug mep de rente erbij". „Neen, Fritz, ,dat gaat Riet, flat kan ik de Engelsohe el van 91 c.M.) en namen daarbij na een verwoed gevecht het dorp Ginchy in. Verder bezetten zij heb terrein tusscben dit dorp en het Leuzer-bosch, en kwamen zij ten zuiden van het bosch van Foureaux 500 yards vooruit over een breed te van 300 yards. Eindelijk kwamen dc Engelsche ook ten noordoosten van Poziè- res in het besit van 400 yards loopgraven en maakten zij 60 gevangenen. Veel is dit riet, als men rekening houdt met het ont zaglijke front in 't westen. Er is nog geen sprake van een doorbraak, terwijl toch het grooto offensief reeds meer dan twee maan den duurt, de beste maanden van het jaar. Nu komen eerst de regenachtige en windige herfstmaanden, en dan de winter, de derde winter van den oorlog. De Duit sche linie zal dan .wel achteruit zijn gedre ven aan de Somme, zooals in 't voor jaar de Fransche bij Verdun, maar do strijd is en blijft nog even onbeslist. Wat den geallieerden tot troost kan verstrekken, is;- datftnm troepen in 't westen inderdaad vooruit zijn gekomen en de Dnitscher3 terug hebben geduwd, die feitelijk geen enkele overwinning van belang hebben behaald aan dit front sedert 1 Juli. De grootste terreinwinst is aan de zijde der Franschen- Ook in de laatste dagen zijn deze weer gevorderd; bij Belloy en San- terre hebben zij een boeehje, bij Denicourt eenige Duitsche loopgraven genomen. Het aantal gevangenen is ook betrekkelijk niet gering, het beliep tussdien 3 en 9 Sep tember 7700, waaronder 100 officieren. Ook bij Verdun wordt zeer ernstig gevochten in de laatste dagen- Het artillerievuur was buitengewoon hevig, o.a. bij Fleury. Bij Vaux en Chapitro poogden de Duitachers door tegenaanvallen het veroverde gebied terug te winnen, maar bet Fransche sper vuur verhinderde dit. Daarentegen hebben volgens een telegram uit Parijs, de Fran schen door een stormaanval het geheale Duitsohe loopgravensteloel achter Douau- mont veroverd- Uit den strijd vau Roemenië komen twee belangrijke berichten, die elkander echter eenigszins opheffen; de Duitschers en Bul garen hebben weer in de Dobroedsja, het zuidelijkst deel va.i Roemenië en vroeger Bulgaarsch gebied, ren overwinning te. haaldzij hebben Silistria veroverd. Dat is de tweede Roemeensche stad, die- in hun handen valt. Silistria was vroeger een sterke vesting, doch'haar verdedigingswerken zijn nu verouderd en tegen 't moderne geschut niet meer bestand. Het is nog altijd een belangrijke Donau-haven en het verlies er van is, vooral zoo kort na dat van Toertoe- kan, wel van belang. De Duitschers en Bul garen tixScken verder op in de Dobroedsja, docb... ontmoeten er waarschijnlijk een sterker Roemeensch Russisch leger. Want de Roemeniërs, verbonden met de Russen, hebben ook een overwinning te hoekenzij hebben Dobritsj (ook Baazarsjik geheeten) veroverd op de- Bulgaren, 't Is waar dat dit een plaats is voor eenige dagen verloren aan do Bulgaren, 't is waar, dat de over winnaars hier op eigen grond blijven, men zou derhalve geneigd zijn om de her overing van Silistria veel hooger aan te slaan, 't Is echter de vraag, of dat wel juist zou zijn. Bij de inneming van Toer- toekan en Silistria streden de Duitschers en Bulgaren niet tegen de vijandelijke hoofdmacht, die komt van 't noorden, langs de kusten der Zwarte Zee de Noordgrens van Bulgarije bedreigen. Dat deze bedrei ging ernstig is, dat de geallieerden hier sterker zijn dan de centralen blijkt uit de herwinning van Dobritsj. Zoolang de Duit schers en Builgaren hier zoo ernstig be dreigd worden, kunnen zij niet oprukken naar de hoofdstad Boecharest. Voör 't oogenblik moet men zich de gebeurtenissen in de Dobroedsja dus zoo voorstellen, dat de linkervleugel der centralen vooruit schuift, maar daarentegen liun rechter vleugel terugwijkt. Zij hebben nu echter het voordeel, dat zij meer troepen naar den rochervleugel kunnen zenden, daar de niet doen. Dat móet je en zal je zelf ook wel inzien, nu je weet, hoe het met ons vermo gen staat". Doch Fritz Wedderpfahl keek weer voor zich en ging voort „Kijk eens, u leent toch, zooals de geheele stad weet, geld aan allen, die u er om vragen en borg kunnen stellen. Altijd heeft u uw geld met intrest terugge „Wat zeg je daar?" viel Quint in. Hij was min of meer verbleekt. ,,Hoe bedoel je dat? Nu ja, dau zal ik je eens wat zeggen: Allen, die borg kunnen stellen, krijgen geld vau mij. Jij kunt geen borg stellen, en daarom krijg je niets!" Fritz Wedderpfahl scheen met een besluit te worstelen. Hij bleef nog even zitten, toen stond hij öp en ging de deur uit, zonder goeden dag te zeggen. De oudelui keken hem met groote oogen na; zij bleven zitten en spraken geen woord, totdat Fritz Wedderpfahl het huis uit was. „Die komt niet terug", zeide Quint, en beiden lachten honend. Fritz Wedderpfahl keerde niet naar de stad terug. Hij ging den anderen weg op, traag en moeilijk, alsof hij een pak slaag had gehad.-Zoo liep hij sufferig voort. Een ander ha.cl zich er overheen gezet •en gezegd: Nu, dan zal ik mijzelf wel red den. Een tafel, een linnenkast, een bed, een wascbtafel, een paar stoelen zijn gauw genoeg gemaakt. En de weduwe zal het mij wel laten inverdienen. Dus gauw trouwen. Alles zal wel goed gaan. Maar zoo dacht hij niet. Hij kon maar niet begrijpen, dat hij een weigering had linker steunen kan op de veroverde plaat sen en op den Donau. De quaestio is nu :naar, of dichter naar de Zwarte Zee de Russische en Roemeensche troepen talrijk en krachtig zijn. Van heb Ocsterfront valt weinig nieuws te vertellener wordt blijkbaar geducht gevochten in de buurt van Haiicz, waarvan wij iri het vorige overzicht ook reeds mel- din<* maaktende pLaata is nog niet. in handen dor Euissen; do Oostenrijkers blij ken haar hardnekkig te verdedigen en worden daarbij gesteund door Turksche hulptroepen. Daarentegen hebben de Rus sen wel eenige voordeelen behaald in de zuidelijke Karpathen, dicht bij de Roe meensche grens. Een telegram uit Petro- grad maakt gewag van ongeveer 1909 krijgsgevangenen tusscben 31 Augustus en 6 September. Van het Itabaansche front eigenlijk' in 't geheel -geen nieuws van Oostenrijkschen en van Italiaansclien kant luiden de be richten bijna eenstemmig artillerie-actie op verschillende punten, aan het Isonzo- front zoowel als aan de Tiroolsche grens. BELGIË. Bommen op Liohterveldo. LONDEN. De Admiraliteit bericht: Door marine-aeroplanes is den 9den Sept. 's nam. een aanval gedaan op do rangeer terreinen en de opslagplaatsen van munitie te Lichtervelde (West-Vlaanderen). De machines keerden behouden terug. DUITSCHLANO. Een Duilsch comité voor den vrede. HERLIJN. Nl ar bericht. wordt heeft zich. een comit-é gevormd onder den naam „Centralstelle Volkenrecht", hetwelk 6treeffc naar een vrede op den grondslag van zelFoestemmingreeht dor volken cn eene nieuwe toenaderingspolitiek. Do vrede, die dezen oorlog beëindigt, moet natuurlijk de onafhankelijkheid van het Duit sche Rijk verzekeren en het behoud van de mogelijkheid tot economische ontwikkeling, maar cok duurzaam kunnen zijn. Daartoe is noodig, dat hij door alle oorlogvoerenden kan worden erkend als bevredigende regeling hun ner internationale betrekkingen, dus niet do verliezende partij door annexaties of andere ondragelijke vooraarden noopt tot voorberei ding van een revanche-oorlog, en dat hij tevens regelingen maakt voor de vreedzame oplossing van toekomstige internationale ge schillen, door bemiddeling of gerechtelijke be slissing. De oproep-van het comité is onderteekend door een groot aantal professoren en ambte naren, o.w. professor Von Aster, professor Förster en drie leden van den Rijksdag, n.l. de sociaal-democraten Eduard Bernstein, dr. August Erdmann en Edmund Fischer. ENGELAND. Belooning voor vlieger-luitenant Robinson. Vlieger-luitenant Robinson, die bij Lon den een Zeppelin heeft neergeschoten, heeft niet alleen het Victoria-kruis, maar ook geschenken in geld ontvangen. Hij ontving twee cheques tot een gezamenlijk bedrag van 2500, die resp. door de firma Bow Mc Lachlau en de Newcastle Daily Chro nicle" waren uitgeloofd voor dengene, die den eersten Zeppelin op Engelsch grondge bied zou neerschieten. De kleine neutrale staten. In de Morning Post" heeft een Neder- landsch medewerker een viertal artikelen geschreven over de „zaak der-kleine na tiën", waarin hij de houding van Scandina vië en Nederland in den wereldoorlog be spreekt. De schrijver zet uiteen waarom deze landen neutraal blijven. Hij wijst op de be wering van de geallieerden, dat zij strijden voor de vrijheid van de wereld. Wat betee- kent dat echter, vraagt hij voor den gemid delden. burger van Nederland of Denemar ken. Zij hebben dat vroeger al zoo vaak hoeren beweren en hechten er geen waarde meer aan. ,,De misdaad jegens België treft iedereen. Maar als go den Deen', of den Zweed of den Zwitser vraagt nu ook het zwaard te trekken tegen den vijand van de gekregen. Hij liep maar voort, en hoe ver der hij liep, des te donkerder werd het om en in hem. Den heerlijken zomernacht, de nachtegalen die aan alle kanten sloegen hij zag of hoorde niets. Zoo was hij doorgeioopen tot aan den rend van een boschje. Hier ging hij naar een wilgenboom. Hij nam zijn groote zak doek, legde er een stevigen knoop in, en sloeg hem om een gemakkei ijken tak. Toen stak hij zijn hoofd er in... Den volgenden morgen werd de dood van Fritz' Wedderpfahl dadelijk bekend, ook de Quints vernamen het. Gelukkig voor hen, had rfiemand gezien, dat hij bij zijn familie geweest was. Na verloop van een maand of drie, toen het gerecht alles in orde had be vonden, erfden zij zelfs nog de paar honderd mark die hun neef had nagelaten. Langzamerhand werden zij ouder - en steeds gieriger. Nog altijd kon Quint naar Hamburg reizen naar zijn banken. Nog al tijd kon hij het op die tochten redden met twee broodjes. Maar zij naderden reeds de tachtig. En op*den duur werden de oude luidjes minder. Steed3 werd hun de gedachte ondragelij ker, dat andere menschen hun geld, hun mooie geld in handen zouden krijgen. Erf genamen hadden zij niet, en dus zou alles aan den staat komen. Neen, dan liever de een of andere inrichting van liefdadigheid. Maar ook dat was hun een gruwel. - Zij overlegden van alles. Toen, op een avond, zij hadden nog geen licht aangesto ken, en de Novemberwind smeet de laatste bladeren tegen de ruiten, zeide plotseling de oude man: menschheid die zoo wreed verraad pleegde jegens een zwakke natie, zal hij vragen wien gij bedoelt en hij zal n de lange droeve lijst oplezen van mishandelde kleine natiën, uit de geschiedenis der laatste honderd jaren." En hij de herinnering aan zoo menig kwaad geleden omdat het land te zwak was om zijn goed recht te verdedigen zal geen Deen, of Nederlander of Zweed, of Zwitser, ,,de toe komst van eigen land in gevaar willen bren gen ten bate van hen die zoo vaak zijn vijanden waren en zeidon zijn vrienden." En de neutraal vil dus aljeen dit: buiten den oorlog blijven. ,,De kleine inan moet niet in Wrall Btreet speculeeren. Een kleine natie moet niet meedoen aan het politieke st>el." In zijn slót-artikel behandelt dc schrijver in het bijzonder Nederland, Hij zet hierin voor den Engelschen lezer de moeilijke positie van ons land uiteen, „gelegen tus scben Duitschland en de Noordzee" en wijst er op dat al is het land in geen recht- trecksch gevaar van een invarie, het in voort durend gevaar van uithongering verkeert. Uitvoerig zet hij onze economische moeilijk heden uiteen, en spreekt daarbij het ver trouwen uit in den goeden wil en de recht vaardigheid der Britsche autoriteiten. Hij doet uitkomen, dat Nederlands deelneming aan den oorlog na de invasie in België slechts herhaling zou hebben beteekend van de verwoesting van België en wijst er op, dat door neutraal te blijven Nederland een asyl kon worden voor allen die vrijwillige ballingschap verkozen boven het leven onder Duitsche heerschappij. „Ten slotte deed onze neutraliteit grooter dienst, dan deel neming aan den oorlog kon brengen, niet alleen ten aanzien van België, maar ook ten aanzien van de geallieerden." FRANKRIJK. Van het Westelijk Ooricgsterrein, Het Engelsch-Fransche offensief. PARIJS. Ten zuiden van de Somme deden de Duitschers in den loop van Zon dagnacht herhaaldelijk krachtige aanvallen op verschillende punten van het Fransche front tusscben Belloy-en-Santerre en Bar- leux. Door deze aanvallen, waarbij zij ge bruik maakteu van brandende vloeistoffen, slaagden zij er in voet te vatten in een der nieuwe Fransche loopgraven. Door een krachtigen tegenaanval echter herwonnen de Fransche troepen het terrein, dat een oogenblik door de Duitschers bezet was ge weest. De Franschen maakten vier mitrail leurs buit. Ten zuidwesten van Berny, 'ten oosten van Deniécourt en ten zuiden van Verman- dovillers gaven de aanvallen der Duitschers met handgranaten, die na. hevige beschie- tiüfceh op de Fransche stellingen werden geworpen, aanleiding tot levendige gevech ten. De Duitschers werden op - de geheelé linie naar hunne loopgraven teruggedreven en leden zware verliezen. Aan de rechterzijde van de Maas werden Zaterdag in een schitterend gevecht, dat de Franschen ten oosten van Fleury waren be gonnen, weder 100 gevangenen gemaakt, waardoor het totaal der Duitschers, die de Franschen bij deze gelegenheid gevangen namen, op 300 werd gebracht. Een aanval der Duitschers op de stellin gen die de Franschen onlangs ten westen van den weg naar het fort Vaux hebben veroverd, mislukte door het spervuur en het mitrailleurvuur der Franschen. Onverhoedsche aanvallen der 'Duitschers to Les Eparges en in het bosch bleven zon der resultaat. PARIJS. Twee aanvallen der Duitschers ten zuidwesten van Berny mislukten totaal. Fransche luchtescadriiies leverden Zater dag 40 gevechten, waarin zij deu vijand zware verliezen toebrachten. Door luchtescadriiies werden Zaterdag nacht 480 bommen geworpen op station; en pakhuizen in de buurt van Chaulny en Ham en ten zuiden van Peronne. Er wer den verscheiden branden waargenomen. LONDEN. Veldmaarschalk Haig be richt: AT het veroverde terrein is in onze „Dat zullen wij doen, luister naar mij, schrik niet, en val mij niet in de rede. Wij beiden zijn nu zoover gekomen, dat wij el kander met meer kunnen helpen. Wie weet, of niet spoedig één van ons ziek wordt, en dan. moeten wij eindelijk hulp in huis ha len. Of één van ons beiden kan sterven. Blijf jij achter, dan weet je niet, hoe je zonder vreemde hulp het geld moet behee- ren: ik bedoel, boe je met de banken moet doen. Want jij alleen zoudt niet meer naar Hamburg kunnen reizen, om de zaken in orde te houden. Thans zijn wij allebei nog flink. Nu heb ik zóó gedacht: In de week tusschen Kerstmis en Nieuwjaar haal ik op een dag al het geld hier. Of gaat het niet op één dag, dan neem ik er een paar dagen voor. Hebben wij al ons geld, het moet omstreeks een half millioen mark zijn, hier bij ons, dan verheugen wij ons er nog twee, drie dagen in, en dan gaan wij heen, ik weet al een. mooi plekje, en begraven het vier voet onder den grond. Als wij terugkomen, verbranden wij alle quitanties, gaan naar bed en sluiten de schuif van de kachel af. Dau zijn wij den volgenden morgen dood." Het was nu geheel donker geworden. Man en vrouw konden elkander niet meer zien, en in de duisternis klonk de stem van juffrouw Q.uint „Zóó zullen wij doen". Toen haalde zij de lamp. En zij bleven tot laat in den nacht opzitten, om alles goed af te spreken. Kerstmis kwam in het land. En in de week tusschen Kerstmis en Nieuwjaar reisde de oude man naar Hamburg om zijn geld te halen. Doch de vier banken, waar handen gebleven en onze aanwinsten zijn zelfs nog uitgebreid. Tegenaanvallen ten noordoosten van Pozière? werden afgesla gen. Het resultaat van de gevechten in deze week is dat de Engelsche linie van 300 tot 3000 yard» naar voren iB gelegd op een front van 6000 yards. LONDEN. Haig bericht: De vijand deed Zondagmiddag een tegenaanval bij Ginchy, maar werd teruggeslagen. In de jongste 24 urén rijn 350 man govan- gen genomen en drie mitrailleurs buitge maakt. Bij onze aanvallen vlogen aviateurts mede, d:e met mitrailleurs aanvallen deden op de vijandelijk© troepen. Er hebben verscheiden luchtgevechten plaats gehad drie. machines van den vijand werden vernield cn eenige andere bescha digd. Engelsche troepen drongen de loopgra ven van den vijand ten zuiden van Ncuve Chapelle binnnen en brachten hem zware verliezen toe. BERLIJN. (Officieel.) De slag aan de Sommo wordt, nadat Vrijdag een ge vechtspauze was ingetreden, weder voort gezet. Een aanval der Engelschen op een 15 K.M. breed front tusschen Thiepval en Combles \verd geBtuit door de troepen onder bevel van de generaals Marschali en v. Kirchbach. Bij Longueval en Ginchy zijn de gevech ten van man tegen man nog niet ten einde gekomen. De Franschen werden ia den sector Bar- leux-Belloy door de regimenten van gene raal v. Quast bloedig afgeslagen. Ten noordwesten van Chauïnes namen de Duitschers bij de zuivering van eenige lcop- graafgedeelten een aantal vijanden gevan gen en maakten tevens zes mitrailleurs buit. Rechts van de Maas hebben nieuwe ge vechten plaats gehad. De ten zuiden van het Thiaumont-werk en ten oosten van Fleury binnengedrongen vijand werd door een tegenaanval teruggeslagen. In luchtgevechten verloor de vijand in de laatste dageu, voornamelijk yan de Somme, negen en door het Duitsche afweer- vuur drie vliegtuigen. Kapitein Bölcke heeft voor de 22ate maal een vijandelijke machine naar beneden ge schoten. De kloof van Souville. Men seint d.d. 4 September aan de ..Nordd. AIJg. Ztg.": „Tusschen Fleury en het bergbosch jbezaien I de Franschen tot gisteren een bijna onaantast- j bare stelling in do kloof van feouviile. Deze j vijandelijke 6telling sneed diep in de Duitsche linie. Zij was met machine-geweren, die in ge- i betonneerde dekkingen stonden als geplaveid. I Deze naar alle zijden werkende machinegewe ren vormden niet aUèen voor de Duitschers een i voortdurend© bedreiging, maar zij voegden bun I ook voortdurend verliezen toe. Daar boyendien j ook de groot© boog een verkorting zeer wen- j schelijk maakte, werd gisteren na grondig© I voorbereiding van de artillerie de bestorming van do kloof bevolen. D© linkervleugel bereikte reeds in weinige minuten de aanval begon om 7 uur 's morgens de bepaalde linie. De stelling die zicb daarbij aansloot viel spoedig in Duitsche handen. Hier in de steengroeve was het, dat de Fransche staf gevangen geno men werd. In den loop van den morgen kregen wij de heele stelling in handen, zij werd door on^ gordijnvuur tegen tegenaanvallen gedekt. Reeds 's middags begon de vijand daarmede, maar zij mislukten volkomen. Wij hebben "nu de gevaarlijkste mach ine geweerstelling ran den j vijand veroverd en de kloof in ons bezit. Déze vormde langen tijd de grootste hindernis voor j ons vooruitkomen en was het sterkste.vijaa.de- lijke steunpunt voor het fort Souville zelf.'.'. Aan de Somme. - Georg Queri seint aan het „Berliner I Tageblatt" d.d. 4 September: i De gebeurtenissen van gisteren hebben den i vijand tusscben Maurepas en de Somme onze voorste loopgraven in handen gegeven, of juis- I ter gezegd een chaos jvan zand en steen en aarde, die de milüoenen granaten in de laatste I dagen daarvan hadden gemaakt. Fransche, Engelsche en Amerikasnsche kanonnen van eik kaliber en een buitengewoon aantal scheeps- kanonnen waren sedert weken hier samenge- j op het gdld stond, waren, ofschoon niemand ook slechts met ééti woord zijn verbazing te j kennen gaf, uiet in staat, het geld ineens uit te betalen. Het duurde verscheidene j dagen, eer Quint eindelijk al het geld, I 491,783 mark 32 pfennige, in handen had. Iutusschen was het half Januari geworden. I Nu zaten zij samen aan den eenen kant van de leeggemaakte groote kl eermakers- j tafel, en telden verrukt hun „geldje". Alle deuren waren stevig gesloten. Den derden dag. 's avonds om acht uur, begaven zij zich, goed ingepakt, op weg. I Onder zijn jas droeg hij een lange schop. Het wa3 een koude, vochtige Januaridag de maan stond in het eerste kwartier. Zij kwamen niemand tegen. Na een half uur hadden zij de plek bereikt: nadat zij goed rondgekeken eu geluisterd hadden, begon de oude man te graven. De grond" was niet bevroren, alles ging goed. Toen de kuil vier voet diep ^vas, legde hij voor zichtig het in papier gepakte geld er in, wierp het gat weer dicht, maakte alles ge lijk, drukte de graszode^ er weer op en daar lag het begraven. Zij nam hem onder den arm, en zwijgend, alsof er niets gebeurd was, keerden zij terug. Toen zij thuis waren, verbrandden zij eerst al hun quitanties, en gingen, nadat Quint de schuif van de kachel had afgesloten, naar bed. Toen het huis den tweeden dag niet ge opend werd. liet de burgemeester bet slot opensteken. Men vond de twee oude men schen dood in hun bed.

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 1