Laatste BerSctiteo. (üMiisgeving aan iet hakende Pilei. n af* "It t ioi UI 3P jSü sf'w 8(1 i 1 1 l JS| t. 6 11 f js 16 t 21 t pit 26 IIP V t' 31 JS 36 41 Söi 46 28 i a! aai Gemengd Nieuws. DE RECORD SIDAREH EenledieodelliizigerP.il.; ispitaa! f 15.359.102,50. Reserven f 7.140.597,88. Belsst zich met de uitvoering mn alle Bankierszaken. beste var 1 nas I - KOOPT DU DE ADVERTEERDERS m DE SOLDATENCOÜRAHT. D3ES zonctag 3LO September 1916 17. 34—29 14—19 18. 29:20 19—23 19. 28 19 13 1-3 De positie van zwart is belangrijk minder dan die van wit. 20. 40—31 30—11 21. 38—32 8—13 22. 32—28 14—19 23. 34—29! 19—24 24. 29 20 15 24 25. 39—34 13^19 Stand na den 25sten zet van zwart. Zwart. •j IÉÉ ikj nm m 9 9 m PU 'S lÉi ÉP m **wT 26. 43—39 14 27. 34—29 49 28. 29:20 14:25 29. 44—40 2—8 30. 39—34 8—13 81. 34—301 25:34 32. 40:29! 6—11? 33. 29—241 19:30 34. 35:24 9—14 35. 45—40 21—27. 36. 42—38 Zwart staat slecht, an .17—21 37. 37—32_ 26—31 Stand na den 37sten zet van Zwart. Zwart. wM 9 M S \3 n* 0L.J: h'A,,,, - - m Hier had Wit den stand kunnen forceeren door 2419, 2822 enz.. Wit deed het echter aniijs. 38. 4-8-42 Ito positie wordt nu hachelijk voor Zwart. 38. 11—17 39. 41—37 21—26 Gedwongen. 40. 32 21 16 27 41. 37—3217—21 Alweer gedwongen. 42. 46—41 3—9 43. 41—37 12—17 44. 40—35 14—19 Achterwaarts afruilen met 17.—22 enz. zou tot verlies van pen schijf leiden. 45. 33—29 19 30 46. 35 24 18—22 47. 28-23 9—14 48. 23—18 13—19 Zwart's toestand is hopeloos. 49. 24 13 14—20 50. 29—23 20—25 51. 23—19 25—30 52. 18—12 17 8 53. 13 4 En zwart geeft liet op. De „Colombia" gekapsijsd. Een zek4É> zeldzaam ongeval is Donderdagmor gen gebeurd met 'fc stoomschip „Colombia", dat voor den wal aan de werf van de Amster- damsche Droogdokmaaxschappij in reparatie lag. Omstreeks elf uur, toen het schip ecnigo meters verhaald werd om ouder den grooten bok te worden gebracht, is liet plotseling naar stuurboordzij gaan overhellen, waardoor het water door poorten en andere gaten, welke alle open stonden, naar binnen stroomde, en ten gevolge daarvan is het schip kort daarna geheel over stuurboord gekapsijsd, zoo dat het ifU in een lioek van zeker wel 60 graden tegen den wal ligt. De „Colombia" meet 5500 bruto ton en is den 14 April 1915 te water gelaten van do werf der Nederlandsclie Scheepsbouwmaat schappij, waar het schip gebouwd was voor rekening van den Koninklijken Wesfc-Indischen Maildienst. Deze Maatschappij hóeft het onlangs verkocht aan een Amerikaansehe rce- derij, do Pacific Mail Steamship Co., voor den dienst tusschen San Francisco on Japan. Nadat het schip verkocht was is het op de thuisreis, terwijl het nog in dienst was van den AVest-Indischen Mail, op een mijn geloopen in de Noordzee. De Amerikaansehe maatschappij had aan de 'Amsterdamsche Droogdokmaatschappij de her stelling van de averij opgedragen, benevens eenige veranderingen. Daartoe heeft het schip allereerst gedokt. Een week of vijf ge leden ia het uit het dok gekomen en aan oen wal gemeerd, opdat daar het verdere werte in het schip zou gebouren. Het schip was ge heel ledig, kolenruimen en tanks waren ge ledigd, daardoor lag het schip hoog op het water. Waarschijnlijk heeft tijdens het werk aan boord, waarbij natuurlijk nieuwe platen en onderdeden zijn ingebracht, het schip zich 'ecnigszins in den grond vastgewerkt. Toen het nu Donderdagmorgen .verhaald werd, is het min of meer uit den grond getrokken, ^oodat het, ecnigszins op zijn kiel kwam te staan. Waarschijnlijk is het toen door de grootc bovcn- zwaarte geheld, en daar het zóó ver ging, dat fle poorten water maakten, is toen hot 6chip' .volgcioopen cn geheel omgeslagen'. Hoewel het water natuurlijk snol naar bin nen stroomde, hebben de arbeiders die in het schip aan het werk waren, zich toch nog kunnen redden, zij het ook met achterlating van gereedschappen en klecren, welko zij tij dens het werk aan boord hadden geborgen. Vooral de enkele monschcn dio in do tanks wva-kten, hadden eenige moeite om eruit te komenhet is hun gelukkig toch gelukt. De eigendommen van do bemanning, er was reeds een Amerikaansehe équipage aan boord, liep geen gevaar, wijl do hutten van .do bemanning meest aan dek zijfi, en dus ook thans nog boven, water uitsteken, hoewel midscheeps de bovenkant van do verschansing ccn goed eind onder water zit. Een geluk is het, dat het schip naar de walzijdo is omge slagen, waardoor het ten slotto stuitte. Ware het naar den anderen kant om£oslagon, dan zou het waarschijnlijk geheel omgegaan zijn. Om. te voorkomen, dat het schip van den wal wegzakt, liggen er nu' Voortdurend vier deepbooten langs zij, dio het met volle kracht teeea don .wal drukken,, Het zal ongetwijfeld een lieelo karwei zijn I •om h&t schip weer vlot te krijgen. Eerst zal men hot waarschijnlijk eon paar dagen moe ten laten liggen om het tot rust to laten komen. Dan moeten duikers allo poorten en andere gatenji wclko thans onder water zijn, sluiten on stoppen, eu dan kan men het schip gaan leegpompen, waardoor het vanzelf weer uvcrein.il komt. Wanneer men zoo ver zal zijn, is thans even wel nog niet te zoggen. Do „Jaeon" van do Amsterdamscho brand weer was spoedig na het ongeval ter plaatse om eventueel diensten to verleenen bij het leegpompen. Zooals wij boven uitoenzotton, konucn deze diensten thans evenwel nog niet aanvaard worden. Belooning dienstprestaties, Men schrijft ons uit Zevenanr: Zooeven vernoem ik, dat sedert kort de bij- zondero dienstpraestaties van douane-ambte naren on hulp-kommiezen van ltegecringswege beloond worden. Betoonde activiteit bij do uit- vocr-visitatio wordt nu gevolgd door geldelijke Ereraie en naar mij verzekerd wordt, vallen bij- ans allo ambtenaren en hun helpers onder deze gunstige bepaling. Itceds ontvingen do bulpkommiozen hier ter plaatse hun eerste premies. Deze *uaatregel wordt door do betrok kenen zeer toegejuicht. Spionnago? 'i'e -Vlaardingen is aangehouden een Duit- scher, verdacht van spionnago. Hij was gerui- men tijd aldaar woonachtig. Overreden. To Loosduinen is Dinsdagavond een tot nog too onbekend, ongeveer 20-jarig jongmensch door do Weetlandsqho Stoomtram overreden. Een melkslijtcr zag nog hoe liij eerst naast do tram reed, zich daaraan vasthoudende en ver volgens zich op do rails begaf. Hij werd toen door ccn volgmachino gegrepen en geheel ver pletterd. Uit do papieren zakken, waarin bood schappen waren verpakt, zou men opmaken dat liet een besteller was van do winlcelver- eeniging „Eigen Hulp" in Den Haag. Do over blijfselen zijn door soldaten naar het lijken huisje gebracht. Over de grens gekomen. Te IJzerlo (gem. Aalten) zijn twee Russi sche gevangenen aangekomen, die uit hot kamp bij Essen ontsnapt waren. Het waren burgers uit Warschau, dio bij de bezetting der plaats door de Duitschers gevangen genomen varen. Ze waren reods eerder aan do grens geweest, maar toen weer gepakt, doch het ge lukte hun opnieuw tc ontsnappen'en per trein naar Bocholtz te rijdenvan daar gingen ze te voet naar ons land. Woensdagmorgen is te Aalten een Russische krijgsgevangene, een 29-jarig soldaat uit Minsk, aangetroffen, die uit het kamp bij Kassei was ontvflicht. Hij had den afstand van 2-50 K.M. in 17 nachten volbracht. Toen men hem in een hoop hooi ontdekte, zat hij rustig een sigaret to rollen. Acht zijner broe ders zijngesneuveld. To Lobith is een Duitsch deserteur uit EIten aangekomen. Na met' verlof thuis to zijn geweest, besloot de man, die een jaar voor Verdun had gelegen, niet naar hot front terug te kceren. To Maastricht kwamen drie uit Duitscho krijgsgevangenschap ontvluchte Russen aan. Zo willen niet meer terug en zullen trachten in ons land werk to vinden. Te Doetinchem is een Iius aangekomen, dio uit Friedrichsfeld is ontsnapt. Hij was negen dagen onderweg geweest. Woensdag kwam bij Enscliedo een Duitsch deserteur over do grens. Hij zal te Bergen worden geïnterneerd, wijf hij in militaire klee ding was. Te Broekhcurno zijn Donderdag tweo Rus sische krijgsgevangenen over do grens gekomen, van wie een gewond. Met hun drieën gevlucht, is de derdo vlak voor de grens door do Duit scho waclit doodgeschoten. Lijk opgehaald. Woensdag is aan boord van Hr. Ms. „Her tog Hendrik" in do Roompot opgcvischt het lijk van een Franschcn vlieger. Daar het in zeer verregaanden staat van ontbinding ver keerde, was men genoodzaakt het lijk weder aan de zee prijs to geven. Op het lijk is alleen gevonden een brief gericht aan „Monsieur Charles Perron, pilote-aviateur maritime Dun- kerque." Of deze brief aan den gevondene zelf gericht was, zoodnt het lijk dat van den heer Perron zou zijfl, kon niet uitgemaakt worden. Bijna ontvlucht. De gevangene J. van Dissel, die in do straf gevangenis to Utrecht een gevangenisstraf van eenige jaren ondergaat waartoo hij door ver schillende rechtbanken is veroordeeld wegens diefstal, werd als getuige gehoord in een meineed zaak voor het Hof to 's-Gravcn- hagc. Bij terugkeer naar Utrecht wist hij aan het station .Staatsspoor te 's-Gravenhago aan do hem begeleidende rijksveldwachters te ont snappen. Even buiten liet station werd hij door een militair gegrepen. De Haarlemsche inbrekers. De twee reods voor verschillende feiten aan^ gehouden inbrekers hebben thans ook bekend de daders tc zijn van de inbraak in Van Dijfe's Beschuitfabriek to Schoten, in Juni ge pleegd. Do inbrekers konden alleen wat siga ren buit maken. Do politie heeft de inbrekers tot .bekentenis gebracht, nadat ontdekt was, dat hun vingerafdrukken overeen kwamen met do igevonden vingerafdrukken bij bedoelde in braak. Onder een trein. Dinsdagavond laat heeft op den Waaldorper- weg oen ernstig ongeluk met doodelijken af loop plaats gehad. Twee 1 an cl storm mannen, lichting 1916, afkomstig uit Limburg, waren a. over oen afsluitboom van de Zuidh. Eleetr. Spoor daar tor plaats© geklommen. Zij lieten een aankomenden trein passeeren en werden daarop, toen zij de spoorbaan overliepen, door een uit tegengestelde richting Iromenden trein gegrepen. Één der beide militairen werd in zorg- wokkenden toestand door c!en Gemeentelijken Eerste-Hulpdienst naar het Militair Hospitaal vervoerd, alwaar hij is overleden. Zjjn kame raad bekwam b\j het ongeluk een beenbreuk. Ook hij werd In het Militair Hospitaal opgeno men. Ceen kermis. De gemeenteraad van Terneuzcn besloot de kermis wol te doen doorgaan, de commandant in Zeeland heeft ze echter verboden. Geen cholera nostras. Men schrijft ons uit TJsselstein De ziektegevallen in deze streek zijn, na bacteriologisch onderzoek, gebleken niet cho lera nostras to zijn, doch diarrhee. De oorzaak is nog niet vastgesteld. Opruiming van kippen. Nu do kleine boeren en landarbeiders bijna niet meer aan do noodige voederartikolen kun nen komen, zijn do menschcn in de Meierij op groo&> schaal ,hun 'hoerrderstapel aan 't oprui men. 't Is to voorzien, dat in het voorjaar 1917 hex totaal aantal hoenders niet meer de helft zal bedragen van dit voorjaar. Daar het kui- kenvoer schrikbarend duur was, fokte men ook veel minder bij dan voorheen. Die sterke ver hindering wordt voor ons land een gevaar in de toekomst. (Geld.) De aardappelenoogst. Men schrijft uit Berghem aan „De Geld.": liet rooimi der aardappelen alhier is in vol len gang. Wat valt dat gewas tegen! Over het algemeen niets dan krielen. Ook eldeys spreekt men van oen mislukten oogst. We zullen dit jaar geen afnemers in het buitenland noodig hebben om op den bodem der aardappelkuilen te komen, zq zullen hiel: te lande wel noodig zïin* Uit Wijnbergen schrijft men aan genoemd blad: Ook hier valt niet op de opbrengst der aardappelen to roemen. Door de koudo en den regen in het voorjaar on de daarop volgende droogte en warmte zijn de knolletjes niet tot voldoende ontwikkeling gekomen, voordat de pollen afstierven, zoodat liet beschot veel min der is dan in 1915. Drie dagen on drie jaar. Hij luid, oude man van meer dan zestig, tegen,z'n pet getikt on do hand' opgehouden. En de zóóveeTsto voorbijganger ('t was gebeurd op het Reinbrandtplein te Amsterdam) had eon cent gedeponeerd in de eeltige handpalm van den bejaarden timmerman, die zonder ver diensten was, óók al, omdat de tijd van 't jaar meebracht, dat or weinig of geen werk was te vinden. En voor werklui van over de zestig lag zeker het werk niet opgeschept. Toen hij den cent had opgestreken, had een politie-agent hem aangeklampt en proces verbaal opgemaakt en nu stond de oude werkman terecht wegens bedelarij. En hij hoorde door het O. M. drie dagen hechtenis tegen zich eischen en opzending naar een Rijkswerkinrichting voor den tijd van drie jaar. „Heb je wat aan te merken?" vroeg de president. Beklaagde had den rad uitgesproken eiséh niet kunnen volgen. De president herhaalde. „Drie jaar!" schrok do oude, „drie jaar weg voor één cent!" ,,'t Is niet om dien cent, maar om het bedelen „Och, edele!" smeekte het timmermannetje, „ik kan? nou wel weer werk krijgen. Doet u die drie jaar d'r toch asjeblieft af." Uitspraak over veertien dagen. Brand in een Duitsche vliegmachinefabriek. In de vliegmachinefabriek to Adlershof heeft een ernstige brand gewoed, tengevolge waarvan deze groote inrichting bijna geheel afbrandde. Aan brandstichting behoeft niet gedacht te worden.' Volgens berichten in de Duitscho bladen zijn 6 of 7 complcto vliegmachines en 10 rompen verbrand. De overige machines, modellen en teekeningen zijn gered. Staking in New-York, De arbeidersleiders te New-York heb ben de staking afgekondigd voor dc ondergrondsche en 1 lichtspoor wegen en dc tramwegen in New-York, omdat de maatschappijen de jongste overeenkomst niet zouden nakomen. De maatschap pijen hebben duizenden werkwilligen („strikebreakers") in dienst en het verkeer is dus normaal. De stakers hopen de staking tot alle lijnen in dé voorsteden van New- York te kunnen uitbreiden. Drandbestrijding. Wij hebben indertijd gemeld, dat te Carlisle een proefneming werd gedaan ter drankbe strijding in dezen geest, dat van overheids wege ververschingslokalcn zouden worden geopend en gle bestaande drankhuizen zouden worden overgenomen en gesloten. Tot dusver zijn reeds 65 drankhuizen gesloten of overge nomen. De gevolgen van de proefnemingen blijken uit de veroordeelingen wegens dronken schap, die geleidelijk zijn verminderd. Van 42' in de week eihdigend 11 Juni, 32 in die ein digend 18 Jifni, daalde dit cijfer tot 18 in de week eindigend 6 Aug., 12 in die eindigend 13 Aug., 10 in die eindigend 20 en 8 in die eindigend 27 Aug. De Telegrafoon. In het Berliner Tagebl. deelt de Ilon- gaarscke ingenieur Newman, die met den fngenieur Seelau, den telegrafoon uitvond, mede, hoe zij den arbeid hebben verdeeld. Seelau, de electrotechnicus, bad tot taak de mechaniek te vinden, die de rol in wer king bracht, waarop het door de telefoon gesprokene kon worden gefixeerd, ter latere reproductie van de opgevangen klanken. Newman bepaalde zich tot het phonografi- sch gedeelte. In 1913 hadden zij een instrument ge reed, waarmede dengeen, die opbelde, door middel van een rol, die de daartoe strek kende woorden kon weergeven, automatisch bericht kon worden, dat de opgeroepene niet thuis was, maar dat de geluidschrijver gereed stond om zijn mededeeling te regis- treeren. Na verderen arbeid is nu bereikt, dat ieder van de twee deelnemers aan het telefoongesprek in staat is de telegraphoon in te schakelen, zoodat ook tijdens het ge sprek aanteekening kan worden gehouden van het gesprokene en daarmede het bewijs kan worden geleverd, dat bepaalde dingen door do telefoon zijn gezegd. Zoo'n vrouw is ook wat waard! In de rubriek „Do Vrouw in het „Handels blad" behandelt T. B. meermalen het leven der vrouwen in de oorlogvoerende landen, die evengoed haar deel van het lijden in den wercldkrijg ontvangen. Zeer interessant is de brief van een Duitsche» landstormsoldaat, die vertelt van zijn vrouw en hoe flink die zich in al die oorlogsmaanden door het leven sloeg. „Mijn vrouw heeft zeven kinderen. En van mijn schoonzuster, wier man in het AA esten staan en die cr elf heeft, heeft zij er ook nog twee in huis. Dat was al in Februari zoo cn elkon morgen om vijf uur ging ze al op weg om mest te kruien op een kruiwagen, bijna drie kwartier ver. „Eiken morgen drie wagens vól, dat is zes maal drie kwartier of vier en een half uur volgens Bartjes. Daarna ging ze wasschen, daarna middageten koken, dan weer wasschen en 's avonds weer mest rijden. „In Maart moest zo spitten, planten enzoo- voort en daarbij werden alle negen kinderen goed verzorgd. En verdienen deed ze niet veel en de ondersteuning was nou ook niet be paald vorstelijk. Maar klaagbrieven hel> ik niet gekregen En dat zo geen boter had om op het brood te smeren, heeft ze me ook nooit aan den neus gehangen. AVant, thuis, dat was haar terrein en daar speeldo zij het klaar, buitenshuis werkte i k en daar moest i k mijn plicht doen. Met Pinksteren ben ik met verlof geweest en toen stond zo me met alle negen kinderen op te wachten. „Stevig tor been en lachend stond ze daar. Ze was bruin verbrand en als verjongd cn kraakproper. Toch is zo al vijf-en-veertig. En toen gingen we naar huis. Daar was alles accu raat cn helder; daar zou zelfs mijn kapitein plezier in gehad hebben. En er stond vloesoli op tafel en kropsla en brood en alles. Toen gingen we naar den tuin. Ja, lieve hemel... Ik stond met open mond te kijken. Er was een hok omheen getimmerd, keurig netjes. Hot eene latje evenver van bet andere en flink met cnrbonileum ingesmeerd. En nllts zelf ge daan. De groenten stonden er friseli bij. Als in een echten groentenkweek. Precies zooals 't behoort. „Op do paadjes lagen kiezelsteenen en er was geen sprietje onkruid te bekennen. Alles wns beplant en begotende erwten, booncn, aard appelen, wortelen waren een lust om te zien. En alles door baar gedaan. En bij al haar werlc negen kinderen om te verzorgen. Zelfs had ze veertien dagen lang een ziek kind van mijn scroonzuster hij zich genomen, omdat ze vond, dat het wurm niet kreeg, wat het toe kwam. En liet mocic prieel met. de bloemen en wingerds eromheen-en een tafel en banken er in: kostelijk. Alles zelf getimmerd. Alles zelf gemaakt cn aan den grond tmtwoekerd. Het plcizier, waarmee ze me alles liét zien on waar mee zo me aankeek. Ik trok maar allerlei rare gezichten, want het past toch niet voor een landstormman om to huilen. Maar ik bad moeite om mo goed te bonden. „Want ik had gedacht, dat wij soldaten nog al wat deden. Maar het Scheen me toe, dat zoo'n vrouw tienmaal meer doet. „Ik denk maar, zoo'n vrouw is ook wat waard en dat mag wel eens gezegd worden." Militaire demonstraties op Houtrust. Naar wij A'rijdag vernamen, waren H. M. do Koningin en Z. K. II. do Prins der Neder landen voornemens Zaterdagmiddag do demon straties in lichaamsoefeningen voor leger en vloot op het Sportterrein „Houtrust" to 's-Gravenhage bij te wonen. Minister Bosboom. Do Minister van Oorlog is van zijn verlof teruggekeerd en hoeft Vrijdag do werkzaam heden aan zijn Departement horvat. De onrust in Djambi. Onze correspondent te Soerabaya seint ons hot volgende Do toestand in Djamhi is nog altijd ernstig. Er bevinden zich nu echter een voldoend aan tal troepen. Do dood van controleur T. Walter wordt officieel bevestigd. Do öpstana is waarschijnlijk begonnen door bloedverwanten van don ouden Sultan, in elk geval onder den invloed van do Sarikat Islam. In commentaren der pers wordt gezegd dat de Regeering verkeerd doet door aan de Sarikat Islam hare bescherming to verleenen. De op stand in Djambi toont aan, dat dio vcreeniging onze positie in ïndië ernstig ondermijnt. Het is bepaald noodzakelijk dat de Regeering de inlandseho Mvolutionairo vereenigingen ver biedt, wier terrorisme onze macht en ons gezag zal vernietigen. Aan de ..Telegraaf" werd uit Weltevreden het volgende bericht: „Bij Moearatensbesi werden tweo der onzen gewond. Verzekerd wordt, dat Moeratebo spoedig ontzet zal zijn. Do president der Centrale Sarikat Islam was kort geleden in Djambi, waar hij als een prins ontvangen werd. Arermoed wordt, dat hij bloed verwant is van den vróogeren sultan. Hij vuur de de Opstandelingen aan. De oproerlingen dragen een korte, grijze uniform (jas), waarop de teekons der Sarikat Islam en een roodo broek." (Officieel.) Blijkens oen van den Gouverneur- Generaal van NccL-Indië ontvangen bericht zijn 6 dezer uit Djambi vijf brigades infanterie ver trokken naar Moeara Tambesi, waar de rebellen op den tweeden dezer vijftig dooden hadden en twee der orlzen licht weid-n gewond. De controleur Van Ebbenhorst Tcngbergen van Moearn Tambesi, omtrent wicn eerst werd bericht flat hij waarschijnlijk vermoord was, schijnt in veiligheid te zijn. Twee compagnieën gingen Vrijdag van Palembang naar Moeanu Roepit, in het westen der gelijknamige resi dentie, en troepen tan Spongoi Penoe, vermoe delijk die uit' Padaug over Indiapoern gezonden zijn, naar Bangko. De telefoonverbinding tusschen Mocara Tcbo en Mocara Boengo is hersteld. Van Mocara Tebo luiden do berichten gun stig. Alles is daar wel. Brievenmalen. De directeur van het Postkantoor to Am sterdam brengt ter kennis, dat brievenmalen zullen worden verzonden naar Spanje, Portu gal, Brazilië, Uruguay, Argentinië, Pnragufty en Chili, met hot stoomschip „Hollandia" tan den Kon. Hol). Lloyd. Do buslichting teil hoofdpostkantprs alhier is vastgesteld op 13 September 8.40 uur 's mor gens, torn ijl aangeteekende stukken kunnen worden aangeboden tot 8.20 uur 's morgens. 'Met deze gelegenheid wordt tevens pakket- post verzonden naar Spanje, Baleariseho en Canarische eilanden, de Spaanscho postkanto ren in ATarokko, Portugal, Azoren, Madeira, -Mozambique, Poftugeesoli West-Afrika, Brazi lië, Argentinië, Uruguay. Paraguay en Chili, waarvan de aanbieding kan geschieden tot 12 September 9 uur 's avonds. De directeur-generaal der posterijen en tele graphic maakt bekend dat de post uit Neder land naar Ned. Oost-Indië, ingaande 22 Sept. dos Vrijdags om do 14 dagen beurtelings zal worden verzonden met de om de Kaap de Goede Hoop varende stoomschepen van de „Nederland" en ..Rott. Lloyd", t. w. 22 Sept. per „Rott. Lloyd",* 6 Oct. per /.Neder land'-', enz. („St.-Ct.") Mutaties, De officier van gez. 2e lel. B. Bosch wordt 16 dezer geplaatst aan boord „Zeehond" ter vervanging van den idem H, H. van dór AI o e r, die alsdan verity am wordt, "''"""'d voor den geneeskundigen buitendienst te A'lis- siugen Geplaatst Luchtvaartcfdecling. De reserve le luitenant der Artillerie J. J. v a n G e 1 d e r e n wordt 11 September gede tacheerd bij do luchtvaartafdeehng voor oplei ding tot waarnemer. Uit de Staatscourant. Eervol ontheven dc luitenant ter zee 1© klasse AV. Voortboijtel Canncnburg als acljunctchef hij do militaire kustwacht, eu met dio betrokking belast de luitenant ter zee 2e klasse H. K c ij s e r. Het einde van een smokkelaar. Maandagnacht ging een troep smokkelaars, beladen met allerlei waren, te AYoc-nsdrecht door een der vele polders in de richting der Belgische grens. Het bedrijf geschiedt steeds hij nacht eu is niet vrij van gevaar, afgeschei den van de contrólo die aan de grens plaats vindt. Zij moeten n.l. bij Ossendrecht de z.g. Ossendrechtsche Kil over, dio bij laag water te doorwaden is, doch bij hoog water niet zon der gevqar. Een jonge man wonende to Hal steren is verdronken. (N. C.) Het Engclsch-Franschö offensief. j PARIJS, Aan het Somme-front wordt de artillérie-aetio der Franschen op do verschil lende sectoren benoorden de rivier voortgezet. Ten zuiden van do Somme deden do Duit schers Vrijdagnacht een tegenaanval op do stellingen, die de Franschen veroverden, tus schen Beiny tot ten zuiden van Chaulnes, zon der ander resultaat, dan dat zij zware verlie zen leden. Alleen tusschen Vermandovilles cn Chaulnes gingen zij niet minder dan vier malen tot den aanval over, tejkens na een hevjgo beschie ting. Overal konden de Ffanschen hunne winsten geheel behouden. -Tweehonderd ge vangenen werden Vrijdag nog gevoegd bij do 400 van don vorigen dag in dit gedeelte. Op den rechter Maasoever tusschen het boscli van Vanx, Le Ghapitre en Chenois maakten do Franschen eenige vorderingen door aanvallen met handginnntcn. De aanval der Duitschers op de nieuwe Fransche stellingen tusschen Araux en Le Chapïtre mislukten onder ons spervuur. De nacht was kalm aan de rest van het front. Schepen gezonken. LONDEN. Lloyds meldt, dat het Engelscho s.-s. „Hazelivood" gezonken is ter hoogte van Yarmouth. üt Engelsche s.s. „Tagus" is eveneens ge zonken. 0 (Hot s.s. „Hazelwood", groot 3102 br. tons, gebouwd in 1904, behoorde aan de Constantino A Pickering S. S. Go. Ltd.. te Middlesbro. Er zijn tweo Eng. stoomschepen „Tagus", zoodat moet worden afgewacht welk hier bedoeld wordt. R-e<l.) ADVERTENTIEN. VoBSedige schrifteiijke foröef- ojsBeidaBig voor 'onderstaande be trekkingen: KOAÜiVilES salaris 600—/ 1470. POLITIE- beambte, aasjvamgssalaris Amsterdam 800 4- uniformkl. vrye genees- enlieelk. behandeling. Andere steden naar verhouding. BEWAARDER bjj het tucht- en gevangeniswezen, aanvangssalaris 575 vri e woning, uniformkl., genees- en lieelk. behandeling. Hulpkeurmeester aanvangssalaris 720. Alleen voor 't Kommies. examen leverde ons Bui eau in twee jaar tjjds 300 Geslaagden Groot prospectus rriet adres lijst der geslaagden gratis on franco KL v. d. BROEK, Groningen. Postbus 70= """EDERLAN0. Sslfejièl® ■VN:V':: t Kofferije in den trein laten staan. Op 26 Aug. 1.1. he'o ik een koffertje in den trein Middelburg—Kozend aal laten staan (vertrek Middelburg 12 u. 25), inhoudende Walchersche vrouwenkleeding enz. Beleefd ver zoek ik den vinder dit op te sturen naar AVestkapelle e 21. Kosten en belooning zullen na ontvangst wo den overgezonden. Gevraagd voor direct of later in eerste klas zaak in 't Noorden. Volletligo vakkennis vereischte. Btievon met uitvoerige inlichtin- gen ondsr lett. B 93 A!g. Adv. Bur. j ROUMA Co., Amsterdam. Daar het onmogelijk geworden is, onze bekende prima kwaliteiten tegen oude prijzen te handhaven, hebben wij ons genoodzaakt gezien deze te brengen op" BRAZiLIAANTJES. 3!/2 dg. BRAND PRIX. 31/2 FLOfi DE LESSEPS 31/2 LA CELESTA. mm CELLIS!! JAPMEESJES SULEIKA SEIWER MUUR PAUIOS POTTER IMIQUESA GERTSFiCADO I WILLIAM PITT. FEUDAL Netferlandsch Bijbelgenootschap. Te lezen schriftgedeelten van 10 Sept. tot 24 Sept. Zondag 10 Sept. Hand. 26: 2432 Maandag 11 Sept. Hand.'27: 1—13 Dinsdag 12 Sept. Hand. 27:14—87 AVoensd. 13 Sept. Hand. 27: 3844 Donderd. 14 Sept. Hand. 28: 110 A'i ijdag 15 Sept. Hand. 28:1122, Z terdag 16 Sept. Hand. 28:233L Zondag 17 Sept. Rom. 1: 117 Maandag IS Sept. Rom. 1: IS32 Dinsdag 19 Sept. Rom. 2: 116 AVoensd. 20 Sept. Rom. 2: 17—29 Donderd. 21 Sept. Kom. Vrjjdag '22 Sept- Rom. Zaterdag 23 Sept. Rom. AVie bovenstaande schriftlezing zou wensehon te volgen, maar geen Nieuw Testament bezit, geve hiervan ken nis J aan liet Bjjbelhuis, ileeren- graoSit 366, Amsterdam. (erirensSaande p«*5j=en zijn verwallen); SS 4 SS 4 SS 4 SS 5 SS 5 SS 6 SS 6 S3 6 IS 7 w 10 55 10 S3 15 SI 3: 1—24 Sb 25—31 1—25 L F. v. d. RROFT, Spésiapij, DEN HA AO. Wssteinde i33-IS3a, v: d. Venneslr. I lillw «.OutliDornstraaat 6, Vaillulpl. i, Spinozaslrsat 5, falctstraat Z31 Reptsssilaan teek MiBijnslmt. „Melkinrichting DE LAHOBOliW" Den Haag-Scheveninsjen. Mill m MÉpdiieten. Maatscli. Kapitaal f 55100.003 Reservsfonds f 8.325.422 Hoofdkantoor AMSTERDAM. Agentschappen te 's-GRAVEWHAOE en ROTTERDAM. Vestigingen in het Oosten: Batavia, Soerabaia, Samarang, Bandoen g, Weitovreden, Cheribon; Tegal, Peka- longan, Djembcr, Solo, Djokjakarta, Tjilatj ap, Pa d an g, Medan, Teblng Tlnggi (Deli), Tandjong Balei, Kofa-^Radja, Palembang, Telok - Beton g, Pontianak, Bandjermasin, Makasser, Singapore, Penan g, Rangoon, Hongkong eu Shanghai, in- en Verkoop van Wissels Bn Tsiegratisohe Tramsfertsn. incasseerirsgen en Fïnan- cieeringen. Schriftelijke 0f Telegrafische Credieten. Reiscredistbrieven. Depo sito's. Rekeningen-Courant. Admini stratie van Effecten en alls andere Bankzaken. RENTEVERGOEDING VOOR DEPOSITO'S: Met 12 maanden opzegging 4 pCt. B. W. BLUDENSTEIN Co. AMSTERDAM. BIJKANTOREN 0.1BLI1DENSTEIÜ 55-50 Ttadndtaet I I BLIJQEK3TEI1 Ir LEDEBGER 0 Co. LondÈit: lilta tela: ^Overal verkrijgbaar a iSTp.cms pakje. iCemsvases 1917 Het zekerst Kommies wordt hij, die zich abonneert op: Cursus „Frank", Emmen. Massa's ge slaagden. Prijs per voll. cuvs. 15. Privaatles 25 cent. y Boekhouden, Eug.i Fransch, Ned. taal en Rek., samen 25 cent p. w. omvangt de les franco p. post, stuurt p. post uw werk in en ont vangt het (nagezien) p. p. terug. Voor kind. en volw., o, zoo ge makkelijk vingVraagt eerst me ar even gratis Frosp. met proef. Adres: Hoeren Luitenants voor de Menage van Militairen vraagt monster aan van ons 5 ets. rantsoenkoekje. Nooit klachten over kwaliteit. Koekfabriek „DE HONIGBIJ" ZWOLLE Diezerstraat 57

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4