Tb. iiemeijer's! Friesche Baai Frieschs Inniloai! Laatste Berichten. Schaakspel. Handcamera te De commandant ziet gaarne, dat de) manschappen rooken. 433ES !5iOXJX3A.1°Elvrc^Q^UK ARTT van Virijciea,^ faeptom oor xy lö Boksen. Man meldt ons' nit Umaiden Aan o n o vrienden. Te ÏJnnüden zal opgericht worden onder lei ding van den miliciens W. Remkes en P. San ders een boksclub dragende den naam yan jjThe boys of Holland", Dankbetuigingen, Hiermede betuigen ondcrgeteckendon, deel nemers aan de afstandsmarschen, aan het 4e Eskadron van liet 1ste Regiment Huzaren luin harte]ijken dank voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden op 31 Augustus, bij hun terugkeer, in hun kwartier. lie ondcrgetcekenden lste Luit. jhr. v. d. GOES. Wachtm. v. OOIJEN. Korporaal EVERS. Huz. ie klas REEBERGEN. Huzaar v. VLIET. Milicien HUURMAN. Ik ondergeteekendo bedank alia onderoffi cieren, korporaals en manschappen van do 4o Oomp. 41 L- W. Bat. voor het prachtig cadeau, dat mij is aangeboden bij ons huwelijk. A. P. VAN REU TH 6n Echtgenoote. Raadsel. Mil. tel. IV. C. Wolfers, fort Pampus, zendt ons 'yu:t volgende raadsel: Mijn geheel'bestaat uit 13 letters en ,ïs iets, waarnaar bijna elk militair zal verlangen. 11, 12, 13, 7 is een plaatsnaam in Z.-H, 3, 4, 1, 2, 5 gebruikt eon schilder. 8, 7, 9^ 10 is "een meisjesnaam. 3, 2, 1, 10, 8, 7, 7, 2 wordt na afloop van «au. wedstrijd uitgereikt. 2, 1, 10, 3 is een plaatsnaam in N.-H. 11, 10, 11, 10, 10, 0 krijgen de kinderen met St. Nicolaasfeest. Houtrust aan de zee. (Van korp. S. Smit.) Wijze: We gaan naar Zandvoort. Wanneer het lekker woer is en de natuur in blijden lach, Dan is het voor een soldaat, In de Teylerstraat om vijf uur dag; De tamboer blaast de reveille, Eu men springt vlug over end, Je bent een Hollanclscho soldaat, Dus ook een flinke vent, Je wasclit je vlug, en eet dan vlug, En gooit je zWiklde om, En vraagt men whar men henen gaat Zegt er een: wees nu niet doml Refrein We gaan naar Houtrust, wie gaat er mee? We gaan naar Houtrust aan de zee, Met alle vier de secties, korperaals, sergeants, kapiteins, luitenants, 't Waren toch allemaal leuke klants, Daar bij Houtrust aan de zee We nemen brood en koffie mee; Inwendig doet het je zoo goed, Wanneer je door dc duinen moet, Daar bij Houtrust aan de zee. En als je in de duinen komt, dan hebt je pas plezier, Je krijgt direct een lange rust van een minuut of vier, -De vijand zit in 't Noorden en wij zijn de Zuid partij, Piet Hein zijn naam is klein en dan begint de vechtpartij Je loopt, je draaft, je moordt, je plundert, 't is een ware hol, Maar vijf minuten later, ja dan slaapt het heole stel. Refrein In die duinen, aan de zee, daar valt het voor ons lieuscli niet mee, Met je ransel en je rol er op, En je honderdtwintig piepers, Sommigen nemen die niet mee, Je hebt van dié geniepers, zonder piepers, Al in der tasch. Dat komt toch heeiemaal niet te pas. Want je voelt je toch zoo puik, Met die groote tasschen op je buik, Bij Houtrust aan de zee. En honderden gesneuvelden, je snapt niet hoe het kan, Want je krijgt maar vijf patronen op de hon derdtwintig man. Een mitrailleur wordt nagebootst, door een grooten ratelaar, Eet duin staat vol met vlaggen, het is waar- aohtig waar; Wanneer wij nog wat verder zijn, 't is waar, wat ik u zeg, Dan vechten de roode vlaggen en de soldaten blijven weg. Refrein:; We hoeven nimmsr dan meer mee, Naar die duinen aan de zee. Wij blijven in 't Haagie hangen En lezen de telegrammen. 2ver dien bloedigen roode-vlaggen-veldslag In die lieve duinen, daar bij Houtrust aan de zee, Dan zeggen'we goed zoo, wij zijn tevreê Wij léven lui en ongestoord, al worden jullie ook vermoord, Bij Houtrust aan de zee. Ën als we eenmaal burger zijn, verbeeld je dan die pret, Dan gaan we fijn naar Houtrust-, met een groote burgerpet, 'e hoeven dan niet te loopen, want dan hebben wij veel geld, 7ij buren dan een auto en dan naar de zee gesneld, yij drinken dan veel biertjes, maar natuurlijk één voor één, £ljn uitgelaten vrooljiken zingen als voorheen, Refrein Houtrust aau de zee, wat val je mij reusachtig mee, Met alle vier de secties, korporaals, sergeanten, kapiteins en luitenants, allemaal leuke klants, jlei waren toch Daar bij Houtrust aan de zee, we namen brood met klappa mee, Want o. het was zoo'n heerlijkheid, Die leuke mobilisatietijd, Daar bij Houtrust aau de zee. S. SMIT, Korporaal. Rust zacht! (Van mil.-sold. L. v. d. Waal.) Rust zacht, o lieve zoon, Rust zacht, gij lieve broeder, Rust zacht mijn brave vriend, Rust nu lieve, o zoo schoon. In de anncn van onz' Albehoeder. Dat gij daar ook de vrmigde vindt, Gelijk eens bij uwe moeder. Plotseling zijt gij weg gerukt, Zoo ver van het ouderhuis; Die gaan nu onder 't leed gebukt. Het is voor hen een "kruis. Gij waart nog zoo vroolijk en gezond, Toen gij van ons bent been gegaan; En nu rust gij op den grond, Van den grooten Oceaan. 5t Was voor uwe ouders een zware slag, :'r Dien zij niet licht overkomen; "Voor uwe broeders en zusters een droeve dag Toen ze 't treurige nieuws hadden ver nomen. Ik hoop, dat ze niet ontroostbaar zijn, En zien schikken in hun lot, Want hot is aooals 't moest zijn Dc wil van onzen goeden God. Rust zacht na, vriend Vevlinden, :.j'. Dat wij u in don hemel weder vinden! L. v. d. WAAL. aak giü.-aold. re&erxe III 4e.com©- .VeldJ. De brand in de Noordstraat, (Van mil. J. Verschoor.) Ivomt, vrienden, hoort mij aan, Hetgeen ik wil vertellen gaan, Wat in do Noordstraat is geschied, Vergoot ik heel mijn levpn niet. Wat daar gebeurd is, kort. goleén, Bracht heel ons stadje op de_ boen, 't Is een auto-ongeval, Hetgeen ik u verhalen zal. 't Was om half twaalf in den avond, Dat decz' groote gebeurtenis plaats vond, Maar dank zij der brandweer kloekmoedig optreden, Werd liet woedend element spoedig bestreden. ■Direct na het uitbreken van den brand, Was Pietje Kooien bij do hand. Om met zijn eau-de-colognespuitjo liet woedend element to 6tuiten, Maar een agent, die looze-guit, Sloot er Pietje spoedig buiten, Waarna Hormrtn aan kwam sluipen, Geheel gekleed in nachttoilet, Waar gelukkig niet op werd gelet; In beide handen, een roode lamp, Kwam hij ter plaatse van do ramp, Want 't was nu zijn grootste streven, Zich voor een echten brandweerman uit te geven, Toen hij zoo doelloos liep te dolen Ontwaarde hij zijn vriend Pietje Kooien, Welke evenals hij het doel voor oogen had. De premie te verdienen, die eraan vast zat. Toen de militaire brandspuit echtqr kwam aa nge reden, Behoorde bet bestaan der heide auto's reeds tót het verleden, Al bun illusies waren dus meteen vervlogen, En de tranen stonden beiden helden in de oogen, Piet zette zijn bril recht, zijn kepi weer in postuur, En vloog met een snelheid van 30 K.M. in liet uur Naar de kazerne terug, waar hij om zijn leed to verzetten, Het verdere van den nacht zonder op iemand to letten, Zich vergastte aan Van Zijl zijn slechte sigaretten. J. VERSCHOOR, „Dg man met den Grieksohen neus", Middelburg. Probleem No. 9 van J. van Dijk Azn. dc Lier (Algemeen Handelsblad.), Zwart. a b c de fff h if «li abode fgh Wit. Wit begint en geeft in twee (2) zotten mat. Wit: Ko8, Dbl, Td5, Tfö, Le8, Lh8, ho. Zwart: Kei, Tb3, Lbl, Pd3, Pg2, a!), b2, c5, e3, f3, go. Opl. van eindspel Capablanca-Lasker. 1. Pc7Pc72. TaSj, (na 2. Kc7;.?, is Zwart pat) Pa8:; 3. Kc8, Pc74. Kc7Ka8; 5. Kl>6: en wint. Goede opl. ontr. van: E. Bos, Oosterhout; H. Schouten, Schoonhoven. Alles, deze rubriek betreffende, te richten aan den heer B. J. van TrotsenburgJohannes Verhulststraat 78, Amsterdam Spaanscho partij. Nationaal Tournooi te Amsterdam, Augustus 1916. e2e4 e7e5 Pgl—^f3 Pb8cG Lfl-b-5 d7d6 Deze verdediging geeft Zwart een gedwongen spel, omdat do Koniugslooper opgesloten blijft. Meer aanbevelenswaardig lijkt ons bij din ver dedigingssysteem 3. Lc'7, gevolgd door PfG en 0-0. Zwart moet dan trachten zoo mogelijk later d7dö te spelen en heeft, als hij hiertoe kan komen, een zeer bevredigend spel. 4. d2—44 LcSd7. Gedwongen, anders volgt d4do. 5. Pbl—63 PgS—f6 6. 0—0 Lf8e7 7. Tfl—el o5xd4 Deze afruil in het centrum is voor Zwart onvoordeelig, maar Zwart heeft niet anders, want na 7. 00; gaat oen pion of als Zwart dit tracht te voorkomen 4e qualiteit verloren, nl. 7. -00; 8. Lc6:, Lc6:; 9. deo:, de5:; 10. Dd8:, Tad8:; 11. Pc5: en als Zwart nu antwoordt met 11.,Le4:; volgt 12. Pel:, Pe4:13. Pd3, f5; 14. f3, Lcot15. Pc5:, Pc5:16. Lg5, daarna Lo7 en wint de qualiteit. 10. Tfd8; is nog slechter wegens Peö:, Le4:12. Pc4:, Pc4:13. Pd3, f3, Leef; 15. Kfl! ei3 wint een stuk. In do vorige variant moet Wit zich met do qua liteit tevreden stellen, omdat, als er een zwar te Toren op fS staat, 4e zet 15. Kfl geen voordeel oplevert. 8. Pf3xd4 0—0 9. LboXcö Dc-ze zet is hier misschien niet de beste, veelal wordt hier gespeeld 9. Pde2, terwijl dr. Tarraseh aanbeveelt 9. Lfl. 9. b7xc6 Ongunstig is 9. Lc,6wegens 10. Pfö. 10. Lelgo. In aanmerking komt hier 10. b3 en later Lb2, want de Looper heeft dan de vrije dia gonaal alh8. 10. h7h6 11. Lg5-h4 Tf8e8 12. Ddld3 Pf6h7 13. Lh4xe7 Dd8xh7 14. f2—f3? Dd8xe7 Stelling na 14.' f2f3. Zwart. abode fgh d Wit. Het zwakke punt in Wit's stelling is de pion el, hierop berust ook dc beteekenis van Zwart's Hen zet TfeS. Door den tekstzet nu wordt ongetwijfeld deze pion voor goed verde digd. En toch lijkt ons de zet ongunstig, want do zet is geheel passief, terwijl Wit don aan- al moet behouden. Beter lijkt ons 14. Tc2 en daarna Tael, dan is de pion eveneens vol doende verdedigd, maar dan beeft Wit boven dien gelegenheid den pion later op te spelen, terwijl Zwart wel genoodzaakt.zal zijn de Dame wederom uit de e-lijn te verwijderen. 14. Ta8-b8 15. bSbS Pli7—18 16. Tal—dl Hier doet de Toren niet veel. beter lijkt ons alsnog Te2 en later Tael, 17. DdSc4 18. Pd4e2 19. Pc3~dö 20. Dc4e3 21. Dc3 X eö 22. Tel x eg Zwart is op za slnagd Wit tor de? &ich daarmede De7—eo c6co Pf8g6 TA 7.1>5 Lbo x e2 Pt x eo ge- verdienstelijke wijzo ui afruil te dwingen en hemt ijwel remise verzekerd en •mede kan Zwart altijd tevreden zijn. Er -olgde nog: 22 Tb7; 23. Pc3. Tëb8; 24. Pcö: 25. CS, ao; 20. Pol. Te8: 27. Kf2, f6; 28. eö. feö29. feö:: Peo;;' 30. PeoTeo31. Tcö deo 32. TdS, c433. Taö:. eh3:; 34. ah3:, Tb3:; Tcö!. Tb2t36. Kg3, e4: 37. Tc7:, c3; 38. T©7, e239. Te3, Tc2; 40. Kf2, Kf741. Kol, Kf6; 42. Tf3f, Kc-6; en na nog cenige zetten werd de partij remise, want Wit kan den e- nioD alleen verwerven ten koste van den c-jrion. Een marechaussee vermoord. Maandagavond werd door een caféhouder te Gcldrop bij Eindhoven, waar kermis is, do hulp der politie ingeroepen, daar cenige bezoe kers hunne vertering niet wilden betalen. Toen do politie kwam, werd ze door een overmacht van personen gemolesteerd en met messen aan gevallen, waarop do politie van de blanke wape nen gebruik maakte. Bij deze botsing werd dé marechaussee Molenaar uit Hoogwoud (N.-H.), van de brigade Heeze, een jonge man, gedood. Hij bekwam vreeselijko snij- en steekwonden. Nog een ongehuwde marechaussee van de bri gade Heeze werd ernstig gewond. De veldwach ter Soneks uit Gcldrop werd niet-levensgevaar- 1 Ijk door messneden getroffen. Viér verdach ten, afkomstig uit Woonsel en Stratum, allen verwond door sabelhouwen, zijn gearresteerd. Smokkelaar doodgeschoten. De 19-jarige Haclimans uit Gaanderen is bij oen poging tot smokkelen onder Gendrin- gen doodgeschoten. Moord. Te Balloo (Dr.) is Zondagavond een moord gepleegd. Terwijl de 19-jarigo H. Oostobrink met zijn meisje van het feest te Duurse kwam ia hij met een més gestoken en -aan de gevol gen overleden. De vermoedelijke dader, een militair, te Tilburg in garnizoen en te Odoor- nerveen woonachtig, is gevangen genomen. Oor zaak vermoedelijk minnenijd en sterke dranü. Verdrenken. Maandagmorgen is tijdens militaire oefenin gen in de omgeving van Breda do militair Fransen van de lichting 1914 en afkomstig uit Budel te water geraakt en verdronken. Van de grens. Do territoriale bevelhebber voor Overijsel en Gelderland lieeft ingetrokken zijn verordening, waarbij verboden is het houden van paarde nmarkten in de in staat van beleg verkeerendo gemeenten dier provincies. Te Aalten hebben de belastingautoriteiten de bepaling gemaakt, waarbij het aan winkeliers verboden is kinderen beneden 14 jaar de volgen de goederen mee te gevenMargarine, garens, spek, vet, boter, eieren, zeep, rijst, koffie, peper en meel. Over de grens gekomen. Te Mas tri ebt zijn weer een Franscbman en een Rus aangekomen, die uit Duitsche krijgsgevangenschap ontvlucht zijn. Te Nijmegen kwamen aan uit Groes- beek vier Russische krijgsgevangenen en twee Duitsche militairen, die gedeserteerd waren. Aangehouden. Dezer dagen werd op een avond de vee houder J. Kortland te Overdiemen (ge meente Diemen) gewaarschuwd, dat twee mannen op zijn erf rondzwierven. Hoe wel eerst niets verdachts gevonden werd, 'bleek ten slotte dat twee personen zich verborgen hadden in een lading hooi, welke nog op de-n wagen lag, die een schuur in gereden was. Een rijksveldwachter werd ge waarschuwd 'en met behulp van dezen, werden de beide ongevraagde logeergasten naar Die- inerbrug getransporteerd, waar de burgemees ter met den gemeenteveldwachter hen reeds tegemoet kwam. Tot 's nachts halfeen nam de burgemeester de beide jonge mannen in verhoor, die opgaven Hendriks en Visser te lieeten, en 19 en 20 jaar oud te zijn. Hendriks, die het proces-verbaal onderteekende met Gio vannis, gaf voor te Nijmegen te wonen; Visser verklaarde uit het Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar ontslagen te zijn. Beiden werden vast. gehouden en voorloopig in het arrestantenlokaal opgeborgen. In ^antwoord op de door burge meester Bicker telegrafisch gevraagde inlich tingen, seinde de Nijmeegsche politie vanoch tend: „Hendriks onbekend, aangehoudene ver moedelijk Antoriius Wilhelmus Giovannix, ge boren 17 Augustus 1897 en ontvlucht verpleegde opvoedingsgesticht Alkmaar". Een telefonisch gesprek met Alkmaar bracht aan het licht dat men met een gevaarlijk persoon te doen had. Betreffende Willem Visser luidde de telegra fische inlichting uit Alkmaar, dat het voor waardelijk ontslag uit bet gesticht ingetrokken was. In Amsterdam staat Visser hekend nog eenige diefstallen op zijn hoekje te hebben. Beide aangehoudenen werden naar Am sterdam overgebracht om eerst de po litie daar in de gelegenheid te stellen vinger afdrukken te nemen (dit, in verband met de talrijke inbraken te Diemen en omstreken in den laatsten tijd) om vervolgens ter beschik king van den officier van justitie te worden- ge steld. Duurder taartjes. Maandagavond vergaderde een vrij groot aantal banketbakkerspatroons hij Krasna- polsky. om, met het oog op de steeds hooger in prijs wordende ingrediënten, te beraadsla gen, maatregelen te nemen om verbetering te krijgen in 4en hnidigen toestand. Besloten is, allé in het bedrijf geproduceerde artikelen van 15 .September a. s. af met '20 te verhoogen i 0.25 extra te berekenen voor bezorging na avonds 9 uur. Cholera Nostras. Men meldt ons uit IJsselstein:' Tc Ben schop, IJsselstein cn Lopik hebben zich in do laatste dagen plotselinge ernstige zioktever- ichijnselen voorgedaan. Te IJsselstein is een van de patiënten, een 30-jarig persoon, nan de gevolgen overleden. De geneeskundige dienst heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld en heeft uitgemaakt dat de ziekte cholera nostras is. Verscheidene personen zijn zeer ernstig. Het geheimzinnig pakskën. Donderdagmiddag, zoo luidt liet verhaal van een ingezetene uit Den Haag. die per Holl. Spoor van uit Amsterdam reisde, stap ten te Haarlem twee mannen die van Amster dam met hom meereisden uit den wagon, een pakje achterlatend. Hij maakte de heeren daarop attent doch een hunner antwoordde met den tongval van een Belg, dat het „paksken" hen niet hoorde. De trein vertrok inmiddels en in Leiden gekomen gaf do reizi ger het pakjo af dat bleek te bevatten.-., het liilde van een uaseeboron kind. Do reiziger werd nitgenoodigd zich mede naar het politiebureau te begeven om hij het onderzoek van het pakjo tegenwoordig to zijn cn nadere verklaringen to doen. D© politie meende voorzichtigheidshalve den reiziger tot nader informatie to moeten aanhouden. Had ]e mo maar. To Leiden is door den. hakker E. van Velzen bi.) do politie aangifte gedaan, dat zijn knecht De G. een wagen met brood, dat hij mbest rondbrengen, onbeheerd op don weg had achtergelaten en er met het gold, dat hij van do klanten ontvangen had, alsmede met hot aan hem door zijn patroon meegegeven wissel geld was vandoor gegaan. In zijn klanten- boekje, dat hij in den wagen had achtergela ten, had 4e knecht geschreven, dat hij naar Engeland ging en daaronder: „Had je me maar". Een verloren Zuid-Afrikaansch Geschiedkundig Handschrift. Prof. Bodonstem, de Afrikaansdie hooglee raar to Amsterdam, verzoekt ons het volgende to plaatsen:- Van een vriend uit Pretoria verneem ik, dat men daar het spoor tracht to vinden van Het Dagboek of Journaal van Anna Steenkamp, een van do voortrekkers-vrouwendie de groote trek had meegemaakt en 'baar wederwaardig heden daarin had opgeteekend. Zoover men meent te weten is het manuscript in de jaren vijftig door een zekeren Smellekamp, een Hol lander, naar Holland gebracht, om het te laten drukken voor de familie. Sedert dien is er niets meer van vernomen. Voor de geschiedenis van de groote trek en de lotgevallen van de trekkers is het werk van bijzonder groot belang. Het zou mij daarem zeer aangenaam zijn, wanneer iemand mij eenige inlichtingen omtrent dit handschrift kon ver schaffen. Patrouille en patrouille-commandant. In den nacht, van 1 Maart, tegen twee uur, riep do commandant van een militaire patrouille op het Rembrandtplein een soldaat aan, dio het voorgeschreven eerbewijs aan zijn meerdere niet brengen wilde. Do commandant, een sergeant, gelastte do patrouille den sol daat te arresteeren, doch door de houding van het publiek gelukte dit niet. Inzonderheid zou een man, die den z.g. .Kuil had bezocht on eenigszins onder den invloed was, zich krachtig tegen, de arrestatie van den soldaat verzet hebben. Tot tweemaal toe, eens op bet Rembrandtplein, en eons in de Reguliersbree- straat, zou hij den sorgcaut bobben beetge pakt, ten einde do 'arrestatie te belemmeren. Hiervoor heeft do man zich voor de Recht bank te Amsterdam te verantwoorden gehad en de Rechtbank legde hem bij verstek drie weken gevangenisstraf op. Van dit voimis kwam de veroordeelde bij de Vierde Kamer in verzet. Uit de behandeling van dezo verzetzaak bleek, dat do patrouille-commandant den sol daat, die bet eerbewijs niet wilde brengen, niet bad vastgegrepen, toen beklaagde het verzet ploegde. De arrestatie van den soldaat door de patrouille moest op dat moment nog plaats hébben. M. a. w. niet de, commandant der patrouille werd, gelijk ten laste was ge legd, in de arrestatie belemmerd, maar de patj-ouille. In dezo omstandigheden vroeg het O. M., mr, baron Van Harinx-ma t-hoe Sloot en, vernietiging van liet verstekvon- nis en de vrijspraak van beklaagde. Uit^maak 19 September a.s. De borrel. Een landweerman niet klein verlof verzocht een kameraad zijn uniformjas to gelde te maken. Voor de opbrengst zouden beiden dan borrels gaan koopen. En de kameraad, door het vooruitzicht van de borrels verteederd, deed wat hem gevraagd wer.4. Hij ging de jas te koop aanbieden, doch tot do borrels-drinkerij kwam het niet: het stuitte af op do arrestatie zoowel van landweerman als kameraad. Beide mannon hadden zich vóór do Vierde Kamer der Rechtbank te Amsterdam to ver antwoorden wegens verduistering van de uni formjas, eigendom van den Staat der Neder landen. Het O. M., mr. baron Van Harinima thoe Slooten, betoogde dat verduistering in vereeniging ook dan aanwezig is, wanneer twee personen een voorwerp verkoopen, het welk 'do een onder zich heeft. Eisch tegen ieder één maand gevangenisstraf. De landweerman met klein verlof, die de behandeling"van zijn zaak bijwoonde (de andere beklaagde liet verstek gaan) woes er op, dat hij thans een betrekking bij de gemeente heeft eii vroeg voorwaardelijk© vei'oordeeling. President jhr. mr. Quarles van Uf- ford: „Je doet beter geheelonthouder te worden, man." B ok 1 a a g d e": „Geef me voorwaardelijke veroordeeling. dan zal je zien, dat-je een man aan me hebt." Uitspraak 19 September a.s. Pantsers voor soldaten. Toen bet schietwapen bet zwaard en do nndero verouderde verweermiddelen verdrongen had, werd bet harnas als nutteloos en belem merend buiten gebruik gesteld. Later echter, toen het verbeterde geweer en nog later, toen de granaten en kartetsen hunne ontzettende uitwerking begonnen te doen, zocht men weder naar niepwe soorten pantsers, dio den soldaat do noodige bescherming konden verleenen. De oude soort-was onbruikbaar, omdat die een modernen geweerkogel, een granaatsplin ter of een shrapnellkogel evenmin tegenhoudt als een blad papier, terwijl bovendien het inge- dcukto gescheurde metaal do wond, die daar achter zou ontstaan, nog zou verergeren. De geringe weerstand dio het zou bieden, is ech ter bovendien voldoendo om het projectiel eenigszins af te platten of een zijdelingsche richting te geyen, zoodat do wond nog ernstiger wordt. He.t oude pantser zou don drager dus eer' oen na- dan een voordeel opleveren. Men heeft daarom getracht pantserstukken te maken die ten minste de edelo' doelen dea lichnams. waarin een wond meestal den dood ten gevolge heeft, zooveel mogelijk afdoende te beschermen en als eersten stap in die richting is men tot de fabricage van den stalen helm gekomen, dio thans algemeen gebruikt wordt cn het'aantal levensgevaarlijke hoofdwonden belangrijk heeft verminderd. üp tamelijk ruime schaal gebruikt men ook reeds stalen platen, meestal van ronden vorm en bol gezet, die hoven of tusschen dc klee ding voor het hart wordt gedragen. Het ge wicht is wél tamelijk zwaar, maar do resultaten zijn wel bevredigend. Bij het veelvuldig gebruik, dat thans van granaatkartetsen wordt gemaakt, wolko projec.- tielen in do lucht uiteen springen en hunne kogels en scherven van bovenaf verspreiden, kwam men ook op het dehkbeeld om de sol daten schouderplaten te geven, zoodat hij tegen van bovenaf komende projectielen aan hoofd en schouders beschermd wordt. In alle landen wordt ernstig en hard gewerkt om deze be schermingsmiddelen te verbeteren en te vervol maken. Deze quaestio is, naar do „Daily Chronicle" mededeelt, niet nieuw. Reeds kort vóór den slag hij Waterloo benoemde do Engelsche Regeering eene parlementscommissie om dit vraagstuk te onderzoeken en rapport van hare bevindingen uit te brengen. Tot do deskundigen, die deze commissie op riep, was ook oen officier van de Life Guards, Shaw geheeten, een uitmuntend vuistvechter en schermer, die later op het slngveld stierf, na zich door staaltjes van merkwaardige be hendigheid en moed onderscheiden te hebben. Toen de commissie hem vroeg welke soort hescïierihing hij de voorkeur gaf, antwoordde hij„Ik zou 't liefst in mijn hemdsmouwen vechten." van den Zuidpoolonderzoeker Ernest Sliackleton publiceeren, waarin deze de redding zijner op Elephant Island ach tergelaten metgezellen' beschrijft. Hij zegt o. a.: ,,lk zette aau boord van het stoom schip ,,Yelclio", dat op kosten der regeering van Chili uitgerust was en een last van zeventig ton in had, koers in eene richting, waarbij het mij mogelijk zou zijn, Elephant Island van het noordwesten uit to berei ken. Ik hoopte, dat hot ijs naar het noord oosten zou gedreven zijn, welke hoop ver wezenlijkt werd. Op 30 Augustus bereikte ik het kamp mijner kameraden des namid dags om één. uur en roeds een uur latei- waren'wij weder op weg naar huis. Wild, de leider van het op Elephant Island achtergelaten gezelschap, zeide, dat hot eiland op 25 April dcor ©én dicht op eengestapelde ijsmassa omgeven werd en dé adlitersxïblevenen zich dus niet van do small o strook land vian 250 -yards lengte en 40 yards breedte konden verwijderen. „Wij maakten een woonplaats van twee booten, die op rotsblokken rustten en eens, in Mei, door een .sneeuwstorm bijna in zee gedreven waren. Er werd zeer spaarzaam met de levens middelen huisgehouden. Wij genoten slechts éénwarmen maaltijd, per dag. Dé steeds- vermiiideren'do vleeachvoorraad werd tel kens aangevuld met pinguïns en zeewier- slakken, maar geéue zeehonden, omdat die wegens het ijs niet aan land gebracht kou- den worden. Het weder was afschuwelijk, maar ver beterd o tegen Juni. In den winter moesten een der mannen de teenen afgezet worden. Den laatsten tijd hadden wij voortdurend met mist cn sneeuw te kampen. Telkens als-er weder open zee was, her leefde onze hoop op ontzet. De drie vorige pogingen hiertoe hadden juist plaats ter wijl het eiland door het ijs ingesloten was. Den 28sten Augustus dreef een storm het ijs weg en den 30sten zagen wij door de verdwijnende mist de „Yelcho" tusschen de ijsbergen door." Shackletons expeditie. „.Reuter" seint uit Londen, d.d. 4 Sept.: «D'e „^P.aiJyF Chronicle'r zal jnorg^h;iie«B" H. Rfl. de Koningin te Heider. Het nieuws dat II. M. de Koningin een twee- daagsch bezoek zou brengen aan de stelling van Heldor had zich als een lóópend vuurtje verspreid^ zoodat Woensdagmorgen, toen II.M. met den gewonen sneltrein van 9.23, waaraan het salonrijtuig was gehaakt, arriveerde, een groote nrenschenmassa voor het station stond opgesteld. Het was bijzonder mooi weer en do vele vlaggen en het oranje, dat do borst van menigeen versierde, verhoogden het feestelijk aanzien der stad. Op liet stationsplein stapte de Koningin met gevolg in do gereedstaande auto's, waarna' het gezelschap zich naar het fort „Erfprins" be gaf ter bijwoning van schietoefeningen van liet kustfront. Na afloop hiervan woonde H. M. de Zweedscho gymnastiekoefeningen bij van matrozen terwijl to 11 uur een défilé plaats had van alle in de stelling aanwezige troepen, waarhij ook de. leerlingen van het Koninklijk Instituut. De troepen hadden zich cn haie ge schaard langs Weststraat cn Hoofdgracht, twee straten, welke aan dé terreinen der werf gren zen. Do auto''s reden do Buitenhaven op en bereikten door den hoofdingang clè werf. Yan alle in do haven liggend© vaartuigen woei de vlag. In den namiddag bezocht H. M. verschillende schepen, waarna zij zich met hot opnemings- vaartuig „Hvdrograaf" naar do eilanden (Texel. Terschelling, Vlieland) begaf. H. M. do Koningin overnachtte aan boord van een der ediepon en vertrok Donderdag avond weder naar de residentie. Voorzitter Eerste Kamer. Benoemd is tot voorzitter der Eerste' Kamer gedurende do zitting aanvangende den dcrdsU'Dinsdao; in September 1916, J. J. G. Baron van Voorst tob Voorst, lid dier Mutatlën. Bij K. 'B. is met ingang van 23 September 1916: lo. don reserve-oarste-luitenant J. H. C. van E ij k van V o o r t h u ij s en, van liet 20e regiment infanterie, ©en eervol ont slag uit zïjue betrekking tot do landmacht verleend2o. voornoemde heer Van Eijk van Voorthuijsen, op het daartoe door hem gedaan verzoek, benoemd hij het. reserve-personeel der landmacht, bij het wapen der infanterie, tot reserve-ccrste-luitenant hij het 20e regiment; zijn tijdelijk benoemd hij liet reserve personeel der landmacht, bij liet personeel van den ge-, neeskundigen dienst, tot reserve-paardenarts dor 2e klasse, do 1 andstormplicbtigen H. A. D i n g m a n s on D. do Jong; is aan den reserve-twoedé-luitenant H. L. Boerrig- tor, van het lo regiment vesting-artillerie, ter zako van ongeschiktheid voor do verdere waarneming van don militairen dienst wegens lichaamsgebreken een eervol ontslag uit den militairen dienst verleendis lo. met ingang van 1 October 1916 aan den eerste-luitenamb J. C. Boiischolte, Van het 6e regiment in fanterie, ter zako van lichaamsgebreken, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den militairen dienst verleend; is aan.den tijdelijk officier van gezondheid der 2e klasso H. M.-C. Jansen, van hét personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht, op zijne aanvrage ter zake van ongeschiktheid voeïr de verder© waarnoming van den militai ren dienst, wegens lichaamsgebreken, een eer vol ontslag uit den militairen dienst verleend. S.S. Mascotte. De gekeele bemanning van de „Mascotte", die door de Duitschers tot zinken is gébracht, werd gered, uitgezonderd de donkey-mab, gex naamd Buchanan. Cedetacheerd Luchtvaartafdeellng. De le luitenant JC. M. Siznon Thomas van het le regiment infanterie, wordt 11 September gedetacheerd bij do luehtvaartafdeeling. De lo luitenant adjudant H. J. Vis,sober van het 7o regiment 'infanterie wordt 11 Septem ber gedetacheerd bij de luchtvaartafdecling, ten eindo opgeleid te worden tot waarnemer uit een vliegtuig. Ontheven. Do officier van gezondheid der 2e klasse O. I. L., J. 11. Rosier, dienstdoende bij, het 7e regiment infanterie, is op verzoek van zijn indeeling hij het leger hier te lando onthoven. Aan de Sommo. PARIJS. Ondanks liet mistige weer ©n den aanhoudenden regen was do dordo dag van het offensief aan de Somrae even schitterend als de beide andere. In drie dagen maakten wij aan de Somine moor dan 7000 gevange non eu vermeesterden wij tal van kanonnen, vooral zware. Alle te voren bepaald© punten worden over do geheel© linie bereikt en be houden en de veroverde stellingen zijn zoowel belangrijk om baar waarde als om baar om vang. De slag van Dinsdag had- ten noorden cn zuiden van de rivier een geheel verschil lend karakter. Ten noorden werd do stoot krachtig voortgezet, ten zuiden stelden ne ons tevreden met bet zegevierend afslaan van do vijandelijke aanvallen cn do vermeestering van do Duitsche loopgraven, dio voor bet rogulariseeren van de nieuwe posities noodig vvnron. In het noorden werden aanzienlijk© vorde ringen gemaakt, Daarbij werd vérmeosterd het belangrijke gehucht Ommiecourb (bij Clery) welks bezit in staat zal stellen de Duit schers die nog aan den linkeroever van do Sonirno zich bevinden geheel te verdrijven. Die verovering stelde tevens in staat tot het verbinden van do fronten van noord cn zuid door een rechte linie gaande van Clery naar Biaches en brengt de Franschon in de nabij heid van den grooten weg van Parijs naar Rijsel, die door het veldgeschut onder vuur wordt gehouden, en, thans voor de Duitschers onbruikbaar is voor den aanvoer van verster kingen en materieel, voornamelijk komond van Roye. BERLIJN. Officieel. Do slag aan de Somme wordt met onverminderde hevigheid voortge zet. Aeht-en-twintig Engelsche en Fransche divisies nemen aan den aanval deol.. Ten N. van de Somme word hun nieuwe aanval bloedig afgeslagen. Op kleine plaatsen won d© tegenstander terrein. C'lery is in handen der Frnns.chen. Ten Z. van do Somme werd, in oen lieen-en- wëergaand infantcriegevecht, dé eerste stel ling tegen de hernieuwde Fransche aanvallen op het front van Barleus tot ten zuiden van Chilly gehandhaafd. Slechts daar, waar do voorste loopgravenlinio volkomen vernietigd is, werd zij ontruimd. Latere aanvallen werden onder zware ver liezen voor den vijand afgeslagen. De Meeklcnburgsebc, Holsteinsehè. en Saksi sche regimenten hebben zich bijzonder onder scheiden. Tot gisteravond werden aan gevangenen uit den twecdaagschen strijd bezuiden do Somme 31 officieren en 1437 man van 10 Fransche divisies cn ,23 mitrailleurs binnengebracht. In de luchtgevechten werden door vliegers cn door afweergeschut 3 vijandelijke toestellen neergeschoten. ADVERTENTIES Te koop aangeboden, een band camera formaat 8,3 X 10,5 met statief. Te bevragen by MIENSTRA, Sei'gt, Wielrijder: Staf 7' R. I. 4e Divisie; Veldleger. 8 September begint weer een nieuwe schriftelijke Sj9ïs?<3ï8c!spsus voor hei Kom» mies-examen (April 1917). Vraagt de interessante StefdïejRt!s L H« E3EES ¥L3ET, K35e«wesi- tSsjfc 50, Amsterdam. Extra fijnste soort HMiDPEflEM Mandje 10 pond' na ontv. van pöstw. 2.5 pond 1.15, zendt TH. v. BEURDEN, Oude Wei, Velddriel (Geld.). Tabak- en Sigarenfabrikant. Westeimda BEN MAAG. Tef. H. 2359. Reeds Jaren Cantine-leverancier. tot Kommies, Keur- meester, Gemeente klerk, Telegrafist. Studie ongeveer- 1 jaar. 1,50 per maand. E-9. M.. v. tl. VEER Roo-Vaiksireat 14, Rotterdam. Afles wat U van Koek en Banket behoort te weten is, dat het komt uit de Fabriek "T. J. A. v. d. BURG, Z, O. Binnensingel 1 F, DEN HAAG. {!l TheooórusNiemey 3 en

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 4