Legerzaken. Sarisiezakere. Correspondentie. Uit onze Moppentrommel. Grails «'HHK DE -P ATBKTCOUrt AINTT van vrijaag O September 1916 3 leen, dat er nog veel ongewensclite elemen ten onder de bevolking scholen, deze zich ook voor minder gcwenschte invloeden ont- yankelijk toonde. Het in 1908 beëindigd geachte werk moet nu weer worden overgedaan, waarbij wij echter in zoover in meer gunstige om standigheden zijn, door de verkregen, ter reinkennis en den aanleg van wegen in het uitgestrekt gebied. Volgens den Indischon regceringsalma- ïiak is de resident van Djambi de heer II. E. C. Quast, en is het bestuur over d e afdeelingen Moearo Tambcsi, Bangko, Koerintji, Moearo Boengo en Sarolangcen resp. toevertrouwd aan do controleurs J 'Bouwes Bavinck, die bij den overval van Moearo Tanibesi ongodesrd bleef, J. H. G. Boissevain, W. G. Moggcnstorm, A. W. L. Vogelesang en den tijd. gezagh. fg. contr. G. Tennissen. Commandant der divisie gewapende politie is de divisie-comm. Ie kl. C. Hemmes. Uit den Indischen officiers-almanak zien wij dab bij het detachement te Djambi zouden zijn ingedeeld de kapitein A. T. Hoff en de le luitenant G. Papa. Blijkens een uit Nederlandsch-Indië aan ihet Ministerie van Koloniën ontvangen tele gram heeft do Indische regeering reden te gelooven, dat de Europeanen te Moearatebo in de benting in veiligheid zijn. De uit Sumatra's westkust gezonden compagnie kan Donderdag tor genoemde plaatse aan-4 komen. (Officieel.) Vau den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië werd een telegram ontvangen, houdende dat de re sident van Djambi hem bericht heeft, dat Moepara Tambesi 'op twee dezer na een hevig gevecht werd bezet. Vermeed wordt dat de familie van don vorigen Sultan de hand in de onlusten heeft. De huSdebetooging op 31 Augustus De heer J. D. van Ramshorst ontving het volgend schrijven van Hr. Ms. particulieren eeoret&ris „Voldoende aan de bevelen van Hare Majes teit de Koningin heb ik de eer, de afdeeling •VGravenhago van de Nationale Vereeniging Voor dc-n Volkszang en de Vereenigingen, die deelnamen aan de voor Hare Majesteit zoo onvergetelijke huldebetcoging van gisteravond^, HcogstderzcU'der oprechten dank over te bren gen voor de Hare Majesteit per telegrhm aan geboden gelukwenschen. Hare Majesteit draagt mij op, u nogmaals de verzekering te gevc-n, dat Hare Majesteit zeer heeft genoten van de heerlijke ©ogehblilc- lten, welk© Hare Majesteit werden geschonken on dat Hare Majesteit ten zeerste is getroffen idoor de gre-ote deelneming". Het fijederJandsche Lïod. Het bestuur der Koninklijke Vereeniging: Het Nedorlandsclie Lied (besohermvrouwe II. M. de Koningin-Moeder) heeft zioh aldus sa mengesteld; G. C. D. d'Aumale baron van Har- denbroek. voorzitter prof. dr. H. D. J. Boden- stein, onder-voorzittermr. J. Hamburger A. Dzn,, penningmeesterdr. N. P. Tenhagff, eerste schrijver; F. It. Coers Fzn., tweede schrijver; mej. Marie Berden ia van Berlekom jhr. PI. de Bra uw; mr. E. baron van Heerdt tot Eversberg Jr.; prof. dr. H. Ivern; dr. W. J. Leyds; prof. jhr. mr. B. G. de Savomin Lohpi.anprof., mr. J. C. Naber; jhr. mr. E. Th. V. M. van Jtijekevorsol van Kesseljhr.' dr. G. G. S. Sandberg; L. Adr. van Tetterode; A. J. van Vessemjhr. docts. C. H. O. M. von "Winning.; prof. jhr. dr. B. H. C. K. van der .Wijck.' Een gewelen-SenSoonstoüJng. Vrijdag; Zaterdag en Zondag a.s. wordt Jn den Dierentuin te 's-Gravenlxage een tentoon stelling van geweien gehouden, waarvoor in do jagers wereld zeer veel belangstelling blijkt te bestaan. De tentoonstelling gaat uit van de Koninklijke Nederlandscbe Jachtvereeniging Nimrod. Do bedoeling is voornamelijk om eens aan te tooaen, hoezeer de geweien van herten en reeën in den laatsten tijd vooruit zijn gegaan. Er is trouwens in den laatsten tijd door Z. K. H. den Prins en verder door ecnige eigenaars van grooto jachten alles in het werk gesteld om de geweien te verbeteren. Z. K. H. de Prins heeft voor deze tentoon stelling, die voor jachtliefhebbers zeer interes sant belooft te worden, een prachtige collectie geweien gezonden. (Sep. kapS. Godin de Pesters, -}- Op 71-jarige leeftijd is to Arnhem overleden jhr. W. G. Godin de Pesters, oud-kapitein der artillerie. Uitbetaling vergoeding. De Minister van Oorlog heeft nader bepaald, dat de uitbetaling van de geldelijke vergoeding wegens kostwinnerschap van dienstplichtigen der landweer uit de landweerdistricten Ber- gen-op-Zoom. Dordrecht, Gouda ën Rotterdam i t/m. IH, zal geschieden door den administra.- tour van het 3e reg. huzaren' te 's-Graven hage. NedeHandsche landstormplichtigen irt Duitschland. Met het oog op het zich voordoen van pokken 5u Duitschland en Oostenrijk, werd de opkomst van landstormpliohtigen, jaarklasse 1911, die in deze landen verblijven en door den burge meester van Amsterdam voor den werkelijken dienst zijn opgeroepen, tot nader order uitge steld. Aan do Nederlandsche consulaire ambtenaren 5.n Duitschland werd echter ten onrechte te kennen gegeven, dat do opkomst voor alle landstormplichtigen was uitgesteld. Thans heeft de minister van oorlog den bur gemeesters opgedragen de landstormplichtigen; die niet aan den oproep voldeden tegen Octo ber op te roepen, om in werkelijken dienst te ikomen. Schietoefeningen fort Pampus Zuiderzee. 'Sohieoefemngen met zwaar geschut zullen gehouden worden vanaf heb fort Pampus op Dinsdag 12 en zoo noodig op "Woensdag 13 September a.s. Onveilig is het watergebied •tusschen de richtingen fort Pampus-TJitdara en fort Pampus-Muiderherg. lloode vlaggen, wolko drie uur vóór den aanvang dor schietoefeningen halfstok en één uur voor den aanvang geheel voorgeheschon worden, zullen waaien van het fort Pampus, 'do werken nabij Durgerdam en Diemerdam, do Westbatterij te Mu i don en den kerktoren !te Muiderborg. Geplaatst. De le-luit. H. G. Ontrop, adjudant bij het 22e reg. inf. te Ede, benoemd tot kapitein, .wordt geplaatst bij den staf van het wapen. Werkzaam gesteld. Kapitein jhr. Laman Trip is werkzaam ge- trteld' als kapitein-instructeur bij heb depót- bataljon der brigade grenadiers en jagers, zulks ter vervanging van kapitein "Van Hoogen- Ivuijze, die pret het hovel van dit bataljon is Inslaat - I..N, öki'-ll Ontheven. De officier van gezondheid 2e klasse 0 -1. leger H. E. A. F e r m i n is ontheven van zijn indeeling bij het leger hier te lande. Naar Oost-lndiö. De le luitenant der inf. O.-I. leger A. Odewal d zal 1 December met liet stoom schip „Rembrandt" naar de koloniën ver trekken. Ingedeeld. De 2e luitenant der inf. 0 -1. leger R. Bakkers is ingedeeld bij het -15e butuljon landweerinfanteric. Twee maanden verlof. Aan den rosorve 1ste luitenant J. Moor man van het regiment Grenadiers, is twee maanden verlof verleend, ten einde gedurende dien tijd te worden toegevoegd aan den be noemden Gouverneur van Suriname. Hr. M.'s „Noordbrabant". Hr. Ms. „Noord-Brabant" heeft Maandag op de terugreis naar Nederland St. Helena ver laten. ONZE CORRESPONDENTIERUBRIEK Per brief wordt niets beantwoord. Alle vragen wordon regolmatig en zoo spoedig mo gelijk en geheel kosteloos door ons op do beurt afgedaan, zoodat het overbodig is nog weder eens bij nader schrijven antwoord te ver zoeken. Wie bij zijn vraag 3 cent postzegels insluit krijgt apart „De Soldatenoouranl" toege stuurd, waarin het antwoord op zijn vraag voor komt. Coef steeds uw juiste en volledige mili taire adres op. Vragen van burgers worden NIET beantwoord. Algemeen antwoord. In antwoord op een botrefckelijke vraag van verschillende lezers van ons blad, deelen we hun mede, c. q. met wijzigirg van een vroe ger daaromtrent gegeven antwoord, dat de mil.-licht. 1907 (landw. 1916b) vermoedelijk be gin October en de mil.licht. 1908 (landw. 1916e) vermoedelijk in de eerste helft van November met onbepaald verlof vertrekt. Red. J. M. N. te Leiden. De mil. lichting 1909 gaat 20 November over naar de landweer. Red. F. H. B„ Veldleger. Voor een herkeuring een verzoek indienen bij uw cornp. comm.de herkeuring,geschiedt kosteloos, Red. J. B. en J. N. te Baardwijk. We geven n in overweging langs den hierarthieken weg een verzoekschrift tot den Hoofdintendant van het leger te richten, om als slager (bakker) bij een militaire verplegingsinrichting geplaatst te worden. R e d. J. J. te Galder. Naar onze meening zal uw echfcgenoote de vergoeding blijven behouden; doch wendt u tot den burgemeester tnver woon plaats, daar deze heeft te beoordeelcn, of uw echtgenoote al dan niet in het genot der ver goeding zal blijven. Red. J. v. B. te Breda. Het hangt van de om standigheden af, of dienstplichtigen, die thans in het huwelijk treden, vergoeding zullen krij gen. Gij kunt een verzoekschrift tot den bur gemeester uwer-woonplaats richten. Red. F. I., Amsterdam. De mil. lichting 1909 (landw. 1916d) gaat vermoedelijk in de 2© helft van December met klein verlof. R e d. D. B., Gr.enaAievs. le Is nog niets van be paald 2e Zie het antwoord onder' „Algemeen Antwoord" in deze courant Red. C. v. S.te Ede. TI bedoelt zeker de mil. licht. 1908 deze gaat vermoedelijk in dc- le helft van November met onbepaald verlof. Om trent de mil. lichting 1910 is nog niets be paald. R e d. Ch. C. te Ede. Zie het antwoord bij J. v. B te Breda in deze courant. R ed. Th. de B. te Westhoven. Daar, volgens onzo meening, het kleedingstuk niet door uw schuld is zoekgeraakt, behoeft u ook niets te betalen, temeer waar u dadelijk van de vermissing ken nis hebt gegeven. Kan de schuldige niet wor den gevonden, dan moet het kleedingstuk wor den afgevoerd op de wijze, als is aangegeven in he* art. 12G „R. v. A. 1916". Rod. T. v. S. te Alplien. Het adres luidt: Aan den lieer Voorzitter der Commissie van voor lichting inzake bezwaarschriften wegens ver goeding aan kostwinners voor de provincie Gelderland te Arnhem. Red. H. W. A. L. te Doesburg. Omtrent het ver trek met klein verlof der mil. lichting 1910 is nog niote bekend. Wat. u betreft, geven we u echter in overweging een verzoek om bijzon der verlof tot den M. v. O. te richten; dit ver zoek moet worden ingediend bij uw compagnies commandant. Red. v. B. te Veghel. Zooals u wellicht weet, worden do militairen, aap wie periodieke ver loven worden verleend, in ploegen verdeeld. Den eersten keer nu, dat do ploeg, waartoe u behoort, na den dag va.n terugkomst van uw vc'g», met periodiek verlof gaat, kunt u vol- ge^ onze meening ook mot periodiek verlof- ver trekken. Red. L. A. T. te Vianen. Mil. lichting- 1907 gaat begin October en 1908 begin November waar schijnlijk met onbepaald verlof. Met onbepaald voilof zijnde, kan op aanvraag worden vergund zich buitenslands te begeven. Red. E. A. tc Doesburg. De militie-lichting 190-1 gaat 20 November over naar do landweer- bataljons en vertrekt vermoedelijk in de 2e helft van December met onbepaald verlof. Red. P. v. Tw. te Munnekemoer. Bij ontslag uit den dienst ontvangt men jaarwedde, enz. tob en met den dag van ontslag. Zoo u dus niet met onbepaald verlof zijt gegaan, doch voor goed uit den dienst zijt ontslagen, hebt u nor- gons meer recht op. Red. L. K. te Bergen-op-Zoom. Aan uw eomp.- comm. verzoeken, of u bij de betrekkelijke op leiding kan geplaatst worden. Red. H. J. S. te Amsterdam. Richt langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift tot den hoofdintendant van het leger. Red. R. H. P. te Arnhem. Omtrent heb vertrek met onbepaald verlof der mil. lichting 1910 en volgende is nog niets bepaald. Red. J. 1., te Katwijk a/Zee. Wat het periodiek verlof betreft is er niets bepaald, dat men een zeker tijdvak moet wachtenzulks geldt alleen voor bijzonder verlof, verleend aan personen van groep e. Overigens verwijzen we u naar het antwoord bij v. B. te Veghel in dit blad. Red. E. O., Veldleger. Omtrent liet met klein ver lof vertrekken der militielichting 1908 en 1909 van de bereden wapens is nog niets bekend. De lichting 1908 der bereden wapens kan nooit begrepen zijn onder landw, lichting 1916c, daal de bereden wapens niet hij de landweer over gaan. De landw. lichting 1916c gaat voorts niet den Ion- October, doch vermoedelijk in de le helft van November met klein verlof. Red. F. V-, Grenadiers. Zie het antwoord hij T. v. S. te Alphen in dit blad. Red. W. B. te 'e' Bosch. Bij verpleging in oen zie- keninrichting wordt tijdens den mobilisatietoe- stand niotq yan den jaarwedde ingehouden. Red» D. Zw., te den Helder. Wendt u tot het bu reau voor Indische Zaken, Singel -191 te Am sterdam. Red. A. M. te Vught. Zoover ons bekend, is daaromtrent niets bepaald. Gij kunt u even- wei om inkcbringo.u vervoegen bij het hoofd veil hot door u bedoelde comité. (Adres Aige- ïvceit Hoofdkwartier.) R ed. P. P., Veldleger. Een verzoekschrift rich ten tot don Opperbevelhebber van L. cc 7.. zoo het pcrioaiel; verlof betreft. (Zie brief van Opoerbcvelhcbber van L. en Z.. d.d. 17 Augustus 1916 nt. O.V.L 60471,'A 1275). Ove rigens vcrwjzen wo u naar de I.. O. '15 B urs. 243 en 283. Red H. L. te Den Haag. Daaromtrent bestaan geen vaste bepalingenuw comp.-coniin. be paalt thans, of u. al dan niet het niet genoten terlof zal inhalen. Red. M. II. R. te Roosendaal. Het recht op ver goeding voor kostwinnerschap komt dan te vervallen. Red. 11. B., Veldleger. U wordt geacht te belmo ren tot do lichting, aaarmede gij uwe eerste oefening hebt aangevangen. Red. Th. B., Veldleger U behoort tot de lich ting 1909 en gaat dus met die lichting met onbepaald verlof. Red. G. L. te Roosendaal- Waar de M. v, O. geen termen aanwezig heeft geacht, om uwe verzoeken toe te staan, zult g\j daarin moeten berusten. Red. L. G, K., Druuèn. Volgens onze meening hebt u bij bijzonder verlof, telkenmale, als u dat verlof wordt verleend, recht op vrij vervoer, zoo ten minste het verlof niet langer duurt dan 4 dagen en door den rijksontvanger vrij vervoer is toegestaan, lied. .1,. tc Halfweg. 17 kunt een verzoek tot over plaatsing richten aan den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht en indienen bij uw com pagniescommandant. De laatste zal u dan ter zake verder inlichten. R e d. D. K., Uitgeest. Omtrent het vertrek met klein verlof, der militie-lichting 1910 is nog niets bekend. Waar het nog geruimen tijd duurt, aleer u in de burgerbetrek king in func tie moet wezen, zoudt u het kunnen wagen, zo aan te nemen. R e d. G. W. te Haarlemmermeer. U hebt recht op soldij en z.g. menagegeld, en bovendien de eer ste 4 dagen op mobilisatietoelage. lt e d. J. F., te Naarden. Een verzoek richten tot den Hoofdintendant en indienen bij uw com pagniescommandant. It e d. J. P. te Milligen. Is niet geoorloofd. Red. J. de R.Hoofdverbandplaatc 4e Div. U hebt als ongehuwde recht op 3 dagen verlof in de maand, doch n et om do maand. De ongehuwde militairen worden in ploegen verdeeld. Elke ploeg gaat op een verschillenden dag der week met verlof, zoodanig, dat voor iederen ploeg op haar beurt een Zonclag in het verlof valt. Re d. A. D. te Souburg. Zoo u noodig kijt voor land- of tui «bouwwerkzaamheden kan doof uw battij.-eommnt. in verband met het gestelde in de L. O. 16 B nos. 172 en 213 aan u. verlof worden verleend, voor zoover zulks tenminste, ter becordeeliug van uw commandant n et met de bepalingen in L. O. 16 B. 204 in strijd is. Is het verlof noodig voor andere werkzaam heden, dar. kan uw patroon of u zelf een verzoek (met dc. noodigo bewijsstukken), bij uw battij commandant indienen, die daarmede handelt, zooals daarvoor is bepaald in punt 19 <^er ver lofregeling. Red. II. S., 2 R.-L Is waarschijnlijk niets aan to doen spreek er met uw compagniescommandant nog eens over. Red. J, H. S., Yeldieger. Gaan 10 October over. Red. W. E, tc Zwaag. Militie lichting 1908 (Land weer 1916 c) gaat vermoedelijk begin Novem ber met klein verlof. Wat uw verzoek betreft geven we u in overweging nog te wachten. 11 o d. J. V. tc Hembrug. Verlofdagen, 6amenval- lende met opgelegde straffen, gaan verloren. R o d. P. G., Den Haag. Wat de vergoeding betreft, kunt u een verzoek om verhooging indienen bij den burgemeester uwer woonplaats. Wat de plaatsing in Zeeland aangaat, geièn we u in overweging langs den hiërarchieken weg een verzoekschrift tot den Opperbevelhebben van Land- en Zeemacht te richten. Red. J. S. te Middelburg. Zoo u gezinshoofd zijt, of in overeenkomstige verhouding tegenover het gezi.u verkeert en langer dan maand in dienst bent, kunt gij 2 maal per maand met 2 dagen verlof gaan. R e d. C. v. B. te Üttersum. le. Belooningen aan onderwijzers worden slechts toegekend met machtiging van den M. v. O. op voordracht van den korpscommandant. Of u voorgedragen zijt en of de belooning al dan niet toegekend is, kunt u informeeren bij ,uw corps.comm. 2e. Wordt voor elk geval afzonderlijk be paald wordt in den regel op 31 Aug. uitbe taald, doch bij het verlaten van den dienst op den dag voorafgaande aan dien van vertrek van liet korps. 3o: Bij vertrek met onbepaald verlof bestaat recht op 4 dagen jaarwedde, menagegeld en mobilisatietoelage (zoo u deze toelage reeds genoot), v aaronder de dag van vertrek is be grepen. Red. U. B. te Monnikendam. "Volgens onze meening bene u uit den dienst ontslagen wegens lichamelijke ongeschiktheid. U zuit daarom hebben ontvangen een bewijs van ontslag, waarin vernield staat op welken datum u uit den dienst zijt ontslagen. Hebt gij dit bewijs niet ontvangen, dan het alsnog vragen aan den Comm. van het Res. Bat. B. Van af den datum, dat u 't hospitaal met verlof hebt ver laten, tot en met den datum van ontslag hebt u recht op soldij en menagegeld. De eerste 4 dagen van uw verblijf in het hospitaal hadt gij ook aanspraak op mobilisatietoelage. De ver goeding van kostwinnerschap had niet langer mogen worden uitgekeerd, dan tot en met den dag voor dien, waarop gij. met verlof liet hospitaal hebt verlaten. (Zie L. 0. 15B no. 256). Daar u geen aanspraak op pensioen liadt, is u een gratificatie toegekend. R e d. -J. V. te Górcum. U hebt geen aanspraak op bijzonder verlof, dan nadat u 84 maand als landstdrmpliehtig® onder de wapenen zijt ge weest. Red. C. J. 11. te Haarlem, le. Volgens onze meening bestaat van af dén dag, volgende op dien, dat uw bijzonder verlof in de week, waarin gij ziek zijt achter gebleven en zulks ambtelijk is geconstateerd, ten einde liep, recht op suldij en z.g. menagegeld, en wel tot en mot den dag van terpgkeer. Zoo n evenwel op den dag van terugkeer aan den middagmaal tijd deelneemt of met voeding wordt ingekwar tierd, krijgt gij dezen dag geen menagegeld. Voorts hebt u nog recht op één dag mobilisatie toelage. 2e. U kunt verlof tot herstel van ge zondheid aanvragen, alsdan geniet u soldij en z.g. menagegeld en de eerste 4 dagen van het 'verlof mobilisatietoelage. (Deze toelage alleen als u vóór uw verlof tot herstel van gezondheid één of meer dagen in dienst zijt geweest.) 3e. Daaromtrent is niets bepaald, doch vol gens onze meening wordt do ziekteperiode niet in mindering gebracht. R e d. I-I. R. to Oosterhout, Do mil.licht. 190S (landw. 1.916c) gaat 10 October over naar de landweer en vermoedelijk in de le helft van November met onbepaald verlof. Red. W. H. R G., Bussum. Op 1 September waren er in 't geheel 31 oorlogsverklaringen geproclameerdDo dat-a van die allo op te geven, gaat niet zoo ineensmisschien doen we dat later. R c d. Adressen gevraagd. Wie kan mij helpen aan eenige adreshen van mil. sergts. Geweermakers, echter niet van L. W. Bataljons. G. ANTOINK, Mil. Korp. Geweermaker, 23 ros. reg. inf. res. Bat. NI le Comp, Uitreiking Vaardigheidsdiploma's. Luitenant Boele van Hensbrot-k schrijft ons: Op den 29en Augustus had bij de com pagnie van Depot UI de uitreikng plaats van vaarcligheidsdiploina's aan den vrijwjlligcn ser geant v. d. Aa en. do mil, sergeanten v. d. Aorssen ori Akkermans. Dit. geschiedde voor liet front der compagnie, opgeluisterd door het 46 man sterke muziek korps van het Depot. Door den compagnies-commandant werden wij ongeveer als volgt- toegesproken „Het is mij, als uw conipics-cornrnandant, een oorzaak van vreugde, dat ilt hier, voor liet front der compagnie, drie taardighcids-diplo- ma's mag uitreiken, liet is do wil van hoogor- hand, dat, zulks feestelijk zal geschieden; daar om is deze dag voor u eon dag van louter ont spanning. Mannen! dit diploma wijst u op do omstandigheden, waarin het diploma wordt be haald op de voorbereiding, waartoe dit diplo ma dwingt; op dc kracht waarvan dit dipiuiija getuigt'. Do omstandigheden zijn zoo veelszins moei lijk, de mobilisatie duurt zoo lang, in stede van vredesuiting hoorden we op gisteren nog van nieuwe oorlogsverklaringen dit stemt tot diepen ernst. In de landen van Europa, waai de oorlog uitbrak, worden geen diploma's als deze, uitgereikt; daar wordt do .voorbereiding op sportief en militair gobied omgezet in da den; daar hooren we van linten, van ridder orden en kruisen. Geve God, als aller Schep per, dat wij, bij den voortduur, voor liet ijzeren kruis van den oorlog mogen wordon bewaard maar als het anders besloten is, wanneer de noodzakelijkheid ons wordt opgelegd om de erve onzer vaderen te verdedigen, zoo zult gij pal staan en uw roeping getrouw zijn dan vindt men u gereed, dan doen wij allen onzen plicht; dan mannen, jonge mannen, dan is dat vaar digheidsdiploma symbool van uw kracht." Nadat net kader in de gelegenheid was ge steld de winners te complimenteeren, werd het verdere gedeelte van den dag besteed aan ver schillende wedstrijden, waarvoor mooie prijzen waren uitgeloofd: korfbal, voetbal, hardloopen, hindernisbann, touwtrekken, hoogspringen en polstokhoogspringen. Als een klein bewijs van wat oefening ver mag, zelfs in den korten tijd dat de mededin gers onder de wapenen zijn (zeven weken), mededingers welke zich in de burgermaatschap pij niet met athletiek hadden bemoeid, mogen de volgende uitslagen dienen Hoogspringenle prijs v. Renterchem 1.40 M,, 2© prijs Yink 1.35 M. Polslokhoogspringenle prijs Overbeeke 2.25 M., 2e prijs De Rechter 2.15 M. Hindernisbaan, bestaande uit schutting 2.50 M. hoog. evenwichtsboom 8 Al. lang. ach^ terwaarts doorloopeu en touwklimmen 10 M, hoog- na overkampenle prijs Monnicr in 60 sec., 2e prijs v. Tichelen in 69 sec BOELE v. HENSBROEK, landstpl. le luit. Koninginnefeast en uitvoering 29e bat. L. Wél. Ros. 2e luit. J. Alberts, 4—29 L. W. I., schrijft ons: ^Ter gelegenheid van den verjaardag onzer Koningin werd door het Adriani—Ensemble eene uitvoering gegeven, die alleszins ge slaagd is. Kapitein Jacovbsen opende namens den overste P. van der Molen, commandant van het Bataljon. Hét deed hem genoegen, dat de zaal zoo overvol was, vooral, omdat hij meende, dat het meerendeel wel gebruik zou hebben gemaakt van hun verlof. Na de aan wezigen welkom te hebben geheeten en het Adriani-Ensemblo voor zijn belangeloos optre den te hebben bedankt, legde hij de verdere leiding van den avond in handen van den heer Adriani. Wat ons te zien en te hooren is gegeven, het zou ons te ver voeren, dit alles te releveeren. Genoeg zij, eenige der voornaamste medewer kers te noemen. Allereerst boeide ons mej. Zadelhoff, concert zangeres, met haar lieve, heldere en o.a. in ..Ons lied" ook krachtige stem. Eveneens mej. Rowald, solo-pianiste, die haar begeleidde en torens eenigo solo-nummers ten beste gaf. De zaal daverde dan ook, toen kapitein Jacobsen beide dames een bloemstuk aanbood. Verder traden op als karakter-humoristen de heer Engelhregt en d© heer Mathies, die bei den ons deden schudden van liet lachen. Dan trad als laatste medewerker van het Ensemble nog op de heer Yos, tenor-zanger, die op ver dienstelijke wijze eenige liederen zong. Ook bij dezen veel applaus. Dan moeien buiten het Ensemble nog eenigen genoemd worden van het Bataljon zelf. die op waardige wijze zich van hun taak kweten. In de eerste plaats genoemd moeten worden de heer Thole. bariton, de heer Marks, kapelmeester van 't 29e Bataljon, de.heer Verstraeten, piano en de heer Grander, viool, die allen veel bijbrachten voor het welslagen van den avond. Om half twaalf was het programma afge werkt en ging men voldaan naar huis. Het Adriani-Ensemble heeft ons weer eens een genbtvollen avond Tersehaft. Ons verblijf te Retranchement en het Koninginnefeest. Sergt. H. Baifoort schrijft ons uit Retran- chement Wanneer oei verandering van standplaats, of wel een detacheering bij een ander onderdeel, hetzij ter plaatse of buiten de stad, tevens een verbetering bereekent in omgeving, reisgele genheid of wel in één van de velo grieven, die voor een soldaat te velde nu eenmaal een eer ste overweging uitmaken, dan wordt zoo'n over plaatsing of detacheering den autoriteiten als een handige greep aangerekend, want redeneert rnen (om niot van andere redenen en oorzaken te spreken) verandering van spijs doet ©ten en eenmaal weggerukt van die oudo sleur bij je compagnie, heeft de nieuwe omgeving en het in contaét komen met andere menschen en nieuwe ideeën en gedachten het effect van een elec- trischen schok, die momenteel als het ware nieuw leven geeft, den geest verjongt, een be zielende ambitie en energie veroorzaakt, in een woord de spinnewebben van sleur en gewoonte en instinctmatige uitvoering en opvolging van bevelen wegvaagt. Brengt zulk een overplaatsing je echter uit het zonnigo kamp van Laren met zijn gerieflij ke barakken en cantines, schilderachtige om streken, mooie fiets- en tvandelwegen, lommer rijke lanen, omzoomd door deftigevilla's en eerste rangs-hotels en bovendien dicht bij ons allergeliefd „Groot Mokum" naar Retranche- ment in Zeeuwsch Vlaanderen, een gehucht Van eenige honderden zielen, met lange, eentonige, onbeschaduwde landwegen en geheel ontbloot van natuurschoon; een streek wasr men mo derne middelen van vervoer tevergeefs zoekt en met tram, boot en eindelijk per spoor 9 uur reist alvorens men op 't Centraal Station in Amsterdam de schoenen met een zucht van verlichting van de Zeeuwsche klei kan laten ontdoen, dan is men geneigd de zaak van een ander standpunt te beschouwen. Menig waren dan ook de verzuchtingen, toen wij 16 Juni 1.1. met onze compagnie na ccn zwaren marsch over modderige wegen van Breskens in onze plaats van bestemming aan kwamen. Yoor onze mooie, soliede huisvesting in Laren, zagen wij een oude, lekke barak voor ons en drinkwater niet om te drinken. Eene car.tine, vraagt u Hoe stupide toon in zulk een omgeving, om in zoo'n wildernis een plaats van ver maai. ie zoeken of Je verwachten, 'J Eenige Verkeerd begrepen. Vriend (tot ran jongen tandarts): Hoo gaat het met do praktyk? Tandarts: Voor een begin good. Het was do honderdste tand. dien ik zoocven deze boerin heb uitgetrokken. Vriend: Dat kan toch niet?! Hoeveel tanden heeft dio dan? In do wittebroodsweken. Zij (met haar man op de huwclijksmv op dc Middeüandsche Ze©): Ach, mnn, a.s nu do boot verging. het moet heerlijk zijn ie zamen to sterven Hij: ik kan zwemmen! Zij. Ach, hoe jammer! Openhartig. Heer (tot zijn vroegeren huisknecht, dien hij ontmoet): Nu, Jean, hoe bevalt het je bij je- nieuwen meneer? Heb je je verbeterd:' JcanVerltoterd ook niet verbeterd meneer do baron, l'w wijn was beter, muar lx ij rookt betere sigaren. Cr i t i c k. Op ©en avondpartijtje b?d de gastvrouw een protestc Tcndon g:i-st overgehaald ran lied j te zingen. Toen dit geëindigd was, wendde zij zich tot den zanger on zei O, meneer l'lotors, u l.-hdêft nu nooit meer to zoggen, dat u mot kunt zingen wo i hebben liet. nu gehoord! Den toestand gered. Is het oude mirakel weg? vroeg Transen, lijk, toen hij oiu vier uur van zijn bureau lomgwam, in do stellige verwachting dut zijn tante, van vrouw'f, zijde, di" z'u lunch aj door haar tegenwoordigheid bedorven had, verdwenen zou zijn. Ze zat cr nog. en zijn vrouw noest dun pijnlijken tontand redd'-ti. Ja. zei zo - Ik heb 'm mnar in-eens weg laten brengen. Muar blaffen dat-ie deed, Johan...... „G o n o m o n". Dokter (in het ziekenhui-): Hoeft do verpleger do temperatuur bij j» genomen? :iént. 't Zou mo v<iwondoren, dokter. M'n tabak is óók al weg! De >zing. Altyd goed. voor dc Icvcrpillen hieid i Ziet hier, iiccron cn damrzei bij. Hira op deze plek i'. dc p.nats waar onze lever zit. Je vergist je. man! riep ran doktog, dio deel uitmaakt© van het gezelschap. Do ie ver zit daar niet. Het kornt er ooi: ni"t op aan. vervolgd© do redenaar. Al zat li j in jo grooten toen, geacht© hoorder-, on hoordereden, dan nog zouden mijn pillen hc-m weten t© bereiken cn genezen. waar wij na één of twee nachten ruimschoots me© schenen bedeeld, waren <ii© kleine, bruine I springïi's, die 's nachts werken en overdag slapen. En toch, waarde d vol gen oo ten in deze mobili- satioramp, toch is liet, niettegenstaande ul deze I oorspronkelijke oiigcrieven, ontgoocheling en teleurstelling,oen voldongen feit. dat nu er j bijna drie maanden sedert onze aankomst zijn vcrlóopen, do moesten onzer erkennen moeten dat ons verblijf iu Rctranchomcnt, hoofdzake lijk wat betreft een geniale, kamerarul-v.-bappe lijk© samenleving alle verwachtingen heeft overtroffen. „Wij liggen hier nog zoo ongezel lig niet!" zoo hooit men meermalen op de chambree. Ku dit resultaat, dat verkregen werd door j gemeenschappelijk samenwerken en een pogen om elkaar te verstaan, is één reden voor mijn tweeledig motief voor 't schrijven van deze regels. Ik zou wapenbroeders hier in Zeeland, zoovel nis elders, die onder dezelfde ongunsti ge omstandigheden geroepen zijn hun plichten jegens h©t vaderland te vervullen, hun aan dacht willen vestigen op het feit dat <loor het aanmoedigen van een geest van solidariteit onder do manschappen, door onderling samen ve werken cn -te trachten elkander tc verstaan in de grootste misère nog heel wat kon wei den bewerkstelligd otn 't Teven aangenamer en dragelijker tc maken. Als resultaat voor ons streven in dio rich ting kregen wij in ruil voor liet vol© dat wij moesten missen, afgezonderd als wij hier lagen en betrekkelijk aan ons lot overgelaten, ccn gezellig, vertrouwelijk gemeenschapsleven, een verknochtheid voor elkaar, die men in Laren miste. Up initiatief en onder leiding van den com pagnies-commandant, met bekwamen ijver bij gestaan door den S. Af. A., hebben wij de handen in elkaar geslagen en spoedig was dc lekke barak dichter, het ongedierte inipder, het water, floor 't boren van een nieuwen put, bet:-r. In écn nog vacante ruimte in de barak wqrd een oantinc iu 't leven geroepen, di© spoedig aan de soldaten-eischen voldeed. Nog een voordeel voor een door de compagnie gedreven eantin© is de winst, die naar ge trouw© coöperatieve beginselen de manschap pen ten goede komt en "al reeds eenige malen kon er voor allen een „potje" bier en een paar sigaren als eon ..aftercTinner smoke" op overschieten. Niettegenstaande dezen druk op d© cantinekas, wees het grootboek nog steeds een batig saldo aan en toon er een dag of 4 geleden een in Hollandsche, Engelsehe, Fran- eeh© en Amerikaansehe schouwburgen en theaters bekend en gevierd commediant (zoo beschreef hij zich ten minste) zijn diensten aanbood, kondon wij ons dio weelde met een zekere voldoening veroorloven en was ccn ge noeglijke, gezellige avond, vrij van ontreo wel te verstaan, het gevolg. Ook konden dit heerschap en zijn dame, die zich werkelijk ver dienste) rke acteurs hadden getoond, wederom voor Donderdagavond (Koninginnedag) wor den geëngageerd en hiermede verval ik iu mijn tweede reden, die mij tot he>t schrijven van deze regeis noopte, n.l. eene beschrijving van do manier, waarop wij van alles en ieder een verlaten, hier in Retranchc-ment de ver jaring van onze Koningin hebben herdacht. Er was alsdan in principe besloten den 31©n Augustus niet ongemerkt te laten voorbij gaan. Aan deelnemers, daarvan waren wij overtuigd, zou het bij eventucele wedstrijden niet ontbreken. Waar echter in dezen uit hoek de beaoodigoheden vandaan gehaald Echter, waar een wil is. is een weg ën hulde dan ook aan onzen 2e-luit. Gülscher cm onder- r emend en d.d. S. M. A. voor de wijze, waarop alles tot staend kwam. Bij den eenen boer een paar vaten met schragen, bij den tweeden een zeildoek met even wichtsboom en, bij nog een ander een mast en touwen en 't succes van tons program, dat uit zakloopen. drie- beenloopen, hindernisbaan en mastklimmen bestond, was verzekerd, indien Moeder Natuur ons den volgenden dag slechts gunstig genegen wilde zijn. Het weer, dat de laatste dagen werkelijk zeer vèel had te wenschen overgelaten, klaarde inderdaad tegen den avond van den 30en op en deed ons op den morgen van den 31en een dag aanschouwen, bij uitnemendheid geschikt voor 't honden van wedstrijden. Dank zij de bijna wanhopige pogingen van onze voornoemde spelleiders, waren wij met be hulp van onze goed voorziene cantinekas er in geslaagd een muziekkorps te engageeren, 'i welk, gelijk bij andere feestelijkheden, ook bii ons veel bijdroeg tot het opwekken en be houden van een op re-dwongen, vrooli.ike feest stemming. Ik zal mij gnihouden met in bijzon derheden verslag uit te brengen van 't verkop der wedstrijden en slechts volstaan met de verzekering, dat om dé prijzen der verschil lende nummers met echte oud-Hollandseho ■pluck gekampt werd. De manschappen der 2e eomp. hebben hun meerderen zoowel als een talrijke schare toeschouwers, die zich uit den omtrek op 't feestterrein hadden verzameld; opnieuw getoond, welke voortreffelijke eigen schappen en capaciteiten een Hoüandsch sol daat zich op mag beroemen. Het optreden van onzo voornoemde kunst vrienden 's avonds om 7 uur, opgeluisterd door de muziek, verschafte ons een hoogst aange namer avond, een avond, waarop burgerij en militair, jong en oud. arm en rijk door een over elkaar hossen en springen om 't hardst hun bijval uitten met de acrobatische toeren en muzieknummers. Yan den burgervader, die Ook deel uitmaakte van de partij, was verlof verkregen om het spraakwater tot 10.30 te laten vloeien en toen om kwart voor elf avond appèl werd geblazen, keerde ieder voldaan, velen wellicht eenigszins luidruchtig, naar de barak terug. De verjaardag van H. M, was naar behooren gevierd. De dag was een volkomen succes ge weest. Sergt. H. BALFOORT. Afstandsmarsen en feest bij 4e Eskadron 1e Reg. Huzaren. Wachtmeester v. Ooijen. 4-1 R. H., schrijft ons Een merkwaardige dag was wel 31 Aug. >.1. Waarom.? zal menig lezer yan dit blad zich Nederlandsche Taal en Rekenen, 6 Stenografie, 7 Schoonschrijven, 8 Aardrijkskunde. Stuur brief kaart aan Cursus „Zelfontwikkeling", Bilderd(Jk- Btr.88 S. Amsterdam. Aanvang lö Söpternb. Vakken I5 elk -10 c. per maand, 68 zie prospectus. Adv.) afvragen. Zooals waarschijnlijk velen wel ge hooid hebben, was, evenals ander© jaren, ook dit jaar door dc-n X. B. v. een nfstanda- marsch uitgeschreven. Begrijpelijkerwijze doet daaraan mede, diegene, die zich op hot gebied an sport gaarne geelt. Welnu,' zij hebben zich gegeven n.m. eon zestal vun het 4o Eskadron v/h 1© Regimen* Huzaren, bestaand© uit: den lstcn luit. jhr. d. Goes, wachtm. v. Ooijen, korp. Evers, huzaar 1ste klasse Ileebergen, huzaar v. Vliet en milicien Huurman. Genoemd zestal vertrok 26 Augustus per trei* naar <1© plaats, alwaar do niarschcn (bestaande 1n 50 K.ïf. per dag to voet in vi-ldtenuc) zouden aanvangen, 't Waren moeilijke dagen voor hen, doch met veel energie hebben zij ban streven, om Let Bondskruis met, bijbehoorend diploma t© ver werven, met goeden uitslag bekroond gezien. Met het Bondskruis op de borst, koorden genoemde deelnemers op 31 Augustus weer terug naar hun korps, alwaar ze aan het sta- tion geestdriftig werden ontvangen door do H.H. officieren, oud-officieren, korporaals ©n manschappen van het Eskadron. Het afsteken van ccnig vuurwerk en do prachtig© verlichting door lampions, waarvan ieder voorzien was, verhoogde ten zeerst© het effect. Van het sta- tion ging het (onder het zingen van verschil lend© vaderlandsche liederen) naar de plaats van bestemming, alwaar onder het g<-not van enkele vcrfrisschingcn do feestelijkheid werd voortgezet. Zooals aan alles, kwam ook hieraan een einde; zeer voldaan keerde ieder weer naar zijn kwartier én behoorde dc-zo dag weder tot het verleden. Een blijvende herinnering zal ©rhtcr dezo dag achterlaten bij. het 4© Eskadron lo Rog. Huzaren. v. 0. Koninginnefeest bij do 11e Inf. Brigade. Mil. Bössehomulb-r, 3-1-22 i'. I., schrijft ons: Vrijdag 1 September hadden ter gelegenheid, van den verjaardag van H. M. de Koningin, sportw©d5tryUon pmat© voor de li© ini. un. gade. Door de regelingacommissie was èon uitge breid program samengesteld, dat zoowat voor elk wat wils bevatte, o.a. vrije en ordo-oefo- i'ingeji, colonne-gowet-r, s:.cl omhangen <-n in stelling komen, muziek wedstrijden, en voor de koks een wedstrijd in het snelst en str.uko- lijkst berijden van eetwaren, en alle soorten van loopwcdsti ijaeui- Begunstigd door moox weer, vingen te on geveer 9 uur do wedstrijden aan, ouder veel belangstelling van burgers en militairen. De regeling der wedstrijden was in goede handen, zoo©at alles vlot afgewerkt kon wor den, iets wat bij zulk© wedstrijden niet altijd het geval is, waarvoor een woord van dank zeker aan de regelingsoommissio wel toekomt. Om circa lOj uur namen de wedstrijden in colonne-geweer en vrije- en orde-oefenir.gen eon aanvang. Colonne-geweer liep prachtig van stapel en een woord van hulde aan den leider hiervan is zeker wel op zijn plaats. Hierna vingen do vrije oefeningen aan. Er werd goed werk verricht. Vooral do klasse van den sergt. Westerling van 2 22 R. I. Cn die van den korp. Bormr.n van 3 1 22 II. 1., leverde mooi© prestaties, welke bijzondc-r in den smaak van het publiek vielen. Zij werkten keung alle onderdeden der oefeningen af. De kla&so van korp. Bonnan gaf hierna nog een nummertje groepen ton beste, dat veel 8pplaus oogstte: dit verdienden onze jongens' dan ook volkomen. Vlug klauterden ze op elkander en stonden hierna als standbeelden zoo stevig en stil, <-n nauwelijks was h©t com mando van hun leider: „af" er uit, of zo ston den aiwocr onbeweeglijk op den begaueu grond. Kortom, deze tvedstrjjdon zullen ongetwij feld hebben n-ed-v-y. erkt tot propaganda v-v.r de gymnastiek, die, al te jammerlijk, tegen woordig maar 3l te ver by de athletiek bij- ver.©iuen-.e troepenafdceiingen achter .-.taai. De uitslag van den wedstrijd in vrije en erde-oefeningen is: die der klasse van sergt. Westerling lo prijs: die der klasse van korp. Borman 2e prijs; tevens zou een extra-prijs aan dezo toegekend worden voor het nummer groepen. 31 Augustus te Croosbeek. Mil. P. J. Kraak, Det. Groesbeek, schrijft Ons: In onderscheiding van andere tehuizen werd m Augustus liet tehuis voor militairen druk bezooht en kon eiken Zondag buiten Gods dienstoefening worden gehouden. Koninginnedag werd begonnen met een dankimr des morgens, terwijl de avond in het tehuis feestelijk werd gevierd door het optre den van den WelEerw. heer v. Haften en eenige militairen De wachten werden getrak teerd op chocolade, melk, sigaren en versna peringen. Onder leiding van de a.s. veldpredi ker v. Haften en den grens wachtcommandant luit. Collii. gesteund door de milde bijdragen van enkele burgers, werd de avond in het tehuis gezellig doorgebracht. Ds. v. Haften heette den commandant en ds. Posthumus Meijjes met de militairen wel kom, las Ps. 46 na gebed en gezang, waarna de militairen Kooistra, Slcots, De Vries, bene vens ds. Posthumus Meijjes toespraken en voordrachten bielden. De milicien Smits zong een solo. gevolgd door het zingen van Ps. 81 en andere liederen. Te elf uur dankte de leider allen, die tot het. welslagen van dezen avond medewerkten. Milicien Kraak sprak vervolgens zijn dank en. waardeering tiii voor den zegen, die het tehuis hun in de laatste weken had geboden, en do opoffering die ds. v. Haften ea movrouw^ zich. voor vde milifeg^. figfegostgB.-

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 3