r Oude Teunis. Bansienfarsd. PE SOljiDATEMOOPIlAlVT t/an O September 1 y X <3 De onrust in Djambi. - (fetvesi. c= JVrgea, C$CTeai ofxn.ua.nIez In de laalsto dagon dor vorige maand wer den hoogst verontrustende berichten ontvan gen betreffende don toestond in he( Djam bische. Den 20on Aug. j.l. word vernomen, dat het postkantoor en de gebouwen der gewapende politie (eene brigade a 20 man) door kwaad willigen waren vernield, terwijl later bleek dat do politiedienaren waren vermoord, hunne wapens en munitie in handen der opstandelin gen waren ervHen de controleur bleef echter ongedeerd. De resident van Djambi, die zich naar het terrein van .den opstand had begeven, zag zich genoodzaakt versterking te vragen, Daarna kwam uit Bangko in. Djamhi tele grafisch bericht, dat ook Moeara Tebo in Djambi en Soeroelangoen in Palembang waren geplunderd. Van Sumatra's Westkust werd eene afdee- ling van 40 bajonetten over Indrapoeara naar Korintji gezonden. Tevens werd den 2en dezer 1 eomp. inf. van Weltevreden naar het terrein van den opstand 'gedirigeerd, vermoedelijk dus naar M, Tem- besi, waar zij den 5en dezer kon aankomen. Daarna vertrokken nog don 3en en 4en dezer rosp. Go man on 2 compagnieën van Tandjong Priok naar Palembang, met het oog op de beweging in heb Socroolangoensche, waar do contröleur en do gewapende politiedienaren vermoedelijk werden vermoord. Op hot verzoek om versterking van den controleur van M. Tebo omtrent welke plants iutusschen bericht werd, dat de Euro peanen zich nog in do benting aldaar in vei ligheid hebben weten te stellen werd 1 comp. inf. van Padang Pandjang derwaarts f ©zonden, waar zij morgen zou kunnen aan- omen. Zoo zullen dus dezer dagen, huiten de be schikbare gewapende macht in Djamhi. en Palembang, twee compagniën en een detache ment inf. in het Djambische en 24 comp. inf. in het Palcmbangsclic aanwezig zijn, om de act'.e tegen de oproerlingen in te zetten. Reeds werd, zonder nadere plaatsaandui ding, van een treffen met de opstandelingen gewaagd, waarbij dezen 15 dooden verloren, j de onzen een verlies leden van 3 gewonden. USTSCKLAND. Eon nieuwe Zeppelin. LONDEN. Uit Lausanne wordt aan de „Times" gemeld, dat een super-Zeppelin jvan een nieuw type, met vier gondels en metend 790 voet, een proeftocht deed boven het meer van Konstgnz. De I. C. C. A. te Berlijn ontbonden. De Duitsche regeerlng heeft de „Imperial Continental Gas Association", die eigenares is Van de gasfabrieken te Berlijn, hij wijze van „vergeldingsmaatregel" ontbonden en hare be zittingen in beslag genomen. De fabrieken waren sedert 1826 liet eigendom van de maat schappij, die ze ook gebouwd heeft. EMGELAtëD. Do vernieling van den Zeppelin. LONDEN. De op 3 September vernietig de Zepp&ling werd door den luitenant- vlieger William Robinson neergeschoten. De koning verleende den vliegerofficier het (Victoriakruis. Robinson bleef twee uren in de lucht en deed te voren nog een aanval op een ander luchtschip. .LONDEN. Officieel. Een belangrijk deel van een der vijandelijke lucht schepen, die op 2 September een raid boven Engeland deden, is in een der oostelijke graafschappen gevonden. Er is geen twijfel of- de luchtschepen hebben duchtig schade geleden van ons geschut vuur. Het luchtschip dat bij Londen is ge vallen, voer door een zwaar, nauwkeurig gericht kanonvuur, maar het is buiven allen twijfel vastgesteld dat de voornaamste oor zaak van de vernieling was een militair vlieptuig, dat met grooten moed en be kwaamheid een aanval deed en het ten val (bracht. De toestand in Ierland, Een draadloos bericht van het W. B. uit New-York maakt melding van een artikel van het Iersche parlementslid Arthur Lynch in de .„American" over den toestand in Ierland. De schrijver zet daarin uiteen dat hoewel er te Dublin uiterlijk rust heerscht er toch diepe ontevredenheid bestaat. In het begin van de robeilie was de menigte te Dublin de Sinn Fein- beweging vijandig, maar de onderdrukking van den opstand, de. houding van generaal Maxwell en de Engelseho regeering volbrachten wat jarenlange propaganda niet vermocht en deden de Sinn Feinbeweging zeer aan kracht winnen. FRANKR6JX. Van he! WesieUJk Oorlogsterroin. Mot Engelsoh-Frsnso.he offensief, LONDEN, (Officieel.) Gedurende (Dinsdagnacht breidden de Engelschen hun terreinwinst in de buurt van Guillemont uit. Ondanks den hardnek- \kigen tegenstand van den vijand en den cnophcrudclij ken stortregen drongen de -Engelsche troepen 1500 yards vooruit ten ïcoston van Guillemont en kregen zij' voet •,in hot Lenze-bosch- Meer naar het zunlen gtviel, 11a een hevig gevecht, liet geheele .fcborke verdedigingscomplex va.11 den vijand lover een front van 1000 yards in en om jFalfemont in handen der Engelschen. Er worden nog steeds gevangenen aan gebracht; sedert den 3den September zijn <xne-or dan Ï000 man gevangen genomen- Bij vGinchy duurt hot gevecht voort. ((Van Sergt. Freduit 's-Gravenbage.) Het resultaat van de gevechten sedert Zondag is dus, dat do geheelo rest van de tweede verdedigingslinie van den vijand op een front van de Mouquet-hoeve aftkofc aan het punt, waar de Engelsche linie aansluit bij de Fransohe, genomeu is. Zondag was er groote activiteit van vijandelijke vliegers. Er werden geregeld door luchtgevechten geleverd. De vijande lijke vliegers, die genoodzaakt waren eenige mijlen achter de Engelsche linies te blijven, konden den arbeid der Engelsche machines niet belemmeren. Bij twee verschillende ge legenheden openden Engelsche aeroplanes het vuur op vijandelijke troepen op den beganeh .grond. Het resultaat van de gevechten was. dat drie vijandelijke machines, naar het scheen in ontredderdentoestand, naar beneden werden geschoten. Veel andere vijandelijk© vliegtuigen werden beschadigd en tot landen genoodzaakt. Een Engelsche aeroplane vernielde een Duitechen kabelballon. Twee Engelsche machines worden vermist. PARIJS. Aan het Sommefront be lemmert het slechte weer, dat Dins dagnacht heerschte, de operation. De Eransche troepen organiseeren zich op het veroverde terrein ten noorden van de rivier. De Duitschers ondernamen een krachtigen tegenaanval, deboucheerend van het An- derlus-bosch tegen onze stellingen tusschen Combles en Le Forest. Door pns geschut en onze mitrailleurs onder vuur genomen, trokken de aanvallers naar hun linie van uitgang terug, onder zeer zware verliezen. De Duitschers her nieuwden de 'poging niet. Ten zuiden van de Somme trachtten de Duitschers slechts op een punt ten oosten van Belloye en Santerre een tegenbeweging te doen. Verschillende aanvallen werden door ons vuur afgeslagen. De Duitschers lieten nog een honderdtal gevangenen in onze handen. Aaii den rechteroever van de Maas was de nacht'betrekkelijk kalm in de sectoren Fleiu-y en Chenois. Wij maakten nog 50 gevangenen, onder wie 2 officieren. De Duitsche aanvallen op de kleine redoute ten zuidoosten van het' werk Thiaumont leden volkomen echec. Een der Fransche vliegtuigen werd door 4 Duitsche vliegtui gen aangevallen, maar slaagde er in zich van zijn tegenstanders te ontdoen, een er van werd gemitrailleerd van dichtbij en viel verbrijzeld neer in de streek van Chaulnes. PARIJS. De vooruitgang aan de Somme duurde voort. Er werden belangrijke voor- deelen behaald. De stellingen ten zuiden van de rivier zijn aangesloten door de ver overing van Deniécourb. Een groot aantal' tegenaanvallen ten zui den van de Somme werden met bloedige verliezen afgeslagen. Er zijn aan het Somme-front sedert 3 Sept. -665Q man ge vangen genomen en 36 kanonnen buitge maakt, waaronder 28 zware. Ten noordon van de Somme rukten de Fransclien, na een reeks schitterende acties, voorwaarts ten oosten van Le Forest en bereikten de westelijke grens van het Anderlu-bosolr. Zij namen stormenderhand de hospitaal-hoeve, het Rainettehosch ©n n 't Was warm, een zeer warme dag. De zon ^ging nu e-n dan schuil achter do wolken; en ^,f en toe ver toonden zich van die zwarte stip pen, die m den regel de voorloopers zijn van nsen onweersbui. Zelfs de vogels schenen heb vvarni te vinden, en slechts nu en dan zag men jjr een vliegen. Benauwd warm was het in de ■üiuLzen, zoodat ik niet veel lust tot werken ziad en doordat het meorendcel der brieven inz. die ik ontving mij meldden, dat de schrij- n'ers *tcrs op reis gingen of waren, werd k eindelijk ook door de reismanie aangetast, c;n ik no-rn mij voor ook op reis te gaan. Maar livaarkeen, en voor hoelang? Ja, dat was nu weta wat me veel stof tot nadenken gaf, want dJaar ik altijd veel werk heb waarvan wel ns waar een groot gedeelte vrijwillig kan ik jeiet lang afwezig zijn en wat de grootste hin derpaal was, wel natuurlijk het geld. Ik ver diepte me in het onderwerp „reizen"; en e^rv.v.m eindelijk tot de ontdekking, dat liet een Sekte Is om andere menschen na te doen en Znen zich zelf omdat hot voel geld heeft, gekost wijs maakt dat men genoten heeft. TjMa» jiesiX_Aoi Min kennissen Aat-jnen.-iiXiadi.» tig weer op reis had of wol omgekeerd dat men heerlijk heeft geroeid, gezwommen, lange wandelingen heeft gemaakt; uren door bracht aan den waterkant of in bosch of duin met het lezen van gedichten of romans, en dat men nog nooit zoo van die boeken had genoten als juist op die plaatsen; dat men genoot van de golvende korenakkers of prachtige verge zichten, wat vooral heel. vroeg in den morgen een genot was om te zien en... men vergeet, dat alles wat men opnoemt, nagenoeg overal zonder financieel© offers te brengen waar door velen vaak langen tijd in zorgen gedom peld worden is te genieten, indien men op zijn verlofdagen geen gat in den dag slaa.pt. maar eens vroeg opstaat en dan de "heerlijke vrije natuur ingaat. Velen kennen niet eens de omgeving van de stad hunner inwoning, wat alleen komt omdat het genieten daarvan hun geen geld kosb. Zoo zijn nu eenmaal de menschenen die kennis deed ik op, op dien middag dat het eigenlijk to warm was om te werken. Met die. gedochte verliet ik mijn woning met een bun deltje gedichten in den zak, om daarvan, ver verwijderd van het stadsgewoel, te genieten, Toen ik nabij een brug kwam, zag ik eenige menschen kijken naar een bakker, ik zeg altijd broodbezorgers die met moeite zijn volgeladen wagen tegen de hoogte duwde, en zij schenen het vreemd te vinden dat ik dien man hieln. Maar. wat kan raii YLafc schalen 2 een gedeelte van het M-arrièresbosch en be zetten ten noordoosten viaai Cl cry het einde van de heuvelketenwaarover de weg van Boucha-Avesnes naar Cléry loopt. BERLIJN. Officieel. De groote aan de Somme duurt nog voort. Onze troepen staan tusschen Lo Forest en de Somme in een hevig gevecht. Ten Z. van de rivier strijden zij op een 20 K.M. breed front van Barleux tot ten Z. van Chilly tegen den aanstormenden .vijand. Het dorp Chilly ging verloren. Op den rechter Maasoover werden nieuwe Fransche aanvallen tegen onze linie ten O. van Fleury en tegen de op 3 Sept.- in de nabijheid van heb ravijn van Souville gewon nen stelling, afgeslagen. RUSLAND. Van het Oostelijk oorlogsterreln. Het Russische offensief. PETROGRAD. In de richting van Wla- dimir Wolhynslc in de streek van de Boven-. Sereth namen de Russen in de gevechten van 31 Aug. tot 2 Sept. 115 officieren en 4514 soldaten gevangen en maakten zij zee ka nonnen, 35 mitrailleurs en vier bommen werpers buit. In de Woud-Karpathen maken de Rus sen nog steeds vorderingen. Zij veroverden in een ^gevecht eenige hoogten. In de Dobroedsja heeft den 4dsn Sept. een eerste botsing plaats gehad tusschen Russische bereden troepen en Bulgaarsche cavalerie. De Russen sabelden een Bulgaar sche -patrouille neer 'en namen een officier gevnu ven PETROGRAD. In den Kaukasus: Nach telijke aanvallen der Turken in dö streek ten westen van Erzindjan werden afgesla gen door artillerie-vuür en handgranaten. In de streek ten westen van Oghnot duren de hardnekkige gevechten voort. Vijandelijke troepen, die overhaast terug trokken, staken een munitie-magazijn in hunne stelling in brand. In Perzi'é: In de streek ten zuidwesten van Sakkiz oefenen de Russen van nabij druk op den vijand. BERLIJN. Officieel. Front-prins Leo pold van Beieren: Toestand onveranderd. Front-Aartshertog IiarelIn hardnek- kigen strijd verdreven Duitsche patrouilles den herhaaldelijk tob den tegenaanval overgaanden vijand ten Z.O. van Brzeany. Aan gevangenen werden in de beide laatste da£en 2 officieren en 259 man binnenge bracht. In de Karpathen ontstaan op verschil lende plaatsen kleine gevechten; ten Z.W. van Zabie en Scheper wordt gevochten. Sterke Russische aanvallen ten Z. van Foendael Moldaevi werden bloedig afge wezen WEENEN. (Officieel.) Aan het Roc- meensche front: Toestand onveranderd; geen voorvallen van beteekenis. Legerfront van aartshertog Karl: De aanvallen der Russen op het Karpathen- front der verbonden mogendheden duren \oort. Bij Foenaoet Moldowi sloegen de O.-H. troepen versoheiden krachtige aan vallen af. Aan d'en Boven-Tsjeremosj en ten zuiden van de Bystriz wordt hevig ge streden. Ten noordwesten van Körös Mezö mislukten alle pogingen van den vijand om terrein to winnen. Ten zuidoosten van Brzezany is ook het laatste Zondag verloren stuk loopgraaf heroverd. Legerfront van aartshertog Leopold: Geen gebeurtenissen van belang. Treinverkeer hersteld. Het P. T. A. meldt, dat het normale treinverkeer tusschen Petrograd en Riga is hervat. OOSTENRUK-HONGARIJE. Aan de Hongaarsch-Roemeensche grens. BOEDAPEST. Volgens „Az Est" is de toestand bij Orsova in de jon- ste 24 uren belangrijk verbeterd. Het blad schrijft: „De stad is in o-nze handen. Alle ingekomen berichten melden, dat de opmarsch der Roemenen tot staan is gebracht. Nadat de bij Orsova en Herku- losfürdo (Herlculesbad) strijden troepen Maandag naar den westelijken oever van do Czerna teruggetrokken zijn, slaan zij in hun nieuwe stellingen hevige aanvallen met succes af. Aan het Zevenburgsche zuiderfront ope reert de vijand zeer voorzichtig in de reeds lang opgegeven streken. Het sedert vier dagen ontruimde Nagy Szeben (Hermannstadt) werd Maandag door vijandelijke artillerie onder vuur genomen. Sedert eenige dagen verlangzaamt de opmarsch .der Roemenen aanmerkelijk, omdat de Roemenen in het Barzer en Csiker-gebied moeten wachten tot er étappe stations over de grens zijn gevormd. In Gyergyo passeerde de vijand Szent Niklos in het Marosdal. Langs de spoorlijn tracht ten de Roemenen over de rivier te trekken, de O.-H. artillerie echter verijdelt dit plan. spoorwegmateriaal en levensmiddelen ,buit gemaakt. Aan het zuidelijk front bereikten de Rus sische en geallieerde troepen hunne concen- trat/ieplaatseu. Vijandelijke luchtaanvalion hadden plaats; een vliegtuig wierp twee bommen op een saniteite-colonne toen deze Piatra in het Neantzu-district verliet. Niemand werd gekwetst. Het Roemeensche legerbericht van 3 Sept. luidt: Noord- eu N.W.-front. Na tamelijk levendige gevechten be>zottcij wij nel; plaatsje Borszek, en de hoogte westelijK daarvan. Wij namen 4 officieren en 150 man gevangen. De bewoonde streek van Sekali in Haramszek werd geheel door ons bezet. De vijand overschreed de geheele Do- broedsja-grens. Ten Z. van Batardsjik werd. de vijand teruggeslagen. Aan het overige ■front duurt de strijd voort. Do vijand beschoot Islazu en Cassat. Drie vijandelijke watervliegtuigen wier pen bommen op Constanza. Eeinge kinde ren en burgers werden gewond. Het optreden van Roemenië. LONDEN. Reuter verneemt uit gezag hebbende Roemeensche bron, dat Doemenië er in geslaagd is de passen in de Karpathen met zeer geringe verliezen te forceeren als resultaat van de militaire strategie en van omtrekkende bewegingen. Het doel van Roemenië is voor het oogenblik de strategische punten bezet te houden, ten einde een aanVal, dien de vijand ongetwijfeld zal doen, te kunnen weerstaan. De druk der geallieerden op de andere fronten' dwong den vijand Zevenburgen ge deeltelijk te ontruimen en hiervan 'heeft Roemenië ten volle partij getrokken. De Centrale mogendheden trachten zoo veel mogelijk troepen bijeen te brengen, om dezo tegen haren nieuwen vijand in het veld te brengen, maar Roemenië heeft zijn toebereidselen hiertegen getroffen. Niet de helft van het keren, dat Duitsch- land in Roemenië heeft gekocht, is afge leverd. BULGARIJE. Roemenië en Bulgarije. BERLIJN. Oficieel. De Duitsch-Bul- gaarsche troepen bestormden de versterkte voorste stellingen aan het bruggenhoofd Tu- trakan. De stad Dobritsj is door de Bul garen genomen. De Bulgaarsche cavalerie dreef op ver schillende plaatsen Roemeensche bataljons uiteen. Duitsche marine-vliegers wierpen bom men op Constanza, en op Russische lichte oorlogsschepen. Onze luchtschepen wieTpen met succes j bommen op.Bo-echarest en op de petroleum- werken te Ploesti. ALBANIË. In Albanië. WEENEN. (Officieel.) Ten oosten van Vlora (Valona) werd een aanval dei- Italianen totaal afgeslagen. De vijand moest terugtrekken naar den linkeroever Wojoesa. De O.-H. troepen hebben hun oude stellingen weder in noEEMEeiiË Roemoen3ch legerbericht. Het Roemeensche legerbericht van 1 Sept. luidt: Aan het noordfront en het noordoost front zetten onze troepen den opmarsch in alle richtingen voort. Wij bezetten Kczoi Va3arhely, Razanetza en Zisnadia. Ten Z. van Sihui namen wij 6 officieren en 137 in Petresmizzaineut werden Toen de wagen op de brug was bedankte öo man mij, en nam even rust om zich het zweet van het voorhoofd te vegen. Ik vervolgde mijn weg; en toen ik nabij het station was gekomen kwhra het plan bij me op om met den trein naar een nabijgelegen dorpje te gaan, wat ik dan ook deed. Een locaaltreintje stond juist gereed om te vertrekken en weldra, w-as ik op de plaats van bestemming. Spoedig bevond ik mij op een landweg, waarop gelukkig een rij boomen stond, die mij beschermden voor de heeto stralen der zon, wanneer zij van tijd tot tijd te voorschijn kwam. Ik genoot volop van het heerlijke landschap en was reeds liet dorpje genaderd, toen ik een paar militairen in den grasrand zag zitten die zich langs den weg bevond. De jongens groetten mij. on tóen ik teruggroette hoorde ik gelijktijdig uit twee- monden„Warm vindt u niet?" Uit dat ge zegde? begreep ik dat zij zich zaten te vervelen en een gesprek wilden beginnen. Daarom zette ik mij naast hen neer en bin nen een paar minuten had ik c-en vlottend onderhoud met lien, dat natuurlijk over den oorlog ging. Doch inplaats van den duur de mobilisatie te schatten, hadden wij het over de heldendaden', die men steeds in de verschillende bladen leest, en toen ik tenslotte zei dat 'ook' onder ons volk zeer veel heidon hebben geleefd en nog leven als wij de gschiedenis nagaan zei plotseling een van hen: „Ja daar moet u nude Teunis maan eens van-hooreo: vftrtellnu...' ,i der thans al handen, WEENEN. (Officieel.) De O.-H. troepen trokken Maandagochtend bij Feras over de Wojoesa. In een aanval der O.-H. reserves op den linkervleugel van den vijand werd deze te ruggeslagen. De zware artillerie beschoot aan den linkeroever der rivier de terugwij kende Italiaansche colonnes. Gedurende het gevecht schoot de aviateur Arigi een vijandelijke vecht-machine naar beueden. Een der inzittenden was dood, de beide andere Werden krijgsgevangen ge maakt. ROME. Den 2en September volbrachten afdeelingen' Bersaglieri en territorialen een schitterende actie aan do rechterzijde van de Wojoesa. De territorialen deden een aantal op het dorp Koeta en namen dit stormenderhand. De bersaglieri bezetten Drizar en de stelling op den berg Gradist en sloegen hevige tegenaanvallen af. 's Avonds keerden de troepen terug naar den linkeroever van de Wojoesa. Een detachement bersaglieri, dat achter gelaten was op den borg Trabes, bleef daar zonder verontrust te worden tot in den namiddag van 3 Sept. en keerde daarna naar de Italiaansche linies trug. Er wer den 34 Oostenrijkers gevangen genomen en verscheiden kisten artillerie-munitie, patronen en een hoeveelheid levensmidde len buitgemaakt. Oe Italiaansche actla aan do Vojoesa. Het Ag. Stef. deelt nog enkele bijzonder heden mede over de Italiaansche actie aan do Vojoesa. op 30 Aug., welke leidde tot de be zetting van Tepeneli, oostwaarts van Walona. Het agentschap verzekert, dat de Italiaan sche troepen, die do bergen Gradist en Trubes op den rechterrivieroever hadden bezet, niet op don linkeroever zijn teruggegaan ten gevolge van Oostcnrijkschen druk, maar alleen omdat de hoofdoperatie, n.l. de bezetting van Te peneli, was geslaagd; de nevenoperatie had slechts gediend om 's vijands aandacht af te leiden van het hoofddoel. Bij de verovering door de Italianen van de krachtig versterkte dorpen Klos en Hekol leden de Oostenrijkers zware verliezen; zij lie ten -.72 krijgsgevangenen, o. w. 41 manschap pen van geregelde troepen, in. handen dei- Italianen. De laatsto dagen werden door de Do naam „oude Teunis," was voor mij al ge noeg om te weten dat dit een type is zooals men er in iedere plaats een of meer aantreft. ..Oude Teunis," herhaalde ik „oude Teunis zou ik graag eens willen spreken, en jelui kunnen nu zeker wel-zeggen waar hij woont". Toen zij 't uitgeduid hadden, viel het eind me tegen, want het was aan den anderen kant van liet dorp en clan moest ik nog een heel eind een. weg opwandelen. Doch mijn be langstelling om met „ouden Teunis" kennis to maken, was zoo sterk, dat ik daarvoor gaarne wat njoeito over had, en na afscheid van de jongens genomen te hebben begaf ik mij op 'rog. De dorpstraat was geheel verlaten want dies scheen voor do benauwde warmte elders een schuilplaats te hebben gezocht-, en slechts hier en daar zag ik hot gezicht van een paar dorpelingen even over de ondergordijnen te voorschijn komen, om natuurlijk onder elkaar te gissen wat die vreemde snoeshaan die van een ander regiment was als de hij hen vertoevende militairen in hun dorpje kwam doen. Een hond, die voor een deur lag, on op een minder warmen dag zeker zou hebben getracht mot zijn geblaf mij schrik aan te ja gen bracht het nu niet verder dan even te cseèuwen, als wilde hij laten zien dat ook hij het te warm vond om zich druk te maken. Ik vandel de rustig verder en kwam eindelijk op den weg, waar Teunis moest wonen. Reeds op geruimen afstand ontdekte ik het huisje, en toen ik naderbii. kwam. zac ik een ouden man Italiaansche troepen herhaaldelijk raids on dernomen op den rechteroever om door zuive ring van het terrein aldaar van vijanden het rustige bezit van den linkeroever to verzeke ren. Uit het geheele gebied aan den linker oever tusschen koeta en Tsjioroesit rthans de vijand totaal verdreven. GRIEKENLAND. De strijd in Griekenland. SALONIKI. (Officieel.) Gedurende den nacht van 3 op 4 Sept. begon de vijand eerst met zoeklichten te werken en opende daar na het vuur op de Engelschen ten zuiden van Orljav aan liet Stroema-fronter ont wikkelde zich editor geen aanval. Op het Doiran-front patrouille-gevoch ten te Macukovo en Krassali. SOFIA. Officieel bericht van don generalen staf van 3 September: Aan liet Macedonisch front geen verandering in den toestand. Langs het'geheele front zwak wederzijdsch artillerie- en geweervuur. Eenige levendige activiteit heerschbo ten noorden van liet Ostrowo-meer en' in het Mogk»iitza-dal, waar enkele zwakke aanval len door ons vuur werden afgeslagen. De vijandelijke vloot beschoot de verster kingen ten noorden van Kavalla, waar ook vijandelijke vliegtuigen bommen wierpen, evenals op de dorpen Starovo en Haznater en op het station van Anguista. Vele in woners, onder wie vrouwen ven kinderen, werden gedood of gewond. In het qoorden trokken op 2 Sopt, onze legers over de grens van de Dobroedsja, waarbij zij vooruitgeschoven afdeelingen van den vijand krachtig terugdrongen. Onze legers rukten op naar Kurtbunar en maak ten zich van deze plaats meester na een be slissend gevecht, waarbij 165 soldaten en 2 officieren gevangen werden genomen. Do vijand liet honderd -dooden en een aantal geweren en uitrustingstukken achter. Eén van onze afdeelingen bezette de stad Altko- dinlar. De opmarsch wordt over liet geheelo front voortgezet. De Bulgaren in Macedonië, ATHENE. Uit allo ingewonnen inlich tingen blijkt, dat de Bulgaren, in. strijd met hetgeen van Duitsche zijde bericht wordt, vast van plan zijn in Macedonië te blijven. Bulgaarsche officieren doelden aan bewoners van Kastoria, die zioh beklaag den over het Grieksche régime, mede, dat zij van dit régime voor goed verlost zijn. Bulgaarsche officieren verklaren aan hunne manschappen, dat de bezetting zal worden uitgestrekt tot de vroegere grenzen van Griekenland. De vloot der geallieerden aan den Piraeus. ATHENE. De Grieksche minister van buitenlandsche zaken heeft aan de bla den de volgende nota doen toeko men: „Alle alarmeerende geruchten, die sedert Maandag verspreid zijn, zijn on gegrond. De vloot dor geallieerden is met gekomen met vijandelijke bedoelingen jegens Griekenland; noch jegens de Griek sche autoriteiten, noch jegens liet Grieksche volk, regen welke geen enkele maatregel moet worden rjonouten. 1 De aankomst der vloot staat ook in geenerlei verband met de houding, door den Griekscnen Staat aan genomen, zij lieoogb alleen eenige voor zorgsmaatregelen, die de Entente wenscht te nemen tegen vijanden, die on bruik makende van hunne aanwezigheid in Griekenland, plannen ameden en intrigues op touw zetten, die ten nadeele van de Entente strekken PORTUGAL. Portugal en de Entente. De Amsterdamsche correspondent van de „Vossische Zeitung" verneemt uit Lon den, dat de Pcrtugecsche vloot bij de Engelsche is ingelijfd, en dat de Portugee- sche troepen als reserve van het Fransche leger zullen cptredem N Een gedeelte der troepen zou reeds naar Saloniki zijn gezon den ter versterking van het geallieerde leger oiïder Sarrail. Porbugeescho werklieden zijn in groot aantal naar Engeland vertrokken om in de munitiefabrieken werkzaam te zijn., AFR3&A. Uit Oost-Afrika. LONDEN- (Officieel.) De opperbevel hebber van de Zuid-Afrikaansche troepen seint van Zanzibar, dat Dar-es-Salaam zich Maandagochtend te 9 uur hoeft overgege ven. Holiand naar Engeland was vertrokken. De „MaoCoUe" is ook gezonken en men vreest dat de „Grenadier" een zelfdo lot heeft getroffen. lot aan de Engelsche kust zijn de schepen geconvoyeerd door Engelsche oorlogsschepen, loon deze het convooi verlaten hadden, schijnt van Duitsche oorlogsschepen, de aanval to zii.-i begonnen. De ladnig van de „Rievaulx Abbey" bestond voornamelijk uit magarine; verder waren ge laden aan bederf onderhevige artikelen en stukgoederen. De waarde yan de „Mascotte" 'en „Rio- vaulx Abbey", inclusief die der ladincen, —ordt geschat op 3 4 millioen gulden Het root.si.» gedeelte daarvan is in Engeland gc- Over het lot der opvarenden verkeert men nofr steeds in het onzekere. Op do „Rievaulx Abbey" waren verscheidene passagiers, op do „Mascotte" voeren ook eenige Hollanders. Schepen gezonken. LONDEN. Lloyds bericht: De Noorache stoomschepen „Gotthard" en „Sebeeclal" zijn gezonken. (Dc „Gotthard", groot bruto 1462 (on, in 1906 gebouwd, behoorde aan cle reederij C Eitzon Co. te Christiaoiia, en de ..Setesdal". metende 1476 ton en in 1912 gebouwd, aan de reederij S. O. Stray Co. t© Xiansand. Red.) ©F ZEE. Viissingon—Engeland. De mailboot „Prins Hendrig", die Maan dag niet vertrok, is Dinsdag wel afgevaren van Vlissingen. S.S. „Rievaulx Abbey" gezonken. Te Rotterdam is bericht ontvangen, dat de Hull-boot „Rievaulx Abbey", die Zaterdagnacht van daar vertrok, Zondag middag gezonken (vermoedelijk getorpe deerd) is. Het ss. „Rievaulx Abhey" voer in den ge- regelden dienst RotterdamHull, was 1166 bruto en 514 netto tons groot, in 1908 ge bouwd en behoorde aan de Hull Netherlands S. S. Co. Ltd. te Huil. „De Maasb." vernam dat het s.s. Rievaulx Abbey", tegelijk met de ss. „Mascotte" en „Gronadier", Zaterdagavond van Hoek yan op een bank zitten. Hij scheen- in gedachten verzonken te zijn en daar ik hem niet wilde storenzette ik mij in liet gras neder, waar- doop ik tevens gelegenheid had „ouden Teunis" eens gade te- slaan. Het was een zeer zwaar gebouwd man met een paar verbazend groote ooren en dito neus, terwijl een paar borstelige wenkbrauwen onder de klop van zijn pet te voorschijn kwamen. Een kort stompje pijp had hij in den mond, waaruit nu en dan zware rookwolken kwamen. Eindelijk hief hij het hoofd op en begaf ik mij naar hem toe. „Zoo Teunis" zei ik „hoe maak je het". Teu nis nam het eindje pijp uit den mond, keek mij met een paar verwonderde oogen aan, streek eens met zijn hand langs, het voorhoofd alsof hij zijn geheugen wilde verfrisschen en vroeg toen: „Wie ben je eigenlijk; ik geloof niet dat ik je ooit hier heb gezien." „Nu Teunis" zei ik „daar heb je gelijk in, doch over een paar minuten zijn wij zoo met elkaar bevrind of wij elkaar al jaren kennen. Mijn naam is,..' Fred:, en toen ik hoorde dat ge zooveel krijgsverhalen weet en zoo prettig kunt vertellen dacht ik terstondik ga Teunis ipzoeken, en dat heb ik nu gedaan." „O" zei hij „kom je daarvoor? Nu als ik je daarmee een plezier kan doen wil ik wel wat vertellen, maar de vrouw moet eerst wat drin ken brengen want je zal wel dorst hebben en ga nu alsjeblieft zitten"; en hij maakte plaats op de bank. „Wat wil je hebben, thee of wa ter ?!.L- .«.Nu Toimis.filsJl.öe. tjiee koud Iaat De onnusê In Djambi. Evenals ten vorigen jare hoeft Djambi, het zooveel belovende stroomgebied van den machtigen Batang Hari, de aandacht op zich gevestigd. De redenen zijn nu echter van geheel anderen aard. Gold het toen de econoijjische ontwik keling van het land, door ontginning van eene zijner vele hulpbronnen, thans is het de quaestie van liet bedreigd gezag in een gewest, waar dat eerst kort geleden na moeilijken strijd was gevestigd. De oorzaak van het in Djambi uitgebro ken verzet moet, naar in een officieel bericht werd bevestigd, worden gezocht in het optreden van de Sarekat Islam. De .gevolgen bleven zelfs op Java niet uit, waar ons bestuur toch reeds zoo lange jaren duurzaam is gevestigd. Hoeveel te meer moest d;it niet het geval zijn in oen gewest, dat vijftien jaar geleden nog maar, om met dr. E. B. Kielstra tè spreken, een der vuilnisbakken op de grenzen van ons gebied" in Sumatra was, waar allerlei ongewenschte elementen, misdadigers, weg- geloopen dwangarbeiders enz. „e^n veilige schuilplaats, ja een gastvrij onthaal von- den", gelijk dr. Snouck Ilurgronie nog in 1901 schreef. Waar het Nederlandsch gezag' „geminacht èn straffeloos beleedigd" werd, een radja van Si Goentoer in de Batang ITari-streken b.v. aan een ambtenaar van binnenlaudsch bestuur, in antwoord op diens schrijven te kennen gaf, dat dit bij liem hetzelfde gevoel had opgewekt, „als wanneer een hond den Mohammedaanschen tempel had bevuild." In 1901 iverd dan eindelijk besloten, dien vuilnisbak" op te ruimen, waarin men in 1908 in zooverre was geslaagd, dat het, inzonderheid van de Djambische vor stentelgen en de slechte elementen der bevolking uitgaand verzet kon geacht wor den te zijn gebroken.. Van de zijde der Djambische bevolking in haar geheel werd, zoodra hot gezag zich krachtig deed gevoelen eer medewer king dan tegenwerking ondervonden. Dr. Kielstra kon dan ook in 1909 in zijn „De ondergang van het Djambische rijk en de gevolgen daarvan" schrijven: „Wij zijn de bevrijders geweost van het Djambische volk, dat door onze tegenstan ders werd geterroriseerd; dat volk draagt ons gezag geen haat toe, maar is dit wel gezind. Hot zal grootendeels van onze ver dere handelingen afhangen, of ons bestuur in Djambi mettertijd algemesne waardee ring zal vinden: de mogelijkheid bestaat zeker, maar dit is natuurlijk ook eene quaestie van tijd." De toestand schijnt nu wel haast dezelfde te zijn als in 1901, toen ons gezag zich in Djambi niet veel verder uitstrekte dan tot de hoofdplaats bij den mond van den Batang-Hari, terwijl nu ook zelfs Soeroe langoen, in het Palembangsche, niet te vérwarren met Sarolangoen in het Djam bische, zich in handen der opstandelingen moet bevinden. Dat. het zooveris kunnen komen, moot, volgens het „Handelsblad", behalve aan hc-t optreden van de S. I., worden toege schreven aan do wijze, waarop een nog zoo kqrt te voren gepacificeerd gewest nagenoeg van allo troepen werd ontbloot, zonder in voldoende mate op andere wijze in de be scherming van het gezag te voorzien. Deze bescherming was.nu nog slechts, behalve aan een detachement van het gar nizoensbataljon van Palerqbang en Djambi ter hoofdplaats Djambi, toevertrouwd aan eene divisie gewapende politie ter sterkte van 10 heele en 2 halve brigades, d. i. omstreeks 350 a 400 man op een oppervlak, grooter dan dat van heel Nederland. Wel kon, gelijk gézegd, op de goede gezindheid van het grootste deel der overi gens zeer geringe, slechts omstreeks 200,000 zielen tellende bevolking van Djambi worden gerekend, maar verschil lende gebeurtenissen na de vestiging van ons rechtstreeksch bestuur moesten der regeering de overtuiging hebben geschop- worden zal het mij beter smaken als jelui pomp-, of putwater, want daar ben ik niet meer aan gewond. T. draaide zich om en riep naar binnen: „Anneke breng eens twee kop pen thee". Even later vertoonde zich een goedhartig uitziend oild vrouwtje, met het ge vraagde, en toen Tennis mij voorstelde met do woorden: „Dat is nou die Fred;" «duidde zij hot hoofd en zei„Wel, wel, dat vind ik aar dig cfat u eens hier komt," en Tonnis vulde uit zichzelf weer aan: „Ja en hij komt nou Jieelemaal hierheen om mij eens over Indiö te hooren praten," en hij knipoogde van verge noegdheid zooals oude menschen dat kunnen doen. „Maar boe heeft u Tennis gevonden?" vroeg de vrouw weor, en teen vertelde ik haar van mijn ontmoeting iret die j'ongens. Ik veT- nani nu dat Teunis en zjjn vrouw een algemeen toevluchtsoord waren voor de duizend en één kleinigheden waar een soldaat mee aan 't hand kan zitten; als knoopen aan het goed zetten, zakdoeken wasschen enz. Velen zochten als zij door het een of ander terneergedrukt waren in. dit huisje troost te vinden en al spoedig be merkte ik in gezelschap te zijn van menschen die, hoewel geen geld bezittende, al hun best deden voor hun evenmenschcn het leven te ver aangenamen. Tic hr^Hvfc li«t crosprrt °P fP'n oorlog en toen ik zei dat ook" het HollandscJie volk een hel denvolk is, liod ik Teunis op zijn stokpaardje en begon bij te vertollen. £ÖLï2is.U;i fen&JSSfiu»

Krantenbank Zeeland

De Soldatencourant. Orgaan voor Leger en Vloot | 1916 | | pagina 2